Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 21 - 30

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 21 - 30
Art. 21. – Pe parcursul procesului de evaluare, Directia în a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este obligata sa asigure acestora serviciile de pregatire/consiliere necesare pentru a-si asuma în cunostinta de cauza si în mod corespunzator rolul de parinte.

Sectiunea a 2-a Deschiderea procedurii adoptiei interne Art. 22. – (1) Pe baza planului individualizat de protectie, astfel cum este acesta reglementat de Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului efectueaza demersuri pentru reintegrarea copilului în familie sau, dupa caz, pentru plasamentul copilului în familia extinsa sau
substitutiva.
(2) Planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia interna daca demersurile pentru reintegrarea copilului în familie sau în familia largita au esuat.
(3) Directia în a carei raza teritoriala domiciliaza copilul va sesiza, în termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor prevazute la alin. (2), instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului, pentru a se încuviinta deschiderea procedurii adoptiei interne.
Art. 23. – (1) Încuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face numai daca:
a) planul individualizat de protectie stabileste necesitatea adoptiei interne;
b) parintii copilului sau, dupa caz, tutorele îsi exprima consimtamântul la adoptie, în conditiile prezentei legi; dispozitiile art.12 alin.(2), (3) sau (4) ori ale art.13 se aplica în mod corespunzator.
(2) Directia face dovada efectuarii corespunzatoare a demersurilor prevazute la art.22 alin.(1) si (2). În situatia copilului pentru care s-a instituit tutela, încuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face la solicitarea Directiei în a carei raza teritoriala domiciliaza copilul, numai daca instanta constata îndeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. b) si apreciaza ca deschiderea procedurii adoptiei interne este în interesul superior al copilului.
(3) Hotarârea judecatoreasca irevocabila prin care instanta admite cererea Directiei produce urmatoarele efecte:
a) drepturile si obligatiile parintesti ale parintilor firesti sau, dupa caz, cele exercitate de persoane fizice sau juridice se suspenda;
b) drepturile si obligatiile parintesti sunt exercitate de catre consiliul judetean sau, dupa caz, consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti în a carui raza teritoriala domiciliaza copilul.
(4) Prin exceptie, efectele hotarârii judecatoresti prevazute la alin.(3) înceteaza de drept daca, în termen de un an de la data ramânerii irevocabile a hotarârii, Directia nu a identificat o persoana sau familie corespunzatoare pentru copil si nu a initiat procedurile prevazute de prezenta lege în vederea realizarii unei adoptii interne.
(5) În situatia prevazuta la alin. (4), Directia este obligata sa revizuiasca planul individualizat de protectie a copilului si sa solicite instantei judecatoresti, în functie de finalitatea acestuia, urmatoarele:
a) mentinerea, modificarea sau încetarea masurii de protectie a copilului;
b) încuviintarea unei noi proceduri de deschidere a adoptiei.
Art. 24. – Dispozitiile prezentei sectiuni nu sunt aplicabile în cazul adoptiilor prevazute la art. 5 alin. (3) si art. 20 lit. b).

Sectiunea a 3-a Încredintarea în vederea adoptiei Art. 25. – (1) Adoptia nu poate fi încuviintata de catre instanta judecatoreasca decât dupa ce copilul a fost încredintat pentru o perioada de 90 de zile persoanei sau familiei care doreste sa-l adopte, astfel încât instanta sa poata aprecia, în mod rational, asupra relatiilor de familie care s-ar stabili daca adoptia ar fi încuviintata.
(2) Capacitatea de adaptare, fizica si psihica, a copilului, la noul mediu familial va fi analizata în raport cu conditiile de natura socio-profesionala, economica, culturala, de limba, religie si cu orice alte asemenea elemente caracteristice locului în care traieste copilul în perioada încredintarii si care ar putea avea relevanta în aprecierea evolutiei ulterioare a acestuia în cazul încuviintarii adoptiei.
Art. 26. – (1) În termen de 30 de zile de la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii judecatoresti prin care s-a încuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne, Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului efectueaza demersurile necesare identificarii celui mai potrivit adoptator sau familii adoptatoare pentru
copil.
(2) În termenul prevazut la alin. (1), Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului analizeaza cu prioritate posibilitatea încredintarii copilului în vederea adoptiei cu prioritate unei rude din familia extinsa, cu exceptia cazului prevazut la art.8 alin.(1), asistentului maternal profesionist la care se afla copilul ori unei alte persoane sau familii la care copilul se afla în plasament.
(3) Daca nu exista solicitari din partea persoanelor sau familiilor prevazute la alin. (2), Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului efectueaza demersuri în vederea identificarii pe raza sa administrativ-teritoriala a unei persoane sau familii atestate si aflate în evidenta Oficiului.
(4) Daca, dupa expirarea termenului prevazut la alin.(1), Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului nu a identificat o persoana sau familie adoptatoare dintre persoanele prevazute la alin.(2) si (3), solicita Oficiului ca în termen de 5 zile sa-I transmita lista centralizata la nivel national a persoanelor sau familiilor adoptatoare atestate si înscrise în Registrul National pentru Adoptii.
(5) Alegerea adoptatorului sau a familiei adoptatoare potrivite pentru copil se face in termen de 60 de zile de la primirea listei centralizate, de catre Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, tinând cont de interesul superior al acestuia, informatiile cuprinse în atestatul adoptatorului si, respectiv, evolutia situatiei copilului pâna la acea data.
(6) Selectarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare se notifica, în termen de 3 zile, Directiei de la domiciliul acestora.

Art. 27. – (1) În urma procesului de selectie, Directia de la domiciliul copilului verifica si constata compatibilitatea acestuia cu adoptatorul sau familia adoptatoare.
(2) Determinarea compatibilitatii se realizeaza luând în considerare nevoile copilului, dorintele si opiniile exprimate de acesta, acordându-le importanta cuvenita. Interesul superior al copilului trebuie luat în considerare cu prioritate.
(3) În situatia în care, în urma efectuarii verificarii prevazute la alin.(1) si (2), Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului constata compatibilitatea acestuia cu persoana sau familia adoptatoare selectata, sesizeaza de îndata instanta judecatoreasca pentru încredintarea copilului în vederea adoptiei.
Art. 28. – Încredintarea în vederea adoptiei se dispune de catre instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului pentru o perioada de 90 de zile.
Art. 29. – (1) Încredintarea în vederea adoptiei nu este necesara în urmatoarele cazuri:
a) pentru adoptia prevazuta la art.5 alin.(3);
b) pentru adoptia prevazuta la art.20 lit. b);
c) pentru adoptia copilului pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne si acesta a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare, iar masura plasamentului dureaza de cel putin 90 de zile;
d) pentru adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 90 de zile de la data instituirii tutelei.
(2) În situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) persoana sau familia care doreste sa adopte va putea solicita în mod direct instantei judecatoresti încuviintarea adoptiei, în conditiile prezentei legi.
Art. 30. – (1) Pe durata încredintarii copilului în vederea adoptiei, domiciliul acestuia se afla la persoana sau familia careia i-a fost încredintat. Efectuarea actelor obisnuite necesare exercitarii drepturilor si îndeplinirii obligatiilor parintesti, cu exceptia celor care
conduc la încheierea unui act juridic, se realizeaza de catre persoana sau familia careia acesta i-a fost încredintat.
(2) Dreptul de a reprezenta copilul în actele juridice sau, dupa caz, de a încuviinta actele pe care acesta le încheie, precum si dreptul de a administra bunurile copilului se exercita de catre consiliul judetean sau local al sectorului municipiului Bucuresti în a carui raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia careia i-a fost încredintat copilul în vederea adoptiei. Dreptul de administrare poate fi delegat în mod exceptional, catre persoana sau familia careia i s-a încredintat copilul pentru efectuarea unor acte speciale, în interesul copilului, care vor fi expres mentionate în cuprinsul documentului prin care se acorda
delegarea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu