Biblia - Vechiul Testament - Geneza - Cap - 11 - 20

Biblia - Vechiul Testament - Geneza - Cap - 11 - 20
Cap. 11
1 Tot pãmîntul avea o singurã limbã ºi aceleaºi cuvinte.
2 Pornind ei înspre rãsãrit, au dat peste o cîmpie în þara ªinear; ºi au descãlecat acolo.

3 ªi au zis unul cãtre altul: Haidem! sã facem cãrãmizi, ºi sã le ardem bine în foc." ªi cãrãmida le-a þinut loc de piatrã, iar smoala le-a þinut loc de var.
4 ªi au mai zis: Haidem! sã ne zidim o cetate ºi un turn al cãrui vîrf sã atingã cerul, ºi sã ne facem un nume, ca sã nu fim împrãºtiaþi pe toatã faþa pãmîntului."
Deut 1.28;
5 Domnul S-a pogorît sã vadã cetatea ºi turnul, pe care-l zideau fiii oamenilor.
Geneza 18.21;
6 ªi Domnul a zis: Iatã, ei sînt un singur popor, ºi toþi au aceeaºi limbã; ºi iatã de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împedeca sã facã tot ce ºi-au pus în gînd.
Geneza 9.19;Fapt 17.26;Geneza 11.1;Ps 2.1;
7 Haidem! sã Ne pogorîm ºi sã le încurcãm acolo limba, ca sã nu-ºi mai înþeleagã vorba unii altora."
Geneza 1.26;Ps 2.4;Fapt 2.4-6;Geneza 42.23;Deut 28.49;Ier 5.15;1Cor 14.2-11;
8 ªi Domnul i-a împrãºtiat de acolo pe toatã faþa pãmîntului; aºa cã au încetat sã zideascã cetatea.
Luc 1.51;Geneza 10.25-32;
9 De aceea cetatea a fost numitã Babel (Adicã: Împãrþire.), cãci acolo a încurcat Domnul limba întregului pãmînt, ºi de acolo i-a împrãºtiat Domnul pe toatã faþa pãmîntului.
1Cor 14.23;
10 Iatã spiþa neamului lui Sem. La vîrsta de o sutã de ani, Sem a nãscut pe Arpacºad, la doi ani dupã potop.
Geneza 10.22;1Cron 1.17;
11 Dupã naºterea lui Arpacºad, Sem a trãit cincisute de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
12 La vrîsta de treizeci ºi cinci de ani, Arpacºad a nãscut pe ªelah.
Luc 3.36;
13 Dupã naºterea lui ªelah, Arpacºad a mai trãit patrusute trei ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
14 La vrîsta de treizeci de ani, ªelah a nãscut pe Eber.
15 Dupã naºterea lui Eber, ªelah a mai trãit patrusute trei ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
16 La vîrsta de treizeci ºi patru de ani, Eber a nãscut pe Peleg.
1Cron 1.19;Luc 3.35;
17 Dupã naºterea lui Peleg, Eber a mai trãit patrusute treizeci de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
18 La vîrsta de treizeci de ani, Peleg a nãscut pe Reu.
19 Dupã naºterea lui Reu, Peleg a mai trãit douãsute nouã ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
20 La vîrsta de treizeci ºi doi de ani, Reu a nãscut pe Serug.
Luc 3.35;
21 Dupã naºterea lui Serug, Reu a mai trãit douãsute ºapte ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
22 La vîrsta de treizeci de ani, Serug a nãscut pe Nahor.
23 Dupã naºterea lui Nahor, Serug a mai trãit douã sute de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
24 La vîrsta de douãzeci ºi nouã de ani, Nahor a nãscut pe Terah.
Luc 3.34;
25 Dupã naºterea lui Terah, Nahor a mai trãit o sutã nouãsprezece ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
26 La vîrsta de ºaptezeci de ani, Terah a nãscut pe Avram, pe Nahor ºi pe Haran.
Ios 24.2;1Cron 1.26;
27 Iatã spiþa neamului lui Terah. Terah a nãscut pe Avram, pe Nahor ºi pe Haran.- Haran a nãscut pe Lot.
28 ªi Haran a murit în faþa tatãlui sãu Terah, în þara în care se nãscuse, în Ur în Haldea.-
29 Avram ºi Nahor ºi-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, ºi numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatãl Milcãi ºi Iscãi.
Geneza 17.15;Geneza 20.12;Geneza 22.20;
30 Sarai era stearpã: n-avea copii deloc.
Geneza 16.1-2;Geneza 18.11-12;
31 Terah a luat pe fiul sãu Avram, ºi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului sãu, ºi pe Sarai, noru-sa, nevasta fiului sãu Avram. Au ieºit împreunã din Ur din Haldea, ca sã meargã în þara Canaan. Au venit pînãla Haran, ºi s-au aºezat acolo.
Geneza 12.1;Neem 9.7;Fapt 7.4;Geneza 10.19;
32 Zilele lui Terah au fost de douã sute cinci ani; ºi Terah a murit în Haran.

Cap. 12

1 Domnul zisese lui Avram: Ieºi din þara ta, din rudenia ta, ºi din casa tatãlui tãu, ºi vino în þara pe care þi-o voi arãta.
Geneza 15.7;Isa 41.2;Fapt 7.3;Evr 11.8;
2 Voi face din tine un neam mare, ºi te voi binecuvînta; îþi voi face un nume mare, ºi vei fi o binecuvîntare.
Geneza 17.6;Geneza 18.18;Deut 26.5;1Imp 3.8;Geneza 24.35;Geneza 28.4;Gal 3.14;
3 Voi binecuvînta pe ceice te vor binecuvînta, ºi voi blestema pe cei ce te vor blestema; ºi toate familiile pãmîntului vor fi binecuvîntate în tine.
Geneza 27.29;Exod 23.22;Num 24.9;Geneza 18.18;Geneza 22.18;Geneza 26.4;Ps 72.17;Fapt 3.25;Gal 3.8;
4 Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, ºi a plecat ºi Lot împreunã cu el. Avram avea ºaptezeci ºi cinci de ani, cînd a ieºit din Haran.
5 Avram a luat pe Sarai, nevastã-sa, ºi pe Lot, fiul fratelui sãu, împreunã cu toate averile, pe cari le strînseserã ºi cu toate slugile pe cari le cîºtigaserã în Haran. Au plecat în þara Canaan, ºi au ajuns în þara Canaan.
Geneza 14.14;Geneza 11.31;
6 Avram a strãbãtut þara pînã la locul numit Sihem, pînã la stejarul lui More. Cananiþii erau atunci în þarã.
Evr 11.9;Deut 11.30;Jud 7.1;Geneza 10.18-19;Geneza 13.7;
7 Domnul S-a arãtat lui Avram, ºi i-a zis: Toatã þara aceasta o voi da seminþei tale." ªi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arãtase.
Geneza 17.1;Geneza 13.15;Geneza 17.8;Ps 105.9-11;Geneza 13.4;
8 De acolo a pornit spre munte, la rãsãrit de Betel, ºi ºi-a întins cortul, avînd Betelul la apus ºi Ai la rãsãrit. A zidit ºi acolo un altar Domnului, ºi a chemat Numele Domnului.
Geneza 13.4;
9 Avram ºi-a urmat drumul, înaintînd mereu spre meazãzi.
Geneza 13.3;
10 A venit însã o foamete în þarã; ºi Avram s-a pogorît în Egipt, ca sã locuiascã pentru cîtãva vreme acolo; cãci era mare foamete în þarã.
Geneza 26.1;Ps 105.13;Geneza 43.1;
11 Cînd era aproape sã intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: Iatã, ºtiu cã eºti o femeie frumoasã la faþã.
Geneza 12.14;Geneza 26.7;
12 Cînd te vor vedea Egiptenii, vor zice: Aceasta este nevasta lui! ªi pe mine mã vor omorî, iar pe tine te vor lãsa cu viaþã.
Geneza 20.11;Geneza 26.7;
13 Spune, rogu-te, cã eºti sora mea, ca sã-mi meargã bine din pricina ta, ºi sufletul meu sã trãiascã datoritã þie."
Geneza 20.5-13;Geneza 26.7;
14 Cînd a ajuns Avram în Egipt, Egiptenii au vãzut cã nevasta lui era foarte frumoasã.
Geneza 39.7;Mat 5.28;
15 Slujbaºii cei mai de frunte ai lui Faraon au vãzut-o ºi ei, ºi au lãudat-o la Faraon; ºi femeia a fost adusã în casa lui Faraon.
Geneza 20.2;
16 Pe Avram l-a primit bine din pricina ei; ºi Avram a cãpãtat oi, boi, mãgari, robi ºi roabe, mãgãriþe ºi cãmile.
Geneza 20.14;
17 Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon ºi casa lui, din pricina nevestei lui Avram Sarai.
Geneza 20.18;1Cron 16.2;Ps 105.14;Evr 13.4;
18 Atunci Faraon a chemat pe Avram, ºi i-a zis: Ce mi-ai fãcut? Pentruce nu mi-ai spus cã este nevastã-ta?
Geneza 20.9;Geneza 26.10;
19 De ce ai zis: Este sora mea, ºi am luat-o astfel de nevastã? Acum, iatã-þi nevasta; ia-o, ºi pleacã!"
20 ªi Faraon a dat poruncã oamenilor lui sã-l petreacã pe el, pe nevastã-sa ºi tot ce avea.
Prov 21.1;

Cap. 13

1 Avram s-a suit din Egipt în þara dela meazãzi, el, nevastã-sa, ºi tot ce avea, împreunã cu Lot.
Geneza 12.9;
2 Avram era foarte bogat în vite, în argint, ºi în aur.
Geneza 24.35;Ps 112.3;Prov 10.22;
3 Din þara dela meazãzi s-a îndreptat ºi a mers pînã la Betel, pînã la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel ºi Ai,
Geneza 12.8-9;
4 în locul unde era altarul, pe care-l fãcuse mai înainte. ªi acolo, Avram a chemat Numele Domnului.
Geneza 12.7-8;Ps 116.17;
5 Lot, care cãlãtorea împreunã cu Avram, avea ºi el oi, boi ºi corturi.
6 ªi þinutul acela nu-i încãpea sã locuiascã împreunã; cãci averile lor erau aºa de mari, încît nu puteau sã locuiascã împreunã.
Geneza 36.7;
7 S-a iscat o ceartã între pãzitorii vitelor lui Avram ºi pãzitorii vitelor lui Lot. Cananiþii ºi Feresiþii locuiau atunci în þarã.
Geneza 26.20;Geneza 12.6;
8 Avram a zis lui Lot: Te rog, sã nu fie ceartã între mine ºi tine, ºi între pãzitorii mei ºi pãzitorii tãi, cãci sîntem fraþi.
1Cor 6.7;
9 Nu-i oare toatã þara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacã apuci tu la stînga, eu voi apuca la dreapta; dacã apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stînga."
Geneza 20.15;Geneza 34.10;Rom 12.17;Evr 12.14;Iac 3.17;
10 Lot ºi-a ridicat ochii, ºi a vãzut cã toatã Cîmpia Iordanului era bine udatã în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma ºi Gomora, pînã la Þoar , era ca o grãdinã a Domnului, ca þara Egiptului.
Geneza 19.17;Deut 34.3;Ps 107.34;Geneza 19.24-25;Geneza 2.10;Isa 51.3;Geneza 14.2-8;Geneza 19.22;
11 Lot ºi-a ales toatã Cîmpia Iordanului, ºi a mers spre rãsãrit. Astfel s-au despãrþit ei unul de altul.
12 Avram a locuit în þara Canaan, iar Lot a locuit în cetãþile din Cîmpie, ºi ºi-a întins corturile pînã la Sodoma.
Geneza 19.29;Geneza 14.12;Geneza 19.1;2Pet 2.7-8;
13 Oamenii din Sodoma erau rãi, ºi afarã din cale de pãcãtoºi împotriva Domnului.
Geneza 18.24;Ezec 16.49;2Pet 2.7-8;Geneza 6.11;
14 Domnul a zis lui Avram, dupã ce s-a despãrþit Lot de el: Ridicã-þi ochii, ºi, din locul în care eºti, priveºte spre meazã noapte ºi spre meazã zi, spre rãsãrit ºi spre apus;
Geneza 13.11;Geneza 28.14;
15 cãci toatã þara pe care o vezi, þi-o da þie ºi seminþei tale în veac.
Geneza 12.7;Geneza 15.18;Geneza 17.8;Geneza 24.7;Geneza 25.4;Num 34.12;Deut 34.4;Fapt 7.5;2Cron 20.7;Ps 37.22-29;Ps 112.2;
16 Îþi voi face sãmînþa ca pulberea pãmîntului de mare; aºa cã, dacã poate numãra cineva pulberea pãmîntului, ºi sãmînþa ta va putea sã fie numãratã.
Geneza 15.5;Geneza 22.17;Geneza 26.4;Geneza 28.14;Geneza 32.12;2Exod 32.12;Num 23.10;Deut 1.10;1Imp 4.20;1Cron 7.23;Isa 48.19;Ier 33.22;Rom 4.16-18;Evr 11.12;
17 Scoalã-te, strãbate þara în lung ºi în lat; cãci þie þi-o voi da".
18 Avram ºi-a ridicat corturile, ºi a venit de a locuit lîngã stejarii lui Mamre, cari sînt lîngã Hebron. ªi acolo a zidit un altar Domnului.
Geneza 14.13;Geneza 35.27;Geneza 37.14;

Cap. 14

1 Pe vremea lui Amrafel, împãratul ªinearului, lui Arioc, împãratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împãratul Elamului, ºi lui Tideal, împãratul Goiimului,
Geneza 10.10;Geneza 11.2;Isa 11.11;
2 s-a întîmplat cã ei au fãcut rãzboi cu Bera, împãratul Sodomei, cu Birºa, împãratul Gomorei, cu ªineab, împãratul Admei, cu ªemeeber, împãratul Þeboimului ºi cu împãratul Belei sau Þoarului.
Deut 29.23;Geneza 19.22;
3 Aceºtia din urmã s-au adunat cu toþii în valea Sidim, adicã Marea Sãratã.
Num 34.12;Deut 3.17;Ios 3.16;Ps 107.34;
4 Timp de doisprezece ani fuseserã supuºi lui Chedorlaomer; ºi în anul al treisprezecelea s-au rãsculat.
Geneza 9.26;
5 Dar, în anul al patrusprezecelea Chedorlaomer ºi împãraþii cari erau cu el au pornit, ºi au bãtut pe Refaimi la Aºterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, pe Emimi la ªave-Chiriataim,
Geneza 15.20;Deut 3.11;Ios 12.4;Ios 13.13;Deut 2.20;Deut 2.10-11;
6 ºi pe Horiþi în muntele lor Seir, pînã la stejarul Paran, care este lîngã pustie.
Deut 2.12-22;
7 Apoi s-au întors, au venit la En-Miºpat, sau Cades, ºi au bãtut pe Amaleciþi pe tot þinutul lor, ca ºi pe Amoriþi, cari locuiau la Haþaþon-Tamar.
2Cron 20.2;
8 Atunci au ieºit împãratul Sodomei, împãratul Gomorei, împãratul Admei, împãratul Þeboimului ºi împãratul Belei sau Þoarului, ºi s-au aºezat în linie de bãtae împotriva lor, în valea Sidim,
9 ºi anume: împotriva lui Chedorlaomer, împãratul Elamului, împotriva lui Tideal, împãratul Goiimului, împotriva lui Amrafel, împãratul ªinearului ºi împotriva lui Arioc, împãratul Elasarului: patru împãraþi împotriva a cinci.
10 Valea Sidim era acoperitã cu fîntîni de smoalã. Împãratul Sodomei ºi împãratul Gomorei au luat-o la fugã, ºi au cãzut în ele; ceilalþi au fugit spre munte.
Geneza 11.3;Geneza 19.17-30;
11 Biruitorii au luat toate bogãþiile Sodomei ºi Gomorei, ºi toate merindele lor, ºi au plecat.
Geneza 14.16.21;
12 Au luat ºi pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma; au luat ºi averile lui, ºi au plecat.
Geneza 12.5;Geneza 13.12;
13 A venit unul, care scãpase, ºi a dat de ºtire lui Avram, Evreul; acesta locuia lîngã ºtejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Eºcol, ºi fratele lui Aner, cari fãcuserã legãturã de pace cu Avram.
Geneza 13.18;Geneza 14.24;
14 Cum a auzit Avram cã fratele sãu fusese luat prins de rãzboi, a înarmat treisute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, nãscuþi în casa lui, ºi a urmãrit pe împãraþii aceia pînã la Dan .
Geneza 13.8;Geneza 15.3;Geneza 17.12-27;Ecl 2.7;Deut 34.1;Jud 18.29;
15 ªi-a împãrþit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bãtut, ºi i-a urmãrit pînã la Hoba, care este la stînga Damascului.
Isa 41.2-3;
16 A adus înapoi toate bogãþiile; a luat înapoi ºi pe fratele sãu Lot, cu averile lui, precum ºi pe femei, ºi norodul.
Geneza 14.11-12;
17 Dupãce s-a întors Avram dela înfrîngerea lui Chedorlaomer ºi a împãraþilor cari erau împreunã cu el, împãratul Sodomei i-a ieºit în întîmpinare în valea ªave, sau Valea Împãratului .
Evr 7.1;Jud 11.34;1Sam 18.6;2Sam 18.18;
18 Melhisedec, împãratul Salemului, a adus pîne ºi vin: el era preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt.
Evr 7.1;Ps 110.4;Evr 5.6;Mic 6.6;Fapt 16.17;
19 Melhisedec a binecuvîntat pe Avram, ºi a zis: Binecuvîntat sã fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului ºi al pãmîntului.
Rut 3.10;2Sam 2.5;Ver 22;Mat 11.25;
20 Binecuvîntat sã fie Dumnezeul Cel Prea Înalt, care a dat pe vrãjmaºii tãi în mînile tale!" ªi Avram i-a dat zeciuialã din toate.
Geneza 24.27;Evr 7.4;
21 Împãratul Sodomei a zis lui Avram: Dã-mi oamenii, ºi þine bogãþiile pentru tine."
22 Avram a rãspuns împãratului Sodomei: Ridic mîna spre Domnul, Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului ºi al pãmîntului,
Exod 6.8;Dan 12.7;Apoc 10.5-6;Geneza 14.19;Geneza 21.33;
23 ºi jur cã nu voi lua nimic din tot ce este al tãu, nici mãcar un fir de aþã, nici mãcar o curea de încãlþãminte, ca sã un zici: Am îmbogãþit pe Avram. Nimic pentru mine!
Est 9.15-16;
24 afarã de ce au mîncat flãcãii, ºi partea oamenilor cari au mers cu mine, Aner, Eºcol ºi Mamre: ei pot sã-ºi ia partea lor!"
Geneza 14.13;

Cap. 15

1 Dupã aceste întîmplãri, Cuvîntul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie, ºi a zis: Avrame, nu te teme; Eu sînt scutul tãu, ºi rãsplata ta cea foarte mare."
Dan 10.1;Fapt 10.10-11;Geneza 26.24;Dan 10.12;Luc 1.13-30;Ps 3.3;Ps 5.12;Ps 84.11;Ps 91.4;Ps 119.114;Ps 16.5;Ps 58.11;Prov 11.18;
2 Avram a rãspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Cãci mor fãrã copii; ºi moºtenitorul casei mele este Eliezer din Damasc."
Fapt 7.5;
3 ªi Avram a zis: Iatã cã nu mi-ai dat sãmînþã, ºi slujitorul nãscut în casa mea va fi moºtenitorul meu."
Geneza 14.14;
4 Atunci Cuvîntul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moºtenitorul tãu, ci cel ce va ieºi din tine, acela va fi moºtenitorul tãu."
2Sam 7.12;2Sam 16.11;2Cron 32.21;
5 ªi, dupã ce l-a dus afarã, i-a zis: Uitã-te spre cer, ºi numãrã stelele, dacã poþi sã le numeri." ªi i-a zis: Aºa va fi sãmînþa ta."
Ps 147.4;Ier 33.22;Geneza 22.17;Exod 32.13;Deut 1.10;Deut 10.22;1Cron 27.23;Rom 4.18;Evr 11.12;Geneza 13.16;
6 Avram a crezut pe Domnul, ºi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihãnire.
Rom 4.3-22;Gal 3.6;Iac 2.23;Ps 106.31;
7 Domnul i-a mai zis: Eu sînt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca sã-þi dau în stãpînire þara aceasta."
Geneza 12.1;Geneza 11.28-31;Ps 105.44-42;Rom 4.14;
8 Avram a rãspuns: Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaºte cã o voi stãpîni?"
Geneza 24.13-14;Jud 6.17-37;1Sam 14.9-10;2Imp 20.6;Luc 1.18;
9 ªi Domnul i-a zis: Ia o juncanã de trei ani, o caprã de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea ºi un pui de porumbel."
10 Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în douã,ºi a pus fiecare bucatã una în faþa alteia; dar pasãrile nu le-a despicat.
Ier 34.18-19;Lev 1.17;
11 Pãsãrile rãpitoare s-au nãpustit peste stîrvuri; dar Avram le-a izgonit.
12 La apusul soarelui, un somn adînc a cãzut peste Avram; ºi iatã cã l-a apucat o groazã ºi un mare întunerec.
Geneza 2.21;Iov 4.13;
13 ªi Domnul a zis lui Avram: Sã ºtii hotãrît cã sãmînþa ta va fi strãinã într-o þarã, care nu va fi a ei; acolo va fi robitã, ºi o vor apãsa greu, timp de patru sute de ani.
Exod 12.40;Ps 105.23;Fapt 7.6;Exod 1.11;Ps 105.25;
14 Dar pe neamul cãruia îi va fi roabã, îl voi judeca Eu: ºi pe urmã va ieºi deacolo cu mari bogãþii.
Exod 6.6;Deut 6.22;Exod 12.36;Ps 105.37;
15 Tu vei merge în pace la pãrinþii tãi; vei fi îngropat dupã o bãtrîneþã fericitã.
Iov 5.26;Fapt 13.36;Geneza 25.8;
16 În al patrulea neam, ea se va întoarce aici; cãci nelegiuirea Amoriþilor nu ºi-a atins încã vîrful."
Exod 12.40;1Imp 21.26;Dan 8.23;Mat 23.32;1Tes 2.16;
17 Dupã ce a asfinþit soarele, s-a fãcut un întunerec adînc; ºi iatã cã a ieºit un fum ca dintr-un cuptor, ºi niºte flãcãri au trecut printre dobitoacele despicate.
Ier 34.18-19;
18 În ziua aceea, Domnul a fãcut un legãmînt cu Avram, ºi i-a zis: Seminþei tale dau þara aceasta, dela rîul Egiptului pînã la rîul cel mare, rîul Eufrat,
Geneza 24.7;Geneza 12.7;Geneza 13.15;Geneza 26.4;Exod 23.31;Num 34.3;Deut 1.7;Deut 11.24;Deut 34.4;Ios 1.4;1Imp 4.21;2Cron 9.26;Neem 9.8;Ps 105.11;Isa 27.12;
19 ºi anume; þara Cheniþilor, a Cheniziþilor, a Cadmoniþilor,
20 a Hetiþilor, a Fereziþilor, a Refaimiþilor,
21 a Amoriþilor, a Cananiþilor, a Ghirgasiþilor ºi a Iebusiþilor."

Cap. 16

1 Sarai, nevasta lui Avram, nu-i nãscuse deloc copii. Ea avea o roabã egipteancã numitã Agar .
Geneza 15.2-3;Geneza 21.9;Gal 4.24;
2 ªi Sarai a zis lui Avram: Iatã, Domnul m-a fãcut stearpã; intrã , te rog, la roaba mea; poate cã voi avea copii dela ea." Avram a ascultat cele spuse de Sarai.
Geneza 30.3;Geneza 20.18;Geneza 30.2;1Sam 1.5-6;Geneza 30.3-9;Geneza 3.17;
3 Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, ºi a dat-o de nevastã bãrbatului sãu Avram, dupã ce Avram locuise ca strãin zece ani în þara Canaan.
Geneza 12.5;
4 El a intrat la Agar, ºi ea a rãmas însãrcinatã. Cînd s-a vãzut ea însãrcinatã, a privit cu dispreþ pe stãpînã-sa.
2Sam 6.16;Prov 30.21-23;
5 ªi Sarai a zis lui Avram: Asupra ta sã cadã batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi þi-am dat în braþe pe roaba mea; ºi ea, cînd a vãzut cã a rãmas însãrcinatã, m-a privit cu dispreþ. Sã judece Domnul între mine ºi tine!"
Geneza 31.53;1Sam 24.12;
6 Avram a rãspuns Saraiei: Iatã, roaba ta este în mîna ta; fã-i ce-þi place!" Atunci Sarai s-a purtat rãu cu ea; ºi Agar a fugit de ea.
Prov 15.1;1Pet 3.7;Iov 2.6;Ps 106.41-42;Ier 38.5;Exod 2.15;
7 Îngerul Domnului a gãsit-o lîngã un izvor de apã în pustie, ºi anume lîngã izvorul care este pe drumul ce duce la ªur.
Geneza 25.18;Exod 15.22;
8 El a zis: Agar, roaba Saraiei, de unde vii, ºi unde te duci?" Ea a rãspuns: Fug de stãpîna mea Sarai."
9 Îngerul Domnului i-a zis: Intoarce-te la stãpînã-ta, ºi supune-te supt mîna ei."
Tit 2.9;1Pet 2.18;
10 Îngerul Domnului i-a zis: Îþi voi înmulþi foarte mult sãmînþa, ºi ea va fi atît de multã la numãr, cã nu va putea fi numãratã."
Geneza 17.20;Geneza 21.18;Geneza 25.12;
11 Îngerul Domnului i-a zis: Iatã, acum eºti însãrcinatã, ºi vei naºte un fiu, cãruia îi vei pune numele Ismael (Ismael: din douã cuvinte cari înseamnã: Dumnezeu aude.); cãci Domnul a auzit mîhnirea ta.
Geneza 17.19;Mat 1.21;Luc 1.13-31;
12 El va fi ca un mãgar sãlbatic printre oameni; mîna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, ºi mîna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; ºi va locui în faþa tuturor fraþilor lui."
Geneza 21.20;Geneza 25.18;
13 Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: Tu eºti Dumnezeu care mã vede (Evreieºte: El-Roi.)!" Cãci a zis ea: Cu adevãrat, am vãzut aici spatele Celuice m-a vãzut!"
Geneza 31.42;
14 De aceea fîntîna aceea s-a numit Fîntîna Celui viu care mã vede (Evreieºte: Lahai-Roi.) "; ea este între Cades ºi Bared.
Geneza 24.62;Geneza 25.11;Num 13.26;
15 Agar a nãscut lui Avram un fiu; ºi Avram a pus fiului, pe care i l-a nãscut Agar, numele Ismael.
Gal 4.22;Geneza 16.11;
16 Avram era de optzeci ºi ºase de ani, cînd i-a nãscut Agar pe Ismael.

Cap. 17

1 Cînd a fost Avram în vîrstã de nouãzeci ºi nouã ani, Domnul i S-a aratat, ºi i-a zis: Eu sînt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblã înaintea Mea, ºi fii fãrã prihanã .
Geneza 12.1;Geneza 28.3;Geneza 35.11;Exod 6.3;Deut 10.17;Geneza 5.22;Geneza 48.15;1Imp 2.4;1Imp 8.25;2Imp 20.3;Geneza 6.9;Deut 18.13;Iov 1.1;Mat 5.48;
2 Voi face un legãmînt între Mine ºi tine, ºi te voi înmulþi nespus de mult".
Geneza 12.2;Geneza 13.16;Geneza 22.17;
3 Avram s-a aruncat cu faþa la pãmînt; ºi Dumnezeu i-a vorbit astfel:
Geneza 17.17;
4 Iatã legãmîntul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatãl multor neamuri.
Rom 4.11-16;Gal 3.29;
5 Nu te vei mai numi Avram; ci numele tãu va fi Avraam (Avraam vine din dou` cuvinte care înseamnã: tatã al unei mulþimi.); cãci te fac tatãl multor neamuri.
Neem 9.7;Rom 4.17;
6 Te voi înmulþi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; ºi din tine vor ieºi împãraþi.
Geneza 35.11;Geneza 17.16;Geneza 35.11;Mat 1.6;
7 Voi pune legãmîntul Meu între Mine ºi tine ºi sãmînþa ta dupã tine din neam în neam; acesta va fi un legãmînt vecinic, în puterea cãruia, Eu voi fi Dumnezeul tãu ºi al seminþei tale dupã tine.
Gal 3.17;Geneza 26.24;Geneza 28.13;Evr 11.16;Rom 9.8;
8 Þie, ºi seminþei tale dupã tine, îþi voi da þara în care locuieºti acum ca strãin, ºi anume îþi voi da toatã þara Canaanului în stãpînire vecinicã; ºi Eu voi fi Dumnezeul lor. "
Geneza 12.7;Geneza 13.15;Ps 105.9-11;Geneza 23.4;28.4Exod 6.7;Lev 26.12;Deut 4.37;Deut 14.2;Deut 26.18;Deut 29.13;
9 Dumnezeu a zis lui Avraam: Sã pãzeºti legãmîntul Meu, tu ºi sãmînþa ta dupã tine, din neam în neam.
10 Acesta este legãmîntul Meu pe care sã-l pãziþi între Mine ºi voi, ºi sãmînþa ta dupã tine: tot ce este de parte bãrbãteascã între voi sã fie tãiat împrejur.
Fapt 7.8;
11 Sã vã tãiaþi împrejur în carnea prepuþului vostru: ºi acesta sã fie semnul legãmîntului dintre Mine ºi voi.
Fapt 7.8;Rom 4.11;
12 La vîrsta de opt zile, orice copil de parte bãrbãteascã dintre voi sã fie tãiat împrejur, neam dupã neam: fie cã este rob nãscut în casã, fie cã este cumpãrat cu bani dela vreun strãin, care nu face parte din neamul tãu.
Lev 12.13;Luc 2.21;Ioan 7.22;Filp 3.5;
13 Va trebui tãiat împrejur atît robul nãscut în casã cît ºi cel cumpãrat cu bani; ºi astfel legãmîntul Meu sã fie întãrit în carnea voastrã ca un legãmînt vecinic.
14 Un copil de parte bãrbãteascã netãiat împrejur în carnea prepuþului lui, sã fie nimicit din mijlocul neamului sãu: a cãlcat legãmîntul Meu."
Exod 4.24;
15 Dumnezeu a zis lui Avraam: Sã nu mai chemi Sarai pe nevastã-ta Sarai; ci numele ei sã fie Sara.
16 Eu o voi binecuvînta, ºi îþi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvînta, ºi ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar împãraþi de noroade vor ieºi din ea."
Geneza 18.10;Geneza 35.11;Gal 4.31;1Pet 3.6;
17 Avraam s-a aruncat cu faþa la pãmînt ºi a rîs, cãci a zis în inima lui: Sã i se mai nascã oare un fiu unui bãrbat de o sutã de ani? ªi sã mai nascã oare Sara la nouãzeci de ani?"
Geneza 18.12;Geneza 21.6;
18 ªi Avraam a zis lui Dumnezeu: Sã trãiascã Ismael înaintea Ta!"
19 Dumnezeu a zis: Cu adevãrat, nevastã-ta Sara îþi va naºte un fiu; ºi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legãmîntul Meu cu el, ca un legãmînt vecinic pentru sãmînþa lui dupã el.
Geneza 18.10;Geneza 21.2;Gal 4.28;
20 Dar ºi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iatã, îl voi binecuvînta, îl voi face sã creascã, ºi îl voi înmulþi nespus de mult; doisprezece voievozi va naºte, ºi voi face din el un neam mare.
Geneza 16.10;Geneza 25.12-16;Geneza 21.18;
21 Dar legãmîntul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care þi-l va naºte Sara la anul pe vremea aceasta."
Geneza 21.2;
22 Cînd a isprãvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a înãlþat dela Avraam.
23 Avraam a luat pe fiul sãu Ismael, pe toþi ceice se nãscuserã în casa lui, ºi pe toþi robii cumpãraþi cu bani, adicã pe toþi cei de parte bãrbãteascã dintre oamenii din casa lui Avraam, ºi le-a tãiat împrejur carnea prepuþului, chiar în ziua aceea, dupã porunca, pe care i-o dãduse Dumnezeu.
24 Avraam era în vîrstã de nouãzeci ºi nouã de ani, cînd a fost tãiat împrejur în carnea prepuþului sãu.
25 Fiul sãu Ismael era în vîrstã de treisprezece ani, cînd a fost tãiat împrejur în carnea prepuþului sãu.
26 Avraam ºi fiul sãu Ismael au fost tãiaþi împrejur chiar în ziua aceea.
27 ªi toþi oamenii din casa lui: robi nãscuþi în casa lui, sau cumpãraþi cu bani dela strãini, au fost tãiaþi împrejur împreunã cu el.
Geneza 18.19;

Cap. 18

1 Domnul i S-a arãtat la stejarii lui Mamre, pe cînd Avraam ºedea la uºa cortului, în timpul zãdufului zilei.
Geneza 13.18;Geneza 14.13;
2 Avraam a ridicat ochii, ºi s-a uitat: ºi iatã cã trei bãrbaþi stãteau în picioare lîngã el. Cînd i-a vãzut, a alergat înaintea lor, dela uºa cortului, ºi s-a plecat pînã la pãmînt.
Evr 13.2;Geneza 19.1;1Pet 4.9;
3 Apoi a zis: Doamne, dacã am cãpãtat trecere în ochii Tãi, nu trece, rogu-Te, pe lîngã robul Tãu.
4 Îngãduie sã se aducã puþinã apã, ca sã vi se spele picioarele; ºi odihniþi-vã subt copacul acesta.
Geneza 19.2;Geneza 43.24;
5 Am sã mã duc sã iau o bucatã de pîne, ca sã prindeþi la inimã, ºi dupã aceea vã veþi vedea de drum; cãci pentru aceasta treceþi pe lîngã robul vostru." Fã cum ai zis", i-au rãspuns ei.
Jud 6.18;Jud 13.15;Jud 19.5;Ps 104.15;Geneza 19.8;Geneza 33.10;
6 Avraam s-a dus repede în cort la Sara, ºi a zis: Ia repede, trei mãsuri de fãinã albã, frãmîntã, ºi fã turte."
7 ªi Avraam a alergat la vite, a luat un viþel tînãr ºi bun, ºi l-a dat unei slugi sã-l gãteascã în grabã.
8 Apoi a luat unt ºi lapte, împreunã cu viþelul pe care-l gãtise, ºi l-a pus înaintea lor. El însuº a stãtut lîngã ei, sub copac, ºi le-a slujit pãnã ce au mîncat.
Geneza 19.3;
9 Atunci ei i-au zis: Unde este nevastã-ta Sara?" Uite-o în cort," a rãspuns el.
Geneza 24.67;
10 Unul dintre ei a zis: La anul pe vremea aceasta, Mã voi întoarce negreºit la tine; ºi iatã cã Sara , nevastã-ta, va avea un fiu." Sara asculta la uºa cortului, care era înapoia lui.
Geneza 18.14;2Imp 4.16;Geneza 17.19-21;Geneza 21.2;Rom 9.9;
11 Avraam ºi Sara erau bãtrîni, înaintaþi în vîrstã; ºi Sarei nu-i mai venea rînduiala femeilor.
Geneza 17.17;Rom 4.19;Evr 11.11-19;Geneza 31.35;
12 Sara a rîs în sine, zicînd: Acum, cînd am îmbãtrînit, sã mai am pofte? Domnul meu bãrbatul de asemenea este bãtrîn."
Geneza 17.17;Luc 1.18;1Pet 3.6;
13 Domnul a zis lui Avraam: Pentru ce a rîs Sara, zicînd: Cu adevãrat sã mai pot avea copil eu, care sînt bãtrînã?
14 Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mã voi întoarce la tine, ºi Sara va avea un fiu."
Ier 32.17;Zah 8.6;Mat 3.9;Mat 19.26;Luc 1.37;Geneza 17.21;Geneza 18.10;2Imp 4.16;
15 Sara a tãgãduit, ºi a zis: N-am rîs." Cãci i-a fost fricã. Dar El a zis: Ba da, ai rîs."
16 Bãrbaþii aceia s-au sculat sã plece, ºi s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei, sã-i petreacã.
Rom 15.24;3Ioan 6;
17 Atunci Domnul a zis: Sã ascund Eu oare de Avraam ce am sã fac? ...
Ps 25.14;Amos 3.7;Ioan 15.15;
18 Cãci Avraam va ajunge negreºit un neam mare ºi puternic, ºi în el vor fi binecuvîntate toate neamurile pãmîntului.
Geneza 12.3;Geneza 22.18;Fapt 3.25;Gal 3.8;
19 Cãci Eu îl cunosc ºi ºtiu cã are sã porunceascã fiilor lui ºi casei lui dupã el sã þinã Calea Domnului, fãcînd ce este drept ºi bine, pentruca astfel Domnul sã împlineascã faþã de Avraam ce i-a fãgãduit" ...
Deut 4.9-10;Deut 6.7;Ios 24.15;Efes 6.4;
20 ªi Domnul a zis: Strigãtul împotriva Sodomei ºi Gomorei s-a mãrit, ºi pãcatul lor într-adevãr este nespus de greu.
Geneza 4.14;Geneza 19.13;Iac 5.4;
21 Deaceea Mã voi pogorî acum sã vãd dacã în adevãr au lucrat în totul dupã zvonul venit pînã la Mine; ºi dacã nu va fi aºa, voi ºti."
Geneza 11.5;Exod 3.8;Deut 8.2;Deut 13.3;Ios 22.22;Luc 16.15;2Cor 11.11;
22 Bãrbaþii aceia s-au depãrtat, ºi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stãtea tot înaintea Domnului.
Geneza 19.1;Geneza 18.1;
23 Avraam s-a apropiat, ºi a zis: Vei nimici Tu oare ºi pe cel bun împreunã cu cel rãu?"
Evr 10.22;Num 16.22;2Sam 24.17;
24 Poate cã în mijlocul cetãþii sînt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare ºi pe ei, ºi nu vei ierta locul acela din pricina celor cinci zeci de oameni buni, cari sînt în mijlocul ei?
Ier 5.1;
25 Sã omori pe cel bun împreunã cu cel rãu, aºa ca cel bun sã aibã aceeaºi soartã ca cel rãu, departe de Tine aºa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecã tot pãmîntul nu va face oare dreptate?"
Iov 8.20;Isa 3.10-11;Iov 8.3;Iov 34.17;Ps 58.11;Ps ;Ps 94.2;Rom 3.6;
26 ªi Domnul a zis: Dacã voi gãsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetãþii, voi ierta tot locul acela din pricina lor."
Ier 5.1;Ezec 22.30;
27 Avraam a luat din nou cuvîntul, ºi a zis: Iatã, am îndrãsnit sã vorbesc Domnului, eu care nu sînt decît praf ºi cenuºã.
Luc 18.1;Geneza 3.19;Iov 4.19;Ecl 12.7;1Cor 15.47-48;2Cor 5.1;
28 Poate cã din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toatã cetatea?" ªi Domnul a zis: N-o voi nimici, dacã voi gãsi în ea patruzeci ºi cinci de oameni buni."
29 Avraam I-a vorbit mai departe, ºi a zis: Poate cã se vor gãsi în ea numai patruzeci de oameni buni." ªi Domnul a zis: N-o voi nimici pentru cei patruzeci."
30 Avraam a zis: Sã nu Te mînii, Doamne, dacã voi mai vorbi. Poate cã se vor gãsi în ea numai treizeci de oameni buni." ªi Domnul a zis: N-o voi nimici, dacã voi gãsi în ea treizeci de oameni buni."
31 Avraam a zis: Iatã, am îndrãsnit sã vorbesc Domnului. Poate cã se vor gãsi în ea numai douãzeci de oameni buni." ªi Domnul a zis: N-o voi nimici, pentru cei douãzeci."
32 Avraam a zis: Sã nu Te mînii, Doamne, dacã voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate cã se vor gãsi în ea numai zece oameni buni." ªi Domnul a zis: N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni."
Jud 6.39;Iac 5.16;
33 Dupã ce a isprãvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. ªi Avraam s-a întors la locuinþa lui.

Cap. 19

1 Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; ºi Lot ºedea la poarta Sodomei. Cînd i-a vãzut Lot, s-a sculat, le-a ieºit înainte, ºi s-a plecat pînã la pãmînt.
Geneza 18.22;Geneza 18.1;
2 Apoi a zis: Domnii mei, intraþi, vã rog, în casa robului vostru, ca sã rãmîneþi peste noapte în ea ºi spãlaþi-vã picioarele; mîne vã veþi scula de dimineaþã, ºi vã veþi vedea de drum." Nu", au rãspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliþã".
Evr 13.3;Geneza 18.4;Luc 24.28;
3 Dar Lot a stãruit de ei pînã au venit ºi au intrat în casa lui. Le-a pregãtit o cinã, a pus sã coacã azimi ºi au mîncat.
Geneza 18.8;
4 Dar nu se culcaserã încã, ºi oamenii din cetate, bãrbaþii din Sodoma, tineri ºi bãtrîni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colþurile.
5 Au chemat pe Lot, ºi i-au zis: Unde sînt oamenii cari au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afarã la noi, ca sã ne împreunãm cu ei."
Isa 3.9;Jud 19.22;Geneza 4.1;Rom 1.24-27;Iuda 7;
6 Lot a ieºit afarã la ei la uºã, a încuiat uºa dupã el,
Jud 19.23;
7 ºi a zis: Fraþilor, vã rog, nu faceþi o asemenea rãutate!
8 Iatã cã am douã fete cari nu ºtiu de bãrbat; am sã vi le aduc afarã, ºi le veþi face ce vã va plãcea. Numai, nu faceþi nimic acestor oameni, fiindcã au venit supt umbra acoperiºului casei mele."
Jud 19.24;Geneza 18.5;
9 Ei au strigat: Pleacã!" ªi au zis: Omul acesta a venit sã locuiascã aici ca un strãin, ºi acum vrea sã facã pe judecãtorul. Ei bine, o sã-þi facem mai rãu decît lor." ªi împingînd pe Lot cu sila, s-au apropiat sã spargã uºa.
2Pet 2.7-8;Exod 2.14;
10 Dar bãrbaþii aceia au întins mîna, au tras pe Lot înlãuntru la ei în casã, ºi au încuiat uºa.
11 Iar pe oamenii care erau la uºa casei i-au lovit cu orbire, dela cel mai mic pînã la cel mai mare, aºa cã degeaba se trudeau sã gãseascã uºa.
2Imp 6.18;Fapt 13.11;
12 Bãrbaþii aceia au zis lui Lot: Pe cine mai ai aici? Gineri, fii ºi fiice, ºi tot ce ai în cetate: scoate-i din locul acesta.
Geneza 7.1;2Pet 2.7-9;
13 Cãci avem sã nimicim locul acesta, pentru cã a ajuns mare plîngere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimes Domnul, ca sã-l nimicim."
Geneza 18.20;1Cron 21.15;
14 Lot a ieºit, ºi a vorbit cu ginerii sãi, cari luaserã pe fetele lui: Sculaþi-vã," a zis el, ieºiþi din locul acesta; cãci Domnul are sã nimiceascã cetatea." Dar ginerii lui credeau cã glumeºte.
Mat 1.18;Num 16.21-45;Exod 9.21;Luc 17.28;Luc 24.11;
15 Cînd s-a crãpat de ziuã, îngerii au stãruit de Lot, zicînd: Scoalã-te, ia-þi nevasta ºi cele douã fete, cari se aflã aici, ca sã nu pieri ºi tu în nelegiuirea cetãþii."
Num 16.24-26;Apoc 18.4;
16 ªi fiindcã Lot zãbovea, bãrbaþii aceia l-au apucat de mînã, pe el, pe nevastã-sa ºi pe cele douã fete ale lui, cãci Domnul voia sã-l cruþe; l-au scos, ºi l-au lãsat afarã din cetate.
Luc 18.13;Rom 9.15-16;Ps 34.22;
17 Dupã ce i-au scos afarã, unul din ei a zis: Scapã-þi viaþa; sã nu te uiþi înapoi, ºi sã nu te opreºti în vreun loc din Cîmpie: scapã la munte, ca sã nu pieri."
1Imp 19.3;Geneza 19.26;Mat 24.16-18;Luc 9.62;Filip 3.13-14;
18 Lot le-a zis: O! nu, Doamne!
Fapt 10.14;
19 Iatã cã am cãpãtat trecere înaintea Ta, ºi ai arãtat mare îndurare faþã de mine, pãstrîndu-mi viaþa; dar nu pot sã fug la munte, înainte ca sã mã atingã prãpãdul, ºi voi peri.
20 Iatã, cetatea aceasta este destul de aproape ca sã fug în ea, ºi este micã. O! de aº putea sã fug acolo, ... este aºa de micã ... ºi sã scap cu viaþa!"
21 ªi El i-a zis: Iatã cã-þi fac ºi hatîrul acesta, ºi nu voi nimici cetatea de care vorbeºti.
Iov 42.8.9;Ps 145.19;
22 Grãbeºte-te de fugi în ea, cãci nu pot face nimic pînã nu vei ajunge acolo." Pentru aceea s-a pus cetãþii aceleia numele Þoar (Adicã: Mic.).
Geneza 32.25-26;Exod 32.10;Deut 9.14;Marc 6.5;Geneza 13.10;Geneza 14.2;
23 Rãsãrea soarele pe pãmînt, cînd a intrat Lot în Þoar.
24 Atunci Domnul a fãcut sã ploaie peste Sodoma ºi peste Gomora pucioasã ºi foc dela Domnul din cer.
Deut 29.23;Isa 13.19;Ier 20.16;Ier 50.40;Ezec 16.49-50;Osea 11.8;Amos 4.11;Þef 2.9;Luc 17.29;2Pet 2.6;Iuda 7;
25 A nimicit cu desãvîrºire cetãþile acelea, toatã Cîmpia ºi pe toþi locuitorii cetãþilor, ºi tot ce creºtea pe pãmînt.
Geneza 14.3;Ps 107.34;
26 Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi, ºi s-a prefãcut într-un stîlp de sare.
Luc 17.32;
27 Avraam s-a sculat a doua zi dis de dimineaþã, ºi s-a dus la locul unde stãtuse înaintea Domnului.
Geneza 18.22;
28 ªi-a îndreptat privirile spre Sodoma ºi Gomora, ºi spre toatã Cîmpia; ºi iatã cã a vãzut ridicîndu-se de pe pãmînt un fum, ca fumul unui cuptor.
Apoc 18.9;
29 Cînd a nimicit Dumnezeu cetãþile Cîmpiei, ªi-a adus aminte de Avraam; ºi a scãpat pe Lot din mijlocul prãpãdului, prin care a surpat din temelie cetãþile unde îºi aºezase Lot locuinþa.
Geneza 8.1;Geneza 18.23;
30 Lot a ieºit din Þoar ºi a rãmas pe munte, cu cele douã fete ale lui, cãci s-a temut sã rãmînã în Þoar. A locuit într-o peºterã, cu cele douã fete ale lui.
Geneza 19.17-19;
31 Cea mai mare a zis celei mai tinere: Tatãl nostru este bãtrîn; ºi nu mai este nici un bãrbat în þinutul acesta, ca sã intre la noi, dupã obiceiul tuturor þãrilor.
Geneza 16.2-4;Geneza 38.8-9;Deut 25.5;
32 Vino, sã punem pe tatãl nostru sã bea vin, ºi sã ne culcãm cu el, ca sã ne pãstrãm sãmînþa prin tatãl nostru."
Marc 12.19;
33 Au fãcut dar pe tatãl lor de a bãut vin în noaptea aceea; ºi cea mai mare s-a dus ºi s-a culcat cu tatãl ei. El n-a bãgat de seamã nici cînd s-a culcat ea, nici cînd s-a sculat.
34 A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: Iatã, eu m-am culcat în noaptea trecutã cu tatãl meu; haidem sã-i dãm sã bea vin ºi în noaptea aceasta, ºi du-te de te culcã ºi tu cu el, ca sã ne pãstrãm sãmînþa prin tatãl nostru."
35 Au dat tatãlui lor de a bãut vin ºi în noaptea aceea; apoi cea mai tînãrã s-a dus ºi s-a culcat cu el. El n-a bãgat de seamã nici cînd s-a culcat ea, nici cînd s-a sculat.
36 Cele douã fete ale lui Lot au rãmas astfel însãrcinate de tatãl lor.
37 Cea mai mare a nãscut un fiu, cãruia i-a pus numele Moab; el este tatãl Moabiþilor din ziua de azi.
Deut 2.9;
38 Cea mai tînãrã a nãscut ºi ea un fiu, cãruia i-a pus numele Ben-Ammi: el este tatãl Amoniþilor din ziua de azi.
Deut 2.19;

Cap. 20

1 Avraam a plecat de acolo în þara de meazãzi, s-a aºezat între Cades ºi ªur, ºi a locuit ca strãin în Gherar.
Geneza 18.1;Geneza 16.7-14;Geneza 26.6;
2 Avraam zicea despre Sara, nevastã-sa: Este sora-mea!" S-a temut sã spunã cã este nevastã-sa, ca sã nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împãratul Gherarei, a trimes ºi a luat pe Sara.
Geneza 12.13;Geneza 26.7;Geneza 12.15;
3 Atunci Dumnezeu S-a arãtat noaptea în vis lui Abimelec, ºi i-a zis: Iatã , ai sã mori din pricina femeii, pe care ai luat-o, cãci este nevasta unui bãrbat."
Ps 105.14;Iov 33.15;Geneza 20.7;
4 Abimelec, care nu se apropiase de ea, a rãspuns: Doamne, vei omorî Tu oare chiar ºi un neam nevinovat?
Geneza 18.23;Geneza 20.18;
5 Nu mi-a spus el cã este sorã-sa? ªi n-a zis ea îns㺠cã el este frate-sãu? Eu am lucrat cu inimã curatã ºi cu mîni nevinovate."
2Imp 20.3;2Cor 1.12;
6 Dumnezeu i-a zis în vis: ªtiu ºi Eu cã ai lucrat cu inimã curatã: deaceea te-am ºi ferit sã pãcãtuieºti împotriva Mea. Iatã de ce n-am îngãduit sã te atingi de ea.
Geneza 31.7;Geneza 35.5;Exod 34.24;1Sam 25.26-34;Geneza 39.9;Lev 6.2;Ps 51.4;
7 Acum, dã omului nevasta înapoi; cãci el este prooroc, se va ruga pentru tine, ºi vei trãi. Dar, dacã n-o dai înapoi, sã ºtii cã vei muri negreºit, tu ºi tot ce-i al tãu."
1Sam 7.5;2Imp 5.11;Iov 42.8;Iac 5.14-15;1Ioan 5.16;Geneza 2.17;Num 16.32-33;
8 Abimelec s-a sculat disdedimineaþã, a chemat pe toþi slujitorii sãi, ºi le-a spus tot ce se întîmplase. ªi oamenii aceia au fost cuprinºi de o mare spaimã.
9 Abimelec a chemat ºi pe Avraam ºi i-a zis: Ce ne-ai fãcut? ªi cu ce am pãcãtuit eu împotriva ta, de ai fãcut sã vinã peste mine ºi peste împãrãþia mea un pãcat atît de mare? Ai fãcut faþã de mine lucruri cari nu trebuiau nicidecum fãcute."
Geneza 26.10;Exod 32.21;Ios 7.25;Geneza 34.7;
10 ªi Abimelec a zis lui Avraam: Ce ai vãzut de ai fãcut lucrul acesta?"
11 Avraam a rãspuns: Îmi ziceam cã, fãrã îndoialã, nu-i nici o fricã de Dumnezeu în þara aceasta, ºi cã au sã mã omoare din pricina nevestei mele.
Geneza 42.18;Ps 36.1;Prov 16.6;Geneza 12.12;Geneza 26.7;
12 Dealtfel este adevãrat cã este sora mea, fiica tatãlui meu; numai cã nu-i fiica mamei mele; ºi a ajuns sã-mi fie nevastã.
Geneza 11.29;
13 Cînd m-a scos Dumnezeu din casa tatãlui meu, am zis Sarei: Iatã hatîrul pe care ai sã mi-l faci: în toate locurile unde vom merge, spune despre mine cã sînt fratele tãu."
Geneza 12.1.9;Evr 11.8;Geneza 12.13;
14 Abimelec a luat oi ºi boi, robi ºi roabe, ºi le-a dat lui Avraam; ºi i-a dat înapoi ºi pe Sara, nevastã-sa.
Geneza 12.16;
15 Abimelec a zis: Iatã, þara mea este înaintea ta; locuieºte unde-þi va plãcea."
Geneza 13.9;
16 ªi Sarei i-a zis: Iatã, dau fratelui tãu o mie de arginþi; aceasta sã-þi fie o dovadã de cinste, faþã de toþi cei ce sînt cu tine, aºa cã înaintea tuturor vei fi fãrã vinã."
Geneza 20.5;Geneza 26.11;Geneza 24.65;
17 Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, ºi Dumnezeu a însãnãtoºat pe Abimelec, pe nevasta ºi roabele lui, aºa cã au putut sã nascã.
Iov 42.9-10;
18 Fiindcã Domnul încuiase pîntecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.
Geneza 12.17;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu