Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 61-70

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 61-70

Art. 61. – (1) Instantele judecatoresti române sunt competente sa judece cererile prevazute de prezenta lege daca cel putin una din parti are domiciliul în România.
(2) Instantele judecatoresti române sunt exclusiv competente sa judece procesele privind încuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne, încredintarea în vederea adoptiei si încuviintarea adoptiei daca cel ce urmeaza a fi adoptat are domiciliul în România si este cetatean român sau strain fara cetatenie.
(3) Cererile prevazute de prezenta lege sunt de competenta tribunalului în a carui raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului. Cauzele pentru judecarea carora nu se poate determina instanta competenta se judeca de Tribunalul Bucuresti.
(4) Cererile de deschidere a procedurii adoptiei interne, cererile de încredintare a copilului în vederea adoptiei si cererile de încuviintare a adoptiei se judeca în prima instanta potrivit regulilor prevazute de Cartea III – Dispozitii cu privire la procedurile necontencioase din Codul de procedura civila, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
(5) Hotarârile prin care se solutioneaza cererile prevazute de prezenta lege nu sunt supuse apelului. Exercitarea recursului suspenda executarea.
Art. 62. – Cererile prevazute la art. 61 alin.(3) sunt scutite de taxa judiciara de timbru si se solutioneaza cu celeritate.
Art. 63. – (1) Cererile prevazute la art. 61 alin.(3) se solutioneaza de complete specializate ale instantei judecatoresti, în camera de consiliu, cu participarea obligatorie a procurorului. Prezentarea de catre Directie a raportului de ancheta sociala privind
copilul este obligatorie.
(2) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului se face cu citarea parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, a tutorelui si a Directiei în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului.
(3) Judecarea cererilor de încredintare a copilului în vederea adoptiei interne, precum si a celor de încuviintare a adoptiei se face cu citarea Directiei în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, a Directiei în a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare si a persoanei sau familiei adoptatoare.
(4) Judecarea cererilor de încuviintare a adoptiei internationale se face cu citarea Directiei în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, al persoanei sau familiei adoptatoare, precum si a Oficiului.
(5) Judecarea cererilor de încuviintare a adoptiei prevazute la art. 5 alin.(3) se face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare si a adoptatului, iar judecarea cererilor de încuviintare a adoptiei prevazute la art.20 lit.b) se face cu citarea adoptatorului si a parintilor firesti ai adoptatului.
Art. 64. – (1) Instanta poate administra orice probe admise de lege.
(2) La judecarea cererii referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului, precum si a cererii de încredintare în vederea adoptiei, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie, iar la încuviintarea adoptiei copilului care a împlinit vârsta de 10 ani i se va solicita consimtamântul.
(3) Opinia copilului exprimata la judecarea cererilor prevazute de prezenta lege va fi luata în considerare si i se va acorda importanta cuvenita, avându-se în vedere vârsta si gradul acestuia de maturitate. În situatia în care instanta hotaraste în contradictoriu cu opinia exprimata de copil, aceasta este obligata sa motiveze ratiunile care au condus la
înlaturarea opiniei copilului.
Art. 65. – (1) În scopul întocmirii si organizarii la nivel national a evidentei în materia adoptiei, Oficiul are obligatia întocmirii si tinerii la zi a Registrului National pentru Adoptii.
(2) Registrul contine datele referitoare la adoptatorul sau familia adoptatoare, române si straine, precum si cele referitoare la copiii pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne, pentru cei pentru care a fost pronuntata o hotarâre judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei, de încuviintare a adoptiei sau de declarare a nulitatii
acesteia.
Art. 66. – (1) În scopul întocmirii si organizarii de catre Oficiu a evidentei prevazute la art.65, Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului transmite Oficiului copii ale urmatoarelor documente:
a) hotarârea judecatoreasca prin care s-a încuviintat deschiderea procedurii adoptiei nationale;
b) hotarârea judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei;
c) hotarârea judecatoreasca de încuviintare a adoptiei;
d) hotarârea judecatoreasca de declarare a nulitatii adoptiei;
e) atestatul eliberat potrivit art. 19 alin. (2).
(2) Documentele prevazute la alin.(1) se transmit în termen de 5 zile de la ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti sau, respectiv, în termen de 5 zile de la data emiterii atestatului.
(3) Documentul prevazut la alin.(1) lit. e) va fi însotit de toate informatiile cu privire la persoanele sau familiile pentru care s-a emis atestatul.
Art. 67. – (1) Oficiul ia toate masurile ce se impun, conform prevederilor Conventiei de la Haga, în vederea prevenirii câstigurilor necuvenite, financiare sau de alta natura, ce ar putea fi realizate cu prilejul adoptiei si descurajarii oricaror practici contrare obiectivelor acestei conventii si prezentei legi.
(2) Oficiul stabileste o taxa unica si fixa, determinata pe baza costurilor maxime corespunzatoare tuturor serviciilor aferente îndeplinirii procedurii adoptiei internationale, cu exceptia celor
reglementate în legi speciale.
(3) Taxa prevazuta la alin.(2) este defalcata pe categorii de cheltuieli si se aproba prin hotarâre a Guvernului.
(4) Plata taxei este efectuata de catre adoptator sau familia adoptatoare prin transfer bancar catre Oficiu si autoritatea centrala ori organizatia acreditata sau autorizata din statul de domiciliu al parintilor adoptatori. Taxele percepute de Oficiu se fac venit la bugetul de stat în termen de 5 zile lucratoare de la încasarea lor.
Art. 68. – Sunt interzise donatiile si sponsorizarile, precum si oferirea de catre adoptator sau familia adoptatoare, în nume propriu sau prin persoane interpuse, în mod direct sau indirect, de orice foloase materiale necuvenite Oficiului, Directiilor implicate sau persoanelor fizice din cadrul institutiilor publice implicate în procesul de adoptie.
Art. 69. – (1) Este interzisa participarea organismelor private în procedura adoptiei internationale desfasurata în România. Interdictia se aplica si membrilor sau personalului acestora, cu exceptia situatiei în care au calitatea de adoptator.
(2) Autoritatile române pot colabora în ceea ce priveste adoptia internationala cu organisme private care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul statului primitor, numai daca acestea sunt acreditate de statul respectiv si autorizate conform prevederilor art.43 alin.(3).
(3) În situatia în care se constata nerespectarea dispozitiilor alin.(1) si (2), Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului este obligata sa solicite instantei judecatoresti dizolvarea
persoanei juridice implicate.
(4) Serviciile si activitatile ce pot fi derulate de catre fundatii, asociatii sau federatii în cadrul procedurilor adoptiei nationale se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu