Biblia - Vechiul Testament - Geneza - Cap - 31 - 40

Biblia - Vechiul Testament - Geneza - Cap - 31 - 40
Cap. 31
1 Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, cari ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatãlui nostru, ºi cu averea tatãlui nostru ºi-a agonisit el toatã bogãþia aceasta."
Ps 49.16;
2 Iacov s-a uitat ºi la faþa lui Laban; ºi iatã cã ea nu mai era ca înainte.
Geneza 4.5;Deut 28.54;

3 Atunci Domnul a zis lui Iacov: Întoarce-te în þara pãrinþilor tãi ºi în locul tãu de naºtere; ºi Eu voi fi cu tine."
Geneza 28.15-21;Geneza 32.9;
4 Iacov a trimes de a chemat pe Rahela ºi pe Lea, la cîmp la turma lui.
5 El le-a zis: Dupã faþa tatãlui vostru, vãd bine cã el nu mai este ca înainte; dar Dumnezeul tatãlui meu a fost cu mine.
Geneza 31.2;Geneza 31.3;
6 Voi înºivã ºtiþi cã am slujit tatãlui vostru cu toatã puterea mea.
Geneza 31.38-41;Geneza 30.29;
7 ªi tatãl vostru m-a înºelat: de zece ori mi-a schimbat simbria; dar Dumnezeu nu i-a îngãduit sã mã pãgubeascã.
Geneza 31.41;Num 14.22;Neem 4.12;Iov 19.3;Zah 8.23;Geneza 20.6;Ps 105.14;
8 Ci cînd zicea el: Mieii pestriþi sã fie simbria ta," toate oile fãceau miei pestriþi. ªi cînd zicea: Mieii bãlþaþi sã fie simbria ta," toate oile fãceau miei bãlþaþi.
Geneza 30.32;
9 Dumnezeu a luat astfel toatã turma tatãlui vostru, ºi mi-a dat-o mie.
Geneza 31.1-16;
10 Pe vremea cînd se înferbîntau oile, eu am ridicat ochii, ºi am vãzut în vis cã þapii ºi berbecii cari sãreau pe capre ºi pe oi, erau bãlþaþi, pestriþi ºi seini.
11 ªi Îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: Iacove!" Iatã-mã", am rãspuns eu.
Geneza 48.16;
12 El a zis: Ridicã ochii, ºi priveºte: toþi þapii ºi berbecii, cari sar pe capre ºi pe oi, sînt bãlþaþi, pestriþi ºi seini; cãci am vãzut tot ce þi-a fãcut Laban.
Exod 3.7;
13 Eu sînt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stîlp de aducere aminte, unde Mi-ai fãcut o juruinþã. Acum, scoalã-te, ieºi din þara aceasta, ºi întoarce-te în þara ta de naºtere."
Geneza 28.18-20;Geneza 31.3;Geneza 32.9;
14 Rahela ºi Lea au rãspuns, ºi i-au zis: Mai avem noi oare parte ºi moºtenire în casa tatãlui nostru?
Geneza 2.24;
15 Nu sîntem noi oare privite de el ca niºte strãine, fiindcã ne-a vîndut, ºi ne-a mîncat ºi banii?
Geneza 29.15-27;
16 Toatã bogãþia, pe care a luat-o Dumnezeu dela tatãl nostru, este a noastrã, ºi a copiilor noºtri. Fã acum tot ce þi-a spus Dumnezeu."
17 Iacov s-a sculat, ºi a pus pe copiii ºi nevestele sale cãlãri pe cãmile.
18 ªi-a luat toatã turma ºi toate averile pe cari le avea: turma, pe care o agonisise în Padan-Aram; ºi a plecat la tatãl sãu Isaac, în þara Canaan.
19 Pe cînd Laban se dusese sã-ºi tundã oile, Rahela a furat idolii tatãlui sãu;
Geneza 35.2;
20 ºi Iacov a înºelat pe Laban, Arameul, cãci nu l-a înºtiinþat de fuga sa.
21 A fugit astfel cu tot ce avea; s-a sculat, a trecut Rîul ( Eufrat), ºi s-a îndreptat spre muntele Galaad.
Geneza 46.28;2Imp 12.17;Luc 9.51-53;
22 A treia zi, au dat de veste lui Laban cã Iacov a fugit.
23 Laban a luat cu el pe fraþii sãi, l-a urmãrit cale de ºapte zile, ºi l-a ajuns la muntele Galaad.
Geneza 13.8;
24 Dar Dumnezeu S-a arãtat noaptea în vis lui Laban, Arameul, ºi i-a zis: Fereºte-te sã spui o vorbã rea lui Iacov!"
Geneza 20.3;Iov 33.15;Mat 1.20;Geneza 24.50;
25 Laban a ajuns dar pe Iacov. Iacov îºi întinsese cortul pe munte; Laban ºi-a întins ºi el cortul cu fraþii lui, pe muntele Galaad.
26 Atunci Laban a zis lui Iacov: Ce-ai fãcut? Pentruce m-ai înºelat, ºi mi-ai luat fetele ca pe niºte roabe luate cu sabia?
1Sam 30.2;
27 Pentruce ai fugit pe ascuns, m-ai înºelat, ºi nu mi-ai dat de ºtire? Te-aº fi lãsat sã pleci în mijlocul veseliei ºi al cîntecelor, în sunet de timpane ºi alãutã.
28 Nu mi-ai îngãduit nici mãcar sã-mi sãrut nepoþii ºi fetele! Ca un nebun ai lucrat.
Geneza 31.55;Rut 1.9-14;1Imp 19.20;Fapt 20.37;1Sam 13.13;2Cron 16.9;
29 Mîna mea este destul de tare ca sã vã fac rãu; dar Dumnezeul tatãlui vostru mi-a zis în noaptea trecutã: Fereºte-te sã spui o vorbã rea lui Iacov!"
Geneza 31.53;Geneza 28.13;Geneza 31.24;
30 Dar acum, odatã ce ai plecat, pentrucã te topeºti de dor dupã casa tatãlui tãu, de ce mi-ai furat dumnezeii mei?"
Geneza 31.19;Jud 18.24;
31 Drept rãspuns, Iacov a zis lui Laban: Am fugit, fiindcã mi-era fricã, gîndindu-mã cã poate îmi vei lua înapoi fetele tale.
32 Dar sã piarã acela la care îþi vei gãsi dumnezeii tãi! În faþa fraþilor noºtri, cerceteazã ºi vezi ce-i la mine din ale tale, ºi ia-þi-l. " Iacov nu ºtia cã Rahela îi furase.
Geneza 44.9;
33 Laban a intrat în cortul lui Iacov, în cortul Leii, în cortul celor douã roabe, ºi n-a gãsit nimic. A ieºit din cortul Leii, ºi a intrat în cortul Rahelii.
34 Rahela luase idolii, îi pusese subt samarul cãmilei, ºi ºezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n-a gãsit nimic.
35 Ea a zis tatãlui sãu: Domnul meu, sã nu te superi dacã nu mã pot scula înaintea ta; cãci mi-a venit rînduiala femeilor." A cãutat peste tot, dar n-a gãsit idolii.
Exod 20.12;Lev 19.32;
36 Iacov s-a mîniat, ºi a certat pe Laban. A luat din nou cuvîntul, ºi i-a zis: Care este nelegiuirea mea ºi care este pãcatul meu, de mã urmãreºti cu atîta înverºunare?
37 Mi-ai scormonit toate lucrurile, ºi ce ai gãsit din lucrurile din casa ta? Scoate-le aici înaintea fraþilor mei ºi fraþilor tãi, ca sã judece ei între noi amîndoi!
38 Iatã, am stat la tine douã zeci de ani; oile ºi caprele nu þi s-au stãrpit, ºi n-am mîncat berbeci din turma ta.
39 Nu þi-am adus acasã vite sfãºiate de fiare: eu însumi te-am despãgubit pentru ele; îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua, sau ce mi se fura noaptea.
Exod 22.10;Exod 22.12;
40 Ziua mã topeam de cãldurã, iar noaptea mã prãpãdeam de frig, ºi-mi fugea somnul de pe ochi.
41 Iatã, douãzeci de ani am stat în casa ta, þi-am slujit patrusprezece ani pentru cele douã fete ale tale, ºi ºase ani pentru turma ta, ºi de zece ori mi-ai schimbat simbria.
Geneza 29.27-28;Geneza 31.7;
42 Dacã n-aº fi avut cu mine pe Dumnezeul tatãlui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mîinile goale. Dar Dumnezeu a vãzut suferinþa mea ºi osteneala mîinilor mele, ºi ieri noapte a rostit judecata."
Ps 124.1-2;Geneza 31.53;Isa 8.13;Geneza 29.32;Exod 3.7;1Cron 12.17;Iud 9;
43 Drept rãspuns, Laban a zis lui Iacov: Fiicele acestea sînt fiicele mele, copiii aceºtia sînt copiii mei, turma aceasta este turma mea, ºi tot ce vezi este al meu. ªi ce pot face eu azi pentru fiicele mele, sau pentru copiii lor, pe cari i-au nãscut?
44 Vino, sã facem amîndoi un legãmînt, ºi legãmîntul acesta sã slujeascã de mãrturie între mine ºi tine!"
Geneza 26.28;Ios 24.27;
45 Iacov a luat o piatrã, ºi a pus-o ca stîlp de aducere aminte.
Geneza 28.18;
46 Iacov a zis fraþilor sãi: Strîngeþi pietre." Ei au strîns petre, ºi au fãcut o movilã; ºi au mîncat acolo pe movilã.
47 Laban a numit-o Iegar-Sahaduta ( Movila mãrturiei), ºi Iacov a numit-o Galed (Movila mãrturiei).
48 Laban a zis: Movila aceasta sã slujeascã azi de mãrturie între mine ºi tine!" Deaceea i-au pus numele Galed.
Ios 24.27;
49 Se mai numeºte ºi Miþpa (Veghiere), pentrucã Laban a zis: Domnul sã vegheze asupra mea ºi asupra ta, cînd ne vom pierde din vedere unul pe altul.
Jud 11.29;1Sam 7.5;
50 Dacã vei asupri pe fetele mele, ºi dacã vei mai lua ºi alte neveste afarã de fetele mele, ia bine seama cã nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine ºi tine."
51 Laban a zis lui Iacov: Iatã movila aceasta, ºi iatã stîlpul acesta, pe care l-am ridicat între mine ºi tine.
52 Movila aceasta sã fie martorã ºi stîlpul acesta sã fie martor cã nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, ºi nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta ºi peste stîlpul acesta, ca sã ne facem rãu.
53 Dumnezeul lui Avraam ºi al lui Nahor, Dumnezeul tatãlui lor sã judece între noi." Iacov a jurat pe Acela de care se temea Isaac.
Geneza 16.5;Geneza 21.23;Geneza 31.42;
54 Iacov a adus o jertfã pe munte, ºi a poftit pe fraþii lui sã mãnînce; ei au mîncat, ºi au rãmas toatã noaptea pe munte.
55 Laban s-a sculat disdedimineaþã, ºi-a sãrutat nepoþii ºi fetele, ºi i-a binecuvîntat. Apoi a plecat ºi s-a întors la locuinþa lui.
Geneza 28.1;Geneza 18.33;Geneza 30.25;

Cap. 32

1 Iacov ºi-a vãzut de drum; ºi l-au întîlnit îngerii lui Dumnezeu.
Ps 91.11;Evr 1.14;
2 Cînd i-a vãzut, Iacov a zis: Aceasta este tabãra lui Dumnezeu!" De aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim ( Tabãrã îndoitã).
Ios 5.14;Ps 103.21;Ps 148.2;Luc 2.13;
3 Iacov a trimes înainte niºte soli la fratele sãu Esau, în þara Seir, în þinutul lui Edom.
Geneza 33.14-16;Geneza 36.6-8;Deut 2.5;Ios 24.4;
4 El le-a dat porunca urmãtoare: Iatã ce sã spuneþi domnului meu Esau: Aºa vorbeºte robul tãu Iacov: Am locuit la Laban, ºi am rãmas la el pînã acum;
Prov 15.1;
5 am boi, mãgari, oi, robi ºi roabe, ºi trimet sã dea de ºtire lucrul acesta domnului meu, ca sã capãt trecere înaintea ta."
Geneza 30.43;Geneza 33-15;
6 Solii s-au întors înapoi la Iacov, ºi au zis: Ne-am dus la fratele tãu Esau; ºi el vine înaintea ta, cu patru sute de oameni."
Geneza 33.1;
7 Iacov s-a spãimîntat foarte mult, ºi l-a apucat groaza. A împãrþit în douã tabere oamenii pe cari-i avea cu el, oile, boii ºi cãmilele,
Geneza 35.3;
8 ºi a zis: Dacã vine Esau împotriva uneia din tabere ºi o bate, tabãra care va rãmînea, va putea sã scape."
9 Iacov a zis: Dumnezeul tatãlui meu Avraam, Dumnezeul tatãlui meu Isaac! Tu Doamne, care mi-ai zis: Întoarce-te în þara ta ºi în locul tãu de naºtere, ºi voi îngriji ca sã-þi meargã bine!
Ps 50.15;Geneza 28.13;Geneza 31.3-13;
10 Eu sînt prea mic pentru toate îndurãrile ºi pentru toatã credincioºia, pe care ai arãtat-o faþã de robul Tãu; cãci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, ºi iatã cã acum fac douã tabere.
Geneza 24.27;Iov 8.7;
11 Izbãveºte-mã, Te rog, din mîna fratelui meu, din mîna lui Esau! Cãci mã tem de el, ca sã nu vinã ºi sã mã loveascã, pe mine, pe mame ºi pe copii.
Ps 59.1-2;Osea 10.14;
12 ªi Tu ai zis: Eu voi îngriji ca sã-þi meargã bine, ºi-þi voi face sãmînþa ca nisipul mãrii, care, de mult ce este, nu se poate numãra."
Geneza 28.13-15;
13 Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu el, ºi a pus de-o parte, ca dar pentru fratele sãu Esau:
Geneza 43.11;Prov 18.16;
14 douã sute de capre ºi douãzeci de þapi, douã sute de oi ºi douã zeci de berbeci,
15 treizeci de cãmile alãptãtoare cu mînjii lor, patruzeci de vaci ºi zece tauri, douãzeci de mãgãriþe ºi zece mãgãruºi.
16 Le-a dat robilor sãi, turmã cu turmã deosebit, ºi a poruncit robilor sãi: Treceþi înaintea mea, ºi lãsaþi o depãrtare între fiecare turmã."
17 A dat celui dintîi porunca urmãtoare: Cînd te va întîlni fratele meu Esau, ºi te va întreba: Al cui eºti? Unde te duci? ªi a cui este turma aceasta dinaintea ta?"
18 sã rãspunzi: A robului tãu Iacov; ea este un dar, trimes domnului meu Esau; ºi el însuº vine în urma noastrã."
19 A dat aceeaº poruncã celui de al doilea, celui de al treilea, ºi tuturor celor ce mînau turmele: Aºa sã vorbiþi domnului meu Esau, cînd îl veþi întîlni.
20 Sã spuneþi: Iatã, robul tãu Iacov vine ºi el dupã noi." Cãci îºi zicea el: Îl voi potoli cu darul acesta, care merge înaintea mea; în urmã îl voi vedea faþã în faþã, ºi poate cã mã va primi cu bunãvoinþã."
Prov 21.14;
21 Astfel darul a trecut înainte, iar el a rãmas în tabãrã în noaptea aceea.
22 Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele douã neveste ale lui, pe cele douã roabe, ºi pe cei unsprezece copii ai lui, ºi a trecut vadul Iabocului.
Deut 3.16;
23 I-a luat, i-a trecut pîrîul, ºi a trecut tot ce avea.
24 Iacov însã a rãmas singur. Atunci un om s-a luptat cu el pînã în revãrsatul zorilor.
Osea 12.3-4;Efes 6.12;
25 Vãzînd cã nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, aºa cã i s-a scrîntit încheietura coapsei lui Iacov, pe cînd se lupta cu el.
Mat 26.41;2Cor 12.7;
26 Omul acela a zis: Lasã-mã sã plec, cãci se revarsã zorile." Dar Iacov a rãspuns: Nu Te voi lãsa sã pleci pînã nu mã vei binecuvînta."
Luc 24.28;Osea 12.4;
27 Omul acela i-a zis: Cum îþi este numele?" Iacov," a rãspuns el.
28 Apoi a zis: Numele tãu nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Celce luptã cu Dumnezeu); cãci ai luptat cu Dumnezeu ºi cu oameni , ºi ai fost biruitor."
Geneza 35.10;2Imp 17.34;Osea 12.3-4;Geneza 25.31.27.33;
29 Iacov l-a întrebat: Spune-mi, Te rog, numele Tãu." El a rãspuns: Pentru ce Îmi ceri numele?" ªi l-a binecuvîntat acolo.
Jud 13.18;
30 Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faþa lui Dumnezeu); cãci", a zis el, am vãzut pe Dumnezeu faþã în faþã, ºi totuº am scãpat cu viaþã."
Geneza 16.13;Exod 24.11;Exod 33.20;Deut 5.24;Jud 6.22;Jud 13.22;Isa 6.5;
31 Rãsãrea soarele cînd a trecut pe lîngã Peniel. Însã Iacov ºchiopãta din coapsã.
32 Iatã de ce, pînã în ziua de azi, Israeliþii nu mãnîncã vîna de la încheietura coapsei; cãci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vînã.

Cap. 33

1 Iacov a ridicat ochii, ºi s-a uitat; ºi iatã cã Esau venea cu patru sute de oameni. Atunci a împãrþit copiii între Lea, Rahela, ºi cele douã roabe.
Geneza 32.6;
2 A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei, ºi la urmã pe Rahela cu Iosif.
3 El însuº a trecut înaintea lor; ºi s-a aruncat cu faþa la pãmînt de ºapte ori, pînã ce s-a apropiat de tot de fratele sãu.
Geneza 18.2;Geneza 42.6;Geneza 43.26;
4 Esau a alergat înaintea lui; l-a îmbrãþiºat, i s-a aruncat pe grumaz, ºi l-a sãrutat. ªi au plîns.
5 Esau, ridicînd ochii, a vãzut femeile ºi copiii, ºi a zis: Cine sînt aceia?" ªi Iacov a rãspuns: Sînt copiii, pe cari i-a dat Dumnezeu robului tãu."
Geneza 48.9;Ps 127.3;Isa 8.18;
6 Roabele s-au apropiat, cu copiii lor, ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt;
7 Lea ºi copiii ei deasemenea s-au apropiat, ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt; în urmã s-au apropiat Iosif ºi Rahela ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt.
8 Esau a zis: Ce ai de gînd sã faci cu toatã tabãra aceea pe care am întîlnit-o?" ªi Iacov a rãspuns: Voiesc sã capãt trecere cu ea înaintea domnului meu."
Geneza 32.16;Geneza 32.5;
9 Esau a zis: Eu am din belºug, pãstreazã, frate, ce este al tãu."
10 ªi Iacov a rãspuns: Nu; te rog, dacã am cãpãtat trecere înaintea ta, primeºte darul acesta din mîna mea; cãci m-am uitat la faþa ta cum se uitã cineva la Faþa lui Dumnezeu, ºi tu m-ai primit cu bunãvoinþã.
Geneza 43.3;2Sam 3.13;2Sam 14.24-32;Mat 18.10;
11 Primeºte deci darul meu, care þi-a fost adus, fiindcã Dumnezeu m-a umplut de bunãtãþi, ºi am de toate." Astfel a stãruit de el, ºi Esau a primit.
Jud 1.15;1Sam 25.27;1Sam 30.26;2Imp 5.15;2Imp 5.23;
12 Esau a zis: Haidem sã plecãm ºi sã pornim la drum; eu voi merge înaintea ta."
13 Iacov i-a rãspuns: Domnul meu vede cã copiii sînt micºori, ºi am oi ºi vaci fãtate; dacã le-am sili la drum o singurã zi, toatã turma va pieri.
14 Domnul meu s-o ia înaintea robului sãu; ºi eu voi veni încet pe urmã, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, ºi la pas cu copiii, pînã voi ajunge la domnul meu în Seir."
Geneza 32.3;
15 Esau a zis: Vreau sã las cu tine mãcar o parte din oamenii mei." ªi Iacov a rãspuns: Pentruce aceasta? Mi-ajunge sã capãt trecere înaintea ta, domnul meu!"
Geneza 34.11;Geneza 47.25;Rut 2.13;
16 În aceeaº zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir.
17 Iacov a plecat mai departe la Sucot. ªi-a zidit o casã, ºi a fãcut colibi pentru turme. Deaceea s-a dat locului aceluia numele Sucot (Colibi).
Ios 13.27;Jud 8.5;Ps 60.6;Ioan 3.23;
18 La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în þara Canaan, ºi a tãbãrît înaintea cetãþii.
Ios 24.1;Jud 9.1;
19 Partea de ogor, pe care îºi întinsese cortul, a cumpãrat-o dela fiii lui Hamor, tatãl lui Sihem, cu o sutã de chesita (Chesita, o mãsurã de bani.).
Ios 24.32;Ioan 4.5;
20 ªi acolo, a ridicat un altar, pe care l-a numit El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).
Geneza 35.7;

Cap. 34

1 Dina, fata pe care o nãscuse lui Iacov Lea, a ieºit sã vadã pe fetele þãrii.
Geneza 30.21;Tit 2.5;
2 Ea a fost zãritã de Sihem, fiul Hevitului Hamor, domnitorul þãrii. El a pus mîna pe ea, s-a culcat cu ea ºi a necinstit-o.
Geneza 6.2;Jud 14.1;Geneza 20.2;
3 S-a lipit cu toatã inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata, ºi a cãutat s-o liniºteascã.
4 Dupã aceea Sihem a zis tatãlui sãu Hamor: Ia-mi de nevastã pe fata aceasta!"
Jud 14.2;
5 Iacov a aflat cã-i necinstise pe fiicã-sa Dina; ºi fiindcã fiii sãi erau cu vitele la pãºune, Iacov a tãcut pînã la întoarcerea lor.
1Sam 10.27;2Sam 13.22;
6 Hamor, tatãl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca sã-i vorbeascã.
7 Dar cînd s-au întors fiii lui Iacov dela pãºune, ºi au auzit lucrul acesta, s-au supãrat ºi s-au mîniat foarte tare; pentrucã Sihem sãvîrºise o miºelie în Israel, culcîndu-se cu fata lui Iacov: aºa ceva n-ar fi trebuit sã se facã niciodatã.
Geneza 49.7;2Sam 13.21;Ios 7.15;Jud 20.6;Deut 23.17;2Sam 13.12;
8 Hamor le-a vorbit astfel: Fiul meu Sihem s-a lipit cu toatã inima de fata voastrã; vã rog, daþi-i-o de nevastã,
9 ºi încuscriþi-vã cu noi; voi daþi-ne fetele voastre, ºi luaþi pentru voi pe ale noastre.
10 Locuiþi cu noi; þara vã stã înainte, rãmîneþi în ea, faceþi negoþ ºi cumpãraþi pãmînturi în ea."
Geneza 13.9;Geneza 20.15;Geneza 42.34;Geneza 47.27;
11 Sihem a zis tatãlui ºi fraþilor Dinei: Sã capãt trecere înaintea voastrã, ºi vã voi da ce-mi veþi cere.
12 Cereþi-mi o zestre cît de mare ºi cît de multe daruri, ºi voi da tot ce-mi veþi zice; numai daþi-mi fata de nevastã."
Exod 22.16-17;Deut 22.29;1Sam 18.25;
13 Fiii lui Iacov au rãspuns, ºi au vorbit cu vicleºug lui Sihem ºi tatãlui sãu Hamor, pentrucã Sihem necinstise pe sora lor Dina.
2Sam 13.24;
14 Ei i-au zis: Este un lucru pe care nu-l putem face sã dãm pe sora noastrã unui om netãiat împrejur; cãci ar fi o ocarã pentru noi.
Ios 5.9;
15 Nu ne vom învoi la aºa ceva decît dacã vã faceþi ºi voi ca noi, ºi dacã orice parte bãrbãteascã dintre voi se va tãia împrejur.
16 Atunci vã vom da pe fetele noastre, ºi vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi, ºi vom face împreunã un singur norod.
17 Dar dacã nu voiþi sã ne ascultaþi ºi sã vã tãiaþi împrejur, ne vom lua fata ºi vom pleca."
18 Cuvintele lor au plãcut lui Hamor ºi lui Sihem, fiul lui Hamor.
19 Tînãrul n-a pregetat sã facã lucrul acesta, cãci iubea pe fata lui Iacov, ºi era cel mai bine vãzut în casa tatãlui sãu.
1Cron 4.9;
20 Hamor ºi fiul lui Sihem s-au dus la poarta cetãþii, ºi au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor:
21 Oamenii aceºtia au gînduri de pace faþã de noi; sã rãmînã dar în þarã, ºi sã facã negoþ; þara este destul de largã pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor, ºi le vom da de neveste pe fetele noastre.
22 Dar oamenii aceºtia nu vor voi sã locuiascã împreunã cu noi, ca sã alcãtuim un singur popor, decît dacã orice parte bãrbãteascã dintre noi se va tãia împrejur, dupã cum ºi ei înºiºi sînt tãiaþi împrejur.
23 Turmele lor, averile lor ºi toate vitele lor, vor fi atunci ale noastre. Sã primim numai ce cer ei, ca sã rãmînã la noi."
24 Toþi ceice treceau pe poarta cetãþii, au ascultat pe Hamor ºi pe fiul sãu Sihem; ºi toþi bãrbaþii au fost tãiaþi împrejur, toþi ceice treceau pe poarta cetãþii.
Geneza 23.10;
25 A treia zi, pe cînd sufereau ei încã, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon ºi Levi, fraþii Dinei, ºi-au luat fiecare sabia, s-au nãpustit asupra cetãþii, care se credea în liniºte, ºi au ucis pe toþi bãrbaþii.
Geneza 49.5-7;
26 Au trecut de asemenea prin ascuþiºul sãbiei pe Hamor ºi pe fiul sãu Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem, ºi au ieºit afarã.
27 Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morþi, ºi au jãfuit cetatea, pentrucã necinstiserã pe sora lor.
28 Le-au luat oile, boii ºi mãgarii, tot ce era în cetate ºi ce era pe cîmp;
29 le-au luat ca pradã de rãzboi toate bogãþiile, copiii ºi nevestele, ºi tot ce se gãsea în case.
30 Atunci Iacov a zis lui Simeon ºi lui Levi: Voi m-aþi nenorocit, fãcîndu-mã urît locuitorilor þãrii, Cananiþilor ºi Feresiþilor. N-am supt porunca mea decît un mic numãr de oameni; ei se vor strînge împotriva mea, mã vor bate, ºi voi fi nimicit, eu ºi casa mea."
Exod 5.21;1Sam 13.4;Deut 4.27;Ps 105.12;
31 Ei au rãspuns: Se cuvenea oare sã se poarte cu sora noastrã cum se poartã cu o curvã?"

Cap. 35

1 Dumnezeu a zis lui Iacov: Scoalã-te, suie-te la Betel, locuieºte acolo, ºi ridicã acolo un altar Dumnezeului, care þi S-a arãtat cînd fugeai de fratele tãu Esau."
Geneza 28.19;Geneza 28.13;Geneza 27.43;
2 Iacov a zis casei lui ºi tuturor celor ce erau cu el: Scoateþi dumnezeii strãini cari sînt în mijlocul vostru, curãþiþi-vã , ºi schimbaþi-vã hainele,
Geneza 18.19;Ios 24.15;Geneza 31.19-34;Ios 24.2-23;1Sam 7.3;Exod 19.10;
3 ca sã ne sculãm, ºi sã ne suim la Betel; cãci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu, ºi care a fost cu mine în cãlãtoria, pe care am fãcut-o."
Geneza 32.7-24;Geneza 28.20;Geneza 31.3-42;
4 Ei au dat lui Iacov toþi dumnezeii strãini, cari erau în mînile lor, ºi cerceii pe cari-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pãmînt supt stejarul de lîngã Sihem.
Osea 2.13;Ios 24.26;Jud 9.6;
5 Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a rãspîndit peste cetãþile, cari-i înconjurau, aºa cã locuitorii lor n-au urmãrit pe fiii lui Iacov.
Exod 15.16;Exod 23.27;Exod 34.24;Deut 11.25;Ios 2.9;Ios 5.1;1Sam 14.15;2Cron 14.14;
6 Iacov ºi toþi ceice erau cu el, au ajuns la Luz, adicã Betel, în þara Canaan.
Geneza 28.19-22;
7 A zidit acolo un altar, ºi a numit locul acela: El-Betel" (Dumnezeul Betelului), cãci acolo i se descoperise Dumnezeu, cînd fugea de fratele sãu.
Ecl 5.4;Geneza 28.13;
8 Debora, doica Rebecii, a murit; ºi a fost îngropatã mai jos de Betel, subt stejarul cãruia i s-a pus numele: Stejarul jalei."
Geneza 24.59;
9 Dumnezeu S-a arãtat iar㺠lui Iacov, dupã întoarcerea lui din Padan-Aram, ºi l-a binecuvîntat.
Osea 12.4;
10 Dumnezeu i-a zis: Numele tãu este Iacov; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tãu va fi Israel." ªi i-a pus numele Israel.
Geneza 17.5;Geneza 32.28;
11 Dumnezeu i-a zis: Eu sînt Dumnezeul Cel Atotputernic. Creºte ºi înmulþeºte-te; un neam ºi o mulþime de neamuri se vor naºte din tine, ºi chiar împãraþi vor ieºi din coapsele tale.
Geneza 17.1;Geneza 48.3-4;Exod 6.3;Geneza 17.5-6.16;Geneza 28.3;Geneza 48.4;
12 Þie îþi voi da þara pe care am dat-o lui Avraam ºi lui Isaac, ºi voi da þara aceasta seminþei tale dupã tine."
Geneza 12.7;Geneza 13.15;Geneza 26.3-4;Geneza 28.13;
13 Dumnezeu S-a înãlþat dela el, în locul unde îi vorbise.
Geneza 17.22;
14 ªi Iacov a ridicat un stîlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stîlp de piatrã, pe care a adus o jertfã de bãuturã, ºi a turnat untdelemn.
Geneza 28.18;
15 Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel.
Geneza 28.19;
16 Apoi au plecat din Betel; ºi mai era o depãrtare bunicicã pînã la Efrata, cînd Rahelei i-au venit durerile naºterii. A avut o naºtere grea;
17 ºi în timpul durerilor naºterii, moaºa i-a zis: Nu te teme, cãci mai ai un fiu!"
Geneza 30.24;1Sam 4.20;
18 ªi pe cînd îºi dãdea ea sufletul, cãci trãgea sã moarã, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele): dar tatãl sãu l-a numit Beniamin (Fiul dreptei).
19 Rahela a murit, ºi a fost îngropatã pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.
Geneza 48.7;Rut 1.2;Rut 4.11;Mic 5.2;Mat 2.6;
20 Iacov a ridicat un stîlp pe mormîntul ei: acesta este stîlpul depe mormîntul Rahelei, care este ºi azi.
1Sam 10.2;2Sam 18.18;
21 Israel a plecat mai departe; ºi ºi-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder.
Mic 4.8;
22 Pe cînd locuia Israel în þinutul acesta, Ruben s-a dus ºi s-a culcat cu Bilha, þiitoarea tatãlui sãu. ªi Israel a aflat.
Geneza 49.4;1Cron 5.1;2Sam 16.22;2Sam 20.3;1Cor 5.1.Fiii;
23 Fiii Leii: Ruben, întîiul nãscut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, ºi Zabulon.-
Geneza 46.8;Exod 1.2;
24 Fiii Rahelii: Iosif ºi Beniamin.
25 Fiii Bilhei, roaba Rahelii: Dan ºi Neftali.-
26 Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad ºi Aºer. Aceºtia sînt fiii lui Iacov, cari i s-au nãscut în Padan-Aram.
27 Iacov a ajuns la tatãl sãu Isaac, la Mamre la Chiriat-Arba, care este tot una cu Hebronul, unde locuiserã ca strãini Avraam ºi Isaac.
Geneza 13.18;Geneza 23.2-19;Ios 14.15;Ios 15.13;
28 Zilele vieþii lui Isaac au fost de o sutãoptzeci de ani.
29 Isaac ºi-a dat duhul ºi a murit, ºi a fost adãugat la poporul sãu, bãtrîn ºi sãtul de zile. Fiii sãi Esau ºi Iacov l-au îngropat.
Geneza 15.15;Geneza 25.8;Geneza 25.9;Geneza 49.31;

Cap. 36

1 Iatã spiþa neamului lui Esau, adicã Edom.
Geneza 25.30;
2 Esau ºi-a luat neveste dintre fetele Canaanului pe: Ada, fataHetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata Hevitului Þibeon,
Geneza 26.34;Geneza 36;
3 ºi pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. -
Geneza 28.9;
4 Ada a nãscut lui Esau pe Elifaz; Basmat a nãscut pe Reuel;
5 ºi Oholibama a nãscut pe Ieuº, Iaelam ºi Core. Aceºtia sînt fiii lui Esau, cari i s-au nãscut în þara Canaan.-
6 Esau ºi-a luat nevestele, fiii ºi fiicele, toatã lumea din casã, turmele, toate vitele, ºi toatã averea pe care ºi-o agonisise în þara Canaan, ºi s-a dus într-o altã þarã, departe de fratele sãu Iacov.
7 Cãci bogãþiile lor erau prea mari ca sã poatã locui împreunã, ºi þinutul în care locuiau ca strãini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor.
Geneza 13.6-11;Geneza 17.8;Geneza 28.4;
8 Esau s-a aºezat în muntele Seir. Esau înseamnã Edom.
Geneza 32.3;Deut 2.5;Ios 24.4;Geneza 36;
9 Iatã spiþa neamului lui Esau, tatãl Edomiþilor, în muntele Seir.
10 Iatã numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau.-
1Cron 1.25;
11 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Þefo, Gaetam ºi Chenaz.
12 ªi Timna era þiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a nãscut lui Elifaz pe Amalec. Aceºtia sînt fiii Adei, nevasta lui Esau.
Exod 17.8-14;Num 24.20;1Sam 15.2;
13 Iatã fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, ªama ºi Miza. Aceºtia sînt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. -
14 Iatã fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Þibeon, nevasta lui Esau: Ea a nãscut lui Esau pe Ieuº, Iaelam ºi Core.
15 Iatã cãpeteniile seminþiilor ieºite din fiii lui Esau. - Iatã fiii lui Elifaz, întîiul nãscut al lui Esau: cãpetenia Teman, cãpetenia Omar, cãpetenia Þefo, cãpetenia Chenaz,
16 cãpetenia Core, cãpetenia Gaetam, cãpetenia Amalec. Aceºtia sînt cãpeteniile ieºite din Elifaz, în þara Edom. Aceºtia sînt fiii Adei.-
17 Iatã fiii lui Reuel, fiul lui Esau: cãpetenia Nahat, cãpetenia Zerah, cãpetenia ªama, cãpetenia Miza. Aceºtia sînt cãpeteniile ieºite din Reuel, în þara Edom. Aceºtia sînt fiii Basmatei, nevasta lui Esau.
18 Iatã fiii Oholibamei, nevasta lui Esau:cãpetenia Ieuº, cãpetenia Iaelam, cãpetenia Core. Aceºtia sînt cãpeteniile ieºite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau.
19 Aceºtia sînt fiii lui Esau, ºi aceºtia sînt cãpeteniile seminþiilor lor. Esau înseamnã Edom.
20 Iatã fiii lui Seir, Horitul, vechii locuitori ai þãrii: Lotan, ªobal, Þibeon, Ana,
1Cron 1.38;Geneza 14.6;Deut 2.12-22;
21 Diºon, Eþer ºi Diºan. Aceºtia sînt cãpeteniile Horiþilor, fiii lui Seir, în þara Edom.-
22 Fiii lui Lotan au fost: Hori ºi Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.
23 Iatã fiii lui ªobal: Alvan, Manahat, Ebal, ªefo ºi Onam.-
24 Iatã fiii lui Þibeon: Aia ºi Ana. Ana acesta a gãsit izvoarele calde în pustie, cînd pãºtea mãgarii tatãlui sãu Þibeon.
25 Iatã fiii lui Ana: Diºon ºi Oholibama, fata lui Ana.-
26 Iatã fiii lui Diºon:Hemdan, Eºban, Itran ºi Cheran.-
27 Iatã fiii lui Eþer: Bilhan, Zaavan ºi Acan.-
28 Iatã fiii lui Diºan: Uþ ºi Aran.
29 Iatã cãpeteniile Horiþilor: cãpetenia Lotan, cãpetenia ªobal, cãpetenia Þibeon, cãpetenia Ana,
30 cãpetenia Diºon, cãpetenia Eþer, cãpetenia Diºan. Aceºtia sînt cãpeteniile Horiþilor, cãpeteniile pe cari le-au avut în þara lui Seir.
31 Iatã împãraþii cari au împãrãþit în þara Edom, înainte de a împãrãþi un împãrat peste copiii lui Israel. -
1Cron 1.43;
32 Bela, fiul lui Beor, a împãrãþit peste Edom; ºi numele cetãþii lui era Dinhaba.-
33 Bela a murit; ºi în locul lui a împãrãþit Iobab, fiul lui Zerah din Boþra.-
34 Iobab a murit; ºi în locul lui, a împãrãþit Huºam, din þara Temaniþilor.-
35 Huºam a murit; ºi, în locul lui, a împãrãþit Hadad, fiul lui Bedad. El a bãtut pe Madian în cîmpia Moabului. Numele cetãþii lui era Avit.
36 Hadad a murit; ºi, în locul lui, a împãrãþit Samla, din Masreca.
37 Samla a murit; ºi, în locul lui, a împãrãþit Saul, din Rehobot pe Rîul.
38 Saul a murit; ºi, în locul lui a împãrãþit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39 Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; ºi, în locul lui a împãrãþit Hadar. Numele cetãþii lui era Pau; ºi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.
1Cron 1.50;
40 Iatã numele cãpeteniilor ieºite din Esau, dupã seminþiile lor, dupã þinuturile lor, ºi dupã numele lor: cãpetenia Timna, cãpetenia Alva, cãpetenia Ietet,
1Cron 1.51;
41 cãpetenia Oholibama, cãpetenia Ela, cãpetenia Pinon,
42 cãpetenia Chenaz, cãpetenia Teman, cãpetenia Mibþar,
43 cãpetenia Magdiel, cãpetenia Iram. Aceºtia sînt cãpeteniile lui Edom, dupã locuinþele lor, în þara, pe care o aveau. Acesta este Esau, tatãl Edomiþilor.

Cap. 37

1 Iacov a locuit în þara Canaan, unde locuise ca strãin tatãl sãu.
Geneza 17.8;Geneza 23.4;Geneza 28.4;Geneza 36.7;Evr 11.9;
2 Iatã istoria lui Iacov.Iosif, la vîrsta de ºaptesprezece ani, pãºtea oile cu fraþii lui; bãiatul acesta era cu fiii Bilhei ºi cu fiii Zilpei, nevestele tatãlui sãu. ªi Iosif spunea tatãlui lor vorbele lor cele rele.
1Sam 2.22-24;
3 Israel iubea pe Iosif mai mult decît pe toþi ceilalþi fii ai sãi, pentrucã îl nãscuse la bãtrîneþã; ºi i-a fãcut o hainã pestriþã (Sau: O hainã lungã cu mîneci.).
Geneza 44;
4 Fraþii lui au vãzut cã tatãl lor îl iubea mai mult decît pe ei toþi, ºi au început sã-l urascã. Nu puteau sã-i spunã nicio vorbã prieteneascã.
Geneza 27.41;Geneza 49.23;
5 Iosif a visat un vis, ºi l-a istorisit fraþilor sãi, cari l-au urît ºi mai mult.
6 El le-a zis: Ia ascultaþi ce vis am visat!
7 Noi eram la legatul snopilor în mijlocul cîmpului; ºi iatã cã snopul meu s-a ridicat ºi a stãtut în picioare; iar snopii voºtri l-au înconjurat, ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt înaintea lui."
Geneza 42.6-9;Geneza 43.26;Geneza 44.14;
8 Fraþii lui i-au zis: Doar n-ai sã împãrãþeºti tu peste noi? Doar n-ai sã ne cîrmuieºti tu pe noi?" ªi l-au urît ºi mai mult, din pricina visurilor lui ºi din pricina cuvintelor lui.
9 Iosif a mai visat un alt vis, ºi l-a istorisit fraþilor sãi. El a zis: Am mai visat un vis! Soarele, luna, ºi unsprezece stele se aruncau cu faþa la pãmînt înaintea mea."
Geneza 46.29;
10 L-a istorisit tatãlui sãu ºi fraþilor sãi. Tatãl sãu l-a mustrat, ºi i-a zis: Ce înseamnã visul acesta, pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni, eu, mama ta ºi fraþii tãi, sã ne aruncãm cu faþa la pãmînt înaintea ta?"
Geneza 27.29;
11 Fraþii sãi au început sã-l pismuiascã; dar tatãl sãu a þinut minte lucrurile acestea.
Fapt 7.9;Dan 7.28;Luc 2.19-51;
12 Fraþii lui Iosif se duseserã la Sihem, ca sã pascã oile tatãlui lor.
13 Israel a zis lui Iosif: Fraþii tãi pasc oile la Sihem! Vino, cãci vreau sã te trimet la ei." Iatã-mã, sînt gata," a rãspuns el.
14 Israel i-a zis: Du-te, rogu-te, ºi vezi dacã fraþii tãi sînt sãnãtoºi, ºi dacã oile sînt bine; ºi adu-mi veºti." L-a trimes astfel din valea Hebronului ºi Iosif a ajuns la Sihem.
Geneza 35.27;
15 Pe cînd rãtãcea pe cîmp, l-a întîlnit un om. Omul acela l-a întrebat: Ce cauþi?"
16 Caut pe fraþii mei," a rãspuns Iosif; spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?"
Cînt 1.7;
17 ªi omul acela a zis: Au plecat de aici; cãci i-am auzit spunînd: Haidem la Dotan." Iosif s-a dus dupã fraþii sãi, ºi i-a gãsit la Dotan.
2Imp 6.13;
18 Ei l-au zãrit de departe, ºi pînã sã se apropie de ei, s-au sfãtuit sã-l omoare."
1Sam 19.1;Ps 31.13;Ps 37.12-32;Ps 94.21;Mat 27.1;Mat 27.1;Marc 14.1;Ioan 11.53;Fapt 23.12;
19 Ei au zis unul cãtre altul: Iatã cã vine fãuritorul de visuri!
20 Veniþi acum, sã-l omorîm ºi sã-l aruncãm într-una din aceste gropi; vom spune cã l-a mîncat o fiarã sãlbaticã, ºi vom vedea ce se va alege de visurile lui."
Prov 1.11-16;Prov 6.17;Prov 27.4;
21 Ruben a auzit lucrul acesta, ºi l-a scos din mînile lor. El a zis: Sã nu-i luãm viaþa!"
Geneza 42.22;
22 Ruben le-a zis: Sã nu vãrsaþi sînge; ci mai bine aruncaþi-l în groapa aceasta care este în pustie, ºi nu puneþi mîna pe el." Cãci avea de gînd sã-l scape din mînile lor, ºi sã-l aducã înapoi la tatãl sãu.
23 Cînd a ajuns Iosif la fraþii sãi, aceºtia l-au desbrãcat de haina lui, de haina cea pestriþã, pe care o avea pe el.
24 L-au luat ºi l-au aruncat în groapã. Groapa aceasta era goalã: nu era apã în ea.
25 Apoi au ºezut sã mãnînce. Ridicîndu-ºi ochii, au vãzut o ceatã de Ismaeliþi venind din Galaad; cãmilele lor erau încãrcate cu tãmîie, cu leac alinãtor ºi smirnã, pe cari le duceau în Egipt.
Prov 30.20;Amos 6.6;Geneza 37.28.36;Ier 8.22;
26 Atunci Iuda a zis fraþilor sãi: Ce vom cîºtiga sã ucidem pe fratele nostru ºi sã-i ascundem sîngele?
Geneza 4.10;Geneza 37.20;Iov 16.18;
27 Veniþi mai bine sã-l vindem Ismaeliþilor, ºi sã nu punem mîna pe el, cãci este fratele nostru, carne din carnea noastrã." ªi fraþii lui l-au ascultat.
1Sam 18.17;Geneza 42.21;Geneza 29.14;
28 La trecerea negustorilor madianiþi, au tras ºi au scos pe Iosif afarã din groapã, ºi l-au vîndut cu douãzeci de sicli de argint Ismaeliþilor, cari l-au dus în Egipt.
Jud 6.3;Geneza 45.4-5;Ps 105.17;Fapt 7.9;Mat 27.9;
29 Ruben s-a întors la groapã; ºi iatã cã Iosif nu mai era în groapã. El ºi-a rupt hainele,
Iov 1.20;
30 s-a întors la fraþii sãi, ºi a zis: Bãiatul nu mai este! Ce mã voi face eu?"
Geneza 42.13-36;Ier 31.15;
31 Ei au luat atunci haina lui Iosif; ºi junghiind un þap, i-au muiat haina în sînge.
Geneza 37.23;
32 Au trimes tatãlui lor haina cea pestriþã, punînd sã-i spunã: Iatã ce am gãsit! Vezi dacã este haina fiului tãu sau nu."
33 Iacov a cunoscut-o, ºi a zis: Este haina fiului meu! O fiarã sãlbaticã l-a mîncat! Da, Iosif a fost fãcut bucãþi!"
Geneza 37.20;Geneza 44.28;
34 ªi ºi-a rupt hainele, ºi-a pus un sac pe coapse, ºi a jãlit multã vreme pe fiul sãu.
Geneza 37.29;2Sam 3.31;
35 Toþi fiii ºi toate fiicele lui au venit ca sã-l mîngîie; dar el nu voia sã primeascã nici o mîngîiere, ci zicea: Plîngînd mã voi pogorî la fiul meu în locuinþa morþilor." ªi plîngea astfel pe fiul sãu.
2Sam 12.17;Geneza 42.38;Geneza 44.29-31;
36 Madianiþii l-au vîndut în Egipt lui Potifar, un dregãtor al lui Faraon, ºi anume cãpetenia strãjerilor.
Geneza 39.1;

Cap. 38

1 În vremea aceea, Iuda a pãrãsit pe fraþii sãi, ºi a tras la un om din Adulam, numit Hira.
Geneza 19.3;2Imp 4.8;
2 Acolo, Iuda a vãzut pe fata unui Cananit, numit ªua; a luat-o de nevastã, ºi s-a culcat cu ea.
Geneza 34.2;1Cron 2.3;
3 Ea a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu, pe care l-a numit Er.
Geneza 46.12;Num 26.19;
4 A rãmas iar㺠însãrcinatã, ºi a mai nãscut un fiu, cãruia i-a pus numele Onan.
Geneza 46.12;Num 26.19;
5 A mai nãscut iar㺠un fiu, cãruia i-a pus numele ªela; Iuda era la Czib, cînd a nãscut ea.
Geneza 46.12;Num 26.20;
6 Iuda a luat întîiului sãu nãscut Er, o nevastã numitã Tamar.
Geneza 21.21;
7 Er, întîiul nãscut al lui Iuda, era rãu înaintea Domnului; ºi Domnul l-a omorît.
Geneza 46.12;Num 26.19;1Cron 2.3;
8 Atunci Iuda a zis lui Onan: Du-te la nevasta fratelui tãu, ia-o de nevastã, ca cumnat, ºi ridicã sãmînþã fratelui tãu."
Deut 25.5;Mat 22.24;
9 Onan, ºtiind cã sãmînþa aceasta n-are sã fie a lui, vãrsa sãmînþa pe pãmînt ori de cîte ori se culca cu nevasta fratelui sãu, ca sã nu dea sãmînþã fratelui sãu.
Deut 25.6;
10 Ce fãcea el n-a plãcut Domnului, care l-a omorît ºi pe el.
Geneza 46.12;Num 26.19;
11 Atunci Iuda a zis norei sale Tamar: Rãmîi vãduvã în casa tatãlui tãu, pînã va creºte fiul meu ªela." Zicea aºa ca sã nu moarã ºi ªela ca fraþii lui. Tamar s-a dus, ºi a locuit în casa tatãlui ei.
Rut 1;Lev 22.13;
12 Au trecut multe zile, ºi fata lui ªua, nevasta lui Iuda, a murit. Dupã ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el ºi prietenul sãu Hira, Adulamitul.
2Sam 13.39;Ios 15.10-57;Jud 14.1;
13 Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, ºi i-au zis: Iatã cã socru-tãu se suie la Timna, ca sã-ºi tundã oile."
14 Atunci ea ºi-a lepãdat hainele de vãduvã, s-a acoperit cu o mãhramã, s-a îmbrãcat în alte haine, ºi a ºezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna; cãci vedea cã ªela se fãcuse mare, ºi ea nu-i fusese datã de nevastã.
Prov 7.12;Geneza 38.11-26;
15 Iuda a vãzut-o, ºi a luat-o drept curvã, pentru cã îºi acoperise faþa.
16 S-a abãtut la ea din drum, ºi a zis: Lasã-mã sã mã culc cu tine!" Cãci n-a cunoscut-o cã era noru-sa. Ea a zis: Ce-mi dai ca sã te culci cu mine?"
17 El a rãspuns: Am sã-þi trimet un ied din turma mea." Ea a zis: Îmi dai un zãlog, pînã îl vei trimete?"
Ezec 16.33;Geneza 38.20;
18 El a rãspuns: Ce zãlog sã-þi dau?" Ea a zis: Inelul tãu, lanþul tãu, ºi toiagul pe care-l ai în mînã." El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea; ºi ea a rãmas însãrcinatã dela el.
Geneza 38.25;
19 Ea s-a sculat, ºi a plecat; ºi-a scos mahrama ºi s-a îmbrãcat iar㺠în hainele de vãduvã.
Geneza 38.14;
20 Iuda a trimes iedul prin prietenul sãu Adulamitul, ca sã scoatã zãlogul din mînile femeii. Dar acesta n-a gãsit-o.
21 A întrebat pe oamenii locului, ºi a zis: Unde este curva aceea, care stãtea aici la Enaim, pe drum?" Ei au rãspuns: N-a fost nici o curvã aici."
22 Adulamitul s-a întors la Iuda, ºi i-a spus: N-am gãsit-o; ºi chiar oamenii de acolo au zis: N-a fost nici o curvã aici."
23 Iuda a zis: Þinã ce a luat, numai sã nu ne facem de rîs. Iatã, am trimes iedul acesta, ºi n-ai gãsit-o."
24 Cam dupã trei luni, au venit ºi au spus lui Iuda: Tamar, noru-ta, a curvit, ºi a rãmas chiar însãrcinatã în urma curvirii ei." ªi Iuda a zis: Scoateþi-o afarã ca sã fie arsã."
Jud 19.2;Lev 21.9;Deut 22.21;
25 Dupã ce au scos-o afarã, ea a trimes sã spunã socrului sãu: Dela omul acela, ale cui sînt lucrurile acestea, am rãmas eu însãrcinatã; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanþurile acestea, ºi toiagul acesta."
Geneza 37.32;Geneza 38.18;
26 Iuda le-a cunoscut, ºi a zis: Ea este mai puþin vinovatã decît mine, fiindcã n-am dat-o de nevastã fiului meu ªela." ªi nu s-a mai împreunat cu ea deatunci.
Geneza 37.33;1Sam 24.17;Geneza 38.14;Iov 34.31-32;
27 Cînd i-a venit vremea sã nascã, iatã cã în pîntecele ei erau doi gemeni.
28 ªi în timpul naºterii, unul a scos mîna înainte; moaºa i-a apucat mîna, ºi a legat-o cu un fir roº, zicînd: Acesta a ieºit cel dintîi."
29 Dar el a tras mîna înapoi, ºi a ieºit frate-sãu. Atunci moaºa a zis: Ce spãrturã ai fãcut!" De aceea i-a pus numele Pereþ (Spãrturã).
Geneza 46.12;Num 26.20;1Cron 2.4;Mat 1.3;
30 În urmã a ieºit fratele lui, care avea firul roº la mînã; de aceea i-au pus numele Zerah (Cãrãmiziu).

Cap. 39

1 Iosif a fost dus în Egipt; ºi Potifar, dregãtorul lui Faraon, cãpetenia strãjerilor, un Egiptean, l-a cumpãrat dela Ismaeliþii cari-l aduseserã acolo.
Geneza 37.36;Ps 105.17;Geneza 37.28;
2 Domnul a fost cu Iosif, aºa cã toate îi mergeau bine; el locuia în casa stãpînului sãu, Egipteanul.
Geneza 39.21;Geneza 21.22;Geneza 26.24-28;Geneza 28.15;1Sam 16.18;1Sam 18.14-28;Fapt 7.9;
3 Stãpînul lui a vãzut cã Domnul era cu el, ºi cã Domnul fãcea sã-i meargã bine ori dece se apuca.
Ps 1.3;
4 Iosif a cãpãtat mare trecere înaintea stãpînului sãu, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui, ºi i-a încredinþat tot ce avea.
Geneza 18.3;Geneza 19.19;Geneza 39.21;Geneza 24.2;
5 De îndatã ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui ºi peste tot ce avea, Domnul a binecuvîntat casa Egipteanului, din pricina lui Iosif; ºi binecuvîntarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasã, fie la cîmp.
Geneza 30.27;
6 Egipteanul a lãsat pe mînile lui Iosif tot ce avea, ºi n-avea altã grijã decît sã mãnînce ºi sã bea. Dar Iosif era frumos la staturã, ºi plãcut la chip.
1Sam 16.12;
7 Dupã cîtãva vreme, s-a întîmplat cã nevasta stãpînului sãu a pus ochii pe Iosif, ºi a zis: Culcã-te cu mine!"
2Sam 13.11;
8 El n-a voit, ºi a zis nevestei stãpînului sãu: Vezi cã stãpînul meu nu-mi cere socoteala de nimic din casã, ºi mi-a dat pe mînã tot ce are.
9 El nu este mai mare decît mine în casa aceasta, ºi nu mi-a oprit nimic, afarã de tine, pentrucã eºti nevasta lui. Cum aº putea sã fac eu un rãu atît de mare ºi sã pãcãtuiesc împotriva lui Dumnezeu?"
Prov 6.29-32;Geneza 20.6;Lev 6.2;2Sam 12.13;Ps 51.4;
10 Mãcar cã ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit sã se culce ºi sã se împreune cu ea.
11 Într-o zi, cînd intrase în casã, ca sã-ºi facã lucrul, ºi cînd nu era acolo nici unul din oamenii casei,
12 ea l-a apucat de hainã, zicînd: Culcã-te cu mine!" El i-a lãsat haina în mînã, ºi a fugit afarã din casã.
Prov 7.13;
13 Cînd a vãzut ea cã-i lãsase haina în mînã, ºi fugise afarã,
14 a chemat oamenii din casã, ºi le-a zis: Vedeþi, ne-a adus un Evreu ca sã-ºi batã joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca sã se culce cu mine, dar eu am þipat în gura mare.
15 ªi, cînd a vãzut cã ridic glasul ºi strig, ºi-a lãsat haina lîngã mine ºi a fugit afarã."
16 ªi a pus haina lui Iosif lîngã ea pînã s-a întors acasã stãpînul lui.
17 Atunci i-a vorbit astfel: Robul acela evreu, pe care ni l-ai adus, a venit la mine ca sã-ºi batã joc de mine.
Exod 23.1;Ps 120.3;
18 ªi cum am ridicat glasul ºi am þipat, ºi-a lãsat haina lîngã mine, ºi a fugit afarã."
19 Dupã ce a auzit cuvintele nevestei sale, care-i zicea: Iatã ce mi-a fãcut robul tãu," stãpînul lui Iosif s-a mîniat foarte tare.
Prov 6.34-35;
20 A luat pe Iosif, ºi l-a aruncat în temniþã în locul unde erau închiºi întemniþaþii împãratului; ºi astfel Iosif a stat acolo, în temniþã.
Ps 105.18;1Pet 2.19;Geneza 40.3-15;Geneza 41.14;
21 Domnul a fost cu Iosif, ºi ªi-a întins bunãtatea peste el. L-a fãcut sã capete trecere înaintea mai marelui temniþei.
Exod 3.21;Exod 11.3;Exod 12.36;Ps 106.46;Prov 16.7;Dan 1.9;Fapt 7.9-10;
22 ªi mai marele temniþei a pus subt privegherea lui pe toþi întemniþaþii cari erau în temniþã. ªi nimic nu se fãcea acolo decît prin el.
Geneza 40.3-4;
23 Mai marele temniþei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mînã, pentrucã Domnul era cu el. ªi Domnul îi dãdea izbîndã în tot ce fãcea.
Geneza 39.2-3;

Cap. 40

1 Dupã cîtãva vreme, s-a întîmplat cã paharnicul ºi pitarul împãratului Egiptului au supãrat pe stãpînul lor, împãratul Egiptului.
Neem 1.11;
2 Faraon s-a mîniat pe cei doi dregãtori ai sãi: pe mai marele paharnicilor ºi pe mai marele pitarilor.
Prov 16.14;
3 ªi i-a pus subt pazã în casa cãpeteniei strãjerilor, în temniþã, în locul unde fusese închis Iosif.
Geneza 39.20-23;
4 Cãpetenia strãjerilor i-a pus subt privegherea lui Iosif, care fãcea de slujbã lîngã ei; ºi au stat mai multã vreme în temniþã.
5 Paharnicul ºi pitarul împãratului Egiptului, cari erau închiºi în temniþã, au visat într-o noapte amîndoi cîte un vis, ºi anume fiecare cîte un vis, care putea sã capete o tãlmãcire deosebitã.
6 Iosif, cînd a venit dimineaþa la ei, s-a uitat la ei; ºi i-a vãzut triºti.
7 Atunci a întrebat pe dregãtorii lui Faraon, cari erau cu el în temniþa stãpînului sãu, ºi le-a zis: Pentruce aveþi o faþã aºa de posomorîtã azi?"
8 Ei i-au rãspuns: Am visat un vis, ºi nu este nimeni care sã-l tãlmãceascã." Iosif le-a zis: Tãlmãcirile sînt ale lui Dumnezeu. Istorisiþi-mi dar visul vostru."
Geneza 41.15;Geneza 41.16;Dan 2.11-47;
9 Mai marele paharnicilor ºi-a istorisit lui Iosif visul, ºi i-a zis: În visul meu, se fãcea cã înaintea mea era o viþã.
10 Viþa aceasta avea trei mlãdiþe. Cînd a început sã dea lãstari, i s-a deschis floarea, ºi ciorchinele au fãcut struguri copþi.
11 Paharul lui Faraon era în mîna mea. Eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon, ºi am pus paharul în mîna lui Faraon."
12 Iosif i-a zis: Iatã tîlmãcirea visului. Cele trei mlãdiþe sînt trei zile.
Geneza 40.18;Geneza 41.12-52;Jud 7.14;Dan 2.36;Dan 4.19;Geneza 41.26;
13 Peste trei zile Faraon te va scoate din temniþã, te va pune iar㺠în slujba ta, ºi vei pune iar㺠paharul în mîna lui Faraon, cum obicinuiai mai înainte, cînd erai paharnicul lui.
2Imp 25.27;Ps 3.3;Ier 52.31;
14 Dar adu-þi aminte ºi de mine, cînd vei fi fericit, ºi aratã, rogu-te, bunãtate faþã de mine; pune o vorbã bunã pentru mine la Faraon, ºi scoate-mã din casa aceasta.
Luc 23.42;Ios 2.12;1Sam 20.14-15;2Sam 9.1;1Imp 2;1Imp 7;
15 Cãci am fost luat cu sila din þara Evreilor, ºi chiar aici n-am fãcut nimic ca sã fiu aruncat în temniþã."
Geneza 39.20;
16 Mai marele pitarilor, vãzînd cã Iosif dãduse o tãlmãcire îmbucurãtoare, a zis: Iatã, ºi în visul meu, se fãcea cã port trei coºuri cu pîne albã pe capul meu.
17 În coºul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon: prãjituri coapte în cuptor; ºi pãsãrile mîncau din coºul care era deasupra de tot pe capul meu."
18 Iosif a rãspuns, ºi a zis: Iatã-i tîlmãcirea. Cele trei coºuri sînt trei zile.
Geneza 40.12;
19 Peste trei zile, Faraon îþi va lua capul, te va spînzura de un lemn, ºi carnea þi-o vor mînca pãsãrile."
Geneza 40.13;
20 A treia zi, era ziua naºterii lui Faraon. El a dat un ospãþ tuturor slujitorilor sãi; ºi a scos afarã din temniþã pe mai marele paharnicilor ºi pe mai marele pitarilor, în faþa slujitorilor sãi:
Mat 14.6;Marc 6.21;Geneza 40.13-19;Mat 25.19;
21 pe mai marele paharnicilor l-a pus iar㺠în slujba lui de paharnic, ca sã punã paharul în mîna lui Faraon;
Geneza 40.13;Neem 2.1;
22 iar pe mai marele pitarilor l-a spînzurat, dupã tîlmãcirea pe care le-o dãduse Iosif.
Geneza 40.19;
23 Mai marele paharnicilor nu s-a mai gîndit însã la Iosif. L-a uitat.
Iov 19.14;Ps 31.12;Ecl 9.15-16;Amos 6.6;

Cap. 31

1 Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, cari ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatãlui nostru, ºi cu averea tatãlui nostru ºi-a agonisit el toatã bogãþia aceasta."
Ps 49.16;
2 Iacov s-a uitat ºi la faþa lui Laban; ºi iatã cã ea nu mai era ca înainte.
Geneza 4.5;Deut 28.54;
3 Atunci Domnul a zis lui Iacov: Întoarce-te în þara pãrinþilor tãi ºi în locul tãu de naºtere; ºi Eu voi fi cu tine."
Geneza 28.15-21;Geneza 32.9;
4 Iacov a trimes de a chemat pe Rahela ºi pe Lea, la cîmp la turma lui.
5 El le-a zis: Dupã faþa tatãlui vostru, vãd bine cã el nu mai este ca înainte; dar Dumnezeul tatãlui meu a fost cu mine.
Geneza 31.2;Geneza 31.3;
6 Voi înºivã ºtiþi cã am slujit tatãlui vostru cu toatã puterea mea.
Geneza 31.38-41;Geneza 30.29;
7 ªi tatãl vostru m-a înºelat: de zece ori mi-a schimbat simbria; dar Dumnezeu nu i-a îngãduit sã mã pãgubeascã.
Geneza 31.41;Num 14.22;Neem 4.12;Iov 19.3;Zah 8.23;Geneza 20.6;Ps 105.14;
8 Ci cînd zicea el: Mieii pestriþi sã fie simbria ta," toate oile fãceau miei pestriþi. ªi cînd zicea: Mieii bãlþaþi sã fie simbria ta," toate oile fãceau miei bãlþaþi.
Geneza 30.32;
9 Dumnezeu a luat astfel toatã turma tatãlui vostru, ºi mi-a dat-o mie.
Geneza 31.1-16;
10 Pe vremea cînd se înferbîntau oile, eu am ridicat ochii, ºi am vãzut în vis cã þapii ºi berbecii cari sãreau pe capre ºi pe oi, erau bãlþaþi, pestriþi ºi seini.
11 ªi Îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: Iacove!" Iatã-mã", am rãspuns eu.
Geneza 48.16;
12 El a zis: Ridicã ochii, ºi priveºte: toþi þapii ºi berbecii, cari sar pe capre ºi pe oi, sînt bãlþaþi, pestriþi ºi seini; cãci am vãzut tot ce þi-a fãcut Laban.
Exod 3.7;
13 Eu sînt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stîlp de aducere aminte, unde Mi-ai fãcut o juruinþã. Acum, scoalã-te, ieºi din þara aceasta, ºi întoarce-te în þara ta de naºtere."
Geneza 28.18-20;Geneza 31.3;Geneza 32.9;
14 Rahela ºi Lea au rãspuns, ºi i-au zis: Mai avem noi oare parte ºi moºtenire în casa tatãlui nostru?
Geneza 2.24;
15 Nu sîntem noi oare privite de el ca niºte strãine, fiindcã ne-a vîndut, ºi ne-a mîncat ºi banii?
Geneza 29.15-27;
16 Toatã bogãþia, pe care a luat-o Dumnezeu dela tatãl nostru, este a noastrã, ºi a copiilor noºtri. Fã acum tot ce þi-a spus Dumnezeu."
17 Iacov s-a sculat, ºi a pus pe copiii ºi nevestele sale cãlãri pe cãmile.
18 ªi-a luat toatã turma ºi toate averile pe cari le avea: turma, pe care o agonisise în Padan-Aram; ºi a plecat la tatãl sãu Isaac, în þara Canaan.
19 Pe cînd Laban se dusese sã-ºi tundã oile, Rahela a furat idolii tatãlui sãu;
Geneza 35.2;
20 ºi Iacov a înºelat pe Laban, Arameul, cãci nu l-a înºtiinþat de fuga sa.
21 A fugit astfel cu tot ce avea; s-a sculat, a trecut Rîul ( Eufrat), ºi s-a îndreptat spre muntele Galaad.
Geneza 46.28;2Imp 12.17;Luc 9.51-53;
22 A treia zi, au dat de veste lui Laban cã Iacov a fugit.
23 Laban a luat cu el pe fraþii sãi, l-a urmãrit cale de ºapte zile, ºi l-a ajuns la muntele Galaad.
Geneza 13.8;
24 Dar Dumnezeu S-a arãtat noaptea în vis lui Laban, Arameul, ºi i-a zis: Fereºte-te sã spui o vorbã rea lui Iacov!"
Geneza 20.3;Iov 33.15;Mat 1.20;Geneza 24.50;
25 Laban a ajuns dar pe Iacov. Iacov îºi întinsese cortul pe munte; Laban ºi-a întins ºi el cortul cu fraþii lui, pe muntele Galaad.
26 Atunci Laban a zis lui Iacov: Ce-ai fãcut? Pentruce m-ai înºelat, ºi mi-ai luat fetele ca pe niºte roabe luate cu sabia?
1Sam 30.2;
27 Pentruce ai fugit pe ascuns, m-ai înºelat, ºi nu mi-ai dat de ºtire? Te-aº fi lãsat sã pleci în mijlocul veseliei ºi al cîntecelor, în sunet de timpane ºi alãutã.
28 Nu mi-ai îngãduit nici mãcar sã-mi sãrut nepoþii ºi fetele! Ca un nebun ai lucrat.
Geneza 31.55;Rut 1.9-14;1Imp 19.20;Fapt 20.37;1Sam 13.13;2Cron 16.9;
29 Mîna mea este destul de tare ca sã vã fac rãu; dar Dumnezeul tatãlui vostru mi-a zis în noaptea trecutã: Fereºte-te sã spui o vorbã rea lui Iacov!"
Geneza 31.53;Geneza 28.13;Geneza 31.24;
30 Dar acum, odatã ce ai plecat, pentrucã te topeºti de dor dupã casa tatãlui tãu, de ce mi-ai furat dumnezeii mei?"
Geneza 31.19;Jud 18.24;
31 Drept rãspuns, Iacov a zis lui Laban: Am fugit, fiindcã mi-era fricã, gîndindu-mã cã poate îmi vei lua înapoi fetele tale.
32 Dar sã piarã acela la care îþi vei gãsi dumnezeii tãi! În faþa fraþilor noºtri, cerceteazã ºi vezi ce-i la mine din ale tale, ºi ia-þi-l. " Iacov nu ºtia cã Rahela îi furase.
Geneza 44.9;
33 Laban a intrat în cortul lui Iacov, în cortul Leii, în cortul celor douã roabe, ºi n-a gãsit nimic. A ieºit din cortul Leii, ºi a intrat în cortul Rahelii.
34 Rahela luase idolii, îi pusese subt samarul cãmilei, ºi ºezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n-a gãsit nimic.
35 Ea a zis tatãlui sãu: Domnul meu, sã nu te superi dacã nu mã pot scula înaintea ta; cãci mi-a venit rînduiala femeilor." A cãutat peste tot, dar n-a gãsit idolii.
Exod 20.12;Lev 19.32;
36 Iacov s-a mîniat, ºi a certat pe Laban. A luat din nou cuvîntul, ºi i-a zis: Care este nelegiuirea mea ºi care este pãcatul meu, de mã urmãreºti cu atîta înverºunare?
37 Mi-ai scormonit toate lucrurile, ºi ce ai gãsit din lucrurile din casa ta? Scoate-le aici înaintea fraþilor mei ºi fraþilor tãi, ca sã judece ei între noi amîndoi!
38 Iatã, am stat la tine douã zeci de ani; oile ºi caprele nu þi s-au stãrpit, ºi n-am mîncat berbeci din turma ta.
39 Nu þi-am adus acasã vite sfãºiate de fiare: eu însumi te-am despãgubit pentru ele; îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua, sau ce mi se fura noaptea.
Exod 22.10;Exod 22.12;
40 Ziua mã topeam de cãldurã, iar noaptea mã prãpãdeam de frig, ºi-mi fugea somnul de pe ochi.
41 Iatã, douãzeci de ani am stat în casa ta, þi-am slujit patrusprezece ani pentru cele douã fete ale tale, ºi ºase ani pentru turma ta, ºi de zece ori mi-ai schimbat simbria.
Geneza 29.27-28;Geneza 31.7;
42 Dacã n-aº fi avut cu mine pe Dumnezeul tatãlui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mîinile goale. Dar Dumnezeu a vãzut suferinþa mea ºi osteneala mîinilor mele, ºi ieri noapte a rostit judecata."
Ps 124.1-2;Geneza 31.53;Isa 8.13;Geneza 29.32;Exod 3.7;1Cron 12.17;Iud 9;
43 Drept rãspuns, Laban a zis lui Iacov: Fiicele acestea sînt fiicele mele, copiii aceºtia sînt copiii mei, turma aceasta este turma mea, ºi tot ce vezi este al meu. ªi ce pot face eu azi pentru fiicele mele, sau pentru copiii lor, pe cari i-au nãscut?
44 Vino, sã facem amîndoi un legãmînt, ºi legãmîntul acesta sã slujeascã de mãrturie între mine ºi tine!"
Geneza 26.28;Ios 24.27;
45 Iacov a luat o piatrã, ºi a pus-o ca stîlp de aducere aminte.
Geneza 28.18;
46 Iacov a zis fraþilor sãi: Strîngeþi pietre." Ei au strîns petre, ºi au fãcut o movilã; ºi au mîncat acolo pe movilã.
47 Laban a numit-o Iegar-Sahaduta ( Movila mãrturiei), ºi Iacov a numit-o Galed (Movila mãrturiei).
48 Laban a zis: Movila aceasta sã slujeascã azi de mãrturie între mine ºi tine!" Deaceea i-au pus numele Galed.
Ios 24.27;
49 Se mai numeºte ºi Miþpa (Veghiere), pentrucã Laban a zis: Domnul sã vegheze asupra mea ºi asupra ta, cînd ne vom pierde din vedere unul pe altul.
Jud 11.29;1Sam 7.5;
50 Dacã vei asupri pe fetele mele, ºi dacã vei mai lua ºi alte neveste afarã de fetele mele, ia bine seama cã nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine ºi tine."
51 Laban a zis lui Iacov: Iatã movila aceasta, ºi iatã stîlpul acesta, pe care l-am ridicat între mine ºi tine.
52 Movila aceasta sã fie martorã ºi stîlpul acesta sã fie martor cã nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, ºi nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta ºi peste stîlpul acesta, ca sã ne facem rãu.
53 Dumnezeul lui Avraam ºi al lui Nahor, Dumnezeul tatãlui lor sã judece între noi." Iacov a jurat pe Acela de care se temea Isaac.
Geneza 16.5;Geneza 21.23;Geneza 31.42;
54 Iacov a adus o jertfã pe munte, ºi a poftit pe fraþii lui sã mãnînce; ei au mîncat, ºi au rãmas toatã noaptea pe munte.
55 Laban s-a sculat disdedimineaþã, ºi-a sãrutat nepoþii ºi fetele, ºi i-a binecuvîntat. Apoi a plecat ºi s-a întors la locuinþa lui.
Geneza 28.1;Geneza 18.33;Geneza 30.25;

Cap. 32

1 Iacov ºi-a vãzut de drum; ºi l-au întîlnit îngerii lui Dumnezeu.
Ps 91.11;Evr 1.14;
2 Cînd i-a vãzut, Iacov a zis: Aceasta este tabãra lui Dumnezeu!" De aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim ( Tabãrã îndoitã).
Ios 5.14;Ps 103.21;Ps 148.2;Luc 2.13;
3 Iacov a trimes înainte niºte soli la fratele sãu Esau, în þara Seir, în þinutul lui Edom.
Geneza 33.14-16;Geneza 36.6-8;Deut 2.5;Ios 24.4;
4 El le-a dat porunca urmãtoare: Iatã ce sã spuneþi domnului meu Esau: Aºa vorbeºte robul tãu Iacov: Am locuit la Laban, ºi am rãmas la el pînã acum;
Prov 15.1;
5 am boi, mãgari, oi, robi ºi roabe, ºi trimet sã dea de ºtire lucrul acesta domnului meu, ca sã capãt trecere înaintea ta."
Geneza 30.43;Geneza 33-15;
6 Solii s-au întors înapoi la Iacov, ºi au zis: Ne-am dus la fratele tãu Esau; ºi el vine înaintea ta, cu patru sute de oameni."
Geneza 33.1;
7 Iacov s-a spãimîntat foarte mult, ºi l-a apucat groaza. A împãrþit în douã tabere oamenii pe cari-i avea cu el, oile, boii ºi cãmilele,
Geneza 35.3;
8 ºi a zis: Dacã vine Esau împotriva uneia din tabere ºi o bate, tabãra care va rãmînea, va putea sã scape."
9 Iacov a zis: Dumnezeul tatãlui meu Avraam, Dumnezeul tatãlui meu Isaac! Tu Doamne, care mi-ai zis: Întoarce-te în þara ta ºi în locul tãu de naºtere, ºi voi îngriji ca sã-þi meargã bine!
Ps 50.15;Geneza 28.13;Geneza 31.3-13;
10 Eu sînt prea mic pentru toate îndurãrile ºi pentru toatã credincioºia, pe care ai arãtat-o faþã de robul Tãu; cãci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, ºi iatã cã acum fac douã tabere.
Geneza 24.27;Iov 8.7;
11 Izbãveºte-mã, Te rog, din mîna fratelui meu, din mîna lui Esau! Cãci mã tem de el, ca sã nu vinã ºi sã mã loveascã, pe mine, pe mame ºi pe copii.
Ps 59.1-2;Osea 10.14;
12 ªi Tu ai zis: Eu voi îngriji ca sã-þi meargã bine, ºi-þi voi face sãmînþa ca nisipul mãrii, care, de mult ce este, nu se poate numãra."
Geneza 28.13-15;
13 Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu el, ºi a pus de-o parte, ca dar pentru fratele sãu Esau:
Geneza 43.11;Prov 18.16;
14 douã sute de capre ºi douãzeci de þapi, douã sute de oi ºi douã zeci de berbeci,
15 treizeci de cãmile alãptãtoare cu mînjii lor, patruzeci de vaci ºi zece tauri, douãzeci de mãgãriþe ºi zece mãgãruºi.
16 Le-a dat robilor sãi, turmã cu turmã deosebit, ºi a poruncit robilor sãi: Treceþi înaintea mea, ºi lãsaþi o depãrtare între fiecare turmã."
17 A dat celui dintîi porunca urmãtoare: Cînd te va întîlni fratele meu Esau, ºi te va întreba: Al cui eºti? Unde te duci? ªi a cui este turma aceasta dinaintea ta?"
18 sã rãspunzi: A robului tãu Iacov; ea este un dar, trimes domnului meu Esau; ºi el însuº vine în urma noastrã."
19 A dat aceeaº poruncã celui de al doilea, celui de al treilea, ºi tuturor celor ce mînau turmele: Aºa sã vorbiþi domnului meu Esau, cînd îl veþi întîlni.
20 Sã spuneþi: Iatã, robul tãu Iacov vine ºi el dupã noi." Cãci îºi zicea el: Îl voi potoli cu darul acesta, care merge înaintea mea; în urmã îl voi vedea faþã în faþã, ºi poate cã mã va primi cu bunãvoinþã."
Prov 21.14;
21 Astfel darul a trecut înainte, iar el a rãmas în tabãrã în noaptea aceea.
22 Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele douã neveste ale lui, pe cele douã roabe, ºi pe cei unsprezece copii ai lui, ºi a trecut vadul Iabocului.
Deut 3.16;
23 I-a luat, i-a trecut pîrîul, ºi a trecut tot ce avea.
24 Iacov însã a rãmas singur. Atunci un om s-a luptat cu el pînã în revãrsatul zorilor.
Osea 12.3-4;Efes 6.12;
25 Vãzînd cã nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, aºa cã i s-a scrîntit încheietura coapsei lui Iacov, pe cînd se lupta cu el.
Mat 26.41;2Cor 12.7;
26 Omul acela a zis: Lasã-mã sã plec, cãci se revarsã zorile." Dar Iacov a rãspuns: Nu Te voi lãsa sã pleci pînã nu mã vei binecuvînta."
Luc 24.28;Osea 12.4;
27 Omul acela i-a zis: Cum îþi este numele?" Iacov," a rãspuns el.
28 Apoi a zis: Numele tãu nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Celce luptã cu Dumnezeu); cãci ai luptat cu Dumnezeu ºi cu oameni , ºi ai fost biruitor."
Geneza 35.10;2Imp 17.34;Osea 12.3-4;Geneza 25.31.27.33;
29 Iacov l-a întrebat: Spune-mi, Te rog, numele Tãu." El a rãspuns: Pentru ce Îmi ceri numele?" ªi l-a binecuvîntat acolo.
Jud 13.18;
30 Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faþa lui Dumnezeu); cãci", a zis el, am vãzut pe Dumnezeu faþã în faþã, ºi totuº am scãpat cu viaþã."
Geneza 16.13;Exod 24.11;Exod 33.20;Deut 5.24;Jud 6.22;Jud 13.22;Isa 6.5;
31 Rãsãrea soarele cînd a trecut pe lîngã Peniel. Însã Iacov ºchiopãta din coapsã.
32 Iatã de ce, pînã în ziua de azi, Israeliþii nu mãnîncã vîna de la încheietura coapsei; cãci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vînã.

Cap. 33

1 Iacov a ridicat ochii, ºi s-a uitat; ºi iatã cã Esau venea cu patru sute de oameni. Atunci a împãrþit copiii între Lea, Rahela, ºi cele douã roabe.
Geneza 32.6;
2 A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei, ºi la urmã pe Rahela cu Iosif.
3 El însuº a trecut înaintea lor; ºi s-a aruncat cu faþa la pãmînt de ºapte ori, pînã ce s-a apropiat de tot de fratele sãu.
Geneza 18.2;Geneza 42.6;Geneza 43.26;
4 Esau a alergat înaintea lui; l-a îmbrãþiºat, i s-a aruncat pe grumaz, ºi l-a sãrutat. ªi au plîns.
5 Esau, ridicînd ochii, a vãzut femeile ºi copiii, ºi a zis: Cine sînt aceia?" ªi Iacov a rãspuns: Sînt copiii, pe cari i-a dat Dumnezeu robului tãu."
Geneza 48.9;Ps 127.3;Isa 8.18;
6 Roabele s-au apropiat, cu copiii lor, ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt;
7 Lea ºi copiii ei deasemenea s-au apropiat, ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt; în urmã s-au apropiat Iosif ºi Rahela ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt.
8 Esau a zis: Ce ai de gînd sã faci cu toatã tabãra aceea pe care am întîlnit-o?" ªi Iacov a rãspuns: Voiesc sã capãt trecere cu ea înaintea domnului meu."
Geneza 32.16;Geneza 32.5;
9 Esau a zis: Eu am din belºug, pãstreazã, frate, ce este al tãu."
10 ªi Iacov a rãspuns: Nu; te rog, dacã am cãpãtat trecere înaintea ta, primeºte darul acesta din mîna mea; cãci m-am uitat la faþa ta cum se uitã cineva la Faþa lui Dumnezeu, ºi tu m-ai primit cu bunãvoinþã.
Geneza 43.3;2Sam 3.13;2Sam 14.24-32;Mat 18.10;
11 Primeºte deci darul meu, care þi-a fost adus, fiindcã Dumnezeu m-a umplut de bunãtãþi, ºi am de toate." Astfel a stãruit de el, ºi Esau a primit.
Jud 1.15;1Sam 25.27;1Sam 30.26;2Imp 5.15;2Imp 5.23;
12 Esau a zis: Haidem sã plecãm ºi sã pornim la drum; eu voi merge înaintea ta."
13 Iacov i-a rãspuns: Domnul meu vede cã copiii sînt micºori, ºi am oi ºi vaci fãtate; dacã le-am sili la drum o singurã zi, toatã turma va pieri.
14 Domnul meu s-o ia înaintea robului sãu; ºi eu voi veni încet pe urmã, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, ºi la pas cu copiii, pînã voi ajunge la domnul meu în Seir."
Geneza 32.3;
15 Esau a zis: Vreau sã las cu tine mãcar o parte din oamenii mei." ªi Iacov a rãspuns: Pentruce aceasta? Mi-ajunge sã capãt trecere înaintea ta, domnul meu!"
Geneza 34.11;Geneza 47.25;Rut 2.13;
16 În aceeaº zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir.
17 Iacov a plecat mai departe la Sucot. ªi-a zidit o casã, ºi a fãcut colibi pentru turme. Deaceea s-a dat locului aceluia numele Sucot (Colibi).
Ios 13.27;Jud 8.5;Ps 60.6;Ioan 3.23;
18 La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în þara Canaan, ºi a tãbãrît înaintea cetãþii.
Ios 24.1;Jud 9.1;
19 Partea de ogor, pe care îºi întinsese cortul, a cumpãrat-o dela fiii lui Hamor, tatãl lui Sihem, cu o sutã de chesita (Chesita, o mãsurã de bani.).
Ios 24.32;Ioan 4.5;
20 ªi acolo, a ridicat un altar, pe care l-a numit El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).
Geneza 35.7;

Cap. 34

1 Dina, fata pe care o nãscuse lui Iacov Lea, a ieºit sã vadã pe fetele þãrii.
Geneza 30.21;Tit 2.5;
2 Ea a fost zãritã de Sihem, fiul Hevitului Hamor, domnitorul þãrii. El a pus mîna pe ea, s-a culcat cu ea ºi a necinstit-o.
Geneza 6.2;Jud 14.1;Geneza 20.2;
3 S-a lipit cu toatã inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata, ºi a cãutat s-o liniºteascã.
4 Dupã aceea Sihem a zis tatãlui sãu Hamor: Ia-mi de nevastã pe fata aceasta!"
Jud 14.2;
5 Iacov a aflat cã-i necinstise pe fiicã-sa Dina; ºi fiindcã fiii sãi erau cu vitele la pãºune, Iacov a tãcut pînã la întoarcerea lor.
1Sam 10.27;2Sam 13.22;
6 Hamor, tatãl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca sã-i vorbeascã.
7 Dar cînd s-au întors fiii lui Iacov dela pãºune, ºi au auzit lucrul acesta, s-au supãrat ºi s-au mîniat foarte tare; pentrucã Sihem sãvîrºise o miºelie în Israel, culcîndu-se cu fata lui Iacov: aºa ceva n-ar fi trebuit sã se facã niciodatã.
Geneza 49.7;2Sam 13.21;Ios 7.15;Jud 20.6;Deut 23.17;2Sam 13.12;
8 Hamor le-a vorbit astfel: Fiul meu Sihem s-a lipit cu toatã inima de fata voastrã; vã rog, daþi-i-o de nevastã,
9 ºi încuscriþi-vã cu noi; voi daþi-ne fetele voastre, ºi luaþi pentru voi pe ale noastre.
10 Locuiþi cu noi; þara vã stã înainte, rãmîneþi în ea, faceþi negoþ ºi cumpãraþi pãmînturi în ea."
Geneza 13.9;Geneza 20.15;Geneza 42.34;Geneza 47.27;
11 Sihem a zis tatãlui ºi fraþilor Dinei: Sã capãt trecere înaintea voastrã, ºi vã voi da ce-mi veþi cere.
12 Cereþi-mi o zestre cît de mare ºi cît de multe daruri, ºi voi da tot ce-mi veþi zice; numai daþi-mi fata de nevastã."
Exod 22.16-17;Deut 22.29;1Sam 18.25;
13 Fiii lui Iacov au rãspuns, ºi au vorbit cu vicleºug lui Sihem ºi tatãlui sãu Hamor, pentrucã Sihem necinstise pe sora lor Dina.
2Sam 13.24;
14 Ei i-au zis: Este un lucru pe care nu-l putem face sã dãm pe sora noastrã unui om netãiat împrejur; cãci ar fi o ocarã pentru noi.
Ios 5.9;
15 Nu ne vom învoi la aºa ceva decît dacã vã faceþi ºi voi ca noi, ºi dacã orice parte bãrbãteascã dintre voi se va tãia împrejur.
16 Atunci vã vom da pe fetele noastre, ºi vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi, ºi vom face împreunã un singur norod.
17 Dar dacã nu voiþi sã ne ascultaþi ºi sã vã tãiaþi împrejur, ne vom lua fata ºi vom pleca."
18 Cuvintele lor au plãcut lui Hamor ºi lui Sihem, fiul lui Hamor.
19 Tînãrul n-a pregetat sã facã lucrul acesta, cãci iubea pe fata lui Iacov, ºi era cel mai bine vãzut în casa tatãlui sãu.
1Cron 4.9;
20 Hamor ºi fiul lui Sihem s-au dus la poarta cetãþii, ºi au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor:
21 Oamenii aceºtia au gînduri de pace faþã de noi; sã rãmînã dar în þarã, ºi sã facã negoþ; þara este destul de largã pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor, ºi le vom da de neveste pe fetele noastre.
22 Dar oamenii aceºtia nu vor voi sã locuiascã împreunã cu noi, ca sã alcãtuim un singur popor, decît dacã orice parte bãrbãteascã dintre noi se va tãia împrejur, dupã cum ºi ei înºiºi sînt tãiaþi împrejur.
23 Turmele lor, averile lor ºi toate vitele lor, vor fi atunci ale noastre. Sã primim numai ce cer ei, ca sã rãmînã la noi."
24 Toþi ceice treceau pe poarta cetãþii, au ascultat pe Hamor ºi pe fiul sãu Sihem; ºi toþi bãrbaþii au fost tãiaþi împrejur, toþi ceice treceau pe poarta cetãþii.
Geneza 23.10;
25 A treia zi, pe cînd sufereau ei încã, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon ºi Levi, fraþii Dinei, ºi-au luat fiecare sabia, s-au nãpustit asupra cetãþii, care se credea în liniºte, ºi au ucis pe toþi bãrbaþii.
Geneza 49.5-7;
26 Au trecut de asemenea prin ascuþiºul sãbiei pe Hamor ºi pe fiul sãu Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem, ºi au ieºit afarã.
27 Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morþi, ºi au jãfuit cetatea, pentrucã necinstiserã pe sora lor.
28 Le-au luat oile, boii ºi mãgarii, tot ce era în cetate ºi ce era pe cîmp;
29 le-au luat ca pradã de rãzboi toate bogãþiile, copiii ºi nevestele, ºi tot ce se gãsea în case.
30 Atunci Iacov a zis lui Simeon ºi lui Levi: Voi m-aþi nenorocit, fãcîndu-mã urît locuitorilor þãrii, Cananiþilor ºi Feresiþilor. N-am supt porunca mea decît un mic numãr de oameni; ei se vor strînge împotriva mea, mã vor bate, ºi voi fi nimicit, eu ºi casa mea."
Exod 5.21;1Sam 13.4;Deut 4.27;Ps 105.12;
31 Ei au rãspuns: Se cuvenea oare sã se poarte cu sora noastrã cum se poartã cu o curvã?"

Cap. 35

1 Dumnezeu a zis lui Iacov: Scoalã-te, suie-te la Betel, locuieºte acolo, ºi ridicã acolo un altar Dumnezeului, care þi S-a arãtat cînd fugeai de fratele tãu Esau."
Geneza 28.19;Geneza 28.13;Geneza 27.43;
2 Iacov a zis casei lui ºi tuturor celor ce erau cu el: Scoateþi dumnezeii strãini cari sînt în mijlocul vostru, curãþiþi-vã , ºi schimbaþi-vã hainele,
Geneza 18.19;Ios 24.15;Geneza 31.19-34;Ios 24.2-23;1Sam 7.3;Exod 19.10;
3 ca sã ne sculãm, ºi sã ne suim la Betel; cãci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu, ºi care a fost cu mine în cãlãtoria, pe care am fãcut-o."
Geneza 32.7-24;Geneza 28.20;Geneza 31.3-42;
4 Ei au dat lui Iacov toþi dumnezeii strãini, cari erau în mînile lor, ºi cerceii pe cari-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pãmînt supt stejarul de lîngã Sihem.
Osea 2.13;Ios 24.26;Jud 9.6;
5 Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a rãspîndit peste cetãþile, cari-i înconjurau, aºa cã locuitorii lor n-au urmãrit pe fiii lui Iacov.
Exod 15.16;Exod 23.27;Exod 34.24;Deut 11.25;Ios 2.9;Ios 5.1;1Sam 14.15;2Cron 14.14;
6 Iacov ºi toþi ceice erau cu el, au ajuns la Luz, adicã Betel, în þara Canaan.
Geneza 28.19-22;
7 A zidit acolo un altar, ºi a numit locul acela: El-Betel" (Dumnezeul Betelului), cãci acolo i se descoperise Dumnezeu, cînd fugea de fratele sãu.
Ecl 5.4;Geneza 28.13;
8 Debora, doica Rebecii, a murit; ºi a fost îngropatã mai jos de Betel, subt stejarul cãruia i s-a pus numele: Stejarul jalei."
Geneza 24.59;
9 Dumnezeu S-a arãtat iar㺠lui Iacov, dupã întoarcerea lui din Padan-Aram, ºi l-a binecuvîntat.
Osea 12.4;
10 Dumnezeu i-a zis: Numele tãu este Iacov; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tãu va fi Israel." ªi i-a pus numele Israel.
Geneza 17.5;Geneza 32.28;
11 Dumnezeu i-a zis: Eu sînt Dumnezeul Cel Atotputernic. Creºte ºi înmulþeºte-te; un neam ºi o mulþime de neamuri se vor naºte din tine, ºi chiar împãraþi vor ieºi din coapsele tale.
Geneza 17.1;Geneza 48.3-4;Exod 6.3;Geneza 17.5-6.16;Geneza 28.3;Geneza 48.4;
12 Þie îþi voi da þara pe care am dat-o lui Avraam ºi lui Isaac, ºi voi da þara aceasta seminþei tale dupã tine."
Geneza 12.7;Geneza 13.15;Geneza 26.3-4;Geneza 28.13;
13 Dumnezeu S-a înãlþat dela el, în locul unde îi vorbise.
Geneza 17.22;
14 ªi Iacov a ridicat un stîlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stîlp de piatrã, pe care a adus o jertfã de bãuturã, ºi a turnat untdelemn.
Geneza 28.18;
15 Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel.
Geneza 28.19;
16 Apoi au plecat din Betel; ºi mai era o depãrtare bunicicã pînã la Efrata, cînd Rahelei i-au venit durerile naºterii. A avut o naºtere grea;
17 ºi în timpul durerilor naºterii, moaºa i-a zis: Nu te teme, cãci mai ai un fiu!"
Geneza 30.24;1Sam 4.20;
18 ªi pe cînd îºi dãdea ea sufletul, cãci trãgea sã moarã, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele): dar tatãl sãu l-a numit Beniamin (Fiul dreptei).
19 Rahela a murit, ºi a fost îngropatã pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.
Geneza 48.7;Rut 1.2;Rut 4.11;Mic 5.2;Mat 2.6;
20 Iacov a ridicat un stîlp pe mormîntul ei: acesta este stîlpul depe mormîntul Rahelei, care este ºi azi.
1Sam 10.2;2Sam 18.18;
21 Israel a plecat mai departe; ºi ºi-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder.
Mic 4.8;
22 Pe cînd locuia Israel în þinutul acesta, Ruben s-a dus ºi s-a culcat cu Bilha, þiitoarea tatãlui sãu. ªi Israel a aflat.
Geneza 49.4;1Cron 5.1;2Sam 16.22;2Sam 20.3;1Cor 5.1.Fiii;
23 Fiii Leii: Ruben, întîiul nãscut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, ºi Zabulon.-
Geneza 46.8;Exod 1.2;
24 Fiii Rahelii: Iosif ºi Beniamin.
25 Fiii Bilhei, roaba Rahelii: Dan ºi Neftali.-
26 Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad ºi Aºer. Aceºtia sînt fiii lui Iacov, cari i s-au nãscut în Padan-Aram.
27 Iacov a ajuns la tatãl sãu Isaac, la Mamre la Chiriat-Arba, care este tot una cu Hebronul, unde locuiserã ca strãini Avraam ºi Isaac.
Geneza 13.18;Geneza 23.2-19;Ios 14.15;Ios 15.13;
28 Zilele vieþii lui Isaac au fost de o sutãoptzeci de ani.
29 Isaac ºi-a dat duhul ºi a murit, ºi a fost adãugat la poporul sãu, bãtrîn ºi sãtul de zile. Fiii sãi Esau ºi Iacov l-au îngropat.
Geneza 15.15;Geneza 25.8;Geneza 25.9;Geneza 49.31;

Cap. 36

1 Iatã spiþa neamului lui Esau, adicã Edom.
Geneza 25.30;
2 Esau ºi-a luat neveste dintre fetele Canaanului pe: Ada, fataHetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata Hevitului Þibeon,
Geneza 26.34;Geneza 36;
3 ºi pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. -
Geneza 28.9;
4 Ada a nãscut lui Esau pe Elifaz; Basmat a nãscut pe Reuel;
5 ºi Oholibama a nãscut pe Ieuº, Iaelam ºi Core. Aceºtia sînt fiii lui Esau, cari i s-au nãscut în þara Canaan.-
6 Esau ºi-a luat nevestele, fiii ºi fiicele, toatã lumea din casã, turmele, toate vitele, ºi toatã averea pe care ºi-o agonisise în þara Canaan, ºi s-a dus într-o altã þarã, departe de fratele sãu Iacov.
7 Cãci bogãþiile lor erau prea mari ca sã poatã locui împreunã, ºi þinutul în care locuiau ca strãini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor.
Geneza 13.6-11;Geneza 17.8;Geneza 28.4;
8 Esau s-a aºezat în muntele Seir. Esau înseamnã Edom.
Geneza 32.3;Deut 2.5;Ios 24.4;Geneza 36;
9 Iatã spiþa neamului lui Esau, tatãl Edomiþilor, în muntele Seir.
10 Iatã numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau.-
1Cron 1.25;
11 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Þefo, Gaetam ºi Chenaz.
12 ªi Timna era þiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a nãscut lui Elifaz pe Amalec. Aceºtia sînt fiii Adei, nevasta lui Esau.
Exod 17.8-14;Num 24.20;1Sam 15.2;
13 Iatã fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, ªama ºi Miza. Aceºtia sînt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. -
14 Iatã fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Þibeon, nevasta lui Esau: Ea a nãscut lui Esau pe Ieuº, Iaelam ºi Core.
15 Iatã cãpeteniile seminþiilor ieºite din fiii lui Esau. - Iatã fiii lui Elifaz, întîiul nãscut al lui Esau: cãpetenia Teman, cãpetenia Omar, cãpetenia Þefo, cãpetenia Chenaz,
16 cãpetenia Core, cãpetenia Gaetam, cãpetenia Amalec. Aceºtia sînt cãpeteniile ieºite din Elifaz, în þara Edom. Aceºtia sînt fiii Adei.-
17 Iatã fiii lui Reuel, fiul lui Esau: cãpetenia Nahat, cãpetenia Zerah, cãpetenia ªama, cãpetenia Miza. Aceºtia sînt cãpeteniile ieºite din Reuel, în þara Edom. Aceºtia sînt fiii Basmatei, nevasta lui Esau.
18 Iatã fiii Oholibamei, nevasta lui Esau:cãpetenia Ieuº, cãpetenia Iaelam, cãpetenia Core. Aceºtia sînt cãpeteniile ieºite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau.
19 Aceºtia sînt fiii lui Esau, ºi aceºtia sînt cãpeteniile seminþiilor lor. Esau înseamnã Edom.
20 Iatã fiii lui Seir, Horitul, vechii locuitori ai þãrii: Lotan, ªobal, Þibeon, Ana,
1Cron 1.38;Geneza 14.6;Deut 2.12-22;
21 Diºon, Eþer ºi Diºan. Aceºtia sînt cãpeteniile Horiþilor, fiii lui Seir, în þara Edom.-
22 Fiii lui Lotan au fost: Hori ºi Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.
23 Iatã fiii lui ªobal: Alvan, Manahat, Ebal, ªefo ºi Onam.-
24 Iatã fiii lui Þibeon: Aia ºi Ana. Ana acesta a gãsit izvoarele calde în pustie, cînd pãºtea mãgarii tatãlui sãu Þibeon.
25 Iatã fiii lui Ana: Diºon ºi Oholibama, fata lui Ana.-
26 Iatã fiii lui Diºon:Hemdan, Eºban, Itran ºi Cheran.-
27 Iatã fiii lui Eþer: Bilhan, Zaavan ºi Acan.-
28 Iatã fiii lui Diºan: Uþ ºi Aran.
29 Iatã cãpeteniile Horiþilor: cãpetenia Lotan, cãpetenia ªobal, cãpetenia Þibeon, cãpetenia Ana,
30 cãpetenia Diºon, cãpetenia Eþer, cãpetenia Diºan. Aceºtia sînt cãpeteniile Horiþilor, cãpeteniile pe cari le-au avut în þara lui Seir.
31 Iatã împãraþii cari au împãrãþit în þara Edom, înainte de a împãrãþi un împãrat peste copiii lui Israel. -
1Cron 1.43;
32 Bela, fiul lui Beor, a împãrãþit peste Edom; ºi numele cetãþii lui era Dinhaba.-
33 Bela a murit; ºi în locul lui a împãrãþit Iobab, fiul lui Zerah din Boþra.-
34 Iobab a murit; ºi în locul lui, a împãrãþit Huºam, din þara Temaniþilor.-
35 Huºam a murit; ºi, în locul lui, a împãrãþit Hadad, fiul lui Bedad. El a bãtut pe Madian în cîmpia Moabului. Numele cetãþii lui era Avit.
36 Hadad a murit; ºi, în locul lui, a împãrãþit Samla, din Masreca.
37 Samla a murit; ºi, în locul lui, a împãrãþit Saul, din Rehobot pe Rîul.
38 Saul a murit; ºi, în locul lui a împãrãþit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39 Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; ºi, în locul lui a împãrãþit Hadar. Numele cetãþii lui era Pau; ºi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.
1Cron 1.50;
40 Iatã numele cãpeteniilor ieºite din Esau, dupã seminþiile lor, dupã þinuturile lor, ºi dupã numele lor: cãpetenia Timna, cãpetenia Alva, cãpetenia Ietet,
1Cron 1.51;
41 cãpetenia Oholibama, cãpetenia Ela, cãpetenia Pinon,
42 cãpetenia Chenaz, cãpetenia Teman, cãpetenia Mibþar,
43 cãpetenia Magdiel, cãpetenia Iram. Aceºtia sînt cãpeteniile lui Edom, dupã locuinþele lor, în þara, pe care o aveau. Acesta este Esau, tatãl Edomiþilor.

Cap. 37

1 Iacov a locuit în þara Canaan, unde locuise ca strãin tatãl sãu.
Geneza 17.8;Geneza 23.4;Geneza 28.4;Geneza 36.7;Evr 11.9;
2 Iatã istoria lui Iacov.Iosif, la vîrsta de ºaptesprezece ani, pãºtea oile cu fraþii lui; bãiatul acesta era cu fiii Bilhei ºi cu fiii Zilpei, nevestele tatãlui sãu. ªi Iosif spunea tatãlui lor vorbele lor cele rele.
1Sam 2.22-24;
3 Israel iubea pe Iosif mai mult decît pe toþi ceilalþi fii ai sãi, pentrucã îl nãscuse la bãtrîneþã; ºi i-a fãcut o hainã pestriþã (Sau: O hainã lungã cu mîneci.).
Geneza 44;
4 Fraþii lui au vãzut cã tatãl lor îl iubea mai mult decît pe ei toþi, ºi au început sã-l urascã. Nu puteau sã-i spunã nicio vorbã prieteneascã.
Geneza 27.41;Geneza 49.23;
5 Iosif a visat un vis, ºi l-a istorisit fraþilor sãi, cari l-au urît ºi mai mult.
6 El le-a zis: Ia ascultaþi ce vis am visat!
7 Noi eram la legatul snopilor în mijlocul cîmpului; ºi iatã cã snopul meu s-a ridicat ºi a stãtut în picioare; iar snopii voºtri l-au înconjurat, ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt înaintea lui."
Geneza 42.6-9;Geneza 43.26;Geneza 44.14;
8 Fraþii lui i-au zis: Doar n-ai sã împãrãþeºti tu peste noi? Doar n-ai sã ne cîrmuieºti tu pe noi?" ªi l-au urît ºi mai mult, din pricina visurilor lui ºi din pricina cuvintelor lui.
9 Iosif a mai visat un alt vis, ºi l-a istorisit fraþilor sãi. El a zis: Am mai visat un vis! Soarele, luna, ºi unsprezece stele se aruncau cu faþa la pãmînt înaintea mea."
Geneza 46.29;
10 L-a istorisit tatãlui sãu ºi fraþilor sãi. Tatãl sãu l-a mustrat, ºi i-a zis: Ce înseamnã visul acesta, pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni, eu, mama ta ºi fraþii tãi, sã ne aruncãm cu faþa la pãmînt înaintea ta?"
Geneza 27.29;
11 Fraþii sãi au început sã-l pismuiascã; dar tatãl sãu a þinut minte lucrurile acestea.
Fapt 7.9;Dan 7.28;Luc 2.19-51;
12 Fraþii lui Iosif se duseserã la Sihem, ca sã pascã oile tatãlui lor.
13 Israel a zis lui Iosif: Fraþii tãi pasc oile la Sihem! Vino, cãci vreau sã te trimet la ei." Iatã-mã, sînt gata," a rãspuns el.
14 Israel i-a zis: Du-te, rogu-te, ºi vezi dacã fraþii tãi sînt sãnãtoºi, ºi dacã oile sînt bine; ºi adu-mi veºti." L-a trimes astfel din valea Hebronului ºi Iosif a ajuns la Sihem.
Geneza 35.27;
15 Pe cînd rãtãcea pe cîmp, l-a întîlnit un om. Omul acela l-a întrebat: Ce cauþi?"
16 Caut pe fraþii mei," a rãspuns Iosif; spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?"
Cînt 1.7;
17 ªi omul acela a zis: Au plecat de aici; cãci i-am auzit spunînd: Haidem la Dotan." Iosif s-a dus dupã fraþii sãi, ºi i-a gãsit la Dotan.
2Imp 6.13;
18 Ei l-au zãrit de departe, ºi pînã sã se apropie de ei, s-au sfãtuit sã-l omoare."
1Sam 19.1;Ps 31.13;Ps 37.12-32;Ps 94.21;Mat 27.1;Mat 27.1;Marc 14.1;Ioan 11.53;Fapt 23.12;
19 Ei au zis unul cãtre altul: Iatã cã vine fãuritorul de visuri!
20 Veniþi acum, sã-l omorîm ºi sã-l aruncãm într-una din aceste gropi; vom spune cã l-a mîncat o fiarã sãlbaticã, ºi vom vedea ce se va alege de visurile lui."
Prov 1.11-16;Prov 6.17;Prov 27.4;
21 Ruben a auzit lucrul acesta, ºi l-a scos din mînile lor. El a zis: Sã nu-i luãm viaþa!"
Geneza 42.22;
22 Ruben le-a zis: Sã nu vãrsaþi sînge; ci mai bine aruncaþi-l în groapa aceasta care este în pustie, ºi nu puneþi mîna pe el." Cãci avea de gînd sã-l scape din mînile lor, ºi sã-l aducã înapoi la tatãl sãu.
23 Cînd a ajuns Iosif la fraþii sãi, aceºtia l-au desbrãcat de haina lui, de haina cea pestriþã, pe care o avea pe el.
24 L-au luat ºi l-au aruncat în groapã. Groapa aceasta era goalã: nu era apã în ea.
25 Apoi au ºezut sã mãnînce. Ridicîndu-ºi ochii, au vãzut o ceatã de Ismaeliþi venind din Galaad; cãmilele lor erau încãrcate cu tãmîie, cu leac alinãtor ºi smirnã, pe cari le duceau în Egipt.
Prov 30.20;Amos 6.6;Geneza 37.28.36;Ier 8.22;
26 Atunci Iuda a zis fraþilor sãi: Ce vom cîºtiga sã ucidem pe fratele nostru ºi sã-i ascundem sîngele?
Geneza 4.10;Geneza 37.20;Iov 16.18;
27 Veniþi mai bine sã-l vindem Ismaeliþilor, ºi sã nu punem mîna pe el, cãci este fratele nostru, carne din carnea noastrã." ªi fraþii lui l-au ascultat.
1Sam 18.17;Geneza 42.21;Geneza 29.14;
28 La trecerea negustorilor madianiþi, au tras ºi au scos pe Iosif afarã din groapã, ºi l-au vîndut cu douãzeci de sicli de argint Ismaeliþilor, cari l-au dus în Egipt.
Jud 6.3;Geneza 45.4-5;Ps 105.17;Fapt 7.9;Mat 27.9;
29 Ruben s-a întors la groapã; ºi iatã cã Iosif nu mai era în groapã. El ºi-a rupt hainele,
Iov 1.20;
30 s-a întors la fraþii sãi, ºi a zis: Bãiatul nu mai este! Ce mã voi face eu?"
Geneza 42.13-36;Ier 31.15;
31 Ei au luat atunci haina lui Iosif; ºi junghiind un þap, i-au muiat haina în sînge.
Geneza 37.23;
32 Au trimes tatãlui lor haina cea pestriþã, punînd sã-i spunã: Iatã ce am gãsit! Vezi dacã este haina fiului tãu sau nu."
33 Iacov a cunoscut-o, ºi a zis: Este haina fiului meu! O fiarã sãlbaticã l-a mîncat! Da, Iosif a fost fãcut bucãþi!"
Geneza 37.20;Geneza 44.28;
34 ªi ºi-a rupt hainele, ºi-a pus un sac pe coapse, ºi a jãlit multã vreme pe fiul sãu.
Geneza 37.29;2Sam 3.31;
35 Toþi fiii ºi toate fiicele lui au venit ca sã-l mîngîie; dar el nu voia sã primeascã nici o mîngîiere, ci zicea: Plîngînd mã voi pogorî la fiul meu în locuinþa morþilor." ªi plîngea astfel pe fiul sãu.
2Sam 12.17;Geneza 42.38;Geneza 44.29-31;
36 Madianiþii l-au vîndut în Egipt lui Potifar, un dregãtor al lui Faraon, ºi anume cãpetenia strãjerilor.
Geneza 39.1;

Cap. 38

1 În vremea aceea, Iuda a pãrãsit pe fraþii sãi, ºi a tras la un om din Adulam, numit Hira.
Geneza 19.3;2Imp 4.8;
2 Acolo, Iuda a vãzut pe fata unui Cananit, numit ªua; a luat-o de nevastã, ºi s-a culcat cu ea.
Geneza 34.2;1Cron 2.3;
3 Ea a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu, pe care l-a numit Er.
Geneza 46.12;Num 26.19;
4 A rãmas iar㺠însãrcinatã, ºi a mai nãscut un fiu, cãruia i-a pus numele Onan.
Geneza 46.12;Num 26.19;
5 A mai nãscut iar㺠un fiu, cãruia i-a pus numele ªela; Iuda era la Czib, cînd a nãscut ea.
Geneza 46.12;Num 26.20;
6 Iuda a luat întîiului sãu nãscut Er, o nevastã numitã Tamar.
Geneza 21.21;
7 Er, întîiul nãscut al lui Iuda, era rãu înaintea Domnului; ºi Domnul l-a omorît.
Geneza 46.12;Num 26.19;1Cron 2.3;
8 Atunci Iuda a zis lui Onan: Du-te la nevasta fratelui tãu, ia-o de nevastã, ca cumnat, ºi ridicã sãmînþã fratelui tãu."
Deut 25.5;Mat 22.24;
9 Onan, ºtiind cã sãmînþa aceasta n-are sã fie a lui, vãrsa sãmînþa pe pãmînt ori de cîte ori se culca cu nevasta fratelui sãu, ca sã nu dea sãmînþã fratelui sãu.
Deut 25.6;
10 Ce fãcea el n-a plãcut Domnului, care l-a omorît ºi pe el.
Geneza 46.12;Num 26.19;
11 Atunci Iuda a zis norei sale Tamar: Rãmîi vãduvã în casa tatãlui tãu, pînã va creºte fiul meu ªela." Zicea aºa ca sã nu moarã ºi ªela ca fraþii lui. Tamar s-a dus, ºi a locuit în casa tatãlui ei.
Rut 1;Lev 22.13;
12 Au trecut multe zile, ºi fata lui ªua, nevasta lui Iuda, a murit. Dupã ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el ºi prietenul sãu Hira, Adulamitul.
2Sam 13.39;Ios 15.10-57;Jud 14.1;
13 Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, ºi i-au zis: Iatã cã socru-tãu se suie la Timna, ca sã-ºi tundã oile."
14 Atunci ea ºi-a lepãdat hainele de vãduvã, s-a acoperit cu o mãhramã, s-a îmbrãcat în alte haine, ºi a ºezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna; cãci vedea cã ªela se fãcuse mare, ºi ea nu-i fusese datã de nevastã.
Prov 7.12;Geneza 38.11-26;
15 Iuda a vãzut-o, ºi a luat-o drept curvã, pentru cã îºi acoperise faþa.
16 S-a abãtut la ea din drum, ºi a zis: Lasã-mã sã mã culc cu tine!" Cãci n-a cunoscut-o cã era noru-sa. Ea a zis: Ce-mi dai ca sã te culci cu mine?"
17 El a rãspuns: Am sã-þi trimet un ied din turma mea." Ea a zis: Îmi dai un zãlog, pînã îl vei trimete?"
Ezec 16.33;Geneza 38.20;
18 El a rãspuns: Ce zãlog sã-þi dau?" Ea a zis: Inelul tãu, lanþul tãu, ºi toiagul pe care-l ai în mînã." El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea; ºi ea a rãmas însãrcinatã dela el.
Geneza 38.25;
19 Ea s-a sculat, ºi a plecat; ºi-a scos mahrama ºi s-a îmbrãcat iar㺠în hainele de vãduvã.
Geneza 38.14;
20 Iuda a trimes iedul prin prietenul sãu Adulamitul, ca sã scoatã zãlogul din mînile femeii. Dar acesta n-a gãsit-o.
21 A întrebat pe oamenii locului, ºi a zis: Unde este curva aceea, care stãtea aici la Enaim, pe drum?" Ei au rãspuns: N-a fost nici o curvã aici."
22 Adulamitul s-a întors la Iuda, ºi i-a spus: N-am gãsit-o; ºi chiar oamenii de acolo au zis: N-a fost nici o curvã aici."
23 Iuda a zis: Þinã ce a luat, numai sã nu ne facem de rîs. Iatã, am trimes iedul acesta, ºi n-ai gãsit-o."
24 Cam dupã trei luni, au venit ºi au spus lui Iuda: Tamar, noru-ta, a curvit, ºi a rãmas chiar însãrcinatã în urma curvirii ei." ªi Iuda a zis: Scoateþi-o afarã ca sã fie arsã."
Jud 19.2;Lev 21.9;Deut 22.21;
25 Dupã ce au scos-o afarã, ea a trimes sã spunã socrului sãu: Dela omul acela, ale cui sînt lucrurile acestea, am rãmas eu însãrcinatã; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanþurile acestea, ºi toiagul acesta."
Geneza 37.32;Geneza 38.18;
26 Iuda le-a cunoscut, ºi a zis: Ea este mai puþin vinovatã decît mine, fiindcã n-am dat-o de nevastã fiului meu ªela." ªi nu s-a mai împreunat cu ea deatunci.
Geneza 37.33;1Sam 24.17;Geneza 38.14;Iov 34.31-32;
27 Cînd i-a venit vremea sã nascã, iatã cã în pîntecele ei erau doi gemeni.
28 ªi în timpul naºterii, unul a scos mîna înainte; moaºa i-a apucat mîna, ºi a legat-o cu un fir roº, zicînd: Acesta a ieºit cel dintîi."
29 Dar el a tras mîna înapoi, ºi a ieºit frate-sãu. Atunci moaºa a zis: Ce spãrturã ai fãcut!" De aceea i-a pus numele Pereþ (Spãrturã).
Geneza 46.12;Num 26.20;1Cron 2.4;Mat 1.3;
30 În urmã a ieºit fratele lui, care avea firul roº la mînã; de aceea i-au pus numele Zerah (Cãrãmiziu).

Cap. 39

1 Iosif a fost dus în Egipt; ºi Potifar, dregãtorul lui Faraon, cãpetenia strãjerilor, un Egiptean, l-a cumpãrat dela Ismaeliþii cari-l aduseserã acolo.
Geneza 37.36;Ps 105.17;Geneza 37.28;
2 Domnul a fost cu Iosif, aºa cã toate îi mergeau bine; el locuia în casa stãpînului sãu, Egipteanul.
Geneza 39.21;Geneza 21.22;Geneza 26.24-28;Geneza 28.15;1Sam 16.18;1Sam 18.14-28;Fapt 7.9;
3 Stãpînul lui a vãzut cã Domnul era cu el, ºi cã Domnul fãcea sã-i meargã bine ori dece se apuca.
Ps 1.3;
4 Iosif a cãpãtat mare trecere înaintea stãpînului sãu, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui, ºi i-a încredinþat tot ce avea.
Geneza 18.3;Geneza 19.19;Geneza 39.21;Geneza 24.2;
5 De îndatã ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui ºi peste tot ce avea, Domnul a binecuvîntat casa Egipteanului, din pricina lui Iosif; ºi binecuvîntarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasã, fie la cîmp.
Geneza 30.27;
6 Egipteanul a lãsat pe mînile lui Iosif tot ce avea, ºi n-avea altã grijã decît sã mãnînce ºi sã bea. Dar Iosif era frumos la staturã, ºi plãcut la chip.
1Sam 16.12;
7 Dupã cîtãva vreme, s-a întîmplat cã nevasta stãpînului sãu a pus ochii pe Iosif, ºi a zis: Culcã-te cu mine!"
2Sam 13.11;
8 El n-a voit, ºi a zis nevestei stãpînului sãu: Vezi cã stãpînul meu nu-mi cere socoteala de nimic din casã, ºi mi-a dat pe mînã tot ce are.
9 El nu este mai mare decît mine în casa aceasta, ºi nu mi-a oprit nimic, afarã de tine, pentrucã eºti nevasta lui. Cum aº putea sã fac eu un rãu atît de mare ºi sã pãcãtuiesc împotriva lui Dumnezeu?"
Prov 6.29-32;Geneza 20.6;Lev 6.2;2Sam 12.13;Ps 51.4;
10 Mãcar cã ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit sã se culce ºi sã se împreune cu ea.
11 Într-o zi, cînd intrase în casã, ca sã-ºi facã lucrul, ºi cînd nu era acolo nici unul din oamenii casei,
12 ea l-a apucat de hainã, zicînd: Culcã-te cu mine!" El i-a lãsat haina în mînã, ºi a fugit afarã din casã.
Prov 7.13;
13 Cînd a vãzut ea cã-i lãsase haina în mînã, ºi fugise afarã,
14 a chemat oamenii din casã, ºi le-a zis: Vedeþi, ne-a adus un Evreu ca sã-ºi batã joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca sã se culce cu mine, dar eu am þipat în gura mare.
15 ªi, cînd a vãzut cã ridic glasul ºi strig, ºi-a lãsat haina lîngã mine ºi a fugit afarã."
16 ªi a pus haina lui Iosif lîngã ea pînã s-a întors acasã stãpînul lui.
17 Atunci i-a vorbit astfel: Robul acela evreu, pe care ni l-ai adus, a venit la mine ca sã-ºi batã joc de mine.
Exod 23.1;Ps 120.3;
18 ªi cum am ridicat glasul ºi am þipat, ºi-a lãsat haina lîngã mine, ºi a fugit afarã."
19 Dupã ce a auzit cuvintele nevestei sale, care-i zicea: Iatã ce mi-a fãcut robul tãu," stãpînul lui Iosif s-a mîniat foarte tare.
Prov 6.34-35;
20 A luat pe Iosif, ºi l-a aruncat în temniþã în locul unde erau închiºi întemniþaþii împãratului; ºi astfel Iosif a stat acolo, în temniþã.
Ps 105.18;1Pet 2.19;Geneza 40.3-15;Geneza 41.14;
21 Domnul a fost cu Iosif, ºi ªi-a întins bunãtatea peste el. L-a fãcut sã capete trecere înaintea mai marelui temniþei.
Exod 3.21;Exod 11.3;Exod 12.36;Ps 106.46;Prov 16.7;Dan 1.9;Fapt 7.9-10;
22 ªi mai marele temniþei a pus subt privegherea lui pe toþi întemniþaþii cari erau în temniþã. ªi nimic nu se fãcea acolo decît prin el.
Geneza 40.3-4;
23 Mai marele temniþei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mînã, pentrucã Domnul era cu el. ªi Domnul îi dãdea izbîndã în tot ce fãcea.
Geneza 39.2-3;

Cap. 40

1 Dupã cîtãva vreme, s-a întîmplat cã paharnicul ºi pitarul împãratului Egiptului au supãrat pe stãpînul lor, împãratul Egiptului.
Neem 1.11;
2 Faraon s-a mîniat pe cei doi dregãtori ai sãi: pe mai marele paharnicilor ºi pe mai marele pitarilor.
Prov 16.14;
3 ªi i-a pus subt pazã în casa cãpeteniei strãjerilor, în temniþã, în locul unde fusese închis Iosif.
Geneza 39.20-23;
4 Cãpetenia strãjerilor i-a pus subt privegherea lui Iosif, care fãcea de slujbã lîngã ei; ºi au stat mai multã vreme în temniþã.
5 Paharnicul ºi pitarul împãratului Egiptului, cari erau închiºi în temniþã, au visat într-o noapte amîndoi cîte un vis, ºi anume fiecare cîte un vis, care putea sã capete o tãlmãcire deosebitã.
6 Iosif, cînd a venit dimineaþa la ei, s-a uitat la ei; ºi i-a vãzut triºti.
7 Atunci a întrebat pe dregãtorii lui Faraon, cari erau cu el în temniþa stãpînului sãu, ºi le-a zis: Pentruce aveþi o faþã aºa de posomorîtã azi?"
8 Ei i-au rãspuns: Am visat un vis, ºi nu este nimeni care sã-l tãlmãceascã." Iosif le-a zis: Tãlmãcirile sînt ale lui Dumnezeu. Istorisiþi-mi dar visul vostru."
Geneza 41.15;Geneza 41.16;Dan 2.11-47;
9 Mai marele paharnicilor ºi-a istorisit lui Iosif visul, ºi i-a zis: În visul meu, se fãcea cã înaintea mea era o viþã.
10 Viþa aceasta avea trei mlãdiþe. Cînd a început sã dea lãstari, i s-a deschis floarea, ºi ciorchinele au fãcut struguri copþi.
11 Paharul lui Faraon era în mîna mea. Eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon, ºi am pus paharul în mîna lui Faraon."
12 Iosif i-a zis: Iatã tîlmãcirea visului. Cele trei mlãdiþe sînt trei zile.
Geneza 40.18;Geneza 41.12-52;Jud 7.14;Dan 2.36;Dan 4.19;Geneza 41.26;
13 Peste trei zile Faraon te va scoate din temniþã, te va pune iar㺠în slujba ta, ºi vei pune iar㺠paharul în mîna lui Faraon, cum obicinuiai mai înainte, cînd erai paharnicul lui.
2Imp 25.27;Ps 3.3;Ier 52.31;
14 Dar adu-þi aminte ºi de mine, cînd vei fi fericit, ºi aratã, rogu-te, bunãtate faþã de mine; pune o vorbã bunã pentru mine la Faraon, ºi scoate-mã din casa aceasta.
Luc 23.42;Ios 2.12;1Sam 20.14-15;2Sam 9.1;1Imp 2;1Imp 7;
15 Cãci am fost luat cu sila din þara Evreilor, ºi chiar aici n-am fãcut nimic ca sã fiu aruncat în temniþã."
Geneza 39.20;
16 Mai marele pitarilor, vãzînd cã Iosif dãduse o tãlmãcire îmbucurãtoare, a zis: Iatã, ºi în visul meu, se fãcea cã port trei coºuri cu pîne albã pe capul meu.
17 În coºul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon: prãjituri coapte în cuptor; ºi pãsãrile mîncau din coºul care era deasupra de tot pe capul meu."
18 Iosif a rãspuns, ºi a zis: Iatã-i tîlmãcirea. Cele trei coºuri sînt trei zile.
Geneza 40.12;
19 Peste trei zile, Faraon îþi va lua capul, te va spînzura de un lemn, ºi carnea þi-o vor mînca pãsãrile."
Geneza 40.13;
20 A treia zi, era ziua naºterii lui Faraon. El a dat un ospãþ tuturor slujitorilor sãi; ºi a scos afarã din temniþã pe mai marele paharnicilor ºi pe mai marele pitarilor, în faþa slujitorilor sãi:
Mat 14.6;Marc 6.21;Geneza 40.13-19;Mat 25.19;
21 pe mai marele paharnicilor l-a pus iar㺠în slujba lui de paharnic, ca sã punã paharul în mîna lui Faraon;
Geneza 40.13;Neem 2.1;
22 iar pe mai marele pitarilor l-a spînzurat, dupã tîlmãcirea pe care le-o dãduse Iosif.
Geneza 40.19;
23 Mai marele paharnicilor nu s-a mai gîndit însã la Iosif. L-a uitat.
Iov 19.14;Ps 31.12;Ecl 9.15-16;Amos 6.6;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu