Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 71-77

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 71-77
Art. 71. – (1) Atestatul de persoana sau familie apta sa adopte, eliberat anterior intrarii în vigoare a prevederilor prezentei legi, este valabil pentru o perioada de un an de la data eliberarii lui.
(2) Prevederile art. 21 se aplica în mod corespunzator persoanelor sau familiilor prevazute la alin.(1).
Art. 72. – (1) Cererile pentru încuviintarea adoptiei aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii în vigoare a prezentei legi se solutioneaza potrivit dispozitiilor legale în vigoare la data introducerii cererii.
(2) Persoanele si familiile care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, aveau copii încredintati în vederea adoptiei, vor putea introduce cereri pentru încuviintarea adoptiei, care vor fi solutionate potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr.87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) În toate celelalte cazuri, întreaga procedura a adoptiei va trebui sa se conformeze dispozitiilor prezentei legi.
(4) În scopul aplicarii dispozitiilor prezentei legi, Oficiul va renegocia acordurile bilaterale si multilaterale în domeniul adoptiei încheiate de România cu alte state, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.
Art. 73. – În situatia copiilor cu privire la care s-au facut comunicari de catre comisiile pentru protectia copilului în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 privind
regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflati în evidenta Comitetului Român pentru Adoptii la data intrarii în vigoare a prezentei legi, dispozitiile art.22-24 se aplica în mod corespunzator.
Art. 74. – (1) În situatia copiilor declarati judecatoreste abandonati în temeiul prevederilor Legii nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii, Directia are obligatia
sa reevalueze împrejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie pentru acesti copii si sa întocmeasca planul individualizat de protectie.
(2) Daca planul individualizat de protectie are ca finalitate reintegrarea copilului în familie sau în familia extinsa, Directia solicita instantei judecatoresti redarea exercitiului drepturilor parintesti sau, dupa caz, delegarea acestora membrilor familiei extinse unde copilul urmeaza sa fie plasat.
(3) Instanta competenta sa solutioneze cererile privind redarea sau, dupa caz, delegarea drepturilor parintesti este tribunalul de la domiciliul copilului.
(4) Judecarea cererii se face cu citarea parintilor sau, dupa caz, a membrilor familiei extinse, a Directiei în a carei raza teritoriala domiciliaza copilul si cu participarea obligatorie a procurorului. Cererea va fi însotita de raportul de ancheta sociala întocmit de Directia în a
carei raza teritoriala domiciliaza copilul.
Art. 75. – (1) Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art.43 alin.(3), art.67 alin.(3), art.69 alin.(4) si art.77 care intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
(2) Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art.43 alin.(3), art.67 alin.(3), art.69 alin.(4) si art.77 se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
(3) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga urmatoarele acte normative:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 privind regimul juridic al adoptiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr.87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 9 octombrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2002, cu modificarile ulterioare;
c) Hotarârea Guvernului nr. 245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati în domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 5 iunie 1997;
d) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
(4) La 3 zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 8 iulie 1993;
b) Hotarârea Guvernului nr. 1315/2000 privind unele masuri pentru protectia drepturilor copilului prin adoptie, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 19 decembrie 2000.
Art. 76. – Autorizatiile emise de catre Comitetul Român pentru Adoptii în baza Hotarârii Guvernului nr. 245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati în domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie îsi înceteaza
valabilitatea de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
Art. 77. – În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi elaborate normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarâre a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia României, republicata.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu