Biblia - Vechiul Testament - Levitic - Cap - 21 - 27

Biblia - Vechiul Testament - Levitic - Cap - 21 - 27
Cap. 21
1 Domnul a zis lui Moise: Vorbeºte preoþilor, fiilor lui Aaron, ºi spune-le:Un preot sã nu se atingã de un mort din poporul sãu, ca sã nu se facã necurat;
Ezec 44.25;
2 afarã de rudele lui cele mai deaproape, de mama lui, de tatãl lui, de fiul lui, de fratele lui,

3 ºi de soru-sa care-i încã fecioarã, stã lîngã el ºi nu este mãritatã, afarã de aceºtia, sã nu se atingã de niciun alt mort.
4 Ca unul care este fruntaº în poporul lui, sã nu se facã necurat, atingîndu-se de un mort.
5 Preoþii sã nu-ºi facã un loc pleºuv în cap, pentru un mort, sã nu-ºi radã colþurile bãrbii, ºi sã nu-ºi facã tãieturi în carne.
Levitic 19.27-28;Deut 14.1;Ezec 44.20;
6 Sã fie sfinþi pentru Dumnezeul lor, ºi sã nu necinsteascã Numele Dumnezeului lor; cãci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mîncarea Dumnezeului lor: de aceea sã fie sfinþi.
Levitic 18.21;Levitic 19.12;
7 Sã nu-ºi ia de nevastã o curvã sau o spurcatã, nici o femeie lãsatã de bãrbatul ei, cãci ei sînt sfinþi pentru Dumnezeul lor.
Ezec 44.22;Deut 24.1-2;
8 Sã-l socoteºti ca sfînt, cãci el aduce mîncarea Dumnezeului tãu; el sã fie sfînt pentru tine, cãci Eu sînt sfînt, Eu, Domnul, care vã sfinþesc.
Levitic 20.7-8;
9 Dacã fata unui preot se necinsteºte curvind, necinsteºte pe tatãl ei: sã fie arsã în foc.
Gen 38.24;
10 Preotul care este mare preot între fraþii lui, pe capul cãruia a fost turnat untdelemnul pentru ungere, ºi care a fost închinat în slujba Domnului ºi îmbrãcat în veºminte sfinþite, sã nu-ºi descopere capul, ºi sã nu-ºi sfîºie veºmintele.
Exod 29.29-30;Levitic 8.12;Levitic 16.32;Num 35.25;Exod 28.2;Levitic 16.32;Levitic 10.6;
11 Sã nu se ducã la niciun mort; sã nu se facã necurat, ºi sã nu se atingã nici chiar de tatãl sãu sau de mama sa.
Num 19.14;Levitic 21.1-2;
12 Sã nu iasã din sfîntul locaº, ºi sã nu necinsteascã sfîntul locaº al Dumnezeului sãu; cãci untdelemnul ungerii Dumnezeului sãu este o cununã pe el. Eu sînt Domnul.
Levitic 10.7;Exod 28.36;Levitic 8.9-30;
13 Femeia pe care o va lua el de nevastã, sã fie fecioarã.
Levitic 21.7;Ezec 44.22;
14 Sã nu ia nici o vãduvã, nici o femeie despãrþitã de bãrbat, nici o femeie spurcatã sau curvã; ci femeia pe care o va lua de nevastã din poporul sãu, sã fie fecioarã.
15 Sã nu-ºi necinsteascã sãmînþa în poporul lui; cãci Eu sînt Domnul, care-l sfinþesc."
Levitic 21.8;
16 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
17  Vorbeºte lui Aaron, ºi spune-i:Niciun om din neamul tãu ºi din urmaºii tãi care va avea o meteahnã trupeascã, sã nu se apropie ca sã aducã mîncarea Dumnezeului lui.
Levitic 10.3;Num 16.5;Ps 65.4;
18 Niciun om care va avea o meteahnã trupeascã nu va putea sã se apropie: ºi anume nici un om orb, ºchiop, cu nasul cîrn sau cu un mãdular mai lung;
Levitic 22.23;
19 nici un om cu piciorul frînt sau cu mîna frîntã;
20 nici un om ghebos sau pipernicit, cu albeaþã în ochi, care are rîie, pecingine sau boºit.
Deut 23.1;
21 Niciun om din neamul preotului Aaron, care va avea vreo meteahnã trupeascã, sã nu se apropie ca sã aducã Domnului jertfele mistuite de foc; are o meteahnã trupeascã: sã nu se apropie ca sã aducã mîncarea Dumnezeului lui.
Levitic 21.6;
22 Din mîncarea Dumnezeului lui, fie lucruri prea sfinte, fie lucruri sfinte, va putea sã mãnînce.
Levitic 2.3-10;Levitic 6.17-29;Levitic 7.1;Levitic 24.9;Num 18.9;Levitic 22.10-12;Num 18.19;
23 Dar sã nu se ducã la perdeaua dinlãuntru, ºi sã nu se apropie de altar, cãci are o meteahnã trupeascã; sã nu-Mi necinsteascã locaºurile Mele cele sfinte, cãci Eu sînt Domnul, care îi sfinþesc."
Levitic 21.12;
24 Astfel a vorbit Moise lui Aaron ºi fiilor sãi, ºi tuturor copiilor lui Israel.

Cap. 22

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2 Vorbeºte lui Aaron ºi fiilor lui, ca sã se fereascã de lucrurile sfinte, cari Îmi sînt închinate de copiii lui Israel, ºi sã nu necinsteascã Numele Meu cel sfînt. Eu sînt Domnul.
Num 6.3;Levitic 18.21;Exod 28.38;Num 18.32;Deut 15.19;
3 Spune-le: Orice om dintre urmaºii voºtri ºi din neamul vostru, care se va apropia de lucrurile sfinte pe cari le închinã Domnului copiii lui Israel, ºi care va avea pe el o necurãþie, omul acela sã fie nimicit dinaintea Mea. Eu sînt Domnul.
Levitic 7.20;
4 Orice om din neamul lui Aaron, care va avea leprã sau scurgere de sãmînþã, sã nu mãnînce din lucrurile sfinte pînã nu va fi curat. Tot aºa ºi cel ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel ce va avea o lepãdare de sãmînþã în somn,
Levitic 15.2;Levitic 14.2;Levitic 15.13;Num 19.11-22;Levitic 15.16;
5 cel ce se va atinge de o tîrîtoare ºi se va spurca, sau un om atins de vreo necurãþie oarecare ºi care se va fi fãcut necurat prin ea.
Levitic 11.24-44;Levitic 15.7-19;
6 Cine se va atinge de aceste lucruri, va fi necurat pînã seara; sã nu mãnînce din lucrurile sfinte, decît dupãce îºi va scãlda trupul în apã;
Levitic 15.5;Evr 10.22;
7 dupã asfinþitul soarelui, va fi curat; ºi în urmã va mînca din lucrurile sfinte, cãci aceasta este hrana lui.
Levitic 21.22;Num 18.11-13;
8 Sã nu mãnînce dintr-o vitã moartã sau sfîºiatã, ca sã nu se spurce cu ea. Eu sînt Domnul.
Exod 22.31;Levitic 17.15;Ezec 44.31;
9 Sã pãzeascã poruncile Mele, ca sã nu-ºi ia pedeapsa pentru pãcatul lor ºi sã nu moarã, pentrucã au necinstit lucrurile sfinte. Eu sînt Domnul, care îi sfinþesc.
Exod 28.43;Num 18.22-32;
10 Nici un strãin sã nu mãnînce din lucrurile sfinte; cel ce locuieºte la un preot ca oaspe, ºi cel tocmit cu ziua, sã nu mãnînce din lucrurile sfinte.
1Sam 21.6;
11 Dar robul cumpãrat de preot cu preþ de argint, va putea sã mãnînce, tot aºa ºi cel nãscut în casa lui; ei sã mãnînce din hrana lui.
Num 18.11-13;
12 Fata unui preot, mãritatã dupã un strãin, sã nu mãnînce din lucrurile sfinte aduse jertfã prin ridicare.
13 Dar fata unui preot, care va fi rãmas vãduvã sau despãrþitã de bãrbat, fãrã sã aibã copii, ºi care se va întoarce în casa tatãlui sãu, ca atunci cînd era fatã, va putea sã mãnînce din hrana tatãlui ei. Dar niciun strãin sã nu mãnînce din ea.
Gen 38.11;Levitic 10.14;Num 18.11-19;
14 Dacã un om mãnîncã dintr-un lucru sfînt, fãrã sã bage de seamã, sã dea preotului preþul lucrului sfînt, adãugînd încã o cincime la el.
Levitic 5.15-16;
15 Preoþii sã nu necinsteascã lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe cari le-au adus ei Domnului ca jertfã prin ridicare;
Num 18.32;
16 ei vor face sã apese astfel asupra lor pãcatul de care s-ar face vinovaþi mîncînd din lucrurile sfinte: cãci Eu sînt Domnul, care îi sfinþesc."
Levitic 22.9;
17 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
18  Vorbeºte lui Aaron ºi fiilor lui, ºi tuturor copiilor lui Israel, ºi spune-le:Orice om din casa lui Israel sau dintre strãinii din Israel, care va aduce o ardere de tot Domnului, fie pentru împlinirea unei juruinþe, fie ca dar de bunã voie,
Levitic 1.2-10;Num 15.14;
19 sã ia o parte bãrbãteascã fãrã cusur din boi, miei sau capre, pentruca jertfa sã fie primitã.
Levitic 1.3;
20 Sã nu aduceþi niciuna care sã aibã vreun cusur, cãci n-ar fi primitã.
Deut 15.21;Deut 17.1;Mal 1.8-14;Efes 5.27;Evr 9.14;1Pet 1.19;
21 Dacã un om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfã de mulþãmire, fie pentru împlinirea unei juruinþe, fie ca dar de bunã voie, vita pentru jertfã sã fie fãrã cusur, ca sã fie primitã; sã n-aibã niciun cusur în ea.
Levitic 3.1-6;Levitic 7.16;Num 15.3-8;Deut 23.21-23;Ps 61.8;Ps 65.1;Ecl 5.4-5;
22 Sã n-aduceþi niciuna care sã fie oarbã, slutã, sau ciuntitã, care sã aibã bube, rîie sau pecingine; din acestea sã n-aduceþi pe altar ca jertfã mistuitã de foc înaintea Domnului.
Levitic 22.20;Mal 1.8;Levitic 1.9-13;Levitic 3.3-5;
23 Ca dar de bunã voie vei putea sã jertfeºti un bou sau un miel cu un mãdular prea lung sau prea scurt; dar, ca dar pentru împlinirea unei juruinþe, nu va fi primit.
Levitic 21.18;
24 Sã n-aduceþi Domnului un dobitoc cu boaºele frînte, stricate, smulse sau tãiate; sã nu-l aduceþi ca jertfã în þara voastrã.
25 Nici sã nu luaþi dela strãin vreunul din aceste dobitoace, ca sã-l aduceþi ca mîncare Dumnezeului vostru; cãci sînt sluþite , au metehne: ºi n-ar fi primite."
Num 15.15-16;Levitic 21.6-17;Mal 1.14;
26 Domnul a zis lui Moise:
27  Viþelul, mielul sau iedul, dupã naºtere, sã mai rãmînã ºapte zile cu mamã-sa, ºi apoi, dela a opta zi înainte, va fi primit sã fie adus Domnului ca jertfã mistuitã de foc.
Exod 22.30;
28 Vaca, oaia sau capra, sã n-o junghiaþi ca jertfã în aceeaº zi cu fãtul lor.
Deut 22.6;
29 Cînd veþi aduce Domnului o jertfã de mulþãmire, s-o aduceþi aºa ca sã fie primitã.
Levitic 7.12;Ps 107.22;Ps 116.17;Amos 4.5;
30 Vita sã se mãnînce în aceeaº zi; sã nu lãsaþi nimic din ea pînã a doua zi dimineaþa. Eu sînt Domnul.
Levitic 7.15;
31 Sã pãziþi poruncile Mele, ºi sã le împliniþi. Eu sînt Domnul.
Levitic 19.37;Num 15.40;Deut 4.40;
32 Sã nu necinstiþi Numele Meu cel sfînt, ca sã fiu sfinþit în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sînt Domnul, care vã sfinþesc,
Levitic 18.21;Levitic 10.3;Mat 6.9;Luc 11.2;Levitic 20.8;
33 ºi care v-am scos din þara Egiptului, ca sã fiu Dumnezeul vostru. Eu sînt Domnul."
Exod 6.7;Levitic 11.45;Levitic 19.36;Levitic 25.38;Num 15.41;

Cap. 23

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le:Iatã sãrbãtorile Domnului, pe cari le veþi vesti ca adunãri sfinte, iatã sãrbãtorile Mele:
Levitic 23.4-37;Exod 32.5;2Imp 10.20;Ps 81.3;
3 ªase zile sã lucraþi; dar ziua a ºaptea este Sabatul, ziua de odihnã, cu o adunare sfîntã. Sã nu faceþi nici o lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate locuinþele voastre.
Exod 20.9;Exod 23.12;Exod 31.15;Exod 34.21;Levitic 19.3;Deut 5.13;Luc 13.14;
4 Iatã sãrbãtorile Domnului, cu adunãri sfinte, pe cari le veþi vesti la vremile lor hotãrîte.
Levitic 23.2-37;Exod 23.14;
5 În luna întîia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele douã seri, vor fi Paºtele Domnului.
Exod 12.6-18;Exod 13.3-10;Exod 23.15;Exod 34.18;Num 9.2-3;Num 28.16-17;Deut 16.1-8;Ios 5.10;
6 ªi în a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sãrbãtoarea azimilor în cinstea Domnului; ºapte zile sã mîncaþi azimi.
Exod 12.16;Num 28.18-25;
7 În ziua întîia, sã aveþi o adunare sfîntã: atunci sã nu faceþi nici o lucrare de slugã.
8 ªapte zile sã aduceþi Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a ºaptea sã fie o adunare sfîntã: atunci sã nu faceþi nici o lucrare de slugã."
9 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
10  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le:Cînd veþi intra în þara pe care v-o dau, ºi cînd veþi secera sãmãnãturile, sã aduceþi preotului un snop, ca pîrgã a seceriºului vostru.
Exod 23.16-19;Exod 34.22-26;Num 15.2-18;Num 28.26;Deut 16.9;Ios 3.15;Rom 11.16;1Cor 15.20;Iac 1.18;Apoc 15.4;
11 El sã legene snopul într-o parte ºi într-alta înaintea Domnului, ca sã fie primit: preotul sã-l legene într-o parte ºi într-alta, a doua zi dupã Sabat.
Exod 29.24;
12 În ziua cînd veþi legãna snopul, sã aduceþi, ca ardere de tot Domnului, un miel de un an fãrã cusur;
13 sã adãugaþi la el douã zecimi de efã din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn, ca dar de mîncare mistuit de foc, de un miros plãcut Domnului; ºi sã aduceþi o jertfã de bãuturã de un sfert de hin de vin.
Levitic 2.14-16;
14 Sã nu mîncaþi nici pîne, nici spice prãjite sau pisate, pînã în ziua aceasta, cînd veþi aduce un dar de mîncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege vecinicã pentru urmaºii voºtri, în toate locurile în cari veþi locui.
15 De a doua zi dupã Sabat, din ziua cînd veþi aduce snopul ca sã fie legãnat într-o parte ºi într-alta, sã numãraþi ºapte sãptãmîni întregi.
Exod 34.22;Levitic 25.8;Deut 16.9;
16 Sã numãraþi cincizeci de zile pînã în ziua care vine dupã al ºaptelea Sabat; ºi atunci sã aduceþi Domnului un nou dar de mîncare.
Fapt 2.1;Num 28.26;
17 Sã aduceþi din locuinþele voastre douã pîni, ca sã fie legãnate într-o parte ºi într-alta; sã fie fãcute cu douã zecimi de efã din floarea fãinii, ºi coapte cu aluat: acestea sînt cele dintîi roade pentru Domnul.
Exod 23.16-19;Exod 22.29;Exod 34.22-26;Num 15.17-21;Num 28.26;Deut 26.1;
18 Afarã de aceste pîni, sã aduceþi ca ardere de tot Domnului ºapte miei de un an fãrã cusur, un viþel ºi doi berbeci; sã adãugaþi la ei darul de mîncare ºi jertfa de bãuturã obicinuite, ca dar de mîncare mistuit de foc, de un miros plãcut Domnului.
19 Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de ispãºire, ºi doi miei de un an ca jertfã de mulþãmire.
Levitic 4.23-28;Num 28.30;Levitic 3.1;
20 Preotul sã legene aceste dobitoace într-o parte ºi într-alta ca dar legãnat înaintea Domnului, împreunã cu pînea adusã ca pîrgã ºi cu cei doi miei: ele sã fie închinate Domnului, ºi sã fie ale preotului.
Num 18.12;Deut 18.4;
21 În aceeaº zi, sã vestiþi sãrbãtoarea, ºi sã aveþi o adunare sfîntã: atunci sã nu faceþi nici o lucrare de slugã. Aceasta este o lege vecinicã pentru urmaºii voºtri, în toate locurile în cari veþi locui.
22 Cînd veþi secera sãmãnãturile din þara voastrã, sã laºi nesecerat un colþ din cîmpul tãu, ºi sã nu strîngi ce rãmîne de pe urma secerãtorilor. Sã laºi sãracului ºi strãinului aceste spice. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru."
Levitic 19.9;Deut 24.19;
23 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
24  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le:În luna a ºaptea, în cea dintîi zi a lunii, sã aveþi o zi de odihnã, vestitã cu sunet de trîmbiþe, ºi o adunare sfîntã.
Num 29.1;Levitic 25.9;
25 Atunci sã nu faceþi nici o lucrare de slugã, ºi sã aduceþi Domnului jertfe mistuite de foc."
26 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
27  În ziua a zecea a acestei a ºaptea luni, va fi ziua ispãºirii: atunci sã aveþi o adunare sfîntã, sã vã smeriþi sufletele, ºi sã aduceþi Domnului jertfe mistuite de foc.
Levitic 16.30;Num 29.7;
28 Sã nu faceþi nici o lucrare în ziua aceea, cãci este ziua ispãºirii, cînd trebuie fãcutã ispãºire pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru.
29 Oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui.
Gen 17.14;
30 Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui.
Levitic 20.3-6;
31 Sã nu faceþi nici o lucrare atunci. Aceasta este o lege vecinicã pentru urmaºii voºtri, în toate locurile în cari veþi locui.
32 Aceasta sã fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnã, ºi sã vã smeriþi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua pînã în seara urmãtoare, sã prãznuiþi Sabatul vostru."
33 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
34  Vorbeºte copiilor lui Israel ºi spune-le:În a cincisprezecea zi a acestei a ºaptea luni, va fi sãrbãtoarea corturilor, în cinstea Domnului, timp de ºapte zile.
Exod 23.16;Num 29.12;Deut 16.13;Ezra 3.4;Neem 8.14;Zah 14.16;Ioan 7.2;
35 În ziua întîi sã fie o adunare sfîntã: sã nu faceþi nici o lucrare de slugã în timpul ei.
36 Timp de ºapte zile, sã aduceþi Domnului jertfe mistuite de foc. A opta zi, sã aveþi o adunare sfîntã, ºi sã aduceþi Domnului jertfe mistuite de foc; aceasta sã fie o adunare de sãrbãtoare: sã nu faceþi nici o lucrare de slugã în timpul ei.
Num 29.35;Neem 8.18;Ioan 7.37;Deut 16.8;2Cron 7.9;Neem 8.18;Ioel 1.14;Ioel 2.15;
37 Acestea sînt sãrbãtorile Domnului, în cari veþi vesti adunãri sfinte, ca sã se aducã Domnului jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mîncare, jertfe de vite ºi jertfe de bãuturã, fiecare lucru la ziua hotãrîtã.
Levitic 23.2-4;
38 Afarã de aceasta sã pãziþi Sabatele Domnului, ºi sã vã aduceþi darurile voastre Domnului, sã aduceþi toate jertfele fãcute pentru împlinirea unei juruinþe ºi toate darurile vostre fãcute de bunã voie.
Num 29.39;
39 În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a ºaptea, cînd veþi strînge rodurile þãrii, sã prãznuiþi o sãrbãtoare în cinstea Domnului, timp de ºapte zile: cea dintîi zi sã fie o zi de odihnã, ºi a opta sã fie tot o zi de odihnã.
Exod 23.16;Deut 16.13;
40 În ziua întîi sã luaþi poame din pomii cei frumoºi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoºi ºi de sãlcii de rîu, ºi sã vã bucuraþi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, ºapte zile.
Neem 8.15;Deut 16.14-15;
41 În fiecare an sã prãznuiþi sãrbãtoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de ºapte zile. Aceasta este o lege vecinicã pentru urmaºii voºtri. În luna a ºaptea s-o prãznuiþi.
Num 29.12;Neem 8.18;
42 ªapte zile sã locuiþi în corturi; toþi bãºtinaºii din Israel sã locuiascã în corturi,
Neem 8.14-16;
43 pentruca urmaºii voºtri sã ºtie cã am fãcut pe copiii lui Israel sã locuiascã în corturi, dupã ce i-am scos din þara Egiptului. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru."
Deut 31.13;Ps 78.5-6;
44 Aºa a spus Moise copiilor lui Israel cari sînt sãrbãtorile Domnului.
Levitic 23.2;

Cap. 24

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Porunceºte copiilor lui Israel sã-þi aducã pentru sfeºnic untdelemn curat de mãsline tescuite, ca sã þinã candelele aprinse neîncetat.
Exod 27.20-21;
3 Aaron sã-l pregãteascã dincoace de perdeaua dinlãuntru, care este înaintea mãrturiei, în cortul întîlnirii, pentruca sã ardã neîncetat de seara pînã dimineaþa în faþa Domnului. Aceasta este o lege vecinicã pentru urmaºii voºtri.
4 Sã aºeze candelele în sfeºnicul de aur curat, ca sã ardã neîncetat înaintea Domnului.
Exod 31.8;Exod 39.37;
5 Sã iei floare de fãinã, ºi sã faci din ea douãsprezece turte; fiecare turtã sã fie fãcutã din douã zecimi de efã.
Exod 25.30;
6 Sã le pui în douã ºiruri, cîte ºase în fiecare ºir, pe masa de aur curat, înaintea Domnului.
1Imp 7.48;2Cron 4.19;2Cron 13.11;Evr 9.2;
7 Peste fiecare ºir sã pui tãmîie curatã, care sã fie pe pîne ca aducere aminte, ca un dar de mîncare mistuit de foc înaintea Domnului.
8 În fiecare zi de Sabat sã se punã aceste pîni înaintea Domnului, neîncetat: acesta este un legãmînt vecinic pe care-l vor þinea copiii lui Israel.
Num 4.7;1Cron 9.32;2Cron 2.4;
9 Pînile acestea sã fie ale lui Aaron ºi ale fiilor lui, ºi sã le mãnînce într-un loc sfînt; cãci ele sînt pentru ei un lucru prea sfînt, o parte din darurile de mîncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege vecinicã."
1Sam 21.6;Mat 12.4;Marc 2.26;Luc 6.4;Exod 29.33;Levitic 8.31;Levitic 21.22;
10 Fiul unei femei israelite ºi al unui bãrbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat în tabãrã cu un bãrbat israelit.
11 Fiul femeii israelite a hulit ºi a blestemat Numele lui Dumnezeu. L-au adus la Moise. Mamã-sa se numea ªelomit, fata lui Dibri, din seminþia lui Dan.
Levitic 24.16;Iov 1.5-22;Iov 2.5-10;Isa 8.21;Exod 18.22-26;
12 L-au aruncat în temniþã, pînã va spune Moise ce va porunci Domnul.
Num 15.34;Exod 18.15-16;Num 27.5;Num 36.5-6;
13 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
14  Scoate din tabãrã pe cel ce a hulit; toþi ceice l-au auzit, sã-ºi punã mînile pe capul lui, ºi toatã adunarea sã-l ucidã cu pietre.
Deut 13.9;Deut 17.7;
15 Sã vorbeºti copiilor lui Israel, ºi sã le spui: Oricine va blestema pe Dumnezeul lui, îºi va lua pedeapsa pentru pãcatul lui.
Levitic 5.1;Levitic 20.17;Num 9.13;
16 Cine va blestema Numele Domnului, va fi pedepsit cu moartea: toatã adunarea sã-l ucidã cu pietre. Fie strãin, fie bãºtinaº, sã moarã, pentrucã a hulit Numele lui Dumnezeu.
1Imp 21.10-13;Ps 74.10-18;Mat 12.31;Marc 3.28;Iac 2.7;
17 Cine va da unui om o loviturã de moarte, sã fie pedepsit cu moartea.
Exod 21.12;Num 35.31;Deut 19.11-12;
18 Cine va da unui dobitoc o loviturã de moarte, sã-l înlocuiascã: viaþã pentru viaþã.
Levitic 24.21;
19 Dacã cineva rãneºte pe aproapele lui, sã i se facã aºa cum a fãcut ºi el:
Exod 21.24;Deut 19.21;Mat 5.38;Mat 7.2;
20 frînturã pentru frînturã, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; sã i se facã aceeaº ranã pe care a fãcut-o el aproapelui sãu.
21 Cine va ucide un dobitoc, sã-l înlocuiascã; dar cine va ucide un om, sã fie pedepsit cu moartea.
Levitic 24.18;Exod 21.33;Levitic 24.17;
22 Sã aveþi aceeaº lege pentru strãin ca ºi pentru bãºtinaº; cãci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru."
Exod 12.49;Levitic 19.34;Num 15.16;
23 Moise a vorbit copiilor lui Israel; au scos afarã din tabãrã pe cel ce hulise, ºi l-au ucis cu pietre. Copiii lui Israel au fãcut dupã porunca pe care o dãduse lui Moise Domnul.
Levitic 24.14;

Cap. 25

1 Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai, ºi a zis:
2  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le:Cînd veþi intra în þara pe care v-o dau, pãmîntul sã se odihneascã, sã þinã un Sabat în cinstea Domnului.
Exod 23.10;Levitic 26.34-35;2Cron 36.21;
3 ªase ani sã-þi semeni ogorul, ºase ani sã-þi tai via, ºi sã strîngi roadele.
4 Dar anul al ºaptelea sã fie un Sabat, o vreme de odihnã pentru pãmînt, un Sabat þinut în cinstea Domnului: în anul acela sã nu-þi semeni ogorul, ºi sã nu-þi tai via.
5 Sã nu seceri ce va ieºi din grãunþele cãzute dela seceriº, ºi sã nu culegi strugurii din via ta netãiatã: acesta sã fie un an de odihnã pentru pãmînt.
2Imp 19.29;
6 Ceeace va ieºi dela sine din pãmînt în timpul Sabatului lui, sã vã slujeascã de hranã, þie, robului ºi roabei tale, celui tocmit de tine cu ziua ºi strãinului care locuieºte cu tine,
7 vitelor tale ºi fiarelor din þara ta; tot venitul pãmîntului sã slujeascã de hranã.
8 Sã numeri ºapte sãptãmîni de ani, de ºapte ori ºapte ani, ºi zilele acestor ºapte sãptãmîni de ani vor face patruzeci ºi nouã de ani.
9 În a zecea zi a lunii a ºaptea, sã pui sã sune cu trîmbiþa rãsunãtoare; în ziua ispãºirii, sã sunaþi cu trîmbiþa în toatã þara voastrã.
Levitic 23.24-27;
10 ªi sã sfinþiþi astfel anul al cincizecilea, sã vestiþi slobozenia în þarã pentru toþi locuitorii ei: acesta sã fie pentru voi anul de veselie; fiecare din voi sã se întoarcã la moºia lui, ºi fiecare din voi sã se întoarcã în familia lui.
Isa 61.2;Isa 63.4;Ier 34.8-17;Luc 4.18;Levitic 25.13;Num 36.4;
11 Anul al cincizecilea sã fie pentru voi anul de veselie; atunci sã nu sãmãnaþi, sã nu seceraþi ce vor aduce ogoarele dela ele, ºi sã nu culegeþi via netãiatã.
Levitic 25.5;
12 Cãci este anul de veselie: sã-l priviþi ca ceva sfînt. Sã mîncaþi ce vã vor da ogoarele voastre.
Levitic 25.6-7;
13 În anul acesta de veselie, fiecare din voi sã se întoarcã la moºia lui.
Levitic 25.10;Levitic 27.24;Num 36.4;
14 Dacã vindeþi ceva aproapelui vostru, sau dacã cumpãraþi ceva dela aproapele vostru, niciunul din voi sã nu înºele pe fratele lui.
Levitic 25.17;Levitic 19.13;1Sam 12.3-4;Mic 2.2;1Cor 6.8;
15 Sã cumperi dela aproapele tãu, socotind anii dela anul de veselie, ºi el sã-þi vîndã socotind anii de rod.
Levitic 27.18-23;
16 Cu cît vor fi mai mulþi ani, cu atît sã ridici preþul; ºi cu cît vor fi mai puþini ani, cu atît sã-l scazi; cãci el îþi vinde numai numãrul seceriºurilor.
17 Niciunul din voi sã nu înºele deci pe aproapele lui, ºi sã te temi de Dumnezeul tãu; cãci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
Levitic 25.14;Levitic 25.43;Levitic 19.14-32;
18 Împliniþi legile Mele, pãziþi poruncile Mele ºi împliniþi-le; ºi veþi locui fãrã fricã în þarã.
Levitic 19.37;Levitic 26.5;Deut 12.10;Ps 4.8;Prov 1.33;Ier 23.6;
19 Þara îºi va da rodurile, veþi mînca din ele ºi vã veþi sãtura, ºi veþi locui fãrã fricã în ea.
Levitic 26.5;Ezec 34.25-28;
20 Dacã veþi zice: Ce vom mînca în anul al ºaptelea, fiindcã nu vom sãmãna ºi nu vom strînge rodurile?
Mat 6.25-31;Levitic 25.4-5;
21 Eu vã voi da binecuvîntarea Mea în anul al ºaselea, ºi pãmîntul va da roade pentru trei ani.
Exod 16.29;Deut 28.8;
22 Cînd veþi sãmãna în anul al optulea, veþi mînca tot din vechile roduri; pînã la al nouãlea an, pînã la noile roduri, veþi mînca tot din cele vechi.
2Imp 19.29;Ios 5.11-12;
23 Pãmînturile sã nu se vîndã de veci; cãci þara este a Mea, iar voi sînteþi la Mine ca niºte strãini ºi venetici.
Deut 32.43;2Cron 7.20;Ps 85.1;Ioel 2.18;Ioel 3.2;1Cron 29.15;Ps 39.12;Ps 119.19;1Pet 2.11;
24 De aceea în toatã þara pe care o veþi stãpîni, sã daþi dreptul de rãscumpãrare pentru pãmînturi.
25 Dacã fratele tãu sãrãceºte ºi vinde o bucatã din moºia lui, cel ce are dreptul de rãscumpãrare, ruda lui cea mai deaproape, sã vinã ºi sã rãscumpere ce a vîndut fratele sãu.
Rut 2.20;Rut 4.4-6;Rut 3.2-12;Ier 32.7-8;
26 Dacã un om n-are pe nimeni care sã aibã dreptul de rãscumpãrare, ºi-i stã în putinþã lui singur sã facã rãscumpãrarea,
27 sã socoteascã anii dela vînzare, sã dea înapoi cumpãrãtorului ce prisoseºte, ºi sã se întoarcã la moºia lui.
Levitic 25.50-52;
28 Dacã n-are cu ce sã-i dea înapoi, lucrul vîndut sã rãmînã în mînile cumpãrãtorului pînã la anul de veselie; la anul de veselie, el sã se întoarcã la moºia lui, ºi cumpãrãtorul sã iasã din ea.
Levitic 25.13;
29 Dacã un om vinde o casã de locuit într-o cetate înconjuratã cu ziduri, sã aibã drept de rãscumpãrare pînã la împlinirea unui an dela vînzare; dreptul lui de rãscumpãrare sã þinã un an.
30 Dar dacã aceastã casã, aºezatã într-o cetate înconjuratã cu ziduri, nu este rãscumpãratã înainte de împlinirea unui an întreg, ea va rãmînea de veci cumpãrãtorului ºi urmaºilor lui; iar în anul de veselie sã nu iasã din ea.
31 Casele din sate, cari nu sînt înconjurate cu ziduri, sã fie privite ca þarini de pãmînt: ele vor putea fi rãscumpãrate, ºi cumpãrãtorul va ieºi din ele în anul de veselie.
32 Cît priveºte cetãþile Leviþilor ºi casele pe cari le vor avea ei în aceste cetãþi, Leviþii sã aibã un drept necurmat de rãscumpãrare.
Num 35.2;Ios 21.2;
33 Cine va cumpãra dela Leviþi o casã, sã iasã în anul de veselie din casa vîndutã lui ºi din cetatea în care o avea; cãci casele din cetãþile Leviþilor sînt averea lor în mijlocul copiilor lui Israel.
Levitic 25.28;
34 Ogoarele aºezate în jurul cetãþilor Leviþilor nu se vor putea vinde; cãci ei le vor stãpîni de veci.
Fapt 4.36-37;
35 Dacã fratele tãu sãrãceºte, ºi nu mai poate munci lîngã tine, sã-l sprijineºti, fie ca strãin, fie ca venetic, ca sã trãiascã împreunã cu tine.
Deut 15.7-8;Ps 37.26;Ps 41.1;Ps 112.5-9;Prov 14.31;Luc 6.35;Fapt 11.29;Rom 12.10;1Ioan 3.17;
36 Sã nu iei dela el nici dobîndã nici camãtã: sã te temi de Dumnezeul tãu, ºi fratele tãu sã trãiascã împreunã cu tine.
Exod 22.25;Deut 23.19;Neem 5.7;Ps 15.5;Prov 28.8;Ezec 18.8-17;Ezec 22.12;Levitic 25.17;Neem 5.9;
37 Sã nu-i împrumuþi banii tãi cu dobîndã, ºi sã nu-i împrumuþi merindele tale pe camãtã.
38 Eu sînt Domnul, Dumnezeul tãu, care v-am scos din þara Egiptului, ca sã vã dau þara Canaanului, ca sã fiu Dumnezeul vostru.
Levitic 22.32-33;
39 Dacã fratele tãu sãrãceºte lîngã tine, ºi se vinde þie, sã nu-l pui sã-þi facã muncã de rob.
Exod 21.2;Deut 15.12;1Imp 9.22;2Imp 4.1;Neem 5.5;Ier 34.14;
40 Ci sã fie la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un venetic; sã stea în slujba ta pînã la anul de veselie.
41 Atunci sã iasã dela tine, el ºi copiii lui cari vor fi cu el, ºi sã se întoarcã în familia lui, la moºia pãrinþilor lui.
Exod 21.3;Levitic 25.28;
42 Cãci ei sînt slujitorii Mei, pe cari i-am scos din þara Egiptului; sã nu fie vînduþi cum se vînd robii.
Levitic 25.55;Rom 6.22;1Cor 7.23;
43 Sã nu-l stãpîneºti cu asprime, ºi sã te temi de Dumnezeul tãu.
Efes 6.9;Col 4.1;Levitic 25.46;Exod 1.13;Levitic 25.17;Exod 1.17-21;Deut 25.18;Mal 3.5;
44 Dacã vrei sã ai robi ºi roabe, sã-i iei dela neamurile cari vã înconjoarã; dela ele sã cumpãraþi robi ºi roabe.
Isa 56.3-6;
45 Veþi putea sã-i cumpãraþi ºi dintre copiii strãinilor cari vor locui la tine, ºi din familiile lor, pe cari le vor naºte în þara voastrã; ei vor fi averea voastrã.
46 Îi puteþi lãsa moºtenire copiilor voºtri dupã voi, ca pe o moºie; ºi puteþi sã-i þineþi astfel robi pe veci. Dar cît despre fraþii voºtri, copiii lui Israel, niciunul din voi sã nu stãpîneascã pe fratele sãu cu asprime.
Isa 14.2;Levitic 25.43;
47 Dacã un strãin, sau un venetic se îmbogãþeºte, ºi fratele tãu sãrãceºte lîngã el, ºi se vinde strãinului care locuieºte la tine sau vreunuia din familia strãinului,
Levitic 25.25-35;
48 el sã aibã dreptul de rãscumpãrare, dupã ce se va fi vîndut: unul din fraþii lui sã poatã sã-l rãscumpere.
Neem 5.5;
49 Unchiul lui, sau fiul unchiului lui, sau una din rudele lui de aproape, va putea sã-l rãscumpere; sau, dacã are mijloace, sã se rãscumpere singur.
Levitic 25.26;
50 Sã facã socoteala cu cel ce l-a cumpãrat, din anul cînd s-a vîndut pînã în anul de veselie; ºi preþul de plãtit va atîrna de numãrul anilor, cari vor fi preþuiþi ca ai unui om tocmit cu platã.
Iov 7.1;Isa 16.14;Isa 21.16;
51 Dacã mai sînt încã mulþi ani pãnã la anul de veselie, îºi va plãti rãscumpãrarea dupã preþul anilor acelora ºi sã-l scadã din preþul cu care a fost cumpãrat;
52 dacã mai rãmîn puþini ani pînã la anul de veselie, sã le facã socoteala, ºi sã-ºi plãteascã rãscumpãrarea dupã aceºti ani.
53 Sã fie la el ca unul tocmit cu anul; ºi acela la care va fi, sã nu se poarte cu asprime cu el subt ochii tãi.
54 Iar dacã nu este rãscumpãrat în niciunul din aceste feluri, sã iasã dela el în anul de veselie, el ºi copiii lui cari vor fi împreunã cu el.
Levitic 25.41;Exod 21.2-3;
55 Cãci copiii lui Israel sînt robii Mei; ei sînt robii Mei, pe cari i-am scos din þara Egiptului. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
Levitic 25.42;

Cap. 26

1 Sã nu vã faceþi idoli, sã nu vã ridicaþi nici chip cioplit, nici stîlp de aducere aminte; sã nu puneþi în þara voastrã nici o piatrã împodobitã cu chipuri, ca sã vã închinaþi înaintea ei; cãci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
Exod 20.4-5;Deut 5.8;Deut 16.22;Deut 27.15;Ps 97.7;
2 Sã pãziþi Sabatele Mele, ºi sã cinstiþi locaºul Meu cel sfînt. Eu sînt Domnul.
Levitic 19.30;
3 Dacã veþi urma legile Mele, dacã veþi pãzi poruncile Mele ºi le veþi împlini,
Deut 11.13-15;Deut 28.1-14;
4 vã voi trimete ploi la vreme, pãmîntul îºi va da roadele, ºi pomii de pe cîmp îºi vor da rodurile.
Isa 30.23;Ezec 34.26;Ioel 2.23-24;Ps 67.6;Ps 85.12;Ezec 34.27;Ezec 36.30;Zah 8.12;
5 Abea veþi treiera grîul, ºi veþi începe culesul viei, ºi culesul viei va þinea pînã la sãmãnãturã; veþi avea pîne din belºug, veþi mînca ºi vã veþi sãtura ºi veþi locui fãrã fricã în þara voastrã.
Amos 9.13;Levitic 25.19;Deut 11.15;Ioel 2.19-26;Levitic 25.18;Iov 11.18;Ezec 34.25-28;
6 Voi da pace în þarã, ºi nimeni nu vã va turbura somnul; voi face sã piarã din þarã fiarele sãlbatice, ºi sabia nu va trece prin þara voastrã.
1Cron 22.9;Ps 29.11;Ps 147.14;Isa 45.7;Hag 2.9;Iov 11.19;Ps 3.5;Ps 4.8;Isa 35.9;Ier 30.10;Ezec 34.25;Osea 2.18;Þef 3.13;2Imp 17.25;Ezec 5.17;Ezec 14.15;Ezec 14.17;
7 Veþi urmãri pe vrãjmaºii voºtri, ºi ei vor cãdea uciºi de sabie înaintea voastrã.
8 Cinci din voi vor urmãri o sutã, ºi o sutã din voi vor urmãri zece mii, ºi vrãjmaºii voºtri vor cãdea uciºi de sabie înaintea voastrã.
Deut 32.30;Ios 23.10;
9 Eu Mã voi întoarce spre voi, vã voi face sã creºteþi, vã voi înmulþi, ºi Îmi voi þinea legãmîntul Meu cu voi.
Exod 2.25;2Imp 13.23;Gen 17.6-7;Neem 9.23;Ps 107.38;
10 Veþi mînca din roadele cele vechi, ºi veþi scoate afarã pe cele vechi, ca sã faceþi loc celor noi.
Levitic 25.22;
11 Îmi voi aºeza locaºul Meu în mijlocul vostru, ºi sufletul Meu nu vã va urî.
Exod 25.8;Exod 29.45;Ios 22.19;Ps 76.2;Ezec 37.26-28;Apoc 21.3;Levitic 20.23;Deut 32.19;
12 Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, ºi voi veþi fi poporul Meu.
2Cor 6.16;Exod 6.7;Ier 7.23;Ier 11.4;Ier 30.22;Ezec 11.20;Ezec 36.28;
13 Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din þara Egiptului, care v-am scos din robie; Eu am rupt legãturile jugului vostru, ºi v-am fãcut sã mergeþi cu capul ridicat.
Levitic 25.38-55;Ier 2.20;Ezec 34.27;
14 Dar dacã nu Mã ascultaþi ºi nu împliniþi toate aceste porunci,
Deut 28.15;Plîn 2.17;Mal 2.2;
15 dacã nesocotiþi legile Mele, ºi dacã sufletul vostru urãºte rînduielile Mele, aºa încît sã nu împliniþi toate poruncile Mele ºi sã rupeþi legãmîntul Meu,
Levitic 26.43;2Imp 17.15;
16 iatã ce vã voi face atunci. Voi trimete peste voi groaza, lingoarea ºi frigurile, cari vor face sã vi se stingã ochii, ºi sã piarã viaþa din voi. Sãmînþa o veþi sãmãna în zãdar, cãci o vor mînca vrãjmaºii voºtri.
Deut 28.65-67;Deut 32.25;Ier 15.8;Deut 28.22;1Sam 2.33;Deut 28.33-51;Iov 31.8;Ier 5.17;Ier 12.13;Mic 6.15;
17 Îmi voi întoarce Faþa împotriva voastrã, ºi veþi fi bãtuþi ºi veþi fugi dinaintea vrãjmaºilor voºtri; cei ce vã urãsc vã vor subjuga, ºi veþi fugi fãrã sã fiþi urmãriþi chiar.
Levitic 17.10;Deut 28.25;Jud 2.14;Ier 19.7;Ps 106.41;Levitic 26.36;Ps 53.5;Prov 28.1;
18 Dacã, cu toate acestea, nu Mã veþi asculta, vã voi pedepsi de ºapte ori mai mult pentru pãcatele voastre.
1Sam 2.5;Ps 119.164;Prov 24.16;
19 Voi frînge mîndria puterii voastre, voi face ca deasupra voastrã cerul sã fie de fier, ºi pãmîntul de aramã.
Isa 25.11;Isa 26.5;Ezec 7.24;Ezec 30.6;Deut 28.23;
20 Vi se va istovi puterea fãrã folos: pãmîntul vostru nu-ºi va da roadele, ºi pomii de pe pãmînt nu-ºi vor da rodurile.
Ps 127.1;Isa 49.4;Deut 11.17;Deut 28.18;Hag 1.10;
21 Dacã ºi dupã aceasta vã veþi împotrivi, ºi nu veþi voi sã Mã ascultaþi, vã voi lovi de ºapte ori mai mult pentru pãcatele voastre.
22 Voi trimete împotriva voastrã fiarele de pe cîmp, cari vã vor lãsa fãrã copii, vã vor nimici vitele, ºi vã vor împuþina; aºa cã vã vor rãmînea drumurile pustii.
Deut 32.24;2Imp 17.25;Ezec 5.17;Ezec 14.15;Jud 5.6;2Cron 15.5;Isa 33.8;Plîn 1.4;Zah 7.14;
23 Dacã pedepsele acestea nu vã vor îndrepta, ºi dacã vã veþi împotrivi Mie,
Ier 2.30;Ier 5.3;Amos 4.6-12;
24 Mã voi împotrivi ºi Eu vouã, ºi vã voi lovi de ºapte ori mai mult pentru pãcatele voastre.
2Sam 22.27;Ps 18.26;
25 Voi face sã vinã împotriva voastrã sabie, care va rãsbuna cãlcarea legãmîntului Meu; ºi cînd vã veþi strînge în cetãþile voastre, voi trimete ciuma în mijlocul vostru, ºi veþi fi daþi în mînile vrãjmaºului.
Ezec 5.17;Ezec 6.3;Ezec 14.17;Ezec 29.8;Ezec 33.2;Num 14.12;Deut 28.21;Ier 14.12;Ier 24.10;Ier 29.17-18;Amos 4.10;
26 Cînd vã voi trimete lipsã de pîne, zece femei vã vor coace pîne într-un singur cuptor, ºi vi se va da pînea cu cîntarul; veþi mînca, dar nu vã veþi sãtura.
Ps 105.16;Isa 3.1;Ezec 4.16;Ezec 5.16;Ezec 14.13;Isa 9.20;Mic 6.14;Hag 1.6;
27 Dacã, cu toate acestea, nu Mã veþi asculta, ºi dacã vã veþi împotrivi Mie,
Levitic 26.21-24;
28 Mã voi împotrivi ºi Eu vouã cu mînie, ºi vã voi pedepsi de ºapte ori mai mult pentru pãcatele voastre.
Isa 59.18;Isa 63.3;Isa 66.15;Ier 21.5;Ezec 5.13-15;Ezec 8.18;
29 Veþi mînca pãnã ºi carnea fiilor voºtri, veþi mînca pãnã ºi carnea fiicelor voastre.
Deut 28.53;2Imp 6.29;Plîn 4.10;Ezec 5.10;
30 Vã voi nimici înãlþimile pentru jertfã, vã voi dãrîma stîlpii închinaþi soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voºtri, ºi sufletul Meu vã va urî.
2Cron 34.3-7;Isa 27.9;Ezec 6.3-13;2Imp 23.20;2Cron 34.5;Lev 20.23;Ps 78.59;Ps 89.38;Ier 14.19;
31 Vã voi lãsa cetãþile pustii, vã voi pustii locaºurile sfinte, ºi nu voi mai mirosi mirosul plãcut al tãmîii voastre.
Neem 2.3;Ier 4.7;Ezec 6.6;Ps 74.7;Plîn 1.10;Ezec 9.6;Ezec 21.2;
32 Voi pustii þara, aºa cã vrãjmaºii voºtri cari o vor locui vor rãmînea încremeniþi vãzînd-o.
Ier 9.11;Ier 25.11-18;Deut 28.37;1Imp 9.8;Ier 18.16;Ier 19.8;Ezec 5.15;
33 Vã voi împrãºtia printre neamuri, ºi voi scoate sabia dupã voi. Þara voastrã va fi pustiitã, ºi cetãþile voastre vor rãmînea pustii.
Deut 4.27;Deut 28.64;Ps 44.11;Ier 9.16;Ezec 12.15;Ezec 20.23;Ezec 22.15;Zah 7.14;
34 Atunci þara se va bucura de Sabatele ei, tot timpul cît va fi pustiitã ºi cît veþi fi în þara vrãjmaºilor voºtri; atunci þara se va odihni, ºi se va bucura de Sabatele ei.
2Cron 36.21;
35 Tot timpul cît va fi pustiitã, va avea odihna pe care n-o avusese în anii voºtri de Sabat, cînd o locuiaþi.
Levitic 25.2;
36 În inima acelora dintre voi cari vor mai rãmînea în viaþã, în þara vrãjmaºilor lor, voi bãga frica; ºi îi va urmãri pãnã ºi foºnetul unei frunze suflate de vînt; vor fugi ca de sabie, ºi vor cãdea fãrã sã fie urmãriþi.
Ezec 21.7-15;Levitic 26.17;Iov 15.21;Prov 28.1;
37 Se vor prãvãli unii peste alþii ca înaintea sãbiei, fãrã sã fie urmãriþi. Nu veþi putea sã staþi în picioare în faþa vrãjmaºilor voºtri;
Isa 10.4;Jud 7.22;1Sam 14.15-16;Ios 7.12-13;Jud 2.14;
38 veþi pieri printre neamuri, ºi vã va mînca þara vrãjmaºilor voºtri.
39 Iar pe aceia dintre voi cari vor mai rãmînea în viaþã, îi va apuca durerea pentru fãrãdelegile lor, în þara vrãjmaºilor lor; îi va apuca durerea ºi pentru fãrãdelegile pãrinþilor lor.
Deut 4.27;Deut 28.65;Neem 1.8;Ier 3.25;Ier 29.12-13;Ezec 4.17;Ezec 6.9;Ezec 20.43;Ezec 21.23;Ezec 33.10;Ezec 36.31;Osea 5.15;Zah 10.9;
40 κi vor mãrturisi fãrãdelegile lor ºi fãrãdelegile pãrinþilor lor, cãlcãrile de lege pe cari le-au sãvîrºit faþã de Mine, ºi împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit, pãcate din pricina cãrora
Num 5.7;1Imp 8.33-47;Neem 9.2;Prov 28.13;Dan 9.3-4;Luc 15.18;1Ioan 1.9;
41 ºi Eu M-am împotrivit lor, ºi i-am adus în þara vrãjmaºilor lor. ªi atunci inima lor netãiatã împrejur se va smeri, ºi vor plãti datoria fãrãdelegilor lor.
Ier 6.10;Ier 9.25-26;Ezec 44.7;Fapt 7.51;Rom 2.29;Col 2.11;1Imp 21.29;2Cron 12.6-12;2Cron 32.26;2Cron 33.12-13;
42 Atunci Îmi voi aduce aminte de legãmîntul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legãmîntul Meu cu Isaac ºi de legãmîntul Meu cu Avraam, ºi Îmi voi aduce aminte de þarã.
Exod 2.24;Exod 6.5;Ps 106.45;Ezec 16.60;Ps 136.23;
43 Þara însã va trebui sã fie pãrãsitã de ei, ºi se va bucura de Sabatele ei în timpul cînd va rãmînea pustiitã departe de ei; ºi ei vor plãti datoria fãrãdelegilor lor, pentrucã au nesocotit poruncile Mele, ºi pentrucã sufletul lor a urît legile Mele.
Levitic 26.34-35;Levitic 26.15;
44 Dar, ºi cînd vor fi în þara vrãjmaºilor lor, nu-i voi lepãda de tot, ºi nu-i voi urî pãnã acolo încît sã-i nimicesc de tot, ºi sã rup legãmîntul Meu cu ei; cãci Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor.
Deut 4.31;2Imp 13.23;Rom 11.2;
45 Ci Îmi voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legãmînt, prin care i-am scos din þara Egiptului, în faþa neamurilor, ca sã fiu Dumnezeul lor. Eu sînt Domnul."
Rom 11.28;Levitic 22.33;Levitic 25.38;Ps 98.2;Ezec 20.9-22;
46 Acestea sînt rînduielile, poruncile ºi legile, pe cari le-a statornicit Domnul între El ºi copiii lui Israel, pe muntele Sinai, prin Moise.
Levitic 27.34;Deut 6.1;Deut 12.1;Deut 33.4;Ioan 1.17;Levitic 25.1;

Cap. 27

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis: Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le:
2 Cînd se vor face juruinþe Domnului, dacã e vorba de oameni, ei sã fie ai Domnului, dupã preþuirea ta.
Num 6.2;Jud 11.30-39;1Sam 1.11-28;
3 Iar preþuirea pe care o vei face unui bãrbat dela douãzeci pînã la ºasezeci de ani, sã fie de cincizeci de sicli de argint, dupã siclul sfîntului locaº:
Exod 30.13;
4 dacã este femeie, preþuirea sã fie de treizeci de sicli.
5 Dela cinci pînã la douãzeci de ani, preþuirea sã fie de douãzeci de sicli pentru un bãiat, ºi de zece sicli pentru o fatã.
6 Dela o lunã pînã la cinci ani, preþuirea sã fie de cinci sicli de argint pentru un bãiat, ºi de trei sicli de argint pentru o fatã.
7 De la ºasezeci de ani în sus, preþuirea sã fie de cincisprezece sicli pentru un bãrbat, ºi de zece sicli pentru o femeie.
8 Dacã cel ce a fãcut juruinþa este prea sãrac ca sã plãteascã preþuirea aceasta fãcutã de tine, sã-l aducã la preot, sã-l preþuiascã; ºi preotul sã facã o preþuire potrivit cu mijloacele omului aceluia.
9 Dacã este vorba de dobitoacele cari pot fi aduse ca jertfã Domnului, orice dobitoc care se va da Domnului, va fi ceva sfînt.
10 Sã nu-l schimbe, ºi sã nu punã unul rãu în locul unuia bun, nici unul bun în locul unuia rãu; dacã s-ar întîmpla sã se înlocuiascã un dobitoc cu altul, ºi unul ºi celalt va fi sfînt.
11 Dacã este vorba de dobitoacele necurate, cari nu pot fi aduse ca jertfã Domnului, sã aducã dobitocul la preot,
12 care-i va face preþuirea dupã cum va fi bun sau rãu, ºi va rãmînea la preþuirea preotului.
13 Dacã vrea sã-l rãscumpere, sã mai adauge o cincime la preþuirea lui.
Levitic 27.15-19;
14 Dacã cineva îºi închinã Domnului casa, hãrãzind-o Domnului ca un dar sfînt, preotul sã-i facã preþuirea dupã cum va fi bunã sau rea, ºi sã rãmînã la preþuirea fãcutã de preot.
15 Dacã cel ce ºi-a închinat Domnului casa, vrea s-o rãscumpere, sã adauge o cincime la preþul preþuirii ei, ºi va fi a lui.
Levitic 27.13;
16 Dacã cineva închinã Domnului un ogor din moºia lui, preþuirea ta sã fie dupã cîtimea de sãmînþã pe care o dã, ºi anume cincizeci de sicli de argint pentru un omer de sãmînþã de orz.
17 Dacã îºi închinã Domnului ogorul, cu începere chiar din anul de veselie, sã rãmînã la preþuirea ta;
18 dar dacã îºi închinã Domnului ogorul dupã anul de veselie, atunci preotul sã-i socoteascã preþul dupã numãrul anilor cari mai rãmîn pînã la anul de veselie, ºi sã-l scadã din preþuirea ta.
Levitic 25.15-16;
19 Dacã cel ce ºi-a închinat Domnului ogorul, vrea sã-l rãscumpere, atunci sã mai adauge o cincime la argintul preþuit de tine, ºi ogorul sã rãmînã al lui.
Levitic 27.13;
20 Dacã nu-ºi rãscumpãrã ogorul, ºi-l vinde altui om, nu va mai putea fi rãscumpãrat.
21 ªi cînd va ieºi cumpãrãtorul din el la anul de veselie, ogorul acela sã fie închinat Domnului, ca ogor hãrãzit Lui; sã fie moºia preotului.
Levitic 25.10-31;Levitic 27.28;Num 18.14;Ezec 44.29;
22 Dacã cineva închinã Domnului un ogor cumpãrat de el, care nu face parte din moºia lui,
Levitic 25.10-25;
23 preotul sã-i socoteascã preþul dupã cît face preþuirea pînã la anul de veselie, ºi omul acela sã plãteascã în aceeaº zi preþul hotãrît de tine, ca lucru închinat Domnului.
Levitic 27.18;
24 În anul de veselie, ogorul sã se întoarcã la acela dela care fusese cumpãrat ºi din moºia cãruia fãcea parte.
Levitic 25.28;
25 Toate preþuirile sã se facã în sicli sfîntului locaº: siclul are douãzeci de ghere.
Exod 30.13;Num 3.47;Num 18.16;Ezec 45.12;
26 Nimeni nu va putea sã închine Domnului pe întîiul nãscut din vita lui, care chiar este al Domnului ca întîi nãscut; fie bou, fie miel, este al Domnului.
Exod 13.2-12;Exod 22.30;Num 18.17;Deut 15.19;
27 Dacã este vorba însã de un dobitoc necurat, sã-l rãscumpere cu preþul preþuit de tine, mai adãugînd încã o cincime; dacã nu este rãscumpãrat, sã fie vîndut dupã preþuirea ta.
Levitic 27.11-13;
28 Tot ce va dãrui un om Domnului prin fãgãduinþã, din ce are, nu va putea nici sã se vîndã, nici sã se rãscumpere: fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moºia lui; tot ce va fi dãruit Domnului prin fãgãduinþã, va fi un lucru prea sfînt pentru Domnul.
Levitic 27.21;Ios 6.17-19;
29 Niciun om închinat Domnului prin fãgãduinþã nu va putea fi rãscumpãrat, ci va fi omorît.
Num 21.2-3;
30 Orice zeciuialã din pãmînt, fie din roadele pãmîntului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.
Gen 28.22;Num 18.21-24;2Cron 31.5-12;Neem 13.12;Mal 3.8-10;
31 Dacã vrea cineva sã rãscumpere ceva din zeciuiala lui, sã mai adauge o cincime.
Levitic 27.13;
32 Orice zeciuialã din cirezi ºi din turme, din tot ce trece subt toiag, sã fie o zeciuialã închinatã Domnului.
Ier 33.13;Ezec 20.37;Mic 7.14;
33 Sã nu se cerceteze dacã dobitocul este bun sau rãu, ºi sã nu se schimbe; dacã se înlocuieºte un dobitoc cu un altul, ºi unul ºicelalt va fi sfînt, ºi nu vor putea fi rãscumpãraþi".
Levitic 27.10;
34 Acestea sînt poruncile, pe cari le-a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel, pe muntele Sinai.
Levitic 26.46;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu