Treceți la conținutul principal

Biblia - Vechiul Testament - Levitic - Cap - 11 - 2

Cap. 11

1 Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron, ºi le-a zis:
2  Vorbiþi copiilor lui Israel, ºi spuneþi-le:Iatã dobitoacele pe cari le veþi mînca dintre toate dobitoacele depe pãmînt.
Deut 14.4;Fapt 10.12-14;
3 Sã mîncaþi orice dobitoc care are unghia despicatã, copita despãrþitã ºi rumegã.
4 Dar sã nu mîncaþi din cele ce rumegã numai, sau cari au numai unghia despicatã. Astfel, sã nu mîncaþi cãmila, care rumegã, dar n-are unghia despicatã: s-o priviþi ca necuratã.
5 Sã nu mîncaþi iepurele de casã, care rumegã, dar n-are unghia despicatã: sã-l priviþi ca necurat.
6 Sã nu mîncaþi iepurele, care rumegã, dar n-are unghia despicatã: sã-l priviþi ca necurat.
7 Sã nu mîncaþi porcul, care are unghia despicatã ºi copita despãrþitã, dar nu rumegã; sã-l priviþi ca necurat.
Isa 65.4;Isa 66.3-17;
8 Sã nu mîncaþi din carnea lor, ºi sã nu vã atingeþi de trupurile lor moarte: sã le priviþi ca necurate.
Isa 52.11;Mat 15.11-20;Marc 7.2-18;Fapt 10.14-15;Fapt 15.29;Rom 14.14-17;1Cor 8.8;Col 2.16-21;Evr 9.10;
9 Iatã vieþuitoarele, pe cari sã le mîncaþi dintre toate cele ce sînt în ape. Sã mîncaþi din toate cele ce au aripi (înotãtoare) ºi solzi, ºi cari sînt în ape, fie în mãri, fie în rîuri.
Deut 14.9;
10 Dar sã priviþi ca o urîciune pe toate cele ce n-au aripi ºi solzi, din tot ce miºunã în ape ºi tot ce trãieºte în ape, fie în mãri, fie în rîuri.
Levitic 18;Deut 14.3;
11 Sã le priviþi ca o urîciune, sã nu mîncaþi din carnea lor, ºi trupurile lor moarte sã le priviþi ca o urîciune.
12 Sã priviþi ca o urîciune pe toate cele cari n-au aripi ºi solzi în ape.
13 Iatã dintre pãsãri, cele pe cari le veþi privi ca o urîciune, ºi din cari sã nu mîncaþi: vulturul, gripsorul ºi vulturul de mare;
Deut 14.12;
14 ºorecarul, ºoimul ºi tot ce este din neamul lui;
15 corbul ºi toate soiurile lui;
16 struþul, bufniþa, pescãrelul, coroiul ºi tot ce þine de neamul lui;
17 huhurezul, heretele ºi cocostîrcul;
18 lebãda, pelicanul ºi corbul de mare;
19 barza, bîtlanul, ºi ce este din neamul lui, pupãza ºi liliacul.
20 Sã priviþi ca o urîciune orice tîrîtoare care sboarã ºi umblã pe patru picioare.
21 Dar, dintre toate tîrîtoarele cari sboarã ºi umblã pe patru picioare, sã mîncaþi pe cele ce au fluerul picioarelor dinapoi mai lung, ca sã poatã sãri pe pãmînt.
22 Iatã pe cari sã le mîncaþi: lãcusta, lãcusta solam, lãcusta hargol ºi lãcusta hagab, dupã soiurile lor.
Mat 3.4;Marc 1.6;
23 Pe toate celelalte tîrîtoare cari sboarã ºi cari au patru picioare sã le priviþi ca o urîciune.
24 Ele vã vor face necuraþi: oricine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat pînã seara,
25 ºi oricine va purta trupurile lor moarte, sã-ºi spele hainele, ºi va fi necurat pînã seara.
Levitic 14.8;Levitic 15.5;Num 19.10-22;Num 31.24;
26 Sã priviþi ca necurat orice dobitoc cu unghia despicatã, dar care n-are copita despãrþitã ºi nu rumegã: oricine se va atinge de el va fi necurat.
27 Sã priviþi ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare, cari umblã pe labele lor: ori cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat pînã seara;
28 ºi ori cine le va purta trupurile moarte, îºi va spãla hainele ºi va fi necurat pînã seara. Sã le priviþi ca necurate.
29 Iatã, din vietãþile cari se tîrãsc pe pãmînt, cele pe cari le veþi privi ca necurate: cîrtiþa, ºoarecele ºi ºopîrla, dupã soiurile lor;
Isa 66.17;
30 ariciul, broasca, broasca þestoasã, melcul ºi cameleonul.
31 Sã le priviþi ca necurate dintre toate tîrîtoarele: oricine se va atinge de ele moarte, va fi necurat pînã seara.
32 Orice lucru pe care va cãdea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat, fie vas de lemn, fie hainã, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuinþeazã la ceva; sã fie pus în apã, ºi va rãmînea necurat pînã seara; dupã aceea va fi curat.
Levitic 15.12;
33 Tot ce se va gãsi într-un vas de pãmînt în care va cãdea ceva din aceste trupuri moarte, va fi necurat, ºi veþi sparge vasul.
Levitic 6.28;Levitic 15.12;
34 Orice lucru de mîncare, pe care va cãdea ceva din apa aceasta, va fi necurat; ºi orice bãuturã care se întrebuinþeazã la bãut, oricare ar fi vasul în care se va gãsi, va fi necuratã.
35 Orice lucru, pe care va cãdea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat; cuptorul ºi vatra sã se dãrîme: vor fi necurate, ºi le veþi privi ca necurate.
36 Numai izvoarele ºi fîntînile, cari alcãtuiesc grãmezi de ape, vor rãmînea curate; dar cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat.
37 Dacã se întîmplã sã cadã ceva din trupurile lor moarte pe o sãmînþã care trebuie sãmãnatã, ea va rãmînea curatã.
38 Dar dacã se pusese apã pe sãmînþã, ºi cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necuratã.
39 Dacã moare una din vitele cari vã slujesc ca hranã, cine se va atinge de trupul ei mort, va fi necurat pînã seara;
40 cine va mînca din trupul ei mort, îºi va spãla hainele ºi va fi necurat pînã seara; ºi cine va purta trupul ei mort, îºi va spãla hainele ºi va fi necurat pînã seara.
Levitic 17.15;Levitic 22.8;Deut 14.21;Ezec 4.14;Ezec 44.31;
41 Pe orice tîrîtoare care se tîrãºte pe pãmînt, s-o priviþi ca necuratã; sã nu se mãnînce.
42 Din toate tîrîtoarele cari se tîrãsc pe pãmînt, din toate cele ce se tîrãsc pe pîntece, sã nu mîncaþi; nici din toate cele ce umblã pe patru picioare sau pe un mare numãr de picioare; ci sã le priviþi ca o urîciune.
43 Sã nu vã faceþi urîcioºi prin toate aceste tîrîtoare cari se tîrãsc; sã nu vã faceþi necuraþi prin ele, sã nu vã spurcaþi prin ele.
Levitic 20.25;
44 Cãci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru; voi sã vã sfinþiþi, ºi fiþi sfinþi, cãci Eu sînt sfînt; sã nu vã faceþi necuraþi prin toate aceste tîrîtoare cari se tîrãsc pe pãmînt.
Exod 19.6;Levitic 19.2;Levitic 20.7-26;1Tes 4.7;1Pet 1.15-16;
45 Cãci Eu sînt Domnul, care v-am scos din þara Egiptului, ca sã fiu Dumnezeul vostru, ºi sã fiþi sfinþi; cãci Eu sînt sfînt.
Exod 6.7;Levitic 11.44;
46 Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, pãsãrile, toate vieþuitoarele cari se miºcã în ape, ºi toate vietãþile cari se tîrãsc pe pãmînt,
47 ca sã faceþi deosebire între ce este necurat ºi ce este curat, între dobitocul care se mãnîncã ºi dobitocul care nu se mãnîncã."
Levitic 10.10;

Cap. 12

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le:Cînd o femeie va rãmînea însãrcinatã, ºi va naºte un copil de parte bãrbãteascã, sã fie necuratã ºapte zile; sã fie necuratã ca în vremea sorocului ei.
Levitic 15.19;Luc 2.22;Levitic 15.19;
3 În ziua a opta, copilul sã fie tãiat împrejur.
Gen 17.12;Luc 1.59;Luc 2.21;Ioan 7.22-23;
4 Femeia sã mai rãmînã încã treizeci ºi trei de zile, ca sã se cureþe de sîngele ei; sã nu se atingã de nici un lucru sfînt, ºi sã nu se ducã la sfîntul locaº, pînã nu se vor împlini zilele curãþirii ei.
5 Dacã naºte o fatã, sã fie necuratã douã sãptãmîni, ca pe vremea cînd i-a venit sorocul; ºi sã rãmînã ºase zeci ºi ºase de zile ca sã se curãþeascã de sîngele ei.
6 Cînd se vor împlini zilele curãþirii ei, pentru un fiu sau pentru o fiicã, sã aducã preotului, la uºa cortului întîlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot, ºi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispãºire.
Luc 2.22;
7 Preotul sã le jertfeascã înaintea Domnului, ºi sã facã ispãºire pentru ea; ºi astfel, ea va fi curãþitã de curgerea sîngelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naºte un bãiat sau o fatã.
8 Dacã nu poate sã aducã un miel, sã ia douã turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispãºire. Preotul sã facã ispãºire pentru ea, ºi va fi curatã."
Levitic 5.7;Luc 2.24;Levitic 4.26;

Cap. 13

1 Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron, ºi a zis:
2  Cînd un om va avea pe pielea trupului o umflãturã, o pecingine, sau o patã albã, care va semãna cu o ranã de leprã pe pielea trupului lui, trebuie adus la preotul Aaron, sau la unul din fiii lui, cari sînt preoþi.
Deut 28.27;Deut 17.8-9;Deut 24.8;Luc 17.14;
3 Preotul sã cerceteze rana de pe pielea trupului. Dacã pãrul din ranã s-a fãcut alb, ºi dacã rana se aratã mai adîncã decît pielea trupului, este o ranã de leprã: preotul care va face cercetarea, sã declare pe omul acela necurat.
4 Dacã pe pielea trupului va fi o patã albã, care nu se aratã mai adîncã decît pielea, ºi dacã pãrul nu s-a fãcut alb, preotul sã închidã ºapte zile pe cel cu rana.
5 A ºaptea zi preotul sã-l cerceteze iarãº. Dacã i se pare cã rana a stat pe loc ºi nu s-a întins pe piele, preotul sã-l închidã a doua oarã încã ºapte zile.
6 Preotul sã-l cerceteze a doua oarã în ziua a ºaptea. Dacã rana a mai scãzut ºi nu s-a întins pe piele, preotul va spune cã omul acesta este curat: este o pecingine; el sã-ºi spele hainele, ºi va fi curat.
Levitic 11.25;Levitic 14.8;
7 Dar dacã pecinginea s-a întins pe piele, dupãce s-a arãtat el preotului ºi dupã ce acesta l-a declarat curat, sã se mai supunã încã odatã cercetãrii preotului.
8 Preotul îl va cerceta. Dacã pecinginea s-a întins pe piele, preotul îl va declara necurat: este leprã.
9 Cînd se va arãta o ranã de leprã pe un om, sã-l aducã la preot.
10 Preotul sã-l cerceteze. ªi dacã are pe piele o umflãturã albã, dacã umflãtura aceasta a fãcut ca pãrul sã albeascã, ºi în umflãturã este ºi o urmã de carne vie,
Num 12.10-12;2Imp 5.27;2Cron 26.20;
11 atunci pe pielea trupului omului acestuia este o leprã învechitã: preotul sã-l declare necurat; sã nu-l închidã, cãci este necurat.
12 Dacã lepra va face o spuzealã pe piele, ºi va acoperi toatã pielea celui cu rana, din cap pînã în picioare, pretutindeni pe unde-ºi va arunca preotul privirile,
13 preotul sã-l cerceteze; ºi dacã va vedea cã lepra a acoperit tot trupul, sã declare curat pe cel cu rana: fiindcã s-a fãcut toatã albã, el este curat.
14 Dar în ziua cînd se va vedea în el carne vie, va fi necurat;
15 cînd preotul va vedea carnea vie, sã-l declare necurat: carnea vie este necuratã, este leprã.
16 Dacã se schimbã carnea vie ºi se face albã, sã se ducã la preot;
17 preotul sã-l cerceteze, ºi dacã rana s-a fãcut albã, preotul sã declare curat pe cel cu rana: el este curat.
18 Cînd un om va avea pe pielea trupului sãu o bubã care a fost tãmãduitã,
Exod 9.9;
19 ºi pe locul unde era buba se va arãta o umflãturã albã sau o patã de un alb roºietic, omul acela sã se arate preotului.
20 Preotul sã-l cerceteze. Dacã pata pare mai adîncã decît pielea, ºi dacã pãrul s-a fãcut alb, preotul sã-l declare necurat: este o ranã de leprã, care a dat în bubã.
21 Dacã preotul vede cã nu este pãr alb în patã, cã ea nu este mai adîncã decît pielea, ºi cã a mai scãzut, sã închidã pe omul acela ºapte zile.
22 Dacã s-a întins pata pe piele, preotul sã-l declare necurat: este o ranã de leprã.
23 Dar dacã pata a rãmas pe loc ºi nu s-a întins, este semnul rãnii uscate unde a fost buba; preotul sã-l declare curat.
24 Cînd un om va avea pe pielea trupului o arsurã pricinuitã de foc, ºi se va arãta pe urma arsurii o patã albã sau de un alb roºietic,
25 preotul sã-l cerceteze. Dacã pãrul din patã s-a fãcut alb, ºi ea pare mai adîncã decît pielea, este leprã, care a dat în arsurã; preotul sã declare pe omul acela necurat: este o ranã de leprã.
26 Dacã preotul vede cã nu este pãr alb în patã, cã ea nu este mai adîncã decît pielea, ºi cã a mai scãzut, sã închidã pe omul acela ºapte zile.
27 Preotul sã-l cerceteze a ºaptea zi. ªi dacã pata s-a întins pe piele, preotul sã-l declare necurat: este o ranã de leprã.
28 Dar dacã pata a rãmas pe loc, nu s-a întins pe piele, ºi a mai scãzut, este o ranã pricinuitã de umflãtura arsurii; preotul sã-l declare curat, cãci este semnul rãnii vindecate a arsurii.
29 Cînd un bãrbat sau o femeie va avea o ranã pe cap sau la barbã,
30 preotul sã cerceteze rana. Dacã pare mai adîncã decît pielea ºi are pãr gãlbui ºi subþire, preotul sã declare pe omul acela necurat: este rîie de cap, este leprã de cap sau de barbã.
31 Dacã preotul vede cã rana rîiei nu pare mai adîncã decît pielea, ºi n-are pãr negru, sã închidã ºapte zile pe cel cu rana de rîie la cap.
32 Preotul sã cerceteze rana a ºaptea zi. Dacã rîia nu s-a întins, dacã n-are pãr gãlbui, ºi dacã nu pare mai adîncã decît pielea,
33 cel cu rîia la cap sã se radã, dar sã nu radã locul unde este rîia; ºi preotul sã-l închidã a doua oarã ºapte zile.
34 Preotul sã cerceteze rîia a ºaptea zi. Dacã rîia nu s-a întins pe piele, ºi nu pare mai adîncã decît pielea, preotul sã-l declare curat; el sã-ºi spele hainele, ºi va fi curat.
35 Dar dacã rîia s-a întins pe piele, dupãce a fost declarat curat,
36 preotul sã-l cerceteze. ªi dacã rîia s-a întins pe piele, preotul n-are sã mai caute sã vadã dacã are pãr galbui: este necurat.
37 Dacã i se pare cã rîia a stãtut pe loc, ºi cã din ea a crescut pãr negru, rîia este vindecatã: este curat, ºi preotul sã-l declare curat.
38 Cînd un bãrbat sau o femeie va avea pete pe pielea trupului, ºi anume pete albe,
39 preotul sã-l cerceteze. Dacã pe pielea trupului lui sînt pete de un alb gãlbui, acestea nu sînt decît niºte pete cari au fãcut spuzealã pe piele: este curat.
40 Cînd unui om îi va cãdea pãrul de pe cap, este pleºuv: este curat.
41 Dacã i-a cãzut pãrul de pe cap numai în partea dinainte, este pleºuv în partea dinainte: este curat.
42 Dar dacã în partea pleºuvã dinainte sau dinapoi este o ranã de un alb roºietic, este leprã, care a fãcut spuzealã în partea pleºuvã dinainte sau dinapoi.
43 Preotul sã-l cerceteze. Dacã în partea pleºuvã dinapoi sau dinainte este o umflãturã de ranã de un alb roºietic, asemãnãtoare cu lepra de pe pielea trupului,
44 este lepros, este necurat: preotul sã-l declare necurat; rana lui este pe cap.
45 Leprosul, atins de aceastã ranã, sã-ºi poarte hainele sfîºiate, ºi sã umble cu capul gol; sã-ºi acopere barba, ºi sã strige: Necurat! Necurat!
Ezec 24.17-22;Mic 3.7;Plîn 4.15;
46 Cîtã vreme va avea rana, va fi necurat: este necurat. Sã locuiascã singur; locuinþa lui sã fie afarã din tabãrã.
Num 5.2;Num 12.14;2Imp 7.3;2Imp 15.5;2Cron 26.21;Luc 17.12;
47 Cînd se va arãta o ranã de leprã pe o hainã, fie hainã de lînã, fie hainã de in,
48 în urzealã sau în bãtãturã de in sau de lînã, pe o piele sau pe vreun lucru de piele,
49 ºi rana va fi verzuie sau roºieticã pe hainã sau pe piele, în urzealã sau în bãtãturã, sau pe vreun lucru de piele, este o ranã de leprã, ºi trebuie arãtatã preotului.
50 Preotul sã cerceteze rana, ºi sã închidã ºapte zile lucrul cu rana.
51 Sã cerceteze a ºaptea zi rana. Dacã rana s-a întins pe hainã, în urzealã sau în bãtãturã, pe piele sau pe lucrul acela de piele, este o ranã de leprã învechitã: lucrul acela este necurat.
Levitic 14.44;
52 Sã ardã haina, urzeala sau bãtãtura de lînã sau de in, sau lucrul de piele pe care se gãseºte rana, cãci este o leprã învechitã: sã fie ars în foc.
53 Dar dacã preotul vede cã rana nu s-a întins pe hainã, pe urzealã sau pe bãtãturã, sau pe lucrul acela de piele,
54 sã porunceascã sã se spele partea atinsã de ranã, ºi sã-l închidã a doua oarã ºapte zile.
55 Preotul sã cerceteze rana, dupã ce se va spãla. ªi dacã rana nu ºi-a schimbat înfãþiºarea ºi nu s-a întins, lucrul acela este necurat: sã fie ars în foc, cãci o parte din faþã sau din dos a fost roasã.
56 Dacã preotul vede cã rana a mai scãzut, dupã ce a fost spãlatã, s-o rupã din hainã sau din piele, din urzealã sau din bãtãturã.
57 ªi dacã se mai iveºte pe hainã, în urzealã sau în bãtãturã, sau pe lucrul de piele, înseamnã cã este o spuzealã de leprã: lucrul atins de ranã sã fie ars în foc.
58 Haina, urzeala sau bãtãtura, sau vreun lucru de piele, care a fost spãlat, ºi unde a pierit rana, sã se mai spele a doua oarã, ºi va fi curat.
59 Aceasta este legea privitoare la rana leprei, cînd loveºte hainele de lînã sau de in, urzeala sau bãtãtura, sau un lucru oarecare de piele, ºi dupã care vor fi declarate curate sau necurate."

Cap. 14

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Iatã care va fi legea cu privire la cel lepros, în ziua curãþirii lui. Sã-l aducã înaintea preotului.
Mat 8.2-4;Marc 1.40-44;Luc 5.12-14;Luc 17.14;
3 Preotul sã iasã afarã din tabãrã, ºi sã cerceteze pe cel lepros. Dacã leprosul este tãmãduit de rana leprei,
4 preotul sã porunceascã sã se ia, pentru cel ce trebuie curãþit, douã pãsãri vii ºi curate, lemn de cedru, cãrmîz ºi isop .
Num 19.6;Evr 9.19;Ps 51.7;
5 Preotul sã porunceascã sã se junghie una din aceste pãsãri într-un vas de pãmînt, în apã curgãtoare.
6 Sã ia pasãrea cea vie, lemnul de cedru, cãrmîzul ºi isopul, ºi sã le moaie, împreunã cu pasãrea cea vie, în sîngele pãsãrii junghiate în apa curgãtoare.
7 Sã stropeascã de ºapte ori pe cel ce trebuie curãþit de leprã. Apoi sã-l declare curat, ºi sã dea drumul pãsãrii celei vii pe cîmp.
Evr 9.13;2Imp 5.10-14;
8 Cel ce se curãþeºte, trebuie sã-ºi spele hainele, sã-ºi radã tot pãrul, ºi sã se scalde în apã; ºi va fi curat. În urmã va putea sã intre în tabãrã, dar sã rãmînã ºapte zile afarã din cort.
Levitic 13.6;Levitic 11.25;Num 12.15;
9 În ziua a ºaptea, sã-ºi radã tot pãrul, capul, barba ºi sprîncenele: tot pãrul sã ºi-l radã; sã-ºi spele hainele ºi sã-ºi scalde trupul în apã, ºi va fi curat.
10 A opta zi, sã ia doi miei fãrã cusur, ºi o oaie de un an fãrã cusur, trei zecimi dintr-o efã de floarea fãinii, ca dar de mîncare frãmîntat cu untdelemn, ºi un log (pahar) de untdelemn.
Mat 8.4;Marc 1.44;Luc 5.14;Levitic 2.1;Num 15.4-15;
11 Preotul care face curãþirea sã aducã înaintea Domnului pe omul care se curãþeºte ºi toate lucrurile acestea, la uºa cortului întîlnirii.
12 Preotul sã ia unul din miei, ºi sã-l aducã jertfã pentru vinã, împreunã cu logul de untdelemn; sã le legene într-o parte ºi într-alta înaintea Domnului, ca dar legãnat.
Levitic 5.2-18;Levitic 6.6-7;Exod 29.24;
13 Sã junghie mielul în locul unde se junghie jertfele de ispãºire ºi arderile de tot, adicã în locul sfînt; cãci, la jertfa pentru vinã, ca ºi la jertfa de ispãºire, dobitocul pentru jertfã va fi al preotului: el este un lucru prea sfînt.
Exod 29.11;Levitic 1.5-11;Levitic 4.4-24;Levitic 7.7;Levitic 2.3;Levitic 7.6;Levitic 21.22;
14 Preotul sã ia din sîngele jertfei de ispãºire; sã punã pe marginea urechii drepte a celui ce se curãþeºte, pe degetul cel mare dela mîna dreaptã a lui, ºi pe degetul cel mare dela piciorul drept.
Exod 29.20;Levitic 8.23;
15 Preotul sã ia untdelemn din log, ºi sã toarne în palma mînii stîngi.
16 Preotul sã-ºi moaie degetul mînii drepte în untdelemnul din palma mînii stîngi, ºi sã stropeascã din untdelemn de ºapte ori cu degetul înaintea Domnului.
17 Din untdelemnul care-i mai rãmîne în mînã, preotul sã punã pe (moalele) marginea urechii drepte a celui ce se curãþeºte, pe degetul cel mare al mînii drepte ºi pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sîngelui dela jertfa pentru vinã.
18 Iar untdelemnul care-i mai rãmîne în mînã, preotul sã-l punã pe capul celui ce se curãþeºte; ºi preotul sã facã ispãºire pentru el înaintea Domnului.
Levitic 4.26;
19 Apoi preotul sã aducã jertfa de ispãºire; ºi sã facã ispãºire pentru cel ce se curãþeºte de întinãciunea lui. În urmã sã junghie arderea de tot.
Levitic 5.1;Levitic 12.7;
20 Preotul sã aducã pe altar arderea de tot ºi darul de mîncare; ºi sã facã ispãºire pentru omul acesta, ºi va fi curat.
21 Dacã este sãrac ºi nu poate sã aducã toate aceste lucruri, atunci sã ia un singur miel, care sã fie adus ca jertfã pentru vinã, dupã ce a fost legãnat într-o parte ºi într-alta, ca dar legãnat, ºi sã facã ispãºire pentru el. Sã ia o zecime din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare, ºi un log de untdelemn.
Levitic 5.7;Levitic 12.8;
22 Sã ia ºi douã turturele sau doi pui de porumbel, dupã mijloacele lui, unul ca jertfã de ispãºire, celalt ca ardere de tot.
Levitic 12.8;Levitic 15.14-15;
23 În ziua a opta, sã aducã pentru curãþirea lui toate aceste lucruri la preot, la uºa cortului întîlnirii, înaintea Domnului.
Levitic 14.10-11;
24 Preotul sã ia mielul pentru jertfa de vinã, ºi logul cu untdelemn; ºi sã le legene într-o parte ºi într-alta, ca dar legãnat, înaintea Domnului.
Levitic 14.12;
25 Sã junghie mielul jertfei pentru vinã. Preotul sã ia din sîngele jertfei pentru vinã; sã punã pe marginea urechii drepte a celui ce se curãþeºte, pe degetul cel mare al mînii drepte ºi pe degetul cel mare al piciorului drept.
Levitic 14.14;
26 Preotul sã toarne untdelemn în palma mînii stîngi.
27 Preotul sã stropeascã de ºapte ori cu degetul de la mîna dreaptã înaintea Domnului din untdelemnul care este în mîna stîngã a lui.
28 Iar din untdelemnul din mîna lui, preotul sã punã pe marginea urechii drepte a celui ce se curãþeºte, pe degetul cel mare al mînii drepte, ºi pe degetul cel mare al piciorului drept, în locul unde a pus din sîngele jertfei pentru vinã.
29 Ce mai rãmîne din untdelemn în mînã, preotul sã-l punã pe capul celui ce se curãþeºte, ca sã facã ispãºire pentru el înaintea Domnului.
30 Apoi sã aducã una din turturele sau un pui de porumbel, cum va putea,
Levitic 14.22;Levitic 15.15;
31 unul ca jertfã de ispãºire, ºi altul ca ardere de tot, împreunã cu darul de mîncare; ºi preotul sã facã ispãºire înaintea Domnului pentru cel ce se curãþeºte.
32 Aceasta este legea pentru curãþirea celui ce are o ranã de leprã, ºi nu poate sã aducã tot ce este rînduit pentru curãþirea lui."
Levitic 14.10;
33 Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron, ºi a zis:
34  Dupã ce veþi intra în þara Canaanului, pe care v-o dau în stãpînire, dacã voi trimete o ranã de leprã pe vreo casã din þara pe care o veþi stãpîni,
Gen 17.8;Num 32.22;Deut 7.1;Deut 32.49;
35 cel cu casa sã se ducã sã spunã preotului, ºi sã zicã: Mi se pare cã este ceva ca o ranã în casa mea.
Prov 3.33;Zah 5.4;
36 Preotul, înainte de a intra ca sã cerceteze rana, sã porunceascã sã se deºerte casa, ca nu cumva tot ce este în ea sã se facã necurat. Dupã aceea sã intre preotul ºi sã cerceteze casa.
37 Preotul sã cerceteze rana. Dacã vede cã pe zidurile casei sînt niºte gropiºoare verzui sau roºietice, pãrînd mai adînci decît zidul,
38 sã iasã din casã, ºi, cînd va ajunge la uºã, sã punã sã încuie casa ºapte zile.
39 În ziua a ºaptea, preotul sã se întoarcã în ea. ªi dacã va vedea cã rana s-a întins pe zidurile casei
40 sã porunceascã sã se scoatã pietrele atinse de ranã, ºi sã le arunce afarã din cetate într-un loc necurat.
41 Sã punã sã rãzãluiascã toatã partea din lãuntru a casei, ºi tencuiala rãzãluitã sã se arunce afarã din cetate, într-un loc necurat.
42 Sã ia alte pietre ºi sã le punã în locul celor dintîi; ºi sã se ia altã tencuialã ca sã se tencuiascã din nou casa.
43 Dacã rana se va întoarce ºi va izbucni din nou în casã, dupã ce au scos pietrele, dupã ce au rãzãluit ºi tencuit din nou casa,
44 preotul sã se întoarcã în ea. ªi dacã vede cã rana s-a întins în casã, este o leprã învechitã în casã: casa este necuratã.
Levitic 13.51;Zah 5.4;
45 Sã dãrîme casa, lemnele, ºi toatã tencuiala casei; ºi sã scoatã aceste lucruri afarã din cetate, într-un loc necurat.
46 Cine va intra în casã în tot timpul cînd era închisã, va fi necurat pînã seara.
47 Cine se va culca în casã, sã-ºi spele hainele. Cine va mînca în casã, deasemenea sã-ºi spele hainele.
48 Dacã preotul, care s-a întors în casã, vede cã rana nu s-a întins, dupãce a fost tencuitã din nou casa, sã declare casa curatã, cãci rana este vindecatã.
49 Pentru curãþirea casei sã ia douã pãsãri, lemn de cedru, cãrmîz ºi isop.
Levitic 14.4;
50 Sã junghie una din pãsãri într-un vas de pãmînt, într-o apã curgãtoare.
51 Sã ia lemnul de cedru, isopul, cãrmîzul ºi pasãrea cea vie; sã le moaie în sîngele pãsãrii junghiate ºi în apa curgãtoare, ºi sã stropeascã de ºapte ori casa.
52 Sã cureþe casa cu sîngele pasãrii, cu apa curgãtoare, cu pasãrea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul ºi cãrmîzul.
53 Sã dea drumul pãsãrii celei vii afarã din cetate, pe cîmp. Sã facã astfel ispãºire pentru casã, ºi ea va fi curatã.
Levitic 14.20;
54 Aceasta este legea pentru orice ranã de leprã ºi pentru rîia de cap,
Levitic 13.30;
55 pentru lepra de pe haine ºi de pe case,
Levitic 13.47;Levitic 14.34;
56 pentru umflãturi, pentru pecingini ºi pentru pete:
Levitic 13.2;
57 ea aratã cînd un lucru este necurat, ºi cînd este curat. Aceasta este legea pentru leprã."
Deut 24.8;Ezec 44.23;

Cap. 15

1 Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron, ºi a zis:
2  Vorbiþi copiilor lui Israel, ºi spuneþi-le:Orice om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat.
Levitic 22.4;Num 5.2;2Sam 3.29;Mat 9.20;Marc 5.25;Luc 8.43;
3 Din pricina scurgerii lui este necurat: fie cã trupul lui lasã sã se facã scurgerea, fie cã o opreºte, este necurat.
4 Orice pat în care se va culca, va fi necurat; ºi orice lucru pe care va ºedea, va fi necurat.
5 Cine se va atinge de patul lui, sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã, ºi va fi necurat pînã seara.
Levitic 11.25;Levitic 17.15;
6 Cine va ºedea pe lucrul pe care a ºezut el, sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã, ºi sã fie necurat pînã seara.
7 Cine se va atinge de trupul lui, sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã, ºi va fi necurat pînã seara.
8 Dacã omul acela scuipã pe un om curat, acesta sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã, ºi va fi necurat pînã seara.
9 Ori ce ºea pe care va cãlãri el, va fi necuratã.
10 Cine se va atinge de vreun lucru care a fost subt el, va fi necurat pînã seara; ºi cine va ridica lucrul acela, sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã, ºi va fi necurat pînã seara.
11 Cine va fi atins de cel cu scurgerea, ºi nu-ºi va spãla mînile în apã, sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã, ºi va fi necurat pînã seara.
12 Orice vas de pãmînt care va fi atins de el, sã fie spart, ºi orice vas de lemn sã fie spãlat în apã.
Levitic 6.28;Levitic 11.32-33;
13 Dupã ce va fi curãþit de scurgerea lui, omul acela sã numere ºapte zile pentru curãþirea lui; sã-ºi spele hainele, sã-ºi scalde trupul în apã curgãtoare, ºi va fi curat.
Levitic 15.28;Levitic 14.8;
14 În ziua a opta, sã ia douã turturele sau doi pui de porumbel, sã se ducã înaintea Domnului, la uºa cortului întîlnirii, ºi sã-i dea preotului.
Levitic 14.22-23;
15 Preotul sã-i aducã, unul ca jertfã de ispãºire, ºi celalt ca ardere de tot; ºi preotul sã facã ispãºire pentru el înaintea Domnului, pentru scurgerea lui.
Levitic 14.30-31;Levitic 14.19-31;
16 Omul care va avea o scurgere a seminþei în somn sã-ºi scalde tot trupul în apã, ºi va fi necurat pînã seara.
Levitic 22.4;Deut 23.10;
17 Orice hainã ºi ori ce piele cari vor fi atinse de scurgerea lui, vor fi spãlate cu apã, ºi vor fi necurate pînã seara.
18 Dacã o femeie s-a culcat cu un astfel de om, sã se scalde amîndoi în apã, ºi vor fi necuraþi pînã seara.
1Sam 21.4;
19 Femeia care va avea o scurgere, ºi anume o scurgere de sînge din trupul ei, sã rãmînã ºapte zile în necurãþia ei. Oricine se va atinge de ea, va fi necurat pînã seara.
Levitic 12.2;
20 Orice pat în care se va culca ea în timpul necurãþiei ei, va fi necurat; ºi orice lucru pe care va ºedea ea, va fi necurat.
21 Oricine se va atinge de patul ei, sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã, ºi va fi necurat pînã seara.
22 Oricine se va atinge de un lucru pe care a ºezut ea, sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã, ºi va fi necurat pînã seara.
23 Dacã este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a ºezut ea, cine se va atinge de lucrul acela, va fi necurat pînã seara.
24 Dacã se culcã cineva cu ea, ºi vine peste el necurãþia femeii aceleia, el va fi necurat timp de ºapte zile, ºi orice pat în care se va culca, va fi necurat.
Levitic 20.18;
25 Femeia care va avea o scurgere de sînge timp de mai multe zile, afarã de soroacele ei obicinuite, sau a cãrei scurgere va þinea mai mult ca deobicei, va fi necuratã tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea cînd îi vine sorocul.
Mat 9.20;Marc 5.25;Luc 8.43;
26 Orice pat în care se va culca în timpul cît va þinea scurgerea aceasta, va fi ca ºi patul din timpul cînd ea este la scurgerea dela soroc; ºi orice lucru pe care va ºedea, va fi necurat ca atunci cînd este ea la scurgerea dela soroc.
27 Oricine se va atinge de ele, va fi necurat; sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã, ºi va fi necurat pînã seara.
28 Dupã ce va fi curãþitã de scurgerea ei, sã numere ºapte zile, ºi apoi va fi curatã.
Levitic 15.13;
29 A opta zi, sã ia douã turturele sau doi pui de porumbel, ºi sã-i ducã preotului, la uºa cortului întîlnirii.
30 Preotul sã aducã unul ca jertfã de ispãºire, ºi altul ca ardere de tot; ºi preotul sã facã ispãºire pentru ea înaintea Domnului, pentru scurgerea care o fãcea necuratã.
31 Aºa sã depãrtaþi pe copiii lui Israel de necurãþiile lor, ca sã nu moarã din pricina necurãþiilor lor, dacã pîngãresc cortul Meu, care este în mijlocul lor.
Levitic 11.47;Deut 24.8;Ezec 44.23;Num 5.3;Num 19.13-20;Ezec 5.11;Ezec 23.38;
32 Aceasta este legea pentru cel ce are o scurgere sau este întinat printr-o lepãdare de sãmînþã în somn,
Levitic 15.2;Levitic 15.16;
33 pentru cea care este la curgerea dela soroc, pentru bãrbatul sau femeia care are o scurgere, ºi pentru bãrbatul care se culcã cu o femeie necuratã."
Levitic 15.19;Levitic 15.25;Levitic 15.24;

Cap. 16

1 Domnul a vorbit lui Moise, dupã moartea celor doi fii ai lui Aaron, morþi cînd s-au înfãþiºat înaintea Domnului.
Levitic 10.1-2;
2 Domnul a zis lui Moise: Vorbeºte fratelui tãu Aaron, ºi spune-i sã nu intre în tot timpul în sfîntul locaº, dincolo de perdeaua din lãuntru, înaintea capacului ispãºirii, care este pe chivot, ca sã nu moarã; cãci deasupra capacului ispãºirii Mã voi arãta în nor.
Exod 30.10;Levitic 23.27;Evr 9.7;Evr 10.19;Exod 25.22;Exod 40.34;1Imp 8.10-12;
3 Iatã cum sã intre Aaron în sfîntul locaº. Sã ia un viþel pentru jertfa de ispãºire ºi un berbece pentru arderea de tot.
Evr 9.7-25;Levitic 4.3;
4 Sã se îmbrace cu tunica sfinþitã de in, ºi sã-ºi punã pe trup ismenele de in; sã se încingã cu brîul de in, ºi sã-ºi acopere capul cu mitra de in; acestea sînt veºmintele sfinþite, cu cari se va îmbrãca el dupãce îºi va spãla trupul în apã.
Exod 28.39-43;Levitic 6.10;Ezec 44.17-18;Exod 30.20;Levitic 8.6-7;
5 Sã ia, dela adunarea copiilor lui Israel, doi þapi pentru jertfa de ispãºire, ºi un berbece pentru arderea de tot.
Levitic 4.14;Num 29.11;2Cron 92.21;Ezra 6.17;Ezec 45.22-23;
6 Aaron sã-ºi aducã viþelul lui pentru jertfa de ispãºire, ºi sã facã ispãºire, pentru el ºi pentru casa lui.
Levitic 9.7;Evr 5.2;Evr 7.27-28;Evr 9.7;
7 Sã ia cei doi þapi, ºi sã-i punã înaintea Domnului, la uºa cortului întîlnirii.
8 Aaron sã arunce sorþi pentru cei doi þapi: un sorþ pentru Domnul, ºi un sorþ pentru Azazel.
9 Aaron sã ia þapul care a ieºit la sorþi pentru Domnul, ºi sã-l aducã jertfã de ispãºire.
10 Iar þapul care a ieºit la sorþi pentru Azazel, sã fie pus viu înaintea Domnului, ca sã slujeascã pentru facerea ispãºirii, ºi sã i se dea drumul în pustie pentru Azazel.
1Ioan 2.2;
11 Aaron sã-ºi aducã viþelul lui pentru jertfa de ispãºire, ºi sã facã ispãºire pentru el ºi pentru casa lui. Sã-ºi junghie viþelul pentru jertfa lui de ispãºire.
12 Sã ia o cãdelniþã plinã cu cãrbuni aprinºi de pe altarul dinaintea Domnului, ºi doi pumni de tãmîie mirositoare pisatã mãrunt; sã ducã aceste lucruri dincolo de perdeaua dinlãuntru;
Levitic 10.1;Num 16.18-46;Apoc 8.5;Exod 30.34;
13 sã punã tãmîia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tãmîie sã acopere capacul ispãºirii depe chivotul mãrturiei, ºi astfel nu va muri.
Exod 30.1-8;Num 16.7.18-46;Apoc 8.3-4;Exod 25.21;
14 Sã ia din sîngele viþelului ºi sã stropeascã cu degetul pe partea dinainte a capacului ispãºirii spre rãsãrit; sã stropeascã din sînge de ºapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispãºirii.
Levitic 4.5;Evr 9.13-25;Evr 10.4;Levitic 4.6;
15 Sã junghie þapul adus ca jertfã de ispãºire pentru popor, ºi sã-i ducã sîngele dincolo de perdeaua dinlãuntru. Cu sîngele acesta sã facã întocmai cum a fãcut cu sîngele viþelului, sã stropeascã cu el spre capacul ispãºirii ºi înaintea capacului ispãºirii.
Evr 2.17;Evr 5.2;Evr 9.7-28;Levitic 16.2;Evr 6.19;Evr 9.3-12;
16 Astfel sã facã ispãºire pentru sfîntul locaº, pentru necurãþiile copiilor lui Israel ºi pentru toate cãlcãrile de lege, prin cari au pãcãtuit ei. Sã facã la fel pentru cortul întîlnirii, care este cu ei în mijlocul necurãþiilor lor.
Exod 29.36;Ezec 45.18;Evr 9.22-23;
17 Sã nu fie nimeni în cortul întîlnirii cînd va intra Aaron sã facã ispãºirea în sfîntul locaº, pînã va ieºi din ei. Sã facã ispãºire pentru el ºi pentru casa lui, ºi pentru toatã adunarea lui Israel.
Exod 34.3;Luc 1.10;
18 Dupã ce va ieºi, sã se ducã la altarul care este înaintea Domnului, ºi sã facã ispãºire pentru altar; sã ia din sîngele viþelului ºi þapului, ºi sã punã pe coarnele altarului de jur împrejur.
Exod 30.10;Levitic 4.7-18;Evr 9.22-23;
19 Sã stropeascã pe altar cu degetul lui de ºapte ori din sînge, ºi astfel sã-l curãþe ºi sã-l sfinþeascã de necurãþiile copiilor lui Israel.
Ezec 43.20;
20 Cînd va isprãvi de fãcut ispãºirea pentru sfîntul locaº, pentru cortul întîlnirii ºi pentru altar, sã aducã þapul cel viu.
Levitic 16.16;Ezec 45.20;
21 Aaron sã-ºi punã amîndouã mînile pe capul þapului celui viu, ºi sã mãrturiseascã peste el toate fãrãdelegile copiilor lui Israel ºi toate cãlcãrile lor de lege cu cari au pãcãtuit ei; sã le punã pe capul þapului, apoi sã-l izgoneascã în pustie, printr-un om care va avea însãrcinarea aceasta.
Isa 53.6;
22 Þapul acela va duce asupra lui toate fãrãdelegile lor într-un pãmînt pustiit; în pustie, sã-i dea drumul.
Isa 53.11-12;Ioan 1.29;Evr 9.28;1Pet 2.24;
23 Aaron sã intre în cortul întîlnirii; sã-ºi lepede veºmintele de in, pe cari le îmbrãcase la intrarea în sfîntul locaº, ºi sã le punã acolo.
Ezec 22.14;Ezec 44.19;
24 Sã-ºi spele trupul cu apã într-un loc sfînt, ºi sã-ºi ia din nou veºmintele. Apoi sã iasã afarã, sã-ºi aducã arderea lui de tot ºi arderea de tot a poporului, ºi sã facã ispãºire pentru el ºi pentru popor.
Levitic 16.3-5;
25 Iar grãsimea jertfei de ispãºire s-o ardã pe altar.
Levitic 4.10;
26 Cel ce va izgoni þapul pentru Azazel, sã-ºi spele hainele, ºi sã-ºi scalde trupul în apã; dupã aceea, sã intre iar㺠în tabãrã.
Levitic 15.5;
27 Sã scoatã afarã din tabãrã viþelul ispãºitor ºi þapul ispãºitor, al cãror sînge a fost dus în sfîntul locaº pentru facerea ispãºirii, ºi sã le ardã în foc pieile, carnea ºi balega.
Levitic 4.12-21;Levitic 6.30;Evr 13.11;
28 Cel ce le va arde, sã-ºi spele hainele ºi sã-ºi scalde trupul în apã; dupã aceea, sã intre iar㺠în tabãrã.
29 Aceasta sã vã fie o lege vecinicã: în luna a ºaptea, în a zecea zi a lunii, sã vã smeriþi sufletele, sã nu faceþi nici o lucrare, nici bãºtinaºul, nici strãinul care locuieºte în mijlocul vostru.
Exod 30.10;Levitic 23.27;Num 29.7;Isa 58.3.5;Dan 10.3-12;
30 Cãci în ziua aceasta se va face ispãºire pentru voi, ca sã vã curãþiþi: veþi fi curãþiþi de toate pãcatele voastre înaintea Domnului.
Ps 51.2;Ier 33.8;Efes 5.26;Evr 9.13-14;Evr 10.1-2;1Ioan 1.7-9;
31 Aceasta sã fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnã, în care sã vã smeriþi sufletele. Aceasta sã fie o lege vecinicã.
Levitic 23.32;
32 Ispãºirea sã fie fãcutã de preotul care a primit ungerea ºi care a fost închinat în slujba Domnului, ca sã urmeze tatãlui sãu în slujba preoþiei; sã se îmbrace cu veºmintele de in, cu veºmintele sfinþite.
Levitic 4.3-16;Exod 29.29-30;Num 20.26-28;Levitic 16.4;
33 Sã facã ispãºire pentru Locul prea sfînt, sã facã ispãºire pentru cortul întîlnirii ºi pentru altar, ºi sã facã ispãºire pentru preoþi ºi pentru tot poporul adunãrii.
Levitic 16.6-24;
34 Aceasta sã fie pentru voi o lege vecinicã: odatã pe an sã se facã ispãºire pentru copiii lui Israel, pentru pãcatele lor." Aaron a fãcut întocmai cum poruncise lui Moise Domnul.
Levitic 23.31;Num 29.7;Exod 30.10;Evr 9.7-25;

Cap. 17

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Vorbeºte lui Aaron ºi fiilor lui, ºi tuturor copiilor lui Israel, ºi spune-le:Iatã ce a poruncit Domnul.
3 Dacã cineva din casa lui Israel junghie în tabãrã sau afarã din tabãrã un bou, un miel sau o caprã,
Deut 12.5-21;
4 ºi nu-l aduce la uºa cortului întîlnirii, ca sã-l aducã dar Domnului înaintea cortului Domnului, sîngele acesta va fi pus în socoteala omului aceluia: a vãrsat sînge; omul acela va fi nimicit din mijlocul poporului sãu.
Deut 12.5-14;Gen 17.14;
5 De aceea copiii lui Israel, în loc sã-ºi junghie jertfele pe cîmp, trebuie sã le aducã la preot, înaintea Domnului, la uºa cortului întîlnirii, ºi sã le aducã Domnului ca jertfe de mulþãmire.
Gen 21.33;Gen 22.2;Gen 31.54;Deut 12.2;1Imp 14.23;2Imp 16.4;2Imp 17.10;2Cron 28.4;Ezec 20.28;Ezec 22.9;
6 Preotul sã le stropeascã sîngele pe altarul Domnului, la uºa cortului întîlnirii; ºi sã ardã grãsimea, care va fi de un miros plãcut Domnului.
Levitic 3.2;Exod 29.18;Levitic 3.5-16;Levitic 4.31;Num 18.17;
7 Sã nu-ºi mai aducã jertfele lor la idolii cu cari curvesc. Aceasta va fi o lege vecinicã pentru ei ºi pentru urmaºii lor.
Deut 32.17;2Cron 11.15;Ps 106.37;1Cor 10.20;Apoc 9.20;Exod 34.15;Levitic 20.5;Deut 31.16;Ezec 23.8;
8 Sã le spui dar: Dacã un om din casa lui Israel sau dintre strãinii cari locuiesc în mijlocul lor, aduce o ardere de tot sau vreo altã jertfã,
Levitic 1.2-3;
9 ºi n-o aduce la uºa cortului întîlnirii, ca s-o aducã jertfã Domnului, omul acela sã fie nimicit din poporul lui.
Levitic 17.4;
10 Dacã un om din casa lui Israel sau din strãinii cari locuiesc în mijlocul lor, mãnîncã sînge de orice fel, Îmi voi întoarce Faþa împotriva celui ce mãnîncã sîngele, ºi-l voi nimici din mijlocul poporului sãu.
Gen 9.4;Levitic 3.17;Levitic 7.26-27;Levitic 19.26;Deut 12.16-23;Deut 15.23;1Sam 14.33;Ezec 44.7;Levitic 20.3-6;Levitic 26.17;Ier 44.11;Ezec 14.8;Ezec 15.7;
11 Cãci viaþa (Sau: sufletul.) trupului este în sînge. Vi l-am dat ca sã-l puneþi pe altar, ca sã slujeascã de ispãºire pentru sufletele noastre, cãci prin viaþa din el face sîngele ispãºire.
Levitic 17.14;Mat 26.28;Marc 14.24;Rom 3.25;Rom 5.9;Efes 1.7;Col 1.14-20;Evr 13.12;1Pet 1.2;1Ioan 1.7;Apoc 1.5;Evr 9.22;
12 De aceea am zis copiilor lui Israel: Nimeni dintre voi sã nu mãnînce sînge, ºi nici strãinul care locuieºte în mijlocul vostru sã nu mãnînce sînge.
13 Dacã vreunul din copiii lui Israel sau din strãinii cari locuiesc în mijlocul lor vîneazã o fiarã sau o pasãre care se mãnîncã, sã-i verse sîngele ºi sã-l acopere cu þãrînã.
Levitic 7.26;Deut 12.16-24;Deut 15.23;Ezec 24.7;
14 Cãci viaþa oricãrui trup stã în sîngele lui, care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel: Sã nu mîncaþi sîngele niciunui trup; cãci viaþa oricãrui trup este sîngele lui: oricine va mînca din el, va fi nimicit.
Levitic 17.11-12;Gen 9.4;Deut 12.23;
15 Oricine, fie bãºtinaº, fie strãin, care va mînca dintr-o fiarã moartã sau sfîºiatã, sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã, ºi va fi necurat pînã seara; apoi va fi curat.
Exod 22.31;Levitic 22.8;Deut 14.21;Ezec 4.14;Ezec 44.31;Levitic 11.25;Levitic 15.5;
16 Dacã nu-ºi spalã hainele, ºi nu-ºi scaldã trupul, îºi va purta fãrãdelegea lui."
Levitic 5.1;Levitic 7.18;Levitic 19.8;Num 19.20;

Cap. 18

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Vorbeºte copiilor lui Israel ºi spune-le: Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
Levitic 18.4;Exod 6.7;Levitic 11.44;Levitic 19.4-34;Levitic 20.7;Ezec 20.5-20;
3 Sã nu faceþi ce se face în þara Egiptului unde aþi locuit, ºi sã nu faceþi ce se face în þara Canaanului unde vã duc Eu: sã nu vã luaþi dupã obiceiurile lor.
Ezec 20.7-8;Ezec 23.8;Exod 23.24;Levitic 20.23;Deut 12.4-31;
4 Sã împliniþi poruncile Mele, ºi sã þineþi legile Mele: sã le urmaþi. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
Deut 4.1-2;Deut 6.1;Ezec 20.19;
5 Sã pãziþi legile ºi poruncile Mele: omul care le va împlini, va trãi prin ele. Eu sînt Domnul!
Ezec 20.11-21;Luc 10.28;Rom 10.5;Gal 3.12;
6 Nici unul din voi sã nu se apropie de ruda lui de sînge, ca sã-i descopere goliciunea. Eu sînt Domnul.
Exod 6.2-29;Mal 3.6;
7 Sã nu descoperi goliciunea tatãlui tãu, nici goliciunea mamei tale. Þi-este mamã: sã nu-i descoperi goliciunea.
Levitic 20.11;
8 Sã nu descoperi goliciunea nevestei tatãlui tãu. Este goliciunea tatãlui tãu.
Gen 49.4;Levitic 20.11;Deut 22.30;Deut 27.20;Ezec 22.10;Amos 2.7;1Cor 5.1;
9 Sã nu descoperi goliciunea sorei tale, fata tatãlui tãu, sau fata mamei tale, nãscutã în casã sau afarã din casã.
Levitic 20.17;2Sam 13.12;Ezec 22.11;
10 Sã nu descoperi goliciunea fetei fiului tãu sau a fetei tale. Cãci este goliciunea ta.
11 Sã nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatãlui tãu, nãscutã din tatãl tãu. Þi-este sorã.
12 Sã nu descoperi goliciunea sorei tatãlui tãu. Este rudã de aproape cu tatãl tãu.
Levitic 20.19;
13 Sã nu descoperi goliciunea sorei mamei tale. Este rudã de aproape cu mama ta.
14 Sã nu descoperi goliciunea fratelui tatãlui tãu. Sã nu te apropii de nevasta lui. Þi-este mãtuºã.
Levitic 20.20;Gen 38.18-26;Levitic 20.12;Ezec 22.11;
15 Sã nu descoperi goliciunea nurorei tale. Este nevasta fiului tãu: sã nu-i descoperi goliciunea.
16 Sã nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tãu. Este goliciunea fratelui tãu.
Levitic 20.21;Mat 14.4;Deut 25.5;Mat 22.24;Marc 12.19;
17 Sã nu descoperi goliciunea unei femei ºi a fetei ei. Sã nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca sã le descoperi goliciunea. Îþi sînt rude de aproape: este o nelegiuire.
Levitic 20.14;
18 Sã nu iei pe sora nevestei tale, ca sã-i faci în necaz, descoperindu-i goliciunea alãturi de nevastã-ta, cît timp ea este încã în viaþã.
1Sam 1.6-8;
19 Sã nu te apropii de o femeie în timpul necurãþiei ei, cînd este la soroc, ca sã-i descoperi goliciunea.
Levitic 20.18;Ezec 18.6;Ezec 22.10;
20 Sã nu te împreuni cu nevasta semenului tãu, ca sã te pîngãreºti cu ea.
Levitic 20.10;Exod 20.14;Deut 5.18;Deut 22.22;Prov 6.29-32;Mal 3.5;Mat 5.27;Rom 2.22;1Cor 6.9;Evr 13.4;
21 Sã nu dai pe nici unul din copiii tãi ca sã fie adus jertfã lui Moloh, ºi sã nu pîngãreºti Numele Dumnezeului tãu. Eu sînt Domnul.
Levitic 20.2;2Imp 16.3;2Imp 21.6;2Imp 23.10;Ier 19.5;Ezec 20.31;Ezec 23.37-39;1Imp 11.7-33;Fapt 7.43;Levitic 19.12;Levitic 20.3;Levitic 21.6;Levitic 22.2-32;Ezec 36.20;Mal 1.12;
22 Sã nu te culci cu un bãrbat cum se culcã cineva cu o femeie. Este o urîciune.
Levitic 20.13;Rom 1.27;1Cor 6.9;1Tim 1.10;
23 Sã nu te culci cu o vitã, ca sã te pîngãreºti cu ea. Femeia sã nu se apropie de o vitã, ca sã curveascã cu ea. Este o mare miºelie.
Levitic 20.15-16;Exod 22.19;Levitic 20.12;
24 Sã nu vã spurcaþi cu nici unul din aceste lucruri, cãci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe cari le voi izgoni dinaintea voastrã.
Levitic 18.30;Mat 15.18-20;Marc 7.21-23;1Cor 3.17;Levitic 20.23;Deut 18.12;
25 Þara a fost spurcatã prin ele; Eu îi voi pedepsi fãrãdelegea, ºi pãmîntul va vãrsa din gura lui pe locuitorii lui.
Num 35.34;Ier 2.7;Ier 16.18;Ezec 36-17;Ps 89.32;Isa 26.21;Ier 5.9-29;Ier 9.9;Ier 14.10;Ier 23.2;Osea 2.13;Osea 8.13;9 9;Levitic 18.28;
26 Pãziþi dar legile ºi poruncile Mele, ºi nu faceþi niciuna din aceste spurcãciuni, nici bãºtinaºul, nici strãinul care locuieºte în mijlocul vostru.
Levitic 18.5-30;Levitic 20.22-23;
27 Cãci toate aceste spurcãciuni le-au fãcut oamenii din þara aceasta, cari au fost înaintea voastrã în ea; ºi astfel þara a fost pîngãritã.
28 Luaþi seama ca nu cumva sã vã verse ºi pe voi þara din gura ei, dacã o spurcaþi, cum a vãrsat pe neamurile cari erau în ea înaintea voastrã.
Levitic 20.22;Ier 9.19;Ezec 36.13-17;
29 Cãci toþi cei ce vor face vreuna din aceste spurcãciuni, vor fi nimiciþi din mijlocul poporului lor.
30 Pãziþi poruncile Mele, ºi nu faceþi niciunul din obiceiurile urîte cari se fãceau înaintea voastrã, ca sã nu vã spurcaþi cu ele. Eu sînt Domnul Dumnezeul vostru."
Levitic 18.3-26;Levitic 20.23;Deut 18.9;Levitic 18.24;Levitic 18.2-4;

Cap. 19

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Vorbeºte întregei adunãri a copiilor lui Israel, ºi spune-le:Fiþi sfinþi, cãci Eu sînt sfînt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.
Levitic 11.44;Levitic 20.7-26;1Pet 1.16;
3 Fiecare din voi sã cinsteascã pe mamã-sa ºi pe tatãl sãu, ºi sã pãzeascã Sabatele Mele. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
Exod 20.12;Exod 20.8;Exod 31.13;
4 Sã nu vã întoarceþi spre idoli, ºi sã nu vã faceþi dumnezei turnaþi. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
Exod 20.4;Levitic 26.1;1Cor 10.14;1Ioan 5.21;Exod 34.17;Deut 27.15;
5 Cînd veþi aduce Domnului o jertfã de mulþãmire, s-o aduceþi aºa ca sã fie primitã.
Levitic 7.16;
6 Jertfa sã fie mîncatã în ziua cînd o veþi jertfi, sau a doua zi; ce va mai rãmînea pînã a treia zi, sã se ardã în foc.
7 Dacã va mînca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urît: jertfa nu va fi primitã.
8 Cine va mînca din ea, îºi va purta vina pãcatului sãu, cãci necinsteºte ce a fost închinat Domnului: omul acela va fi nimicit din poporul lui.
9 Cînd veþi secera holdele þãrii, sã laºi nesecerat un colþ din cîmpul tãu, ºi sã nu strîngi spicele rãmase pe urma secerãtorilor.
Levitic 23.22;Deut 24.19-21;Rut 2.15-16;
10 Nici sã nu culegi strugurii rãmaºi dupã cules în via ta, ºi sã nu strîngi boabele cari vor cãdea din ei. Sã le laºi sãracului ºi strãinului. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
11 Sã nu furaþi, ºi sã nu minþiþi, nici sã nu vã înºelaþi unii pe alþii.
Exod 20.15;Exod 22.1-12;Deut 5.19;Levitic 6.2;Efes 4.25;Col 3.9;
12 Sã nu juraþi strîmb pe Numele Meu, cãci ai necinsti astfel Numele Dumnezeului tãu. Eu sînt Domnul.
Exod 20.7;Levitic 6.3;Deut 5.11;Mat 5.33;Iac 5.12;Levitic 18.21;
13 Sã nu asupreºti pe aproapele tãu, ºi sã nu storci nimic dela el prin silã.Sã nu opreºti pînã a doua zi plata celui tocmit cu ziua.
Marc 10.19;1Tes 4.6;Deut 24.14-15;Mal 3.5;
14 Sã nu vorbeºti de rãu pe un surd, ºi sã nu pui înaintea unui orb nimic care sã-l poatã face sã cadã; ci sã te temi de Dumnezeul tãu. Eu sînt Domnul.
Deut 27.18;Rom 14.13;Levitic 19.32;Gen 42.18;Levitic 25.17;Ecl 5.7;1Pet 2.17;
15 Sã nu faceþi nedreptate la judecatã: sã nu cauþi la faþa sãracului, ºi sã nu pãrtineºti pe nimeni din cei mari, ci sã judeci pe aproapele tãu dupã dreptate.
Exod 23.2-3;Deut 1.17;Deut 16.19;Deut 27.19;Ps 82.2;Prov 24.23;Iac 2.9;
16 Sã nu umbli cu bîrfeli în poporul tãu. Sã nu te ridici împotriva vieþii aproapelui tãu. Eu sînt Domnul.
Exod 23.1;Ps 15.3;Ps 50.20;Prov 11.13;Prov 20;Prov 19;Ezec 22;Ezec 9;Exod 23.1-7;1Imp 21.13;Mat 26.60-61;Mat 27.4;
17 Sã nu urãºti pe fratele tãu în inima ta; sã mustri pe aproapele tãu, dar sã nu te încarci cu un pãcat din pricina lui.
1Ioan 2.9-11;1Ioan 3.15;Mat 18.15;Luc 17.3;Gal 6.1;Efes 5.11;1Tim 5.20;2Tim 4.2;Tit 1.13;Tit 2.15;
18 Sã nu te rãsbuni, ºi sã nu þii necaz pe copiii poporului tãu. Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi. Eu sînt Domnul.
2Sam 13.22;Prov 20-22;Rom 12.17-19;Gal 5.20;Efes 4.31;Iac 5.9;1Pet 2.1;Mat 5.43;Mat 22.39;Rom 13.9;Gal 5.14;Iac 2.8;
19 Sã pãziþi legile Mele.Sã nu împreuni vite de douã soiuri deosebite; sã nu sameni în ogorul tãu douã feluri de seminþe; ºi sã nu porþi o hainã þesutã din douã feluri de fire.
Deut 22.9-10;Deut 22.11;
20 Cînd un om se va culca cu o femeie, roabã logoditã cu un alt bãrbat, ºi ea n-a fost rãscumpãratã de tot sau slobozitã, sã fie pedepsiþi amîndoi, dar nu pedepsiþi cu moartea, pentrucã ea nu era slobodã.
21 El sã aducã Domnului pentru vina lui, la uºa cortului întîlnirii, un berbece ca jertfã pentru vinã.
Levitic 5.15;Levitic 6.6;
22 Preotul sã facã ispãºire pentru el înaintea Domnului, pentru pãcatul pe care l-a fãcut, cu berbecele adus ca jertfã pentru vinã; ºi pãcatul pe care l-a fãcut, îi va fi iertat.
23 Cînd veþi intra în þarã, ºi veþi sãdi tot felul de pomi roditori, roadele lor sã le priviþi ca netãiate împrejur; timp de trei ani sã fie netãiate împrejur pentru voi; sã nu mîncaþi din ele.
24 În al patrulea an, toate roadele sã fie închinate Domnului, spre lauda Lui.
Deut 12.17-18;Prov 3.9;
25 În al cincilea an, sã mîncaþi roadele, ca ele sã vi se înmulþeascã din ce în ce mai mult: Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
26 Sã nu mîncaþi nimic cu sînge. Sã nu ghiciþi dupã vîrcolaci, nici dupã nori.
Levitic 17.10;Deut 12.23;Deut 18.10-14;1Sam 15.23;2Imp 17.17;2Imp 21.6;2Cron 33.6;Mal 3.5;
27 Sã nu vã tãiaþi rotund colþurile pãrului, ºi sã nu-þi razi colþurile bãrbii.
Levitic 21.5;Isa 15.2;Ier 9.26;Ier 48.37;
28 Sã nu vã faceþi tãieturi în carne pentru un mort, ºi sã nu vã faceþi slove sãpate pe voi. Eu sînt Domnul.
Levitic 21.5;Deut 14.1;Ier 16.6;Ier 48.37;
29 Sã nu-þi necinsteºti fata, dînd-o sã fie curvã, pentruca nu cumva þara sã ajungã un loc de curvie, ºi sã se umple de fãrãdelegi.
Deut 23.17;
30 Sã pãziþi Sabatele Mele, ºi sã cinstiþi locaºul Meu cel sfînt. Eu sînt Domnul.
Levitic 19.3;Levitic 26.2;Ecl 5.11;
31 Sã nu vã duceþi la ceice cheamã duhurile morþilor, nici la vrãjitori: sã nu-i întrebaþi, ca sã nu vã spurcaþi cu ei. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
Exod 22.18;Levitic 20.6-27;Deut 18.10;1Sam 28.7;1Cron 10.13;Isa 8.19;Fapt 16.16;
32 Sã te scoli înaintea perilor albi ,ºi sã cinsteºti pe bãtrîn. Sã te temi de Dumnezeul tãu. Eu sînt Domnul.
Prov 20.29;1Tim 5.1;Levitic 19.14;
33 Dacã un strãin vine sã locuiascã împreunã cu voi în þara voastrã, sã nu-l asupriþi.
Exod 22.21;Exod 23.9;
34 Sã vã purtaþi cu strãinul care locuieºte între voi ca ºi cu un bãºtinaº din mijlocul vostru; sã-l iubiþi ca pe voi înºivã, cãci ºi voi aþi fost strãini în þara Egiptului. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
Exod 12.48-49;Deut 10.19;
35 Sã nu faceþi nedreptate la judecatã, nici în mãsurile de lungime, nici în greutãþi, nici în mãsurile de încãpere.
Levitic 19.15;
36 Sã aveþi cumpene drepte, greutãþi drepte, efe (Mãsurã pentru cereale = cam douãzeci de litri.) drepte, ºi hine drepte. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din þara Egiptului.
Deut 25.13-15;Prov 11.1;Prov 16.11;Prov 20.10;
37 Sã pãziþi toate legile Mele ºi toate poruncile Mele, ºi sã le împliniþi. Eu sînt Domnul."
Levitic 18.4-5;Deut 4.5-6;Deut 5.1;Deut 6.25;

Cap. 20

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Spune copiilor lui Israel:Dacã un om dintre copiii lui Israel sau dintre strãinii cari locuiesc în Israel, dã lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela sã fie pedepsit cu moartea: poporul din þarã sã-l ucidã cu pietre.
Levitic 18;Levitic 18-21;Deut 12.31;Deut 18.10;2Imp 17.17;2Imp 23.10;2Cron 33.6;Ier 7.31;Ier 32.35;Ezec 20.26-31;
3 ªi Eu Îmi voi întoarce Faþa împotriva omului aceluia, ºi-l voi nimici din mijlocul poporului sãu, pentrucã a dat lui Moloh pe unul din copiii sãi, a spurcat locaºul Meu cel sfînt, ºi a necinstit Numele Meu cel sfînt.
Levitic 17.10;Ezec 5.11;Ezec 23.38-39;Levitic 18.21;
4 Dacã poporul þãrii închide ochii faþã de omul acela, care dã lui Moloh copii de ai sãi, ºi nu-l omoarã,
Deut 17.2-5;
5 Îmi voi întoarce Eu Faþa împotriva omului aceluia ºi împotriva familiei lui, ºi-l voi nimici din mijlocul poporului lui, împreunã cu toþi cei ce curvesc ca el cu Moloh.
Levitic 17.10;Exod 20.5;Levitic 17.7;
6 Dacã cineva se duce la cei ce cheamã pe morþi ºi la ghicitori, ca sã curveascã dupã ei, Îmi voi întoarce Faþa împotriva omului aceluia, ºi-l voi nimici din mijlocul poporului lui.
Levitic 19.31;
7 Voi, sã vã sfinþiþi, ºi sã fiþi sfinþi, cãci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
Levitic 11.44;Levitic 19.2;1Pet 1.16;
8 Sã pãziþi legile Mele, ºi sã le împliniþi. Eu sînt Domnul, care vã sfinþesc.
Levitic 19.37;Exod 31.13;Exod Levitic;Exod 21.8;Ezec 37.28;
9 Dacã un om oarecare blastãmã pe tatãl sãu sau pe mama sa, sã fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatãl sãu sau pe mama sa: sîngele lui sã cadã asupra lui.
Exod 21.17;Deut 27.16;Prov 20.20;Mat 15.4;Levitic 20.11-27;2Sam 1.16;
10 Dacã un om preacurveºte cu o femeie mãritatã, dacã preacurveºte cu nevasta aproapelui sãu, omul acela ºi femeia aceea preacurvari sã fie pedepsiþi cu moartea.
Levitic 18.20;Deut 22.22;Ioan 8.4-5;
11 Dacã un om se culcã cu nevasta tatãlui sãu, ºi descopere astfel goliciunea tatãlui sãu, omul acela ºi femeia aceea sã fie pedepsiþi cu moartea; sîngele lor sã cadã asupra lor.
Levitic 18.8;
12 Dacã un om se culcã cu noru-sa, amîndoi sã fie pedepsiþi cu moartea; au fãcut o amestecãturã de sînge: sîngele lor sã cadã asupra lor.
Levitic 18.15;Levitic 18.23;
13 Dacã un om se culcã cu un om cum se culcã cineva cu o femeie, amîndoi au fãcut un lucru scîrbos; sã fie pedepsiþi cu moartea, sîngele lor sã cadã asupra lor.
Levitic 18.22;Deut 23.17;Gen 19.5;Jud 19.22;
14 Dacã un om ia de nevastã pe fatã ºi pe mama ei, este o nelegiuire: sã-i ardã în foc, pe el ºi pe ele, ca nelegiuirea aceasta sã nu fie în mijlocul vostru.
Levitic 18.17;Deut 27.23;
15 Dacã un om se culcã cu o vitã, sã fie pedepsit cu moartea; ºi vita s-o omorîþi.
Levitic 18.23;Deut 27.21;
16 Dacã o femeie se apropie de o vitã, ca sã curveascã cu ea, sã ucizi ºi pe femeie ºi pe vitã; sã fie omorîte: sîngele lor sã cadã asupra lor.
17 Dacã un om ia pe soru-sa, fata tatãlui sãu sau fata mamei lui, dacã îi vede goliciunea ei ºi ea îi vede pe a lui, este o miºelie; sã fie nimiciþi subt ochii copiilor poporului lor; el a descoperit goliciunea sorei lui, îºi va lua pedeapsa pentru pãcatul lui.
Levitic 18.9;Deut 27.22;Gen 20.12;
18 Dacã un om se culcã cu o femeie care este la sorocul femeilor, ºi-i descopere goliciunea, dacã-i descopere scurgerea, ºi ea îºi descopere scurgerea sîngelui ei, amîndoi sã fie nimiciþi din mijlocul poporului lor.
Levitic 18.19;Levitic 15.24;
19 Sã nu descoperi goliciunea sorei mamei tale, nici a sorei tatãlui tãu, cãci înseamnã sã descoperi pe ruda ta de aproape: amîndoi aceºtia îºi vor lua pedeapsa pãcatului.
Levitic 18.12-13;Levitic 18.6;
20 Dacã un om se culcã cu mãtuºã-sa, a descoperit goliciunea unchiului sãu; îºi vor lua pedeapsa pãcatului lor: vor muri fãrã copii.
Levitic 18.14;
21 Dacã un om ia pe nevasta fratelui sãu, este o necurãþie; a descoperit goliciunea fratelui sãu: nu vor avea copii.
Levitic 18.16;
22 Sã pãziþi toate legile Mele ºi toate poruncile Mele, ºi sã le împliniþi, pentruca þara în care vã duc sã vã aºez, sã nu vã verse din gura ei.
Levitic 18.26;Levitic 19.37;Levitic 18.25-28;
23 Sã nu trãiþi dupã obiceiurile neamurilor, pe cari le voi izgoni dinaintea voastrã; cãci ele au fãcut toate aceste lucruri, ºi Mi-este scîrbã de ele.
Levitic 18.3-30;Levitic 18.27;Deut 9.5;
24 V-am spus: Voi le veþi stãpîni þara; Eu vã voi da-o în stãpînire: este o þarã în care curge lapte ºi miere. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am pus de o parte dintre popoare.
Exod 3.17;Exod 6.8;Levitic 20.26;Exod 19.5;Exod 33.16;Deut 7.6;Deut 14.2;1Imp 8.53;
25 Sã faceþi deosebire între dobitoacele curate ºi necurate, între pãsãrile curate ºi necurate, ca sã nu vã spurcaþi prin dobitoacele, prin pãsãrile, prin toate tîrîtoarele de pe pãmînt, pe cari v-am învãþat sã le deosebiþi ca necurate.
Levitic 11.47;Deut 14.4;Levitic 11.43;
26 Voi sã-Mi fiþi sfinþi, cãci Eu sînt sfînt, Eu, Domnul; Eu v-am pus de o parte dintre popoare, ca sã fiþi ai Mei.
Levitic 20.7;Levitic 19.2;1Pet 1.16;Levitic 20.24;Tit 2.14;
27 Dar dacã un om sau o femeie cheamã duhul unui mort, sau se îndeletniceºte cu ghicirea, sã fie pedepsiþi cu moartea; sã-i ucideþi cu pietre: sîngele lor sã cadã asupra lor."
Exod 22.18;Levitic 19.31;Deut 18.10-11;1Sam 28.7-8;Levitic 20.9;

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Ravase texte de placinta pentru Revelion

Ravase de Anul nou, texte pentru placinta cu branza, texte placinta de mere de revelion, texte pentru placinta de dovleac

Ravase de placinta: Bani, prosperitate, vile, masina, pensie, pensie alimentara, sanatate, dragoste :))

Suprize de Revelion; Iubitule uite iti dau in dar, agenda si un calendar, in care am scris si socotit....un an intreg ce am cheltuit.

Ravase de Revelion: Primesc si cate un musafir in casa , dar iata punctul meu de vedere: cei care vin imi fac onoare si cei care nu imi fac placere.

Ravase de Anul nou: Va spun din suflet , un an bun, ca are tata porcul bun.
RAVASA PENTRU PLACINTE DE REVELION

Stiu, ai vrea sa divortezi.
Insa nu gasesti pricina.
Fuga dragostei din casa,
Iata cine e de vina!

Ca om rau,
Te stiam cu totii;
Dorim sa te calce,
Intr-o noapte hotii

Ai umblat mereu,
Sa ametesti fetele,
Si din pacate,
Ti-ai rupt doar ghetele!

Esti om invatat,
Dar practic, deloc.
Deci arunca ,draga,
Invatatura-n foc.

Ai de toate,si,
De nimic nu-ti pasa.
Dar vezi ca-ti lipsesc

SEMNIFICATIA BABELOR: Cum ne alegem BABA 1 Martie - 9 Martie

SEMNIFICATIA BABELOR: Cum ne alegem BABA 1 Martie - 9 Martie


Baba Dochia in traditia noastra este o femeie rea datorita caracterului sau si reprezinta anul vechi in calendarul roman.

SEMNIFICATIA BABELOR 1 Martie: baba de primavara (baba semanatului), va fi un an nesigur.

SEMNIFICATIA BABELOR 2 Martie: baba de vara (baba muncii de vara), va fi un an fara probleme si sanatate cat cuprinde.SEMNIFICATIA BABELOR 3 Martie: baba de toamna (baba culesului) Cum vor fi cele 3 zile, asa vor fi si cele trei anotimpuri, aceasta zi de Baba va fi varful vietii tale.

SEMNIFICATIA BABELOR 4 Martie: Ai grija cum mergi sa nu cazi in prapastie.

SEMNIFICATIA BABELOR 5 Martie: Amintirile si gandurile din trecut se vor realiza acuma.

SEMNIFICATIA BABELOR 6 Martie: Distractie la maxim, un an fara griji si indoieli.

SEMNIFICATIA BABELOR 7 Martie:Cum iti asterni asa dormi, ai grija la sanatate in primul rand.

SEMNIFICATIA BABELOR 8 Martie: Ideile tale se vor materializa in acet an.

SEMNIFICATIA BABELOR 9 Mar…

Modele de unghii de Craciun sau Anul nou

Modele de unghii de Craciun sau Anul nou

Ce modele de unghii si ce culori sunt la moda de Craciun sau Revelion ?

Craciunul si sarbatorile de iarna sunt printre cele mai importante evenimente. Pentru doamnele si domnisoarele care doresc sa intampine sarbatorile de iarna cu unghii pe masura, noi va ajutam cu cateva modele ale unor artisti din intreaga lume.
Mata sidefata sau lucioasa? Oja sidefata trebuie folosita ocazitional pt ca in timp afecteaza textura naturala a unghiilor. Pentru oja zilnica este bine sa folositi o oja cu textura mata mai ales cu un machiaj discret si natural. Oja lucioasa adauga un plus de rafinament oricarei tinute si se potriveste cel mai bine doamnelor si domnisoarelor foarte romantice si foarte atragatoare.Lacul de unghii cu textura transparenta sau laptoasa in nuante naturale de roz, crem sau de bej iti da o alura eleganta indiferent de tinuta pe care o ai. Este alegerea discreta atat pt cea de zi cat si pt cea de seara persista foarte mult pe unghie. Se ma…