Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Romanpentru Adoptii

Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Romanpentru Adoptii

Art. 1. – (1) Se înfiinteaza Oficiul Român pentru Adoptii, denumit în continuare Oficiul, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Comitetului Român pentru Adoptii, care se desfiinteaza.
(2) Sediul Oficiului este în municipiul Bucuresti.
Art. 2. – (1) Oficiul preia atributiile în domeniul adoptiei ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si ale Comitetului Român pentru Adoptii.
(2) În conditiile legii, Oficiul preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile fostului Comitet Român pentru Adoptii, potrivit reglementarilor legale si conform prevederilor actelor juridice emise de acesta sau la care a fost parte.
Art. 3. – (1) Oficiul coordoneaza si supravegheaza activitatile de adoptie si realizeaza cooperarea internationala în domeniul adoptiei.
(2) Oficiul este autoritatea centrala româna însarcinata sa aduca la îndeplinire obligatiile prevazute în Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii în materia adoptiei internationale, încheiata la Haga la
29 mai 1993, ratificata prin Legea nr. 84/1994, denumita în continuare Conventia de la Haga.
(3) Oficiul are rolul de a aduce la îndeplinire obligatiile asumate de statul român în materia adoptiei prin conventiile si tratatele internationale la care România este parte, de a pune în aplicare si de a urmari si asigura aplicarea unitara a legislatiei în domeniul adoptiei.
Art. 4. – Finantarea Oficiului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, precum si din alte surse, în conditiile legii.
Art. 5. – Pentru realizarea obiectivelor în domeniul adoptiei, Oficiul îndeplineste urmatoarele functii:
a) de autoritate de stat, prin care se asigura aplicarea reglementarilor în materia adoptiei si coordonarea activitatii desfasurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu;
b) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul adoptiei;
c) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizarii legislatiei interne în materia adoptiei cu normele si principiile prevazute de tratatele si conventiile internationale la care România este parte, precum si în vederea aplicarii efective a acestora;
d) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinta, dupa caz.
Art. 6. – (1) Oficiul îndeplineste urmatoarele atributii principale:
a) constituie evidenta centralizata a copiilor pentru care a fost încuviintata deschiderea procedurii de adoptie, în conformitate cu prevederile Legii privind regimul juridic al adoptiei;
b) tine evidenta cererilor familiilor sau ale persoanelor care si-au manifestat dorinta de a adopta copii si care sunt apte sa adopte;
c) îndruma si sprijina în mod corespunzator aceste familii sau persoane în vederea efectuarii procedurii necesare adoptiei;
d) încheie acorduri de colaborare cu autoritatile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atributii în domeniul adoptiei, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice;
e) autorizeaza organismele private straine si române sa desfasoare activitati în domeniul adoptiei;
f) recomanda directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului familii ori persoane care doresc sa adopte;
g) efectueaza notificarile si comunicarile prevazute de legea privind regimul juridic al adoptiei;
h) urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si adoptator sau familia adoptatoare straina, pe o perioada de cel putin 2 ani de la încuviintarea unei adoptii internationale, prin autoritatea publica centrala competenta sau organizatia acreditata ori autorizata din statul primitor;
i) transmite instantelor judecatoresti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sa adopte copii aflati în evidenta sa, în cazul adoptiei internationale;
j) participa în cauzele care au drept obiect solutionarea cererilor privind încuviintarea adoptiei internationale aflate perolul instantelor judecatoresti;
k) stabileste masurile necesare pentru evitarea încuviintarii unor adoptii supuse esecului, a obtinerii oricaror foloase materiale necuvenite si a oricaror tendinte de trafic de copii;
l) elibereaza certificate care atesta ca adoptia a fost încuviintata conform normelor impuse de Conventia de la Haga;
m) depune diligentele necesare pe lânga autoritatile statului al carui cetatean a adoptat un copil aflat în evidenta sa, pentru ca acesta sa beneficieze de garantiile si normele echivalente celor existente în cazul unei adoptii nationale;
n) tine evidenta centralizata a tuturor adoptiilor încuviintate;
o) elaboreaza proiecte de acte normative, norme si metodologii în domeniul adoptiei.
(2) Oficiul îndeplineste orice alte atributii în materia adoptiei prevazute de legislatia nationala în vigoare, în tratatele la care România este parte sau în acordurile de colaborare pe care le încheie cu autoritatile publice din alte state.
(3) În vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin si atingerii scopului pentru care a fost înfiintat, Oficiul colaboreaza cu autoritatile publice române si straine, cu organizatiile internationale, precum si cu alte persoane juridice straine care desfasoara activitati autorizate în domeniul adoptiei, în orice probleme de interes reciproc.
Art. 7. – Persoanele responsabile cu culegerea, evidenta si transmiterea informatiilor referitoare la copiii care au fost sau urmeaza sa fie adoptati au obligatia sa pastreze confidentialitatea acestor informatii.
Nerespectarea acestor obligatii atrage raspunderea penala, administrativa sau disciplinara, dupa caz. Sanctiunile privind încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor contractuale de munca se cumuleaza cu raspunderea juridica de alta natura corespunzatoare faptei savârsite.
Art. 8. – (1) Oficiul este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
(2) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Oficiului si îl reprezinta în raporturile cu Guvernul, cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice, române sau straine.
(3) În exercitarea atributiilor care îi revin, secretarul de stat emite ordine si instructiuni.
Art. 9. – În structura Oficiului functioneaza un secretar general, functionar public, numit în conditiile legii.
Art. 10. – Personalul Oficiului este format din functionari publici si personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit legii.
Art. 11. – (1) Structura organizatorica, numarul maxim de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale Oficiului se aproba prin hotarâre a Guvernului.
(2) Statul de functii se aproba prin ordin al secretarului de stat.
Art. 12. – Datele de identitate si informatiile referitoare la copiii adoptabili, cererile de adoptie aflate în evidenta Comitetului Român pentru Adoptii la data intrarii în vigoare a prezentei legi, precum si documentatia detinuta trec în evidenta Oficiului, cu respectarea prevederilor art. 7 din prezenta lege.
Art. 13. – (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Hotarârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Român pentru Adoptii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, articolul 2 din Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperarii în materia adoptiei internationale, încheiate la Haga la
29 mai 1993, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. – În temeiul art. 6 pct. 1 din conventie se desemneaza Oficiul Român pentru Adoptii ca autoritate centrala însarcinata sa aduca laîndeplinire obligatiile impuse prin conventie."
Art. 14. – Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 2005.
Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia României, republicatã.

Presedintele Camerei Deputatilor: Valer Dorneanu
Presedintele Senatului: Nicolae Vacaroiu

Bucuresti, 21 iunie 2004
Nr. 274

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu