Biblia - Vechiul Testament - Geneza - Cap - 41 - 50

Biblia - Vechiul Testament - Geneza - Cap - 41 - 50
Cap. 41
1 Dupã doi ani, Faraon a visat un vis. I se pãrea cã stãtea lîngã rîu (Nil).
2 ªi iatã cã ºapte vaci frumoase la vedere ºi grase la trup s-au suit din rîu, ºi au început sã pascã prin mlaºtini.
3 Dupã ele s-au mai suit din rîu alte ºapte vaci urîte la vedere ºi slabe la trup, ºi s-au aºezat lîngã ele pe marginea rîului.

4 Vacile urîte la vedere ºi slabe la trup au mîncat pe cele ºapte vaci frumoase la vedere ºi grase la trup. ªi Faraon s-a trezit.
5 A adormit din nou, ºi a visat un al doilea vis. Se fãcea cã ºapte spice de grîu grase ºi frumoase au crescut pe acelaº pai.
6 ªi dupã ele au rãsãrit alte ºapte spice slabe ºi arse de vîntul de rãsãrit.
7 Spicele slabe au înghiþit pe cele ºapte spice grase ºi pline. ªi Faraon s-a trezit. Iatã visul.
8 Dimineaþa, Faraon s-a turburat, ºi a trimes sã cheme pe toþi magii ºi pe toþi înþelepþii Egiptului. Le-a istorisit visurile lui. Dar nimeni n-a putut sã le tîlmãceascã lui Faraon.
Dan 2.1;Dan 4.5-19;Exod 7.11-22;Isa 29.14;Dan 1.20;Dan 2.2;Dan 4;Dan 7;Mat 2.1;
9 Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvîntul, ºi a zis lui Faraon: Mi-aduc aminte astãzi de greºala mea.
10 Faraon se mîniase pe slujitorii lui; ºi mã aruncase în temniþã, în casa cãpeteniei strãjerilor, pe mine ºi pe mai marele pitarilor.
Geneza 40.2-3;Geneza 39.20;
11 Amîndoi am visat cîte un vis în aceeaº noapte; ºi anume, fiecare din noi a visat un vis, care a primit o tîlmãcire deosebitã.
Geneza 40.5;
12 Era acolo cu noi un tînãr Evreu, rob al cãpeteniei strãjerilor. I-am istorisit visurile noastre, ºi el ni le-a tîlmãcit, ºi ne-a spus întocmai ce înseamnã visul fiecãruia.
Geneza 37.36;Geneza 40.12;
13 Lucrurile s-au întîmplat întocmai dupã tîlmãcirea pe care ne-o dãduse el. Pe mine Faraon m-a pus iar㺠în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l-a spînzurat."
Geneza 40.22;
14 Faraon a trimes sã cheme pe Iosif. L-au scos în grabã din temniþã . Iosif s-a ras, ºi-a schimbat hainele, ºi s-a dus la Faraon.
Ps 105.20;Dan 2.25;1Sam 2.8;Ps 113.7-8;
15 Faraon a zis lui Iosif: Am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tîlmãci; ºi am aflat cã tu tîlmãceºti un vis, îndatã dupãce l-ai auzit."
Geneza 41.12;Ps 25.14;Dan 5.16;
16 Iosif a rãspuns lui Faraon: Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un rãspuns prielnic lui Faraon!"
Dan 2.30Fapt;2Cor 3.5;Geneza 40.8;Dan 2.22-28.47;Dan 4.2;
17 Faraon a început sã istoriseascã atunci lui Iosif: În visul meu, se fãcea cã stãteam pe malul rîului.
Geneza 41.1;
18 ªi deodatã ºapte vaci grase la trup ºi frumoase la chip s-au suit din rîu, ºi au început sã pascã prin mlaºtini.
19 Dupã ele s-au suit alte ºapte vaci, slabe, foarte urîte la chip, ºi sfrijite: n-am mai vãzut altele aºa de urîte în toatã þara Egiptului.
20 Vacile cele sfrijite ºi slabe au mîncat pe cele ºapte vaci dintîi, cari erau grase.
21 Le-au înghiþit, fãrã sã se poatã cunoaºte cã intraserã în pîntecele lor; ba încã înfãþiºarea lor era tot aºa de urîtã ca mai înainte. ªi m-am deºteptat.
22 Am mai vãzut în vis ºapte spice pline ºi frumoase, cari creºteau pe acelaº pai.
23 ªi dupã ele au rãsãrit ºapte spice goale, slabe, arse de vîntul de rãsãrit.
24 Spicele slabe au înghiþit pe cele ºapte spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor, dar nimeni nu mi le-a putut tîlmãci."
Geneza 41.8;Dan 4.7;
25 Iosif a zis lui Faraon: Ce a visat Faraon însemneazã un singur lucru: Dumnezeu a arãtat mai dinainte lui Faraon ce are sã facã.
Dan 2.28-45;Apoc 4.1;
26 Cele ºapte vaci frumoase înseamnã ºapte ani; ºi cele ºapte spice frumoase înseamnã ºapte ani: este un singur vis.
27 Cele ºapte vaci sfrijite ºi urîte, cari se suiau dupã cele dintîi, înseamnã ºapte ani; ºi cele ºapte spice goale, arse de vîntul de rãsãrit, vor fi ºapte ani de foamete.
2Imp 8.1;
28 Astfel, dupã cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arãtat lui Faraon, ce are sã facã.
Geneza 41.25;
29 Iatã, vor fi ºapte ani de mare belºug în toatã þara Egiptului.
Geneza 41.47;
30 Dupã ei vor veni ºapte ani de foamete, aºa cã se va uita tot belºugul acesta în þara Egiptului, ºi foametea va topi þara.
Geneza 41.54;Geneza 47.13;
31 Foametea aceasta care va urma va fi aºa de mare cã nu se va mai cunoaºte belºugul în þarã.
32 Cît priveºte faptul cã Faraon a visat visul de douã ori, înseamnã cã lucrul este hotãrît din partea lui Dumnezeu, ºi cã Dumnezeu se va grãbi sã-l aducã la îndeplinire.
Num 23.19;Isa 46.10-11;
33 Acum, Faraon sã aleagã un om priceput ºi înþelept, ºi sã-l punã în fruntea þãrii Egiptului.
34 Faraon sã punã prefecþi în þarã, ca sã ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor ºapte ani de belºug.
Prov 6.6-8;
35 Sã se strîngã toate bucatele din aceºti ani buni cari au sã vinã; sã se facã, la îndemîna lui Faraon, grãmezi de grîu, provizii în cetãþi, ºi sã le pãzeascã.
Geneza 41.48;
36 Bucatele acestea vor fi provizia þãrii, pentru cei ºapte ani de foamete, cari vor veni în þara Egiptului, pentruca þara sã nu fie prãpãditã de foamete."
Geneza 47.15-19;
37 Cuvintele acestea au plãcut lui Faraon ºi tuturor slujitorilor lui.
Ps 105.19;Fapt 7.10;
38 ªi Faraon a zis slujitorilor sãi: Am putea noi oare sã gãsim un om ca acesta, care sã aibã în el Duhul lui Dumnezeu?"
Num 27.18;Iov 32.8;Prov 2.6;Dan 4.8-18;Dan 5.11-14;Dan 6.3;
39 ªi Faraon a zis lui Iosif: Fiindcã Dumnezeu þi-a fãcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care sã fie atît de priceput ºi atît de înþelept ca tine.
40 Te pun mai mare peste casa mea, ºi tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mã va ridica mai pe sus de tine."
Ps 105.21-22;Fapt 7.10;
41 Faraon a zis lui Iosif: Uite, îþi dau stãpînire peste toatã þara Egiptului."
Dan 6.3;
42 Faraon ºi-a scos inelul din deget, ºi l-a pus în degetul lui Iosif; l-a îmbrãcat cu haine de in subþire, ºi i-a pus un lanþ de aur la gît.
Est 3.10;Est 8.2-8;Est 8.15;Dan 5.7-29;
43 L-a suit în carul care venea dupã al lui, ºi strigau înaintea lui: În genunchi!" Astfel i-a dat Faraon stãpînire peste toatã þara Egiptului.
Est 6.9;Geneza 42.6;Geneza 45.8-26;Fapt 7.10;
44 ªi a mai zis lui Iosif: Eu sînt Faraon! Dar fãrã tine nimeni nu va ridica mîna nici piciorul în toatã þara Egiptului."
45 Faraon a pus lui Iosif numele: Þafnat-Paeneah ( Descoperitor de taine), ºi i-a dat de nevastã pe Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. ªi Iosif a pornit sã cerceteze þara Egiptului.
46 Iosif era în vîrstã de treizeci de ani cînd s-a înfãþiºat înaintea lui Faraon, împãratul Egiptului, ºi a plecat de la Faraon ºi a strãbãtut toatã þara Egiptului.
1Sam 16.21;1Rep 12.6-8;Dan 1.19;
47 În timpul celor ºapte ani de rod, pãmîntul a dat bucate din belºug.
48 Iosif a strîns toate bucatele din aceºti ºapte ani de belºug în þara Egiptului. A fãcut provizii în cetãþi, punînd în fiecare cetate bucatele de pe cîmpul de primprejur.
49 Iosif a strîns grîu, ca nisipul mãrii, atît de mult, cã au încetat sã-l mai mãsoare, pentru cã era fãrã mãsurã.
Geneza 22.17;Jud 7.12;1Sam 13.5;Ps 78.27;
50 Înaintea anilor de foamete, i s-au nãscut lui Iosif doi fii, pe care i-a nãscut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On.
Geneza 46.20;Geneza 48.5;
51 Iosif a pus întîiului nãscut numele Manase (Uitare); cãci", a zis el, Dumnezeu m-a fãcut sã uit toate necazurile mele ºi toatã casa tatãlui meu."
52 ªi celui de al doilea i-a pus numele Efraim (Rodire); cãci", a zis el, Dumnezeu m-a fãcut roditor în þara întristãrii mele."
Geneza 49.22;
53 Cei ºapte ani de belºug cari au fost în þara Egiptului, au trecut.
54 ªi au început sã vinã cei ºapte ani de foamete, aºa cum vestise Iosif. În toatã þãrile era foamete; dar în toatã þara Egiptului era pîne.
Ps 105.16;Fapt 7.11;Geneza 41.30;
55 Cînd a flãmînzit, în sfîrºit, toatã þara Egiptului, poporul a strigat la Faraon sã-i dea pîne. Faraon a spus tuturor Egiptenilor: Duceþi-vã la Iosif, ºi faceþi ce vã va spune el."
56 Foametea bîntuia în toatã þara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii, ºi a vîndut grîu Egiptenilor. Foametea creºtea din ce în ce mai mult în þara Egiptului.
Geneza 42.6;Geneza 47.14-24;
57 ªi din toate þãrile venea lumea în Egipt, ca sã cumpere grîu dela Iosif; cãci în toate þãrile era foamete mare.
Deut 9.28;

Cap. 42

1 Cînd a auzit Iacov cã este grîu în Egipt, a zis fiilor sãi: Pentruce staþi ºi vã uitaþi unii la alþii?"
Fapt 7.12;
2 ªi a zis: Iatã, aud cã este grîu în Egipt; pogorîþi-vã, ºi cumpãraþi-ne grîu de acolo, ca sã trãim ºi sã nu murim."
Geneza 43.8;Ps 118.17;Isa 38.1;
3 Zece fraþi ai lui Iosif s-au pogorît în Egipt, ca sã cumpere grîu.
4 Iacov n-a trimes cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamã sã nu i se întîmple vreo nenorocire.
Geneza 42.38;
5 Fiii lui Israel au venit sã cumpere ºi ei grîu, împreunã cu cei ce veneau pentru acelaº lucru; cãci în Canaan era foamete.
Fapt 7.11;
6 Iosif era mai mare în þarã; el vindea grîu la tot poporul din þarã. Fraþii lui Iosif au venit, ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt înaintea lui.
Geneza 41.41;Geneza 37.7;
7 Iosif, cum a vãzut pe fraþii sãi, i-a cunoscut; dar s-a fãcut cã le este strãin, le-a vorbit aspru, ºi le-a zis: De unde veniþi?" Ei au rãspuns: Venim din þara Canaan, ca sã cumpãrãm merinde."
8 Iosif a cunoscut pe fraþii sãi, dar ei nu l-au cunoscut.
9 Iosif ºi-a adus aminte de visurile, pe cari le visase cu privire la ei, ºi le-a zis: Voi sînteþi iscoade; aþi venit numai ca sã cercetaþi locurile slabe ale þãrii."
Geneza 37.5-9;
10 Ei i-au rãspuns: Nu, domnul meu; robii tãi au venit sã cumpere hranã.
11 Noi toþi sîntem fiii aceluiaº om; sîntem oameni de treabã, robii tãi nu sînt iscoade."
12 El le-a zis: Ba nu; aþi venit sã cercetaþi locurile slabe ale þãrii."
13 Ei au rãspuns: Noi, robii tãi, sîntem doisprezece fraþi, fii ai aceluiaº om, din þara Canaan; ºi iatã, cel mai tînãr este azi cu tatãl nostru, iar unul nu mai este în viaþã."
Geneza 37.30;Plîng 5.7;Geneza 44.20;
14 Iosif le-a zis: V-am spus cã sînteþi iscoade.
15 Iatã cum veþi fi încercaþi. Pe viaþa lui Faraon cã nu veþi ieºi de aici pînã nu va veni fratele vostru cel tînãr!
1Sam 1.26;1Sam 17.55;
16 Trimeteþi pe unul din voi sã aducã pe fratele vostru; iar voi, rãmîneþi la oprealã. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare, ºi voi ºti dacã adevãrul este cu voi sau nu; altfel, pe viaþa lui Faraon cã sînteþi niºte iscoade."
17 ªi i-a aruncat pe toþi, trei zile în temniþã.
18 A treia zi, Iosif le-a zis: Faceþi lucrul acesta, ºi veþi trãi. Eu mã tem de Dumnezeu!
Lev 25.43;Neem 5.15;
19 Dacã sînteþi oameni de treabã, sã rãmînã unul din fraþii voºtri închis în temniþa voastrã; iar ceilalþi plecaþi, luaþi grîu ca sã vã hrãniþi familiile,
20 ºi aduceþi-mi pe fratele vostru cel tînãr, pentru ca vorbele voastre sã fie puse astfel la încercare ºi sã scãpaþi de moarte." ªi aºa au fãcut.
Geneza 42.34;Geneza 48.5;Geneza 44.23;
21 Ei au zis atunci unul cãtre altul: Da; am fost vinovaþi faþã de fratele nostru; cãci am vãzut neliniºtea sufletului lui, cînd ne ruga, ºi nu l-am ascultat! Pentru aceea vine peste noi necazul acesta."
Iov 36.8-9;Osea 3.15;Prov 21.13;Mat 7.2;
22 Ruben a luat cuvîntul, ºi le-a zis: Nu vã spuneam eu sã nu faceþi o astfel de nelegiuire faþã de bãiatul acesta?" Dar n-aþi ascultat. Acum iatã cã ni se cere socotealã pentru sîngele lui."
Geneza 37.21;Geneza 9.5;1Imp 2.32;2Cron 24.22;Ps 9.12;Luc 11.50-51;
23 Ei nu ºtiau cã Iosif îi înþelegea, cãci vorbea cu ei printr-un tîlmaci.
24 Iosif a plecat la oparte dela ei, ca sã plîngã. În urmã s-a întors, ºi le-a vorbit; apoi a luat dintre ei pe Simeon, ºi a pus sã-l lege cu lanþuri în faþa lor.
25 Iosif a poruncit sã li se umple sacii cu grîu, sã punã argintul fiecãruia în sacul lui, ºi sã li se dea merinde pentru drum. ªi aºa s-a fãcut.
Mat 5.44;Rom 12.17-21;
26 Ei ºi-au încãrcat grîul pe mãgari, ºi au plecat.
27 Unul din ei ºi-a deschis sacul ca sã dea nutreþ mãgarului în locul unde au mas peste noapte. A vãzut argintul la gura sacului,
Geneza 43.21;
28 ºi a zis fraþilor sãi: Argintul meu mi s-a dat înapoi, ºi iatã-l în sacul meu." Atunci li s-a tãiat inima; ºi au zis unul altuia, tremurînd: Ce ne-a fãcut Dumnezeu?"
29 S-au întors la tatãl lor Iacov, în þara Canaan, ºi i-au istorisit tot ce li se întîmplase. Ei au zis:
30 Omul acela, care este domnul þãrii, ne-a vorbit aspru, ºi ne-a luat drept iscoade.
Geneza 42.7;
31 Noi i-am spus: Sîntem oameni de treabã, nu sîntem iscoade.
32 Sîntem doisprezece fraþi, fii ai tatãlui nostru; unul nu mai este, ºi cel mai tînãr este azi cu tatãl nostru în þara Canaan."
33 ªi omul acela, care este domnul þãrii, ne-a zis: Iatã cum voi cunoaºte dacã sînteþi oameni de treabã. Lãsaþi la mine pe unul din fraþii voºtri, luaþi merinde pentru familiile voastre, plecaþi,
Geneza 42.15.19-20;
34 ºi aduceþi-mi pe fratele vostru cel tînãr. Voi ºti astfel cã nu sînteþi iscoade, ci sînteþi oameni de treabã; apoi vã voi da înapoi pe fratele vostru, ºi veþi putea sã strãbateþi þara în voie."
Geneza 34.10;
35 Cînd ºi-au golit sacii, iatã cã legãtura cu argintul fiecãruia era în sacul lui. Ei ºi tatãl lor au vãzut legãturile cu argintul, ºi s-au temut.
Geneza 34.21;
36 Tatãl lor Iacov le-a zis: Voi mã lipsiþi de copii: Iosif nu mai este, Simeon nu mai este, ºi voiþi sã luaþi ºi pe Beniamin. Toate acestea pe mine mã lovesc!"
Geneza 43.14;
37 Ruben a zis tatãlui sãu: Sã-mi omori pe amîndoi fiii mei, dacã nu-þi voi aduce înapoi pe Beniamin; dã-l în mîna mea, ºi þi-l voi aduce înapoi."
38 Iacov a zis: Fiul meu nu se poate pogorî împreunã cu voi; cãci fratele lui a murit, ºi el a rãmas singur; dacã i s-ar întîmpla vreo nenorocire în cãlãtoria pe care o faceþi, cu durere îmi veþi pogorî perii mei cei albi în locuinþa morþilor."
Geneza 42.13;Geneza 37.33;Geneza 44.28;Geneza 42.40;Geneza 44.29;Geneza 37.35;Geneza 44.31;

Cap. 43

1 Foametea bîntuia greu în þarã.
Geneza 41.54-57;
2 Cînd au isprãvit de mîncat grîul, pe care-l aduseserã din Egipt, Iacov a zis fiilor sãi: Duceþi-vã iarãº, ºi cumpãraþi-ne ceva merinde."
3 Iuda i-a rãspuns: Omul acela ne-a spus curat: Sã nu-mi mai vedeþi faþa, dacã fratele vostru nu va fi cu voi.
Geneza 42.20;Geneza 44.23;
4 Dacã vrei deci sã trimeþi pe fratele nostru cu noi, ne vom pogorî, ºi-þi vom cumpãra merinde.
5 Dar dacã nu vrei sã-l trimeþi, nu ne vom pogorî, cãci omul acela ne-a spus: Sã nu-mi mai vedeþi faþa, dacã fratele vostru nu va fi cu voi!"
6 Israel a zis atunci: Pentruce mi-aþi fãcut un astfel de rãu, ºi aþi spus omului aceluia cã mai aveþi un frate?"
7 Ei au rãspuns: Omul acela ne-a întrebat despre noi ºi familia noastrã, ºi a zis: Mai trãieºte tatãl vostru? Mai aveþi vreun frate? ªi noi am rãspuns la întrebãrile acestea. Puteam noi sã ºtim cã are sã zicã: Aduceþi pe fratele vostru?"
8 Iuda a zis tatãlui sãu Israel: Trimete copilul cu mine, ca sã ne sculãm ºi sã plecãm, ºi vom trãi ºi nu vom muri, noi, tu ºi copiii noºtri.
9 Rãspund eu pentru el; ai sã-l ceri înapoi din mîna mea. Dacã nu-l voi aduce înapoi la tine, ºi dacã nu-l voi pune înaintea ta, vinovat sã fiu faþã de tine pentru totdeauna.
Geneza 44.32;File 18.19;
10 Cãci dacã n-am mai fi zãbovit, de douã ori ne-am fi întors pînã acum."
11 Israel, tatãl lor, le-a zis: Fiindcã trebuie, faceþi aºa. Luaþi-vã în saci ceva din cele mai bune roade ale þãrii, ca sã duceþi un dar omului aceluia, ºi anume: puþin leac alinãtor, ºi puþinã miere, mirodenii, smirnã, fisticuri ºi migdale.
Geneza 32.20;Prov 18.16;Geneza 37.25;Ier 8.22;
12 Luaþi cu voi argint îndoit, ºi duceþi înapoi argintul, pe care vi-l puseserã la gura sacilor: poate cã a fost o greºealã.
Geneza 42.25-35;
13 Luaþi ºi pe fratele vostru, sculaþi-vã ºi întoarceþi-vã la omul acela.
14 Dumnezeul Cel Atotputernic sã vã facã sã cãpãtaþi trecere înaintea omului aceluia, ºi sã lase sã se întoarcã împreunã cu voi pe celalt frate al vostru ºi pe Beniamin! Iar eu, dacã trebuie sã fiu lipsit de copiii mei, lipsit sã fiu!"
Est 4.16;
15 Au luat darul; au luat cu ei argint îndoit, precum ºi pe Beniamin; s-au sculat, s-au pogorît în Egipt, ºi s-au înfãþiºat înaintea lui Iosif.
16 Cum a vãzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului sãu: Bagã pe oamenii aceºtia în casã, taie vite ºi gãteºte; cãci oamenii aceºtia au sã mãnînce cu mine la ameazã."
Geneza 24.2;Geneza 39.4;Geneza 44.1;
17 Omul acela a fãcut ce-i poruncise Iosif, ºi a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif.
18 Ei s-au temut cînd au vãzut cã-i bagã în casa lui Iosif, ºi au zis: Ne bagã înlãuntru din pricina argintului pus în sacii noºtri data trecutã; vor sã se nãpusteascã peste noi, ca sã ne ia robi, ºi sã punã mîna pe mãgarii noºtri."
19 S-au apropiat de economul casei lui Iosif, ºi au intrat în vorbã cu el la uºa casei;
20 ºi au zis: Domnule, noi ne-am mai pogorît odatã aici, ca sã cumpãrãm merinde.
Geneza 42.3-10;
21 Apoi, cînd am ajuns la locul unde trebuia sã rãmînem peste noapte, ne-am deschis sacii; ºi iatãcã argintul fiecãruia era la gura sacului sãu, argintul nostru, dupã greutatea lui: ºi l-am adus înapoi cu noi.
Geneza 42.27-35;
22 Am adus ºi alt argint, ca sã cumpãrãm merinde. Nu ºtim cine a pus argintul în sacii noºtri."
23 Economul a rãspuns: Fiþi pe pace! Nu vã temeþi de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatãlui vostru, v-a pus pe ascuns o comoarã în saci. Argintul vostru a trecut prin mînile mele." ªi le-a adus ºi pe Simeon.
24 Omul acesta i-a bãgat în casa lui Iosif; le-a dat apã de ºi-au spãlat picioarele; a dat ºi nutreþ mãgarilor lor.
Geneza 18.4;Geneza 24.32;
25 Ei ºi-au pregãtit darul pînã la venirea lui Iosif, la ameazã; cãci aflaserã cã au sã mãnînce la el.
26 Cînd a ajuns Iosif acasã, i-au dat darul, pe care i-l aduseserã, ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt înaintea lui.
Geneza 37.7-10;
27 El i-a întrebat de sãnãtate; ºi a zis: Bãtrînul vostru tatã, de care aþi vorbit, este sãnãtos? Mai trãieºte?"
Geneza 42.11-13;
28 Ei au rãspuns: Robul tãu, tatãl nostru, este sãnãtos; trãieºte încã". ªi s-au plecat ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt.
Geneza 37.7-10;
29 Iosif a ridicat ochii; ºi, aruncînd o privire spre frate-sãu Beniamin, fiul mamei sale, a zis: Acesta este fratele vostru cel tînãr, despre care mi-aþi vorbit?" ªi a adãugat: Dumnezeu sã aibã milã de tine, fiule!"
Geneza 35.17-18;Geneza 42.13;
30 Iosif a isprãvit repede, cãci i se rupea inima pentru fratele sãu, ºi simþea nevoie sã plîngã; a intrat de grab într-o odaie, ºi a plîns acolo.
1Imp 3.26;Geneza 42.24;
31 Dupãce s-a spãlat pe faþã, a ieºit din odaie; ºi, silindu-se sã se stãpîneascã, a zis: Aduceþi de mîncare!"
Geneza 43.25;
32 Au adus de mîncare lui Iosif deoparte, ºi fraþilor lui de o parte; Egiptenilor, cari mîncau cu el, le-au adus deasemenea mîncare de o parte; cãci Egiptenii nu puteau sã mãnînce cu Evreii, fiindcã lucrul acesta pentru ei este o urîciune.
Geneza 46.34;Exod 8.26;
33 Fraþii lui Iosif s-au aºezat la masã în faþa lui: dela întîiul nãscut, dupã dreptul lui de întîi nãscut, ºi pînã la cel mai tînãr, aºezaþi dupã vîrstã; ºi se uitau unii la alþii cu mirare.
34 Iosif a pus sã le dea din bucatele cari erau înaintea lui; iar Beniamin a cãpãtat de cinci ori mai mult decît ceilalþi. ªi au bãut, ºi s-au veselit împreunã cu el.
Geneza 45.22;

Cap. 44

1 Iosif a dat urmãtoarea poruncã economului casei lui: Umple cu merinde sacii oamenilor acestora, cît vor putea sã ducã, ºi pune argintul fiecãruia la gura sacului sãu.
2 Sã pui ºi paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tînãr, împreunã cu argintul cuvenit pentru preþul grîului lui". Economul a fãcut cum îi poruncise Iosif.
3 Dimineaþa, cum s-a crãpat de ziuã, au dat drumul oamenilor acestora împreunã cu mãgarii lor.
4 Dar abia ieºiserã din cetate, ºi nu se depãrtaserã deloc de ea, cînd Iosif a zis economului sãu: Scoalã-te, aleargã dupã oamenii aceia; ºi, cînd îi vei ajunge, sã le spui: Pentruce aþi rãsplãtit binele cu rãu?
5 De ce aþi furat paharul din care bea domnul meu, ºi de care se slujeºte pentru ghicit? Rãu aþi fãcut cã v-aþi purtat astfel."
6 Economul i-a ajuns, ºi le-a spus aceste cuvinte.
7 Ei i-au rãspuns: Domnule, pentruce vorbeºti astfel? Sã fereascã Dumnezeu pe robii tãi sã fi sãvîrºit o asemenea faptã!
8 Iatã, noi þi-am adus din þara Canaanului argintul, pe care l-am gãsit la gura sacilor noºtri; cum am fi putut sã furãm argint sau aur din casa domnului tãu?
Geneza 43.21;
9 Sã moarã acela dintre robii tãi la care se va gãsi paharul, ºi noi înºine sã fim robi ai domnului nostru!"
Geneza 31.32;
10 El a zis: Fie dupã cuvintele voastre! Acela la care se va gãsi paharul, sã fie robul meu; iar voi veþi fi nevinovaþi."
11 Îndatã, ºi-a pogorît fiecare sacul la pãmînt. Fiecare ºi-a deschis sacul.
12 Economul i-a scotocit, începînd cu cel mai în vîrstã ºi sfîrºind cu cel mai tînãr; ºi paharul a fost gãsit în sacul lui Beniamin.
13 Ei ºi-au rupt hainele, ºi-a încãrcat fiecare mãgarul, ºi s-au întors în cetate.
Geneza 37.29-34;Num 14.6;2Sam 1.11;
14 Iuda ºi fraþii lui au ajuns la casa lui Iosif, pe cînd era el încã acolo, ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt înaintea lui.
Geneza 37.7;
15 Iosif le-a zis: Ce faptã aþi fãcut? Nu ºtiþi cã un om ca mine are putere sã ghiceascã?"
16 Iuda a rãspuns: Ce sã mai spunem domnului nostru? Cum sã mai vorbim? Cum sã ne mai îndreptãþim?" Dumnezeu a dat pe faþã nelegiuirea robilor tãi. Iatã-ne robi ai domnului nostru: noi, ºi acela la care s-a gãsit paharul."
Geneza 44.9;
17 Dar Iosif a zis: Sã mã fereascã Dumnezeu sã fac aºa ceva! Omul la care s-a gãsit paharul, va fi robul meu; dar voi, suiþi-vã înapoi în pace la tatãl vostru."
Prov 17.15;
18 Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif, ºi a zis: Te rog, domnul meu, dã voie robului tãu sã spunã o vorbã domnului meu, ºi sã nu te mînii pe robul tãu! Cãci tu eºti ca Faraon.
Geneza 18.30-32;Exod 32.22;
19 Domnul meu a întrebat pe robii sãi, zicînd: Mai trãeºte tatãl vostru, ºi mai aveþi vreun frate?"
20 Noi am rãspuns domnului meu: Avem un tatã bãtrîn, ºi un frate tînãr, copil fãcut la bãtrîneþa lui; bãiatul acesta avea un frate care a murit, ºi care era dela aceeaº mamã; el a rãmas singur, ºi tatãl lui îl iubeºte."
Geneza 37.3;
21 Tu ai spus robilor tãi: Aduceþi-l la mine ca sã-l vãd cu ochii mei."
Geneza 42.15-20;
22 Noi am rãspuns domnului meu: Bãiatul nu poate pãrãsi pe tatãl sãu; dacã-l va pãrãsi, tatãl sãu are sã moarã."
23 Tu ai spus robilor tãi: Dacã nu se va pogorî ºi fratele vostru împreunã cu voi, sã nu-mi mai vedeþi faþa."
Geneza 43.3-5;
24 Cînd ne-am suit la tatãl meu, robul tãu, i-am spus cuvintele domnului meu.
25 Tatãl nostru a zis: Duceþi-vã iar㺠sã ne cumpãraþi ceva merinde."
Geneza 43.2;
26 Noi am rãspuns: Nu putem sã ne ducem; dar dacã fratele nostru cel tînãr va fi cu noi, ne vom duce; cãci nu putem vedea faþa omului aceluia, de cît dacã fratele nostru cel tînãr va fi cu noi."
27 Robul tãu, tatãl nostru, ne-a zis: Voi ºtiþi cã nevastã-mea mi-a nãscut doi fii.
Geneza 46.19;
28 Unul a ieºit dela mine, ºi cred cã a fost sfîºiat negreºit de fiare, cãci nu l-am mai vãzut pînã astãzi.
Geneza 37.33;
29 Dacã-mi mai luaþi ºi pe acesta, ºi i se va întîmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veþi pogorî bãtrîneþele în locuinþa morþilor."
Geneza 42.36-38;
30 Acum, dacã mã voi întoarce la robul tãu, tatãl meu, fãrã sã avem cu noi bãiatul de sufletul cãruia este nedeslipit sufletul lui,
1Sam 18.1;
31 el are sã moarã, cînd va vedea cã bãiatul nu este; ºi robii tãi vor pogorî cu durere în locuinþa morþilor bãtrîneþele robului tãu, tatãl nostru.
32 Cãci robul tãu s-a pus chez㺠pentru copil, ºi a zis tatãlui meu: Dacã nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat sã fiu pentru totdeauna faþã de tatãl meu."
Geneza 43.9;
33 Îngãduie, dar, te rog, robului tãu sã rãmînã în locul bãiatului, ca rob al domnului meu; iar bãiatul sã se suie înapoi cu fraþii sãi.
Exod 32.32;
34 Cum mã voi putea sui eu la tatãl meu, dacã bãiatul nu este cu mine? Ah! sã nu vãd mîhnirea tatãlui meu!"

Cap. 45

1 Iosif nu s-a mai putut stãpîni înaintea tuturor celor ce-l înconjurau. ªi a strigat: Scoateþi afarã pe toatã lumea." ªi n-a mai rãmas nimeni cu Iosif, cînd s-a fãcut cunoscut fraþilor sãi.
2 A izbucnit într-un plîns aºa de tare cã l-au auzit Egiptenii ºi casa lui Faraon.
3 Iosif a zis fraþilor sãi: Eu sînt Iosif! Mai trãieºte tatãl meu?" Dar fraþii lui nu i-au putut rãspunde, aºa de încremeniþi rãmãseserã înaintea lui.
Fapt 7.13;
4 Iosif a zis fraþilor sãi: Apropiaþi-vã de mine." ªi ei s-au apropiat. El a zis: Eu sînt fratele vostru Iosif, pe care l-aþi vîndut ca sã fie dus în Egipt.
Geneza 37.28;
5 Acum, nu vã întristaþi ºi nu fiþi mîhniþi cã m-aþi vîndut ca sã fiu adus aici, cãci ca sã vã scap viaþa m-a trimes Dumnezeu înaintea voastrã.
Isa 40.2;2Cor 2.7;Geneza 50.20;Ps 105.16-17;2Sam 16.10-11;Fapt 4.27-28;
6 Iatã sînt doi ani decînd bîntuie foametea în þarã; ºi încã cinci ani, nu va fi nici arãturã, nici seceriº.
7 Dumnezeu m-a trimes înaintea voastrã ca sã vã rãmînã sãmînþa vie în þarã, ºi ca sã vã pãstreze viaþa printr-o mare izbãvire.
8 Aºa cã nu voi m-aþi trimes aici, ci Dumnezeu; El m-a fãcut ca un tatã al lui Faraon, stãpîn peste toatã casa lui, ºi cîrmuitorul întregei þãri a Egiptului.
Geneza 41.43;Jud 17.10;Iov 29.16;
9 Grãbiþi-vã de vã suiþi la tatãl meu, ºi spuneþi-i: Aºa a vorbit fiul tãu Iosif: Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul; pogoarã-te la mine ºi nu zãbovi!
10 Vei locui în þinutul Gosen, ºi vei fi lîngã mine, tu, fiii tãi, ºi fiii fiilor tãi, oile tale ºi boii tãi, ºi tot ce este al tãu.
Geneza 47.1;
11 Acolo te voi hrãni, cãci vor mai fi încã cinci ani de foamete; ºi astfel nu vei pieri, tu, casa ta, ºi tot ce este al tãu.
12 Voi vedeþi cu ochii voºtri, ºi fratele meu Beniamin vede cu ochii lui cã eu însumi vã vorbesc.
Geneza 42.23;
13 Istorisiþi tatãlui meu toatã slava pe care o am în Egipt, ºi tot ce aþi vãzut; ºi aduceþi aici cît mai curînd pe tatãl meu."
Fapt 7.14;
14 El s-a aruncat pe gîtul fratelui sãu Beniamin, ºi a plîns; ºi Beniamin a plîns ºi el pe gîtul lui.
15 A îmbrãþiºat de asemenea pe toþi fraþii lui, plîngînd. Dupã aceea, fraþii lui au stat de vorbã cu el.
16 S-a rãspîndit vestea în casa lui Faraon cã au venit fraþii lui Iosif; lucrul acesta a plãcut lui Faraon ºi slujitorilor lui.
17 Faraon a zis lui Iosif: Spune fraþilor tãi: Iatã ce sã faceþi: Încãrcaþi-vã dobitoacele, ºi plecaþi în þara Canaanului;
18 luaþi pe tatãl vostru ºi familiile voastre, ºi veniþi la mine. Eu vã voi da ce este mai bun în þara Egiptului, ºi veþi mînca grãsimea þãrii.
Geneza 27.28;Num 18.12-29;
19 Ai poruncã sã le spui: Aºa sã faceþi! Luaþi-vã din þara Egiptului carã pentru pruncii voºtri ºi pentru nevestele voastre; aduceþi pe tatãl vostru, ºi veniþi.
20 Sã nu vã parã rãu de ceeace veþi lãsa; cãci tot ce este mai bun în þara Egiptului va fi pentru voi."
21 Fiii lui Israel au fãcut aºa. Iosif le-a dat carã, dupã porunca lui Faraon; le-a dat ºi merinde pentru drum.
22 Le-a dat la toþi haine de schimb, iar lui Beniamin i-a dat trei sute de sicli de argint ºi cinci haine de schimb.
Geneza 43.34;
23 Tatãlui sãu i-a trimes zece mãgari încãrcaþi cu ce era mai bun în Egipt, ºi zece mãgãriþe încãrcate cu grîu, pîne ºi merinde, pentru ca sã aibã pe drum.
24 Apoi a dat drumul fraþilor sãi, cari au plecat; ºi le-a zis: Sã nu vã certaþi pe drum."
25 Ei au ieºit din Egipt, ºi au ajuns în þara Canaanului, la tatãl lor Iacov.
26 ªi i-au spus: Iosif tot mai trãieºte, ºi chiar el cîrmuieºte toatã þara Egiptului." Dar inima lui Iacov a rãmas rece, pentrucã nu-i credea.
Iov 29.24;Ps 126.1;Luc 24.11-41;
27 Cînd i-au istorisit însã tot ce le spusese Iosif, ºi a vãzut carele pe cari le trimesese Iosif ca sã-l ducã, duhul tatãlui lor, Iacov, s-a înviorat.
28 ªi Israel a zis: Destul! Fiul meu Iosif tot mai trãieºte! Vreau sã mã duc sã-l vãd înainte de moarte."

Cap. 46

1 Israel a plecat, cu tot ce avea. A ajuns la Beer-ªeba, ºi a adus jertfe Dumnezeului tatãlui sãu Isaac.
Geneza 21.31-33;Geneza 28.10;Geneza 26.24-25;Geneza 28.13;Geneza 31.42;
2 Dumnezeu a vorbit lui Israel, într-o vedenie noaptea, ºi a zis: Iacove! Iacove!" Israel a rãspuns: Iatã-mã!"
Geneza 15.1;Iov 33.14-15;
3 ªi Dumnezeu a zis: Eu sînt Dumnezeu, Dumnezeul tatãlui tãu. Nu te teme sã te pogori în Egipt, cãci acolo te voi face sã ajungi un neam mare.
Geneza 28.13;Geneza 12.2;Deut 26.5;
4 Eu însumi Mã voi pogorî cu tine în Egipt, ºi Eu însumi te voi scoate iar㺠de acolo; iar Iosif îþi va închide ochii."
Geneza 28.15;Geneza 48.21;Geneza 15.16;Geneza 50.13-25;Exod 3.8;Geneza 50.1;
5 Iacov a pãrãsit Beer-ªeba; ºi fiii lui Israel au pus pe tatãl lor Iacov, cu copilaºii ºi nevestele lor, în carele pe cari le trimesese Faraon ca sã-l ducã.
Fapt 7.15;Geneza 45.19-21;
6 ªi-au luat ºi turmele ºi averile, pe cari le agonisiserã în þara Canaanului. ªi Iacov s-a dus în Egipt, cu toatã familia lui.
Deut 26.5;Ios 24.4;Ps 105.23;Isa 52.4;
7 A luat cu el în Egipt pe fiii lui ºi pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui ºi pe fiicele fiilor lui, ºi pe toatã familia lui.
8 Iatã numele fiilor lui Israel, cari au venit în Egipt.Iacov ºi fiii lui.Întîiul nãscut al lui Iacov: Ruben.
Exod 1.1;Exod 6.14;Num 26.5;1Cron 5.1;
9 Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heþron ºi Carmi.
10 - Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin ºi Þohar; ºi Saul, fiu dintr-o femeie Cananitã.
Exod 6.15;1Cron 4.24;
11 - Fiii lui Levi: Gherºon, Chehat, ºi Merari.-
1Cron 6.1-16;
12 Fiii lui Iuda: Er, Onan, ªela, Pereþ ºi Zarah; dar Er ºi Onan au murit în þara Canaanului. Fiii lui Pereþ au fost: Heþron ºi Hamul.-
1Cron 2.3;1Cron 4.21;Geneza 38.3-10;Geneza 38.29;1Cron 2.5;
13 Fiii lui Isahar: Tola, Puva, Iov ºi ªimron.-
1Cron 7.1;
14 Fiii lui Zabulon: Sered, Elon ºi Iahleel.
15 Aceºtia sînt fiii, pe cari i-a nãscut lui Iacov Lea în Padan-Aram, împreunã cu fiicã-sa Dina. Fiii ºi fiicele lui alcãtuiau în totul treizeci ºi trei de inºi.
16 Fiii lui Gad: Þifion, Haggi, ªuni, Eþbon, Eri, Arodi ºi Areeli.-
Num 26.15;
17 Fiii lui Aºer: Imna, Iºva, Iºvi ºi Beria; ºi Serah, sora lor. ªi fiii lui Beria: Heber ºi Malchiel.
1Cron 7.30;
18 Aceºtia sînt fiii Zilpei, pe care o dãduse Laban fetei sale Lea; pe aceºtia i-a nãscut ea lui Iacov. În totul ºaisprezece inºi.
Geneza 30.10;Geneza 29.24;
19 Fiii Rahelei, nevasta lui Iacov: Iosif ºi Beniamin.-
Geneza 44.27;
20 Lui Iosif i s-au nãscut, în þara Egiptului: Manase ºi Efraim, pe cari i-a nãscut Asnat fata lui Poti-Fera, preotul lui On.-
Geneza 41.50;
21 Fiii lui Beniamin; Bela, Becher, Aºbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roº, Mupim , Hupim ºi Ard.
1Cron 7.6;1Cron 8.1;Num 26.38;Num 26.39;
22 Aceºtia sînt fiii Rahelei, pe cari i-a nãscut lui Iacov. În totul patrusprezece inºi.
23 Fiii lui Dan: Huºim.
1Cron 7.12;
24 Fiii lui Neftali: Iahþeel, Guni, Ieþer ºi ªilem.
1Cron 7.13;
25 Aceºtia sînt fiii Bilhei, pe care o dãduse Laban fetei sale Rahela; ºi pe aceºtia i-a nãscut ea lui Iacov. În totul, ºapte inºi.
Geneza 30.5-7;Geneza 29.29;
26 Sufletele cari au venit cu Iacov în Egipt ºi cari ieºiserã din el, erau în totul ºasezeci ºi ºase, fãrã sã numãrãm nevestele fiilor lui Iacov.
Exod 1.5;
27 ªi Iosif avea doi fii, cari i se nãscuserã în Egipt. - Toate sufletele din familia lui Iacov, cari au venit în Egipt, erau în numãr de ºaptezeci.
Deut 10.22;Fapt 7.14;
28 Iacov a trimes pe Iuda înainte la Iosif, ca sã-i dea de ºtire sã-i iasã înainte în Gosen.
Geneza 31.21;
29 ªi au venit în þinutul Gosen. Iosif ºi-a pregãtit carul ºi s-a suit ca sã se ducã în Gosen, în întîmpinarea tatãlui sãu Israel. Cum l-a vãzut, s-a aruncat pe gîtul lui, ºi a plîns multã vreme pe gîtul lui.
Geneza 47.1;Geneza 45.14;
30 Israel a zis lui Iosif: Acum pot sã mor, fiindcã þi-am vãzut faþa, ºi tu tot mai trãieºti."
Luc 2.29-30;
31 Iosif a zis fraþilor sãi ºi familiei tatãlui sãu: Mã duc sã înºtiinþez pe Faraon, ºi sã-i spun: Fraþii mei ºi familia tatãlui meu, cari erau în þara Canaan, au venit la mine.
Geneza 47.1;
32 Oamenii aceºtia sînt pãstori, cãci cresc vite; ei ºi-au adus oile ºi boii, ºi tot ce este al lor."
33 ªi, cînd vã va chema Faraon ºi vã va întreba: Cu ce vã îndeletniciþi?"
Geneza 47.2-3;
34 voi sã rãspundeþi: Robii tãi au crescut vite, din tinereþa noastrã pînã acum, atît noi cît ºi pãrinþii noºtri. În felul acesta, veþi locui în þinutul Gosen, cãci toþi pãstorii sînt o urîciune pentru Egipteni."
Geneza 46.32;Geneza 30.35;Geneza 34.5;Geneza 37.12;Geneza 43.32;Exod 8.26;

Cap. 47

1 Iosif s-a dus sã înºtiinþeze pe Faraon, ºi i-a spus: Fraþii mei ºi tatãl meu au sosit din þara Canaan, cu oile ºi boii, ºi cu tot avutul lor; ºi sînt în þinutul Gosen."
Geneza 46.31;Geneza 45.10;Geneza 46.28;
2 A luat pe cinci din fraþii lui, ºi i-a adus înaintea lui Faraon.
Fapt 7.13;
3 Faraon a întrebat pe fraþii lui Iosif: Cu ce vã îndeletniciþi?" Ei au rãspuns lui Faraon: Robii tãi sînt pãstori, cum erau ºi pãrinþii noºtri."
Geneza 46.33;Geneza 46.34;
4 ªi au mai zis lui Faraon: Noi am venit ca sã locuim o vreme aici în þarã, pentrucã nu mai este pãºune pentru oile robilor tãi, ºi este o mare foamete în þara Canaanului; îngãduie dar robilor tãi sã locuiascã în þinutul Gosen."
Geneza 15.13;Deut 26.5;Geneza 43.1;Fapt 7.11;Geneza 46.34;
5 Faraon a zis lui Iosif: Tatãl tãu ºi fraþii tãi au venit la tine.
6 Þara Egiptului este deschisã înaintea ta; aºeazã pe tatãl tãu ºi pe fraþii tãi în cea mai bunã parte a þãrii. Sã locuiascã în þinutul Gosen; ºi dacã gãseºti printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele."
Geneza 20.15;Geneza 47.4;
7 Iosif a adus pe tatãl sãu Iacov, ºi l-a înfãþiºat înaintea lui Faraon. ªi Iacov a binecuvîntat pe Faraon.
8 Faraon a întrebat pe Iacov: Care este numãrul zilelor anilor vieþii tale?"
9 Iacov a rãspuns lui Faraon: Zilele anilor cãlãtoriei mele sînt o sutã treizeci de ani. Zilele anilor vieþii mele au fost puþine la numãr ºi rele, ºi n-au atins zilele anilor vieþii pãrinþilor mei, în timpul cãlãtoriei lor."
Ps 39.12;Evr 11.9-13;Iov 14.1;Geneza 25.7;Geneza 35.28;
10 Iacov a binecuvîntat iar㺠pe Faraon, ºi a plecat dinaintea lui Faraon.
Geneza 47.7;
11 Iosif a aºezat pe tatãl sãu ºi pe fraþii sãi, ºi le-a dat o moºie în þara Egiptului, în cea mai bunã parte a þãrii, în þinutul lui Ramses, cum poruncise Faraon.
Exod 1.11;Exod 12.37;Geneza 47.6;
12 Iosif a hrãnit cu pîne pe tatãl sãu, pe fraþii sãi, ºi pe toatã familia tatãlui sãu, dupã numãrul copiilor.
13 Nu mai era pîne în toatã þara, cãci foametea era foarte mare; þara Egiptului ºi þara Canaanului tînjeau, din pricina foametei.
Geneza 41.30;Fapt 7.11;
14 Iosif a strîns tot argintul, care se gãsea în þara Egiptului ºi în þara Canaanului, în schimbul grîului, pe care-l cumpãrau oamenii, ºi astfel a fãcut ca tot argintul acesta sã intre în casa lui Faraon.
Geneza 41.56;
15 Cînd s-a sfîrºit argintul din þara Egiptului ºi din þara Canaanului, toþi Egiptenii au venit la Iosif, ºi au zis: Dã-ne pîne! Pentruce sã murim în faþa ta? Cãci argint nu mai avem."
Geneza 47.19;
16 Iosif a zis: Daþi vitele voastre, ºi vã voi da pîne în schimbul vitelor voastre, dacã nu mai aveþi argint."
17 ªi-au adus vitele la Iosif, ºi Iosif le-a dat pîne în schimbul cailor, în schimbul turmelor de oi ºi de boi, ºi în schimbul mãgarilor. Le-a dat astfel pîne în anul acela în schimbul tuturor turmelor lor.
18 Dupãce a trecut anul acela, au venit la Iosif în anul urmãtor, ºi i-au zis: Nu putem sã ascundem domnului nostru faptul cã argintul s-a sfîrºit, ºi turmele de vite au trecut în stãpînirea domnului nostru; nu mai rãmîn înaintea domnului nostru de cît trupurile ºi pãmînturile noastre.
19 Pentruce sã murim subt ochii tãi, noi ºi pãmînturile noastre? Cumpãrã-ne împreunã cu pãmînturile noastre în schimbul pînii, ºi vom fi ai domnului nostru, noi ºi pãmînturile noastre. Dã-ne sãmînþã sã sãmãnãm, ca sã trãim ºi sã nu murim, ºi sã nu ne rãmînã pãmînturile pustii."
20 Iosif a cumpãrat pentru Faraon toate pãmînturile Egiptului; cãci Egiptenii ºi-au vîndut fiecare ogorul, pentrucã îi silea foametea. ªi þara a ajuns în stãpînirea lui Faraon.
21 Cît despre popor, l-a mutat în cetãþi, dela o margine hotarelor Egiptului pînã la cealaltã.
22 Numai pãmînturile preoþilor nu le-a cumpãrat, pentrucã era o lege a lui Faraon, datã în folosul preoþilor, cari trãiau din venitul pe care li-l dãdea Faraon: de aceea ei nu ºi-au vîndut pãmînturile.
Ezra 7.24;
23 Iosif a zis poporului: V-am cumpãrat azi cu pãmînturile voastre, pentru Faraon; iatã, vã dau sãmînþã, ca sã puteþi sãmãna pãmîntul.
24 La vremea roadelor, veþi da a cincea parte lui Faraon; iar celelalte patru pãrþi vã vor rãmînea vouã, ca sã sãmãnaþi ogoarele, ºi sã vã hrãniþi împreunã cu copiii voºtri ºi cu cei ce sînt în casele voastre."
25 Ei au zis: Tu ne-ai scãpat viaþa! Sã cãpãtãm trecere înaintea domnului nostru, ºi vom fi robi ai lui Faraon."
Geneza 33.15;
26 Iosif a fãcut din aceasta o lege, care a rãmas în picioare pînã în ziua de azi, ºi dupã care, a cincea parte din venitu pãmînturilor Egiptului este a lui Faraon; numai pãmînturile preoþilor nu sînt ale lui Faraon.
Geneza 47.22;
27 Israel a locuit în þara Egiptului, în þinutul Gosen. Ei s-au înstãrit, au crescut ºi s-au înmulþit foarte mult.
Geneza 47.11;Geneza 46.3;
28 Iacov a trãit ºaptesprezece ani în þara Egiptului; ºi zilele anilor vieþii lui Iacov au fost de o sutã patruzeci ºi ºapte de ani.
29 Cînd s-a apropiat Israel de clipa morþii, a chemat pe fiul sãu Iosif, ºi i-a zis: Dacã am cãpãtat trecere înaintea ta, pune, rogu-te, mîna subt coapsa mea, ºi poartã-te cu bunãtate ºi credincioºie faþã de mine: sã nu mã îngropi în Egipt.
Deut 31.14;1Imp 2.1;Geneza 24.2;Geneza 24.49;Geneza 50.25;
30 Ci cînd mã voi culca lîngã pãrinþii mei, sã mã scoþi afarã din Egipt, ºi sã mã îngropi în mormîntul lor." Iosif a rãspuns: Voi face dupã cuvîntul tãu."
2Sam 19.37;Geneza 49.29;Geneza 50.5-13;
31 Iacov a zis: Jurã-mi." ªi Iosif i-a jurat. Apoi Israel s-a plecat cu faþa pe cãpãtîiul patului.
Geneza 48.2;1Imp 1.47;Evr 11.21;

Cap. 48

1 Dupã aceea, au venit ºi au spus lui Iosif: Tatãl tãu este bolnav." ªi Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai sãi, Manase ºi Efraim.
2 Au dat de ºtire lui Iacov, ºi i-au spus: Iatã cã fiul tãu Iosif vine la tine." ªi Israel ºi-a adunat puterile, ºi s-a aºezat pe pat.
3 Iacov a zis lui Iosif: Dumnezeul Cel Atotputernic mi S-a arãtat la Luz, în þara Canaan, ºi m-a binecuvîntat.
Geneza 28.13-19;Geneza 35.6;
4 El mi-a zis: Te voi face sã creºti, te voi înmulþi, ºi voi face din tine o ceatã de popoare; voi da þara aceasta seminþei tale dupã tine, ca s-o stãpîneascã pentru totdeauna.
Geneza 17.8;
5 Acum, cei doi fii, cari þi s-au nãscut în þara Egiptului, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei; Efraim ºi Manase vor fi ai mei, ca ºi Ruben ºi Simeon.
Geneza 41.50;Geneza 46.20;Ios 13.7;Ios 14.4;
6 Dar copiii, pe cari i-ai nãscut dupã ei, vor fi ai tãi; ei vor purta numele fraþilor lor în partea lor de moºtenire.
7 La întoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lîngã mine, în þara Canaan, la o depãrtare bunicicã de Efrata; ºi am îngropat-o acolo, pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem."
Geneza 35.9-19;
8 Israel s-a uitat la fiii lui Iosif, ºi a zis: Cine sînt aceºtia?"
9 Iosif a rãspuns tatãlui sãu: Sînt fiii mei, pe cari mi i-a dat Dumnezeu aici." Israel a zis: Apropie-i, te rog, de mine, ca sã-i binecuvintez."
Geneza 33.5;Geneza 27.4;
10 Ochii lui Israel erau îngreuiaþi de bãtrîneþã, aºa cã nu mai putea sã vadã. Iosif i-a apropiat de el; ºi Israel i-a sãrutat, ºi i-a îmbrãþiºat.
Geneza 27.1;Geneza 27.27;
11 Israel a zis lui Iosif: Nu credeam cã am sã-þi mai vãd faþa, ºi iatã cã Dumnezeu m-a fãcut sã-þi vãd ºi sãmînþa."
Geneza 45.26;
12 Iosif i-a dat la o parte de lîngã genunchii tatãlui sãu, ºi s-a aruncat cu faþa la pãmînt înaintea lui.
13 Apoi Iosif i-a luat pe amîndoi, pe Efraim cu mîna dreaptã, la stînga lui Israel, ºi pe Manase cu mîna stîngã, la dreapta lui Israel, ºi i-a adus aproape de el.
14 Israel ºi-a întins mîna dreaptã ºi a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tînãr, iar mîna stîngã a pus-o pe capul lui Manase; înadins ºi-a încruciºat mînile astfel, cãci Manase era cel dintîi nãscut.
Geneza 48.19;
15 A binecuvîntat pe Iosif, ºi a zis: Dumnezeul, înaintea cãruia au umblat pãrinþii mei, Avraam ºi Isaac, Dumnezeul, care m-a cãlãuzit de cînd m-am nãscut, pînã în ziua aceasta,
Evr 11.21;Geneza 17.1;Geneza 24.40;
16 Îngerul, care m-a izbãvit de orice rãu, sã binecuvinteze pe copiii aceºtia! Ei sã poarte numele meu ºi numele pãrinþilor mei, Avraam ºi Isaac, ºi sã se înmulþeascã foarte mult în mijlocul þãrii!"
Geneza 28.15;Geneza 31.11-24;Ps 34.22;Ps 121.7;Amos 9.12;Fapt 15.17;
17 Lui Iosif nu i-a venit bine cînd a vãzut cã tatãl sãu îºi pune mîna dreaptã pe capul lui Efraim; deaceea a apucat mîna tatãlui sãu, ca s-o ia de pe capul lui Efraim, ºi s-o îndrepte pe al lui Manase.
Geneza 48.14;
18 ªi Iosif a zis tatãlui sãu: Nu aºa, tatã, cãci acela este cel întîi nãscut; pune-þi mîna dreaptã pe capul lui."
19 Tatãl sãu n-a vrut, ci a zis: ªtiu, fiule, ºtiu; ºi el va ajunge un popor, ºi el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decît el; ºi sãmînþa lui va ajunge o ceatã de neamuri."
Geneza 48.14;Num 1.33-35;Num 2.19-21;Deut 33.17;Apoc 7.6-8;
20 El i-a binecuvîntat în ziua aceea, ºi a zis: Numele tãu îl vor întrebuinþa Israeliþii cînd vor binecuvînta, zicînd: Dumnezeu sã Se poarte cu tine cum S-a purtat cu Efraim ºi cu Manase!" ªi a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase.
Rut 4.11.12;
21 Israel a zis lui Iosif: Iatã cã în curînd am sã mor! Dar Dumnezeu va fi cu voi, ºi vã va aduce înapoi în þara pãrinþilor voºtri.
Geneza 46.4;Geneza 50.24;
22 Îþi dau, mai mult decît fraþilor tãi, o parte, pe care am luat-o din mîna Amoriþilor cu sabia mea ºi cu arcul meu."
Ios 24.32;1Cron 5.2;Ioan 4.5;Geneza 15.16;Geneza 34.28;Ios 17.14;

Cap. 49

1 Iacov a chemat pe fiii sãi, ºi a zis: Strîngeþi-vã, ºi vã voi vesti ce vi se va întîmpla în vremile cari vor veni.
Deut 33.1;Amos 3.7;Deut 4.30;Num 24.14;Isa 2.2;Isa 39.6;Ier 23.20;Dan 2.28-29;Fapt 2.17;Evr 1.2;
2 Strîngeþi-vã, ºi ascultaþi, fii ai lui Iacov!Ascultaþi pe tatãl vostru Israel!
Ps 34.11;
3 Ruben, tu, întîiul meu nãscut,Puterea mea ºi pîrga tãriei mele,Întîiul în vrednicie, ºi întîiul în putere,
Geneza 29.32;Deut 21.17;Ps 78.51;
4 Nãvalnic ca apele, -tu nu vei mai avea întîietatea!Cãci te-ai suit în patul tatãlui tãu,Mi-ai spurcat patul, suindu-te în el.
1Cron 5.1;Geneza 35.22;Deut 27.20;1Cron 5.1;
5 Simeon ºi Levi sînt fraþi;Sãbiile lor sînt niºte unelte de sîlnicie.
Geneza 29.33-34;Prov 18.9;Geneza 34.25;
6 Nu vreau sã intre sufletul meu la sfaturile lor,Nu vreau sã se uneascã duhul meu cu adunarea lor! Cãci, în mînia lor, au ucis oameni,ªi, în rãutatea lor, au tãiat vinele taurilor.
Prov 1.15-16;Ps 26.9;Efes 5.11;Ps 16.9;Ps 30.12;Ps 57.8;Geneza 34.26;
7 Blestematã sã fie mînia lor, pentrucã a fost prea turbatã,ªi furia lor, cãci a fost prea sãlbaticã!Îi voi împãrþi în Iacov,ªi-i voi risipi în Israel.
Ios 19.1;Ios 21.5-7;1Cron 4.24-39;
8 Iudo, tu vei primi laudele fraþilor tãi;Mîna ta va apuca de ceafã pe vrãjmaºii tãi.Fiii tatãlui tãu se vor închina pînã la pãmînt înaintea ta.
Geneza 29.35;Deut 33.7;Ps 18.40;Geneza 27.29;1Cron 5.2;
9 Iuda este un pui de leu.Tu te-ai întors dela mãcel, fiule!Iuda îºi pleacã genunchii, se culcã întocmai ca un leu,Ca o leoaicã: cine-l va scula?
Osea 5.14;Apoc 5.5;Num 23.24;Num 24.9;
10 Toiagul de domnie nu se va depãrta din Iuda,Nici toiagul de cîrmuire dintre picioarele lui,Pînã va veni ªilo (Adicã: Mesia.),ªi de El vor asculta popoarele.
Num 24.17;Ier 30.21;Zah 10.11;Ps 60.7;Ps 108.8;Num 21.18;Deut 28.57;Isa 11.1;Isa 62.11;Ezec 21.27;Dan 9.25;Mat 21.9;Luc 1.32-33;Luc ;Isa 2.2;Isa 11.10;Isa 42.1-4;Isa 49.6-23;Isa 55.4-5;Isa 60.1-5;Hag 2.7;Luc 2.30-32;
11 El îºi leagã mãgarul de viþã,ªi de cel mai bun butuc de viþã mînzul mãgãriþei lui;κi spalã haina în vin,ªi mantaua în sîngele strugurilor.
2Imp 18.32;
12 Are ochii roºi de vin,ªi dinþii albi de lapte.
Prov 23.29;
13 Zabulon va locui pe þãrmul mãrilor,Lîngã limanul corãbiilor,ªi hotarul lui se va întinde înspre Sidon.
Deut 33.18-19;Ios 19.10-11;
14 Isahar este un mãgar osos,Care se culcã în grajduri.
15 Vede cã locul unde se odihneºte este plãcut,ªi cã þinutul lui este mãreþ;κi pleacã umãrul subt povarã,ªi se supune birului.
16 Dan va judeca pe poporul sãu,Ca una din seminþiile lui Israel.
Deut 33.22;Jud 18.1-2;
17 Dan va fi un ºarpe pe drum,O nãpîrcã pe cãrare,Muºcînd cãlcîiele calului,Fãcînd sã cadã cãlãreþul pe spate.
Jud 18.27;
18 În ajutorul Tãu, nãdãjduiesc, Doamne!
Ps 25.5;Ps 119.166-174;Isa 25.9;
19 Peste Gad vor da iuruº cete înarmate,Dar ºi el va da iuruº peste ele ºi le va urmãri.
Deut 33.20;1Cron 5.18;
20 Aºer dã o hranã minunatã;El va da bucate alese împãraþilor.
Deut 33.24;Ios 19.24;
21 Neftali este o cerboaicã slobodã:Rosteºte cuvinte frumoase.
Deut 33.23;
22 Iosif este vlãstarul unui pom roditor,Vlãstarul unui pom roditor sãdit lîngã un izvor;Ramurile lui se înalþã deasupra zidului.
23 Arcaºii l-au aþîþat, au aruncat sãgeþi,ªi l-au urmãrit cu ura lor.
Geneza 37.4-28;Geneza 39.20;Geneza 42.21;Ps 118.13;
24 Dar arcul lui a rãmas tare,ªi mînile lui au fost întãriteDe mînile Puternicului lui Iacov:ªi a ajuns astfel pãstorul , stînca lui Israel.
Iov 29.20;Ps 37.15;Ps 132.2-5;Geneza 45.11;Geneza 47.12;Geneza 50;Geneza 21;Ps 80.1;Ps ;Isa 28-16;
25 Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatãlui tãu, care te va ajuta;Aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvîntaCu binecuvîntãrile cerurilor de sus,Cu binecuvîntãrile apelor de jos,Cu binecuvîntãrile þîþelor ºi ale pîntecelui mamei.
Geneza 28.13-21;Geneza 35.3;Geneza 43.23;Geneza 17.1;Geneza 35.11;Deut 33.13;
26 Binecuvîntãrile tatãlui tãuÎntrec binecuvîntãrile pãrinþilor mei, ºi se înalþãPînã în creºtetul dealurilor vecinice:Ele sã vinã peste capul lui Iosif,Peste creºtetul capului domnului fraþilor sãi!
Deut 33.15;Hab 3.6;Deut 33.16;
27 Beniamin este un lup care sfãºie;Dimineaþa, mãnîncã prada,Iar seara, împarte prada rãpitã."
Jud 20.21-25;Ezec 22.25-27;Num 23.24;Est 8.11;Ezec 39.10;Zah 14.1-7;
28 Aceºtia sînt toþi ceice alcãtuiesc cele douãsprezece seminþii ale lui Israel. ªi acestea sînt lucrurile, pe cari li le-a spus tatãl lor, cînd i-a binecuvîntat. I-a binecuvîntat, pe fiecare cu o binecuvîntare deosebitã.
29 Apoi le-a dat porunca urmãtoare: Eu am sã fiu adãugat la poporul meu; deci sã mã îngropaþi împreunã cu pãrinþii mei, în peºtera care este în ogorul Hetitului Efron,
Geneza 15.15;Geneza 25.8;Geneza 47.30;2Sam 19.37;Geneza 50.13;
30 în peºtera din ogorul Macpela, care este faþã în faþã cu Mamre, în þara Canaan. Acesta este ogorul, pe care l-a cumpãrat Avraam de la Hetitul Efron, ca moºie de înmormîntare.
Geneza 23.16;
31 Acolo au îngropat pe Avraam ºi pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac ºi pe Rebeca, nevasta lui; ºi acolo am îngropat eu pe Lea.
Geneza 23.19;Geneza 25.9;Geneza 35.29;
32 Ogorul ºi peºtera care se aflã acolo au fost cumpãrate dela fiii lui Het."
33 Cînd a insprãvit Iacov de dat porunci fiilor sãi, ºi-a tras picioarele în pat, ºi-a dat duhul, ºi a fost adãugat la poporul sãu.
Geneza 49.29;

Cap. 50

1 Iosif s-a aruncat pe faþa tatãlui sãu, l-a plîns, ºi l-a sãrutat.
Geneza 46.4;2Imp 13.14;
2 A poruncit doftorilor, cari erau în slujba lui, sã îmbãlsãmeze pe tatãl sãu; ºi doftorii au îmbãlsãmat pe Israel.
Geneza 50.26;2Cron 16.14;Mat 26.12;Marc 14.8;Marc 16.1;Luc 24.1;Ioan 12.7;Ioan 19.39-40;
3 Patruzeci de zile au trecut astfel ºi au fost întrebuinþate cu îmbãlsãmarea lui. ªi Egiptenii l-au plîns ºaptezeci de zile.
Num 20.29;Deut 34.8;
4 Dupãce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon, ºi le-a zis: Dacã am cãpãtat trecere înaintea voastrã, spuneþi, vã rog, lui Faraon, ce vã spun eu.
Est 4.2;
5 Tatãl meu m-a pus sã jur, zicînd: Iatã, în curînd eu am sã mor! Sã mã îngropi în mormîntul, pe care mi l-am sãpat în þara Canaan. Aº vrea dar sã mã sui acolo, ca sã îngrop pe tatãl meu; ºi dupã aceea mã voi întoarce."
Geneza 47.29;2Cron 11.14;Isa 22.16;Mat 27.60;
6 Faraon a rãspuns: Suie-te, ºi îngroapã pe tatãl tãu, dupã jurãmîntul pe care te-a pus sã-l faci."
7 Iosif s-a suit, ca sã îngroape pe tatãl sãu. Împreunã cu el s-au suit toþi slujitorii lui Faraon, bãtrînii casei lui, toþi bãtrînii þãrii Egiptului,
8 toatã casa lui Iosif, fraþii sãi, ºi casa tatãlui sãu; n-au lãsat în þinutul Gosen decît pruncii, oile ºi boii.
9 Împreunã cu Iosif mai erau carã ºi cãlãreþi, aºa cã alaiul era foarte mare.
10 Cînd au ajuns la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan, au fãcut plîngere mare ºi jalnicã; ºi Iosif a þinut în cinstea tatãlui sãu un bocet de ºapte zile.
2Sam 1.17;Fapt 8.2;1Sam 31.13;Iov 2.13;
11 Locuitorii þãrii, Cananiþii, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad, ºi au zis: Iatã un mare bocet printre Egipteni!" De aceea s-a dat acestei arii numele Abel-Miþraim (Jalea Egiptenilor) ; ea este dincolo de Iordan.
12 Astfel au împlinit fiii lui Iacov poruncile tatãlui lor.
Geneza 49.29-30;Fapt 7.16;
13 L-au dus în þara Canaan ºi l-au îngropat în peºtera din ogorul Macpela, pe care-l cumpãrase Avraam dela Hetitul Efron, ca moºie de înmormîntare, ºi care este faþã în faþã cu Mamre.
Geneza 23.16;
14 Iosif, dupã ce a îngropat pe tatãl sãu, s-a întors în Egipt, împreunã cu fraþii sãi ºi cu toþi cei ce se suiserã cu el, ca sã îngroape pe tatãl sãu.
15 Cînd au vãzut fraþii lui Iosif cã tatãl lor a murit, au zis: Dacã va prinde Iosif urã pe noi, ºi ne va întoarce tot rãul, pe care i l-am fãcut?"
Iov 15.21-22;
16 ªi au trimes sã spunã lui Iosif: Tatãl tãu a dat porunca aceasta înainte de moarte:
17 Aºa sã vorbiþi lui Iosif: Oh! iartã nelegiuirea fraþilor tãi ºi pãcatul lor, cãci þi-au fãcut rãu! Iartã acum pãcatul robilor Dumnezeului tatãlui tãu!" Iosif a plîns cînd a auzit cuvintele acestea.
Prov 28.13;Geneza 49.25;
18 Fraþii lui au venit ºi s-au aruncat ei înºiºi cu faþa la pãmînt înaintea lui, ºi i-au zis: Sîntem robii tãi."
Geneza 37.7.10;
19 Iosif le-a zis: Fiþi fãrã teamã; cãci sînt eu oare în locul lui Dumnezeu?
Geneza 45.5;Deut 32.35;2Imp 5.7;Iov 34.29;Rom 12.19;Evr 10.30;
20 Voi, negreºit, v-aþi gîndit sã-mi faceþi rãu: dar Dumnezeu a schimbat rãul în bine, ca sã împlineascã ceeace se vede azi, ºi anume, sã scape viaþa unui popor în mare numãr.
Ps 56.5;Isa 10.7;Geneza 45.5-7;Fapt 3.13-15;
21 Fiþi dar fãrã teamã, cãci eu vã voi hrãni, pe voi ºi pe copiii voºtri." ªi i-a mîngãiat, ºi le-a îmbãrbãtat inimile.
Geneza 47.12;Mat 5.44;
22 Iosif a locuit în Egipt, el ºi casa tatãlui sãu; ºi a trãit o sutã zece ani.
23 Iosif a vãzut pe fiii lui Efraim pînã la al treilea neam; ºi fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-au nãscut pe genunchii lui.
Iov 42.16;Num 32.39;Geneza 30.3;
24 Iosif a zis fraþilor sãi: Eu am sã mor! Dar Dumnezeu vã va cerceta, ºi vã va face sã vã suiþi din þara aceasta în þara, pe care a jurat cã o va da lui Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov."
Geneza 15.14;Geneza 46.4;Geneza 48.21;Exod 3.16-17;Evr 11.22;Geneza 15.18;Geneza 26.3;Geneza 35.12;Geneza 46.4;
25 Iosif a pus pe fiii lui Israel sã jure, zicînd: Cînd vã va cerceta Dumnezeu, sã luaþi ºi oasele mele de aici."
Exod 13.19;Ios 24.32;Fapt 7.16;
26 Iosif a murit, în vîrstã de o sutã zece ani. L-au îmbãlsãmat, ºi l-au pus într-un sicriu în Egipt.
Geneza 50.2;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu