Biblia - Vechiul Testament - Numeri - Cap - 11 - 20

Biblia - Vechiul Testament - Numeri - Cap - 11 - 20
Cap. 11
1 Poporul a cîrtit în gura mare împotriva Domnului, zicînd cã-i merge rãu. Cînd a auzit Domnul, S-a mîniat. S-a aprins între ei focul Domnului ºi a mistuit o parte din marginea taberii.
Deut 9.22;Ps 78.21;Lev 10.2;Numeri 16.35;2Imp 1.12;Ps 106.18;
2 Poporul a strigat cãtre Moise. Moise s-a rugat Domnului, ºi focul s-a stins.
Iac 5.16;

3 Locului aceluia i-au pus numele Tabeera (Ardere), pentrucã se aprinsese focul Domnului printre ei.
4 Adunãturii de oameni, cari se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftã, ba chiar ºi copiii lui Israel au început sã plîngã, ºi sã zicã: Cine ne va da carne sã mîncãm?
Exod 12.38;Ps 78.18;Ps 106.14;1Cor 10.6;
5 Ne aducem aminte de peºtii pe cari-i mîncam în Egipt, ºi cari nu ne costau nimic, de castraveþi, de pepeni, de praji, de ceapã ºi de usturoi.
Exod 10.3;
6 Acum ni s-a uscat sufletul: nu mai este nimic! Ochii noºtri nu vãd decît mana aceasta."
Numeri 21.5;
7 Mana semãna cu grãuntele de coriandru, ºi la vedere era ca bedeliumul.
Exod 16.14-31;Gen 2.12;
8 Poporul se risipea ºi o strîngea, o mãcina la rîºniþã, sau o pisa într-o piuã; o fierbea în oalã, ºi fãcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte fãcute cu untdelemn.
Exod 16.31;
9 Cînd cãdea roua noaptea în tabãrã, cãdea ºi mana.
Exod 16.13-14;
10 Moise a auzit pe popor plîngînd, fiecare în familia lui ºi la uºa cortului lui. Mînia Domnului s-a aprins cu tãrie. Moise s-a întristat,
Ps 78.21;
11 ºi a zis Domnului: Pentru ce mîhneºti Tu pe robul Tãu, ºi pentru ce n-am cãpãtat eu trecere înaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg?
Deut 1.12;
12 Oare eu am zãmislit pe poporul acesta? Oare eu l-am nãscut, ca sã-mi zici:Poartã-l la sînul tãu, cum poartã doica pe copil, pînã în þara pe care ai jurat pãrinþilor lui cã i-o vei da?
Isa 40.11;Isa 49.23;1Tes 2.7;Gen 26.3;Gen 50.24;Exod 13.5;
13 De unde sã iau carne, ca sã dau la tot poporul acesta? Cãci ei plîng la mine, zicînd:Dã-ne carne ca sã mîncãm!
Mat 15.33;Marc 8.4;
14 Eu singur nu pot sã port pe tot poporul acesta, cãci este prea greu pentru mine.
Exod 18.18;
15 Decît sã Te porþi aºa cu mine, mai bine omoarã-mã, Te rog, dacã mai am vreo trecere înaintea Ta, ca sã nu-mi mai vãd nenorocirea."
1Imp 19.4;Iona 4.3;Þef 3.15;
16 Domnul a zis lui Moise: Adunã la Mine ºaptezeci de bãrbaþi, dintre bãtrînii lui Israel, din cei pe cari-i cunoºti ca bãtrîni ai poporului ºi cu putere asupra lor; adu-i la cortul întîlnirii, ºi sã se înfãþiºeze acolo împreunã cu tine.
Exod 24.1-9;Deut 16.18;
17 Eu Mã voi pogorî, ºi îþi voi vorbi acolo; voi lua din duhul care este peste tine, ºi-l voi pune peste ei ca sã poarte împreunã cu tine sarcina poporului, ºi sã n-o porþi tu singur.
Numeri 11.25;Gen 11.5;Gen 18.21;Exod 19.20;1Sam 10.6;2Imp 2.15;Neem 9.20;Isa 44.3;Ioel 2.28;
18 Sã spui poporului: Sfinþiþi-vã pentru mîne, ºi aveþi sã mîncaþi carne, fiindcã aþi plîns în auzul Domnului, ºi aþi zis: Cine ne va da carne sã mîncãm? Cãci noi o duceam bine în Egipt! Domnul vã va da carne, ºi veþi mînca.
Exod 19.10;Exod 16.7;Numeri 11.5;Fapt 7.39;
19 Aveþi sã mîncaþi carne, nu o zi, nici douã zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douã zeci de zile,
20 ci o lunã întreagã, pînã vã va ieºi pe nãri, ºi vã veþi scîrbi de ea, pentrucã n-aþi ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru, ºi pentrucã aþi plîns înaintea Lui, zicînd: Pentruce am ieºit noi oare din Egipt?."
Ps 78.29;Ps 106.15;Numeri 21.5;
21 Moise a zis: ªase sute de mii de oameni cari merg pe jos alcãtuiesc poporul în mijlocul cãruia sînt eu, ºi Tu zici: Le voi da carne, ºi vor mînca o lunã întreagã!
Gen 12.2;Exod 12.37;Exod 38.26;Numeri 1.46;
22 Putem tãia oare atîtea oi ºi atîþia boi, ca sã ajungã? Sau nu cumva avem sã prindem toþi peºtii mãrii, ca sã le ajungã?"
2Imp 7.2;Mat 15.33;Marc 8.4;Ioan 6-9;
23 Domnul a rãspuns lui Moise: Nu cumva s-a scurtat oare mîna Domnului? Vei vedea acum dacã ceeace þi-am spus se va întîmpla sau nu."
Isa 50.2;Isa 59.1;Numeri 23.19;Ezec 12.25;Ezec 24.14;
24 Moise a ieºit, ºi a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat ºaptezeci de bãrbaþi din bãtrînii poporului, ºi i-a pus în jurul cortului.
Numeri 11.16;
25 Domnul S-a pogorît în nor, ºi a vorbit lui Moise; a luat din duhul care era peste el, ºi l-a pus peste cei ºaptezeci de bãtrîni. ªi de îndatã ce duhul s-a aºezat peste ei, au început sã prooroceascã ; dar dupã aceea n-au mai proorocit.
Numeri 11.17;Numeri 12.5;2Imp 2.15;1Sam 10.5-10;1Sam 19.20-23;Ioel 2.28;Fapt 2.17-18;1Cor 14.1;
26 Doi oameni, unul numit Eldad, ºi altul Medad, rãmãseserã în tabãrã, ºi duhul s-a aºezat ºi peste ei; cãci erau dintre cei scriºi, mãcar cã nu se duseserã la cort. ªi au început sã prooroceascã ºi ei în tabãrã.
1Sam 20.26;Ier 36.5;
27 Un tînãr a alergat ºi a dat de ºtire lui Moise, zicînd: Eldad ºi Medad proorocesc în tabãrã."
28 ªi Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereþa lui, a luat cuvîntul, ºi a zis: Domnule Moise, opreºte-i."
Marc 9.38;Luc 9.49;Ioan 3.26;
29 Moise i-a rãspuns: Eºti gelos pentru mine? Sã dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului sã fie alcãtuit din prooroci, ºi Domnul sã-ªi punã Duhul Lui peste ei!"
1Cor 14.5;
30 Apoi Moise s-a întors în tabãrã, el ºi bãtrînii lui Israel.
31 Domnul a fãcut sã sufle de peste mare un vînt, care a adus prepeliþe, ºi le-a rãspîndit peste tabãrã cale cam de o zi într-o parte ºi cale cam de o zi de cealaltã parte în jurul taberii. Aveau o înãlþime de aproape doi coþi dela faþa pãmîntului.
Exod 16.13;Ps 78.26-28;Ps 105.40;
32 În tot timpul zilei aceleia ºi toatã noaptea, ºi toatã ziua urmãtoare, poporul s-a sculat ºi a strîns prepeliþe; cel ce strînsese cel mai puþin avea zece omeri. Ei ºi le-au întins în jurul taberii.
33 Pe cînd carnea era încã în dinþii lor, fãrã sã fie mestecatã, Domnul S-a aprins de mînie împotriva poporului; ºi Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare.
Ps 78.30-31;
34 Au pus locului aceluia numele Chibrot-Hataava (Mormintele lãcomiei), pentrucã acolo au îngropat pe poporul apucat de poftã.
35 Dela Chibrot-Hataava, poporul a plecat la Haþerot, ºi s-a oprit la Haþerot.
Numeri 33.17;

Cap. 12

1 Maria ºi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiane pe care o luase el de nevastã; cãci luase o femeie etiopianã.
Exod 2.21;
2 ªi au zis: Oare numai prin Moise vorbeºte Domnul? Nu vorbeºte oare ºi prin noi?" ªi Domnul a auzit-o.
Exod 15.20;Mic 6.4;Gen 29.33;Numeri 11.1;2Imp 19.4;Isa 37.4;Isa Ezec;Isa 35.12-13;
3 Moise însã era un om foarte blînd, mai blînd decît orice om de pe faþa pãmîntului.
4 Deodatã Domnul a zis lui Moise, lui Aaron ºi Mariei: Duceþi-vã, cîteºi trei la cortul întîlnirii." ªi s-au dus cîteºi trei.
Ps 76.9;
5 Domnul S-a pogorît în stîlpul de nor, ºi a stãtut la uºa cortului. A chemat pe Aaron ºi pe Maria, ºi ei s-au apropiat amîndoi.
Numeri 11.25;Numeri 16.19;
6 ªi a zis: Ascultaþi bine ce vã spun! Cînd va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mã voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.
Fa 15.1;Fa 46.2;Iov 33.15;Ezec 1.1;Dan 8.2;Dan 10.8-17;Luc 1.11-22;Luc Fapt;Luc 10.11-17;Luc 22.17-18;Gen 31.10-11;1Imp 3.5;Mat 1.20;
7 Nu tot aºa este însã cu robul Meu Moise. El este credincios în toatã casa Mea.
Ps 105.26;Evr 3.2-5;1Tim 3.15;
8 Eu îi vorbesc gurã cãtre gurã, Mã descopãr lui nu prin lucruri grele de înþeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aþi temut deci sã vorbiþi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?"
Exod 33.11;Deut 34.10;1Cor 13.12;Exod 33.19;2Pet 2.10;Iuda 8;
9 Domnul S-a aprins de mînie împotriva lor. ªi a plecat.
10 Norul s-a depãrtat de pe cort. ªi iatã cã Maria era plinã de leprã, albã ca zãpada. Aaron s-a întors spre Maria; ºi iatã cã ea avea leprã.
Deut 24.9;2Imp 5.27;2Imp 15.5;2Cron 26.19-20;
11 Atunci Aaron a zis lui Moise: Ah, domnul meu, nu ne face sã purtãm pedeapsa pãcatului pe care l-am fãcut ca niºte nechibzuiþi, ºi de care ne-am fãcut vinovaþi!"
2Sam 19.19;2Sam 24.10;2Sam Prov;2Sam 30.32;
12 Sã nu fie Maria ca un copii nãscut mort, a cãrui carne este pe jumãtate putredã cînd iese din pîntecele mamei lui"!
Ps 88.4;
13 Moise a strigat cãtre Domnul, zicînd: Dumnezeule, Te rog, vindecã-o!"
14 ªi Domnul a zis lui Moise: Dacã ar fi scuipat-o tatãl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocarã timp de ºapte zile? Sã fie închisã deci ºapte zile afarã din tabãrã; dupã aceea, sã fie primitã în tabãrã."
Evr 12.9;Lev 13.46;Numeri 5.2-3;
15 Maria a fost închisã ºapte zile afarã din tabãrã. ªi poporul n-a pornit, pãnã ce a intrat din nou Maria în tabãrã.
16 Dupã aceea, poporul a plecat din Haþerot, ºi a tãbãrît în pustia Paran.
Numeri 11.35;Numeri 33.18;

Cap. 13

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Trimete niºte oameni sã iscodeascã þara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Sã trimeþi cîte un om pentru fiecare din seminþiile pãrinþilor lor, toþi sã fie dintre fruntaºii lor."
Numeri 32.8.Deut;
3 Moise i-a trimes din pustia Paran, dupã porunca Domnului; toþi oamenii aceºtia erau cãpetenii ale copiilor lui Israel.
Numeri 12.16;Numeri 32.8;Deut 1.19;Deut 9.23;
4 Iatã numele lor: pentru seminþia lui Ruben: ªamua, fiul lui Zacur;
5 pentru seminþia lui Simeon: ªafat, fiul lui Hori;
6 pentru seminþia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;
Numeri 34.19;1Cron 4.15;Numeri 13.30;Numeri 14.6-30;Ios 14.6-14;Ios Jud;Ios 1.12;
7 pentru seminþia lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif;
8 pentru seminþia lui Efraim: Hosea, fiul lui Nun;
Numeri 13.16;
9 pentru seminþia lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu;
10 pentru seminþia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi;
11 pentru seminþia lui Iosif, seminþia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi;
12 pentru seminþia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali;
13 pentru seminþia lui Aºer: Setur, fiul lui Micael;
14 pentru seminþia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi;
15 pentru seminþia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.
16 Acestea sînt numele bãrbaþilor, pe cari i-a trimes Moise sã iscodeascã þara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua.
17 Moise i-a trimes sã iscodeascã þara Canaanului. El le-a zis: Mergeþi de aici spre miazãzi, ºi apoi sã vã suiþi pe munte.
Numeri 13.21;Gen 14.10;Jud 1.9-19;
18 Vedeþi þara, vedeþi cum este ea, cum este poporul care o locuieºte, dacã este tare sau slab, dacã este mic sau mare la numãr;
19 vedeþi cum este þara în care locuieºte: dacã este bunã sau rea; cum sînt cetãþile în cari locuieºte: dacã sînt deschise sau întãrite;
20 cum este pãmîntul: dacã este gras sau sterp, dacã sînt sau nu copaci pe el. Fiþi cu inimã, ºi luaþi cu voi roade din þarã." Era pe vremea cînd încep sã se coacã strugurii.
Neem 9.25-35;Ezec 34.14;Deut 31.6-23;
21 Ei s-au suit, ºi au iscodit þara, dela pustia Þin pînã la Rehob, pe drumul care duce la Hamat.
Numeri 34.3;Ios 15.1;Ios 19.28;
22 S-au suit pe la miazãzi, ºi au mers pînã la Hebron, unde se aflau Ahiman, ªeºai ºi Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu ºapte ani înainte de cetatea Þoan din Egipt.
Ios 11.21-22;Ios 15.13-14;Jud 1.10;Numeri 13.33;Ios 21.11;Ps 78.12;Isa 19.11;Isa 30.4;
23 Au ajuns pînã la valea Eºcol; acolo au tãiat o ramurã de viþã cu un strugur, ºi l-au dus cîte doi cu ajutorul unei prãjini, au luat ºi rodii ºi smochine.
Deut 1.24-25;
24 Locul acela l-au numit valea Eºcol (Strugure), din pricina strugurelui pe care l-au tãiat de acolo copiii lui Israel.
25 S-au întors dela iscodirea þãrii dupã patruzeci de zile împlinite,
26 Au plecat ºi au ajuns la Moise ºi la Aaron, ºi la toatã adunarea copiilor lui Israel, la Cades, în pustia Paran. Le-au adus ºtiri, lor ºi întregei adunãri, ºi le-au arãtat roadele þãrii.
Numeri 13.3;Numeri 20.1-16;Numeri 32.8;Numeri 33.36;Deut 1.19;Ios 14.6;
27 Iatã ce au istorisit lui Moise: Ne-am dus în þara în care ne-ai trimes. Cu adevãrat, este o þarã în care curge lapte ºi miere, ºi iatã-i roadele.
Exod 3.8;Exod 33.3;Deut 1.25;
28 Dar poporul care locuieºte în þara aceasta este puternic, cetãþile sînt întãrite ºi foarte mari. Ba încã am vãzut acolo ºi pe fiii lui Anac.
Deut 1.28;Deut 9.1-2;Numeri 13.33;
29 Amaleciþii locuiesc þinutul dela miazã-zi; Iebusiþii ºi Amoriþii locuiesc muntele; ºi Cananiþii ºi Hetiþii locuiesc lîngã mare ºi dealungul Iordanului."
Exod 17.8;Numeri 14.43;Jud 6.3;1Sam 14.48;1Sam 15.3;
30 Caleb a potolit poporul, care cîrtea împotriva lui Moise. El a zis: Haidem sã ne suim, ºi sã punem mîna pe þarã, cãci vom fi biruitori!"
Numeri 14.6-24;Ios 14.7;
31 Dar bãrbaþii cari fuseserã împreunã cu el au zis: Nu putem sã ne suim împotriva poporului acestuia, cãci este mai tare decît noi."
Numeri 32.9;Deut 1.28;Ios 14.8;
32 ªi au înegrit înaintea copiilor lui Israel þara pe care o iscodiserã. Ei au zis: Þara pe care am strãbãtut-o, ca s-o iscodim, este o þarã care mãnîncã pe locuitorii ei; toþi aceia pe cari i-am vãzut acolo sînt oameni de staturã înaltã.
Numeri 14.36-37;Amos 2.9;
33 Apoi am mai vãzut în ea pe uriaºi, pe copiii lui Anac, cari se trag din neamul uriaºilor: înaintea noastrã ºi faþã de ei parcã eram niºte lãcuste ."
Deut 1.28;Deut 2.10;Deut 9.2;Isa 40.22;1Sam 17.42;

Cap. 14

1 Toatã adunarea a ridicat glasul ºi a început sã þipe. ªi poporul a plîns în noaptea aceea.
Numeri 11.4;
2 Toþi copiii lui Israel au cîrtit împotriva lui Moise ºi Aaron, ºi toatã adunarea le-a zis: De ce n-om fi murit noi în þara Egiptului, sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta?
Exod 16.2;Exod 17.3;Numeri 16.41;Ps 106.25;Numeri 14.28-29;
3 Pentruce ne duce Domnul în þara aceasta, în care vom cãdea uciºi de sabie, iar nevestele noastre ºi copilaºii noºtri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine sã ne întoarcem în Egipt?"
4 ªi au zis unul altuia: Sã ne alegem o cãpetenie, ºi sã ne întoarcem în Egipt."
Neem 9.17;Deut 17.16;Fapt 7.39;
5 Moise ºi Aaron au cãzut cu faþa la pãmînt, în faþa întregei adunãri a copiilor lui Israel care era strînsã la o laltã.
Numeri 16.4-22;
6 ªi, dintre cei ce iscodiserã þara, Iosua, fiul lui Nun, ºi Caleb, fiul lui Iefune, ºi-au rupt hainele,
Numeri 14.24-38;Numeri 13.6-8;
7 ºi au vorbit astfel întregei adunãri a copiilor lui Israel: Þara pe care am strãbãtut-o noi ca s-o iscodim, este o þarã foarte bunã, minunatã.
Numeri 13.27;Deut 1.25;
8 Dacã Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în þara aceasta, ºi ne-o va da: este o þarã în care curge lapte ºi miere.
Deut 10.15;2Sam 15.25-26;22.20 1Împ;Ps 22.8;Ps 147.10-11;Isa 62.4;Numeri 13.27;
9 Numai, nu vã rãzvrãtiþi împotriva Domnului, ºi nu vã temeþi de oamenii din þara aceea, cãci îi vom mînca . Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vã temeþi de ei!"
Deut 9.7-24;Deut 7.18;Deut 20.3;Numeri 24.8;Gen 48.21;Exod 33.16;Deut 20.1-4;Deut 31.6-8;Ios 1.5;Jud 1.22;2Cron 13.12;2Cron ;2Cron 15.2;2Cron ;2Cron 20.17;2Cron ;2Cron 32.8;Ps 46.7-11;Isa 41.10;Amos 5.14;Zah 8.23;
10 Toatã adunarea vorbea sã-i ucidã cu pietre, cînd slava Domnului s-a arãtat peste cortul întîlnirii, înaintea tuturor copiilor lui Israel.
Exod 17.4;Exod 16.10;Exod 24.16-17;Exod 40.34;Lev 9.23;Numeri 16.19-42;Numeri 20.6;
11 ªi Domnul a zis lui Moise: Pînã cînd Mã va nesocoti poporul acesta? Pînã cînd nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe cari le fac în mijlocul lui?
Numeri 14.23;Deut 9.7-22;Ps 95.8;Ebr 3.8-16;Deut 1.32;Deut 9.23;Ps 78.22-42:106.24;Ioan 12.37;Evr 3.18;
12 De aceea, îl voi lovi cu ciumã, ºi-l voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare ºi mai puternic decît el."
Exod 32.10;
13 Moise a zis Domnului: Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cãrora ai scos pe poporul acesta prin puterea Ta.
Exod 32.12;Ps 106.23;Deut 9.26-28;Deut 32.27;Ezec 20.9-14;
14 ªi vor spune locuitorilor þãrii aceleia. Ei ºtiau cã Tu, Domnul, eºti în mijlocul poporului acestuia; cã Te arãtai în chip vãzut, Tu, Domnul; cã norul Tãu stã peste el; cã Tu mergi înaintea lui ziua într-un stîlp de nor, ºi noaptea într-un stîlp de foc.
Exod 15.14;Ios 2.9-10;Ios 5.1;Exod 13.21;Exod 40.38;Numeri 10.34;Neem 9.12;Ps 78.14;Ps 105.39;
15 Dacã omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile, cari au auzit vorbindu-se de Tine, vor zice:
16 Domnul n-avea putere sã ducã pe poporul acesta în þara pe care jurase cã i-o va da: de aceea l-a omorît în pustie!
Deut 9.28;Ios 7.9;
17 Acum, sã se arate puterea Domnului în mãrimea ei, cum ai spus cînd ai zis:
18 Domnul este încet la mînie ºi bogat în bunãtate, iartã fãrãdelegea ºi rãsvrãtirea; dar nu þine pe cel vinovat drept nevinovat, ºi pedepseºte fãrãdelegea pãrinþilor în copii pînã la al treilea ºi la al patrulea neam.
Exod 34.6-7;Ps 103.8;Ps 145.8;Iona 4.2;Exod 20.5;Exod 34.7;
19 Iartã dar fãrãdelegea poporului acestuia, dupã mãrimea îndurãrii Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt pînã aici."
Exod 34.9;Ps 106.45;Ps 78.38;
20 ªi Domnul a spus: Iert cum ai cerut.
Ps 106.23;Iac 5.16;1Ioan 5.14-16;
21 Dar cît este de adevãrat cã Eu sînt viu ºi cã slava Domnului va umplea tot pãmîntul,
Ps 72.19;
22 atît este de adevãrat cã toþi ceice au vãzut cu ochii lor slava Mea, ºi minunile pe cari le-am fãcut în Egipt ºi în pustie, ºi totuº M-au ispitit de zece ori acum, ºi n-au ascultat glasul Meu,
Deut 1.35;Ps 95.11;Ps 106.26;Evr 3.17-18;Gen 31.7;
23 toþi aceia nu vor vedea þara pe care am jurat pãrinþilor lor cã le-o voi da, ºi anume, toþi cei ce M-au nesocotit, n-o vor vedea.
Numeri 32.11;Ezec 20.15;
24 Iar pentrucã robul Meu Caleb a fost însufleþit de un alt duh, ºi a urmat în totul calea Mea, îl voi face sã intre în þara în care s-a dus, ºi urmaºii lui o vor stãpîni.
Deut 1.36;Ios 14.6-14;Numeri 32.12;
25 Amaleciþii ºi Canaaniþii locuiesc valea aceasta: deci mîne, întoarceþi-vã, ºi plecaþi în pustie, pe calea care duce spre Marea Roºie."
Deut 1.40;
26 Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron ,ºi a zis:
27  Pînã cînd voi lãsa aceastã rea adunare sã cîrteascã împotriva Mea? Am auzit cîrtirile copiilor lui Israel, cari cîrteau împotriva Mea.
Numeri 14.11;Exod 16.28;Mat 17.17;Exod 16.12;
28 Spune-le: Pe viaþa Mea! zice Domnul, cã vã voi face întocmai cum aþi vorbit în auzul urechilor Mele.
Numeri 14.23;Numeri 26.65;Numeri 32.11;Deut 1.35;Evr 3.17;Numeri 14.2;
29 Trupurile voastre moarte vor cãdea în pustia aceasta. Voi toþi, a cãror numãrãtoare s-a fãcut, numãrîndu-vã dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, ºi cari aþi cîrtit împotriva Mea,
Numeri 1.45;Numeri 26.64;
30 nu veþi intra în þara pe care jurasem cã vã voi da-o s-o locuiþi, afarã de Caleb, fiul lui Iefune, ºi Iosua, fiul lui Nun.
Numeri 14.38;Numeri 26.65;Numeri 32.12;Deut 1.36-38;
31 Pe copilaºii voºtri însã, despre cari aþi zis cã vor fi de jaf, îi voi face sã intre în ea, ca sã cunoascã þara pe care aþi nesocotit-o voi.
Deut 1.39;Ps 106.24;
32 Iar cît despre voi, trupurile voastre moarte vor cãdea în pustie.
1Cor 10.5;Evr 3.17;
33 ªi copiii voºtri vor rãtãci patruzeci de ani în pustie, ºi vor ispãºi astfel pãcatele voastre, pînã ce toate trupurile voastre moarte vor cãdea în pustie.
Numeri 32.13;Ps 107.40;Deut 2.14;Ezec 23.35;
34 Dupã cum în patruzeci de zile aþi iscodit þara, tot aºa, patruzeci de ani veþi purta pedeapsa fãrãdelegilor voastre; adicã un an de fiecare zi: ºi veþi ºti atunci ce înseamnã sã-Mi trag Eu mîna de la voi.
Numeri 13.25;Ps 95.10;Ezec 4.6;
35 Eu, Domnul, am vorbit! În adevãr, aºa voi face acestei rele adunãri, care s-a unit împotriva Mea; vor fi nimiciþi în pustia aceasta ºi în ea vor muri."
Numeri 23.19;Numeri 14.27-29;Numeri 26.65;1Cor 10.5;
36 Bãrbaþii pe cari îi trimesese Moise sã iscodeascã þara, ºi cari, la întoarcerea lor, fãcuserã ca toatã adunarea sã cîrteascã împotriva lui, înegrind þara;
Numeri 13.31-32;
37 oamenii aceºtia, cari înegriserã þara, au murit acolo înaintea Domnului, loviþi de o moarte nãpraznicã.
1Cor 10.10;Evr 3.17;Iuda 5;
38 Numai Iosua, fiul lui Nun, ºi Caleb, fiul lui Iefune, au rãmas cu viaþã dintre oamenii aceia cari se duseserã sã iscodeascã þara.
Numeri 26.65;Ios 14.6-10;
39 Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel; ºi poporul a fost într-o mare jale.
Exod 33.4;
40 S-au sculat dis de dimineaþã a doua zi, ºi s-au suit pe vîrful muntelui, zicînd: Iatã-ne! sîntem gata sã ne suim în locul de care a vorbit Domnul, cãci am pãcãtuit."
Deut 1.41;
41 Moise a zis: Pentruce cãlcaþi porunca Domnului? Nu veþi izbuti.
Numeri 14.25;2Cron 24.20;
42 Nu vã suiþi, cãci Domnul nu este în mijlocul vostru! Nu cãutaþi sã fiþi bãtuþi de vrãjmaºii voºtri.
Deut 1.42;
43 Cãci Amaleciþii ºi Cananiþii sînt înaintea voastrã, ºi veþi cãdea uciºi de sabie; odatã ce v-aþi abãtut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi."
2Cron 15.2;
44 Ei s-au îndãrãtnicit ºi s-au suit pe vîrful muntelui; dar chivotul legãmîntului ºi Moise n-au ieºit din mijlocul taberii.
Deut 1.43;
45 Atunci s-au pogorît Amaleciþii ºi Cananiþii, cari locuiau pe muntele acela, i-au bãtut, ºi i-au tãiat în bucãþi pînã la Horma.
Numeri 14.43;Deut 1.44;Numeri 21.3;Jud 1.17;

Cap. 15

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le:Cînd veþi intra în þara pe care v-o dau ca sã vã aºezaþi locuinþele în ea,
Numeri 15.18;Lev 23.10;Deut 7.1;
3 ºi veþi aduce Domnului o jertfã mistuitã de foc, fie o ardere de tot, fie o jertfã adusã pentru împlinirea unei juruinþe sau ca dar de bunãvoie, sau la sãrbãtorile voastre , ca sã faceþi din cirezile sau turmele voastre un miros plãcut Domnului, -
Lev 12.3;Lev 7.16;Lev 22.18-21;Lev 23.8-36;Numeri 28.19-27;Numeri 29.2-13;Deut 16.10;Gen 8.21;Exod 29.18;
4 cel ce îºi va aduce darul sãu Domnului sã aducã Domnului ca dar de mîncare a zecea parte dintr-o efã de floare de fãinã frãmîntatã într-un sfert de hin de untdelemn;
Lev 2.1;Lev 6.14;Exod 29.40;Lev 23.13;Lev 14.10;Numeri 28.5;
5 iar vin pentru jertfa de bãuturã la arderea de tot sau la jertfã, sã aducã un sfert de hin de fiecare miel.
Numeri 28.7-14;
6 Pentru un berbece, sã aduci ca dar de mîncare douã zecimi de efã din floarea fãinii frãmîntatã într-o treime de hin de untdelemn,
Numeri 28.12-14;
7 ºi sã faci o jertfã de bãuturã de o treime de hin de vin, ca dar de mîncare de un miros plãcut Domnului.
8 Dacã aduci un viþel, fie ca ardere de tot, fie ca jertfã pentru împlinirea unei juruinþe, sau ca jertfã de mulþãmire Domnului,
Lev 7.11;
9 sã aduci ca dar de mîncare, împreunã cu viþelul, trei zecimi de efã din floarea fãinii, frãmîntatã într-o jumãtate de hin de untdelemn,
Numeri 28.12-14;
10 ºi sã faci o jertfã de bãuturã de o jumãtate de hin de vin: aceasta este o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului.
11 Aºa sã se facã pentru fiecare bou, pentru fiecare berbece, pentru fiecare miel sau ied.
12 Dupã numãrul vitelor, aºa sã faceþi pentru fiecare, dupã numãrul lor.
13 Aºa sã facã lucrurile acestea orice bãºtinaº, cînd va aduce o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului.
Exod 12.49;Numeri 9.14;Numeri 15.29;
14 Dacã un strãin care locuieºte la voi, sau care se va gãsi în viitor în mijlocul vostru, aduce o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului, s-o aducã în acelaº fel ca voi.
15 Sã fie o singurã lege pentru toatã adunarea, atît pentru voi cît ºi pentru strãinul care locuieºte în mijlocul vostru; aceasta sã fie o lege necurmatã printre urmaºii voºtri: cu strãinul sã fie ca ºi cu voi, înaintea Domnului.
16  O singurã lege ºi o singurã poruncã sã fie atît pentru voi cît ºi pentru strãinul care locuieºte printre voi."
17 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
18  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le:Cînd veþi intra în þara în care vã voi duce,
Numeri 15.2;Deut 26.1;
19 ºi cînd veþi mînca pîne din þara aceea, sã luaþi întîi un dar ridicat pentru Domnul.
Ios 5.11-12;
20 Ca dar ridicat sã aduceþi o turtã din pîrga plãmãdelii voastre; s-o aduceþi cum aduceþi darul care se ia întîi din arie.
Deut 26.2-10;Prov 3.9-10;Lev 2.14;Lev 23.10-16;
21 Din pîrga plãmãdelii voastre sã luaþi întîi un dar ridicat pentru Domnul din neam în neam.
22 Dacã pãcãtuiþi fãrã voie, ºi nu pãziþi toate poruncile pe cari le-a fãcut cunoscut lui Moise Domnul,
Lev 4.2;
23 tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua cînd a dat Domnul porunci ºi mai tîrziu din neam în neam;
24 dacã pãcatul a fost fãcut fãrã voie, ºi fãrã sã ºtie adunarea, toatã adunarea sã aducã un viþel ca ardere de tot de un miros plãcut Domnului, împreunã cu darul sãu de mîncare ºi cu jertfa sa de bãuturã, dupã rînduielile aºezate; sã mai aducã ºi un þap ca jertã de ispãºire.
Lev 4.13;Numeri 15.8-10;Lev 4.23;Numeri 28.15;Ezra 6.17;Ezra 8.35;
25 Preotul sã facã ispãºire pentru toatã adunarea copiilor lui Israel ºi li se va ierta; cãci au pãcãtuit fãrã voie, ºi ºi-au adus darul lor, o jertfã mistuitã de foc în cinstea Domnului ºi o jertfã de ispãºire înaintea Domnului, pentru pãcatul pe care l-au sãvîrºit fãrã voie.
Lev 4.20;
26 Se va ierta întregei adunãri a copiilor lui Israel, ºi strãinului care locuieºte în mijlocul lor, cãci tot poporul a pãcãtuit fãrã voie.
27 Dacã unul singur a pãcãtuit fãrã voie, sã aducã o caprã de un an ca jertfã pentru pãcat.
Lev 4.27-28;
28 Preotul sã facã ispãºire pentru cel ce a pãcãtuit fãrã voie înaintea Domnului; cînd va face ispãºire pentru el, i se va ierta.
Lev 4.35;
29 Atît pentru bãºtinaºul dintre copiii lui Israel, cît ºi pentru strãinul care locuieºte în mijlocul lor, sã fie aceeaº lege, cînd va pãcãtui fãrã voie.
Numeri 15.15;
30 Dar dacã cineva, fie bãºtinaº fie strãin, pãcãtuieºte cu voie, huleºte pe Domnul: acela va fi nimicit din mijlocul poporului sãu,
Deut 17.12;Ps 19.13;Evr 10.26;2Pet 2.10;
31 cãci a nesocotit cuvîntul Domnului, ºi a cãlcat porunca Lui; va fi nimicit ºi îºi va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui.
2Sam 12.9;Prov 13.13;Lev 5.1;Ezec 18.20;
32 Cînd erau copiii lui Israel în pustie, au gãsit pe un om strîngînd lemne în ziua Sabatului.
Exod 31.14-15;Exod 35.2-3;
33 Cei ce-l gãsiserã strîngînd lemne, l-au adus la Moise, la Aaron ºi la toatã adunarea.
34 L-au aruncat în temniþã, cãci nu se spusese ce trebuiau sã-i facã.
Lev 24.12;
35 Domnul a zis lui Moise: Omul acesta sã fie pedepsit cu moartea, toatã adunarea sã-l ucidã cu pietre afarã din tabãrã."
Exod 31.14-15;Lev 24.14;1Imp 21.13;Fapt 7.58;
36 Toatã adunarea l-a scos afarã din tabãrã ºi l-a ucis cu pietre; ºi a murit, cum poruncise lui Moise Domnul.
37 Domnul a zis lui Moise:
38  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le sã-ºi facã, din neam în neam, un ciucure la colþurile veºmintelor lor, ºi sã punã un fir albastru peste ciucurele acesta din colþurile veºmintelor.
Deut 22.12;Mat 23.5;
39 Cînd veþi avea ciucurele acesta, sã vã uitaþi la el, ºi sã vã aduceþi aminte de toate poruncile Domnului, ca sã le împliniþi ºi sã nu urmaþi dupã poftele inimilor voastre ºi dupã poftele ochilor voºtri, ca sã vã lãsaþi tîrîþi la curvie.
Deut 29.19;Iov 31.7;Ier 9.14;Ezec 6.9;Ps 73.27;Ps 106.39;Iac 4.4;
40 Sã vã aduceþi astfel aminte de poruncile Mele, sã le împliniþi, ºi sã fiþi sfinþi pentru Dumnezeul vostru.
Lev 11.44-45;Rom 12.1;Col 1.22;1Pet 1.15-16;
41 Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din þara Egiptului, ca sã fiu Dumnezeul vostru."

Cap. 16

1 Core, fiul lui Iþehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a rãsculat împreunã cu Datan ºi Abiram, fiii lui Eliab, ºi On, fiul lui Pelet, cîteºi trei fiii lui Ruben.
Exod 6.21;Numeri 26.9;Numeri 27.3;Juda 11;
2 S-au rãsculat împotriva lui Moise, împreunã cu douã sutecincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntaºii adunãrii, din ceice erau chemaþi la sfat, ºi cari erau oameni cu nume.
Numeri 26.9;
3 Ei s-au adunat împotriva lui Moise ºi Aaron, ºi le-au zis: Destul! cãci toatã adunarea, toþi sînt sfinþi, ºi Domnul este în mijlocul lor. Pentruce vã ridicaþi voi mai pesus de adunarea Domnului?"
Ps 106.16;Exod 19.6;Exod 29.45;Numeri 14.14;Numeri 35.34;
4 Cînd a auzit Moise lucrul acesta, a cãzut cu faþa la pãmînt.
Numeri 14.5;Numeri 20.6;
5 A vorbit lui Core ºi la toatã ceata lui, ºi a zis: Mîne, Domnul va arãta cine este al Lui ºi cine este sfînt, ºi-l va lãsa sã se apropie de El; va lãsa sã se apropie de El pe acela pe care-l va alege.
Numeri 16.3;Lev 21.6-15;Exod 28.1;Numeri 17.5;1Sam 2.28;Ps 105.26;Numeri 3.10;Lev 10.3;Lev 21.17-18;Ezec 40.46;Ezec 44.15-16;
6 Iatã ce sã faceþi. Luaþi cãdelniþe, Core ºi toatã ceata lui.
7 Mîne, puneþi foc în ele, ºi puneþi tãmîie pe el înaintea Domnului. Acela pe care-l va alege Domnul, va fi sfînt. Destul, copiii lui Levi."
8 Moise a zis lui Core: Ascultaþi dar, copiii lui Levi!
9 Prea puþin lucru este oare pentru voi cã Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lãsîndu-vã sã vã apropiaþi de El, ca sã fiþi întrebuinþaþi la slujba cortului Domnului, ºi sã vã înfãþiºaþi înaintea adunãrii ca sã-i slujiþi?
1Sam 18.23;Isa 7.13;Numeri 3.41-45;Numeri 8.14;Deut 10.8;
10 V-a lãsat sã vã apropiaþi de El, pe tine, ºi pe toþi fraþii tãi, pe copiii lui Levi, ºi acum mai voiþi ºi preoþia!
11 De aceea te aduni tu ºi ceata ta împotriva Domnului! Cãci cine este Aaron, ca sã cîrtiþi împotriva lui?"
Exod 16.8;1Cor 3.5;
12 Moise a trimes sã cheme pe Datan ºi pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au zis: Nu ne suim.
13 N-ajunge cã ne-ai scos dintr-o þarã, unde curge lapte ºi miere, ca sã ne faci sã murim în pustie, de vrei sã mai ºi stãpîneºti peste noi?
Numeri 16.9;Exod 2.14;Fapt 7.27-35;
14 Ce bine ne-ai mai dus într-o þarã unde curge lapte ºi miere, ºi ce bine ne-ai mai dat în stãpînire ogoare ºi vii! Crezi cã poþi sã iei ochii oamenilor? Nu ne suim!"
Exod 3.8;Lev 20.24;
15 Moise s-a mîniat foarte tare, ºi a zis Domnului: Nu cãuta la darul lor. Nu le-am luat nici mãcar un mãgar, ºi n-am fãcut rãu niciunuia din ei."
Gen 4.4-5;1Sam 12.3;Fapt 20.33;2Cor 7.2;
16 Moise a zis lui Core: Tu ºi toatã ceata ta, mîne sã fiþi înaintea Domnului, tu ºi ei, împreunã cu Aaron.
Numeri 16.6-7;1Sam 12.3-7;
17 Luaþi-vã fiecare cãdelniþa lui, puneþi tãmîie în ea, ºi aduceþi fiecare înaintea Domnului cãdelniþa lui: douã sute cincizeci de cãdelniþe; tu ºi Aaron, sã vã luaþi ºi voi fiecare cãdelniþa lui."
18 ªi-au luat fiecare cãdelniþa, au pus foc în ea, au pus tãmîie în foc, ºi au stãtut la uºa cortului întîlnirii, împreunã cu Moise ºi Aaron.
19 ªi Core a chemat toatã adunarea împotriva lui Moise ºi Aaron, la uºa cortului întîlnirii. Atunci slava Domnului s-a arãtat întregei adunãri.
Numeri 16.42;Exod 16.7-10;Lev 9.6-23;Numeri 14.10;
20 ªi Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron, ºi a zis:
21  Despãrþiþi-vã din mijlocul acestei adunãri, ºi-i voi topi într-o clipã."
Numeri 16.45;Gen 19.17-22;Ier 51.6;Fapt 2.40;Apoc 18.4;Numeri 16.45;Exod 32.10;Exod 33.5;
22 Ei au cãzut cu feþele la pãmînt, ºi au zis: Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricãrui trup! Un singur om a pãcãtuit, ºi sã Te mînii împotriva întregei adunãri?"
Numeri 16.45;Numeri 14.5;Numeri 27.16;Iov 12.10;Ecl 12.7;Isa 57.16;Zah 12.1;Evr 12.9;
23 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
24  Vorbeºte adunãrii, ºi spune-i: Daþi-vã la o parte din preajma locuinþei lui Core, Datan ºi Abiram!"
25 Moise s-a sculat, ºi s-a dus la Datan ºi Abiram; ºi bãtrînii lui Israel au mers dupã el.
26 A vorbit adunãrii, ºi a zis: Depãrtaþi-vã de corturile acestor oameni rãi, ºi nu vã atingeþi de nimic din ce este al lor, ca sã nu periþi odatã cu pedepsirea lor pentru toate pãcatele lor."
Gen 19.12-14;Isa 52.11;2Cor 6.17;Apoc 18.4;
27 Ei s-au depãrtat din preajma locuinþei lui Core, Datan ºi Abiram. Datan ºi Abiram au ieºit afarã, ºi au stãtut la uºa corturilor lor, cu nevestele, copiii ºi pruncii lor.
28 Moise a zis: Iatã cum veþi cunoaºte cã Domnul m-a trimes sã fac toate aceste lucruri, ºi sã nu lucrez din capul meu.
Exod 3.12;Deut 18.22;Zah 2.9-11;Zah 4.9;Ioan 5.36;Numeri 24.13;Ier 23.16;Ezec 13.17;Ioan 5.30;Ioan 6.38;
29 Dacã oamenii aceºtia vor muri cum mor toþi oamenii ºi dacã vor avea aceeaº soartã ca toþi oamenii, nu m-a trimes Domnul;
30 dar dacã Domnul va face un lucru ne mai auzit, dacã pãmîntul îºi va deschide gura ca sã-i înghitã cu tot ce au, aºa încît se vor pogorî de vii în locuinþa morþilor, - atunci veþi ºti cã oamenii aceºtia au hulit pe Domnul."
Iov 31.3;Isa 28.21;Numeri 16.33;Ps 55.15;
31 Pe cînd isprãvea el de spus toate aceste vorbe, pãmîntul de subt ei s-a despicat în douã.
Numeri 26.10;Numeri 27.3;Deut 11.6;Ps 106.17;
32 Pãmîntul ºi-a deschis gura, ºi i-a înghiþit, pe ei ºi casele lor, împreunã cu toþi oamenii lui Core ºi toate averile lor.
Numeri 16.17;Numeri ;Numeri 26.11;1Cron 6.22-37;
33 ªi s-au pogorît astfel de vii în locuinþa morþilor, ei ºi tot ce aveau; pãmîntul i-a acoperit de tot, ºi au perit din mijlocul adunãrii.
34 Tot Israelul, care era în jurul lor, cînd au þipat ei, a fugit; cãci ziceau: Sã fugim ca sã nu ne înghitã pãmîntul!"
35 Un foc a ieºit dela Domnul, ºi a mistuit pe cei douã sute cinci zeci de oameni cari aduceau tãmîia.
Lev 10.2;Numeri 11.1;Ps 106.18;Numeri 16.17;
36 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
37  Spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, sã scoatã cãdelniþele din foc ºi sã lepede focul din ele, cãci sînt sfinþite.
Lev 27.28;
38 Cu cãdelniþele acestor oameni cari au pãcãtuit ºi au ispãºit pãcatul cu viaþa lor, sã se facã niºte plãci întinse, cu cari sã se acopere altarul. Fiindcã au fost aduse înaintea Domnului ºi sînt sfinþite, sã slujeascã de aducere aminte copiilor lui Israel.
Prov 20.2;Hab 2.10;Numeri 17.10;Numeri 26.10;Ezec 14.8;
39 Preotul Eleazar a luat cãdelniþele de aramã, pe cari le aduseserã cei arºi, ºi a fãcut din ele niºte plãci pentru acoperirea altarului.
40 Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru ca niciun strãin, care nu este din neamul lui Aaron, sã nu se apropie sã aducã tãmîie înaintea Domnului, ºi sã nu i se întîmple ca lui Core ºi cetei lui, dupã cum spusese Domnul prin Moise.
Numeri 3.10;2Cron 26.18;
41 A doua zi, toatã adunarea copiilor lui Israel a cîrtit împotriva lui Moise ºi împotriva lui Aaron, zicînd: Voi aþi omorît pe poporul Domnului!"
Numeri 14.2;Ps 106.25;
42 Pe cînd se strîngea adunarea împotriva lui Moise ºi împotriva lui Aaron, ºi pe cînd îºi îndreptau privirile spre cortul întîlnirii, iatã cã l-a acoperit norul, ºi s-a arãtat slava Domnului.
Exod 40.34;
43 Atunci Moise ºi Aaron au venit înaintea cortului întîlnirii.
Numeri 16.19;Numeri 20.6;
44 ªi Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
45  Daþi-vã la o parte din mijlocul acestei adunãri, ºi-i voi topi într-o clipã!" Ei au cãzut cu feþele la pãmînt;
Numeri 16.21-24;Numeri 16.22;Numeri 20.6;
46 ºi Moise a zis lui Aaron: Ia cãdelniþa, pune foc în ea de pe altar, pune tãmîie în ea, du-te repede la adunare, ºi fã ispãºire pentru ei; cãci a izbucnit mînia Domnului, ºi a început urgia."
Lev 10.6;Numeri 1.53;Numeri 8.19;Numeri 11.33;Numeri 18.5;1Cron 27.24;Ps 106.29;
47 Aaron a luat cãdelniþa, cum zisese Moise, ºi a alergat în mijlocul adunãrii; ºi iatã cã începuse urgia printre popor. El a tãmîiat ºi a fãcut ispãºire pentru norod.
48 S-a aºezat între cei morþi ºi între cei vii, ºi urgia a încetat.
49 Patrusprezece mii ºapte sute de inºi au murit de urgia aceasta, afarã de ceice muriserã din pricina lui Core.
50 Aaron s-a întors la Moise, la uºa cortului întîlnirii. Urgia încetase.

Cap. 17

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi ia dela ei un toiag, dupã casele pãrinþilor lor, adicã douãsprezece toiege din partea cãpeteniilor lor, dupã casele pãrinþilor lor. Sã scrii numele fiecãruia pe toiagul lui;
3 ºi sã scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi; cãci va fi cîte un toiag de fiecare cãpetenie a caselor pãrinþilor lor.
4 Sã le pui în cortul întîlnirii, înaintea mãrturiei, unde Mã întîlnesc cu voi.
Exod 25.22;Exod 29.42-43;Exod 30.36;
5 Bãrbatul pe care-l voi alege, va fi acela al cãrui toiag va înflori, ºi voi pune capãt dinaintea Mea cîrtirilor pe cari le ridicã împotriva voastrã copiii lui Israel."
Numeri 16.5;Numeri 16.11;
6 Moise a vorbit copiilor lui Israel; ºi toate cãpeteniile lor i-au dat cîte un toiag, fiecare cãpetenie cîte un toiag, dupã casele pãrinþilor lor, adicã douãsprezece toiege. Toiagul lui Aaron era în mijlocul toiegelor lor.
7 Moise a pus toiegele înaintea Domnului, în cortul mãrturiei.
Exod 38.21;Numeri 18.2;Fapt 7.44;
8 A doua zi, cînd a intrat Moise în cortul mãrturiei, iatãcã toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, fãcuse muguri, înflorise, ºi copsese migdale.
9 Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele, ºi le-a dus tuturor copiilor lui Israel, ca sã le vadã ºi sã-ºi ia fiecare toiagul lui.
10 Domnul a zis lui Moise: Pune toiagul lui Aaron înapoi înaintea mãrturiei, ºi sã fie pãstrat ca un semn pentru cei rãzvrãtiþi, ca sã pui astfel capãt înaintea Mea cîrtirilor lor, ºi sã nu moarã."
Evr 9.4;Numeri 16.38;Numeri 17.5;
11 Moise a fãcut aºa; a fãcut întocmai dupã porunca pe care i-o dãduse Domnul.
12 Copiii lui Israel au zis lui Moise: Iatã cã murim, perim, perim cu toþii!
13 Oricine se apropie de cortul Domnului, moare. Va trebui oare sã murim cu toþii?"
Numeri 1.51.53;Numeri 18.4-7;

Cap. 18

1 Domnul a zis lui Aaron: Tu ºi fiii tãi, ºi casa tatãlui tãu cu tine, sã purtaþi pedeapsa fãrãdelegilor fãcute în sfîntul locaº; tu ºi fiii tãi împreunã cu tine, sã purtaþi pedeapsa fãrãdelegilor fãcute în împlinirea slujbei voastre preoþeºti.
Numeri 17.13;Exod 28.38;
2 Apropie de asemenea de tine, pe fraþii tãi, seminþia lui Levi, seminþia tatãlui tãu, ca sã fie legaþi de tine ºi sã-þi slujeascã, atunci cînd tu, ºi fiii tãi împreunã cu tine, veþi fi înaintea cortului întîlnirii.
Gen 29.34;Numeri 3.6-7;Numeri 3.10;
3 Ei sã pãzeascã ce le vei porunci tu ºi cele privitoare la tot cortul; dar sã nu se apropie nici de uneltele sfîntului locaº, nici de altar, ca sã nu muriþi, ºi ei ºi voi.
Numeri 3.25-36;Numeri 16.40;Numeri 4.15;
4 Ei sã se alipeascã de tine, ºi sã pãzeascã tot ce priveºte cortul întîlnirii pentru toatã slujba cortului. Niciun strãin sã nu se apropie de voi.
Numeri 3.10;
5 Sã pãziþi cele privitoare la sfîntul locaº ºi altar, ca sã nu mai fie mînie împotriva copiilor lui Israel.
Exod 27.21;Exod 30.7;Lev 24.3;Numeri 8.2;Numeri 16.46;
6 Iatã cã am luat pe fraþii voºtri Leviþii, din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii cari sunt daþi Domnului: ei vã sînt încredinþaþi vouã în dar, ca sã facã slujba cortului întîlnirii.
Numeri 3.12-45;Numeri 3.9;Numeri 8.19;
7 Tu, ºi fiii tãi, împreunã cu tine, sã pãziþi slujbele preoþiei voastre în tot ce priveºte altarul ºi tot ce este dincolo de perdeaua din lãuntru: aceasta este slujba pe care o veþi face. Vã dau în dar slujba preoþiei. Strãinul care se va apropia, va fi omorît."
Numeri 18.5;Numeri 3.10;Evr 9.3-6;
8 Domnul a zis lui Aaron: Iatã, din toate lucrurile pe cari Mi le închinã copiii lui Israel, îþi dau pe cele cari Îmi sînt aduse prin ridicare; þi le dau, þie ºi fiilor tãi, ca drept al ungerii, printr-o lege vecinicã.
Lev 6.16-26;Lev 7.6-32;Numeri 5.9;Exod 29.29;Exod 40.13-15;
9 Iatã ce va fi al tãu dintre lucrurile prea sfinte cari nu sînt mistuite de foc: toate darurile din jertfele lor de mîncare, toate jertfele lor de ispãºire, ºi toate jertfele pentru vinã, pe cari Mi le vor aduce; lucrurile acestea prea sfinte sã fie ale tale ºi ale fiilor tãi.
Lev 2.2-3;Lev 10.12-13;Lev 4-27;Lev 6.25-26;Lev 5.1;Lev 7.7;Lev 10.12;Lev 14.13;
10 Sã le mîncaþi într-un loc prea sfînt; orice bãrbat sã mãnînce din ele; sã le priviþi ca sfinte.
Lev 6.16-29:7.6;
11 Iatã ce va mai fi al tãu: toate darurile pe cari le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare ºi legãnîndu-le într-o parte ºi în alta, þi le dau þie, fiilor tãi ºi fiicelor tale împreunã cu tine, printr-o lege vecinicã. Oricine va fi curat în casa ta sã mãnînce din ele.
Exod 29.27-28;Lev 7.30-34;Lev 10.14;Deut 18.3;Lev 22.2-13;
12 Îþi dau cele dintîi roade pe cari le vor aduce Domnului: tot ce va fi mai bun din untdelemn, tot ce va fi mai bun din must ºi grîu.
Exod 23.19;Deut 18.4;Neem 10.35-36;
13 Cele dintîi roade ale pãmîntului lor, pe cari le vor aduce Domnului, sã fie ale tale. Oricine va fi curat în casa ta sã mãnînce din ele.
Exod 22.29;Exod 22.29;Exod 23.19;Exod 34.26;Lev 2.14;Numeri 15.19;Deut 26.2;Numeri 18.11;
14 Tot ce va fi închinat Domnului prin fãgãduinþã în Israel, sã fie al tãu.
Lev 27.28;
15 Orice întîi nãscut din orice trup, pe care-l vor aduce Domnului, atît din oameni cît ºi din dobitoace, sã fie al tãu. Numai, sã laºi sã se rãscumpere întîiul nãscut al omului, ºi sã laºi sã se rãscumpere ºi întîiul nãscut al unui dobitoc necurat.
Exod 13.2:22.29;Lev 27.26;Numeri 3.13;Exod 13.13;Exod 34.20;
16 Sã laºi sã se rãscumpere întãii nãscuþi ai oamenilor, dela vîrsta de o lunã, dupã preþuirea ta, cu preþul de cinci sicli de argint, dupã siclul sfîntului locaº, care este de douãzeci de ghere.
Lev 27.6;Numeri 3.47;Exod 30.13;Lev 27.25;Numeri 3.47;Ezec 45.12;
17 Dar sã nu laºi sã se rãscumpere întîiul nãscut al vacii, nici întîiul nãscut al oii, nici întîiul nãscut al caprei: acestea sînt lucruri sfinte. Sîngele lor sã-l stropeºti pe altar, ºi sã le arzi grãsimea: aceasta va fi o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului.
Deut 15.19;Lev 3.2-5;
18 Carnea lor sã fie a ta, ca ºi pieptul care se leagãnã într-o parte ºi în alta ºi ca ºi spata dreaptã.
Exod 29.26-28;Lev 7.31-34;
19 Îþi dau þie, fiilor tãi ºi fiicelor tale împreunã cu tine, printr-o lege vecinicã, toate darurile sfinte pe cari le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legãmînt de necãlcat ºi pe vecie înaintea Domnului, pentru tine ºi pentru sãmînþa ta împreunã cu tine."
Numeri 18.11;Lev 2.13;2Cron 13.5;
20 Domnul a zis lui Aaron: Tu sã n-ai nici o moºtenire în þara lor, ºi sã n-ai nici o parte de moºie în mijlocul lor. Eu sînt moºtenirea ºi partea ta de moºie, în mijlocul copiilor lui Israel.
Deut 10.9;Deut 12.12;Deut 14.27-29;Deut 18.1-2;Ios 13.14-33;Ios 14.3;Ios 18.7;Ps 16.5;Ezec 44.28;
21 Fiilor lui Levi le dau ca moºtenire orice zeciuialã în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întîlnirii.
Lev 27.30-32;Numeri 18.24-26;Neem 10.37;Neem 12.44;Evr 7.5-9;Numeri 3.7-8;
22 Copiii lui Israel sã nu se mai apropie de cortul întîlnirii, ca sã nu se facã vinovaþi de vreun pãcat ºi sã moarã.
Numeri 1.51;Lev 22.9;
23 Ci Leviþii sã facã slujba cortului întîlnirii, ºi sã rãmînã încãrcaþi cu fãrãdelegile lor. Ei sã n-aibã nici o moºtenire în mijlocul copiilor lui Israel: aceasta sã fie o lege vecinicã printre urmaºii voºtri.
Numeri 3.7;
24 Leviþilor le dau de moºtenire zeciuelile pe cari le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare; de aceea zic cu privire la ei: Sã n-aibã nici o moºtenire în mijlocul copiilor lui Israel."
Numeri 18.21;Numeri 18.20;Deut 10.9;Deut 14.27-29;Deut 18.1;
25 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
26  Sã vorbeºti Leviþilor, ºi sã le spui:Cînd veþi primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care v-o dau din partea lor, ca moºtenire a voastrã, sã luaþi întîi din ea un dar pentru Domnul, ºi anume: a zecea parte din zeciuialã;
Neem 10.38;
27 ºi darul vostru vi se va socoti ca grîul care se ia întîi din arie ºi ca mustul care se ia întîi din teasc.
Numeri 18.30;
28 Astfel sã luaþi ºi voi întîi un dar pentru Domnul, din toate zeciuielile pe cari le veþi primi de la copiii lui Israel, ºi sã daþi preotului Aaron darul pe care-l veþi lua întîi din ele pentru Domnul.
29 Din toate darurile cari vi se vor da, sã luaþi întîi toate darurile pentru Domnul; din tot ce va fi mai bun, sã luaþi întîi partea închinatã Domnului.
30 Sã le spui: Dupã ce veþi lua din ele partea cea mai bunã, zeciuiala va fi socotitã Leviþilor ca venitul de la arie ºi ca venitul de la teasc.
Numeri 18.27;
31 Sã-l mîncaþi într-un loc oarecare, voi ºi casa voastrã; cãci aceasta este plata voastrã pentru slujba pe care o faceþi în cortul întîlnirii.
Mat 10.10;Luc 10.7;1Cor 9.13;1Tim 5.18;
32 Nu vã veþi face vinovaþi pentru aceasta de niciun pãcat, dacã veþi lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veþi pîngãri darurile sfinte ale copiilor lui Israel, ºi nu veþi muri."
Lev 19.8;Lev 22.16;Lev 22.2-15;

Cap. 19

1 Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron, ºi a zis:
2  Iatã ce porunceºte legea pe care a dat-o Domnul, zicînd: Vorbeºte copiilor lui Israel sã-þi aducã o vacã roºie, fãrã patã, fãrã vreun cusur trupesc, ºi care sã nu fi fost pusã la jug.
Deut 21.3;1Sam 6.7;
3 S-o daþi preotului Eleazar; el s-o scoatã din tabãrã, ºi sã fie junghiatã înaintea lui.
Lev 4.12-21;Lev 16.27;Evr 13.11;
4 Preotul Eleazar sã ia cu degetul din sîngele vacii, ºi sã stropeascã de ºapte ori înaintea cortului întîlnirii.
Lev 4.6;Lev 16.14-19;Evr 9.13;
5 Vaca sã fie arsã subt ochii lui; sã-i ardã pielea, carnea ºi sîngele, împreunã cu baliga.
Exod 29.14;Lev 4.11-12;
6 Preotul sã ia lemn de cedru, isop ºi cîrmîz, ºi sã le arunce în mijlocul flãcãrilor cari vor mistui vaca.
Lev 14.4-49;
7 Preotul sã-ºi spele hainele, ºi sã-ºi scalde trupul în apã; apoi sã intre iar㺠în tabãrã, ºi sã fie necurat pînã seara.
Lev 11.25;Lev 15.5;
8 Celce va arde vaca, sã-ºi spele hainele în apã, ºi sã-ºi scalde trupul în apã; ºi sã fie necurat pînã seara.
9 Un om curat sã strîngã cenuºa vacii, ºi s-o punã într-un loc curat afarã din tabãrã; s-o pãstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca sã facã apa de curãþire. Aceasta este o apã de ispãºire.
Evr 9.13;Numeri 19.13-21;Numeri 31.23;
10 Celce va strînge cenuºa vacii, sã-ºi spele hainele, ºi sã fie necurat pînã seara. Aceasta sã fie o lege vecinicã atît pentru copiii lui Israel cît ºi pentru strãinul care locuieºte în mijlocul lor.
11 Cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, sã fie necurat timp de ºapte zile.
Lev 21.1;Numeri 5.2;Numeri 9.6-10;Numeri 31.19;Numeri 19.16;Plîn 4.14;Hag 2.13;
12 Sã se cureþe cu apa aceasta a treia zi ºi a ºaptea zi, ºi va fi curat; dar, dacã nu se curãþeºte a treia zi ºi a ºaptea zi, nu va fi curat.
Numeri 31.19;
13 Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, ºi nu se va curãþi, pîngãreºte cortul Domnului; acela sã fie nimicit din Israel. Fiindcã nu s-a stropit peste el apa de curãþire, este necurat, ºi necurãþia lui este încã peste el.
Lev 15.31;Numeri 8.7;Numeri 19.9;Lev 7.20;Lev 22.3;
14 Iatã legea cînd va muri un om într-un cort: oricine va intra în cort, ºi oricine se va afla în cort, va fi necurat ºapte zile.
15 De asemenea, orice vas descoperit, care nu va avea un capac bine strîns pe el, va fi necurat.
Lev 11.32;Numeri 31.20;
16 Oricine se va atinge, pe cîmp, de un om ucis de sabie, sau de un mort, sau de oase omeneºti, sau de vre un mormînt, va fi necurat timp de ºapte zile.
Numeri 19.11;
17 Pentru cel necurat, sã se ia cenuºã dela jertfa de ispãºire care a fost arsã, ºi sã toarne peste ea apã de izvor într-un vas.
Numeri 19.9;
18 Un om curat sã ia isop, ºi sã-l moaie în apã; sã stropeascã apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii cari sînt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omeneºti, sau de vreun om ucis, sau de vreun mort, sau de vreun mormînt.
Ps 51.7;
19 Cel curat sã stropeascã pe cel necurat, a treia zi ºi a ºaptea zi, ºi sã-l curãþe în ziua a ºaptea. Sã-ºi spele hainele, ºi sã se scalde în apã; ºi seara, va fi curat.
Lev 14.9;
20 Un om care va fi necurat, ºi nu se va curãþi, va fi nimicit din mijlocul adunãrii, cãci a spurcat sfîntul locaº al Domnului; fiindcã n-a fost stropitã peste el apa de curãþire, este necurat.
Numeri 19.13;
21 Aceasta sã fie o lege vecinicã pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curãþire, sã-ºi spele hainele, ºi cel ce se va atinge de apa de curãþire, sã fie necurat pînã seara.
22 Orice lucru de care se va atinge cel necurat, va fi necurat; ºi cine se va atinge de el, sã fie necurat pînã seara."
Hag 2.13;Lev 15.5;

Cap. 20

1 Toatã adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Þin în luna întîi. ªi poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit ºi a fost îngropatã Maria.
Numeri 33.36;Exod 15.20;Numeri 26.59;
2 Adunarea n-avea apã. ªi s-au rãsculat împotriva lui Moise ºi împotriva lui Aaron.
Exod 11.1;Numeri 16.19-42;
3 Poporul a cãutat ceartã cu Moise. Ei au zis: Ce bine ar fi fost sã fi murit noi, cînd au murit fraþii noºtri înaintea Domnului!
Exod 17.2;Numeri 14.2;Numeri 11.1-33;Numeri 14.37;Numeri 16.32-49;
4 Pentruce aþi adus adunarea Domnului în pustia aceasta, ca sã murim în ea, noi ºi vitele noastre?
Exod 17.3;
5 Pentruce ne-aþi scos din Egipt, ºi ne-aþi adus în acest loc rãu, unde nu este nici loc de sãmãnat, nici smochin, nici viþã, nici rodiu, nici apã de bãut?"
6 Moise ºi Aaron au plecat dela adunare ºi s-au dus la uºa cortului întîlnirii. Au cãzut cu faþa la pãmînt, ºi li s-a arãtat slava Domnului.
Numeri 14.5;Numeri 16.4-45;Numeri 14.10;
7 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
8  Ia toiagul, ºi cheamã adunarea, tu ºi fratele tãu Aaron. Sã vorbiþi stîncii acesteia în faþa lor, ºi ea va da apã. Sã le scoþi astfel apã din stîncã, ºi sã adãpi adunarea ºi vitele lor."
Exod 17.5;Neem 9.15;Ps 78.15.16;Ps 105.41:114.8;Isa 43.20;Isa ;Isa 48.21;
9 Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul.
Numeri 17.10;
10 Moise ºi Aaron au chemat adunarea înaintea stîncii. ªi Moise le-a zis: Ascultaþi, rãsvrãtiþilor! Vom putea noi oare sã vã scoatem apã din stînca aceasta?"
Ps 106.33;
11 Apoi Moise a ridicat mîna, ºi a lovit stînca de douã ori cu toiagul. ªi a ieºit apã din belºug, aºa în cît a bãut ºi adunarea, ºi au bãut ºi vitele.
Exod 17.6;Deut 8.15;1Cor 10.4;
12 Atunci Domnul a zis lui Moise: Pentrucã n-aþi crezut în Mine, ca sã Mã sfinþiþi înaintea copiilor lui Israel, nu voi veþi duce adunarea aceasta în þara pe care i-o dau."
Numeri 27.14;Deut 1.37;Deut 3.26;Deut 32.51;Lev 10.3;Ezec 20.41;Ezec 36.23;Ezec 38.16;1Pet 3.15;
13 Acestea sînt apele Meriba (Ceartã), unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfinþit între ei.
Deut 33.8;Ps 95.8;Ps 106.32;
14 Dela Cades, Moise a trimes niºte soli la împãratul Edomului, ca sã-i spunã: Aºa vorbeºte fratele tãu Israel. Tu ºtii toate suferinþele prin cari am trecut.
Jud 11.16-17;Deut 2.4;Deut 23.7;Obad 10-12;
15 Pãrinþii noºtri s-au pogorît în Egipt, ºi am locuit acolo multã vreme. Dar Egiptenii ne-au chinuit, pe noi ºi pe pãrinþii noºtri.
Gen 46.6;Fapt 7.15;Exod 12.40;Exod 1.11;Deut 26.6;Fapt 7.19;
16 Am strigat cãtre Domnul, ºi El ne-a auzit glasul. A trimes un Înger, ºi ne-a scos din Egipt. ªi iatã cã sîntem la Cades, cetate care se aflã la marginea þinutului tãu.
Exod 2.23;Exod 3.7;Exod 3.2;Exod 14.19;Exod 23.20;Exod 33.2;
17 Lasã-ne sã trecem prin þara ta; nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii, ºi nici nu vom bea apã din fîntîni; vom merge pe drumul împãrãtesc, fãrã sã ne abatem la dreapta sau la stînga, pînã vom trece de þinutul tãu."
Numeri 21.22;Deut 2.27;
18 Edom i-a rãspuns: Sã nu cumva sã treci pela mine, cãci altfel îþi voi ieºi înainte cu sabia."
19 Copiii lui Israel i-au zis: Vom merge pe drumul cel mare; ºi, dacã vom bea din apa ta, eu ºi turmele mele, îþi voi plãti preþul; nu-þi cer altceva decît sã trec cu picioarele!"
Deut 2.6-28;
20 El a rãspuns: Sã nu cumva sã treci!" ªi Edom i-a eºit înainte cu multã gloatã ºi cu mînã tare.
Jud 11.17;
21 Astfel Edom n-a vrut sã lase pe Israel sã treacã prin þinutul lui. ªi Israel s-a abãtut dela el.
Deut 2.27-29;Deut 2.4-8;Jud 11.18;
22 Toatã adunarea copiilor lui Israel a plecat dela Cades, ºi a ajuns la muntele Hor.
Numeri 33.37;Numeri 21.4;
23 Domnul a zis lui Moise ºi lui Aaron, lîngã muntele Hor, la hotarele þãrii lui Edom:
24 Aaron are sã fie adãugat la poporul lui; cãci nu va intra în þara pe care o dau copiilor lui Israel, pentrucã v-aþi împotrivit poruncii Mele, la apele Meriba.
Gen 25.8;Numeri 27.13;Numeri 31.2;Deut 32.50;Numeri 20.12;
25 Ia pe Aaron ºi pe fiul sãu Eleazar, ºi suie-i pe muntele Hor.
Numeri 33.38;Deut 32.50;
26 Desbracã pe Aaron de veºmintele lui, ºi îmbracã pe fiul sãu Eleazar cu ele. Acolo va fi adãugat Aaron la poporul lui ºi va muri."
27 Moise a fãcut ce-i poruncise Domnul. S-au suit pe muntele Hor, în faþa întregei adunãri.
28 Moise a desbrãcat pe Aaron de veºmintele lui, ºi a îmbrãcat cu ele pe fiul sãu Eleazar. Aaron a murit acolo, pe vîrful muntelui. Moise ºi Eleazar s-au pogorît de pe munte.
Exod 29.29-30;Numeri 33.38;Deut 10.6;Deut 32.50;
29 Toatã adunarea a vãzut cã Aaron murise, ºi toatã casa lui Israel a plîns pe Aaron treizeci de zile.
Deut 34.8;

Biblia - Vechiul Testament - Numeri - Capitolul - 11 - 20

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu