Biblia - Vechiul Testament - Numeri - Cap - 21 - 30

Biblia - Vechiul Testament - Numeri - Cap - 21 - 30
Cap. 21
1 Împãratul Aradului, un Cananit, care locuia la miazãzi, a auzit cã Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel ºi a luat mai mulþi prinºi de rãzboi.
Numeri 33.40;Jud 1.16;
2 Atunci Israel a fãcut Domnului o juruinþã, ºi a zis: Dacã vei da pe poporul acesta în mînile mele, îi voi nimici cu desãvîrºire cetãþile."
Gen 28.20;Jud 11.30;

3 Domnul a auzit glasul lui Israel, ºi a dat pe Cananiþi în mînile lui. Israeliþii i-au nimicit cu desãvîrºire, pe ei ºi cetãþile lor; ºi locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplinã).
4 Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roºie, ca sã ocoleascã þara Edomului. Poporul ºi-a perdut rãbdarea pe drum
Numeri 20.22;Numeri 33.41;Jud 11.18;
5 ºi a vorbit împotriva lui Dumnezeu ºi împotriva lui Moise: Pentru ce ne-aþi scos din Egipt, ca sã murim în pustie? Cãci nu este nici pîne, nici apã, ºi ni s-a scîrbit sufletul de aceastã hranã proastã."
Ps 78.19;Exod 16.3;Exod 17.3;Numeri 11.6;
6 Atunci Domnul a trimes împotriva poporului niºte ºerpi înfocaþi, cari au muºcat poporul, aºa încît au murit mulþi oameni în Israel.
1Cor 10.9;Deut 8.15;
7 Poporul a venit la Moise, ºi a zis: Am pãcãtuit, cãci am vorbit împotriva Domnului, ºi împotriva ta. Roagã-te Domnului, ca sã depãrteze de la noi aceºti ºerpi." Moise s-a rugat pentru popor.
Ps 78.34;Numeri 21.5;Exod 8.8-28;1Sam 12.19;1Imp 13.6;Fapt 8.24;
8 Domnul a zis lui Moise: Fã-þi un ºarpe înfocat, ºi spînzurã-l de o prãjinã; oricine este muºcat, ºi va privi spre el, va trãi."
9 Moise a fãcut un ºarpe de aramã, ºi l-a pus într-o prãjinã; ºi oricine era muºcat de un ºarpe, ºi privea spre ºarpele de aramã, trãia.
2Imp 18.4;Ioan 3.14-15;
10 Copiii lui Israel au plecat, ºi au tãbãrît la Obot.
Numeri 33.43;
11 Au plecat din Obot, ºi au tãbãrît la Iie-Abarim, în pustia din faþa Moabului, spre rãsãritul soarelui.
Numeri 33.44;Deut 2.13;
12 De acolo au plecat, ºi au tãbãrît în valea Zered.
13 De acolo au plecat ºi au tãbãrît dincolo de Arnon, care curge prin pustie, ieºind din þinutul Amoriþilor; cãci Arnonul face hotarul Moabului, între Moab ºi Amoriþi.
Numeri 22.36;Jud 11.18;
14 De aceea se zice în cartea Rãzboaielor Domnului: Vaheb în Sufa,ªivoaiele Arnonului,
15 ªi scurgerile ºivoaielor,Cari se întind înspre Ar ºi se ating cu hotarul lui Moab."
Deut 2.18-29;
16 De acolo s-au dus la Beer (Fîntînã). La aceastã fîntînã Domnul a zis lui Moise: Strînge poporul, ºi le voi da apã."
Jude 9.21;
17 Atunci a cîntat Israel cîntarea aceasta: Þîºneºte, fîntînã! Cîntaþi în cinstea ei!
Exod 15.1;Ps 105.2;Ps 106.12;
18 Fîntîna, pe care au sãpat-o cãpeteniile,Pe care au sãpat-o mai marii poporului,Cu toiagul de cîrmuire, cu toiegele lor!"Din pustia aceasta s-au dus la Matana;
Isa 33.22;
19 din Matana, la Nahaliel; din Nahaliel, la Bamot;
20 din Bamot, la valea din cîmpia Moabului, în vîrful muntelui Pisga, care cautã spre pustie.
Numeri 23.28;
21 Israel a trimes soli la Sihon, împãratul Amoriþilor, ca sã-i spunã:
Deut 2.26-27;Jud 11.19;
22  Lasã-mã sã trec prin þara ta; nu vom intra nici în ogoare, nici în vii, ºi nu vom bea apã din fîntîni; vom þinea drumul împãrãtesc, pînã vom trece de þinutul tãu."
Numeri 20.17;
23 Sihon n-a îngãduit lui Israel sã treacã prin þinutul lui. Sihon a strîns tot poporul, ºi a ieºit înaintea lui Israel, în pustie. A venit la Iahaþ, ºi s-a luptat împotriva lui Israel.
Deut 29.7;Deut 2.32;Jud 11.20;
24 Israel l-a bãtut cu ascuþiºul sãbiei ºi i-a cucerit þara dela Arnon pînã la Iaboc, pînã la hotarul copiilor lui Amon; cãci hotarul copiilor lui Amon era întãrit.
Deut 2.33;Deut 29.7;Ios 12.1-2;Ios 24.8;Neem 9.22;Ps 135.10-11;Ps 136.19;Amos 2.9;
25 Israel a luat toate cetãþile acelea, ºi s-a aºezat în toate cetãþile Amoriþilor, în Hesbon ºi în toate satele de prin împrejurimi.
26 Cãci Hesbonul era cetatea lui Sihon, împãratul Amoriþilor. El pornise cu rãzboi împotriva împãratului dinainte al Moabului, ºi-i luase toatã þara pînã la Arnon.
27 De aceea zic poeþii: Veniþi la Hesbon!Sã se zideascã din nou ºi sã se întãreascã cetatea lui Sihon.
28 Cãci a ieºit un foc din Hesbon,O flacãrã din cetatea lui Sihon,ªi a mistuit pe Ar-Moab,Pe locuitorii înãlþimilor Arnonului.
Ier 48.45-46;Deut 2.9-18;Isa 15.1;
29 Vai de tine, Moab!Eºti pierdut, poporul lui Chemoº!El a fãcut pe fiii lui fugari,ªi pe fetele lui le-a dat roabeLui Sihon, împãratul Amoriþilor.
Jud 11.24;1Imp 11.7-33;2Imp 23.13;Ier 48.7-13;
30 Noi am aruncat cu sãgeþile asupra lor:Din Hesbon pînã la Dibon totul este nimicit;Am pustiit pînã la Nofah,Care se întinde pînã la Medeba."
Ier 48.18-22;Isa 15.2;
31 Israel s-a aºezat astfel în þara Amoriþilor.
32 Moise a trimes sã iscodeascã Iaezerul. Au luat satele cari þineau de el, ºi au isgonit pe Amoriþii cari erau în ele.
Numeri 32.1;Ier 48.32;
33 Au schimbat apoi drumul, ºi s-(c)au suit pe drumul care duce la Basan. Og, împãratul Basanului, le-a ieºit înainte, cu tot poporul lui, ca sã lupte împotriva lor la Edrei.
Deut 3.1;Deut 29.7;Ios 13.12;
34 Domnul a zis lui Moise: Nu te teme de el; cãci îl dau în mînile tale, pe el ºi tot poporul lui, ºi toatã þara lui; sã-i faci cum ai fãcut lui Sihon, împãratul Amoriþilor, care locuia la Hesbon."
Deut 3.2;Numeri 21.24;Ps 135.10-11;Ps 136.20;
35 ªi ei l-au bãtut, pe el ºi pe fiii lui, ºi tot poporul lui, de n-au lãsat sã scape unul mãcar, ºi au pus mîna pe þara lui.
Deut 3.3;

Cap. 22

1 Copiii lui Israel au pornit, ºi au tãbãrît în ºesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faþa Ierihonului.
Numeri 33.48;
2 Balac, fiul lui Þipor, a vãzut tot ce fãcuse Israel Amoriþilor.
Jud 11.25;
3 ªi Moab a rãmas foarte îngrozit în faþa unui popor atît de mare la numãr; l-a apucat groaza în faþa copiilor lui Israel.
Exod 15.15;
4 Moab a zis bãtrînilor lui Madian: Mulþimea aceasta are sã înghitã tot ce este în jurul nostru, cum paºte boul verdeaþa de pe cîmp." Balac, fiul lui Þipor, era pe atunci împãrat al Moabului.
Numeri 31.8;Ios 13.21;
5 El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Rîu (Eufrat), în þara fiilor poporului sãu, ca sã-l cheme, ºi sã-i spunã: Iatã, un popor a ieºit din Egipt; acopere faþa pãmîntului, ºi s-a aºezat în faþa mea.
Deut 23.4;Ios 13.22;Ios 24.9;Neem 13.1-2;Mic 6.5;2Pet 2.15;Iuda 11;Apoc 2.14;Numeri 23.7;Deut 23.4;
6 Vino, te rog, sã-mi blastãmi pe poporul acesta, cãci este mai puternic decît mine; poate cã aºa, îl voi putea bate ºi-l voi izgoni din þarã, cãci ºtiu cã pe cine binecuvintezi tu este binecuvîntat, ºi pe cine blastãmi tu este blãstãmat."
Numeri 23.7;
7 Bãtrînii lui Moab ºi bãtrînii lui Madian au plecat, avînd cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam, ºi i-au spus cuvintele lui Balac.
1Sam 9.7-8;
8 Balaam le-a zis: Rãmîneþi aici peste noapte, ºi vã voi da rãspuns, dupã cum îmi va spune Domnul." ªi cãpeteniile Moabului au rãmas la Balaam.
Numeri 22.19;
9 Dumnezeu a venit la Balaam, ºi a zis: Cine sînt oamenii aceºtia pe cari-i ai la tine?"
Gen 20.3;Numeri 22.20;
10 Balaam a rãspuns lui Dumnezeu: Balac, fiul lui Þipor, împãratul Moabului, i-a trimes sã-mi spunã:
11  Iatã, un popor a ieºit din Egipt, ºi acopere faþa pãmîntului; vino dar, ºi blastãmã-l; poate cã aºa îl voi putea bate, ºi-l voi izgoni."
12 Dumnezeu a zis lui Balaam: Sã nu te duci cu ei; ºi nici sã nu blastãmi poporul acela, cãci este binecuvîntat."
Numeri 23.20;Rom 11.29;
13 Balaam s-a sculat dimineaþa, ºi a zis cãpeteniilor lui Balac: Duceþi-vã înapoi în þara voastrã, cãci Domnul nu vrea sã mã lase sã merg cu voi."
14 ªi mai marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac, ºi i-au spus: Balaam n-a vrut sã vinã cu noi."
15 Balac a trimes din nou mai multe cãpetenii mai cu vazã decît cele dinainte.
16 Au ajuns la Balaam, ºi i-au zis: Aºa vorbeºte Balac, fiul lui Þipor: Nu mai pune piedici, ºi vino la mine;
17 cãci îþi voi da multã cinste, ºi voi face tot ce-mi vei spune; numai vino, te rog, ºi blastãmã-mi poporul acesta!"
Numeri 22.6;
18 Balaam, a rãspuns ºi a zis slujitorilor lui Balac: Sã-mi dea Balac chiar ºi casa lui plinã de argint ºi de aur, ºi tot n-aº putea sã fac niciun lucru, fie mic fie mare, împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului meu.
Numeri 24.13;1Imp 22.14;2Cron 18.13;
19 Totuº vã rog, rãmîneþi aici la noapte, ºi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul."
Numeri 22.8;
20 Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopþii, ºi i-a zis: Fiindcã oamenii aceºtia au venit sã te cheme, scoalã-te, ºi du-te cu ei; dar sã faci numai ce-þi voi spune."
Numeri 22.9;Numeri 22.35;Numeri 23.12-26;Numeri 24.13;
21 Balaam s-a sculat dimineaþa, a pus ºaua pe mãgãriþã, ºi a plecat cu cãpeteniile lui Moab.
22 Dumnezeu S-a aprins de mînie, pentrucã plecase. ªi Îngerul Domnului S-a aºezat în drum, ca sã i se împotriveascã. Balaam era cãlare pe mãgãriþa lui, ºi cei doi slujitori ai lui erau cu el.
Exod 4.24;
23 Mãgãriþa a vãzut pe Îngerul Domnului stînd în drum, cu sabia scoasã din teacã în mînã, s-a abãtut din drum, ºi a luat-o pe cîmp. Balaam ºi-a bãtut mãgãriþa ca s-o aducã la drum.
2Imp 6.17;Dan 10.7;Fapt 22.9;2Pet 2.16;Iuda 11;
24 Îngerul Domnului S-a aºezat într-o cãrare dintre vii, ºi de fiecare parte a cãrãrii era cîte un zid.
25 Mãgãriþa a vãzut pe Îngerul Domnului; s-a strîns spre zid, ºi a strîns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bãtut-o din nou.
26 Îngerul Domnului a trecut mai departe, ºi S-a aºezat într-un loc unde nu era chip sã te întorci nici la dreapta nici la stînga.
27 Mãgãriþa a vãzut pe Îngerul Domnului, ºi s-a culcat subt Balaam. Balaam s-a aprins de mînie, ºi a bãtut mãgãriþa cu un bãþ.
28 Domnul a deschis gura mãgãriþei, ºi ea a zis lui Balaam: Ce þi-am fãcut, de m-ai bãtut de trei ori?"
2Pet 2.16;
29 Balaam a rãspuns mãgãriþei: Pentrucã þi-ai bãtut joc de mine; dacã aº avea o sabie în mînã, te-aº ucide pe loc."
Prov 12.10;
30 Mãgãriþa a zis lui Balaam: Nu sînt eu oare mãgãriþa ta, pe care ai cãlãrit în tot timpul pînã în ziua de azi? Am eu oare obicei sã-þi fac aºa?" ªi el a rãspuns: Nu."
2Pet 2.16;
31 Domnul a deschis ochii lui Balaam, ºi Balaam a vãzut pe Îngerul Domnului stînd în drum, cu sabia scoasã în mînã. ªi s-a plecat, ºi s-a aruncat cu faþa la pãmînt.
Gen 21.19;2Imp 6.17;Luc 24.16-31;Exod 34.8;
32 Îngerul Domnului i-a zis: Pentru ce þi-ai bãtut mãgãriþa de trei ori? Iatã, Eu am ieºit ca sã-þi stau împotrivã, cãci drumul pe care mergi, este un drum care duce la perzare, înaintea Mea.
2Pet 2.14-15;
33 Mãgãriþa M-a vãzut, ºi s-a abãtut de trei ori dinaintea Mea; dacã nu s-ar fi abãtut dinaintea Mea, pe tine te-aº fi omorît, iar pe ea aº fi lãsat-o vie."
34 Balaam a zis Îngerului Domnului: Am pãcãtuit, cãci nu ºtiam cã te-ai aºezat înaintea mea în drum; ºi acum, dacã nu gãseºti cã e bine ce fac eu, mã voi întoarce."
1Sam 15.24-30;1Sam 26.21;2Sam 12.13;Iov 34.31-32;
35 Îngerul Domnului a zis lui Balaam: Du-te cu oamenii aceºtia; dar sã spui numai cuvintele pe cari þi le voi spune Eu." ªi Balaam a plecat înainte cu cãpeteniile lui Balac.
Numeri 22.20;
36 Balac a auzit cã vine Balaam, ºi i-a ieºit înainte pînã la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depãrtat.
Gen 14.17;Numeri 21.13;
37 Balac a zis lui Balaam: N-am trimes eu oare la tine sã te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare sã-þi dau cinste?"
Numeri 22.17;Numeri 24.11;
38 Balaam a rãspuns lui Balac: Iatã cã am venit la tine; acum, îmi va fi oare îngãduit sã spun ceva? Voi spune cuvintele pe cari mi le va pune Dumnezeu în gurã."
Numeri 23.26;Numeri 24.13;1Imp 22.14;2Cron 18.13;
39 Balaam a mers cu Balac, ºi au ajuns la Chiriat-Huþot.
40 Balac a jertfit boi ºi oi, ºi a trimes din ei lui Balaam ºi cãpeteniilor cari erau cu el.
41 Dimineaþa, Balac a luat pe Balaam, ºi l-a suit pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea sã vadã o parte din popor.
Deut 12.2;

Cap. 23

1 Balaam a zis lui Balac: Zideºte-mi aici ºapte altare, ºi pregãteºte-mi aici ºapte viþei ºi ºapte berbeci."
Numeri 23.29;
2 Balac a fãcut cum spusese Balaam ; ºi Balac ºi Balaam au adus cîte un viþel ºi cîte un berbece pe fiecare altar.
Numeri 23.14-30;
3 Balaam a zis lui Balac: Stai lîngã arderea ta de tot, ºi eu mã voi depãrta de ea; poate cã Domnul îmi va ieºi înainte; ºi ce-mi va descoperi, îþi voi spune." ªi s-a dus pe un loc înalt.
Numeri 23.15;Numeri 24.1;
4 Dumnezeu a venit înaintea lui Balaam; ºi Balaam I-a zis: Am ridicat ºapte altare, ºi pe fiecare altar am adus cîte un viþel ºi cîte un berbece."
Numeri 23.16;
5 Domnul a pus cuvinte în gura lui Balaam, ºi a zis: Întoarce-te la Balac, ºi aºa sã-i vorbeºti."
Numeri 22.35;Numeri 23.16;Deut 18.18;Ier 1.9;
6 Balaam s-a întors la Balac; ºi iatã cã Balac stãtea lîngã arderea lui de tot, el ºi toate cãpeteniile Moabului.
7 Balaam ºi-a rostit proorocia, ºi a zis: Balac m-a adus din Aram (Mesopotamia).Împãratul Moabului m-a chemat din munþii Rãsãritului, zicînd:Vino, ºi blastãmã-mi pe Iacov!Vino, ºi defaimã-mi pe Israel!
Numeri 23.18;Numeri 24.3-23;Iov 27.1;Iov 29.1;Ps 78.2;Ezec 17.2;Mic 2.4;Hab 2.6;Numeri 22.6-17;
8 Cum sã blastãm eu pe cel ce nu-l blastãmã Dumnezeu?Cum sã defaim eu pe cel ce nu-l defaimã Domnul?
Isa 47.12-13;
9 Îl vãd din vîrful stîncilor,Îl privesc de pe înãlþimea dealurilor:Este un popor care locuieºte deoparte,ªi nu face parte dintre neamuri.
Deut 33.28;Exod 33.16;Ezra 9.2;Efes 2.14;
10 Cine poate sã numere pulberea lui Iacov, ªi sã spunã numãrul unui sfert din Israel?O, de aº muri de moartea celor neprihãniþi,ªi sfîrºitul meu sã fie ca al lor!"
Gen 13.16;Gen 22.17;Ps 116.15;
11 Balac a zis lui Balaam: Ce mi-ai fãcut? Te-am luat sã blestemi pe vrãjmaºul meu, ºi iatã cã tu-l binecuvintezi!"
Numeri 22.11-17;Numeri 24.10;
12 El a rãspuns, ºi a zis: Nu trebuie oare sã spun ce-mi pune Domnul în gurã?"
Numeri 22.38;
13 Balac i-a zis: Vino, te rog, cu mine în alt loc, de unde îl poþi vedea; cãci aici nu vezi decît o parte din el, nu-l vezi întreg. ªi de acolo sã mi-l blastãmi."
14 L-a dus în cîmpul Þofim, spre vîrful muntelui Pisga; a zidit ºapte altare, ºi a adus cîte un viþel ºi un berbece pe fiecare altar.
Numeri 23.1-2;
15 Balaam a zis lui Balac: Stai aici, lîngã arderea ta de tot, ºi eu mã voi duce înaintea lui Dumnezeu."
16 Domnul a venit înaintea lui Balaam; i-a pus cuvinte în gurã, ºi a zis: Întoarce-te la Balac, ºi aºa sã-i vorbeºti."
Numeri 22.35;Numeri 23.5;
17 Balaam s-a întors la el; ºi iatã cã Balac stãtea lîngã arderea lui de tot, cu cãpeteniile Moabului. Balac i-a zis: Ce þi-a spus Domnul?"
18 Balaam ºi-a rostit proorocia, ºi a zis: Scoalã-te, Balac, ºi ascultã!Ia aminte la mine, fiul lui Þipor!
Jud 3.20;
19 Dumnezeu nu este un om ca sã mintã,Nici un fiu al omului, ca sã-I parã rãu.Ce a spus, oare nu va face?Ce a fãgãduit oare, nu va împlini?
1Sam 15.29;Mal 3.6;Rom 11.29;Tit 1.2;Iac 1.17;
20 Iatã cã am primit poruncã sã binecuvintez.Da, El a binecuvîntat, ºi eu nu pot întoarce.
Gen 12.2;Gen 22.17;Numeri 22.12;
21 El nu vede nici o fãrãdelege în Iacov,Nu vede nici o rãutate în Israel.Domnul, Dumnezeul lui, este cu el,El este Împãratul lui, veselia lui.
Rom 4.7-8;Exod 13.21;Exod 29.45-46;Exod 33.14;
22 Dumnezeu i-a scos din Egipt,Tãria Lui este pentru el ca a bivolului.
Numeri 24.8;Deut 33.17;Iov 39.10-11;
23 Descîntecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov,Nici vrãjitoria împotriva lui Israel;Acum se poate spune despre Iacov ºi Israel:Ce lucruri mari a fãcut Dumnezeu!
Ps 31.19;Ps 44.1;
24 Da, poporul acesta se scoalã ca o leoaicã, ªi se ridicã întocmai ca un leu;Nu se culcã pînã ce n-a mîncat prada,ªi n-a bãut sîngele celor uciºi."
Gen 49.9;Gen 49.27;
25 Balac a zis lui Balaam: Nu-l blestema, dar mãcar nici nu-l binecuvînta!"
26 Balaam a rãspuns, ºi a zis lui Balac: Nu þi-am spus cã voi face tot ce va spune Domnul?"
Numeri 22.38;Numeri 23.12;1Imp 22.14;
27 Balac a zis lui Balaam: Vino, te rog, te voi duce într-un alt loc; poate cã Dumnezeu va gãsi cu cale sã-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!"
Numeri 23.13;
28 Balac a dus pe Balaam pe vîrful muntelui Peor, care este cu faþa spre pustie.
Numeri 21.20;
29 Balaam a zis lui Balac: Zideºte-mi aici ºapte altare, ºi pregãteºte-mi aici ºapte viþei ºi ºapte berbeci!"
Numeri 23.1;
30 Balac a fãcut cum zisese Balaam, ºi a adus cîte un viþel ºi cîte un berbece pe fiecare altar.

Cap. 24

1 Balaam a vãzut cã Domnul gãseºte cu cale sã binecuvinteze pe Israel, ºi n-a mai alergat ca în celelalte rînduri la descîntece; ci ºi-a întors faþa spre pustie.
Numeri 23.3-15;
2 Balaam a ridicat ochii, ºi a vãzut pe Israel tãbãrît în corturi, dupã seminþiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el.
Numeri 2.2;Numeri 11.25;1Sam 10.10;1Sam 19.20-23;2Cron 15.1;
3 Balaam ºi-a rostit proorocia, ºi a zis: Iatã ce zice Balaam, fiul lui Beor,Omul cu ochii deschiºi,
Numeri 23.7-18;
4 Celce aude cuvintele lui Dumnezeu,Celce vede vedenia Celui Atotputernic,Celce cade cu faþa la pãmînt, ºi ai cãrui ochi sînt deschiºi:
1Sam 19.24;Ezec 1.28;Dan 8.18;Dan 10.15-16;2Cor 12.2-4;Apoc 1.10-17;
5  Ce frumoase sînt corturile tale, Iacove!Locuinþele tale, Israele!
6 Ele se întind ca niºte vãi,Ca niºte grãdini lîngã un rîu,Ca niºte copaci de aloe pe cari i-a sãdit Domnul,Ca niºte cedri pe lîngã ape.
Ps 1.3;Ier 17.8;Ps 104.16;
7 Apa curge din gãleþile lui,ªi sãmînþa lui este udatã de ape mari.Împãratul lui se înalþã mai pe sus de Agag, ªi împãrãþia lui ajunge puternicã.
Ier 51.13;Apoc 17.1-15;1Sam 15.9;2Sam 5.12;1Cron 14.2;
8 Dumnezeu l-a scos din Egipt,Tãria lui este ca a bivolului pentru el.El nimiceºte neamurile cari se ridicã împotriva lui,Le sfarmã oasele , ºi le prãpãdeºte cu sãgeþile lui.
Numeri 23.22;Numeri 14.9;Numeri 23.24;Ps 2.9;Isa 38.13;Ier 50.17;Ps 45.5;Ier 50.9;
9 Îndoaie genunchii, se culcã întocmai ca un leu,Ca o leoaicã:Cine-l va scula?Binecuvîntat sã fie oricine te va binecuvînta,ªi blestemat sã fie oricine te va blestema!"
Gen 49.9;Gen 12.3;Gen 27.29;
10 Balac s-a aprins de mînie împotriva lui Balaam; a bãtut din mîni, ºi a zis lui Balaam: Eu te-am chemat sã-mi blestemi vrãjmaºii, ºi iatã cã de trei ori tu i-ai binecuvîntat!
Ezec 21.14-17;Ezec 22.13;Numeri 23.11;Deut 23.4-5;Ios 24.9-10;Neem 13.2;
11 Fugi acum, ºi du-te acasã! Spusesem cã-þi voi da cinste, dar Domnul te-a împedecat s-o primeºti."
Numeri 22.17-37;
12 Balaam a rãspuns lui Balac: Eh! n-am spus eu oare solilor pe cari mi i-ai trimes,
13 cã dacã mi-ar da Balac chiar ºi casa lui plinã cu argint ºi cu aur, tot n-aº putea sã fac dela mine însumi nici bine nici rãu împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul?
Numeri 22.18;
14 ªi acum iatã cã mã duc la poporul meu. Vino, ºi-þi voi vesti ce va face poporul acesta poporului tãu în vremile cari vor urma."
Mic 6.5;Apoc 2.14;Gen 49.1;Dan 2.28;Dan 10.14;
15 Balaam ºi-a rostit proorocia, ºi a zis: Aºa zice Balaam, fiul lui Beor,Aºa zice omul care are ochii deschiºi,
Numeri 24.3-4;
16 Aºa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu,Cel ce cunoaºte planurile Celui Prea Înalt,Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic,Cel ce cade cu faþa la pãmînt ºi ai cãrui ochi sînt deschiºi:
17 Îl vãd, dar nu acum,Îl privesc, dar nu de aproape.O stea rãsare din Iacov,Un toiag de cîrmuire se ridicã din Israel.El strãpunge laturile Moabului,ªi prãpãdeºte pe toþi copiii lui Set.
Apoc 1.7;Mat 2.2;Apoc 22.16;Gen 49.10;Ps 110.12;
18 Se face stãpîn pe Edom,Se face stãpîn pe Seir, vrãjmaºii lui.Israel face fapte mari.
2Sam 8.14;Ps 60.8-12;
19 Cel ce se naºte din Iacov domneºte ca stãpînitor,ªi pierde pe cei ce scapã din cetãþi."
Gen 49.10;
20 Balaam a vãzut pe Amalec, ºi a rostit urmãtoarea proorocie: Amalec este cel dintîi dintre neamuri,Dar într-o zi va fi nimicit."
21 Balaam a vãzut pe Cheniþi, ºi a rostit urmãtoarea proorocie: Locuinþa ta este tare de tot,ªi cuibul tãu este pus pe stîncã.
22 Dar Cain va fi pustiit,Pînã ce te va lua prins Asur."
23 Balaam a rostit urmãtoarea proorocie: Vai! cine va mai putea trãi cînd va face Dumnezeu acest lucru?
24 Dar niºte corãbii vor veni din Chitim,Vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber,ªi la urmã vor fi nimicite ºi ele."
Gen 10.4;Dan 11.30;Gen 10.27-25;
25 Balaam s-a sculat, a plecat, ºi s-a întors acasã. Balac a plecat ºi el acasã.
Numeri 31.8;

Cap. 25

1 Israel locuia în Sitim; ºi poporul a început sã se dea la curvie cu fetele lui Moab.
Numeri 33.49;Ios 2.1;Mic 6.5;Numeri 31.16;1Cor 10.8;
2 Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; ºi poporul a mîncat, ºi s-a închinat pînã la pãmînt înaintea dumnezeilor lor.
Ios 22.17;Ps 106.28;Osea 9.10;Exod 34.15-16;1Cor 10.20;Exod 20.5;
3 Israel s-a alipit de Baal-Peor, ºi Domnul S-a aprins de mînie împotriva lui Israel.
Ps 106.29;
4 Domnul a zis lui Moise: Strînge pe toate cãpeteniile poporului, ºi spînzurã pe cei vinovaþi înaintea Domnului în faþa soarelui, pentru ca sã se întoarcã dela Israel mînia aprinsã a Domnului."
Deut 4.3;Ios 22.17;Numeri 25.11;Deut 13.17;
5 Moise a zis judecãtorilor lui Israel: Fiecare din voi sã ucidã pe aceia dintre ai lui cari s-au lipit de Baal-Peor."
Exod 18.21-25;Exod 32.27;Deut 13.6-15;
6 ªi iatã cã un bãrbat dintre copiii lui Israel a venit ºi a adus la fraþii lui pe o Madianitã, subt ochii lui Moise ºi subt ochii întregii adunãri a copiilor lui Israel, pe cînd plîngeau la uºa cortului întîlnirii.
Ioel 2.17;
7 La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunãrii, ºi a luat o suliþã în mînã.
Ps 106.30;Exod 6.25;
8 S-a luat dupã omul acela din Israel pînã în cortul lui, i-a strãpuns prin pîntece pe amîndoi: atît pe bãrbatul acela din Israel, cît ºi pe femeea aceea. ªi a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel.
Ps 106.30;
9 Douãzeci ºi patru de mii au murit loviþi de urgia aceea.
Deut 4.3;1Cor 10.8;
10 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
11  Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abãtut mînia Mea dela copiii lui Israel, prin rîvna pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor; ºi n-am nimicit, în mînia Mea, pe copiii lui Israel.
Ps 106.30;Exod 20.5;Deut 32.16-21;1Imp 14.22;Ps 78.58;Ezec 16.38;Þef 1.18;Þef 3.8;
12 De aceea sã spui cã închei cu el un legãmînt de pace.
Mal 2.4-5;Mal 3.1;
13 Acesta va fi pentru el ºi pentru sãmînþa lui dupã el legãmîntul unei preoþii vecinice, pentrucã a fost plin de rîvnã pentru Dumnezeul lui ºi a fãcut ispãºire pentru copiii lui Israel."
1Cron 6.4;Exod 40.15;Fapt 22.3;Rom 10.2;Evr 2.17;
14 Bãrbatul acela din Israel, care a fost ucis împreunã cu Madianita, se numea Zimri, fiul lui Salu; el era cãpetenia unei case pãrinteºti a Simeoniþilor.
15 Femeia care a fost ucisã, se numea Cozbi, fata lui Þur, cãpetenia seminþiilor ieºite dintr-o casã pãrinteascã din Madian.
Numeri 31.8;Ios 13.21;
16 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
17  Priviþi pe Madianiþi ca vrãjmaºi, ºi ucideþi-i;
Numeri 31.2;
18 cãci ºi ei vi s-au arãtat vrãjmaºi, amãgindu-vã prin vicleºugurile lor, în fapta lui Peor, ºi în fapta Cozbiei, fata unei cãpetenii a lui Madian, sora lor, ucisã în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor."
Numeri 31.16;Apoc 2.14;

Cap. 26

1 În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise ºi lui Eleazar, fiul preotului Aaron:
2  Faceþi numãrãtoarea întregei adunãri a copiilor lui Israel, dela vîsta de douãzeci de ani în sus, dupã casele pãrinþilor lor, a tuturor celor din Israel cari sînt în stare sã poarte armele."
Exod 30.12;Exod 38.25-26;Numeri 1.2;Numeri 1.3;
3 Moise ºi preotul Eleazar le-au vorbit în cîmpia Moabului, lîngã Iordan, în faþa Ierihonului. ªi au zis:
Numeri 26.63;Numeri 22.1;Numeri 31.12;Numeri 33.48;Numeri 35.1;
4  Sã se facã numãrãtoarea, dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, cum poruncise lui Moise ºi copiilor lui Israel Domnul, cînd au ieºit din þara Egiptului."
Numeri 1.1;
5 Ruben, întîiul nãscut al lui Israel.Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboarã familia Enohiþilor; Palu, din care se coboarã familia Paluiþilor;
Gen 46.8;Exod 6.14;1Cron 5.1;
6 Heþron, din care se coboarã familia Heþroniþilor; Carmi, din care se pogoarã familia Carmiþilor.
7 Acestea sînt familiile Rubeniþilor: cei ieºiþi la numãrãtoare au fost patruzeci ºi trei de mii ºapte sute treizeci. -
8 Fiii lui Palu au fost: Eliab.
9 Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan ºi Abiram. Datan acesta ºi Abiram acesta au fost din ceice erau chemaþi la adunare, ºi cari s-au rãsculat împotriva lui Moise ºi Aaron, în adunarea lui Core, cînd cu rãscoala lor împotriva Domnului.
Numeri 16.1-2;
10 Pãmîntul ºi-a deschis gura, ºi i-a înghiþit împreunã cu Core, cînd au murit ceice se adunaserã, ºi cînd a mistuit focul pe cei douã sute cinci zeci de oameni: ei au slujit poporului ca pildã.
Numeri 16.32-35;Numeri 16.38;1Cor 10.6;2Pet 2.6;
11 Fiii lui Core, n-au murit.
Exod 6.24;1Cron 6.22;
12 Fiii lui Simeon, dupã familiile lor: din Nemuel se pogoarã familia Nemueliþilor; din Iamin, familia Iaminiþilor; din Iachin, familia Iachiniþilor;
Gen 46.10;Exod 6.15;1Cron 4.24;
13 din Zerah, familia Zerahiþilor; din Saul, familia Sauliþilor.
Gen 46.10;
14 Acestea sînt familiile Simeoniþilor: douãzeci ºi douã de mii douã sute.
15 Fiii lui Gad, dupã familiile lor: din Þefon se pogoarã familia Þefoniþilor; din Haghi, familia Haghiþilor; din ªuni, familia ªuniþilor;
Gen 46.16;
16 din Ozni, familia Ozniþilor; din Eri, familia Eriþilor;
17 din Arod, familia Arodiþilor; din Areli, familia Areliþilor.
Gen 46.16;
18 Acestea sînt familiile fiilor lui Gad, dupã cei ieºiþi la numãrãtoare: patruzeci de mii cinci sute.
Gen 38.2;Gen 46.12;
19 Fiii lui Iuda: Er ºi Onan; dar Er ºi Onan au murit în þara Canaanului.
20 Iatã fiii lui Iuda, dupã familiile lor: din ªela se pogoarã familia ªelaniþilor; din Pereþ, familia Pereþiþilor; din Zerah, familia Zerahiþilor.
1Cron 2.3;
21 Fiii lui Pereþ au fost: Heþron, din care se pogoarã familia Heþroniþilor; Hamul, din care se pogoarã familia Hamuliþilor.
22 Acestea sînt familiile lui Iuda, dupã numãrãtoarea lor: ºaptezeci ºi ºase de mii cinci sute.
23 Fiii lui Isahar, dupã familiile lor: din Tola se pogoarã familia Tolaiþilor; din Puva, familia Puviþilor;
Gen 46.13;1Cron 7.1;
24 din Iaºub, familia Iaºubiþilor; din ªimron, familia ªimroniþilor.
25 Acestea sînt familiile lui Isahar, dupã numãrãtoarea lor: ºasezeci ºi patru de mii trei sute.
26 Fiii lui Zabulon, dupã familiile lor: din Sered se pogoarã familia Serediþilor; din Elon, familia Eloniþilor; din Iahleel, familia Iahleeliþilor.
Gen 46.14;
27 Acestea sînt familiile Zabuloniþilor, dupã numãrãtoarea lor: ºasezeci de mii cinci sute.
28 Fiii lui Iosif, dupã familiile lor: Manase ºi Efraim.
Gen 46.20;
29 Fiii lui Manase: din Machir se pogoarã familia Machiriþilor. - Machir a nãscut pe Galaad. Din Galaad se pogoarã familia Galaadiþilor.
Ios 17.1;1Cron 7.14-15;
30 Iatã fiii lui Galaad: Iezer, din care se pogoarã familia Iezeriþilor; Helec, familia Helechiþilor;
Ios 17.2;Jud 6.11-34;
31 Asriel, familia Asrieliþilor; Sihem, familia Sihemiþilor;
32 ªemida, familia ªemidaiþilor; Hefer, familia Heferiþilor.
33 Þelofhad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iatã numele fetelor lui Þelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca ºi Tirþa.
Numeri 27.1;Numeri 36.11;
34 Acestea sînt familiile lui Manase, dupã numãrãtoarea lor: cincizeci ºi douã de mii ºapte sute.
35 Iatã fiii lui Efraim, dupã familiile lor: din ªutelah se pogoarã familia ªutelahiþilor; din Becher, familia Becheriþilor; din Tahan, familia Tahaniþilor.
36 Iatã fiii lui ªutelah: din Eran se pogoarã familia Eraniþilor.
37 Acestea sînt familiile fiilor lui Efraim, dupã numãrãtoarea lor: treizeci ºi douã de mii cinci sute.Aceºtia sînt fiii lui Iosif, dupã familiile lor.
38 Fiii lui Beniamin, dupã familiile lor: din Bela se pogoarã familia Belaiþilor; din Aºbel, familia Aºbeliþilor; din Ahiram, familia Ahiramiþilor;
Gen 46.21;1Cor 7.6;
39 din ªufam, familia ªufamiþilor; din Hufam, familia Hufamiþilor. -
40 Fiii lui Bela au fost: Ard ºi Naaman. Din Ard se pogoarã familia Ardiþilor; din Naaman, familia Naamaniþilor.
41 Aceºtia sînt fiii lui Beniamin, dupã familiile lor ºi dupã numãrãtoarea lor: patruzeci ºi cinci de mii ºase sute.
42 Iatã fiii lui Dan, dupã familiile lor: din ªuham se pogoarã familia ªuhamiþilor. Acestea sînt familiile lui Dan, dupã familiile lor.
Gen 46.23;
43 Toate familiile ªuhamiþilor, dupã numãrãtoarea lor: ºasezeci ºi patru de mii patru sute.
44 Fiii lui Aºer, dupã familiile lor: din Imna se pogoarã familia Imniþilor; din Iºvi, familia Iºviþilor; din Beria, familia Beriiþilor. -
Gen 46.17;1Cron 7.30;
45 Din fiii lui Beria se pogoarã: din Heber, familia Heberiþilor; din Malchiel, familia Malchieliþilor.
46 Numele fetei lui Aºer era Serah.
47 Acestea sînt familiile fiilor lui Aºer, dupã numãrãtoarea lor: cinci zeci ºi trei de mii patru sute.
48 Fiii lui Neftali, dupã familiile lor: din Iahþeel se pogoarã familia Iahþeeliþilor; din Guni, familia Guniþilor;
Gen 46.24;1Cron 7.13;
49 din Ieþer, familia Ieþeriþilor; din ªilem, familia ªilemiþilor.
50 Acestea sînt familiile lui Neftali, dupã familiile lor ºi dupã numãrãtoarea lor: patruzeci ºi cinci de mii patru sute.
51 Aceºtia sînt cei ieºiþi la numãrãtoare dintre copiii lui Israel: ºase sute una de mii ºapte sute treizeci.
Numeri 1.46;
52 Domnul a vorbit lui Moise, ºi i-a zis:
53  Þara sã se împartã între ei, ca sã fie moºtenirea lor, dupã numãrul numelor.
Ios 11.23;Ios 14.1;
54 Celor ce sînt în numãr mai mare sã le dai o parte mai mare, ºi celor ce sînt în numãr mai mic sã le dai o parte mai micã; sã se dea fiecãruia partea lui dupã cei ieºiþi la numãrãtoare.
Numeri 33.54;
55 Dar împãrþirea þãrii sã se facã prin sorþi; s-o ia în stãpînire dupã numele seminþiilor pãrinþilor lor.
Numeri 33.54;Numeri 34.13;Ios 11.23;Ios 14.2;
56 Þara sã fie împãrþitã prin sorþi între cei ce sînt în mare numãr ºi între cei ce sînt în mic numãr.
57 Iatã Leviþii a cãror numãrãtoare s-a fãcut dupã familiile lor: din Gherºon se pogoarã familia Gherºoniþilor; din Chehat, familia Chehatiþilor; din Merari, familia Merariþilor. -
Gen 46.11;Exod 6.16-19;1Cron 6.1-16;
58 Iatã familiile lui Levi: familia Libniþilor, familia Hebroniþilor, familia Mahliþilor, familia Muºiþilor, familia Coriþilor. Chehat a nãscut pe Amram.
59 Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s-a nãscut lui Levi, în Egipt; ea a nãscut lui Amram: pe Aaron, pe Moise, ºi pe Maria, sora lor.
Exod 2.1-2;Exod 6.20;
60 Lui Aaron i s-au nãscut: Nadab ºi Abihu, Eleazar ºi Itamar.
Numeri 3.2;
61 Nadab ºi Abihu au murit, cînd au adus înaintea Domnului foc strãin.
Lev 10.1-2;Numeri 3.4;1Cron 24.2;
62 Cei ieºiþi la numãrãtoare, toþi bãrbaþii dela vîrsta de o lunã în sus, au fost de douãzeci ºi trei de mii. Ei n-au fost cuprinºi în numãrãtoarea copiilor lui Israel, pentrucã nu li s-a dat moºtenire în mijlocul copiilor lui Israel.
Numeri 3.39;Numeri 1.49;Numeri 18.20-24;Deut 10.9;Ios 13.14-33;Ios 14.3;
63 Aceºtia sînt aceia dintre copiii lui Israel a cãror numãrãtoare au fãcut-o Moise ºi preotul Eleazar în cîmpia Moabului, lîngã Iordan, în faþa Ierihonului.
Numeri 26.3;
64 Între ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a cãror numãrãtoare o fãcuse Moise ºi preotul Aaron în pustia Sinai.
Numeri 1;Deut 2.14-15;
65 Cãci Domnul zisese: Vor muri în pustie, ºi nu va rãmînea niciunul din ei, afarã de Caleb, fiul lui Iefune, ºi Iosua, fiul lui Nun."
Numeri 14.28-29;1Cor 10.5-6;Numeri 14.30;

Cap. 27

1 Fetele lui Þelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, ºi ale cãror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca ºi Tirþa,
Numeri 26.33;Numeri 36.1-11;Ios 17.3;
2 s-au apropiat ºi s-au înfãþiºat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, înaintea mai marilor ºi înaintea întregei adunãri, la uºa cortului întîlnirii. Ele au zis:
3  Tatãl nostru a murit în pustie; el nu era în mijlocul cetei celor ce s-au rãsvrãtit împotriva Domnului, în mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru pãcatul lui, ºi n-a avut fii.
Numeri 14.35;Numeri 26.64-65;Numeri 16.1-2;
4 Pentru ce sã se stingã numele tatãlui nostru din mijlocul familiei lui, pentrucã n-a avut fii? Dã-ne ºi nouã deci o moºtenire între fraþii tatãlui nostru."
Ios 17.4;
5 Moise a adus pricina lor înaintea Domnului.
Exod 18.15-19;
6 ªi Domnul a zis lui Moise:
7  Fetele lui Þelofhad au dreptate. Sã le dai de moºtenire o moºie între fraþii tatãlui lor, ºi sã treci asupra lor moºtenirea tatãlui lor.
Numeri 36.2;
8 Iar copiilor lui Israel, sã le vorbeºti ºi sã le spui: Cînd un om va muri fãrã sã le lase fii, sã treceþi moºtenirea lui asupra fetei lui.
9 Dacã n-are nici o fatã, moºtenirea lui s-o daþi fraþilor lui.
10 Dacã n-are nici fraþi, moºtenirea lui s-o daþi fraþilor tatãlui sãu.
11 ªi dacã nici tatãl lui n-are fraþi, moºtenirea lui s-o daþi rudei celei mai apropiate din familia lui, ºi ea s-o stãpîneascã. Aceasta sã fie o lege ºi un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul."
Numeri 35.29;
12 Domnul a zis lui Moise: Suie-te pe muntele acesta Abarim, ºi priveºte þara pe care am dat-o copiilor lui Israel.
Numeri 33.47;Deut 3.27;Deut 32.49;Deut 34.1;
13 S-o priveºti, dar ºi tu vei fi adãugat la poporul tãu, cum a fost adãogat fratele tãu Aaron;
Numeri 20.24-28;Numeri 31.2;Deut 10.6;
14 pentrucã v-aþi împotrivit poruncii Mele, în pustia Þin, cînd cu cearta adunãrii, ºi nu M-aþi sfinþit înaintea lor cu prilejul apelor." (Acestea sînt apele de ceartã, la Cades, în pustia Þin.)
Numeri 20.12-24;Deut 1.37;Deut 32.51;Ps 106.32;Exod 17.7;
15 Moise a vorbit Domnului, ºi a zis:
16  Domnul, Dumnezeul duhurilor oricãrui trup, sã rînduiascã peste adunare un om
Numeri 16.22;Evr 12.9;
17 care sã iasã înaintea lor, ºi sã intre înaintea lor, care sã-i scoatã afarã ºi sã-i vîre înãuntru, pentru ca adunarea Domnului sã nu fie ca niºte oi cari n-au pãstor."
Deut 31.2;1Sam 8.20;1Sam 18.13;2Cron 1.10;1Imp 22.17;Zah 10.2;Mat 9.36;Marc 6.34;
18 Domnul a zis lui Moise: Ia-þi pe Iosua, fiul lui Nun, bãrbat în care este Duhul Meu, ºi sã-þi pui mîna peste el.
Gen 41.38;Jud 3.10;Jud 11.29;1Sam 16.13-18;Deut 34.9;
19 Sã-l aºezi înaintea preotului Eleazar ºi înaintea întregii adunãri, ºi sã-i dai porunci subt ochii lor.
Deut 31.7;
20 Sã-l faci pãrtaº la dregãtoria ta, pentruca toatã adunarea copiilor lui Israel sã-l asculte.
Numeri 11.17-28;1Sam 10.6-9;2Imp 2.15;Ios 1.16-17;
21 Sã se înfãþiºeze înaintea preotului Eleazar, care sã întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului; ºi Iosua, toþi copiii lui Israel, împreunã cu el, ºi toatã adunarea, sã iasã dupã porunca lui Eleazar ºi sã intre dupã porunca lui.
Ios 9.14;Jud 1.1;Jud 20.18-26;1Sam 23.9;1Sam 30.7;Exod 28.30;Ios 9.14;1Sam 22.10-15;
22 Moise a fãcut cum îi poruncise Domnul. A luat pe Iosua, ºi l-a pus înaintea preotului Eleazar ºi înaintea întregii adunãri.
23 ªi-a pus mînile peste el, ºi i-a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise.
Deut 3.28;Deut 31.7;

Cap. 28

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Porunceºte copiilor lui Israel, ºi spune-le: Sã aveþi grijã sã-Mi aduceþi la vremea hotãrîtã, darul Meu de mîncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, cari Îmi sînt de un plãcut miros.
Lev 3.11;Lev 21.6-8;Mal 1.7-12;
3 Sã le spui: Iatã jertfa mistuitã de foc pe care o veþi aduce Domnului: în fiecare zi, cîte doi miei de un an fãrã cusur, ca ardere de tot necurmatã.
Exod 29.38;
4 Sã aduci un miel dimineaþa, ºi celalt miel seara;
5 iar, ca dar de mîncare, sã aduci a zecea parte dintr-o efã de floarea fãinii, frãmîntatã într-un sfert de hin de untdelemn de mãsline sfãrîmate.
Exod 29.40;Exod 16.36;Numeri 15.4;Lev 2.1;
6 Aceasta este arderea de tot necurmatã, care a fost adusã la muntele Sinai; o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului.
Exod 29.42;Amos 5.25;
7 Jertfa de bãuturã sã fie de un sfert de hin pentru fiecare miel; jertfa de bãuturã de vin s-o faci Domnului în locul sfînt.
8 Al doilea miel sã-l aduci seara, ca un dar de mîncare ºi o jertfã de bãuturã ca cele de dimineaþã; aceasta este o jertfã mistuitã prin foc, de un miros plãcut Domnului.
9 În ziua Sabatului, sã aduceþi doi miei de un an fãrã cusur, ºi ca dar de mîncare, douã zecimi de efã din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn, împreunã cu jertfa de bãuturã.
10 Aceasta este arderea de tot pentru fiecare zi de Sabat, afarã de arderea de tot necurmatã ºi jertfa ei de bãuturã.
Ezec 46.4;
11 La începutul lunilor voastre, sã aduceþi ca ardere de tot Domnului: doi viþei, un berbece, ºi ºapte miei de un an fãrã cusur;
Numeri 10.10;1Sam 20.5;1Cron 23.31;2Cron 2.4;Ezra 3.5;Neem 10.33;Isa 1.13-14;Ezec 45.17;Ezec 46.6;Osea 2.11;Col 2.16;
12 ºi, ca dar de mîncare pentru fiecare viþel, trei zecimi de efã din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn; ca dar de mîncare pentru berbece, sã aduceþi douã zecimi de efã din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn;
Numeri 15.4-12;
13 ca dar de mîncare pentru fiecare miel, sã aduceþi o zecime de efã din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn. Aceasta este o ardere de tot, o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului.
Numeri 28.22;Numeri 15.24;
14 Jertfele de bãuturã sã fie de o jumãtate de hin de vin pentru un viþel, a treia parte dintr-un hin pentru un berbece, ºi un sfert de hin pentru un miel. Aceasta este arderea de tot pentru începutul lunii, în fiecare lunã, în toate lunile anului.
15 Sã se aducã Domnului un þap, ca jertfã de ispãºire, afarã de arderea de tot necurmatã ºi jertfa ei de bãuturã.
Exod 12.6-18;Lev 23.5;Numeri 9.3;Deut 16.1;Ezec 45.21;
16 În luna întîi, în ziua a patrusprezecea a lunii, vor fi Paºtele Domnului.
Lev 23.6;
17 Ziua a cincisprezecea a acestei luni sã fie o zi de sãrbãtoare. Timp de ºapte zile sã se mãnînce azimi.
Exod 12.16;Lev 23.7;
18 În ziua dintîi, sã fie o adunare sfîntã: sã nu faceþi nici o lucrare de slugã în ea.
Numeri 28.31;Lev 22.20;Numeri 29.8;Deut 15.21;
19 Sã aduceþi ca ardere de tot Domnului o jertfã mistuitã de foc: doi viþei, un berbece, ºi ºapte miei de un an fãrã cusur.
Numeri 28.15;
20 Sã mai adãugaþi ºi darul lor de mîncare din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn, trei zecimi de efã pentru un viþel, douã zecimi pentru un berbece,
21 ºi o zecime pentru fiecare din cei ºapte miei.
22 Sã aduceþi un þap ca jertfã de ispãºire, ca sã facã ispãºire pentru voi.
Exod 12.16;Exod 13.6;Lev 23.8;
23 Sã aduceþi aceste jertfe, afarã de arderea de tot de dimineaþã, care este o ardere de tot necurmatã.
24 sã le aduceþi în fiecare zi, timp de ºapte zile, ca hrana unei jertfe mistuite de foc, de un miros plãcut Domnului. Sã fie aduse afarã de arderea de tot necurmatã ºi jertfa ei de bãuturã.
25 În ziua a ºaptea sã aveþi o adunare sfîntã: sã nu faceþi nici o lucrare de slugã în ea.
Exod 23.16;Exod 34.22;Lev 23.10-15;Deut 16.10;Fapt 2.1;
26 În ziua celor dintîi roade, cînd veþi aduce Domnului un dar de mîncare, la sãrbãtoarea încheierii sãptãmînilor (Cincizecimea), sã aveþi o adunare sfîntã; sã nu faceþi nici o lucrare de slugã în ea.
Lev 23.18-19;
27 Sã aduceþi ca ardere de tot, de un miros plãcut Domnului: doi viþei, un berbece, ºi ºapte miei de un an.
Numeri 28.19;
28 Sã mai adãugaþi darul lor de mîncare din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn, cîte trei zecimi de fiecare viþel, douã zecimi pentru berbece,
29 ºi o zecime pentru fiecare din cei ºapte miei.
30 Sã aduceþi ºi un þap, ca sã facã ispãºire pentru voi.
31 Sã aduceþi aceste jertfe, afarã de arderea de tot necurmatã ºi darul ei de mîncare. Mieii sã fie fãrã cusur, ºi sã adãugaþi ºi jertfele lor de bãuturã.

Cap. 29

1 În luna a ºaptea, în cea dintîi zi a lunii, sã aveþi o adunare sfîntã: atunci sã nu faceþi nicio lucrare de slugã. Ziua aceasta sã fie vestitã între voi cu sunet de trîmbiþã.
Lev 23.24;
2 Sã aduceþi ca ardere de tot, de un miros plãcut Domnului, un viþel, un berbece, ºi ºapte miei de un an fãrã cusur.
3 Sã mai adãugaþi ºi darul lor de mîncare din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn, trei zecimi pentru viþel, douã zecimi pentru berbece,
4 ºi o zecime pentru fiecare din cei ºapte miei.
5 Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de ispãºire, ca sã facã ispãºire pentru voi.
6 Sã aduceþi aceste jertfe, afarã de arderea de tot ºi darul ei de mîncare din fiecare lunã, afarã de arderea de tot necurmatã, darul ei de mîncare, ºi jertfele de bãuturã, cari se adaugã la ele, dupã rînduielile aºezate. Acestea sînt niºte jertfe mistuite de foc, de un miros plãcut Domnului.
Numeri 28.11;Numeri 28.3;Numeri 15.11-12;
7 În ziua a zecea a acestei luni a ºaptea, sã aveþi o adunare sfîntã, ºi sã vã smeriþi sufletele; atunci sã nu faceþi nicio lucrare.
Lev 16.29;Lev 23.27;Ps 35.13;Isa 58.5;
8 Sã aduceþi ca ardere de tot, de un miros plãcut Domnului: un viþel, un berbece, ºi ºapte miei de un an fãrã cusur.
Numeri 28.19;
9 Sã mai adãugaþi ºi darul lor de mîncare din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn, trei zecimi pentru viþel, douã zecimi pentru berbece,
10 ºi o zecime pentru fiecare din cei ºapte miei.
11 Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de ispãºire, afarã de jertfa de ispãºire, afarã de arderea de tot necurmatã cu darul ei de mîncare, ºi jertfele de bãuturã obicinuite.
Lev 16.3-5;
12 În ziua a cincisprezecea a lunii a ºaptea, sã aveþi o adunare sfîntã; atunci sã nu faceþi nicio lucrare de slugã. Sã prãznuiþi o sãrbãtoare în cinstea Domnului, timp de ºapte zile.
Lev 23.34;Deut 16.13;Eezc 45.25;
13 Sã aduceþi ca ardere de tot, o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului: treisprezece viþei, doi berbeci, ºi patrusprezece miei de un an fãrã cusur.
Ezra 3.4;
14 Sã mai adãugaþi ºi darul lor de mîncare din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viþei, douã zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci,
15 ºi o zecime pentru fiecare din cei patrusprezece miei.
16 Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de ispãºire, afarã de arderea de tot necurmatã, darul ei de mîncare ºi jertfa sa de bãuturã.
17 A doua zi, sã aduceþi doisprezece viþei, doi berbeci, ºi patrusprezece miei de un an fãrã cusur,
18 împreunã cu darul lor de mîncare ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei, berbeci ºi miei, dupã numãrul lor, dupã rînduielile aºezate.
Numeri 29.3-10;Numeri 15.12;Numeri 28.7-14;
19 Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de ispãºire, afarã de arderea de tot necurmatã, darul ei de mîncare ºi jertfele de bãuturã.
20 A treia zi, sã aduceþi unsprezece viþei, doi berbeci, ºi patrusprezece miei de un an fãrã cusur,
21 împreunã cu darul lor de mîncare ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei, berbeci ºi miei, dupã numãrul lor, dupã rînduielile aºezate.
Numeri 29.18;
22 Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de ispãºire, afarã de arderea de tot necurmatã, darul ei de mîncare ºi jertfa de bãuturã.
23 A patra zi, sã aduceþi zece viþei, doi berbeci, ºi patrusprezece miei de un an fãrã cusur,
24 împreunã cu darul lor de mîncare ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei, berbeci ºi miei, dupã numãrul lor, dupã rînduielile aºezate.
25 Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de ispãºire, afarã de arderea de tot necurmatã, darul ei de mîncare ºi jertfa de bãuturã.
26 În ziua a cincea, sã aduceþi nouã viþei, doi berbeci, ºi patrusprezece miei de un an fãrã cusur,
27 împreunã cu darul lor de mîncare ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei, berbeci ºi miei, dupã numãrul lor, dupã rînduielile aºezate.
28 Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de ispãºire, afarã de arderea de tot necurmatã, darul ei de mîncare ºi jertfa de bãuturã.
29 În ziua a ºasea, sã aduceþi opt viþei, doi berbeci ºi patrusprezece miei de un an fãrã cusur,
30 împreunã cu darul lor de mîncare ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei, berbeci ºi miei, dupã numãrul lor, dupã rînduielile aºezate.
31 Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de ispãºire, afarã de arderea de tot necurmatã, darul ei de mîncare ºi jertfele de bãuturã.
32 În ziua a ºaptea, sã aduceþi ºapte viþei, doi berbeci, ºi patrusprezece miei de un an fãrã cusur,
33 împreunã cu darul lor de mîncare ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei, berbeci ºi miei, dupã numãrul lor, dupã rînduielile aºezate.
34 Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de ispãºire, afarã de arderea de tot necurmatã, darul ei de mîncare ºi jertfã de bãuturã.
35 În ziua a opta, sã aveþi o adunare de sãrbãtoare: atunci sã nu faceþi nici o lucrare de slugã.
Lev 23.36;
36 Sã aduceþi ca ardere de tot o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului: un viþel, un berbece, ºi ºapte miei de un an fãrã cusur,
37 împreunã cu darul lor de mîncare ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþel, berbece ºi miei, dupã numãrul lor, dupã rînduielile aºezate.
38 Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de ispãºire, afarã de arderea de tot necurmatã, darul ei de mîncare ºi jertfa de bãuturã.
39 Acestea sînt jertfele pe cari sã le aduceþi Domnului la sãrbãtorile voastre, afarã de arderile voastre de tot, de darurile voastre de mîncare ºi de jertfele voastre de bãuturã, ºi de jertfele voastre de mulþãmire, ca împlinire a unei juruinþe sau ca daruri de bunã voie."
Lev 23.2;1Cron 23.31;2Cron 31.3;Ezr 3.5;Neem 10.33;Isa 1.14;Isa ;Lev 7.11-16;Lev 22.21-23;
40 Moise a spus copiilor lui Israel tot ce-i poruncise Domnul.

Cap. 30

1 Moise a vorbit cãpeteniilor seminþiilor copiilor lui Israel, ºi a zis: Iatã ce porunceºte Domnul.
Numeri 1.4-16;Numeri 7.2;
2 Cînd un om va face o juruinþã Domnului, sau un jurãmînt prin care se va lega printr-o fãgãduialã, sã nu-ºi calce cuvîntul, ci sã facã potrivit cu tot ce i-a ieºit din gurã.
Lev 27.2;Deut 23.21;Jud 11.30-35;Ecl 5.4;Lev 5.4;Mat 14.9;Fapt 23.14;Iov 22.27;Ps 22.25;Ps 50.14;Ps 66.13-14;Ps 116.14-18;Naum 1.15;
3 Cînd o femeie va face o juruinþã Domnului ºi se va lega printr-o fãgãduialã, în tinereþa ei ºi în casa tatãlui ei,
4 ºi tatãl ei va afla de juruinþa pe care a fãcut-o ea ºi de fãgãduiala cu care s-a legat, - dacã nu-i zice nimic în ziua cînd aflã de juruinþa ei, toate juruinþele ei vor fi primite, ºi orice fãgãduialã cu care s-a legat ea, va fi primitã;
5 dar dacã tatãl ei nu-i dã voie în ziua cînd ia cunoºtinþã de juruinþa ei, toate juruinþele ei ºi toate fãgãduielile cu cari se va fi legat ea, nu vor avea nici o tãrie; ºi Domnul o va ierta, pentrucã nu i-a dat voie tatãl ei.
6 Cînd se va mãrita, dupã ce a fãcut juruinþe sau dupã ce s-a legat printr-un cuvînt ieºit de pe buzele ei,
7 ºi bãrbatul ei va lua cunoºtinþã de lucrul acesta, ºi nu-i va zice nimic în ziua cînd va lua cunoºtinþã de ele, juruinþele ei vor rãmînea în picioare; ºi fãgãduielile cu cari se va fi legat ea vor rãmînea în picioare;
8 dar dacã bãrbatul ei nu-i dã voie în ziua cînd ia cunoºtinþã de juruinþa ei, el va desfiinþa juruinþa pe care a fãcut-o ºi cuvîntul scãpat de pe buzele ei, cu care s-a legat ea; ºi Domnul o va ierta.
Gen 3.16;
9 Juruinþa unei femei vãduve sau despãrþite de bãrbat, fãgãduinþa cu care se va fi legat ea, va rãmînea în picioare pentru ea.
10 Cînd o femeie, fiind încã în casa bãrbatului ei, va face juruinþe sau se va lega cu vreun jurãmînt,
11 ºi bãrbatul ei va afla de lucru acesta, - dacã nu-i zice nimic ºi n-o opreºte, toate juruinþele ei vor rãmînea în picioare, ºi toate fãgãduinþele prin cari se va fi legat ea, vor rãmînea în picioare;
12 dar dacã bãrbatul ei nu le primeºte în ziua cînd aflã de ele, orice juruinþã ºi orice fãgãduialã ieºite de pe buzele ei nu vor avea nici un preþ, bãrbatul ei nu le-a primit; ºi Domnul o va ierta.
13 Bãrbatul ei poate întãri ºi bãrbatul ei poate desfiinþa orice juruinþã, orice jurãmînt cu care se leagã ea ca sã-ºi mîhneascã sufletul.
14 ªi anume, dacã nu-i zice nimic zi de zi, dupã ce aflã de lucrul acesta, el întãreºte astfel toate juruinþele ºi toate fãgãduielile cu cari s-a legat ea; le întãreºte pentru cã nu i-a zis nimic în ziua cînd a aflat de ele.
15 Dar dacã nu le primeºte, dupã ce a trecut ziua în care le-a aflat, va fi vinovat de pãcatul nevestei lui."
16 Acestea sînt legile pe cari le-a dat lui Moise Domnul, ca sã aibã putere între un bãrbat ºi nevasta lui, între un tatã ºi fata lui, cînd ea este în tinereþã ºi acasã la tatãl ei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu