Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 51-60

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 51-60

Art. 51. – (1) Adoptatorul are fata de copilul adoptat drepturile si îndatoririle parintelui firesc fata de copilul sau.
(2) În cazul în care adoptatorul este sotul parintelui firesc al adoptatului, drepturile si îndatoririle parintesti se exercita de catre adoptator si parintele firesc casatorit cu acesta.
(3) Adoptatul are fata de adoptator drepturile si îndatoririle de orice natura pe care le are o persoana fata de parintii sai firesti.
Art. 52. – (1) Adoptatorii vor informa copilul ca este adoptat, de îndata ce vârsta si gradul de maturitate ale acestuia o permit.
(2) Adoptatorii si adoptatul au dreptul sa obtina din partea autoritatilor competente extrase din registrele publice al caror continut atesta faptul, data si locul nasterii, dar nu dezvaluie în mod expres adoptia si nici identitatea parintilor firesti.
(3) Identitatea parintilor firesti ai adoptatului poate fi dezvaluita înainte de dobândirea de catre acesta a capacitatii depline de exercitiu numai pentru motive medicale, cu autorizarea instantei judecatoresti, la cererea oricaruia dintre adoptatori, a adoptatului, sotului sau descendentilor acestuia ori a reprezentantului unei institutii medicale sau
unui spital.
(4) Dupa dobândirea capacitatii depline de exercitiu, adoptatul poate solicita tribunalului în a carui raza teritoriala se afla domiciliul sau ori, în cazul în care el nu are domiciliul în România, Tribunalului Bucuresti, sa-i autorizeze accesul la informatiile aflate în posesia
oricaror autoritati publice cu privire la identitatea parintilor sai firesti.
(5) Instanta citeaza Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, Oficiul, precum si orice alta persoana a carei ascultare poate fi utila pentru solutionarea cererii si va putea admite cererea daca, potrivit probelor administrate, constata ca accesul la
informatiile solicitate nu este daunator integritatii psihice si echilibrului emotional ale solicitantului si daca adoptatul în cauza a beneficiat de consiliere din partea Directiei.
Art. 53. – (1) Adoptatul dobândeste prin adoptie numele adoptatorului.
(2) Daca adoptia se face de catre doi soti ori de catre sotul care adopta pe copilul celuilalt sot, iar sotii au nume comun, adoptatul va purta acest nume. În cazul în care sotii nu au nume de familie comun, ei sunt obligati sa declare instantei judecatoresti care încuviinteaza adoptia, numele pe care adoptatul urmeaza sa-l poarte.
(3) Pentru motive temeinice, instanta, încuviintând adoptia, la cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare si cu consimtamântul copilului care a împlinit 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat.
(4) În cazul adoptiei unei persoane casatorite care poarta un nume comun în timpul casatoriei, sotul adoptat poate primi în timpul casatoriei numele adoptatorului, cu consimtamântul celuilalt sot acordat în fata instantei care încuviinteaza adoptia.
(5) Pe baza hotarârii judecatoresti irevocabile de încuviintare a adoptiei, serviciul de stare civila competent întocmeste, în conditiile legii, un nou act de nastere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parintii sai firesti. Vechiul act de nastere se va pastra,
mentionându-se pe marginea acestuia întocmirea noului act.
Art. 54. – Adoptia înceteaza prin desfacere sau ca urmare a declararii nulitatii acesteia.
Art. 55. – Adoptia se desface în cazul prevazut la art.7 alin.(3) lit.a).
Art. 56. – (1) Adoptia este nula, daca a fost încheiata în alt scop decât acela al ocrotirii interesului superior al copilului sau cu încalcarea oricaror conditii de fond sau de forma prevazute de lege.
(2) Cu toate acestea, instanta va putea respinge cererea de declarare a nulitatii adoptiei, daca va constata ca mentinerea adoptiei este în interesul celui adoptat.
Art. 57. - Actiunea în declararea nulitatii adoptiei apartine oricarei persoane interesate. Dupa dobândirea de catre adoptat a capacitatii depline de exercitiu, actiunea apartine numai acestuia.
Art. 58. – (1) Cauzele privind declararea nulitatii adoptiei se judeca cu citarea:
a) adoptatorului sau, dupa caz, a familiei adoptatoare;
b) adoptatului care a dobândit capacitate deplina de exercitiu;
c) Directiei în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului sau, în cazul adoptiilor internationale, a Oficiului.
(2) Copilul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi întotdeauna ascultat.
Art. 59. – (1) În situatia încetarii adoptiei ca urmare a declararii nulitatii acesteia, adoptatul redobândeste numele de familie avut înainte de încuviintarea adoptiei.
(2) Parintii firesti ai copilului redobândesc drepturile si îndatoririle parintesti daca instanta nu decide instituirea tutelei sau a altor masuri de protectie speciala a copilului, în conditiile legii.
Art. 60. – Hotarârile judecatoresti privitoare la nulitatea adoptiei, ramase irevocabile, se comunica Oficiului de catre Directie, în vederea efectuarii mentiunilor necesare în Registrul National pentru Adoptii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu