Biblia - Vechiul Testament - Numeri - Cap - 31 - 36

Biblia - Vechiul Testament - Numeri - Cap - 31 - 36
Cap. 31
1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Rãsbunã pe copiii lui Israel împotriva Madianiþilor, apoi vei fi adãugat la poporul tãu."
Numeri 25.17;Numeri 27.13;
3 Moise a vorbit poporului ºi a zis: Înarmaþi dintre voi niºte bãrbaþi pentru oºtire, ºi sã meargã împotriva Madianului, ca sã aducã la îndeplinire rãzbunarea Domnului împotriva Madianului.

4 Sã trimeteþi la oaste cîte o mie de oameni de seminþie, din toate seminþiile lui Israel."
5 Au luat dintre miile lui Israel cîte o mie de oameni de seminþie, adicã douãsprezece mii de oameni înarmaþi pentru oaste.
6 Moise a trimes la oaste pe aceºti o mie de oameni de seminþie, ºi a trimes cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte ºi trîmbiþele rãsunãtoare.
Numeri 10.9;
7 Au înaintat împotriva Madianului, dupã porunca pe care o dãduse lui Moise Domnul; ºi au omorît pe toþi bãrbaþii.
Deut 20.13;Jud 21.11;1Sam 27.9;1Imp 11.15-16;Jud 6.1-33;
8 Împreunã cu toþi ceilalþi, au omorît ºi pe împãraþii Madianului: Evi, Rechem, Þur, Hur ºi Reba, cei cinci împãraþi ai Madianului; au ucis cu sabia ºi pe Balaam, fiul lui Beor.
Ios 13.21;Ios 13.22;
9 Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile Madianiþilor cu pruncii lor, ºi le-au jãfuit toate vitele, toate turmele ºi toate bogãþiile.
10 Le-au ars toate cetãþile pe cari le locuiau ºi toate ocoalele lor.
11 Au luat toatã prada ºi toate jafurile de oameni ºi dobitoace;
Deut 20.14;
12 ºi pe cei prinºi, prada ºi jafurile, le-au adus lui Moise, preotului Eleazar, ºi adunãrii copiilor lui Israel, cari erau tãbãrîþi în cîmpia Moabului, lîngã Iordan, în faþa Ierihonului.
13 Moise, preotul Eleazar, ºi toþi mai marii adunãrii, le-au ieºit înainte, afarã din tabãrã.
14 ªi Moise s-a mîniat pe cãpeteniile oºtirii, pe cãpeteniile peste o mie ºi pe cãpeteniile peste o sutã, cari se întorceau dela rãzboi.
15 El le-a zis: Cum? Aþi lãsat cu viaþã pe toate femeile?
Deut 20.14;1Sam 15.3;
16 Iatã, ele sînt acelea cari, dupã cuvîntul lui Balaam, au tîrît pe copiii lui Israel sã pãcãtuiascã împotriva Domnului, în fapta lui Peor; ºi atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului.
Numeri 25.2;Numeri 24.14;2Pet 2.15;Apoc 2.14;Numeri 25.9;
17 Acum, dar, omorîþi pe orice prunc de parte bãrbãteascã, ºi omorîþi pe orice femeie care a cunoscut pe un bãrbat culcîndu-se cu el;
Jud 21.11;
18 dar lãsaþi cu viaþã pentru voi toþi pruncii de parte femeiascã ºi pe toate fetele cari n-au cunoscut împreunarea cu un bãrbat.
19 Iar voi, tãbãrîþi ºapte zile afarã din tabãrã; toþi aceia dintre voi cari au ucis pe cineva, ºi toþi cei ce s-au atins de vre un mort, sã se cureþe a treia ºi a ºaptea zi, ei ºi cei prinºi de voi.
Numeri 5.2;Numeri 19.11;
20 Sã curãþiþi deasemenea orice hainã, orice lucru de piele, orice lucru de pãr de caprã ºi orice unealtã de lemn."
21 Preotul Eleazar a zis ostaºilor, cari se duseserã la rãzboi: Iatã ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise Domnul.
22 Aurul, argintul, arama, ferul, cositorul ºi plumbul,
23 orice lucru care poate suferi focul, sã-l treceþi prin foc ca sã se curãþeascã. Dar tot ce nu poate suferi focul, sã fie curãþit cu apa de curãþire; sã-l treceþi prin apã.
Numeri 19.9-17;
24 Sã vã spãlaþi hainele în ziua a ºaptea ºi veþi fi curaþi; apoi, veþi putea intra în tabãrã."
Lev 11.25;
25 Domnul a zis lui Moise:
26  Fã, împreunã cu preotul Eleazar ºi cu cãpeteniile caselor adunãrii, socoteala prãzii luate, fie oameni fie dobitoace.
27 Împarte prada între luptãtorii cari s-au dus la oaste ºi între toatã adunarea.
Ios 22.8;1Sam 30.24;
28 Sã iei întîi din partea ostaºilor cari s-au dus la oaste o dare pentru Domnul, ºi anume: unul din cinci sute, atît din oameni cît ºi din boi, mãgari ºi oi.
Numeri 31.30-47;Numeri 18.26;
29 Sã le luaþi din jumãtatea cuvenitã lor, ºi sã le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru Domnul.
30 ªi din jumãtatea care se cuvine copiiilor lui Israel sã iei unul din cincizeci, atît din oameni cît ºi din boi, mãgari ºi oi, din orice dobitoc; ºi sã le dai Leviþilor, cari pãzesc cortul Domnului ."
Numeri 31.42-47;Numeri 3.7-36;Numeri 18.3-4;Numeri 18.8-19;
31 Moise ºi preotul Eleazar au fãcut ce poruncise lui Moise Domnul.
32 Prada de rãzboi, rãmasã din jaful celor ce fãcuserã parte din oaste, era de ºase sute ºaptezeci ºi cinci de mii de oi,
33 ºaptezeci ºi douã de mii de boi,
34 ºasezeci ºi una de mii de mãgari,
35 ºi treizeci ºi douã de mii de suflete, adicã femei cari nu cunoscuserã împreunarea cu un bãrbat.
36 Jumãtatea care alcãtuia partea celor ce se duseserã la oaste, a fost de trei sute treizeci ºi ºapte de mii cinci sute de oi,
37 din cari ºase sute ºaptezeci ºi cinci au fost luaþi ca dare Domnului;
38 treizeci ºi ºase de mii de boi, din cari ºaptezeci ºi doi luaþi ca dare Domnului;
39 treizeci de mii cinci sute de mãgari, din cari ºasezeci ºi unu luaþi ca dare Domnului;
40 ºi ºasesprezece mii de inºi, din cari treizeci ºi doi luaþi ca dare Domnului.
41 Moise a dat preotului Eleazar darea luatã ca dar ridicat pentru Domnul, dupã cum îi poruncise Domnul.
Numeri 31.30;
42 Jumãtatea cuvenitã copiilor lui Israel, pe care a despãrþit-o Moise de a bãrbaþilor cari merseserã la oaste,
43 ºi care era partea adunãrii, a fost de trei sute treizeci ºi ºapte de mii cinci sute de oi,
44 treizeci ºi ºase de mii de boi,
45 treizeci de mii cinci sute de mãgari,
46 ºi ºasesprezece mii de suflete.
47 Din aceastã jumãtate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atît din oameni cît ºi din dobitoace; ºi le-a dat Leviþilor, cari pãzesc cortul Domnului, dupã cum îi poruncise Domnul.
48 Cãpeteniile oºtirii, cãpeteniile peste o mie ºi cãpeteniile peste o sutã, s-au apropiat de Moise,
49 ºi i-au zis: Robii tãi au fãcut socoteala ostaºilor cari erau subt poruncile noastre, ºi nu lipseºte niciun om dintre noi.
50 Noi aducem deci, ca dar Domnului, fiecare ce a gãsit ca scule de aur, ºi anume: lãnþiºoare, brãþãri, inele, cercei ºi salbe, ca sã se facã ispãºire pentru sufletele noastre înaintea Domnului."
Exod 30.12-16;
51 Moise ºi preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate în aur.
52 Tot aurul, pe care l-au adus Domnului cãpeteniile peste o mie ºi cãpeteniile peste o sutã, ca dar ridicat, cîntãrea ºasesprezece mii ºapte sute cincizeci de sicli.
53 Oamenii din oaste au pãstrat fiecare pentru sine prada pe care o fãcuse.
Deut 20.14;
54 Moise ºi preotul Eleazar au luat aurul de la cãpeteniile peste o mie ºi dela cãpeteniile peste o sutã, ºi l-au adus în cortul întîlnirii, ca aducere aminte pentru copiii lui Israel înaintea Domnului.
Exod 30.16;

Cap. 32

1 Fiii lui Ruben ºi fiii lui Gad aveau o mare mulþime de vite, ºi au vãzut cã þara lui Iaezer ºi þara Galaadului erau un loc bun pentru vite.
Numeri 21.32;Ios 13.25;2Sam 24.5;
2 Atunci fiii lui Gad, ºi fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar ºi la mai marii adunãrii, ºi le-au zis:
3  Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo ºi Beon ,
Numeri 32.36;Numeri 32.38;Numeri 32.38;
4 þara aceasta pe care a lovit-o Domnul înaintea adunãrii lui Israel, este un loc bun pentru vite, ºi robii tãi au vite."
Numeri 21.24-34;
5 Apoi au adãugat: Dacã am cãpãtat trecere înaintea ta, sã se dea þara aceasta în stãpînirea robilor tãi, ºi sã nu ne treci peste Iordan."
6 Moise a rãspuns fiilor lui Gad ºi fiilor lui Ruben: Fraþii voºtri sã meargã oare la rãzboi, ºi voi sã rãmîneþi aici?
7 Pentru ce voiþi sã muiaþi inima copiilor lui Israel ºi sã-i faceþi sã nu treacã în þara pe care le-o dã Domnul?
8 Aºa au fãcut ºi pãrinþii voºtri cînd i-am trimes din Cades-Barnea sã iscodeascã þara.
Numeri 13.3-26;Deut 1.22;
9 S-au suit pînã la valea Eºcol, ºi, dupã ce au iscodit þara, au muiat inima copiilor lui Israel, ºi i-au fãcut sã nu intre în þara pe care le-o dãdea Domnul.
Numeri 13.24-31;Deut 1.24-28;
10 ªi Domnul S-a aprins de mînie în ziua aceea, ºi a jurat zicînd:
Numeri 14.11-21;Deut 1.34;
11 Oamenii aceºtia cari s-au suit din Egipt, de la vîrsta de douãzeci de ani în sus, nu vor vedea þara pe care am jurat cã o voi da lui Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov, cãci n-au urmat în totul calea Mea,
Numeri 14.28-29;Deut 1.35;Numeri 14.24-30;
12 afarã de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, ºi Iosua, fiul lui Nun, cari au urmat în totul calea Domnului.
Numeri 14.24;Deut 1.36;Ios 14.8.9;
13 Domnul S-a aprins de mînie împotriva lui Israel, ºi i-a fãcut sã rãtãceascã în pustie timp de patruzeci de ani, pînã la stingerea întregului leat de oameni care fãcuserã rãu înaintea Domnului.
Numeri 14.33-35;Numeri 26.64-65;
14 ªi iatã cã voi luaþi locul pãrinþilor voºtri, ca niºte odrasle de oameni pãcãtoºi, ca sã faceþi pe Domnul sã Se aprindã ºi mai tare de mînie împotriva lui Israel.
Deut 1.34;
15 Cãci, dacã vã întoarceþi de la El, El va lãsa mai departe pe Israel sã rãtãceascã în pustie, ºi veþi aduce perderea poporului acestuia întreg."
Deut 30.17;Ios 22.16-18;2Cron 7.19;2Cron 15.2;
16 Ei s-au apropiat de Moise, ºi au zis: Vom face aici ocoale pentru vitele noastre ºi cetãþi pentru pruncii noºtri:
17 apoi ne vom înarma în grabã ºi vom merge înaintea copiiilor lui Israel, pînã îi vom duce în locul care le este rînduit; ºi pruncii noºtri vor locui în aceste cetãþi întãrite, din pricina locuitorilor þãrii acesteia.
Ios 4.12-13;
18 Nu ne vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel sã fi pus stãpînire pe moºtenirea lui,
Ios 22.4;
19 ºi nu vom stãpîni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentrucã noi ne vom avea moºtenirea noastrã dincoace de Iordan, la rãsãrit."
Numeri 32.33;Ios 12.1;Ios 13.8;
20 Moise le-a zis: Dacã faceþi aºa, dacã vã înarmaþi ca sã luptaþi înaintea Domnului,
Deut 3.18;Ios 1.14;Ios 4.12-13;
21 dacã toþi aceia dintre voi cari se vor înarma trec Iordanul înaintea Domnului, pînã ce va izgoni pe vrãjmaºii Lui dinaintea Lui,
22 ºi dacã vã veþi întoarce înapoi numai dupã ce þara va fi supusã înaintea Domnului, - atunci veþi fi fãrã vinã înaintea Domnului ºi înaintea lui Israel, ºi þinutul acesta va fi moºia voastrã înaintea Domnului.
Deut 3.20;Ios 11.23;Ios 18.1;Ios 22.4;Deut 3.12-18;Ios 1.15;Ios 13.8-32;Ios 22.4-9;
23 Dar dacã nu faceþi aºa, pãcãtuiþi împotriva Domnului, ºi sã ºtiþi cã pãcatul vostru vã va ajunge.
Gen 4.7;Gen 44.16;Isa 59.12;
24 Zidiþi cetãþi pentru pruncii voºtri ºi ocoale pentru vitele voastre, ºi faceþi ce aþi spus cu gura voastrã."
Numeri 32.16;
25 Fiii lui Gad ºi fiii lui Ruben au zis lui Moise: Robii tãi vor face tot ce porunceºte domnul nostru.
26 Pruncii noºtri, nevestele, turmele noastre ºi toate vitele noastre, vor rãmînea în cetãþile Galaadului;
Ios 1.14;
27 iar robii tãi, toþi înarmaþi pentru rãzboi, vor merge sã se lupte înaintea Domnului, cum zice domnul nostru."
Ios 4.12;
28 Moise a dat porunci cu privire la ei preotului Eleazar, lui Iosua, fiul lui Nun, ºi capilor de familie din seminþiile copiilor lui Israel.
Ios 1.13;
29 El le-a zis: Dacã fiii lui Gad ºi fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul, înarmaþi cu toþii ca sã lupte înaintea Domnului, dupã ce þara va fi supusã înaintea voastrã, sã le daþi în stãpînire þinutul Galaadului.
30 Dar dacã nu vor merge înarmaþi împreunã cu voi, sã se aºeze în mijlocul vostru în þara Canaanului."
31 Fiii lui Gad ºi fiii lui Ruben au rãspuns: Vom face tot ce a spus robilor tãi Domnul.
32 Vom trece înarmaþi înaintea Domnului în þara Canaanului; dar noi sã ne avem moºtenirea noastrã dincoace de Iordan."
33 Moise a dat fiilor lui Gad ºi fiilor lui Ruben, ºi la jumãtate din seminþia lui Manase, fiul lui Iosif, împãrãþia lui Sihon, împãratul Amoriþilor, ºi împãrãþia lui Og, împãratul Basanului, þara cu cetãþile ei, cu þinuturile cetãþilor þãrii de jur împrejur.
Deut 3.12-17;Deut 29.8;Ios 12.6;Ios 13.8;Ios 22.4;Numeri 21.24-35;
34 Fiii lui Gad au zidit Dibonul, Atarotul, Aroerul,
Numeri 33.45-46;Deut 2.36;
35 Atrot-ªofan, Iaezer, Iogbeha,
Numeri 32.1-3;
36 Bet-Nimra ºi Bet-Haran,cetãþi întãrite, ºi au fãcut staule pentru turme.
Numeri 32.3;Numeri 32.24;
37 Fiii lui Ruben au zidit Hesbonul, Eleale, Chiriataim,
Numeri 21.27;
38 Nebo ºi Baal-Meon , ale cãror nume au fost schimbate , ºi Sibma, ºi au pus alte nume cetãþilor pe cari le-au zidit.
Isa 46.1;Numeri 22.41;Numeri 32.3;Exod 23.13;Ios 23.7;
39 Fiii lui Machir, fiul lui Manase, au mers împotriva Galaadului, ºi au pus mîna pe el; au izgonit pe Amoriþii cari erau acolo.
Gen 50.23;
40 Moise a dat Galaadului lui Machir, fiul lui Manase, care s-a aºezat acolo.
Deut 3.12-15;Ios 13.31;Ios 17.1;
41 Iair, fiul lui Manase, a pornit ºi el, ºi a luat tîrgurile, ºi le-a numit tîrgurile lui Iair.
Deut 3.14;Ios 13.30;1Cron 2.21-23;Jud 10.4;1Imp 4.13;
42 Nobah a pornit ºi el ºi a luat Chenatul împreunã cu cetãþile cari þineau de el, ºi l-a numit Nobah, dupã numele lui.

Cap. 33

1 Iatã popasurile copiilor lui Israel cari au ieºit din þara Egiptului, dupã oºtirile lor, subt povãþuirea lui Moise ºi lui Aaron.
2 Moise a scris cãlãtoriile lor din popas în popas, dupã porunca Domnului. ªi iatã popasurile lor, dupã cãlãtoriile lor.
3 Au pornit din Ramses în luna întîi, în ziua a cincisprezecea a lunii întîi. A doua zi dupã Paºte, copiii lui Israel au ieºit gata de luptã în faþa tuturor Egiptenilor,
Exod 12.37;Exod 12.2;Exod 13.4;Exod 14.8;
4 în timp ce Egiptenii îºi îngropau pe toþi întîii lor nãscuþi, pe cari-i lovise Domnul dintre ei. Cãci Domnul fãcuse chiar ºi pe dumnezeii lor sã simtã puterea Lui.
Exod 12.29;Exod 12.12;Exod 18.11;Isa 19.1;Apoc 12.8;
5 Copiii lui Israel au pornit din Ramses ºi au tãbãrît la Sucot.
Exod 12.37;
6 Au pornit din Sucot, ºi au tãbãrît la Etam, care este la marginea pustiei.
7 Au pornit din Etam, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, faþã în faþã cu Baal-Þefon, ºi au tãbãrît înaintea Migdolului.
Exod 14.2-9;
8 Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului, ºi au trecut prin mijlocul mãrii în spre pustie; au fãcut un drum de trei zile în pustia Etamului, ºi au tãbãrît la Mara.
Exod 14.22;Exod 15.22-23;
9 Au pornit dela Mara, ºi au ajuns la Elim; la Elim erau douãsprezece izvoare de apã ºi ºaptezeci de finici: acolo au tãbãrît.
Exod 15.27;
10 Au pornit din Elim, ºi au tãbãrît lîngã marea Roºie.
11 Au pornit dela marea Roºie, ºi au tãbãrît în pustia Sin.
Exod 16.1;
12 Au pornit din pustia Sin, ºi au tãbãrît la Dofca.
13 Au pornit din Dofca, ºi au tãbãrît la Aluº.
14 Au pornit din Aluº, ºi au tãbãrît la Refidim, unde poporul n-a gãsit apã de bãut.
Exod 17.1;Exod 19.2;
15 Au pornit din Refidim, ºi au tãbãrît în pustia Sinai.
Exod 16.1;Exod 19.1-2;
16 Au pornit din pustia Sinai, ºi au tãbãrît la Chibrot-Hataava.
Numeri 11.34;
17 Au pornit dela Chibrot-Hataava, ºi au tãbãrît la Haþerot.
Numeri 11.35;
18 Au pornit din Haþerot, ºi au tãbãrît la Ritma.
19 Au pornit dela Ritma, ºi au tãbãrît la Rimon-Pereþ.
Numeri 12.16;
20 Au pornit din Rimon-Pereþ, ºi au tãbãrît la Libna.
21 Au pornit din Libna, ºi au tãbãrît la Risa.
22 Au pornit din Risa, ºi au tãbãrît la Chehelata.
23 Au pornit din Chehelata, ºi au tãbãrît la muntele ªafer.
24 Au pornit dela muntele ªafer, ºi au tãbãrît la Harada.
25 Au pornit din Harada, ºi au tãbãrît la Machelot.
26 Au pornit din Machelot, ºi au tãbãrît la Tahat.
27 Au pornit din Tahat, ºi au tãbãrît la Tarah.
28 Au pornit din Tarah, ºi au tãbãrît la Mitca.
29 Au pornit din Mitca, ºi au tãbãrît la Haºmona.
30 Au pornit din Haºmona, ºi au tãbãrît la Moserot.
31 Au pornit din Moserot, ºi au tãbãrît la Bene-Iaacan.
32 Au pornit din Bene-Iaacan, ºi au tãbãrît la Hor-Ghidgad.
Gen 36.27;Deut 10.6;1Cron 1.42;Deut 10.7;
33 Au pornit din Hor-Ghidgad, ºi au tãbãrît la Iotbata.
34 Au pornit din Iotbata, ºi au tãbãrît la Abrona.
35 Au pornit din Abrona, ºi au tãbãrît la Eþion-Gheber.
Deut 2.8;1Imp 9.26;1Împ ;1Imp 22.48;
36 Au pornit din Eþion-Gheber, ºi au tãbãrît în pustia Þin, adicã la Cades.
Numeri 20.1;Numeri ;Numeri 27.14;
37 Au pornit din Cades, ºi au tãbãrît la muntele Hor, la marginea þãrii Edomului.
Numeri 20.22-23;Numeri ;Numeri 21.4;
38 Preotul Aaron s-a suit pe muntele Hor, dupã porunca Domnului; ºi a murit acolo, în al patruzecilea an dupã ieºirea copiilor lui Israel din þara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintîi zi a lunii.
Numeri 20.25-28;Deut 10.6;Deut 32.50;
39 Aaron era în vîrstã de o sutã douãzeci ºi trei de ani cînd a murit pe muntele Hor.
40 Împãratul Aradului, Cananitul, care locuia în partea de miazãzi a þãrii Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.
Numeri 21.1;
41 Au pornit dela muntele Hor, ºi au tãbãrît la Þalmona.
Numeri 21.4;
42 Au pornit din Þalmona, ºi au tãbãrît la Punon.
43 Au pornit din Punon, ºi au tãbãrît la Obot.
Numeri 21.10;
44 Au pornit din Obot, ºi au tãbãrît la Iie-Abarim, la hotarul Moabului.
Numeri 21.11;Numeri 21.11;
45 Au pornit din Iie-Abarim, ºi au tãbãrît la Dibon-Gad:
Numeri 32.34;
46 Au pornit din Dibon-Gad, ºi au tãbãrît la Almon-Diblataim.
Ier 48.22;
47 Au pornit din Almon-Diblataim, ºi au tãbãrît la munþii Abarim, înaintea muntelui Nebo.
Numeri 21.20;Deut 32.49;
48 Au pornit dela munþii Abarim, ºi au tãbãrît în cîmpia Moabului, lîngã Iordan, în faþa Ierihonului.
Numeri 22.1;
49 Au tãbãrît lîngã Iordan, dela Bet-Ieºimot pînã la Abel-Sitim, în cîmpia Moabului.
Numeri 25.1;Ios 2.1;
50 Domnul a vorbit lui Moise în cîmpia Moabului, lîngã Iordan în faþa Ierihonului. ªi a zis:
51  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le: Dupãce veþi trece Iordanul ºi veþi intra în þara Canaanului,
Deut 7.1-2;Deut ;Deut 9.1;Ios 3.17;
52 sã izgoniþi dinaintea voastrã pe toþi locuitorii þãrii, sã le dãrîmaþi toþi idolii de piatrã, sã le nimiciþi toate icoanele turnate, ºi sã le nimiciþi toate înãlþimile pentru jertfe.
Exod 23.24-33;Exod 34.13;Deut 7.2-5;Deut 12.3;Ios 11.12;Jud 2.2;
53 Sã luaþi þara în stãpînire, ºi sã vã aºezaþi în ea; cãci Eu v-am dat þara aceasta, ca sã fie moºia voastrã.
54 Sã împãrþiþi þara prin sorþi, dupã familiile voastre. Celor ce sînt în numãr mai mare, sã le daþi o parte mai mare, ºi celor ce sînt în numãr mai mic, sã le daþi o parte mai micã. Fiecare sã stãpîneascã ce-i va cãdea la sorþi; s-o luaþi în stãpînire, dupã seminþiile pãrinþilor voºtri.
Numeri 26.53-55;
55 Dar dacã nu veþi izgoni dinaintea voastrã pe locuitorii þãrii, aceia dintre ei pe cari îi veþi lãsa, vã vor fi ca niºte spini în ochi ºi ca niºte ghimpi în coaste: vã vor fi vrãjmaºi în þara în care veþi merge sã vã aºezaþi.
Ios 23.13;Jud 2.3;Ps 106.34-36;Exod 23.33;Ezec 28.24;
56 ªi vã voi face ºi vouã cum hotãrîsem sã le fac lor."

Cap. 34

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Dã porunca aceasta copiilor lui Israel, ºi spune-le: Cînd veþi intra în þara Canaanului, þara aceasta va fi moºtenirea voastrã, þara Canaanului, ale cãrei hotare iatã-le:
Gen 17.8;Deut 1.7;Ps 78.55;Ps 105.11;Ezec 47.14;
3 Hotarul din partea de miazãzi va începe din pustia Þin, lîngã Edom. Astfel, hotarul vostru de miazã zi va începe dela marginea mãrii Sãrate, spre rãsãrit;
Ios 15.1;Ezec 47.13;Gen 14.3;Ios 15.2;
4 se va întoarce la miazã zi de înãlþimea Acrabim, va trece prin Þin, ºi se va întinde pînã la miazãzi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Haþar-Adar , ºi va trece spre Aþmon:
Ios 15.3;Numeri 13.26;Numeri 32.8;Ios 15.3-4;
5 dela Aþmon, se va întoarce pînã la pîrîul Egiptului, ºi va ieºi la mare.
Gen 15.18;Ios 15.4-47;1Imp 8.65;Isa 27.12;
6 Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana): aceasta va fi hotarul vostru la apus.
7 Iatã care va fi hotarul vostru spre miazã-noapte: începînd dela Marea cea Mare sã trageþi hotarul pînã la muntele Hor;
Numeri 33.37;
8 dela muntele Hor, sã-l trageþi prin Hamat, ºi sã ajungã pînã la Þedad;
Numeri 13.21;2Imp 14.25;Ezec 47.15;
9 sã urmeze mai departe prin Zifron, ca sã ajungã la Haþar-Enan: acesta sã vã fie hotarul înspre miazã noapte.
Ezec 47.17;
10 Sã vã trageþi hotarul spre rãsãrit dela Haþar-Enan pînã la ªefam;
11 sã se pogoare din ªefam spre Ribla, la rãsãrit de Ain; se va pogorî, ºi se va întinde dealungul mãrii Chineret (Ghenezaret), la rãsãrit;
2Imp 23.33;Ier 39.5-6;Deut 3.17;Ios 11.2;Ios 19.35;Mat 14.34;Luc 5.1;
12 se va pogorî iar㺠spre Iordan, ca sã ajungã la marea Sãratã. Aceasta va fi þara voastrã, cu hotarele ei de jur împrejur."
Numeri 34.3;
13 Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel, ºi a zis: Aceasta este þara pe care o veþi împãrþi prin sorþi, ºi pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouã seminþii ºi jumãtate.
Numeri 34.1;Ios 14.1-2;
14 Cãci seminþia fiilor lui Ruben, dupã casele lor pãrinteºti, ºi seminþia fiilor lui Gad, dupã casele pãrinþilor lor, precum ºi jumãtate din seminþia lui Manase ºi-au luat moºtenirea.
Numeri 32.33;Ios 14.2-3;
15 Aceste douã seminþii ºi jumãtate ºi-au luat moºtenirea dincoace de Iordan, în faþa Ierihonului, în spre rãsãrit."
16 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
17  Iatã numele bãrbaþilor cari vor împãrþi þara între voi: preotul Eleazar, ºi Iosua, fiul lui Nun.
Ios 14.1;Ios 19.51;
18 Sã mai luaþi cîte o cãpetenie din fiecare seminþie, ca sã facã împãrþirea þãrii.
Numeri 1.4-16;
19 Iatã numele bãrbaþilor acestora. Pentru seminþia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;
20 pentru seminþia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;
21 pentru seminþia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;
22 pentru seminþia fiilor lui Dan: cãpetenia Buchi, fiul lui Iogli;
23 pentru fiii lui Iosif, - pentru seminþia fiilor lui Manase: cãpetenia Haniel, fiul lui Efod; -
24 ºi pentru seminþia fiilor lui Efraim: cãpetenia Chemuel, fiul lui ªiftan;
25 pentru seminþia fiilor lui Zabulon: cãpetenia Eliþafan, fiul lui Parnac;
26 pentru seminþia fiilor lui Isahar: cãpetenia Paltiel, fiul lui Azan;
27 pentru seminþia fiilor lui Aºer: cãpetenia Ahihud, fiul lui ªelomi;
28 pentru seminþia fiilor lui Neftali: cãpetenia Pedahel, fiul lui Amihud."
29 Aceºtia sînt aceia cãrora le-a poruncit Domnul sã împartã þara Canaanului între copiii lui Israel.

Cap. 35

1 Domnul a vorbit lui Moise, în cîmpia Moabului, lîngã Iordan, în faþa Ierihonului. ªi a zis:
2  Porunceºte copiilor lui Israel, sã dea Leviþilor, din moºtenirea pe care o vor avea, niºte cetãþi în cari sã poatã locui. Sã mai daþi Leviþilor ºi un loc gol împrejurul acestor cetãþi.
Ios 14;Ios 21.2;Ezec 45.1;
3 Cetãþile sã fie ale lor, ca sã locuiascã în ele; iar locurile goale sã fie pentru vitele lor, pentru averile lor ºi pentru toate dobitoacele lor.
4 Locurile goale din jurul cetãþilor pe cari le veþi da Leviþilor, sã aibã, începînd dela zidul cetãþii în afarã, o mie de coþi de jur împrejur.
5 Sã mãsuraþi afarã din cetate, douã mii de coþi în partea de rãsãrit, douã mii de coþi în partea de miazãzi, douã mii de coþi în partea de apus, ºi douã mii de coþi în partea de miazã noapte, aºa în cît cetatea sã fie la mijloc. Acestea sã fie locurile goale din jurul cetãþilor lor.
6 Dintre cetãþile pe cari le veþi da Leviþilor, ºase sã fie cetãþi de scãpare unde va putea sã fugã ucigaºul, ºi afarã de acestea, sã le mai daþi alte patruzeci ºi douã de cetãþi.
Numeri 35.13;Deut 4.41;Ios 20.2-8;Ios 21.3-38;
7 Toate cetãþile pe cari le veþi da Leviþilor sã fie patruzeci ºi opt de cetãþi, împreunã cu locurile lor goale.
Ios 21.41;
8 Cetãþile pe cari le veþi da din moºiile copiilor lui Israel sã fie date mai multe de cei ce au mai multe, ºi mai puþine de ceice au mai puþine; fiecare sã dea Leviþilor din cetãþile lui dupã moºtenirea pe care o va avea."
Ios 21.3;Numeri 26.54.;
9 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
10  Vorbeºte copiilor lui Israel ºi spune-le: Cînd veþi trece Iordanul ºi veþi intra în þara Canaanului,
Deut 19.2;Ios 20.2;
11 sã vã alegeþi niºte cetãþi cari sã vã fie cetãþi de scãpare, unde sã poatã scãpa ucigaºul care va omorî pe cineva fãrã voie.
Exod 24.13;
12 Aceste cetãþi sã vã slujeascã drept cetãþi de scãpare împotriva rãzbunãtorului sîngelui, pentruca ucigaºul sã nu fie omorît înainte de a se înfãþiºa în faþa adunãrii ca sã fie judecat.
Deut 19.6;Ios 20.3-6;
13 Din cetãþile pe cari le veþi da, ºase sã vã fie cetãþi de scãpare.
Numeri 35.6;
14 Sã daþi trei cetãþi dincoace de Iordan, ºi trei cetãþi în þara Canaanului: acestea sã vã fie cetaþi de scãpare.
Deut 4.41;Ios 20.8;
15 Aceste ºase cetãþi sã fie cetãþi de scãpare pentru copiii lui Israel, pentru strãin ºi pentru celce locuieºte în mijlocul vostru: acolo va putea sã scape orice om care va ucide pe cineva fãrã voie.
Numeri 15.16;
16 Dacã un om loveºte pe aproapele sãu cu o unealtã de fer, ºi acesta moare, este un ucigaº: ucigaºul sã fie pedepsit cu moartea.
17 Dacã-l loveºte cu o piatrã pe care o þine în mînã, de care poate muri, ºi moare, este un ucigaº: ucigaºul sã fie pedepsit cu moartea.
18 Dacã-l loveºte cu vreo unealtã de lemn pe care o þine în mînã, de care poate muri, ºi moare, este un ucigaº; ucigaºul sã fie pedepsit cu moartea.
19  Rãzbunãtorul sîngelui sã omoare pe ucigaº; cînd îl va întîlni, sã-l omoare.
Numeri 35.21-27;Numeri Deut;Numeri 19.6-12;Ios 20.3-5;
20 Dacã un om împinge pe aproapele sãu din urã, sau dacã-l pîndeºte ºi arungã ceva asupra lui ºi moare,
Gen 4.8;2Sam 3.27;2Sam ;2Sam 20.10;1Imp 2.31-32;Exod 21.14;Deut 19.11;
21 sau dacã-l loveºte cu mîna din vrãjmãºie, ºi moare, cel ce l-a lovit sã fie pedepsit cu moartea; este un ucigaº: rãzbunãtorul sîngelui sã omoare pe ucigaº, cînd îl va întîlni.
Exod 21.13;
22 Dar dacã un om împinge pe aproapele lui fãrã veste ºi nu din vrãjmãºie, sau dacã aruncã ceva asupra lui fãrã sã-l fi pîndit,
23 sau dacã aruncã asupra lui din nebãgare de seamã o piatrã care-i poate pricinui moartea, ºi moare, fãrã sã-l urascã ºi fãrã sã caute sã-i facã rãu:
24 Iatã legile dupã cari va judeca adunarea între cel ce l-a lovit ºi rãzbunãtorul sîngelui.
Numeri 35.12;Ios 20.6;
25 Adunarea va izbãvi pe ucigaº din mîna rãzbunãtorului sîngelui, ºi-l va face sã se întoarcã în cetatea de scãpare unde fugise. Sã locuiascã acolo pînã la moartea marelui preot care este uns cu untdelemn sfînt.
Ios 20.6;Exod 29.7;Lev 4.3;Lev 21.10;
26 Dacã ucigaºul iese din hotarul cetãþii de scãpare unde fugise,
27 ºi dacã rãzbunãtorul sîngelui îl întîlneºte afarã din hotarul cetãþii de scãpare ºi ucide pe ucigaº, nu va fi vinovat de omor.
28 Cãci ucigaºul trebuia sã locuiascã în cetatea lui de scãpare pînã la moartea marelui preot; ºi dupã moartea marelui preot, putea sã se întoarcã la moºia lui.
29 Iatã poruncile de drept pentru voi ºi pentru urmaºii voºtri, în toate locurile în cari veþi locui.
Numeri 27.11;
30 Dacã un om omoarã pe cineva, ucigaºul sã fie omorît, pe mãrturia martorilor. Un singur martur nu va fi deajuns ca sã fie osîndit cineva la moarte.
Deut 17.6;Deut 19.15;Mat 18.16;2Cor 13.1;Evr 10.28;
31 Sã nu primiþi rãscumpãrare pentru viaþa unui ucigaº vinovat de moarte, ci sã fie pedepsit cu moartea.
32 Sã nu primiþi rãscumpãrare pentru cel ce trebue sã fugã în cetatea lui de scãpare, ca sã se întoarcã sã locuiascã în þarã pînã la moartea preotului.
33 Sã nu pîngãriþi þara unde veþi fi, cãci sîngele celui nevinovat pîngãreºte þara; ºi ispãºirea sîngelui vãrsat în þarã nu se va putea face decît prin sîngele celui ce-l va vãrsa.
Ps 106.38;Mic 4.11;Gen 9.6;
34 Sã nu pîngãriþi deci þara în care veþi merge sã locuiþi, ºi în mijlocul cãreia voi locui ºi Eu, cãci Eu sînt Domnul, care locuieºte în mijlocul copiilor lui Israel."
Lev 18.25;Deut 24.23;Exod 29.45-46;

Cap. 36

1 Cãpeteniile familiei lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat ºi au vorbit înaintea lui Moise ºi înaintea mai marilor peste casele pãrinteºti ale copiilor lui Israel.
Numeri 26.29;
2 Ei au zis: Domnule, þie þi-a poruncit Domnul sã dai copiilor lui Israel þara ca moºtenire prin sorþi. Tu, domnule, ai primit deasemenea poruncã de la Domnul ca moºtenirea fratelui nostru Þelofhad, s-o dai fetelor lui.
Numeri 26.55;Numeri 33.54;Ios 17.3;Numeri 27.1-7;Ios 17.3-4;
3 Dar dacã ele se mãritã dupã unul din fiii altei seminþii a copiilor lui Israel, moºtenirea lor va fi ºtearsã din moºtenirea pãrinþilor noºtri, ºi adãugatã la a seminþiei din care vor face parte; ºi astfel moºtenirea care ne-a cãzut nouã la sorþi se va micºora.
Lev 25.10;
4 ªi cînd va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moºtenirea lor va rãmînea adãugatã la a seminþiei din care vor face parte, ºi va fi ºtearsã astfel din moºtenirea seminþiei pãrinþilor noºtri."
5 Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului, ºi a zis: Seminþia fiilor lui Iosif are dreptate.
Numeri 27.7;
6 Iatã ce porunceºte Domnul cu privire la fetele lui Þelofhad: sã se mãrite dupã cine vor vrea, numai sã se mãrite într-o familie din seminþia pãrinþilor lor.
Numeri 36.12;
7 Nici o moºtenire a copiilor lui Israel sã nu treacã de la o seminþie la alta, ci fiecare din copiii lui Israel sã se þinã lipit de moºtenirea seminþiei pãrinþilor lui.
1Imp 21.3;
8 ªi orice fatã, care are o moºtenire în seminþiile copiilor lui Israel, sã se mãrite dupã cineva dintr-o familie din seminþia tatãlui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel sã-ºi aibã moºtenirea pãrinþilor sãi.
1Cron 23.22;
9 Nici o moºtenire sã nu treacã de la o seminþie la alta, ci seminþiile copiilor lui Israel sã se þinã fiecare de moºtenirea sa."
10 Fetele lui Þelofhad au fãcut întocmai dupã porunca pe care o dãduse lui Moise Domnul.
11 Mahla, Tirþa, Hogla, Milca ºi Noa, fetele lui Þelofhad, s-au mãritat dupã fiii unchilor lor;
Numeri 27.1;
12 s-au mãritat în familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, ºi moºtenirea lor a rãmas în seminþia familiei tatãlui lor.
13 Acestea sînt poruncile ºi legile pe cari le-a dat Domnul prin Moise copiilor lui Israel, în cîmpia Moabului, lîngã Iordan, în faþa Ierihonului.
Numeri 26.3;Numeri ;Numeri 33.50;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu