Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 31-40

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 31-40

Art. 31. – (1) În perioada încredintarii copilului în vederea adoptiei, Directia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost încredintat, întocmind în acest sens rapoarte bilunare.
(2) La sfârsitul perioadei de încredintare în vederea adoptiei, Directia întocmeste un raport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori, pe care îl comunica instantei competente în vederea solutionarii cererii de încuviintare a adoptiei.
(3) Întocmirea si comunicarea raportului prevazut la alin.(2) sunt obligatorii si în cazul adoptiei copilului aflat într-una din situatiile prevazute la art.29 alin.(1) lit. c) si d).
(4) Cererea de încuviintare a adoptiei adresata instantei judecatoresti prelungeste de drept perioada de încredintare pâna la solutionarea cererii prin hotarâre judecatoreasca irevocabila.
Art. 32. – (1) Daca pe durata perioadei de încredintare în vederea adoptiei, Directia în a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare constata neadaptarea copilului cu persoana sau familia adoptatoare sau existenta oricaror alte motive de natura sa împiedice finalizarea procedurii de adoptie, sesizeaza de îndata instanta judecatoreasca, în vederea revocarii sau, dupa caz, prelungirii masurii încredintarii.
(2) Dispozitiile privind procedura de judecata a cererilor referitoare la încredintare se aplica în mod corespunzator si în cazul cererilor prevazute la alin. (1). Hotarârea prin care instanta de fond dispune revocarea sau prelungirea încredintarii este executorie de drept.
Art. 33. – Daca, în situatia prevazuta la art. 32 alin. (1), instanta judecatoreasca dispune revocarea masurii încredintarii, Directia este obligata sa reia procedura prevazuta la art. 26 si 27.

Sectiunea a 4-a Încuviintarea adoptiei Art. 34. – Încuviintarea adoptiei este de competenta instantelor judecatoresti.
Art. 35. – (1) Cererea de încuviintare a adoptiei poate fi introdusa direct de catre adoptator sau familia adoptatoare în situatia adoptiei prevazute la art. 5 alin.(3) si art. 20 lit.b), în toate celelalte cazuri cererea de încuviintare a adoptiei putând fi introdusa fie de catre adoptator sau familia adoptatoare, fie de catre Directia de la domiciliul acestora, la sfârsitul perioadei de încredintare în vederea adoptiei sau, dupa caz, la împlinirea termenelor prevazute pentru adoptia copilului aflat într-una din situatiile indicate la art. 29 alin.(1) lit.c) si d).
(2) Cererea de încuviintare a adoptiei este însotita de urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere al copilului, în copie legalizata;
b) certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre Directia de Sanatate Publica;
c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
d) hotarârea judecatoreasca irevocabila de încredintare în vederea adoptiei;
e) certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare în copie legalizata;
f) certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, în copie legalizata;
g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;
h) certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este înscris;
i) documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimtamântului parintilor firesti, în masura în care nu s-a pronuntat anterior o hotarâre judecatoreasca de încuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne a copilului; dispozitiile art. 12 alin.(3) sau (4) ori ale art.13 se aplica în mod corespunzator.
Art. 36. – Directia în a carei raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia adoptatoare va avea obligatia de a depune rapoartele finale prevazute la art. 31 alin.(2) sau, dupa caz, art. 31 alin.(3) pâna cel mai târziu cu 5 zile înaintea termenului la care a fost citata pentru judecarea cauzei, precum si, dupa caz, de a da instantei judecatoresti orice relatii necesare pentru solutionarea cererii de încuviintare a adoptiei.
Art. 37. – (1) Instanta judecatoreasca va admite cererea de încuviintare a adoptiei numai daca, pe baza probelor administrate, si-a format convingerea ca adoptia este în interesul superior al copilului.
(2) În termen de 5 zile de la ramânerea irevocabila a hotarârii judecatoresti prin care s-a încuviintat adoptia, Directia care a participat la judecarea cererii de încuviintare a adoptiei va înstiinta în scris parintii firesti despre aceasta.
Art. 38. – (1) Directia de la domiciliul copilului va urmari si va întocmi rapoarte trimestriale cu privire la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi pe o perioada de cel putin doi ani dupa încuviintarea adoptiei.
(2) Directia de la domiciliul copilului are obligatia sa asigure parintilor adoptivi servicii post-adoptie.
Sectiunea 1 Dispozitii generale Art. 39. – Adoptia internationala a copilului care are domiciliul în România poate fi încuviintata numai în situatia în care adoptatorul sau unul dintre sotii din familia adoptatoare care domiciliaza în strainatate este bunicul copilului pentru care a fost încuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne.
Art. 40. – (1) Cererea de încuviintare a adoptiei se transmite instantei judecatoresti de catre Oficiu.
(2) Instanta judecatoreasca se va pronunta, în conditiile prezentei legi, numai dupa analizarea raportului Directiei referitoare la existenta altor solicitari similare din partea rudelor copilului pâna la gradul IV, cu domiciliul în România.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu