Biblia - Vechiul Testament - Geneza - Cap - 21 - 30

Biblia - Vechiul Testament - Geneza - Cap - 21 - 30
Cap. 21
1 Domnul ªi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, ºi Domnul a împlinit faþã de Sara ce fãgãduise.
1Sam 2.21;Geneza 17.19;Geneza 18.10-14;Gal 4.23-28;
2 Sara a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut lui Avraam un fiu la bãtrîneþã, la vremea hotãrîtã, despre care-i vorbise Dumnezeu.
Fapt 7.8;Gal 4.22;Evr 11.11;Geneza 17.21;

3 Avraam a pus fiului sãu nou nãscut, pe care i-l nãscuse Sara, numele Isaac.
Geneza 17.19;
4 Avraam a tãiat împrejur pe fiul sãu Isaac, la vîrsta de opt zile, cum îi poruncise Dumnezeu.
Fapt 7.8;Geneza 17.10-12;
5 Avraam era în vîrstã de o sutã de ani, la naºterea fiului sãu Isaac.
Geneza 17.1-17;
6  ªi Sara a zis: Dumnezeu m-a fãcut de rîs: oricine va auzi, va rîde de mine."
Ps 126.2;Isa 54.1;Gal 4.27;Luc 1.58;
7 ªi a adãugat: Cine s-ar fi gîndit sã spunã lui Avraam cã Sara va da þîþã la copii? ªi totuº i-am nãscut un fiu la bãtrîneþã!"
Geneza 18.11-12;
8 Copilul s-a fãcut mare, ºi a fost înþercat. Avraam a fãcut un ospãþ mare în ziua cînd a fost înþercat Isaac.
9 Sara a vãzut rîzînd pe fiul pe care-l nãscuse lui Avraam Egipteanca Agar.
Geneza 16.1;Geneza 16.15;Gal 4.29;
10 ªi a zis lui Avraam: Izgoneºte pe roaba aceasta ºi pe fiul ei; cãci fiul roabei acesteia nu va moºteni împreunã cu fiul meu, cu Isaac."
Gal 4.30;Geneza 25.6;Geneza 36.6-7;
11 Cuvintele acestea n-au plãcut de loc lui Avraam, din pricina fiului sãu.
Geneza 17.18;
12 Dar Dumnezeu a zis lui Avraam: Sã nu te mîhneºti de cuvintele acestea, din pricina copilului ºi din pricina roabei tale: fã Sarei tot ce-þi cere; cãci numai din Isaac va ieºi o sãmînþã, care va purta cu adevãrat numele tãu.
Rom 9.7-8;Evr 11.18;
13 Dar ºi pe fiul roabei tale îl voi face un neam, cãci este sãmînþa ta."
Geneza 21.18;Geneza 16.10;Geneza 17.20;
14 A doua zi, Avraam s-a sculat de dimineaþã; a luat pîne ºi un burduf cu apã, pe care l-a dat Agarei ºi i l-a pus pe umãr; i-a dat ºi copilul, ºi i-a dat drumul. Ea a plecat, ºi a rãtãcit prin pustia Beer-ªeba.
Ioan 8.35;
15 Cînd s-a isprãvit apa din burduf, a aruncat copilul subt un tufiº,
16 ºi s-a dus de a ºezut în faþa lui la o micã depãrtare de el, ca la o aruncãturã de arc; cãci zicea ea: Sã nu vãd moartea copilului!" A ºezut dar în faþa lui la o parte, a ridicat glasul, ºi a început sã plîngã.
17 Dumnezeu a auzit glasul copilului; ºi Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar, ºi i-a zis: Ce ai tu, Agar? Nu te teme, cãci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este.
Exod 3.7;
18 Scoalã-te, ia copilul ºi þine-l de mînã; cãci voi face din el un neam mare."
Geneza 21.13;
19 ªi Dumnezeu i-a deschis ochii, ºi ea a vãzut un izvor de apã; s-a dus de a umplut burduful cu apã, ºi a dat copilului sã bea.
Num 22.31;2Imp 6.17-20;Luc 24.16-31;
20 Dumnezeu a fost cu copilul, care a crescut, a locuit în pustie, ºi a ajuns vînãtor cu arcul.
Geneza 28.15;Geneza 39.2-21;Geneza 16.12;
21 A locuit în pustiul Paran, ºi mamã-sa i-a luat o nevastã din þara Egiptului.
Geneza 24.4;
22 În vremea aceea, Abimelec, însoþit de Picol, cãpetenia oºtirii lui, a vorbit astfel lui Avraam: Dumnezeu este cu tine în tot ce faci.
Geneza 20.2;Geneza 26.26;Geneza 26.28;
23 Jurã-mi acum aici, pe Numele lui Dumnezeu, cã nu mã vei înºela nici odatã, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoþii mei, ºi cã vei avea faþã de mine ºi faþã de þara, în care locuieºti ca strãin, aceeaº bunãvoinþã pe care o am eu faþã de tine."
Ios 2.12;1Sam 24.21;
24 Avraam a zis: Jur!"
25 Dar Avraam a bãgat vinã lui Abimelec pentru o fîntînã de apã, pe care puseserã mîna cu sila robii lui Abimelec.
Geneza 26.15-22;
26 Abimelec a rãspuns: Nu ºtiu cine a fãcut lucrul acesta; nici tu nu mi-ai dat de ºtire, ºi nici eu nu aflu decît azi."
27 ªi Avraam a luat oi ºi boi, pe cari i-a dat lui Abimelec; ºi au fãcut legãmînt amîndoi.
Geneza 26.31;
28 Avraam a pus de o parte ºapte mieluºele din turmã.
29 ªi Abimelec a zis lui Avraam: Ce sînt aceste ºapte mieluºele, pe cari le-ai pus deoparte?"
Geneza 33.8;
30 El a rãspuns: Trebuie sã primeºti din mîna mea aceste ºapte mieluºele, pentru ca sã-mi slujeascã de mãrturie cã am sãpat fîntîna aceasta."
Geneza 31.48-52;
31 Iatã de ce locul acela se numeºte Beer-ªeba (Adicã: Fîntîna jurãmîntului.); cãci acolo ºi-au jurat ei credinþã unul altuia.
Geneza 26.33;
32 Astfel au fãcut ei legãmînt la Beer ªeba. Dupã aceea, Abimelec s-a sculat împreunã cu Picol, cãpetenia oºtirii sale, ºi s-au întors în þara Filistenilor.
33 Avraam a sãdit un tamarisc la Beer-ªeba; ºi a chemat acolo Numele Domnului, Dumnezeului celui vecinic.
Geneza 4.26;Deut 33.27;Isa 40.28;Rom 16.26;1Tim 1.17;
34 Avraam a locuit multã vreme ca strãin în þara Filistenilor.

Cap. 22

1 Dupã aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam, ºi i-a zis: Avraame!" Iatã-mã", a rãspuns el.
1Cor 10.13;Evr 11.17;Iac 1.12;1Pet 1.7;
2 Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu, pe care-l iubeºti, pe Isaac; du-te în þara Moria, ºi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care þi-l voi spune."
Evr 11.17;2Cron 3.1;
3 Avraam s-a sculat dis de dimineaþã, a pus ºaua pe mãgar, ºi a luat cu el douã slugi ºi pe fiul sãu Isaac. A tãiat lemne pentru arderea de tot, ºi a pornit spre locul, pe care i-l spusese Dumnezeu.
4 A treia zi, Avraam a ridicat ochii, ºi a vãzut locul de departe.
5 ªi Avraam a zis slugilor sale: Rãmîneþi aici cu mãgarul; eu ºi bãiatul, ne vom duce pînã colo sã ne închinãm, ºi apoi ne vom întoarce la voi."
6 Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului sãu Isaac, ºi a luat în mînã focul ºi cuþitul. ªi au mers astfel amîndoi împreunã.
Ioan 19.17;
7 Atunci Isaac, vorbind cu tatãl sãu Avraam, a zis: Tatã!" Ce este, fiule?" i-a rãspuns el. Isaac a zis din nou: Iatã focul ºi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?"
8  Fiule", a rãspuns Avraam, Dumnezeu însuº va purta grijã de mielul pentru arderea de tot." ªi au mers amîndoi împreunã înainte.
9 Cînd au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar, ºi a aºezat lemnele pe el. A legat pe fiul sãu Isaac, ºi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.
Evr 11.17;Iac 2.21;
10 Apoi Avraam a întins mîna, ºi a luat cuþitul, ca sã junghie pe fiul sãu.
11 Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri, ºi a zis: Avraame!Avraame!" Iatã-mã!" a rãspuns el.
12 Îngerul a zis: Sã nu pui mîna pe bãiat, ºi sã nu-i faci nimic; cãci ºtiu acum cã te temi de Dumnezeu, întrucît n-ai cruþat pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu, pentru Mine."
1Sam 15.22;Mic 6.7-8;Geneza 26.5;Iac 2.22;
13 Avraam a ridicat ochii, ºi a vãzut înapoia lui un berbece, încurcat cu coarnele într-un tufiº; ºi Avraam s-a dus de a luat berbecele, ºi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului sãu.
14 Avraam a pus locului aceluia numele: Domnul va purta de grijã (Evreieºte: Jehova iire.). Deaceea se zice ºi azi: La muntele unde Domnul va purta de grijã."
15 Ingerul Domnului a chemat a doua oarã din ceruri pe Avraam,
16 ºi a zis: Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentrucã ai fãcut lucrul acesta, ºi n-ai cruþat pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu,
Ps 105.9;Luc 1.73;
17 te voi binecuvînta foarte mult ºi-þi voi înmulþi foarte mult sãmînþa, ºi anume:ca stelele cerului ºi ca nisipul de pe þãrmul mãrii; ºi sãmînþa ta va stãpîni cetãþile vrãjmaºilor ei.
Geneza 15.5;Ier 33.22;Geneza 13.16;Geneza 24.60;Mic 1.9;
18 Toate neamurile pãmîntului vor fi binecuvîntate în sãmînþa ta, pentrucã ai ascultat de porunca Mea!"
Geneza 12.3;Geneza 18.18;Geneza 26.4;Fapt 3.25;Gal 3.8-18;Geneza 22.3-10;Geneza 26.5;
19 Avraam s-a întors la slugile sale, ºi s-au sculat ºi au plecat împreunã la Beer-ªeba, cãci Avraam locuia la Beer-ªeba.
Geneza 21.31;
20 Dupã aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam: Iatã, Milca a nãscut ºi ea copii fratelui tãu Nahor,
Geneza 11.29;
21 ºi anume pe Uþ, întîiul sãu nãscut, pe Buz, fratele sãu, pe Chemuel, tatãl lui Aram,
Iov 1.1;Iov 32.2;
22 pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaº, pe Iidlaf ºi pe Betuel.
23 Betuel a nãscut pe Rebeca. Aceºtia sînt cei opt fii, pe cari i-a nãscut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam.
Geneza 24.15;Rom 9.10;
24 Þiitoarea lui, numitã Reuma, a nãscut ºi ea, pe Tebah, Gaham, Tahaº ºi Maaca.

Cap. 23

1 Viaþa Sarei a fost de o sutã douãzeci ºi ºapte de ani: aceºtia sînt anii vieþii Sarei.
2 Sara a murit la Chiriat-Arba, adicã Hebron, în þara Canaan; ºi Avraam a venit sã jãleascã pe Sara ºi s-o plîngã.
Ios 14.15;Jud 1.10;Geneza 13.18;Geneza 23.19;
3 Avraam s-a sculat apoi dinaintea moartei sale, ºi a vorbit astfel fiilor lui Het:
4  Eu sînt strãin ºi venetic printre voi, daþi-mi un ogor, ca loc de îngropare la voi, ca sã-mi îngrop moarta ºi s-o ridic dinaintea mea."
Geneza 17.8;1Cron 29.15;Ps 105.12;Evr 11.9-13;Fapt 7.5;
5 Fiii lui Het au rãspuns astfel lui Avraam:
6  Ascultã-ne, domnule! Tu eºti ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru; îngroapã-þi moarta în cel mai bun din mormintele noastre! Niciunul din noi nu te va opri sã-þi îngropi moarta în mormîntul lui."
Geneza 13.2;Geneza 14.14:24.35;
7 Avraam s-a sculat ºi s-a aruncat cu faþa la pãmînt înaintea norodului þãrii, adicã înaintea fiilor lui Het.
8 ªi le-a vorbit astfel: Dacã gãsiþi cu cale sã-mi îngrop moarta ºi s-o iau dinaintea ochilor mei, ascultaþi-mã, ºi rugaþi pentru mine pe Efron, fiul lui Þohar,
9 sã-mi dea peºtera Macpela, care-i a lui, ºi care este chiar la marginea ogorului lui; sã mi-o dea în schimbul preþului ei, ca sã-mi slujeascã drept loc pentru îngropare în mijlocul vostru."
10 Efron era ºi el acolo în mijlocul fiilor lui Het. ªi Efron, Hetitul, a rãspuns lui Avraam, în auzul fiilor lui Het ºi în auzul tuturor celor ce treceau pe poarta cetãþii:
Geneza 34.20-24;Rut 4.4;
11  Nu, domnul meu, ascultã-mã! Îþi dãruiesc ogorul ºi-þi dãruiesc ºi peºtera care este în el. Þi le dãruiesc în faþa fiilor norodului meu: ºi îngroapã-þi moarta."
2Sam 24.21-24;
12 Avraam s-a aruncat cu faþa la pãmînt înaintea norodului þãrii.
13 ªi a vorbit astfel lui Efron, în auzul norodului þãrii: Ascultã-mã, te rog! Îþi dau preþul ogorului: primeºte-l dela mine; ºi-mi voi îngropa moarta în el."
14 ªi Efron a rãspuns astfel lui Avraam:
15  Domnul meu, ascultã-mã! O bucatã de pãmînt de patru sute de sicli de argint, ce este aceasta între mine ºi tine? Îngroapã-þi dar moarta!"
Exod 30.13;Ezec 45.12;
16 Avraam a înþeles pe Efron. ªi Avraam a cîntãrit lui Efron preþul cumpãrãrii despre care vorbise, în faþa fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint, cari mergeau la orice negustor.
Ier 32.9;
17 Ogorul lui Efron din Macpela, care este faþã în faþã cu Mamre, ogorul ºi peºtera din el, ºi toþi copacii cari se aflau în ogor ºi în toate hotarele lui dejur împrejur,
Geneza 25.9;Geneza 49.30-32;Geneza 50.13;Fapt 7.16;
18 au fost întãrite astfel ca moºie a lui Avraam, în faþa fiilor lui Het ºi a tuturor celor ce treceau pe poarta cetãþii.
19 Dupã aceea, Avraam a îngropat pe Sara, nevastã-sa, în peºtera din ogorul Macpela, care este faþã în faþã cu Mamre, adicã Hebron, în þara Canaan.
20 Ogorul ºi peºtera din el au fost întãrite astfel lui Avraam ca ogor pentru înmormîntare, de cãtre fiii lui Het.
Rut 4.7-10;Ier 32.10-11;

Cap. 24

1 Avraam era bãtrîn, înaintat în vîrstã; ºi Domnul binecuvîntase pe Avraam în orice lucru.
Geneza 18.11;Geneza 21.5;Geneza 13.2;Geneza 24.35;Ps 112.3;Prov 10.22;
2 Avraam a zis celui mai bãtrîn rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: Pune-þi te rog, mîna subt coapsa mea;
Geneza 15.2;Geneza 24.10;Geneza 39.4-6;Geneza 47.29;1Cron 29.24;Plîn 5.6;
3 ºi te voi pune sã juri, pe Domnul, Dumnezeul cerului ºi Dumnezeul pãmîntului, cã nu vei lua fiului meu o nevastã dintre fetele Cananiþilor, în mijlocul cãrora locuiesc,
Geneza 14.22;Deut 6.13;Ios 2.12;Geneza 26.35;Geneza 27.46;Geneza 28.2;Exod 34.16;Deut 7.3;
4 ci te vei duce în þara ºi la rudele mele sã iei nevastã fiului meu Isaac."
Geneza 28.2;Geneza 12.1;
5 Robul i-a rãspuns: Poate cã femeia n-are sã vrea sã mã urmeze în þara aceasta; va trebui sã duc oare pe fiul tãu în þara de unde ai ieºit tu?"
6 Avraam i-a zis: Sã nu care cumva sã duci pe fiul meu acolo!
7 Domnul, Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatãlui meu ºi din patria mea, care mi-a vorbit ºi mi-a jurat, zicînd: Seminþei tale voi da þara aceasta," va trimete pe Îngerul Sãu înaintea ta; ºi de acolo vei lua o nevastã fiului meu.
Geneza 12.1;Geneza 12.7;Geneza 13.15;Geneza 15.18;Geneza 17.8;Exod 32.13;Deut 1.8;Deut 34.4;Fapt 7.5;Exod 23.20-23;Exod 33.2;Evr 1.14;
8 Dacã femeia nu va vrea sã te urmeze, vei fi dezlegat de jurãmîntul acesta, pe care te pun sã-l faci. Cu nici un chip sã nu duci însã acolo pe fiul meu."
Ios 2.17-20;
9 Robul ºi-a pus mîna subt coapsa stãpînului sãu Avraam, ºi i-a jurat cã are sã pãzeascã aceste lucruri.
10 Robul a luat zece cãmile dintre cãmilele stãpînului sãu, ºi a plecat, avînd cu el toate lucrurile de preþ ale stãpînului sãu. S-a sculat, ºi a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor.
Geneza 24.2;Geneza 27.43;
11 A lãsat cãmilele sã se odihneascã, în genunchi, afarã din cetate, lîngã o fîntînã. Era seara, pe vremea cînd ies femeile sã scoatã apã.
Exod 2.16;1Sam 9.11;
12 ªi a zis: Doamne, Dumnezeul stãpînului meu Avraam! Te rog, dã-mi izbîndã astãzi, ºi îndurã-Te de stãpînul meu Avraam.
Geneza 24.27;Geneza 26.24;Geneza 28.13;Geneza 32.9;Exod 3.6-15;Neem 1.11;Ps 37.5;
13 Iatã, stau lîngã izvorul acesta de apã, ºi fetele oamenilor din cetate vin sã scoatã apã.
Geneza 24.43;Geneza 29.9;Exod 2.16;
14 Fã ca fata cãreia îi voi zice: Pleacã-þi vadra, te rog, ca sã beau," ºi care va rãspunde: Bea, ºi am sã dau de bãut ºi cãmilelor tale," sã fie aceea, pe care ai rînduit-o Tu pentru robul Tãu Isaac! ªi prin aceasta voi cunoaºte cã Te-ai îndurat de stãpînul meu."
Jud 6.17-37;1Sam 6.7;1Sam 14.10;1Sam 20.7;
15 Nu sfîrºise el încã de vorbit, ºi-a ieºit, cu vadra pe umãr, Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcãi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam.
Geneza 11.29;Geneza 22.23;
16 Fata era foarte frumoasã; era fecioarã, ºi nici un bãrbat n-avusese legãturi cu ea. Ea s-a pogorît la izvor, ºi-a umplut vadra ºi s-a suit iarãº.
Geneza 26.7;
17 Robul a alergat înaintea ei, ºi a zis: Dã-mi, te rog, sã beau puþinã apã din vadra ta."
18  Bea, domnul meu," a rãspuns ea. ªi s-a grãbit de a plecat vadra pe mînã, ºi i-a dat sã bea.
1Pet 3.8;1Pet 4.9;
19 Dupã ce i-a dat ºi a bãut de s-a sãturat, a zis: Am sã scot apã ºi pentru cãmilele tale, pînã vor bea ºi se vor sãtura."
20 A vãrsat în grabã vadra în adãpãtoare, ºi a alergat iar㺠la fîntînã ca sã scoatã apã; ºi a scos pentru toate cãmilele lui.
21 Omul o privea cu mirare ºi fãrã sã zicã nimic, ca sã vadã dacã Domnul a fãcut sã-i izbuteascã sau nu cãlãtoria.
Geneza 24.12-56;
22 Cînd s-au sãturat cãmilele de bãut, omul a luat o verigã de aur, de greutatea unei jumãtãþi de siclu ºi douã brãþãri, grele de zece sicli de aur.
Exod 32.2-3;Isa 3.19-21;Ezec 16.11-12;1Pet 3.3;
23 ªi a zis: A cui fatã eºti? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi în casa tatãlui tãu, ca sã rãmînem peste noapte?"
24 Ea a rãspuns: Eu sînt fata lui Betuel, fiul Milcãi ºi al lui Nahor."
Geneza 22.23;
25 ªi i-a zis mai departe: Avem paie ºi nutreþ din belºug, ºi este ºi loc de gãzduit peste noapte."
26 Atunci omul a plecat capul, ºi s-a aruncat cu faþa la pãmînt înaintea Domnului,
Geneza 24.52;Exod 4.31;
27 zicînd: Binecuvîntat sã fie Domnul, Dumnezeul stãpînului meu Avraam, care n-a pãrãsit îndurarea ºi credincioºia Lui faþã de stãpînul meu! Domnul m-a îndreptat în casa fraþilor stãpînului meu."
Exod 18.10;Rut 4.14;1Sam 25.32-39;2Sam 18.28;Luc 1.68;Geneza 32.10;Ps 98.3;Geneza 24.48;
28 Fata a alergat ºi a istorisit mamei sale acasã cele întîmplate.
29 Rebeca avea un frate, numit Laban. ªi Laban a alergat afarã la omul acela, la izvor.
Geneza 29.5;
30 Vãzuse veriga ºi brãþãrile în mînile sorei sale, ºi auzise pe soru-sa Rebeca spunînd: Aºa mi-a vorbit omul acela." A venit dar la omul acela, care stãtea lîngã cãmile la izvor,
31 ºi a zis: Vino, binecuvîntatul Domnului! Pentruce stai afarã? Am pregãtit casa, ºi am pregãtit un loc pentru cãmile."
Geneza 26.29;Jud 17.2;Rut 3.10;Ps 115.15;
32 Omul a intrat în casã. Laban a pus sã descarce cãmilele, a dat paie ºi nutreþ cãmilelor ºi a adus apã pentru spãlat picioarele omului aceluia ºi ale oamenilor cari erau cu el.
Geneza 43.24;Jud 19.21;
33 Apoi, i-a dat sã mãnînce. Dar el a zis: Nu mãnînc pînã nu voi spune ce am de spus." Vorbeºte!" a zis Laban.
Iov 23.12;Ioan 4.34;Efes 6.5-7;
34 Atunci el a zis: Eu sînt robul lui Avraam.
35 Domnul a umplut de binecuvîntãri pe stãpînul meu, care a ajuns la mare propãºire. I-a dat oi ºi boi, argint ºi aur, robi ºi roabe, cãmile ºi mãgari.
Geneza 24.1;Geneza 13.2;
36 Sara, nevasta stãpînului meu, a nãscut, la bãtrîneþã, un fiu stãpînului meu; ºi lui i-a dat el tot ce are.
Geneza 21.2;Geneza 21.10;Geneza 25.5;
37 Stãpînul meu m-a pus sã jur, ºi a zis: Sã nu iei fiului meu o nevastã dintre fetele Cananiþilor, în þara cãrora locuiesc;
Geneza 24.3;
38 ci sã te duci în casa tatãlui meu ºi la rudele mele, ca deacolo sã iei nevastã fiului meu."
Geneza 24.4;
39 Eu am zis stãpînului meu: Poatecã femeia n-are sã vrea sã mã urmeze."
Geneza 24.5;
40 ªi el mi-a rãspuns: Domnul, înaintea cãruia umblu, va trimete pe Îngerul Sãu cu tine, ºi-þi va da izbîndã în cãlãtorie, ºi vei lua fiului meu o nevastã din rudele ºi din casa tatãlui meu.
Geneza 24.7;Geneza 17.1;
41 Vei fi deslegat de jurãmîntul pe care mi-l faci, dacã te vei duce la rudele mele; ºi dacã nu þi-o vor da, vei fi deslegat de jurãmîntul pe care mi-l faci."
Geneza 24.8;
42 Eu am ajuns azi la izvor, ºi am zis: Doamne, Dumnezeul stãpînului meu Avraam, dacã binevoieºti sã-mi dai izbîndã în cãlãtoria pe care o fac,
Geneza 24.12;
43 iatã, eu stau la izvorul de apã, ºi fata care va ieºi sã scoatã apã, ºi cãreia îi voi zice: Dã-mi, te rog, sã beau puþinã apã din vadra ta,"
Geneza 24.13;
44 ºi care îmi va rãspunde: Bea tu însuþi, ºi voi da de bãut ºi cãmilelor tale, " fata aceea sã fie nevasta pe care a rînduit-o Domnul pentru fiul stãpînului meu!"
45 Înainte de a sfîrºi de vorbit în inima mea, iatã cã a ieºit Rebeca, cu vadra pe umãr, s-a coborît la izvor, ºi a scos apã. Eu i-am zis: Dã-mi sã beau, te rog."
Geneza 24.15;1Sam 1.13;
46 Ea s-a grãbit, ºi-a plecat vadra deasupra umãrului, ºi a zis: Bea, ºi voi da de bãut ºi cãmilelor tale." Am bãut, ºi a dat de bãut ºi cãmilelor mele.
47 Eu am întrebat-o, ºi am zis: A cui fatã eºti?" Ea a rãspuns: Sînt fata lui Betuel, fiul lui Nahor ºi al Milcãi." I-am pus veriga în nas, ºi brãþãrile la mîni.
Ezec 16.11-12;
48 Apoi am plecat capul, m-am aruncat cu faþa la pãmînt înaintea Domnului, ºi am binecuvîntat pe Domnul, Dumnezeul stãpînului meu Avraam, cã m-a cãlãuzit pe calea cea dreaptã, ca sã iau pe fata fratelui stãpînului meu pentru fiul lui.
Geneza 24.26;Geneza 22.23;
49 Acum, dacã voiþi sã arãtaþi bunãvoinþã ºi credincioºie faþã de stãpînul meu, spuneþi-mi; dacã nu, spuneþi-mi iarãº, ca sã mã îndrept la dreapta sau la stînga."
Geneza 47.29;Ios 2.14;
50 Laban ºi Betuel, drept rãspuns, au zis: Dela Domnul vine lucrul acesta; noi nu-þi mai putem spune nici rãu nici bine.
Ps 118.23;Mat 21.42;Marc 12.11;Geneza 31.24;
51 Iatã, Rebeca este înaintea ta; ia-o ºi du-te, ca sã fie nevasta fiului stãpînului tãu, cum a spus Domnul."
Geneza 20.15;
52 Cînd a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s-a aruncat cu faþa la pãmînt înaintea Domnului.
Geneza 24.26;
53 ªi robul a scos scule de argint, scule de aur, ºi îmbrãcãminte, pe cari le-a dat Rebecii; a dat de asemenea daruri bogate fratelui sãu ºi mamei sale.
Exod 3.22;Exod 11.2;Exod 12.35;2Cron 21.3;Ezra 1.6;
54 Dupã aceea, au mîncat ºi au bãut, el ºi oamenii cari erau împreunã cu el ºi s-au culcat. Dimineaþa cînd s-au sculat, robul a zis: Lãsaþi-mã sã mã întorc la stãpînul meu."
Geneza 24.56-59;
55 Fratele ºi mama fetei au zis: Fata sã mai rãmînã cîtva timp cu noi, mãcar vreo zece zile: pe urmã, poate sã plece."
56 El le-a rãspuns: Nu mã opriþi, fiindcã Domnul mi-a dat izbîndã în cãlãtoria mea; lãsaþi-mã sã plec, ºi sã mã duc la stãpînul meu."
57 Atunci ei au rãspuns: Sã chemãm pe fatã, ºi s-o întrebãm."
58 Au chemat dar pe Rebeca, ºi i-au zis: Vrei sã te duci cu omul acesta?" Da, vreau," a rãspuns ea.
59 ªi au lãsat pe sora lor Rebeca sã plece cu doica ei, cu robul lui Avraam ºi cu oamenii lui.
Geneza 35.8;
60 Au binecuvîntat pe Rebeca, ºi i-au zis: O, sora noastrã, sã ajungi mama a mii de zeci de mii, ºi sãmînþa ta sã stãpîneascã cetãþile vrãjmaºilor sãi!"
Geneza 17.16;Geneza 22.17;
61 Rebeca s-a sculat, împreunã cu slujnicele ei, au încãlecat pe cãmile, ºi au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca, ºi a plecat.
62 Isaac se întorsese dela fîntîna Lahai-Roi," cãci locuia în þara de meazãzi.
Geneza 16.14;Geneza 25.11;
63 Într-o searã, cînd Isaac ieºise sã cugete în tainã pe cîmp, a ridicat ochii, ºi s-a uitat; ºi iatã cã veneau niºte cãmile.
Ios 1.8;Ps 1.2;Ps 77.12;Ps 119.15;Ps 143.5;
64 Rebeca a ridicat ºi ea ochii, a vãzut pe Isaac, ºi s-a dat jos de pe cãmilã.
Ios 15.18;
65 ªi a zis robului: Cine este omul acesta, care vine înaintea noastrã pe cîmp?" Robul a rãspuns: Este stãpînul meu!" Atunci ea ºi-a luat mãhrama, ºi s-a acoperit.
66 Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe cari le fãcuse.
67 Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, ºi el a iubit-o. Astfel a fost mîngîiat Isaac pentru pierderea mamei sale.
Geneza 38.12;

Cap. 25

1 Avraam a mai luat o nevastã, numitã Chetura.
2 Ea i-a nãscut pe Zimran, pe Iocºan, pe Medan, pe Madian, pe Iºbac ºi ªuah.
1Cron 1.32;
3 Iocºan a nãscut pe Seba ºi pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost Aºurimii, Letuºimii ºi Leumimii.-
4 Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida ºi Eldaa. Toþi aceºtia sînt fiii Cheturei.
5 Avraam a dat lui Isaac toate averile sale.
Geneza 24.36;
6 Dar a dat daruri fiilor þiitoarelor sale; ºi, pe cînd era încã în viaþã, i-a îndepãrtat de lîngã fiul sãu Isaac înspre rãsãrit, în þara Rãsãritului.
Geneza 21.14;Jud 6.3;
7 Iatã zilele anilor vieþii lui Avraam: el a trãit o sutã ºaptezeci ºi cinci de ani.
8 Avraam ºi-a dat duhul, ºi a murit, dupã o bãtrîneþã fericitã, înaintat în vîrstã ºi sãtul de zile; ºi a fost adãugat la poporul sãu.
Geneza 15.15;49.29.Geneza 35.29;49.29.Geneza 49.33;
9 Isaac ºi Ismael, fiii sãi, l-au îngropat în peºtera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Þohar, Hetitul, care este faþã în faþã cu Mamre.
Geneza 35.29;Geneza 50.13;
10 Acesta este ogorul, pe care-l cumpãrase Avraam dela fiii lui Het. Acolo au fost îngropaþi Avraam ºi nevastã-sa Sara.
Geneza 23.16;Geneza 49.31;
11 Dupã moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvîntat pe fiul sãu Isaac. El locuia lîngã fîntîna Lahai-Roi."
Geneza 16.14;Geneza 24.62;
12 Iatã spiþa neamului lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care-l nãscuse lui Avraam Egipteanca Agar, roaba Sarei.
Geneza 16.15;
13 Iatã numele fiilor lui Ismael, dupã numele lor, dupã neamurile lor: Nebaiot, întîiul nãscut al lui Ismael; Chedar, Adbeel, Mibsam,
1Cron 1.29;
14 Miºma, Duma, Masa;
15 Hadad, Tema, Ietur, Nafiº ºi Chedma.
16 Aceºtia sînt fiii lui Ismael; acestea sînt numele lor, dupã satele ºi taberele lor. Ei au fost cei doisprezece voievozi, dupã neamurile lor.
Geneza 17.20;
17 ªi iatã anii vieþii lui Ismael: o sutã treizeci ºi ºapte de ani. El ºi-a dat duhul, ºi a murit, ºi a fost adãugat la poporul sãu.
Geneza 25.8;
18 Fiii lui au locuit dela Havila pînã la ªur, care este în faþa Egiptului, cum mergi spre Asiria. El s-a aºezat în faþa tuturor fraþilor lui.
1Sam 15.7;Geneza 16.12;
19 Iatã spiþa neamului lui Isaac, fiul lui Avraam.Avraam a nãscut pe Isaac.
Mat 1.2;
20 Isaac era în vîrstã de patruzeci de ani, cînd a luat de nevastã pe Rebeca, fata lui Betuel, Arameul din Padan-Aram (Adicã: Mesopotamia.), ºi sora lui Laban, Arameul.
Geneza 22.23;Geneza 24.29;
21 Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastã-sa, cãci era stearpã; ºi Domnul l-a ascultat: nevastã-sa Rebeca a rãmas însãrcinatã.
1Cron 5.20;2Cron 33.13;Ezra 8.23;Rom 9.10;
22 Copiii se bãteau în pîntecele ei; ºi ea a zis: Dacã-i aºa, pentru ce mai sînt însãrcinatã?" S-a dus sã întrebe pe Domnul.
1Sam 9.9;1Sam 10.22;
23 ªi Domnul i-a zis: Douã neamuri sînt în pîntecele tãu,ªi douã noroade se vor despãrþi la ieºirea din pîntecele tãu.Unul din noroadele acestea va fi mai tare decît celalt.ªi cel mai mare va sluji celui mai mic."
Geneza 17.16;Geneza 24.60;2.Sam 8-14;Geneza 27.29;Mal 1.3;Rom 9.12;
24 S-au împlinit zilele cînd avea sã nascã; ºi iatã cã în pîntecele ei erau doi gemeni.
25 Cel dintîi a ieºit roº de tot: ca o manta de pãr, ºi de aceea i-au pus numele Esau (Adicã: Pãros.).
Geneza 27.11-23;
26 Apoi a ieºit fratele sãu, care þinea cu mîna de cãlcîi pe Esau; ºi deaceea i-au pus numele Iacov (Adicã: Celce þine de cãlcîi.). Isaac era în vîrstã de ºasezeci de ani, cînd s-au nãscut ei.
Osea 12.3;Geneza 27.36;
27 Bãieþii aceºtia s-au fãcut mari. Esau a ajuns un vînãtor îndemînatic, un om care îºi petrecea vremea mai mult pe cîmp; dar Iacov era un om liniºtit, care stãtea acasã în corturi.
Geneza 27.3-5;Iov 1.1-8;Iov 2.3;Ps 37.37;Evr 11-9;
28 Isaac iubea pe Esau, pentrucã mînca din vînatul lui; Rebeca însã iubea mai mult pe Iacov.
Geneza 27.19-31;Geneza 27.6;
29 Odatã, pe cînd ferbea Iacov o ciorbã, Esau s-a întors dela cîmp, rupt de obosealã.
30 ªi Esau a zis lui Iacov: Dã-mi, te rog, sã mãnînc din ciorba aceasta roºiaticã, fiindcã sînt rupt de obosealã." Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom (Adicã: Roº.).
31 Iacov a zis: Vinde-mi azi dreptul tãu de întîi nãscut!"
32 Esau a rãspuns: Iatã-mã, sînt pe moarte; la ce-mi slujeºte dreptul acesta de întîi nãscut?"
33 ªi Iacov a zis: Jurã-mi întîi." Esau i-a jurat, ºi astfel ºi-a vîndut dreptul de întîi nãscut lui Iacov.
Evr 12.16;
34 Atunci Iacov a dat lui Esau pîne ºi ciorbã de linte. El a mîncat ºi a bãut; apoi s-a sculat ºi a plecat. Astfel ºi-a nesocotit Esau dreptul de întîi nãscut.
Ecl 8.15;Isa 22.13;1Cor 15.32;

Cap. 26

1 În þarã a venit o foamete, afarã de foametea dintîi, care fusese pe vremea lui Avraam. Isaac s-a dus la Abimelec, împãratul Filistenilor, la Gherar.
Geneza 12.10;Geneza 20.2;
2 Domnul i S-a arãtat, ºi i-a zis: Nu te pogorî în Egipt! Rãmîi în þara în care îþi voi spune.
Geneza 12.1;
3 Locuieºte ca strãin în þara aceasta; Eu voi fi cu tine, ºi te voi binecuvînta; cãci toate þinuturile acestea þi le voi da þie ºi seminþei tale, ºi voi þinea jurãmîntul pe care l-am fãcut tatãlui tãu Avraam."
Geneza 20.1;Ps 39.12;Evr 11.9;Geneza 28.15;Geneza 12.2;Geneza 13.15;Geneza 15.18;Geneza ;Geneza 22.16;Ps 105.9;
4 Îþi voi înmulþi sãmînþa, ca stelele cerului; voi da seminþei tale toate þinuturile acestea; ºi toate neamurile pãmîntului vor fi binecuvîntate în sãmînþa ta, ca rãsplatã
Geneza 15.5;Geneza 22.17;Geneza 12.3;Geneza 22.18;
5 pentrucã Avraam a ascultat de porunca Mea, ºi a pãzit ce i-am cerut, a pãzit poruncile Mele, orînduirile Mele, ºi legile Mele."
Geneza 22.16-18;
6 Astfel Isaac a rãmas la Gherar.
7 Cînd îi puneau oamenii locului aceluia întrebãri cu privire la nevasta lui, el zicea: Este sora mea." Cãci îi era fricã sã spunã cã este nevastã-sa, ca sã nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcã Rebeca era frumoasã la chip.
Geneza 12.13;Geneza 20.2-13;Prov 29.25;Geneza 24.16;
8 Fiindcã ºederea lui acolo se lungise, s-a întîmplat cã Abimelec, împãratul Filistenilor, uitîndu-se pe fereastrã, a vãzut pe Isaac jucîndu-se cu nevastã-sa Rebeca.
9 Abimelec a trimes sã cheme pe Isaac, ºi i-a zis: Nu mai încape îndoialã cã e nevastã-ta. Cum ai putut zice: E soru-mea?" Isaac i-a rãspuns: Am zis aºa, ca sã nu mor din pricina ei."
10 ªi Abimelec a zis: Ce ne-ai fãcut? Ce uºor s-ar fi putut ca vreunul din norod sã se culce cu nevastã-ta, ºi ne-ai fi fãcut vinovaþi."
Geneza 20.9;
11 Atunci Abimelec a dat urmãtoarea poruncã întregului norod: Cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui, va fi omorît."
Ps 105.15;
12 Isaac a fãcut sãmãnãturi în þara aceea, ºi a strîns rod însutit în anul acela; cãci Domnul l-a binecuvîntat.
Mat 13.8;Marc 4.8;Geneza 26.3;Geneza 24.1-35;Iov 42.12;
13 Astfel omul acesta s-a îmbogãþit, ºi a mers îmbogãþindu-se din ce în ce mai mult, pînã ce a ajuns foarte bogat.
Geneza 24.35;Ps 112.3;Prov 10.22;
14 Avea cirezi de vite ºi turme de oi, ºi un mare numãr de robi: de aceea Filistenii îl pismuiau.
Geneza 37.11;Ecl 4.4;
15 Toate fîntînile, pe cari le sãpaserã robii tatãlui sãu, pe vremea tatãlui sãu Avraam, Filistenii le-au astupat ºi le-au umplut cu þãrînã.
Geneza 21.30;
16 ªi Abimelec a zis lui Isaac: Pleacã dela noi, cãci ai ajuns mult mai puternic decît noi."
Exod 1.9;
17 Isaac a plecat de acolo ºi a tãbãrît în valea Gherar, unde s-a aºezat cu locuinþa.
18 Isaac a sãpat din nou fîntînile de apã, pe cari le sãpaserã robii tatãlui sãu Avraam, ºi pe cari le astupaserã Filistenii, dupã moartea lui Avraam; ºi le-a pus iar㺠aceleaºi nume, pe cari le pusese tatãl sãu.
Geneza 21.31;
19 Robii lui Isaac au mai sãpat în vale, ºi au dat acolo peste o fîntînã cu apã de izvor.
20 Pãstorii din Gherar s-au certat însã cu pãstorii lui Isaac, zicînd: Apa este a noastrã." ªi a pus fîntînii numele Esec (Adicã: Ceartã.), pentrucã se certaserã cu el.
Geneza 21.25;
21 Apoi au sãpat o altã fîntînã, pentru care iar au fãcut gîlceavã, de aceea a numit-o Sitna (Adicã: Gîlceavã.).
22 Pe urmã s-a mutat de acolo, ºi a sãpat o altã fîntînã, pentru care nu s-au mai certat; ºi a numit-o Rehobot (Adicã: Lãrgime.); cãci", a zis el, Domnul ne-a fãcut loc larg, ca sã ne putem întinde în þarã."
Geneza 17.6;Geneza 28.3;Geneza 41.52;Exod 1.7;
23 De acolo s-a suit la Beer-ªeba.
24 Domnul i S-a arãtat chiar în noaptea aceea, ºi i-a zis: Eu sînt Dumnezeul tatãlui tãu Avraam; nu te teme, cãci Eu sînt cu tine; te voi binecuvînta, ºi îþi voi înmulþi sãmînþa, din pricina robului Meu Avraam."
Geneza 17.7;Geneza 24.12;Geneza 28.13;Exod 3.6;Fapt 7.32;Geneza 15.1;Geneza 26.3.4;
25 Isaac a zidit acolo un altar, a chemat Numele Domnului, ºi ºi-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au sãpat acolo o fîntînã.
Geneza 12.7;Geneza 13.18;Ps 116.17;
26 Abimelec a venit din Gherar la el, cu prietenul sãu Ahuzat, ºi cu Picol, cãpetenia oºtirii lui.
Geneza 21.22;
27 Isaac le-a zis: Pentru ce veniþi la mine, voi cari mã urîþi ºi m-aþi izgonit dela voi?"
Jud 11.7;Geneza 26.16;
28 Ei au rãspuns: Vedem lãmurit cã Domnul este cu tine. De aceea zicem: Sã fie un jurãmînt între noi, între noi ºi tine, ºi sã facem un legãmînt cu tine!
Geneza 21.22-23;
29 Anume, jurã cã nu ne vei face nici un rãu, dupã cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci þi-am fãcut numai bine, ºi te-am lãsat sã pleci în pace. Tu acum eºti binecuvîntat de Domnul."
Geneza 24.31;Ps 115.15;
30 Isaac le-a dat un ospãþ, ºi au mîncat ºi au bãut.
Geneza 19.3;
31 S-au sculat dis de dimineaþã, ºi s-au legat unul cu altul printr-un jurãmînt. Isaac i-a lãsat apoi sã plece, ºi ei l-au pãrãsit în pace.
Geneza 21.31;
32 In aceeaº zi, niºte robi ai lui Isaac au venit sã-i vorbeascã de fîntîna pe care o sãpau, ºi i-au zis: Am dat de apã!"
33 ªi el a numit-o ªiba (Adicã: Jurãmînt.). De aceea s-a pus cetãþii numele Beer-ªeba pînã în ziua de azi.
Geneza 21.31;
34 La vîrsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata Hetitului Beeri, ºi pe Basmat, fata Hetitului Elon.
Geneza 36.2;
35 Ele au fost o pricinã de mare amãrãciune pentru Isaac ºi Rebeca.
Geneza 27.46;Geneza 28.1-8;

Cap. 27

1 Isaac îmbãtrînise, ºi ochii îi slãbiserã, aºa cã nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, ºi i-a zis: Fiule!" Iatã-mã," i-a rãspuns el.
Geneza 48.10;1Sam 3.2;
2 Isaac a zis: Iacã am îmbãtrînit, ºi nu ºtiu ziua morþii mele.
Prov 27.1;Iac 4.14;
3 Acum dar, te rog, ia-þi armele, tolba ºi arcul, du-te la cîmp, ºi adu-mi vînat.
Geneza 25.27-28;
4 Fã-mi o mîncare, cum îmi place mie, ºi adu-mi s-o mãnînc, ca sã te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri."
Geneza 27.27;Geneza 48.9-15;Geneza 49.28;Deut 33.1;
5 Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului sãu Esau. ªi Esau s-a dus la cîmp, ca sã prindã vînatul ºi sã-l aducã.
6 Apoi Rebeca a zis fiului sãu Iacov: Iatã, am auzit pe tatãl tãu vorbind astfel fratelui tãu Esau:
7  Adu-mi vînat, ºi fã-mi o mîncare ca sã mãnînc; ºi te voi binecuvînta înaintea Domnului, înainte de moartea mea."
8 Acum, fiule, ascultã sfatul meu, ºi fã ce îþi poruncesc.
Geneza 27.13;
9 Du-te de ia-mi din turmã doi iezi buni, ca sã fac din ei tatãlui tãu o mîncare gustoasã cum îi place;
Geneza 27.4;
10 tu ai s-o duci tatãlui tãu s-o mãnînce, ca sã te binecuvinteze înainte de moartea lui."
Geneza 27.4;
11 Iacov a rãspuns mamei sale: Iatã, fratele meu Esau este pãros, iar eu n-am pãr deloc.
Geneza 25.25;
12 Poate cã tatãl meu mã va pipãi, ºi voi trece drept mincinos înaintea lui, ºi, în loc de binecuvîntare, voi face sã vinã peste mine blestemul."
Geneza 27.22;Geneza 9.25;Deut 27.18;
13 Mamã-sa i-a zis: Blestemul acesta, fiule, sã cadã peste mine! Ascultã numai sfatul meu, ºi du-te de adu-mi-i."
Geneza 43.9;1Sam 25.24;2Sam 14.9;Mat 27.25;
14 Iacov s-a dus de i-a luat, ºi i-a adus mamei sale, care a fãcut o mîncare, cum îi plãcea tatãlui sãu.
Geneza 27.4.9;
15 În urmã, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, cari se gãseau acasã, ºi le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tînãr.
Geneza 27.27;
16 I-a acoperit cu pielea iezilor mînile ºi gîtul, care era fãrã pãr.
17 ªi a dat în mîna fiului sãu Iacov mîncarea gustoasã ºi pînea, pe cari le pregãtise.
18 El a venit la tatãl sãu, ºi a zis: Tatã!" Iatã-mã", a zis Isaac. Cine eºti tu, fiule?"
19 Iacov a rãspuns tatãlui sãu: Eu sînt Esau, fiul tãu cel mai mare; am fãcut ce mi-ai spus. Scoalã-te, rogu-te, ºezi de mãnîncã din vînatul meu, pentru ca sã mã binecuvinteze sufletul tãu!"
Geneza 27.4;
20 Isaac a zis fiului sãu: Cum, l-ai ºi gãsit, fiule?" ªi Iacov a rãspuns: Domnul, Dumnezeul tãu, mi l-a scos înainte."
21 Isaac a zis lui Iacov: Apropie-te dar, sã te pipãi, fiule, ca sã ºtiu dacã eºti cu adevãrat fiul meu Esau, sau nu."
Geneza 27.12;
22 Iacov s-a apropiat de tatãl sãu Isaac, care l-a pipãit, ºi a zis: Glasul este glasul lui Iacov, dar mînile sînt mînile lui Esau."
23 Nu l-a cunoscut, pentrucã mînile îi erau pãroase, ca mînile fratelui sãu Esau; ºi l-a binecuvîntat.
Geneza 27.16;
24 Isaac a zis: Tu eºti deci fiul meu Esau?" ªi Iacov a rãspuns: Eu sînt."
25 Isaac a zis: Adu-mi sã mãnînc din vînatul fiului meu, ca sufletul meu sã te binecuvinteze." Iacov i-a adus, ºi el a mîncat; i-a adus ºi vin, ºi a bãut.
Geneza 27.4;
26 Atunci tatãl sãu Isaac i-a zis: Apropie-te dar, ºi sãrutã-mã, fiule."
27 Iacov s-a apropiat, ºi l-a sãrutat. Isaac a simþit mirosul hainelor lui; apoi l-a binecuvîntat, ºi a zis: Iatã, mirosul fiului meu este ca mirosul unui cîmp, pe care l-a binecuvîntat Domnul.
Osea 14.6;
28 Sã-þi dea Dumnezeu rouã din cer,ªi grãsimea pãmîntului,Grîu ºi vin din belºug!
Evr 11.20;Deut 33.13-28;2Sam 1.21;Geneza 45.18Deut;
29 Sã-þi fie supuse noroade,ªi neamuri sã se închine înaintea ta!Sã fii stãpînul fraþilor tãi,ªi fiii mamei tale sã se închine înaintea ta!Blestemat sã fie oricine te va blestema,ªi binecuvîntat sã fie oricine te va binecuvînta."
Geneza 9.25;Geneza 25.23;Geneza 49.8;Geneza 12.3;Num 24.9;
30 Isaac sfîrºise de binecuvîntat pe Iacov, ºi abea plecase Iacov dela tatãl sãu Isaac, cînd fratele sãu Esau s-a întors dela vînãtoare.
31 A fãcut ºi el o mîncare gustoasã, pe care a adus-o tatãlui sãu. ªi a zis tatãlui sãu: Tatã, scoalã-te ºi mãnîncã din vînatul fiului tãu, pentruca sã mã binecuvinteze sufletul tãu!"
Geneza 27.4;
32 Tatãl sãu Isaac i-a zis: Cine eºti tu?" ªi el a rãspuns: Eu sînt fiul tãu cel mai mare, Esau."
33 Isaac s-a spãimîntat foarte tare, ºi a zis: Cine este atunci cel ce a prins vînat, ºi mi l-a adus? Eu am mîncat din toate, înainte de a veni tu, ºi l-am binecuvîntat. Deaceea va rãmînea binecuvîntat.
Geneza 28.3-4;Rom 11.29;
34 Cînd a auzit Esau cuvintele tatãlui sãu, a scos mari þipete, pline de amãrãciune, ºi a zis tatãlui sãu: Binecuvinteazã-mã ºi pe mine, tatã!"
Evr 12.17;
35 Isaac a zis: Fratele tãu a venit cu vicleºug, ºi þi-a luat binecuvîntarea."
36 Esau a zis: Da, nu degeaba i-au pus numele Iacov; cãci m-a înºelat de douã ori. Mi-a luat dreptul de întîi nãscut, ºi iatã-l acum cã a venit de mi-a luat ºi binecuvîntarea!" ªi a zis: N-ai pãstrat nici o binecuvîntare pentru mine?"
Geneza 25.26;Geneza 25.33;
37 Isaac a rãspuns, ºi a zis lui Esau: Iatã, l-am fãcut stãpîn peste tine, ºi i-am dat ca slujitori pe toþi fraþii lui, l-am înzestrat cu grîu ºi vin din belºug: ce mai pot face oare pentru tine, fiule?"
2Sam 8.14;Ver 29;Geneza 27.28;
38 Esau a zis tatãlui sãu: N-ai decît aceastã singurã binecuvîntare, tatã? Binecuvinteazã-mã ºi pe mine, tatã!" ªi Esau a ridicat glasul ºi a plîns.
Evr 12.17;
39 Tatãl sãu Isaac a rãspuns, ºi i-a zis: Iatã! Locuinþa ta va fi lipsitã (Sau: departe.) de grãsimea pãmîntuluiªi de roua cerului, de sus.
Geneza 27.28;Evr 11.20;
40 Vei trãi din sabia ta,ªi vei sluji fratelui tãu;Dar cînd te vei rãscula,Vei scutura jugul lui de pe gîtul tãu!"
Geneza 35.23;2Sam 8.14;Obad 18-20;2Imp 8.20;
41 Esau a prins urã pe Iacov, din pricina binecuvîntãrii, cu care-l binecuvîntase tatãl sãu. ªi Esau zicea în inima sa: Zilele de bocet pentru tatãl meu sînt aproape, ºi apoi am sã ucid pe fratele meu Iacov."
Geneza 37.4-8;Geneza 50.3-10;Obad 10;
42 ªi au spus Rebecii cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. Ea a trimes atunci de a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai tînãr, ºi i-a zis: Iatã, fratele tãu Esau vrea sã se rãsbune pe tine, omorîndu-te.
Ps 64.5;
43 Acum, fiule, ascultã sfatul meu: scoalã-te, fugi la fratele meu Laban în Haran;
Geneza 11.31;
44 ºi rãmîi la el cîtãva vreme, pînã se va potoli mînia fratelui tãu,
45 pînã va trece dela tine urgia fratelui tãu, ºi va uita ce i-ai fãcut. Atunci voi trimete sã te cheme. Pentru ce sã fiu lipsitã de voi amîndoi într-o zi?"
46 Rebeca a zis lui Isaac: M-am scîrbit de viaþã, din pricina fetelor lui Het. Dacã Iacov va lua o asemenea nevastã, dintre fetele lui Het, dintre fetele þãrii acesteia, la ce-mi mai este bunã viaþa?"
Geneza 26.35;Geneza 28.8;Geneza 24.3;

Cap. 28

1 Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvîntat, ºi i-a dat porunca aceasta: Sã nu-þi iei nevastã dintre fetele lui Canaan.
Geneza 27.33;Geneza 24.3;
2 Scoalã-te, du-te la Padan-Aram, în casa lui Betuel , tatãl mamei tale, ºi ia-þi de acolo o nevastã, dintre fetele lui Laban , fratele mamei tale.
Osea 12.12;Geneza 25.20;Geneza 22.23;Geneza 24.29;
3 Dumnezeul cel atotputernic (Evreieºte: El-ªadai.) sã te binecuvinteze, sã te facã sã creºti ºi sã te înmulþeºti, ca sã ajungi o ceatã de noroade!
Geneza 17.1-6;
4 Sã-þi dea binecuvîntarea lui Avraam, þie ºi seminþei tale cu tine, ca sã stãpîneºti þara în care locuieºti ca strãin, ºi pe care a dat-o lui Avraam."
Geneza 12.2;Geneza 17.8;
5 ªi Isaac a trimes pe Iacov, care s-a dus la Padan-Aram, la Laban, fiul lui Betuel, Arameul, fratele Rebecii, mama lui Iacov ºi a lui Esau.
6 Esau a vãzut cã Isaac binecuvîntase pe Iacov, ºi-l trimesese la Padan-Aram, ca sã-ºi ia nevastã de acolo, ºi cã, binecuvîntîndu-l, îi dãduse porunca aceasta: Sã nu-þi iei nevastã dintre fetele lui Canaan."
7 A vãzut cã Iacov ascultase de tatãl sãu ºi de mama sa, ºi plecase la Padan-Aram.
8 Esau a înþeles astfel cã fetele lui Canaan nu-i plãceau tatãlui sãu Isaac.
Geneza 24.3;Geneza 26.35;
9 ªi Esau s-a dus la Ismael. El a mai luat de nevastã, pe lîngã nevestele pe cari le avea, pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avraam, ºi sora lui Nebaiot.
Geneza 36.3;Geneza 25.13;
10 Iacov a plecat din Beer-ªeba, ºi ºi-a luat drumul spre Haran.
Osea 12.12;Fapt 7.2;
11 A ajuns într-un loc unde a rãmas peste noapte, cãci asfinþise soarele. A luat o piatrã de acolo, a pus-o cãpãtîi, ºi s-a culcat în locul acela.
12 ªi a visat o scarã rezematã de pãmînt, al cãrei vîrf ajungea pînã la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau ºi se pogorau pe scara aceea.
Geneza 41.1;Iov 33.15;Ioan 1.51;Evr 1.14;
13 ªi Domnul stãtea deasupra (Sau: lîngã el.) ei, ºi zicea: Eu sînt Domnul, Dumnezeul tatãlui tãu Avraam, ºi Dumnezeul lui Isaac." Pãmîntul pe care eºti culcat, þi-l voi da þie ºi seminþei tale.
Geneza 35.1;Geneza 48.3;Geneza 26.24;Geneza 13.15;Geneza 35.12;
14 Sãmînþa ta va fi ca pulberea pãmîntului; te vei întinde la apus ºi la rãsãrit, la meazã-noapte ºi la meazã-zi; ºi toate familiile pãmîntului vor fi binecuvîntate în tine ºi în sãmînþa ta.
Geneza 13.16;Geneza 13.14;Deut 12.20;
15 Iatã, Eu sînt cu tine; te voi pãzi pretutindeni pe unde vei merge, ºi te voi aduce înapoi în þara aceasta; cãci nu te voi pãrãsi , pînã nu voi împlini ce-þi spun."
Geneza 12.3;Geneza 18.18;Geneza 22.18;Geneza 26.4;Geneza 28.20-21;Geneza 26.24;Geneza 31.3;Geneza 48.16;Ps 121.5-8;Geneza 35.6;Geneza ;Deut 31.6-8;Ios 1.5;1Imp 8.57;Evr 13.5;
16 Iacov s-a trezit din somn, ºi a zis: Cu adevãrat, Domnul este în locul acesta, ºi eu n-am ºtiut."
Num 23.19;
17 I-a fost fricã, ºi a zis: Cît de înfricoºat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!"
18 ªi Iacov s-a sculat dis de dimineaþã, a luat piatra pe care o pusese cãpãtîi, a pus-o ca stîlp de aducere aminte, ºi a turnat untdelemn pe vîrful ei.
Exod 3.5;Ios 5.15;Geneza 31.13-45;Geneza 35.14;
19 A dat locului acestuia numele Betel (Adicã, tîlmãcit: Casa lui Dumnezeu.); dar mai înainte cetatea se chema Luz.
Lev 8.10-12;Num 7.1;
20 Iacov a fãcut o juruinþã, ºi a zis: Dacã va fi Dumnezeu cu mine ºi mã va pãzi în timpul cãlãtoriei pe care o fac, dacã-mi va da pîne sã mãnînc ºi haine sã mã îmbrac,
Jud 1.23-26;Osea 4.15;Geneza 31.13;Jud 11.30;2Sam 15.8;Geneza 28.15;
21 ºi dacã mã voi întoarce în pace în casa tatãlui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu;
1Tim 6.8;Jud 11.31;2Sam 19.24.30;
22 piatra aceasta, pe care am pus-o ca stîlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu, ºi Îþi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da."
Deut 26.17;2Sam 15.8;2Imp 5.17;Geneza 35.7-14;Lev 27.30;

Cap. 29

1 Iacov a pornit la drum, ºi s-a dus în þara celor ce locuiesc la Rãsãrit.
2 S-a uitat înainte, ºi iatã cã pe cîmp era o fîntînã; ºi lîngã ea erau trei turme de oi, cari se odihneau; cãci la fîntîna aceasta obicinuiau ciobanii sã-ºi adape turmele. ªi piatra de pe gura fîntînii era mare.
3 Toate turmele se strîngeau acolo; ciobanii prãvãleau piatra de pe gura fîntînii, adãpau turmele, ºi apoi puneau piatra iar㺠la loc pe gura fîntînii.
4 Iacov a zis pãstorilor: Fraþilor, de unde sînteþi?" Din Haran," au rãspuns ei.
5 El le-a zis: Cunoaºteþi pe Laban, fiul lui Nahor? " Îl cunoaºtem, " i-au rãspuns ei.
6 El le-a zis: Este sãnãtos? " Sãnãtos", au rãspuns ei. ªi tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile.
Geneza 43.27;
7 El a zis: Iatã, soarele este încã sus, ºi-i prea devreme ca sã strîngeþi vitele: adãpaþi oile, apoi duceþi-vã ºi paºteþi-le iarãº."
8 Ei au rãspuns: Nu putem, pînã nu se vor strînge toate turmele; atunci se prãvãleºte piatra de pe gura fîntînii, ºi vom adãpa oile."
9 Pe cînd le vorbea el încã, vine Rahela cu oile tatãlui sãu; cãci ea le pãzea.
Exod 2.16;
10 Cînd a vãzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, ºi turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prãvãlit piatra de pe gura fîntînii, ºi a adãpat turma lui Laban, fratele mamei sale.
Exod 2.17;
11 Apoi Iacov a sãrutat pe Rahela, ºi a început sã plîngã tare.
Geneza 33.4;Geneza 45.14-15;
12 Iacov a spus Rahelei cã este rudã cu tatãl ei, cã este fiul Rebecii. ªi ea a dat fuga de a spus tatãlui sãu.
Geneza 13.8;Geneza 14.14-16;Geneza 24.28;
13 Cum a auzit Laban de Iacov, fiul sorei sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrãþiºat, l-a sãrutat, ºi l-a adus în casã. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întîmplate.
Geneza 24.29;
14 ªi Laban i-a zis: Cu adevãrat, tu eºti os din oasele mele, ºi carne din carnea mea!" Iacov a stat la Laban o lunã.
Geneza 2.23;Jud 9.2;2Sam 5.1;2Sam 19.12-13;
15 Apoi Laban a zis lui Iacov: Fiindcã eºti rudã cu mine, sã-mi slujeºti oare degeaba? Spune-mi ce simbrie vrei?"
16 Laban însã avea douã fete: cea mai mare se numea Lea, ºi cea mai micã Rahela.
17 Lea avea ochii slabi; dar Rahela era frumoasã la staturã ºi mîndrã la faþã.
18 Iacov iubea pe Rahela, ºi a zis: Îþi voi sluji ºapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai micã."
Geneza 31.41;2Sam 3.14;
19 ªi Laban a rãspuns: Mai bine sã þi-o dau þie, decît s-o dau altuia. Rãmîi la mine!"
20 Astfel Iacov a slujit ºapte ani pentru Rahela; ºi anii aceºtia i s-au pãrut ca vreo cîteva zile, pentrucã o iubea.
Geneza 30.26;Ose 12.12;
21 În urmã Iacov a zis lui Laban: Dã-mi nevasta, cãci mi s-a împlinit sorocul, ca sã intru la ea."
Jud 15.1;
22 Laban a adunat pe toþi oamenii locului ºi a fãcut un ospãþ.
Jud 14.10;Ioan 2.1-2;
23 Seara, a luat pe fiicã-sa Lea, ºi a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea.
24 ªi Laban a dat ca roabã fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa.
25 A doua zi dimineaþã, iatã cã era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban: Ce mi-ai fãcut? Nu þi-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înºelat?"
26 Laban a rãspuns: În locul acesta nu-i obicei sã se dea cea mai tînãrã înaintea celei mai mari.
27 Isprãveºte sãptãmîna cu aceasta, ºi-þi vom da ºi pe cealaltã pentru slujba, pe care o vei mai face la mine alþi ºapte ani."
Jud 14.12;
28 Iacov a fãcut aºa, ºi a isprãvit sãptãmîna cu Lea; apoi Laban i-a dat de nevastã pe fiicã-sa Rahela.
29 ªi Laban a dat ca roabã fetei sale Rahela, pe roaba sa Bilha.
30 Iacov a intrat ºi la Rahela, pe care o iubea mai mult decît pe Lea; ºi a mai slujit la Laban alþi ºapte ani.
Geneza 29.20;Deut 21.15;Geneza 30.26;Geneza 31.41;Osea 12.12;
31 Domnul a vãzut cã Lea nu era iubitã; ºi a fãcut-o sã aibã copii, pe cînd Rahela era stearpã.
Ps 127.3;Geneza 30.1;
32 Lea a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu, cãruia i-a pus numele Ruben ( Vedeþi fiu); cãci", a zis ea, Domnul a vãzut mîhnirea mea, ºi acum bãrbatul meu are sã mã iubeascã negreºit."
Exod 3.7;Exod 4.31;Deut 26.7;Ps 25.18;Ps 106.44;
33 A rãmas iar㺠însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu; ºi a zis: Domnul a auzit cã nu eram iubitã, ºi mi-a dat ºi pe acesta." De aceea, i-a pus numele Simeon ( Ascultare).
34 Iar a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu; ºi a zis: De data aceasta, bãrbatul meu se va alipi de mine, cãci i-am nãscut trei fii." De aceea i-a pus numele Levi ( Alipire).
35 A rãmas iar㺠însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu; ºi a zis: De data aceasta, voi lãuda pe Domnul." Deaceea i-a pus numele Iuda (Lãudat fie Domnul). ªi a încetat sã mai nascã.
Mat 1.2;

Cap. 30

1 Cînd a vãzut Rahela cã nu face copii lui Iacov, a pismuit pe soru-sa, ºi a zis lui Iacov: Dã-mi copii, ori mor!"
Geneza 29.31;Geneza 37.11;Iov 5.2;
2 Iacov s-a mîniat pe Rahela, ºi a zis: Sînt eu oare în locul lui Dumnezeu, care te-a oprit sã ai copii?"
Geneza 16.2;1Sam 1.5;Ps 128.3;
3 Ea a zis: Iatã roaba mea Bilha; culcã-te cu ea, ca sã nascã pe genunchii mei, ºi sã am ºi eu copii prin ea."
Geneza 16.2;Geneza 50.23;Iov 3.12;Geneza 16.2;
4 ªi i-a dat de nevastã pe roaba ei Bilha; ºi Iacov s-a culcat cu ea.
Geneza 16.3;Geneza 35.22;
5 Bilha a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut lui Iacov un fiu.
6 Rahela a zis: Mi-a fãcut Dumnezeu dreptate, ºi mi-a auzit glasul, ºi mi-a dãruit un fiu." De aceea i-a pus numele Dan ( A judecat).
Ps 35.24;Ps 43.1;Plîn 3.59;
7 Bilha, roaba Rahelii, a rãmas iar însãrcinatã, ºi a nãscut lui Iacov un al doilea fiu.
8 Rahela a zis: Am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele, ºi am biruit." Deaceea i-a pus numele Neftali ( Luptele lui Dumnezeu).
Mat 4.13;
9 Cînd a vãzut Lea cã nu mai naºte, a luat pe roaba sa Zilpa, ºi a dat-o lui Iacov de nevastã.
Geneza 30.4;
10 Zilpa, roaba Leii, a nãscut lui Iacov un fiu.
11  Cu noroc!" a zis Lea. De aceea i-a pus numele Gad (Noroc).
12 Zilpa, roaba Leii, a nãscut un al doilea fiu lui Iacov.
13  Ce fericitã sînt!" a zis Lea; cãci femeile mã vor numi fericitã. De aceea i-a pus numele Aºer ( Fericit).
Prov 31.28;Luc 1.48;
14 Ruben a ieºit odatã afarã, pe vremea seceratului grîului, ºi a gãsit mandragore pe cîmp. Le-a adus mamei sale Lea. Atunci Rahela a zis Leii: Dã-mi, te rog, din mandragorele fiului tãu."
Geneza 25.30;
15 Ea i-a rãspuns: Nu-þi ajunge cã mi-ai luat bãrbatul, de vrei sã iei ºi mandragorele fiului meu?" ªi Rahela a zis: Ei bine! poate sã se culce cu tine în noaptea aceasta, pentru mandragorele fiului tãu."
Num 16.9-13;
16 Seara, pe cînd se întorcea Iacov dela cîmp, Lea i-a ieºit înainte, ºi a zis: La mine ai sã vii, cãci te-am cumpãrat cu mandragorele fiului meu." ªi în noaptea aceea s-a culcat cu ea.
17 Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut lui Iacov al cincilea fiu.
18 Lea a zis: M-a rãsplãtit Dumnezeu, pentrucã am dat bãrbatului meu pe roaba mea." De aceea i-a pus numele Isahar (Rãsplãtire).
19 Lea a rãmas iar㺠însãrcinatã, ºi a nãscut un al ºaselea fiu lui Iacov.
20 Lea a zis: Frumos dar mi-a dat Dumnezeu! De data aceasta, bãrbatul meu va locui cu mine, cãci i-am nãscut ºase fii." Deaceea i-a pus numele Zabulon (Locuinþã).
Mat 4.13;
21 În urmã, a nãscut o fatã, cãreia i-a pus numele Dina (Judecatã).
22 Dumnezeu ªi-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o, ºi a fãcut-o sã aibã copii.
Geneza 8.1;1Sam 1.19;Geneza 29.31;
23 Ea a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu; ºi a zis: Mi-a luat Dumnezeu ocara!"
1Sam 1.6;Isa 4.1;Luc 1.25;
24 ªi i-a pus numele Iosif (Adaos), zicînd: Domnul sã-mi mai adauge un fiu!"
Geneza 35.17;
25 Dupã ce a nãscut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban: Lasã-mã sã plec, ca sã mã duc acasã, în þara mea.
Geneza 24.54-56;Geneza 18.33;Geneza 31.55;Deut 28.11;
26 Dã-mi nevestele ºi copiii, pentru cari þi-am slujit, ºi voi pleca; fiindcã ºtii ce slujbã þi-am fãcut."
Geneza 29.20-30;
27 Laban i-a zis: Dacã am cãpãtat trecere înaintea ta, mai zãboveºte; vãd bine cã Domnul m-a binecuvîntat din pricina ta;
Geneza 39.3-5;Geneza 16.24;
28 hotãrãºte-mi simbria ta, ºi þi-o voi da."
Geneza 29.15;
29 Iacov i-a rãspuns: ªtii cum þi-am slujit, ºi cum þi-au propãºit vitele cu mine;
Geneza 31.6-40;Mat 24.45;Tit 2.10;
30 cãci puþinul pe care-l aveai înainte de venirea mea, a crescut mult, ºi Domnul te-a binecuvîntat ori încotro am mers eu. Acum, cînd am sã muncesc ºi pentru casa mea?"
1Tim 5.8;
31 Laban a zis: Ce sã-þi dau?" ªi Iacov a rãspuns: Sã nu-mi dai nimic. Dacã te învoieºti cu ce-þi voi spune, îþi voi paºte turma ºi mai departe, ºi o voi pãzi.
32 Azi am sã trec prin toatã turma ta; am sã pun deoparte din oi orice miel sein ºi pestriþ ºi orice miel negru, ºi din capre tot ce este pestriþ ºi sein. Aceasta sã fie simbria mea.
Geneza 31.8;
33 Iatã cum se va dovedi cinstea mea: deacum încolo, cînd ai sã vii sã-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein ºi pestriþ între capre ºi negru între miei, ºi se va gãsi la mine, sã fie socotit ca furat."
Ps 37.6;
34 Laban a zis: Bine! fie aºa cum ai zis."
35 În aceeaº zi, a pus deoparte þapii bãlþaþi ºi pestriþi, toate caprele seine ºi pestriþe, toate cele ce aveau alb pe ele, ºi toþi mieii cari erau negri. Le-a dat în mînile fiilor sãi.
36 Apoi a pus o depãrtare de trei zile de drum între el ºi Iacov; ºi Iacov pãºtea celelalte oi ale lui Laban.
37 Iacov a luat nuiele verzi de plop, de migdal ºi de platan; a despoiat de pe ele fãºii de coajã, ºi a fãcut sã se vadã albeaþa care era pe nuiele.
Geneza 31.9-12;
38 Apoi a pus nuielele, pe cari le despoiase de coajã în jgheaburi, în adãpãtori, subt ochii oilor cari veneau sã bea, ca atunci cînd vor veni sã bea, sã zãmisleascã.
39 Oile zãmisleau uitîndu-se la nuiele, ºi fãceu miei bãlþaþi, seini ºi pestriþi.
40 Iacov despãrþea mieii aceºtia, ºi abãtea feþele oilor din turma lui Laban cãtre cele seine ºi bãlþate. ªi-a fãcut astfel turme deosebite, pe cari nu le-a împreunat cu turma lui Laban.
41 Oridecîteori se înferbîntau oile cele mai tari, Iacov punea nuielele în jghiaburi, subt ochii oilor, ca ele sã zãmisleascã uitîndu-se la nuiele.
42 Cînd oile erau slabe, nu punea nuielele; aºa cã cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari pentru Iacov.
43 Omul acela s-a îmbogãþit astfel din ce în ce mai mult; a avut multe turme, robi ºi roabe, cãmile ºi mãgari.
Geneza 30.30;Geneza 13.2;Geneza 24.35;Geneza 26.13-14;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu