Biblia - Vechiul Testament - Numeri - Cap - 1 - 10

Biblia - Vechiul Testament - Numeri - Cap - 1 - 10
Cap. 1
1 Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în cortul întîlnirii, în cea dintîi zi a lunii a doua, în al doilea an dupã iesirea lor din þara Egiptului. El a zis:
Exod 19.1;Numeri 10.11-12;Exod 25.22;
2  Faceþi numãrãtoarea întregei adunãri a copiilor lui Israel, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd pe cap numele tuturor bãrbaþilor,
Exod 30.12;Exod 38.26;Numeri 26.2-64;1Cron 21.2;

3 dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei din Israel cari sînt în stare sã poarte armele; sã le faceþi numãrãtoarea dupã cetele lor, tu ºi Aaron.
4 Sã fie cu voi cîte un bãrbat de fiecare seminþie, cãpetenie a casei pãrinþilor sãi.
5 Iatã numele bãrbaþilor cari vor fi împreunã cu voi.Pentru Ruben: Eliþur, fiul lui ªedeur;
6 pentru Simeon: ªelumiel, fiul lui Þuriºadai;
7 pentru Iuda: Nahºon, fiul lui Aminadab;
8 pentru Isahar: Netaneel, fiul lui Þuar;
9 pentru Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;
10 pentru fiii lui Iosif, - pentru Efraim: Eliºama, fiul lui Amihud; pentru Manase: Gamliel, fiul lui Pedahþur;
11 pentru Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni;
12 pentru Dan: Ahiezer, fiul lui Amiºadai;
13 pentru Aºer: Paguiel, fiul lui Ocran;
14 pentru Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel;
Numeri 2.14;
15 pentru Neftali: Ahira, fiul lui Enan.
16 Aceºtia sînt cei ce au fost aleºi de adunare, mai marii seminþiilor pãrinþilor lor, cãpeteniile miilor lui Israel.
Numeri 7.2;1Cron 27.16;Exod 18.21-25;
17 Moise ºi Aaron au luat pe bãrbaþii aceºtia cari fuseserã chemaþi pe nume,
18 ºi au strîns toatã adunarea, în cea dintîi zi a lunii a doua. I-au trecut în cãrþile cari cuprindeau spiþa neamului, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd pe cap numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus.
19 Moise a fãcut numãrãtoarea în pustia Sinai, cum îi poruncise Domnul.
20 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Ruben, întîiul nãscut al lui Israel, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd pe cap numele tuturor bãrbaþilor, dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:
21 bãrbaþii din seminþia lui Ruben ieºiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci ºi ºase de mii cinci sute.
22 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Simeon, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor; le-au fãcut numãrãtoarea, numãrînd pe cap numele tuturor bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, toþi cei în stare sã poarte armele:
23 bãrbaþii din seminþia lui Simeon ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci si nouã de mii trei sute.
24 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Gad, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:
25 bãrbaþii din seminþia lui Gad ieºiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci ºi cinci de mii ºase sute cincizeci.
26 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Iuda, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:
27 bãrbaþii din seminþia lui Iuda ieºiþi la numãrãtoare, au fost ºaptezeci ºi patru de mii ºase sute.
28 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Isahar, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:
29 bãrbaþii din seminþia lui Isahar, ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci ºi patru de mii patru sute.
30 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Zabulon, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:
31 bãrbaþii din seminþia lui Zabulon ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci ºi ºapte de mii patru sute.
32 Au trecut în cãrþile neamului dintre fiii lui Iosif, pe fiii lui Efraim, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:
33 bãrbaþii din seminþia lui Efraim ieºiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci de mii cinci sute.
34 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Manase, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:
35 bãrbaþii din seminþia lui Manase ieºiþi la numãrãtoare, au fost treizeci ºi douã de mii douã sute.
36 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Beniamin, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:
37 bãrbaþii din seminþia lui Beniamin ieºiþi la numãrãtoare, au fost treizeci ºi cinci de mii patru sute.
38 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Dan, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:
39 bãrbaþii din seminþia lui Dan ieºiþi la numãrãtoare, au fost ºasezeci ºi douã de mii ºapte sute.
40 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Aºer, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:
41 bãrbaþii din seminþia lui Aser, iesiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci si una de mii cinci sute.
42 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Neftali, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:
43 bãrbaþii din seminþia lui Neftali ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci ºi trei de mii patru sute.
44 Aceºtia sînt aceia a cãror numãrãtoare a fost fãcutã de Moise ºi Aaron, ºi de cei doisprezece bãrbaþi, mai mari ai lui Israel; era cîte un bãrbat pentru fiecare din casele pãrinþilor lor.
Numeri 26.64;
45 Toþi aceia dintre copiii lui Israel ieºiþi la numãrãtoare, dupã casele pãrinþilor lor, dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, toþi aceia din Israel cari erau în stare sã poarte armele,
46 toþi cei ieºiþi la numãrãtoare, au fost ºase sute trei mii cincisute cinci zeci.
Exod 38.26;Exod 12.37;Numeri 2.32;Numeri 26.51;
47 Leviþii, dupã seminþia pãrinþilor lor, n-au intrat în numãrãtoarea aceasta.
Numeri 2.33;Numeri 3;Numeri 4;Numeri 26.57;1Cron 6;1Cron 21.6;
48 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
49  Sã nu faci numãrãtoarea seminþiei lui Levi, ºi sã nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalþi copii ai lui Israel.
Numeri 2.33;Numeri 26.62;
50 Dã în grija Leviþilor cortul întîlnirii, toate uneltele lui ºi tot ce þine de el. Ei vor duce cortul ºi toate uneltele lui, vor face slujba în el, ºi vor tãbãrî în jurul cortului.
Exod 38.21;Numeri 3.7-8;Numeri 4.15-33;Numeri 3.23-38;
51 Cînd va porni cortul, Leviþii sã-l desfacã; ºi cînd se va opri cortul, Leviþii sã-l întindã; iar strãinul care se va apropia de el, sã fie pedepsit cu moartea.
Numeri 10.17-21;Numeri 3.10-38;Numeri 18.22;
52 Copiii lui Israel sã tãbãrascã fiecare în tabãra lui, fiecare lîngã steagul lui, dupã cetele lor.
Numeri 2.2-34;
53 Dar Leviþii sã tãbãrascã în jurul cortului întîlnirii, pentru ca sã nu izbucneascã mînia Mea împotriva adunãrii copiilor lui Israel; ºi Leviþii sã aibã paza cortului întîlnirii."
Numeri 1.50;Lev 10.6;Numeri 8.19;Numeri 16.46;Numeri 18.5;1Sam 6.19;Numeri 3.7-8;Numeri 8.24-26;Numeri 18.3-5;Numeri 31.30-47;1Cron 23.32;2Cron 13.11;
54 Copiii lui Israel au fãcut întocmai dupã toate poruncile, pe cari le dãduse lui Moise Domnul; aºa au fãcut.

Cap. 2

1 Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron, ºi a zis:
2  Copiii lui Israel au sã tãbãrascã fiecare lîngã steagul lui, subt semnele casei pãrinþilor lui; sã tãbãrascã în faþa ºi împrejurul cortului întîlnirii.
Numeri 1.52;Ios 3.4;
3 La rãsãrit, tabãra lui Iuda, cu steagul ei, ºi cu oºtirile sale. Acolo sã tãbãrascã mai marele fiilor lui Iuda, Nahºon, fiul lui Aminadab,
Numeri 10.14;Rut 4.20;1Cron 2.10;Mat 1.4;Luc 3.32-33;
4 cu oºtirea lui, alcãtuitã din ºaptezeci ºi patru de mii ºase sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
5 Lîngã el sã tãbãrascã seminþia lui Isahar, ºi mai marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui Þuar,
6 cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci ºi patru de mii patru sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare;
7 apoi seminþia lui Zabulon, ºi mai marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,
8 cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci ºi ºapte de mii patru sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
9 Toþi cei din tabãra lui Iuda, ieºiþi la numãrãtoare, sînt o sutã optzeci ºi ºase de mii patru sute de bãrbaþi, dupã oºtirea lor. Ei sã porneascã cei dintîi.
Numeri 10.14;
10 La miazãzi, tabãra lui Ruben, cu steagul ei, ºi cu oºtirile ei. Acolo sã tãbãrascã mai marele fiilor lui Ruben, Eliþur, fiul lui ªedeur,
11 cu oºtirea lui, alcãtuitã din patruzeci ºi ºase de mii cinci sute de bãrbaþi, ieºiþi la numãrãtoare.
12 Lîngã el sã tãbãrascã seminþia lui Simeon ºi mai marele fiilor lui Simeon, ªelumiel, fiul lui Þuriºadai,
13 cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci ºi nouã de mii trei sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare;
14 apoi seminþia lui Gad, ºi mai marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel,
15 cu oºtirea lui, alcãtuitã din patruzeci ºi cinci de mii ºase sute cincizeci de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
16 Toþi cei din tabãra lui Ruben, ieºiþi la numãrãtoare, sînt o sutã cincizeci ºi unu de mii patru sute cincizeci de oameni, dupã oºtirile lor. Ei sã porneascã în al doilea rînd.
Numeri 10.18;
17 Apoi va porni cortul întîlnirii, împreunã cu tabãra Leviþilor, aºezatã în mijlocul celorlalte tabere. Pe drum vor þinea ºirul în care au tãbãrît, fiecare la rîndul lui, dupã steagul lui.
Numeri 10.17-21;
18 La apus, tabãra lui Efraim, cu steagul sãu, ºi cu oºtirile sale. Acolo sã tãbãrascã mai marele fiilor lui Efraim, Eliºama, fiul lui Amihud,
19 cu oºtirea lui, alcãtuitã din patruzeci de mii cinci sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
20 Lîngã el sã tãbãrascã seminþia lui Manase ºi mai marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahþur,
21 cu oºtirea lui, alcãtuitã din treizeci ºi douã de mii douã sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare;
22 apoi seminþia lui Beniamin ºi mai marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,
23 cu oºtirea lui, alcãtuitã din treizeci ºi cinci de mii patru sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
24 Toþi cei din tabãra lui Efraim, ieºiþi la numãrãtoare, sînt o sutã opt mii o sutã de oameni, dupã oºtirile lor. Ei sã porneascã în al treilea rînd.
Numeri 10.22;
25 La miazã noapte, tabãra lui Dan, cu steagul ei, ºi cu oºtirile ei. Acolo sã tãbãrascã mai marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amiºadai,
26 cu oºtirea lui, alcãtuitã din ºasezeci ºi douã de mii ºapte sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
27 Lîngã el sã tãbãrascã seminþia lui Aºer ºi mai marele fiilor lui Aºer. Paguiel, fiul lui Ocran,
28 cu oºtirea lui, alcãtuitã din patruzeci ºi unu de mii cinci sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare;
29 apoi seminþia lui Neftali, ºi mai marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,
30 cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci ºi trei de mii patru sute de oameni, ieºiþi la numãrãtoare.
31 Toþi cei din tabãra lui Dan, ieºiþi la numãrãtoare, sînt o sutã cincizeci ºi ºapte de mii ºase sute de oameni. Ei sã porneascã cei din urmã, dupã steagul lor.
Numeri 10.25;
32 Aceºtia sînt copiii lui Israel ieºiþi la numãrãtoare, dupã casele pãrinþilor lor. Toþi cei ieºiþi la numãrãtoare, ºi cari au alcãtuit taberile, dupã oºtirile lor, au fost ºase sute trei mii cinci sute cincizeci.
Exod 38.26;Numeri 1.46;Numeri 11.21;
33 Leviþii, dupã porunca pe care o dãduse lui Moise Domnul- n-au intrat la numãrãtoare în mijlocul copiilor lui Israel.
Numeri 1.47;
34 ªi copiii lui Israel au fãcut întocmai dupã toate poruncile, pe cari le dãduse lui Moise Domnul. Aºa tãbãrau ei, dupã steagurile lor; ºi astfel porneau la drum, fiecare dupã familia lui, dupã casa pãrinþilor lui.
Numeri 24.2-6;

Cap. 3

1 Iatã sãmînþa lui Aaron ºi a lui Moise, pe vremea cînd a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai.
2 Iatã numele fiilor lui Aaron: Nadab, întîiul nãscut, Abihu, Eleazar ºi Itamar.
Exod 6.23;
3 Acestea sînt numele fiilor lui Aaron, cari au primit ungerea preoþeascã, ºi cari au fost închinaþi în slujba preoþiei.
Exod 28.41;Lev 8;
4 Nadab ºi Abihu au murit înaintea Domnului, cînd au adus înaintea Domnului foc strãin, în pustia Sinai; ei n-aveau fii. Eleazar ºi Itamar au împlinit slujba preoþiei, în faþa tatãlui lor Aaron.
Lev 10.1;Numeri 26.61;1Cron 24.2;
5 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
6  Apropie seminþia lui Levi, ºi pune-o înaintea preotului Aaron, ca sã fie în slujba lui.
Numeri 8.6;Numeri 18.2;
7 Ei sã aibã grijã de tot ce este dat în paza lui ºi de tot ce este poruncit întregii adunãri, înaintea cortului întîlnirii: sã facã slujba cortului.
Numeri 1.50;Numeri ;Numeri 8.11-26;
8 Sã aibã grijã de toate uneltele cortului întîlnirii, ºi de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei sã facã slujba cortului.
Numeri 8.19;Numeri ;Numeri 18.6;
9 Sã dai pe Leviþi lui Aaron ºi fiilor lui; ei sã-i fie daþi lui în totul, din partea copiilor lui Israel.
10 Pe Aaron ºi pe fiii lui sã-i pui sã pãzeascã slujba preoþiei lor; iar strãinul care se va apropia, sã fie pedepsit cu moartea."
Numeri 18.7;Numeri 3.38;Numeri 1.51;Numeri 16.40;
11 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
12  Iatã cã am luat pe Leviþi din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întîilor nãscuþi, cari se nasc întãi dintre copiii lui Israel; ºi Leviþii vor fi ai Mei.
Numeri 3.41;Numeri 8.16;Numeri 18.6;
13 Cãci orice întîi nãscut este al Meu; în ziua cînd am lovit pe toþi întîii nãscuþi din þara Egiptului, Mi-am închinat Mie pe toþi întîii nãscuþi din Israel, atît din oameni cît ºi din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sînt Domnul."
Exod 13.2;Lev 27.26;Numeri 8.16;Luc 2.23;Luc Exod;Luc 13.12-15;Numeri 8.17;
14 Domnul a vorbit lui Moise, în pustia Sinai, ºi a zis:
15  Fã numãrãtoarea copiilor lui Levi, dupã casele pãrinþilor lor, dupã familiile lor; ºi anume, fã numãrãtoarea tuturor celor de parte bãrbãteascã, dela vîrsta de o lunã în sus.
Numeri 3.39;Numeri 26.62;
16 Moise le-a fãcut numãrãtoarea, dupã porunca Domnului, întocmai cum poruncise.
17 Iatã cari sînt fiii lui Levi, dupã numele lor: Gherºon, Chehat ºi Merari. -
Gen 46.11;Exod 6.16;Numeri 26.57;1Cron 6.1-16;1Cron 23.6;
18 Iatã numele fiilor lui Gherºon,dupã familiile lor: Libni ºi ªimei.
Exod 6.17;
19 Iatã fiii lui Chehat, dupã familiile lor: Amram, Iþehar, Hebron ºi Uziel;
Exod 6.18;
20 ºi fiii lui Merari, dupã familiile lor: Mahli ºi Muºi. Acestea sînt familiile lui Levi, dupã casele pãrinþilor lor.
Exod 6.19;
21 Din Gherºon se pogoarã familia lui Libni ºi familia lui ªimei, alcãtuind familiile Gherºoniþilor.
22 Cei ieºiþi la numãrãtoare, cînd au numãrat pe toþi bãrbaþii dela vîrsta de o lunã în sus, au fost ºapte mii cinci sute.
23 Familiile Gherºoniþilor tãbãrau înapoia cortului la apus.
24 Cãpetenia casei pãrinteºti a Gherºoniþilor era Elisaf, fiul lui Lael.
25 În ce priveºte cortul întîlnirii, în grija fiilor lui Gherºon era dat: cortul ºi acoperiºul cortului, învelitoarea acoperiºului cortului ºi perdeaua de la uºa cortului întîlnirii;
Numeri 4.24-26;Exod 25.9;Exod 26.1;Exod Exod;Exod 26.7-14;Exod ;Exod 26.36;
26 apoi pînzele curþii ºi perdeaua de la poarta curþii cortului dejur împrejurul cortului ºi altarului, ºi toate funiile pentru slujba cortului.
Exod 27.9;Exod 27.16;Exod 35.18;
27 Din Chehat se pogoarã familia Amramiþilor, familia Iþehariþilor, familia Hebroniþilor ºi familia Uzieliþilor, alcãtuind familiile Chehatiþilor.
1Cron 26.23;
28 Numãrînd pe toþi bãrbaþii dela vîrsta de o lunã în sus, s-au gãsit opt mii ºase sute de bãrbaþi, însãrcinaþi cu îngrijirea sfîntului locaº.
29 Familiile fiilor lui Chehat tãbãrau în partea de miazãzi a cortului.
30 Cãpetenia casei pãrinteºti a familiilor Chehatiþilor era Eliþafan, fiul lui Uziel.
31 În grija lor au dat chivotul, masa , sfeºnicul , altarele , uneltele sfîntului locaº, cu cari îºi fãceau slujba, perdeaua dinlãuntru, ºi tot ce þine de ea.
Numeri 4.15;Exod 25.10;Exod 25.23;Exod 25.31;Exod ;Exod 27.1;Exod 30.1;Exod 26.32;
32 Cãpetenia cãpeteniilor Leviþilor era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privigherea asupra celor însãrcinaþi sã îngrijeascã de sfîntul locaº.
33 Din Merari se pogoarã familia lui Mahli ºi familia lui Muºi, alcãtuind familiile Merariþilor.
34 Cei ieºiþi la numãrãtoare, cînd au numãrat pe toþi bãrbaþii de la vîrsta de o lunã în sus, au fost ºase sute de mii douã sute.
35 Cãpetenia casei pãrinteºti a familiilor lui Merari era Þuriel, fiul lui Abihail. Ei tãbãrau în partea de miazãnoapte a cortului.
Numeri 1.53;
36 În paza ºi grija fiilor lui Merari au dat: scîndurile cortului, drugii, stîlpii ºi picioarele lor, toate uneltele ºi tot ce þine de ele;
Numeri 4.31-32;
37 apoi stîlpii curþii de jur împrejur, picioarele lor, þãruºii lor ºi funiile lor.
38 Moise, Aaron ºi fiii lui tãbãrau înaintea cortului, la rãsãrit, înaintea cortului întîlnirii, spre rãsãritul soarelui; ei aveau sã îndeplineascã la sfîntul locaº, tot ce fusese poruncit copiilor lui Israel; iar strãinul care se va apropia, sã fie pedepsit cu moartea.
39 Toþi Leviþii a cãror numãrãtoare au fãcut-o Moise ºi Aaron, dupã porunca Domnului, dupã familiile lor, toþi bãrbaþii, dela vîrsta de o lunã în sus, au fost douãzeci ºi douã de mii.
Numeri 26.62;
40 Domnul a zis lui Moise: Fã numãrãtoarea tuturor întîilor nãscuþi de parte bãrbãteascã dintre copiii lui Israel, dela vîrsta de o lunã în sus, ºi numãrã-i dupã numele lor.
Numeri 3.15;
41 Sã iei pe Leviþi pentru Mine, Domnul, în locul tuturor întîilor nãscuþi din copiii lui Israel, ºi vitele Leviþilor în locul tuturor întîilor nãscuþi din vitele copiilor lui Israel!"
Numeri 3.12-45;
42 Moise a fãcut numãrãtoarea tuturor întîilor nãscuþi dintre copiii lui Israel, dupã porunca pe care i-o dãduse Domnul.
43 Toþi întîii nãscuþi de parte bãrbãteascã, a cãror numãrãtoare au fãcut-o, numãrîndu-le numele, dela vîrsta de o lunã în sus, au fost douãzeci ºi douã de mii douã sute ºapte zeci ºi trei.
44 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
45  Ia pe Leviþi în locul tuturor întîilor nãscuþi din copiii lui Israel, ºi vitele Leviþilor în locul vitelor lor; ºi Leviþii vor fi ai Mei. Eu sînt Domnul.
Numeri 3.12-41;
46 Pentru rãscumpãrarea celor douã sute ºaptezeci ºi trei, cari trec peste numãrul Leviþilor, dintre întîii nãscuþi ai copiilor lui Israel,
Exod 13.13;Numeri 18.15;Numeri 3.39-43;
47 sã iei cîte cinci sicli de cap, dupã siclul sfîntului locaº, care este de douãzeci de ghere.
Lev 27.6;Numeri 18.16;Exod 30.13;Lev 27.25;Numeri 18.16;Ezec 45.12;
48 Sã dai argintul acesta lui Aaron ºi fiilor lui, pentru rãscumpãrarea celor ce trec peste numãrul Leviþilor."
49 Moise a luat argintul pentru rãscumpãrarea celor ce treceau peste numãrul celor rãscumpãraþi de Leviþi;
50 a luat argintul întîilor nãscuþi din copiii lui Israel: o mie trei sute ºasezeci ºi cinci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº.
Numeri 3.46-47;
51 ªi Moise a dat argintul de rãscumpãrare lui Aaron ºi fiilor lui, dupã porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.
Numeri 3.48;

Cap. 4

1 Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron, ºi a zis:
2  Numãrã pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor,
3 dela vîrsta de treizeci de ani în sus, pînã la vîrsta de cincizeci de ani, pe toþi cei destoinici sã facã vreo slujbã la cortul întîlnirii.
Numeri 8.24;1Cron 23.3-27;
4 Iatã slujbele fiilor lui Chehat, în cortul întîlnirii: ele privesc Locul prea sfînt.
Numeri 4.15;Numeri 4.19;
5 La pornirea taberii, Aaron ºi fiii lui sã vinã sã dea jos perdeaua dinlãuntru, ºi sã acopere cu ea chivotul mãrturiei;
Exod 26.31;Exod 25.10-16;
6 sã punã deasupra ei o învelitoare de piele de viþel de mare, ºi sã întindã pe deasupra un covor fãcut în întregime din materie albastrã; apoi sã punã drugii chivotului.
Exod 25.13;
7 Sã întindã un covor albastru peste masa pînilor pentru punerea înainte, ºi deasupra sã punã strãchinile, cãþuile, ceºtile ºi potirele pentru jertfele de bãuturã; deasupra sã fie ºi pînea care se pune necurmat înaintea Domnului;
Exod 25.23-30;Lev 24.6-8;
8 peste toate aceste lucruri sã întindã un covor cãrmiziu, ºi sã-l acopere cu o învelitoare de piele de viþel de mare; apoi sã punã drugii mesei.
9 Sã ia un covor albastru, ºi sã acopere sfeºnicul, candelele lui, mucãrile lui, cenuºarele lui ºi toate vasele lui pentru untdelemn, cari se întrebuinþeazã pentru slujba lui;
Exod 25.31;Exod 25.37-38;
10 sã-l punã cu toate uneltele lui într-o învelitoare de piele de viþel de mare; apoi sã-l punã pe targã.
11 Peste altarul de aur sã întindã un covor albastru, ºi sã-l acopere cu o învelitoare de piele de viþel de mare; apoi sã-i punã drugii.
Exod 30.1-3;
12 Sã ia apoi toate uneltele întrebuinþate pentru slujbã în sfîntul locaº, ºi sã le punã într-un covor albastru, ºi sã le acopere cu o învelitoare de piele de viþel de mare; apoi sã le punã pe targã.
13 Sã ia cenuºa din altar, ºi sã întindã peste altar un covor de purpurã;
14 sã punã deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigãile pentru cãrbuni, furculiþele, lopeþile, ligheanele, toate uneltele altarului, ºi deasupra sã întindã o învelitoare de piele de viþel de mare; apoi sã-i punã drugii.
15 Dupãce Aaron ºi fiii lui vor isprãvi de acoperit sfîntul locaº ºi toate uneltele sfîntului locaº, fiii lui Chehat sã vinã, la pornirea taberii, ca sã le ducã; dar sã nu se atingã de lucrurile sfinte, ca sã nu moarã. Acestea sînt lucrurile pe cari au sã le ducã fiii lui Chehat din cortul întîlnirii.
Numeri 7.9;Numeri 10.21;Deut 31.9;2Sam 6.13;1Cron 15.2-15;2Sam 6.6-7;1Cron 13.9-10;Numeri 3.31;
16 Eleazar, fiul preotului Aaron, sã aibã subt privigherea lui untdelemnul pentru sfeºnic, tãmîia mirositoare, darul de pîne de toate zilele ºi untdelemnul pentru ungere; sã aibã în grija lui tot cortul ºi tot ce cuprinde el, sfîntul locaº ºi uneltele lui."
Exod 25.6;Lev 24.2;Exod 30.34;Exod 29.40;Exod 30.23;
17 Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron, ºi a zis:
18  Sã nu cumva sã puneþi neamul familiilor Chehatiþilor în primejdie sã fie nimicit din mijlocul Leviþilor.
19 Iatã ce sã faceþi pentru ei, ca sã trãiascã ºi sã nu moarã cînd se vor apropia de Locul prea sfînt: Aaron ºi fiii lui sã vinã, ºi sã punã pe fiecare din ei la slujba ºi sarcina lui.
Numeri 4.4;
20 Sã nu intre ei sã înveleascã lucrurile sfinte, ca sã nu moarã."
Exod 19.21;1Sam 6.19;
21 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
22  Numãrã ºi pe fiii lui Gherºon, dupã casele pãrinþilor lor, dupã familiile lor;
23 ºi anume, sã faci numãrãtoarea, începînd dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînã la vîrsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sînt în stare sã împlineascã vreo slujbã în cortul întîlnirii.
Numeri 4.3;
24 Iatã slujbele familiilor Gherºoniþilor, slujba pe care vor trebui s-o facã ºi ce vor trebui sã ducã.
25 Sã ducã covoarele cortului ºi cortul întîlnirii, învelitoarea lui ºi învelitoarea de piele de viþel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la uºa cortului întîlnirii;
Numeri 3.25-26;
26 pînzele curþii ºi perdeaua dela uºa porþii curþii, dejur împrejurul cortului ºi altarului, funiile lor ºi toate uneltele cari þin de ele. ªi ei sã facã toatã slujba privitoare la aceste lucruri.
27 În slujbele lor, fiii Gherºoniþilor sã fie subt poruncile lui Aaron ºi fiilor lui, pentru tot ce vor duce ºi pentru toatã slujba pe care vor trebui s-o facã; în grija lor sã daþi tot ce au de dus.
28 Acestea sînt slujbele familiilor fiilor Gherºoniþilor în cortul întîlnirii, ºi ce au ei de pãzit subt cîrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
29 Sã faci numãrãtoarea fiilor lui Merari, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor;
30 ºi anume, sã faci numãrãtoarea, începînd dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînã la vîrsta de cinci zeci de ani, a tuturor celor ce sînt în stare sã facã vreo slujbã în cortul întîlnirii.
Numeri 4.3;
31 Iatã ce este dat în grija lor ºi ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul întîlnirii: scîndurile cortului, drugii lui, stîlpii lui, picioarele lui;
Numeri 3.36-37;Exod 26.15;
32 stîlpii curþii de jur împrejur, picioarele lor, þãruºii lor, funiile lor, toate uneltele cari þin de ei ºi tot ce este rînduit pentru slujba lor. Sã spuneþi pe nume lucrurile cari sînt date în grija lor ºi pe cari le au ei de purtat.
Exod 38.21;
33 Acestea sînt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe cari au sã le facã ei în cortul întîlnirii, subt cîrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron."
34 Moise, Aaron ºi mai marii adunãrii au fãcut numãrãtoarea fiilor Chehatiþilor, dupã familiile lor ºi dupã casele pãrinþilor lor,
Numeri 4.2;
35 ºi anume a tuturor acelora cari, dela vîrsta de treizeci de ani în sus, pînã la vîrsta de cincizeci de ani, erau în stare sã facã vreo slujbã în cortul întîlnirii.
36 Cei ieºiþi la numãrãtoare, dupã familiile lor, au fost douã mii ºapte sute cinci zeci.
37 Aceºtia sînt cei ieºiþi la numãrãtoare din familiile Chehatiþilor, toþi cei ce fãceau vreo slujbã în cortul întîlnirii; Moise ºi Aaron le-au fãcut numãrãtoarea, dupã porunca Domnului datã prin Moise.
38 Fiii lui Gherºon ieºiþi la numãrãtoare, dupã familiile lor ºi dupã casele pãrinþilor lor,
39 dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînã la vîrsta de cincizeci de ani, ºi anume toþi cei ce erau în stare sã facã vreo slujbã în cortul întîlnirii,
40 cei ieºiþi la numãrãtoare, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, au fost douã mii ºase sute treizeci.
41 Aceºtia sînt cei ieºiþi la numãrãtoare din familiile fiilor lui Gherºon, toþi cei ce fãceau vreo slujbã în cortul întîlnirii; Moise ºi Aaron le-au fãcut numãrãtoarea dupã porunca Domnului.
Numeri 4.22;
42 Cei ieºiþi la numãrãtoare dintre familiile fiilor lui Merari, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor,
43 dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînã la vîrsta de cincizeci de ani, toþi cei ce erau în stare sã facã vreo slujbã în cortul întîlnirii,
44 cei ieºiþi la numãrãtoare, dupã familiile lor, au fost trei mii douã sute.
45 Aceºtia sînt cei ieºiþi la numãrãtoare din familiile fiilor lui Merari; Moise ºi Aaron le-au fãcut numãrãtoarea dupã porunca Domnului datã prin Moise.
Numeri 4.29;
46 Toþi aceia dintre Leviþi a cãror numãrãtoare au fãcut-o Moise, Aaron ºi mai marii lui Israel, dupã familiile lor ºi dupã casele pãrinþilor lor,
47 dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînã la vîrsta de cinci zeci de ani, toþi cei ce erau în stare sã facã vreo slujbã ºi sã ducã cortul întîlnirii,
Numeri 4.3-30;
48 toþi cei ieºiþi la numãrãtoare, au fost opt mii cincisute optzeci.
49 Le-au fãcut numãrãtoarea dupã porunca Domnului datã prin Moise, arãtînd fiecãruia slujba pe care trebuia s-o facã ºi ce trebuia sã ducã; le-au fãcut numãrãtoarea dupã porunca pe care o dãduse lui Moise Domnul.
Numeri 4.15-31;Numeri 4.1-21;

Cap. 5

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Porunceºte copiilor lui Israel sã izgoneascã din tabãrã pe orice lepros, ºi pe oricine are o lepãdare de sãmînþã, sau este întinat prin atingerea de un mort.
Lev 13.3-46;Numeri 12.14;Lev 15.2;Lev 21.1;Numeri 9.6-10;Numeri 19.11-13;Numeri 31.19;
3 Fie bãrbaþi fie femei, sã-i scoateþi afarã din tabãrã; sã-i scoateþi afarã, ca sã nu spurce tabãra în mijlocul cãreia Îmi am Eu locuinþa."
Lev 26.11-12;2Cor 6.16;
4 Copiii lui Israel au fãcut aºa, ºi i-au scos afarã din tabãrã; cum poruncise lui Moise Domnul, aºa au fãcut copiii lui Israel.
5 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
6  Spune copiilor lui Israel: Cînd un bãrbat sau o femeie va pãcãtui împotriva aproapelui sãu, fãcînd o cãlcare de lege faþã de Domnul, ºi se va face astfel vinovat,
Lev 6.2-3;
7 sã-ºi mãrturiseascã pãcatul, ºi sã dea înapoi în întregime preþul lucrului cîºtigat prin mijloace necinstite, adãugînd a cincea parte; sã-l dea aceluia faþã de care s-a fãcut vinovat.
Lev 5.5;Lev 26.40;Ios 7.19;Ios ;Lev 6.5;
8 Dacã nu este nimeni care sã aibã drept sã ia înapoi lucrul cîºtigat prin mijloace necinstite, lucrul acela sã se întoarcã la Domnul, la preot, afarã de berbecele adus ca jertfã de ispãºire cu care se va face ispãºire pentru cel vinovat.
Lev 6.6-7;Lev 7.7;
9 Orice dar ridicat din lucrurile închinate Domnului de copiii lui Israel, sã fie al preotului, cãruia îi sînt aduse.
Exod 29.28;Lev 6.17-26;Lev 7.6-7.9-14;Numeri 18.8-19;Deut 18.3-4;Ezec 44.29-30;
10 Lucrurile închinate Domnului vor fi ale preotului: tot ce i se va da preotului, al lui sã fie."
Lev 10.13;
11 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
12  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le: Dacã pãcãtuieºte nevasta cuiva faþã de bãrbatul ei, ºi-i este necredincioasã;
13  dacã altul se culcã cu ea, ºi lucrul este ascuns de bãrbatul ei; dacã ea s-a pîngãrit în ascuns, fãrã sã fie vreun martor împotriva ei, ºi fãrã sã fie prinsã asupra faptului; -
Lev 18.20;
14 ºi dacã bãrbatul este apucat de un duh de gelozie ºi are bãnuieli asupra nevestei lui, care s-a pîngãrit, sau dacã este cuprins de un duh de gelozie ºi are bãnuieli asupra nevestei lui, care nu s-a pîngãrit; -
15 omul acela sã-ºi aducã nevasta la preot, ºi, ca dar de mîncare pentru ea, sã aducã a zecea parte dintr-o efã de floare de fãinã de orz; sã nu toarne untdelemn pe ea, ºi sã nu punã tãmîie pe ea, cãci acesta este un dar de mîncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descopere o fãrãdelege.
1Imp 17.18;Ezec 29.16;
16 Preotul s-o apropie, ºi s-o punã sã stea în picioare înaintea Domnului.
17 Preotul sã ia apã sfîntã într-un vas de pãmînt; sã ia þãrînã de pe podeala cortului ºi s-o punã în apã.
18 Preotul sã punã pe femeie sã stea în picioare înaintea Domnului; sã descopere capul femeii, ºi sã-i punã în mîni darul de mîncare adus pentru descoperire, darul de mîncare adus pentru gelozie; preotul sã aibã în mînã apele amare aducãtoare de blestem.
19 Preotul sã punã pe femeie sã jure, ºi sã-i zicã: Dacã niciun om nu s-a culcat cu tine, ºi dacã, fiind subt puterea bãrbatului tãu, nu te-ai abãtut dela el ca sã te pîngãreºti cu altul, sã nu-þi facã niciun rãu aceste ape amare aducãtoare de blestem!
20 Dar dacã, fiind subt puterea bãrbatului tãu, te-ai abãtut dela el ºi te-ai pîngãrit, ºi dacã un alt om decît bãrbatul tãu s-a culcat cu tine, -
21 ºi preotul sã punã pe femeie sã jure cu un jurãmînt de blestem, ºi sã-i zicã: Domnul sã te facã sã ajungi de blestem ºi de urgie în mijlocul poporului tãu, fãcînd sã þi se usuce coapsa ºi sã þi se umfle pîntecele,
Ios 6.26;1Sam 14.24;Neem 10.29;Neem ;Ier 29.22;
22 ºi apele acestea aducãtoare de blestem sã intre în mãruntaiele tale, ca sã facã sã þi se umfle pîntecele ºi sã þi se usuce coapsa! ªi femeia sã zicã: Amin! Amin!
Ps 109.18;Ps ;Deut 27.15;
23 Preotul sã scrie blestemurile acestea într-o carte, apoi sã le ºteargã cu apele cele amare.
24 ªi sã dea femeii sã bea apele amare aducãtoare de blestem; ºi apele aducãtoare de blestem vor intra în ea ºi-i vor pricinui amãrãciunea.
25 Preotul sã ia din mînile femeii darul de mîncare adus pentru gelozie, sã legene darul într-o parte ºi într-alta înaintea Domnului, ºi sã-l aducã pe altar.
Lev 8.27;
26 Apoi preotul sã ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, ºi sã-l ardã pe altar. Dupã aceea, sã dea femeii sã bea apele.
Lev 2.2-9;
27 Dupãce îi va da sã bea apele, dacã ea s-a pîngãrit ºi a fost necredincioasã bãrbatului ei, apele aducãtoare de blestem vor intra în ea, ºi-i vor pricinui amãrãciunea; pîntecele i se va umfla, coapsa i se va usca, ºi femeia aceasta va fi de blestem în mijlocul poporului ei.
Deut 28.37;Ps 83.9-11;Ier 24.9;Ier ;Ier 29.18-22;Ier ;Ier 42.18;Zah 8.13;
28 Dar dacã femeia nu s-a pîngãrit ºi este curatã, va rãmînea neatinsã, ºi va avea copii.
29 Aceasta este legea asupra geloziei, pentru împrejurarea cînd o femeie, care este subt puterea bãrbatului ei, se abate ºi se pîngãreºte,
Numeri 5.19;
30 ºi pentru împrejurarea cînd un bãrbat, apucat de un duh de gelozie, are bãnuieli asupra nevestei lui: preotul s-o punã sã stea în picioare înaintea Domnului, ºi sã-i facã întocmai dupã legea aceasta.
31 Bãrbatul va fi scutit de vinã, dar femeia aceea îºi va lua pedeapsa nelegiuirii ei."
Lev 20.17-20;

Cap. 6

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2 Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le: Cînd un bãrbat sau o femeie se va despãrþi de ceilalþi, fãcînd o juruinþã de nazireat, ca sã se închine Domnului,
Lev 27.2;Jud 13.5;Fapt 21.23;Rom 1.1;
3 sã se fereascã de vin ºi de bãuturã îmbãtãtoare; sã nu bea nici oþet fãcut din vin, nici oþet fãcut din vreo bãuturã îmbãtãtoare; sã nu bea nicio bãuturã stoarsã din struguri, ºi sã nu mãnînce struguri proaspeþi nici uscaþi.
Amos 2.12;Luc 1.15;
4 În tot timpul nazireatului lui, sã nu mãnînce nimic care vine din viþã, dela sîmburi pînã la pieliþa strugurelui.
5 În tot timpul nazireatului, briciul sã nu treacã pe capul lui; pînã la împlinirea zilelor pentru cari s-a închinat Domnului, va fi sfînt; sã-ºi lase pãrul sã creascã în voie.
Jud 13.5;Jud 16.17;1Sam 1.11;
6 În tot timpul cît s-a fãgãduit Domnului prin jurãmînt, sã nu se apropie de un mort;
Lev 21.11;Numeri 19.11-16;
7 sã nu se pîngãreascã nici la moartea tatãlui sãu, nici a mamei sale, nici a fratelui sãu, nici a sorei sale, cãci poartã pe cap închinarea Dumnezeului lui.
Lev 21.1-11;Numeri 9.6;
8 În tot timpul nazireatului, sã fie închinat Domnului.
9 Dacã moare cineva de moarte nãpraznicã lîngã el, ºi capul lui închinat se face astfel necurat, sã-ºi radã capul în ziua curãþirii, ºi anume sã ºi-l radã a ºaptea zi.
Fapt 18.18;Fapt 21.24;
10 În ziua a opta, sã aducã preotului douã turturele sau doi pui de porumbel, la uºa cortului întîlnirii.
Lev 5.7;Lev 14.22;Lev 15.14-29;
11 Preotul sã jertfeascã pe unul ca jertfã de ispãºire, iar pe celalt ca ardere de tot, ºi sã facã pentru el ispãºirea pãcatului lui, fãcut cu prilejul mortului. Nazireul sã-ºi sfinþeascã apoi capul chiar în ziua aceea.
12 Sã închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte, ºi sã aducã un miel de un an ca jertfã pentru vinã; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentrucã nazireatul lui a fost pîngãrit.
Lev 5.6;
13 Iatã legea nazireului. În ziua cînd se va împlini vremea nazireatului lui, sã fie adus la uºa cortului întîlnirii.
Fapt 21.26;
14 Ca dar, sã aducã Domnului: un miel de un an fãrã cusur, pentru arderea de tot, o oaie de un an ºi fãrã cusur pentru jertfa de ispãºire, ºi un berbece fãrã cusur, pentru jertfa de mulþãmire;
Lev 4.2-32;Lev ;Lev 3.6;
15 un coº cu azimi, turte fãcute din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn, ºi plãcinte fãrã aluat, stropite cu untdelemn, împreunã cu darul de mîncare ºi jertfa de bãuturã obicinuite.
Lev 2.4;Lev ;Exod 29.2;Numeri 15.5-10;
16 Preotul sã aducã aceste lucruri înaintea Domnului ºi sã aducã jertfa lui de ispãºire ºi arderea de tot;
17 sã pregãteascã berbecele ca jertfã de mulþãmire Domnului, împreunã cu coºul cu azimi, ºi sã pregãteascã ºi darul lui de mîncare ºi jertfa lui de bãuturã.
18 Nazireul sã-ºi radã, la uºa cortului întîlnirii, capul închinat Domnului; sã ia pãrul capului sãu închinat Domnului, ºi sã-l punã pe focul care este subt jertfa de mulþãmire.
Fapt 21.24;
19 Preotul sã ia spata dreaptã fiartã a berbecelui, o turtã nedospitã din coº, ºi o plãcintã nedospitã; ºi sã le punã în mînile Nazireului, dupã ce acesta ºi-a ras capul închinat Domnului.
1Sam 2.15;1Sam ;Exod 29.23-24;
20 Preotul sã le legene într-o parte ºi într-alta înaintea Domnului: acesta este un lucru sfînt, care este al preotului, împreunã cu pieptul legãnat ºi spata adusã ca jertfã prin ridicare. Apoi, nazireul va putea sã bea vin.
Exod 29.27-28;
21 Aceasta este legea pentru cel ce a fãcut juruinþa de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afarã de ce-i vor îngãdui mijloacele lui. Sã împlineascã tot ce este poruncit pentru juruinþa pe care a fãcut-o, dupã legea nazireatului."
22 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
23  Vorbeºte lui Aaron ºi fiilor lui, ºi spune-le: Aºa sã binecuvîntaþi pe copiii lui Israel, ºi sã le ziceþi:
Lev 9.22;1Cron 23.13;
24 Domnul sã te binecuvinteze, ºi sã te pãzeascã!
Ps 121.7;Ioan 17.11;
25 Domnul sã facã sã lumineze Faþa Lui peste tine, ºi sã Se îndure de tine!
Ps 31.16;Ps 67.1;Ps 80.3-19;Ps 119.135;Dan 9.17;Gen 43.29;
26 Domnul sã-ªi înalþe Faþa peste tine, ºi(c)sã-þi dea pacea!
Ps 4.6;Ioan 14.27;2Tes 3.16;
27 Astfel sã punã Numele Meu peste copiii lui Israel, ºi Eu îi voi binecuvînta."
Deut 28.10;2Cron 7.14;Isa 43.7;Dan 9.18-19;Ps 115.12;

Cap. 7

1 Cînd a isprãvit Moise de aºezat cortul, l-a uns ºi l-a sfinþit împreunã cu toate uneltele lui, precum ºi altarul cu toate uneltele lui; le-a uns ºi le-a sfinþit.
Exod 40.18;Lev 8.10-11;
2 Atunci mai marii lui Israel, cãpeteniile caselor pãrinþilor lor, ºi-au adus darurile lor: aceºtia erau mai marii seminþiilor, cari luaserã parte la numãrãtoare.
Numeri 1.4;
3 Ei ºi-au adus ca dar înaintea Domnului: ºase carã acoperite ºi doisprezece boi, adicã un car la douã cãpetenii, ºi un bou de fiecare cãpetenie; ºi le-au adus înaintea cortului.
4 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
5  Ia dela ei aceste lucruri, ºi sã le întrebuinþezi pentru slujba cortului întîlnirii; sã le dai Leviþilor, fiecãruia dupã cum cere slujba lui."
6 Moise a luat carãle ºi boii, ºi le-a dat Leviþilor.
7 A dat douã carã ºi patru boi fiilor lui Gherºon, dupã cum cereau slujbele lor;
Numeri 4.25;
8 a dat patru carã ºi opt boi fiilor lui Merari, dupã cum cereau slujbele lor, subt cîrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
Numeri 4.31;Numeri 4.28-33;
9 Dar n-a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentrucã, dupã cum cereau slujbele lor, ei trebuiau sã ducã lucrurile sfinte pe umeri.
Numeri 4.15;Numeri 4.6-14;2Sam 6.13;
10 Cãpeteniile ºi-au adus darurile pentru tîrnosirea altarului, în ziua cînd l-au uns; cãpeteniile ºi-au adus darurile înaintea altarului.
Deut 20.5;1Imp 8.63;2Cron 7.5-9;Ezra 6.16;Neem 12.27;Ps 30.1;
11 Domnul a zis lui Moise: Cãpeteniile sã vinã unul cîte unul, ºi anume fiecare în cîte o zi deosebitã, ca sã-ºi aducã darul pentru tîrnosirea altarului."
12 Cel ce ºi-a adus darul în ziua întîi, a fost Nahºon, fiul lui Aminadab, din seminþia lui Iuda.
Numeri 2.3;
13 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighean de argint de ºaptezeci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
Exod 30.13;Lev 2.1;
14 o cãþuie de aur de zece sicli, plinã cu tãmîie,
Exod 30.34;
15 un viþel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
Lev 1.2;
16 un þap, pentru jertfa de ispãºire;
Lev 4.23;
17 ºi, pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahºon, fiul lui Aminadab.
Lev 3.1;
18 A doua zi, ºi-a adus darul Netaneel, fiul lui Þuar, cãpetenia lui Isahar.
19 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighean de argint de ºaptezeci de sicli,dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
20 o cãþuie de aur de zece sicli, plinã cu tãmîie;
21 un viþel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
22 un þap, pentru jertfa de ispãºire;
23 ºi, pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Þuar.
24 A treia zi, cãpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,
25 a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighean de argint de ºaptezeci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
26 o cãþuie de aur de zece sicli, plinã cu tãmîie;
27 un viþel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
28 un þap, pentru jertfa de ispãºire;
29 ºi, pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.
30 A patra zi, cãpetenia fiilor lui Ruben, Eliþur, fiul lui ªedeur,
31 a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighean de argint de ºaptezeci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
32 o cãþuie de aur de zece sicli plinã cu tãmîie;
33 un viþel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
34 un þap pentru jertfa de ispãºire;
35 ºi, pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliþur, fiul lui ªedeur.
36 A cincea zi, capetenia fiilor lui Simeon, ªelumiel, fiul lui Þuriºadai,
37 a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighean de argint de ºaptezeci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
38 o cãþuie de aur de zece sicli, plinã cu tãmîie;
39 un viþel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
40 un þap, pentru jertfa de ispãºire;
41 ºi, pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mîncare al lui ªelumiel, fiul lui Þuriºadai.
42 A ºasea zi, cãpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel,
43 a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighean de argint de ºaptezeci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
44 o cãþuie de aur de zece sicli, plinã cu tãmîie;
45 un viþel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
46 un þap, pentru jertfa de ispãºire;
47 ºi, pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel.
48 A ºaptea zi, cãpetenia fiilor lui Efraim, Eliºama, fiul lui Amihud,
49 a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighean de argint de ºaptezeci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
50 o cãþuie de aur de zece sicli, plinã cu tãmîie;
51 un viþel,un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot:
52 un þap, pentru jertfa de ispãºire:
53 ºi, pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliºama, fiul lui Amihud.
54 A opta zi, cãpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahþur,
55 a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighean de argint de ºaptezeci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
56 o cãþuie de aur de zece sicli, plinã cu tãmîie;
57 un viþel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
58 un þap pentru jertfa de ispãºire;
59 ºi, pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahþur.
60 A noua zi, cãpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,
61 a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighean de argint de ºapte zeci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
62 o cãþuie de aur de zece sicli, plinã cu tãmîie;
63 un viþel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
64 un þap, pentru jertfa de ispãºire;
65 ºi, pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.
66 A zecea zi, cãpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amiºadai,
67 a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighean de argint de ºaptezeci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
68 o cãþuie de aur, plinã cu tãmîie;
69 un viþel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
70 un þap, pentru jertfa de ispãºire;
71 ºi pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amiºadai.
72 A unsprezecea zi, cãpetenia fiilor lui Aºer, Paguiel, fiul lui Ocran,
73 a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighean de argint de ºaptezeci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
74 o cãþuie de aur de zece sicli, plinã cu tãmîie;
75 un viþel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
76 un þap, pentru jertfa de ispãºire;
77 ºi, pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran.
78 A douãsprezecea zi, cãpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,
79 a adus: o farfurie de argint în greutate de o sutã treizeci de sicli, un lighian de argint de ºaptezeci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº, amîndouã pline cu floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn, pentru darul de mîncare;
80 o cãþuie de aur de zece sicli, plinã cu tãmîie;
81 un viþel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
82 un þap, pentru jertfa de ispãºire;
83 ºi, pentru jertfa de mulþãmire, doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan.
84 Acestea au fost darurile aduse de cãpeteniile lui Israel pentru tîrnosirea altarului, în ziua cînd l-au uns. Au fost douãsprezece farfurii de argint, douãsprezece ligheane de argint, douãsprezece cãþuii de aur;
85 fiecare farfurie de argint cîntãrea o sutã treizeci de sicli, ºi fiecare lighian cîntãrea ºaptezeci de sicli, aºa cã argintul acestor unelte se ridica în totul la douã mii patru sute de sicli, dupã siclul sfîntului locaº.
86 Au fost douãsprezece cãþui de aur pline cu tãmîie, cîte zece sicli cãþuia, dupã siclul sfîntului locaº; aurul cãþuiilor se ridica în totul la o sutã douãzeci de sicli.
87 Toate dobitoacele pentru arderea de tot au fost doisprezece viþei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mîncare obicinuite, doisprezece þapi, pentru jertfa de ispãºire.
88 Toate dobitoacele pentru jertfa de mulþãmire: douãzeci ºi patru de boi, ºasezeci de berbeci, ºasezeci de þapi, ºasezeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru tîrnosirea altarului, dupã ce l-au uns.
Numeri 7.1;
89 Cînd intra Moise în cortul întîlnirii ca sã vorbeascã cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispãºirii care era aºezat pe chivotul mãrturiei, între cei doi heruvimi. ªi vorbea cu Domnul.
Numeri 12.8;Exod 33.9-11;Exod 25.22;

Cap. 8

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Vorbeºte lui Aaron, ºi spune-i: Cînd vei aºeza candelele în sfeºnic, cele ºapte candele vor trebui sã lumineze în partea dinainte a sfeºnicului."
Exod 25.37;Exod 40.25;
3 Aaron a fãcut aºa; a aºezat candelele în partea dinainte a sfeºnicului, cum poruncise lui Moise Domnul.
4 Sfeºnicul era de aur bãtut; atît piciorul cît ºi florile lui, erau de aur bãtut. Moise fãcuse sfeºnicul dupã chipul, pe care i-l arãtase Domnul.
Exod 25.31;Exod 25.18;Exod 25.40;
5 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
6  Ia pe Leviþi din mijlocul copiilor lui Israel, ºi curãþeºte-i.
7 Iatã cum sã-i curãþeºti: Stropeºte-i cu apã ispãºitoare; sã lase sã treacã briciul peste tot trupul lor, sã-ºi spele hainele, ºi sã se curãþeascã.
Numeri 19.9-18;Lev 14.8-9;
8 Sã ia apoi un viþel, cu darul de mîncare obicinuit, fãcut din floare de fãinã, frãmîntatã cu untdelemn; ºi sã mai iei un alt viþel pentru jertfa de ispãºire.
Lev 2.1;
9 Sã apropii pe Leviþi înaintea cortului întîlnirii, ºi sã strîngi toatã adunarea copiilor lui Israel.
Exod 29.4;Exod 40.12;Lev 8.3;
10 Sã apropii pe Leviþi înaintea Domnului; ºi copiii lui Israel sã-ºi punã mînile pe Leviþi.
Lev 1.4;
11 Aaron sã legene pe Leviþi într-o parte ºi într-alta înaintea Domnului, ca un dar legãnat din partea copiilor lui Israel; ºi sã fie închinaþi astfel în slujba Domnului.
12 Leviþii sã-ºi punã mînile pe capul viþeilor, ºi sã aduci unul ca jertfã de ispãºire, ºi altul ca ardere de tot, ca sã faci ispãºire pentru Leviþi.
Exod 29.10;
13 Sã pui pe Leviþi în picioare înaintea lui Aaron ºi înaintea fiilor lui, ºi sã-i legeni într-o parte ºi într-alta, ca un dar legãnat Domnului.
14 Aºa sã desparþi pe Leviþi din mijlocul copiilor lui Israel; ºi Leviþii vor fi ai Mei.
Numeri 3.45;Numeri 16.9;
15 Dupã aceea, Leviþii sã vinã sã facã slujba în cortul întîlnirii. Astfel sã-i curãþeºti ºi sã-i legeni într-o parte ºi într-alta, ca un dar legãnat.
Numeri 8.11-13;
16 Cãci ei Îmi sînt daþi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul întîilor nãscuþi, din toþi întîii nãscuþi ai copiilor lui Israel.
Numeri 3.12-45;
17 Cãci orice întîi nãscut al copiilor lui Israel este al Meu, atît din oameni cît ºi din dobitoace; Mie Mi i-am închinat în ziua cînd am lovit pe toþi întîii nãscuþi în þara Egiptului.
18 ªi Eu am luat pe Leviþi în locul tuturor întîilor nãscuþi ai copiilor lui Israel.
19 Am dat pe Leviþi în totul lui Aaron ºi fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca sã facã slujbã pentru copiii lui Israel în cortul întîlnirii, sã facã ispãºire pentru copiii lui Israel, ºi astfel copiii lui Israel sã nu fie loviþi cu nici o urgie, cînd se vor apropia de sfîntul locaº."
Numeri 3.9;Numeri 1.53;Numeri 16.46;Numeri 18.5;2Cron 26.16;
20 Moise, Aaron ºi toatã adunarea copiilor lui Israel, au fãcut cu Leviþii tot ce poruncise lui Moise Domnul despre Leviþi; aºa au fãcut copiii lui Israel cu ei.
21 Leviþii s-au curãþit, ºi ºi-au spãlat hainele. Aaron i-a legãnat într-o parte ºi într-alta, ca un dar legãnat înaintea Domnului, ºi a fãcut ispãºire pentru ei, ca sã-i curãþeascã.
Numeri 8.7;Numeri 8.11-12;
22 Dupã aceea, Leviþii au venit sã-ºi facã slujba în cortul întîlnirii, în faþa lui Aaron ºi a fiilor lui. Întocmai cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la Leviþi, aºa s-a fãcut cu ei.
Numeri 8.15;Numeri 8.5;
23 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
24  Iatã legea privitoare la Leviþi. Dela vîrsta de douãzeci ºi cinci de ani în sus, orice Levit va intra în slujba cortului întîlnirii ca sã îndeplineascã o slujbã acolo.
Numeri 4.3;1Cron 23.3-27;
25 Dela vîrsta de cincizeci de ani încolo, sã iasã din slujbã, ºi sã nu mai slujeascã.
26 Va putea sã ajute pe fraþii lui în cortul întîlnirii, sã pãzeascã ce le este dat în grijã; dar sã nu mai facã slujbã. Aºa sã faci cu Leviþii în ce priveºte slujbele lor."
Numeri 1.53;

Cap. 9

1 Domnul a vorbit lui Moise, în pustia Sinai, în luna întîi a anului al doilea, dupã ieºirea lor din þara Egiptului. ªi a zis:
2  Copiii lui Israel sã prãznuiascã Paºtele la vremea hotãrîtã.
Exod 12.1;Lev 23.5;Numeri 28.16;Deut 16.1-2;
3 Sã le prãznuiþi la vremea hotãrîtã, în a patrusprezecea zi a lunii acesteia, seara; sã le prãznuiþi dupã toate legile, ºi dupã toate poruncile privitoare la ele."
4 Moise a vorbit copiilor lui Israel, sã prãznuiascã Paºtele.
5 ªi au prãznuit Paºtele în a patrusprezecea zi a lunii întîi, seara, în pustia Sinai; copiii lui Israel au fãcut întocmai dupã toate poruncile, pe cari le dãduse lui Moise Domnul.
Ios 5.10;
6 S-a întîmplat cã niºte oameni, fiind necuraþi din pricinã cã se atinseserã de un mort, nu puteau prãznui Paºtele în ziua aceea. Ei s-au înfãþiºat în aceeaº zi înaintea lui Moise ºi înaintea lui Aaron.
Numeri 5.2;Numeri 19.11-16;Ioan 18.28.Exod;Numeri 27.2;
7 ªi oamenii aceia au zis lui Moise: Noi sîntem necuraþi din pricina unui mort; de ce sã fim nevoiþi sã nu ne aducem la vremea hotãrîtã darul cuvenit Domnului în mijlocul copiilor lui Israel?"
8 Moise le-a rãspuns: Aºteptaþi sã vãd ce vã porunceºte Domnul."
Numeri 27.5;
9 ªi Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
10  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le: Dacã cineva dintre voi sau dintre urmaºii voºtri este necurat din pricina unui mort, sau este într-o cãlãtorie lungã, totuº sã prãznuiascã Paºtele în cinstea Domnului.
11 ªi, sã le prãznuiascã în luna a doua, în ziua a patrusprezecea, seara; sã le mãnînce cu azimi ºi ierburi amare.
2Cron 30.2-15;Exod 12.8;
12 Sã nu lase din ele nimic pînã a doua zi dimineaþa, ºi sã nu frîngã niciun os din ele. Sã le prãznuiascã dupã toate poruncile privitoare la Paºte.
Exod 12.10;Exod 12.46;Ioan 19.36;Exod 12.43;
13 Dacã cineva nu este necurat, nici nu este în cãlãtorie, ºi totuº nu prãznuieºte Paºtele, sufletul acela sã fie nimicit din poporul lui; pentru cã n-a adus darul cuvenit Domnului la vremea hotãrîtã, omul acela sã-ºi ia pedeapsa pentru pãcatul lui.
Gen 17.14;Exod 12.15;Numeri 9.7;Numeri 5.31;
14 Dacã un strãin, care locuieºte între voi, prãznuieºte Paºtele Domnului, sã se þinã de legile ºi poruncile privitoare la Paºte. Aceeaº lege sã fie între voi, pentru strãin ca ºi pentru bãºtinaº."
Exod 12.49;
15 În ziua cînd a fost aºezat cortul, norul a acoperit locaºul cortului întîlnirii; ºi, de seara pînã dimineaþa deasupra cortului era ca înfãþiºarea unui foc.
Exod 40.34;Neem 9.12-19;Ps 78.14;Exod 13.21;Exod 40.38;
16 Totdeauna era aºa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfãþiºarea unui foc.
17 Cînd se ridica norul de pe cort, porneau ºi copiii lui Israel; ºi acolo unde se oprea norul, tãbãrau ºi copiii lui Israel.
Exod 40.36;Numeri 10.11-34;Ps 80.1;
18 Copiii lui Israel porneau dupã porunca Domnului ºi tãbãrau dupã porunca Domnului; tãbãrau atîta vreme cît rãmînea norul deasupra cortului.
1Cor 10.1;
19 Cînd norul rãmînea mai multã vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului, ºi nu porneau.
Numeri 1.53;Numeri 3.8;
20 Cînd norul rãmînea mai puþine zile deasupra cortului, ei tãbãrau dupã porunca Domnului, ºi porneau dupã porunca Domnului.
21 Dacã norul se oprea de seara pînã dimineaþa, ºi se ridica dimineaþa, atunci porneau ºi ei. Dacã norul se ridica dupã o zi ºi o noapte, atunci porneau ºi ei.
22 Dacã norul se oprea deasupra cortului douã zile, sau o lunã, sau un an, copiii lui Israel rãmîneau tãbãrîþi, ºi nu porneau; ºi cînd se ridica, porneau ºi ei.
Exod 40.36-37;
23 Tãbãrau dupã porunca Domnului, ºi porneau dupã porunca Domnului; ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului datã prin Moise.
Numeri 9.19;

Cap. 10

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Fã-þi douã trîmbiþe de argint; sã le faci de argint bãtut. Ele sã-þi slujeascã pentru chemarea adunãrii ºi pentru pornirea taberilor.
Isa 1.13;
3 Cînd se va suna cu ele, toatã adunarea sã se strîngã la tine, la uºa cortului întîlnirii.
Ier 4.5;Ioel 2.15;
4 Cînd se va suna numai cu o trîmbiþã, sã se strîngã la tine cãpeteniile, mai marii peste miile lui Israel.
Exod 18.21;Numeri 1.16;Numeri 7.2;
5 Cînd veþi suna cu vîlvã, sã porneascã ceice tãbãrãsc la rãsãrit;
Numeri 2.3;
6 cînd veþi suna a doua oarã cu vîlvã, sã porneascã ceice tãbãrãsc la miazã-zi: pentru plecarea lor, sã se sune cu vîlvã.
Numeri 2.10;
7 Cînd va fi vorba de strîngerea adunãrii, sã sunaþi, dar sã nu sunaþi cu vîlvã.
Numeri 10.3;Ioel 2.1;
8 Din trîmbiþe sã sune fiii lui Aaron, preoþii. Aceasta sã fie o lege vecinicã pentru voi ºi pentru urmaºii voºtri.
Numeri 31.6;Ios 6.4;1Cron 15.24;2Cron 13.12;
9 Cînd veþi merge la rãzboi, în þara voastrã, împotriva vrãjmaºului care va lupta împotriva voastrã, sã sunaþi cu vîlvã din trîmbiþe, ºi Domnul, Dumnezeul vostru, κi va aduce aminte de voi, ºi veþi fi izbãviþi de vrãjmaºii voºtri.
Numeri 31.6;Ios 6.5;2Cron 13.14Jud;2Cron 4.3;2Cron 6.9;2Cron 10.8-12;1Sam 10.18;Ps 106.42;Gen 8.1;Ps 106.4;
10 În zilele voastre de bucurie, la sãrbãtorile voastre, ºi la lunile noi ale voastre, sã sunaþi din trîmbiþe, cînd vã veþi aduce arderile de tot ºi jertfele de mulþãmire; ºi ele vor face ca Dumnezeul vostru sã-ªi aducã aminte de voi. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru."
Numeri 29.1;Lev 23.24;1Cron 15.24;2Cron 5.12;2Cron 7.6;2Cron 29.26;Ezra 3.10;Neem 12.35;Ps 81.3;Numeri 10.9;
11 În ziua a douãsprezecea a lunii a doua a anului al doilea, s-a ridicat norul de pe cortul întîlnirii.
Numeri 9.17;
12 ªi copiii lui Israel au pornit din pustia Sinai dupã taberile lor. Norul s-a oprit în pustia Paran.
Exod 40.36;Numeri 2.9-31;Exod 19.1;Numeri 1.1;Numeri 9.5;Gen 21.21;Numeri 12.16;Numeri 13.3-26;Deut 1.1;
13 Aceastã întîie plecare au fãcut-o dupã porunca Domnului datã prin Moise.
Numeri 10.5-6;Numeri Numeri;Numeri 2.34;
14 Întãi a pornit steagul taberii fiilor lui Iuda, împreunã cu oºtirile lui. Peste oºtirea lui Iuda era mai mare Nahºon, fiul lui Aminadab;
Numeri 2.3-9;Numeri 1.7;
15 peste oºtirea seminþiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Þuar;
16 peste oºtirea seminþiei fiilor lui Zabulon, era Eliab, fiul lui Helon.
17 Cînd a fost desfãcut cortul, au pornit întãi fiii lui Gherºon ºi fiii lui Merari, ducînd cortul.
Numeri 1.51;Numeri 4.24-31.7.6-8;
18 Apoi a pornit steagul taberii lui Ruben, împreunã cu oºtirile lui. Peste oºtirea lui Ruben era mai mare Eliþur, fiul lui ªedeur;
Numeri 2.10-16;
19 peste oºtirea seminþiei fiilor lui Simeon, era ªelumiel, fiul lui Þuriºadai;
20 peste oºtirea seminþiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel.
21 Apoi au pornit Chehatiþii, ducînd sfîntul locaº; pãnã la venirea lor ceilalþi întinseserã cortul.
Numeri 4.4-15;Numeri 7.9;
22 Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Efraim, împreunã cu oºtirile lui. Peste oºtirea lui Efraim era mai mare Eliºama, fiul lui Amihud;
Numeri 2.18-24;
23 peste oºtirea seminþiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahþur;
24 peste oºtirea seminþiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni.
25 Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Dan, împreunã cu oºtirile lui: ei erau coada tuturor taberilor. Peste oºtirea lui Dan era mai mare Ahiezer, fiul lui Amiºadai;
Numeri 2.25-31;Numeri Ios;Numeri 6.9;
26 peste oºtirea seminþiei fiilor lui Aºer era Paguiel, fiul lui Ocran;
27 peste oºtirea seminþiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.
28 Acesta a fost ºirul în care au pornit copiii lui Israel, dupã oºtirile lor; aºa au plecat.
Numeri 2.34;
29 Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui Moise: Noi plecãm spre locul despre care Domnul a zis: Eu vi-l voi da. Vino cu noi, ºi îþi vom face bine, cãci Domnul a fãgãduit cã va face bine lui Israel."
Exod 2.18;Gen 12.7;Jud 1.16;Jud 4.11;Gen 32.12;Exod 3.8;Exod 6.7-8;
30 Hobab i-a rãspuns: Nu pot sã merg; ci mã voi duce în þara mea ºi în locul meu de naºtere."
31 ªi Moise a zis: Nu ne pãrãsi, te rog; fiindcã tu cunoºti locurile unde putem sã tãbãrîm în pustie; deci tu sã ne fii cãlãuzã.
Iov 29.15;
32 ªi dacã vii cu noi, te vom face sã te bucuri de binele, pe care ni-l va face Domnul."
Jud 1.16;
33 Ei au plecat dela muntele Domnului, ºi au mers trei zile; chivotul legãmîntului Domnului a pornit înaintea lor, ºi a fãcut un drum de trei zile, ca sã le caute un loc de odihnã.
Exod 3.1;Deut 1.33;Ios 3.3-6;Ps 132.8;Ier 31.2;Ier Ezec;Ier 20.6;
34 Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei, cînd porneau din tabãrã.
Exod 13.21;Neem 9.12-19;
35 Cînd pornea chivotul, Moise zicea: Scoalã-Te, Doamne, ca sã se împrãºtie vrãjmaºii Tãi, ºi sã fugã dinaintea Feþei Tale cei ce Te urãsc!"
36 Iar cînd îl aºezau, zicea: Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu