Biblia - Vechiul Testament - Levitic - Cap - 1 - 10

Biblia - Vechiul Testament - Levitic - Cap - 1 - 10
Cap. 1
1 Domnul a chemat pe Moise; i-a vorbit din cortul întîlnirii, ºi a zis:
Exod 19.3;Exod 40.34-35;Num 12.4-5;
2 "Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le:Cînd cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, sã-l aducã din vite, fie din cireadã fie din turmã.
Levitic 22.18-19;

3 Dacã darul lui va fi o ardere de tot din cireadã, sã-l aducã din partea bãrbãteascã fãrã cusur; ºi anume sã-l aducã la uºa cortului întîlnirii, înaintea Domnului, ca sã fie plãcut Domnului.
Exod 12.5;Levitic 3.1;Levitic 22.20-21;Deut 15.21;Mal 1.14;Efes 5.27;Evr 9.14;1Pet 1.19;
4 Sã-ºi punã mîna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot, ºi va fi primit de Domnul, ca sã facã ispãºire pentru el.
Exod 29.10.15-19;Levitic 3.2-13;Levitic 4.15;Levitic 8.14-22;Levitic 16.21;Levitic 22.21-27;Isa 56.7;Rom 12.1;Filp 4.18;Levitic 4.20-35;Levitic 9.7;Levitic 16.24;Num 15.25;2Cron 29.23-24;Rom 5.11;
5 Sã junghie viþelul înaintea Domnului; ºi preoþii, fiii lui Aaron, sã aducã sîngele, ºi sã-l stropeascã de jur împrejur pe altarul dela uºa cortului întîlnirii.
Mic 6.6;2Cron 35.11;Evr 10.11;Levitic 3.8;Evr 12.24;1Pet 1.2;
6 Sã jupoaie viþelul adus ca ardere de tot, ºi sã-l taie în bucãþi.
7 Fiii preotului Aaron sã facã foc pe altar ºi sã punã lemne pe foc.
Gen 22.9;
8 Preoþii, fiii lui Aaron, sã aºeze bucãþile, capul ºi grãsimea, pe lemnele puse pe focul de pe altar.
9 Sã spele cu apã mãruntaiele ºi picioarele; ºi preotul sã le ardã toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului.
Gen 8.21;Ezec 20.28-41;2Cor 2.15;Efes 5.2;Filp 4.18;
10 Dacã darul lui va fi o ardere de tot din turmã, de miei sau capre, sã aducã o parte bãrbãteascã fãrã cusur.
Levitic 1.3;
11 Sã-l junghie în partea de miazãnoapte a altarului, înaintea Domnului; ºi preoþii, fiii lui Aaron, sã-i stropeascã sîngele pe altar de jur împrejur.
Levitic 1.5;
12 El sã-l taie în bucãþi; ºi preotul sã le punã, împreunã cu capul ºi grãsimea, pe lemnele din focul de pe altar.
13 Sã spele cu apã mãruntaiele ºi picioarele, ºi preotul sã le aducã pe toate, ºi sã le ardã pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului.
14 Dacã darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din pãsãri, sã-l aducã din turturele sau din pui de porumbel.
Levitic 5.7;Levitic 12.8;Luc 2.24;
15 Preotul sã aducã pasãrea pe altar; sã-i despice capul cu unghia, ºi s-o ardã pe altar, iar sîngele sã i se scurgã pe un perete al altarului.
16 Sã scoatã guºa cu penele ei, ºi s-o arunce lîngã altar, spre rãsãrit, în locul unde se strînge cenuºa.
Levitic 6.10;
17 Sã-i frîngã aripile, fãrã sã le deslipeascã; ºi preotul sã ardã pasãrea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului.
Gen 15.10;Levitic 1.9-13;

Cap. 2

1 Cînd va aduce cineva Domnului un dar ca jertfã de mîncare, darul lui sã fie din floarea fãinii: sã toarne untdelemn peste ea, ºi sã adauge ºi tãmîie.
Levitic 6.14;Levitic 9.17;Num 15.4;
2 S-o aducã preoþilor, fiilor lui Aaron; preotul sã ia un pumn din aceastã floare a fãinii, stropitã cu untdelemn, împreunã cu toatã tãmîia, ºi s-o ardã pe altar ca jertfã de aducere aminte. Acesta este un dar de mîncare de un miros plãcut Domnului.
Levitic 2.9;Levitic 5.12;Levitic 6.15;Levitic 24.7;Isa 66.3;Fapt 10.4;
3 Ce va rãmînea din darul acesta de mîncare, sã fie al lui Aaron ºi al fiilor lui; acesta este un lucru prea sfînt între jertfele de mîncare, mistuite de foc înaintea Domnului.
Levitic 7.9;Levitic 10.12-13;Exod 29.37;Num 18.9;
4 Dacã vei aduce ca jertfã de mîncare un dar din ceea ce se coace în cuptor, sã aduci niºte turte nedospite, fãcute din floare de fãinã, frãmîntate cu untdelemn, ºi niºte plãcinte nedospite, stropite cu untdelemn.
Exod 29.2;
5 Dacã darul tãu, adus ca jertfã de mîncare, va fi o turtã coaptã în tigae, sã fie fãcutã din floarea fãinii, nedospitã ºi frãmîntatã cu untdelemn.
6 S-o frîngi în bucãþi, ºi sã torni untdelemn pe ea; acesta este un dar adus ca jertfã de mîncare.
7 Dacã darul tãu adus ca jertfã de mîncare va fi o turtã coaptã pe grãtar, sã fie fãcutã din floarea fãinii, frãmîntatã cu untdelemn.
8 Darul de mîncare fãcut din aceste lucruri sã-l aduci Domnului; ºi anume, sã fie dat preotului, care-l va aduce pe altar.
9 Preotul va lua din darul de mîncare partea care trebuie adusã ca aducere aminte, ºi o va arde pe altar. Acesta este un dar adus ca jertfã de mîncare, de un miros plãcut Domnului.
Levitic 2;Exod 29.18;
10 Ce va rãmînea din darul acesta de mîncare, sã fie al lui Aaron ºi al fiilor lui; acesta este un lucru prea sfînt între darurile mistuite de foc înaintea Domnului.
Levitic 2.3;
11 Niciunul din darurile, pe cari le veþi aduce ca jertfã de mîncare înaintea Domnului, sã nu fie fãcut cu aluat; cãci nu trebuie sã ardeþi nimic cu aluat sau cu miere, ca jertfã de mîncare mistuitã de foc înaintea Domnului.
Levitic 6.17;Mat 16.12;Marc 8.15;Luc 12.1;1Cor 5.8;Gal 5.9;
12 Ca jertfã de mîncare din cele dintîi roade, veþi putea sã le aduceþi Domnului; dar ca dar de mîncare de un miros plãcut, sã nu fie aduse pe altar.
Exod 22.29;Levitic 23.10-11;
13 Toate darurile tale de mîncare sã le sãrezi cu sare; sã nu laºi sã lipseascã niciodatã de pe darurile tale de mîncare sarea, care este semnul legãmîntului Dumnezeului tãu; la toate darurile tale de mîncare sã aduci sare.
Marc 9.49;Col 4.6;Num 18.19;Ezec 43.24;
14 Dacã vei aduce Domnului un dar ca jertfã de mîncare din cele dintîi roade, sã aduci ca dar de mîncare din cele dintîi roade ale tale, spice coapte de curînd, prãjite la foc ºi boabe noi pisate.
Levitic 23.10-14;2Imp 4.42;
15 Sã torni untdelemn pe ele, ºi sã adaugi ºi tãmîie; acesta este un dar de mîncare.
Levitic 2.1;
16 Preotul sã ardã ca aducere aminte o parte din boabele pisate ºi din untdelemn, cu toatã tãmîia. Acesta este un dar adus ca jertfã de mîncare, mistuitã de foc înaintea Domnului.
Levitic 2.2;

Cap. 3

1 Cînd cineva va aduce Domnului un dar ca jertfã de mulþãmire:Dacã îl va aduce din cireadã, fie parte bãrbãteascã, fie parte femeiascã, s-o aducã fãrã cusur, înaintea Domnului.
Levitic 7.11-29;Levitic 22.21;Levitic 1.3;
2 Sã punã mîna pe capul dobitocului, sã-l junghie la uºa cortului întîlnirii; ºi preoþii, fiii lui Aaron, sã stropeascã sîngele pe altar de jur împrejur.
Exod 29-10;Levitic 1.4-5;
3 Din aceastã jertfã de mulþãmire, sã aducã drept jertfã mistuitã de foc înaintea Domnului: grãsimea care acopere mãruntaiele ºi toatã grãsimea care þine de mãruntae;
Exod 29.13-22;Levitic 4.8-9;
4 cei doi rãrunchi, ºi grãsimea de pe ei ºi de pe coapse, ºi prapurul de pe ficat, pe care-l va deslipi delîngã rãrunchi.
5 Fiii lui Aaron sã le ardã pe altar, deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de pe foc. Aceasta este o jertfã mistuitã dede foc, de un miros plãcut Domnului.
Exod 29.13;Levitic 6.12;
6 Dacã darul pe care-l aduce ca jertfã de mulþãmire Domnului, va fi din turmã, fie parte bãrbãteascã fie parte femeiascã, s-o aducã fãrã cusur.
Levitic 3.1;
7 Dacã va aduce jertfã un miel, sã-l aducã înaintea Domnului.
8 Sã-ºi punã mîna pe capul dobitocului, ºi sã-l junghie înaintea cortului întîlnirii; fiii lui Aaron sã-i stropeascã sîngele pe altar dejur împrejur.
9 Din aceastã jertfã de mulþãmire, sã aducã o jertfã mistuitã de foc înaintea Domnului, ºi anume: grãsimea, coada întreagã, pe care o va desface dela osul spinãrii, grãsimea care acopere mãruntaiele ºi toatã grãsimea care þine de mãruntaie,
10 cei doi rãrunchi ºi grãsimea de pe ei, de pe coapse, ºi prapurul ficatului, pe care-l va deslipi de lîngã rãrunchi.
11 Preotul sã le ardã pe altar. Aceasta este mîncarea unei jertfe mistuite de foc înaintea Domnului.
Levitic 21.6-22;Levitic 22.25;Ezec 44.7;Mal 1.7-12;
12 Dacã darul lui va fi o caprã, s-o aducã înaintea Domnului.
Levitic 3.1.7;
13 Sã-ºi punã mîna pe capul vitei, ºi s-o junghie înaintea cortului întîlnirii; ºi fiii lui Aaron sã-i stropeascã sîngele pe altar dejur împrejur.
14 Apoi din ea, sã aducã drept jertfã mistuitã de foc înaintea Domnului: grãsimea care acopere mãruntaiele ºi toatã grãsimea care þine de ele,
15 cei doi rãrunchi ºi grãsimea de pe ei, de pe coapse, ºi prapurul ficatului, pe care-l va deslipi de lîngã rãrunchi.
16 Preotul sã le ardã pe altar. Aceasta este mîncarea unei jertfe mistuite de foc, de un miros plãcut Domnului. Toatã grãsimea este a Domnului.
Levitic 7.23-25;1Sam 2.15;2Cron 7.7;
17 Aceasta este o lege vecinicã pentru urmaºii voºtri, în toate locurile unde veþi locui: cu nici un chip sã nu mîncaþi nici grãsime, nici sînge ."
Levitic 6.18;Levitic 7.36;Levitic 17.7;Levitic 23.14;Levitic 3.16;Levitic ;Levitic 7.23;Deut 32.14;Neem 8.10;Gen 9.4;Levitic 7.26;Levitic 17.10-14;Deut 12.16;1Sam 14.33;Ezec 44.7-15;

Cap. 4

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2 "Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune:"Cînd va pãcãtui cineva fãrã voie împotriva vreuneia din poruncile Domnului, fãcînd lucruri cari nu trebuiesc fãcute; ºi anume:
Levitic 5.15-17;Num 15.22;1Sam 14.27;Ps 19.12;
3 Dacã a pãcãtuit preotul care a primit ungerea, ºi prin aceasta a adus vina asupra poporului, sã aducã Domnului un viþel fãrã cusur, ca jertfã de ispãºire pentru pãcatul pe care l-a fãcut.
Levitic 8.12;Levitic 9.2;
4 Sã aducã viþelul la uºa cortului întîlnirii, înaintea Domnului, sã-ºi punã mîna pe capul viþelului, ºi sã-l junghie înaintea Domnului.
Levitic 1.3-4;
5 Preotul, care a primit ungerea, sã ia din sîngele viþelului, ºi sã-l aducã în cortul întîlnirii:
Levitic 16.14;Num 19.4;
6 sã-ºi moaie degetul în sînge, ºi sã stropeascã de ºapte ori înaintea Domnului, în faþa perdelei dinlãuntru a sfîntului locaº.
7 Apoi preotul sã ungã cu sînge coarnele altarului pentru tãmîia mirositoare, care este înaintea Domnului în cortul întîlnirii; iar tot celalt sînge al viþelului sã-l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot, care este la uºa cortului întîlnirii.
Levitic 8.15;Levitic 9.9;Levitic 16.18;Levitic 5.9;
8 Sã ia toatã grãsimea viþelului adus ca jertfã de ispãºire, ºi anume: grãsimea care acopere mãruntaiele ºi toatã grãsimea care þine de ele,
9 cei doi rãrunchi, ºi grãsimea de pe ei, de pe coapse, ºi prapurul ficatului, pe care-l va deslipi de lîngã rãrunchi. Preotul sã ia aceste pãrþi,
10 cum se iau de la viþelul adus ca jertfã de mulþãmire, ºi sã le ardã pe altarul pentru arderile de tot.
Levitic 3.3-4.5;
11 Dar pielea viþelului, toatã carnea lui, cu capul, picioarele, mãruntaiele ºi balega lui,
Exod 29.14;Num 19.5;
12 adicã tot viþelul care a mai rãmas, sã-l scoatã afarã din tabãrã, într-un loc curat, unde se aruncã cenuºa, ºi sã-l ardã cu lemne pe foc; sã fie ars pe grãmada de cenuºã.
Levitic 6.11;Evr 13.11;
13 Dacã toatã adunarea lui Israel a pãcãtuit fãrã voie ºi fãrã sã ºtie, fãcînd împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri cari nu trebuiesc fãcute, ºi fãcîndu-se astfel vinovatã,
Num 15.24;Ios 7.11;
14 ºi dacã pãcatul sãvîrºit s-a descoperit, adunarea sã aducã un viþel ca jertfã de ispãºire, ºi anume sã-l aducã înaintea cortului întîlnirii.
Levitic 5.2-17;
15 Bãtrînii adunãrii sã-ºi punã mînile pe capul viþelului înaintea Domnului, ºi sã junghie viþelul înaintea Domnului.
Levitic 1.4;
16 Preotul care a primit ungerea, sã aducã din sîngele viþelului în cortul întîlnirii;
Levitic 4.5;Evr 9.12-14;
17 sã-ºi moaie degetul în sînge, ºi sã stropeascã cu el de ºapte ori înaintea Domnului, în faþa perdelei dinlãuntru.
18 Sã ungã cu sîngele acesta coarnele altarului care este înaintea Domnului în cortul întîlnirii; ºi sã verse tot sîngele care a mai rãmas la picioarele altarului pentru arderile de tot, care este la uºa cortului întîlnirii.
19 Toatã grãsimea viþelului s-o ia ºi s-o ardã pe altar.
20 Cu viþelul acesta sã facã întocmai cum a fãcut cu viþelul adus ca jertfã de ispãºire; sã facã la fel. Astfel sã facã preotul ispãºire pentru ei, ºi li se va ierta.
Levitic 4.3;Num 15.25;Dan 9.24;Rom 5.11;Evr 2.17;Evr 10.10-12;1Ioan 1.7;1Ioan 2.2;
21 Viþelul rãmas, sã-l scoatã apoi afarã din tabãrã, ºi sã-l ardã ca ºi pe viþelul dintîi. Aceasta este o jertfã de ispãºire pentru adunare.
22 Dacã o cãpetenie a pãcãtuit, fãcînd fãrã voie împotriva uneia din poruncile Domnului, Dumnezeului sãu, lucruri cari nu trebuiesc fãcute ºi s-a fãcut astfel vinovat,
Levitic 4.2-13;
23 ºi ajunge sã descopere pãcatul pe care l-a fãcut, sã aducã jertfã un þap fãrã cusur!
Levitic 4.14;
24 Sã-ºi punã mîna pe capul þapului, ºi sã-l junghie în locul unde se junghie arderile de tot înaintea Domnului. Aceasta este o jertfã de ispãºire.
Levitic 4.4;
25 Preotul sã ia cu degetul din sîngele jertfei de ispãºire, sã ungã cu el coarnele altarului pentru arderile de tot, iar celalt sînge sã-l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot.
Levitic 4.30;
26 Toatã grãsimea s-o ardã pe altar, cum a ars grãsimea de la jertfa de mulþãmire. Astfel va face preotul pentru cãpetenia aceea ispãºirea pãcatului lui, ºi i se va ierta.
Levitic 3.5;Levitic 4.20;Num 15.28;
27 Dacã cineva din poporul de rînd a pãcãtuit fãrã voie, fãcînd împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri cari nu trebuiesc fãcute ºi s-a fãcut astfel vinovat,
Levitic 4.2;Num 15.27;
28 ºi ajunge sã descopere pãcatul pe care l-a fãcut, sã aducã jertfã o iadã fãrã cusur, pentru pãcatul pe care l-a fãcut.
Levitic 4.23;
29 Sã-ºi punã mîna pe capul jertfei de ispãºire, ºi s-o junghie în locul unde se junghie arderile de tot.
Levitic 4.14.24;
30 Preotul sã ia cu degetul din sîngele jertfei, sã ungã coarnele altarului pentru arderile de tot, iar tot celalt sînge sã-l verse la picioarele altarului.
31 Preotul sã ia toatã grãsimea, cum se ia grãsimea jertfei de mulþãmire, ºi s-o ardã pe altar, ºi ea va fi de un miros plãcut Domnului. Astfel va face preotul ispãºirea pentru omul acesta, ºi i se va ierta.
Levitic 3.14;Levitic 3.3;Exod 29.18;Levitic 1.9;Levitic 4.26;
32 Dacã va aduce ca jertfã de ispãºire un miel, sã aducã o parte femeiascã fãrã cusur.
Levitic 4.28;
33 Sã-ºi punã mîna pe capul jertfei, ºi s-o junghie ca jertfã de ispãºire în locul unde se junghie arderile de tot.
34 Preotul sã ia cu degetul din sîngele jertfei, sã ungã cu el coarnele altarului pentru arderile de tot, iar tot celalt sînge sã-l verse la picioarele altarului.
35 Preotul sã ia toatã grãsimea, cum se ia grãsimea mielului adus ca jertfã de mulþãmire, ºi s-o ardã pe altar, peste jertfele mistuite de foc înaintea Domnului. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispãºirea pãcatului pe care l-a sãvîrºit, ºi i se va ierta.
Levitic 3.5;Levitic 4.26-31;

Cap. 5

1 Cînd cineva, fiind pus subt jurãmînt ca martor, va pãcãtui, nespunînd ce a vãzut sau ce ºtie, ºi va cãdea astfel subt vinã,
1Imp 8.31;Mat 26.63;Levitic 5.17;Levitic 7.18;Levitic 17.16;Levitic 19.8;Levitic 20.17;Num 9.13;
2 sau cînd cineva, fãrã sã ºtie, se va atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare sãlbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casã necurate, fie de hoitul unei tîrîtoare necurate, ºi va bãga apoi de seamã ºi se va face astfel vinovat;
Levitic 11.24-39;Num 19.11-16;Levitic 5.17;
3 sau cînd cineva, fãrã sã ia seama, se va atinge de vreo spurcãciune omeneascã, de orice spurcãciune care face pe cineva necurat, ºi va bãga de seamã mai tîrziu, ºi se va face astfel vinovat;
Levitic 12;Levitic 13.15;
4 sau cînd cineva, vorbind cu uºurinþã, jurã cã are sã facã ceva rãu sau bine, ºi nebãgînd de seamã la început, bagã de seamã mai tîrziu, ºi se va face astfel vinovat:
1Sam 25.22;Fapt 23.12;Marc 6.23;
5 Cînd cineva, deci, se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie sã-ºi mãrturiseascã pãcatul.
Levitic 16.21;Levitic 26.40;Num 5.7;Ezra 10.11-12;
6 Apoi sã aducã lui Dumnezeu ca jertfã de vinã, pentru pãcatul pe care l-a fãcut, o parte femeiascã din turmã, ºi anume, o oaie sau o caprã, ca jertfã ispãºitoare. ªi preotul sã facã pentru el ispãºirea pãcatului lui.
7 Dacã nu va putea sã aducã o oaie sau o caprã, sã aducã Domnului ca jertfã de vinã pentru pãcatul lui douã turturele sau doi pui de porumbel, unul ca jertfã de ispãºire, iar celalt ca ardere de tot.
Levitic 12.8;Levitic 14.21;Levitic 1.14;
8 Sã le aducã preotului, care va jertfi întîi pe cea care are sã slujeascã drept jertfã de ispãºire. Preotul sã-i frîngã cu unghia capul dela grumaz, fãrã sã-l despartã;
Levitic 1.15;
9 sã stropeascã un perete al altarului cu sîngele jertfei de ispãºire, iar celalt sînge sã-l stoarcã la picioarele altarului: aceasta este o jertfã de ispãºire.
Levitic 4.7-30.34;
10 Cealaltã pasãre s-o pregãteascã drept ardere de tot, dupã rînduielile aºezate. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispãºirea pãcatului pe care l-a fãcut, ºi i se va ierta.
Levitic 1.14;Levitic 4.26;
11 Dacã nu poate sã aducã nici douã turturele sau doi pui de porumbel, sã aducã pentru pãcatul lui, ca dar, a zecea parte dintr-o efã de floarea fãinii, ºi anume ca dar de ispãºire; sã nu punã untdelemn pe ea, ºi sã n-adauge nici tãmîie, cãci este un dar de ispãºire.
Num 5.15;
12 S-o aducã la preot, ºi preotul sã ia din ea un pumn plin, ca aducere aminte, ºi s-o ardã pe altar, ca ºi pe darurile de mîncare mistuite de foc înaintea Domnului: acesta este un dar de ispãºire.
Levitic 2.2;Levitic 4.35;
13 Astfel va face preotul pentru omul acela ispãºirea pãcatului pe care l-a fãcut faþã de unul din aceste lucruri, ºi i se va ierta. Cealaltã parte care va mai rãmînea din darul acesta, sã fie a preotului, ca ºi la darul de mîncare."
Levitic 4.26;Levitic 2.3;
14 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
15 "Cînd cineva va face o nelegiuire ºi va pãcãtui fãrã voie faþã de lucrurile închinate Domnului, sã aducã Domnului ca jertfã de vinã pentru pãcatul lui un berbece fãrã cusur din turmã, dupã preþuirea ta, în sicli de argint, dupã siclul sfîntului locaº.
Levitic 22.14;Ezra 10.19;Exod 30.13;Levitic 27.25;
16 Sã mai adaoge a cincea parte la preþul lucrului, cu care a înºelat sfîntul locaº, ºi sã-l încredinþeze preotului. ªi preotul sã facã ispãºire pentru el cu berbecele adus ca jertfã pentru vinã, ºi i se va ierta.
Levitic 6.5;Levitic 22.14;Levitic 27.13-31;Num 5.7;Levitic 4.26;
17 Cînd va pãcãtui cineva fãcînd, fãrã sã ºtie, împotriva uneia din poruncile Domnului, lucruri cari nu trebuiesc fãcute, ºi se va face vinovat , purtîndu-ºi astfel vina,
Levitic 4.2;Levitic 5.15;Levitic 4.2-27;Ps 19.12;Luc 12.48;Levitic 5.1-2;
18 sã aducã preotului ca jertfã pentru vinã un berbece fãrã cusur, luat din turmã, dupã preþuirea ta. ªi preotul sã facã pentru el ispãºirea greºelii pe care a fãcut-o fãrã sã ºtie; ºi i se va ierta.
Levitic 5.15Levitic;
19 Aceasta este o jertfã pentru vinã. Omul acesta se fãcuse vinovat faþã de Domnul."
Ezra 10.3;

Cap. 6

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2 "Cînd va pãcãtui cineva ºi va sãvîrºi o nelegiuire faþã de Domnul, tãgãduind aproapelui sãu un lucru încredinþat lui, sau dat în pãstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înºela pe aproapele lui,
Num 5.6;Levitic 19.11;Fapt 5.4;Col 3.9;Exod 22.7-10;Prov 24.28;Prov 26.19;
3 tãgãduind cã a gãsit un lucru perdut, sau fãcînd un jurãmînt strîmb cu privire la un lucru oarecare pe care-l face omul ºi pãcãtuieºte;
Deut 22.1-3;Exod 22.11;Levitic 19.12;Ier 7.9;Zah 5.4;
4 cînd va pãcãtui astfel ºi se va face vinovat, sã dea înapoi lucrul luat cu sila sau luat prin înºelãciune, sau încredinþat lui, sau lucrul perdut pe care l-a gãsit,
5 sau lucru pentru care a fãcut un jurãmînt strîmb - ori care ar fi - sã-l dea înapoi întreg, sã mai adauge a cincea parte din preþul lui, ºi sã-l dea în mîna stãpînului lui, chiar în ziua cînd îºi va aduce jertfa lui pentru vinã.
Levitic 5.16;Num 5.7;2Sam 12.6;Luc 19.8;
6 Iar ca jertfã pentru vinã, sã aducã Domnului pentru pãcatul lui un berbece fãrã cusur, luat din turmã, dupã preþuirea ta, ºi sã-l dea preotului.
Levitic 5.15;
7 ªi preotul va face pentru el ispãºirea înaintea Domnului, ºi i se va ierta, ori care ar fi greºeala, de care se va fi fãcut vinovat."
Levitic 4.26;
8 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
9 "Dã urmãtoarea poruncã lui Aaron ºi fiilor sãi, ºi zi:"Iatã legea arderii de tot. Arderea de tot sã rãmînã pe vatra altarului toatã noaptea pînã dimineaþa, ºi în felul acesta focul sã ardã pe altar.
10 Preotul sã se îmbrace cu tunica de in, sã-ºi acopere goliciunea cu ismenele, sã ia cenuºa fãcutã de focul, care va mistui arderea de tot de pe altar, ºi s-o verse lîngã altar.
Exod 28.39-43;Levitic 16.4;Ezec 44.17-18;Levitic 1.16;
11 Apoi sã se desbrace de veºmintele lui ºi sã se îmbrace cu altele, ca sã scoatã cenuºa afarã din tabãrã, într-un loc curat.
Ezec 44.19;Levitic 4.12;
12 Focul sã ardã pe altar ºi sã nu se stingã deloc: în fiecare dimineaþã, preotul sã aprindã lemne pe altar, sã aºeze arderea de tot pe ele, ºi sã ardã deasupra grãsimea jertfelor de mulþãmire.
Levitic 3.3-14;
13 Focul sã ardã necurmat pe altar ºi sã nu se stingã deloc.
14 "Iatã legea darului adus ca jertfã de mîncare. Fiii lui Aaron s-o aducã înaintea Domnului, înaintea altarului.
Levitic 2.1;Num 15.4;
15 Preotul sã ia un pumn din floarea fãinii ºi din untdelemn, cu toatã tãmîia adãugatã la darul de mîncare, ºi s-o ardã pe altar ca aducere aminte de un miros plãcut Domnului.
Levitic 2.2-9;
16 Aaron ºi fiii lui sã mãnînce ce va mai rãmînea din darul de mîncare; s-o mãnînce fãrã aluat, într-un loc sfînt, în curtea cortului întîlnirii.
Levitic 2.3;Ezec 44.29;Levitic 6.26;Levitic 10.12-13;Num 18.10;
17 Sã n-o coacã cu aluat. Aceasta este partea pe care le-am dat-o Eu din darurile Mele de mîncare mistuite de foc. Ea este un lucru prea sfînt, ca ºi jertfa de ispãºire ºi ca ºi jertfa pentru vinã.
Levitic 2.11;Num 18.9-10;Exod 29.37;Levitic 6.25;Levitic 2.3;Levitic 7.1;
18 Toatã partea bãrbãteascã dintre copiii lui Aaron sã mãnînce din ea. Aceasta este o lege vecinicã pentru urmaºii voºtri, cu privire la darurile de mîncare mistuite de foc înaintea Domnului: oricine se va atinge de ele va fi sfinþit."
Levitic 6.29;Num 18.10;Levitic 3.17;Exod 29.37;Levitic 22.3-7;
19 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
20 "Iatã darul pe care îl vor face Domnului Aaron ºi fiii lui, în ziua cînd vor primi ungerea: a zecea parte dintr-o efã de floarea fãinii, ca dar de mîncare vecinic, jumãtate dimineaþa ºi jumãtate seara.
Exod 29.2;Exod 16.36;
21 Sã fie pregãtitã în tigaie cu untdelemn, ºi s-o aduci prãjitã; s-o aduci coaptã ºi tãiatã în bucãþi, ca un dar de mîncare de un miros plãcut Domnului.
22 Preotul dintre fiii lui Aaron, care va fi uns în locul lui, sã aducã darul acesta ca jertfã de mîncare. Aceasta este o lege vecinicã înaintea Domnului: sã fie arsã întreagã.
Levitic 4.3;Exod 29.25;
23 Orice dar de mîncare al unui preot sã fie ars în întregime: sã nu se mãnînce."
24 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
25 "Vorbeºte lui Aaron ºi fiilor lui, ºi zi:"Iatã legea jertfei de ispãºire. Vita pentru jertfa de ispãºire sã fie junghiatã înaintea Domnului în locul unde se junghie arderea de tot: ea este un lucru prea sfînt.
Levitic 4.2;Levitic 1.3-11;Levitic 4.24-33;Levitic 6.17;Levitic 21.22;
26 Preotul care va aduce jertfa de ispãºire, acela s-o mãnînce; ºi anume sã fie mîncatã într-un loc sfînt, în curtea cortului întîlnirii.
Levitic 10.17-18;Num 18.9-10;Ezec 44.28-29;Levitic 6.16;
27 Oricine se va atinge de carnea ei va fi sfinþit. Dacã va sãri sînge din ea pe vre un veºmînt, locul stropit cu sînge sã fie spãlat într-un loc sfînt.
Exod 29.32;Exod 30.29;
28 Vasul de pãmînt în care se va fierbe, sã se spargã; dacã s-a fiert într-un vas de aramã, vasul sã fie frecat ºi spãlat cu apã.
Levitic 11.33;Levitic 15.12;
29 Toatã partea bãrbãteascã dintre preoþi sã mãnînce din ea: ea este un lucru prea sfînt.
Levitic 6.18;Num 18.10;Levitic 6.25;
30 Dar sã nu se mãnînce nici o jertfã de ispãºire din al cãrei sînge se va aduce în cortul întîlnirii pentru facerea ispãºirii în sfîntul locaº: ci aceea sã fie arsã în foc.
Levitic 4.7-21;Levitic 10.18;Levitic 16.27;Evr 13.11;

Cap. 7

1 Iatã legea jertfei pentru vinã: ea este un lucru prea sfînt.
Levitic 5;Levitic 6.1-7;Levitic 6.17-25;Levitic 21.22;
2 În locul unde se junghie arderea de tot, sã se junghie ºi vita care slujeºte ca jertfã pentru vinã. Sîngele ei sã se stropeascã pe altar dejur împrejur.
Levitic 1.3-11;Levitic 4.24-33;
3 Sã i se aducã toatã grãsimea, coada, grãsimea care acopere mãruntaiele,
Exod 29.13;Levitic 3.4-16;Levitic 4.8-9;
4 cei doi rãrunchi ºi grãsimea de pe ei, de pe coapse, ºi prapurul ficatului, care va fi deslipit de lîngã rãrunchi.
5 Preotul sã le ardã pe altar ca jertfã mistuitã de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfã pentru vinã.
6 Toatã partea bãrbãteascã dintre preoþi sã mãnînce din ea; ºi anume s-o mãnînce într-un loc sfînt, cãci este un lucru prea sfînt.
Levitic 6.16-18;Num 18.9-10;Levitic 2.3;
7  Cu jertfa pentru vinã este ca ºi cu jertfa de ispãºire; aceeaº lege este pentru amîndouã aceste jertfe: vita jertfitã va fi a preotului care va face ispãºirea.
Levitic 6.25-26;Levitic 14.13;
8 Preotul care va aduce arderea de tot a cuiva, sã aibã pentru el pielea arderii de tot pe care a adus-o.
9 Orice jertfã de mîncare, coaptã în cuptor, gãtitã pe grãtar sau în tigaie, sã fie a preotului care a adus-o.
Levitic 2-10;Num 18.9;Ezec 44.29;
10 Iar orice jertfã de mîncare, frãmîntatã cu untdelemn ºi uscatã, sã fie a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca ºi a celuilalt.
11 Iatã legea jertfei de mulþãmire, care se va aduce Domnului.
Levitic 3.1;Levitic 22.18-21;
12 Dacã cineva o aduce ca jertfã de laudã, sã aducã, împreunã cu jertfa de mulþãmire, niºte turte nedospite, frãmîntate cu untdelemn, niºte plãcinte nedospite, stropite cu untdelemn, ºi niºte turte din floarea de fãinã, prãjite ºi frãmîntate cu untdelemn.
Levitic 2.4;Num 6.15;
13 Pe lîngã aceste turte, sã aducã ºi pîne dospitã pentru darul lui de mîncare, împreunã cu jertfa lui de laudã ºi de mulþãmire.
Amos 4.5;
14 Din toate acele daruri sã aducã Domnului cîte o bucatã, ca dar ridicat; ea sã fie a preotului care stropeºte sîngele jertfei de mulþãmire.
Num 18.8-19;
15 Carnea jertfei de laudã ºi de mulþãmire sã fie mîncatã chiar în ziua în care este adusã; sã nu se lase nimic din ea pînã dimineaþa.
Levitic 22.30;
16 Dacã aduce cineva o jertfã pentru împlinirea unei juruinþe, sau ca dar de bunã voie, jertfa sã fie mîncatã chiar în ziua cînd o va aduce; iar ce va rãmînea din ea, sã se mãnînce a doua zi.
Levitic 19.6-8;
17 Ce va mai rãmînea din carnea vitei pãnã a treia zi, sã fie ars în foc.
18 Dacã s-ar întîmpla sã mãnînce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulþãmire, jertfa lui nu va fi primitã, ºi nu se va þinea în seamã celui ce a adus-o: ci va fi un lucru urîcios, ºi oricine va mînca din ea îºi va purta vina.
Num 18.27;Levitic 11.10-41;Levitic 19.7;
19 Nici carnea care s-a atins de ceva necurat nu trebuie mîncatã: ci trebuie arsã în foc. Orice om curat poate sã mãnînce carne;
20 dar acela care, gãsindu-se în stare de necurãþenie, va mînca din carnea jertfei de mulþãmire, care este a Domnului, sã fie nimicit din poporul sãu.
Levitic 15.3;Gen 17.14;
21 ªi cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcãciune omeneascã, fie de un dobitoc necurat, fie de o altã spurcãciune , ºi va mînca din carnea jertfei de mulþãmire care este a Domnului, sã fie nimicit din poporul sãu."
Levitic 12;Levitic 13;Levitic 15;Levitic 11.24-28;Ezec 4.14;Levitic 7.20;
22 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
23  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune:Sã nu mîncaþi grãsime de bou, de miel sau de caprã.
Levitic 3.17;Levitic 17.15;Deut 14.21;Ezec 4.14;Ezec 44.31;
24 Grãsimea unui dobitoc mort sau sfîºiat de fiarã va putea sã fie întrebuinþatã la orice alt ceva, numai sã n-o mîncaþi.
25 Cãci cine va mînca din grãsimea dobitoacelor din cari se aduc Domnului jertfe mistuite de foc, va fi nimicit din poporul sãu.
26 Sã nu mîncaþi sînge, nici de pasãre, nici de vitã, în toate locurile în cari veþi locui.
Gen 9.4;Levitic 3.17;Levitic 17.10-14;
27 Cine va mînca vreun fel de sînge, va fi nimicit din poporul sãu!"
28 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
29  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le:Cine va aduce Domnului jertfa lui de mulþãmire, sã aducã Domnului darul lui, luat din jertfa lui de mulþãmire.
Levitic 3.1;
30 Sã aducã cu mînile lui ceea ce trebuie mistuit de foc înaintea Domnului; ºi anume sã aducã grãsimea cu pieptul, pieptul ca sã-l legene într-o parte ºi într-alta, ca dar legãnat înaintea Domnului.
Levitic 3.3-14;Exod 29.24-27;Levitic 8.27;Levitic 9.21;Num 6.20;
31 Preotul sã ardã grãsimea pe altar, iar pieptul sã fie al lui Aaron ºi al fiilor lui.
Levitic 3.5-16;Levitic 7.34;
32 Din jertfele voastre de mulþãmire, sã daþi preotului ºi spata dreaptã, aducînd-o ca dar luat prin ridicare.
Levitic 7.34;Levitic 9.21;Num 6.20;
33 Spata aceea dreaptã sã fie partea aceluia dintre fiii lui Aaron, care va aduce sîngele ºi grãsimea jertfei de mulþãmire.
34 Cãci Eu iau din jertfele de mulþãmire, aduse de copiii lui Israel, pieptul care va fi legãnat într-o parte ºi într-alta, ca dar legãnat, ºi spata, care va fi adusã ca dar luat prin ridicare, ºi le dau preotului Aaron ºi fiilor lui, printr-o lege vecinicã, pe care o vor pãzi totdeauna copiii lui Israel.
Exod 29.28;Levitic 10.14-15;Num 18.18-19;Deut 18.3;
35 Acesta este dreptul, pe care li-l va da ungerea lui Aaron ºi a fiilor lui asupra jertfelor mistuite de foc înaintea Domnului, din ziua cînd vor fi înfãþiºaþi ca sã fie în slujba Mea ca preoþi.
36 Iatã ce porunceºte Domnul sã le dea copiii lui Israel din ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege vecinicã printre urmaºii lor."
Exod 40.13-15;Levitic 8.12-30;
37 Aceasta este legea arderii de tot, a darului de mîncare, a jertfei de ispãºire, a jertfei pentru vinã, a închinãrii în slujba Domnului, ºi a jertfei de mulþãmire .
Levitic 6.9;Levitic 6.14;Levitic 25;Levitic 7.1;Levitic ;Exod 29.1;Levitic 6.20;Levitic 7.11;
38 Domnul a dat-o lui Moise pe muntele Sinai, în ziua cînd a poruncit copiilor lui Israel sã-ºi aducã darurile înaintea Domnului, în pustia Sinai.
Levitic 1.2;

Cap. 8

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Ia pe Aaron ºi pe fiii lui împreunã cu el, veºmintele, untdelemnul pentru ungere, viþelul pentru jertfa de ispãºire, cei doi berbeci ºi coºul cu azimile,
Exod 29.1-3;Exod 28.2-4;Exod 30.24-25;
3 ºi cheamã toatã adunarea la uºa cortului întîlnirii."
4 Moise a fãcut cum îi poruncise Domnul; ºi adunarea s-a strîns la uºa cortului întîlnirii.
5 Moise a zis adunãrii: Iatã ce a poruncit Domnul sã se facã."
Exod 29.4;
6 Moise a adus pe Aaron ºi pe fiii lui, ºi i-a spãlat cu apã.
Exod 29.4;
7 A pus tunica pe Aaron, l-a încins cu brîul, l-a îmbrãcat cu mantia, ºi a pus pe el efodul, pe care l-a strîns cu brîul efodului cu care l-a îmbrãcat.
Exod 29.5;Exod 28.4;
8 I-a pus pieptarul, ºi a pus în pieptar Urim ºi Tumim.
Exod 28.30;
9 I-a pus mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a aºezat placa de aur, cununa împãrãteascã sfîntã, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 29.6;Exod 28.37;
10 Moise a luat untdelemnul pentru ungere, a uns sfîntul locaº ºi toate lucrurile, cari erau în el, ºi le-a sfinþit.
Exod 36.26-29;
11 A stropit cu el altarul de ºapte ori, ºi a uns altarul ºi toate uneltele lui, ºi ligheanul cu piciorul lui, ca sã le sfinþeascã.
12 Din untdelemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron, ºi l-a uns, ca sã-l sfinþeascã.
Exod 29.7;Exod 30.30;Levitic 21.10-12;Ps 123.2;
13 Moise a adus ºi pe fiii lui Aaron; i-a îmbrãcat cu tunicile, i-a încins cu brîiele, ºi le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 29.8-9;
14 A apropiat apoi viþelul adus ca jertfã de ispãºire; ºi Aaron ºi fiii lui ºi-au pus mînile pe capul viþelului adus ca jertfã de ispãºire.
Exod 29.10;Ezec 43.19;Levitic 4.4;
15 Moise l-a junghiat, a luat sînge, ºi a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur, ºi a curãþit altarul; celalt sînge l-a turnat la picioarele altarului, ºi l-a sfinþit astfel, fãcînd ispãºire pentru el.
Exod 29.12-36;Levitic 4.7;Ezec 43.20-26;Evr 9.22;
16 A luat apoi toatã grãsimea care acopere mãruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rãrunchi cu grãsimea lor, ºi le-a ars pe altar.
Exod 29.13;Levitic 4.8;
17 Iar cealaltã parte care a mai rãmas din viþel ºi anume: pielea, carnea ºi balega, le-a ars în foc, afarã din tabãrã, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 29.14;Levitic 4.11-12;
18 A apropiat apoi berbecele pentru arderea de tot; ºi Aaron ºi fiii lui ºi-au pus mînile pe capul berbecelui.
Exod 29.15;
19 Moise l-a junghiat, ºi a stropit sîngele pe altar de jur împrejur.
20 A tãiat berbecele în bucãþi, ºi a ars capul, bucãþile ºi grãsimea.
21 A spãlat cu apã mãruntaiele ºi picioarele, ºi a ars tot berbecele pe altar: aceasta a fost arderea de tot, o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 29.18;
22 A adus apoi celalt berbece, adicã berbecele pentru închinarea în slujba Domnului; ºi Aaron ºi fiii lui ºi-au pus mînile pe capul berbecelui.
Exod 29.19-31;
23 Moise a junghiat berbecele, a luat din sîngele lui, ºi a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mînii drepte ºi pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept.
24 A adus pe fiii lui Aaron, a pus sînge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mînii drepte ºi pe degetul cel mare dela piciorul lor cel drept, iar sîngele rãmas l-a stropit pe altar de jur împrejur.
25 A luat grãsimea, coada, toatã grãsimea care acopere mãruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rãrunchi cu grãsimea lor, ºi spata dreaptã;
Exod 29.22;
26 a luat de asemenea din coºul cu azimi, pus înaintea Domnului, o turtã fãrã aluat, o turtã de pîne fãcutã cu untdelemn ºi o plãcintã, ºi le-a pus pe grãsime ºi pe spata dreaptã.
Exod 29.23;
27 Toate aceste lucruri le-a pus în mînile lui Aaron ºi în mînile fiilor sãi, ºi le-a legãnat într-o parte ºi într-alta, ca dar legãnat înaintea Domnului.
Exod 29.24;
28 Apoi Moise le-a luat din mînile lor, ºi le-a ars pe altar, deasupra arderii de tot; aceasta a fost jertfa de închinare în slujba Domnului, o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului.
Exod 29.25;
29 Moise a luat pieptul berbecelui de închinare în slujba Domnului ºi l-a legãnat într-o parte ºi într-alta ca dar legãnat înaintea Domnului; aceasta a fost partea lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 29.26;
30 Moise a luat din untdelemnul pentru ungere ºi din sîngele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron ºi veºmintele lui, pe fiii lui Aaron ºi veºmintele lor; ºi a sfinþit astfel pe Aaron ºi veºmintele lui, pe fiii lui Aaron ºi veºmintele lor împreunã cu el.
Exod 29.21;Exod 30.30;Num 3.3;
31 Moise a zis lui Aaron ºi fiilor lui: Fierbeþi carnea la uºa cortului întîlnirii; acolo s-o mîncaþi, împreunã cu pînea care este în coº pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit, zicînd: Aaron ºi fiii lui s-o mãnînce.
Exod 29.31-32;
32 Iar partea care va mai rãmînea din carne ºi din pîne, s-o ardeþi în foc.
Exod 29.34;
33 Timp de ºapte zile, sã nu ieºiþi de loc din uºa cortului întîlnirii, pînã se vor împlini zilele pentru închinarea voastrã în slujba Domnului; cãci ºapte zile se vor întrebuinþa pentru închinarea voastrã în slujba Domnului.
Exod 29.30-35;Ezec 43.25-26;
34 Ce s-a fãcut azi, Domnul a poruncit sã se facã ºi deacum încolo ca ispãºire pentru voi.
Evr 7.16;
35 Sã rãmîneþi dar ºapte zile la uºa cortului întîlnirii, zi ºi noapte, ºi sã pãziþi poruncile Domnului, ca sã nu muriþi; cãci aºa mi s-a poruncit."
Num 3.7;Num 9.19;Deut 11.1;1Imp 2.3;
36 Aaron ºi fiii lui au fãcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.

Cap. 9

1 În ziua a opta, Moise a chemat pe Aaron ºi pe fiii lui, ºi pe bãtrînii lui Israel.
Ezec 43.27;
2 ªi a zis lui Aaron: Ia un viþel pentru jertfa de ispãºire, ºi un berbece pentru arderea de tot, amîndoi fãrã cusur, ºi adu-i înaintea Domnului.
Exod 29.1;Levitic 4.3;Levitic 8.14;Levitic 8.18;
3 Sã vorbeºti copiilor lui Israel, ºi sã le spui: Luaþi un þap, pentru jertfa de ispãºire, un viþel ºi un miel de un an ºi fãrã cusur, pentru arderea de tot;
Levitic 4.23;Ezra 6.17;Ezra 10.19;
4 un taur ºi un berbece, pentru jertfa de mulþãmire, ca sã-i jertfiþi înaintea Domnului, ºi un dar de mîncare, frãmîntat cu untdelemn. Cãci azi vi se va arãta Domnul."
Levitic 2.4;Levitic 9.6-23;Exod 29.43;
5 Ei au adus înaintea cortului întîlnirii tot ce poruncise Moise; ºi toatã adunarea s-a apropiat, ºi a stãtut înaintea Domnului.
6 Moise a zis: Sã faceþi ce a poruncit Domnul; ºi vi se va arãta slava Domnului."
Levitic 9.23;Exod 24.16;
7 Moise a zis lui Aaron: Apropie-te de altar; adu-þi jertfa ta de ispãºire ºi arderea ta de tot, ºi fã ispãºire pentru tine ºi pentru popor; adu ºi jertfa poporului ºi fã ispãºire pentru el, cum a poruncit Domnul."
Levitic 4.3;1Sam 3.14;Evr 5.3;Evr 7.27;Evr 9.7;Levitic 4.16-20;Evr 5.1;
8 Aaron s-a apropiat de altar, ºi a junghiat viþelul pentru jertfa lui de ispãºire.
9 Fiii lui Aaron i-au adus sîngele la el; el ºi-a muiat degetul în sînge, a uns coarnele altarului, iar celalt sînge l-a turnat la picioarele altarului.
Levitic 8.15;Levitic 4.7;
10 A ars pe altar grãsimea, rãrunchii, ºi prapurul ficatului dela viþelul pentru jertfa de ispãºire, cum poruncise lui Moise Domnul.
Levitic 8.16;Levitic 4.8;
11 Iar carnea ºi pielea le-a ars în foc afarã din tabãrã.
Levitic 4.11;Levitic 8.17;
12 A junghiat apoi arderea de tot. Fiii lui Aaron i-au adus sîngele la el, ºi el l-a stropit pe altar dejur împrejur.
Levitic 1.5;Levitic 8.19;
13 I-au adus ºi arderea de tot tãiatã în bucãþi, cu cap cu tot, ºi le-a ars pe altar.
Levitic 8.20;
14 A spãlat mãruntaiele ºi picioarele, ºi le-a ars pe altar, deasupra arderii de tot.
Levitic 8.21;
15 În urmã, a adus jertfa pentru popor. A luat þapul pentru jertfa de ispãºire a poporului, l-a junghiat, ºi l-a adus jertfã de ispãºire, ca ºi pe cea dintîi jertfã.
Levitic 9.3;Isa 53.10;Evr 2.17;Evr 5.3;
16 A adus apoi arderea de tot, ºi a jertfit-o, dupã rînduielile aºezate.
Levitic 1.3-10;
17 A adus ºi jertfa de mîncare, a umplut un pumn din ea, ºi a ars-o pe altar, afarã de arderea de tot de dimineaþã.
Levitic 9.4;Levitic 2.1-2;Exod 29.38;
18 A junghiat apoi taurul ºi berbecele, ca jertfã de mulþãmire pentru popor. Fiii lui Aaron au adus sîngele la el, ºi el a stropit pe altar de jur împrejur.
Levitic 3.1;
19 I-au adus apoi grãsimea taurului ºi a berbecelui, coada, grãsimea care acopere mãruntaiele, rãrunchii, ºi prapurul ficatului;
20 au pus grãsimile acestea deasupra piepturilor, ºi el a ars grãsimile pe altar.
Levitic 3.5-16;
21 Aaron a legãnat într-o parte ºi într-alta, ca dar legãnat înaintea Domnului, piepturile ºi spata dreaptã, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 29.24-26;Levitic 7.30-34;
22 Aaron ºi-a ridicat mînile spre popor, ºi l-a binecuvîntat. Apoi, dupãce a adus jertfa de ispãºire, ardereadetot ºi jertfa de mulþãmire, s-a pogorît.
Num 6.23;Deut 21.5;Luc 24.50;
23 Moise ºi Aaron au intrat în cortul întîlnirii. Cînd au ieºit din el, au binecuvîntat poporul. ªi slava Domnului s-a arãtat întregului popor.
Levitic 9.6;Num 14.10;Num 16.19-42;
24 Un foc a eºit dinaintea Domnului, ºi a mistuit pe altar arderea de tot ºi grãsimile. Tot poporul a vãzut lucrul acesta; au scos strigãte de bucurie, ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt.
Gen 4.4;Jud 6.21;1Imp 18.38;2Cron 7.1;Ps 20.3;1Imp 18.39;2Cron 7.3;Ezra 3.11;

Cap. 10

1 Fiii lui Aaron, Nadab ºi Abihu, ºi-au luat fiecare cãdelniþa, au pus foc în ea, ºi au pus tãmîie pe foc; ºi au adus astfel înaintea Domnului foc strãin , lucru pe care El nu li-l poruncise.
Levitic 16.1;Levitic 22.9;Num 3.3-4;Num 26.61;1Cron 24.2;Levitic 16.12;Num 16.18;Exod 30.9;
2 Atunci a ieºit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit ºi au murit înaintea Domnului.
Levitic 9.24;Num 16.35;2Sam 6.7;
3 Moise a zis lui Aaron: Aceasta este ce a spus Domnul, cînd a zis: Voi fi sfinþit de cei ce se apropie de Mine, ºi voi fi proslãvit în faþa întregului popor." Aaron a tãcut.
Exod 19.22;Exod 29.43;Levitic 21.6-21;Isa 52.11;Ezec 20.41;Ezec 42.13;Isa 49.3;Ezec 28.22;Ioan 13.31-32;Ioan 14.13;2Tes 1.10;Ps 39.9;
4 ªi Moise a chemat pe Miºael ºi Elþafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron, ºi le-a zis: Apropiaþi-vã, scoateþi pe fraþii voºtri din sfîntul locaº, ºi duceþi-i afarã din tabãrã."
Exod 6.18-22;Num 3.19-30;Luc 7.12;Fapt 5.6-10;Fapt 8.2;
5 Ei s-au apropiat, ºi i-au scos afarã din tabãrã, îmbrãcaþi în tunicile lor, cum zisese Moise.
6 Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar ºi lui Itamar, fiii lui Aaron: Sã nu vã descoperiþi capetele, ºi sã nu vã rupeþi hainele, ca nu cumva sã muriþi, ºi sã Se mînie Domnul împotriva întregei adunãri. Lãsaþi pe fraþii voºtri, pe toatã casa lui Israel, sã plîngã arderea care a venit dela Domnul.
Exod 33.5;Levitic 13.45;Levitic 21.1-10;Num 6.6-7;Deut 33.9;Ezec 24.16-17;Num 16.22-46;Ios 7.1;Ios 22.18-20;2Sam 24.1;
7 Voi sã nu ieºiþi din uºa cortului întîlnirii, ca sã nu muriþi; cãci untdelemnul ungerii Domnului este peste voi." Ei au fãcut cum zisese Moise.
Levitic 21.12;Exod 28.41;Levitic 8.30;
8 Domnul a vorbit lui Aaron, ºi a zis:
9  Tu ºi fiii tãi împreunã cu tine, sã nu beþi vin, nici bãuturã ameþitoare, cînd veþi intra în cortul întîlnirii, ca sã nu muriþi: aceasta va fi o lege vecinicã printre urmaºii voºtri,
Ezec 44.21;Luc 1.15;1Tim 3.3;Tit 1.7;
10 ca sã puteþi deosebi ce este sfînt de ce nu este sfînt, ce este necurat de ce nu este curat,
Levitic 11.47;Levitic 20.25;Ier 15.19;Ezec 22.26;Ezec 44.23;
11 ºi sã puteþi învãþa pe copiii lui Israel toate legile, pe cari li le-a dat Domnul prin Moise."
Deut 24.8;Neem 8.2-13;Ier 18.18;Mal 2.7;
12 Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar ºi lui Itamar, cei doi fii cari mai rãmãseserã lui Aaron: Luaþi partea din darul de mîncare rãmasã din jertfele mistuite de foc înaintea Domnului, ºi mîncaþi-o fãrã aluat lîngã altar: cãci este un lucru prea sfînt.
Exod 29.2;Levitic 6.16;Num 18.9-10;Levitic 21.22;
13 S-o mîncaþi într-un loc sfînt; acesta este dreptul tãu ºi dreptul fiilor tãi, ca parte din darurile de mîncare mistuite de foc înaintea Domnului; cãci aºa mi-a fost poruncit.
Levitic 2.3;Levitic 6.16;
14 Sã mîncaþi de asemenea într-un loc curat, tu, fiii tãi ºi fiicele tale împreunã cu tine, pieptul care a fost legãnat într-o parte ºi alta, ºi spata care a fost adusã ca jertfã prin ridicare; cãci ele vã sînt date, ca un drept cuvenit þie ºi ca un drept cuvenit fiilor tãi, din jertfele de mulþãmire ale copiilor lui Israel.
Exod 29.24-27;Levitic 7.31-34;Num 18.11;
15 Împreunã cu grãsimile rînduite sã fie mistuite de foc, ei vor aduce spata adusã ca jertfã prin ridicare, ºi pieptul care se leagãnã într-o parte ºi alta înaintea Domnului; ele vor fi ale tale ºi ale fiilor tãi împreunã cu tine, printr-o lege vecinicã, aºa cum a poruncit Domnul."
Levitic 7.29-34;
16 Moise a cãutat þapul adus ca jertfã de ispãºire; ºi iatã cã fusese ars. Atunci s-a mîniat pe Eleazar ºi Itamar, fiii cari mai rãmãseserã lui Aaron, ºi a zis:
Levitic 9.3-15;
17  Pentru ce n-aþi mîncat jertfa de ispãºire într-un loc sfînt? Ea este un lucru prea sfînt; ºi Domnul v-a dat-o, ca sã purtaþi nelegiuirea adunãrii, ºi sã faceþi ispãºire pentru ea înaintea Domnului.
Levitic 6.26-29;
18 Iatã cã sîngele jertfei n-a fost dus înlãuntrul sfîntului locaº; trebuiaþi s-o mîncaþi în sfîntul locaº, cum am poruncit."
Levitic 6.30;Levitic 6.26;
19 Aaron a rãspuns lui Moise: Iatã, ei ºi-au adus azi jertfa de ispãºire ºi arderea lor de tot înaintea Domnului; ºi, dupã cele ce mi s-au întîmplat, dacã aº fi mîncat azi jertfa de ispãºire, ar fi fost bine oare înaintea Domnului?"
Levitic 9.8-12;Ier 6.20;Ier 14.12;Osea 9.4;Mal 1.10-13;
20 Moise a auzit ºi a fost mulþãmit cu aceste cuvinte.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu