Biblia - Vechiul Testament - Geneza - Cap - 1 - 10

Biblia - Vechiul Testament - Geneza - Cap - 1 - 10
Cap. 1
1 La început, Dumnezeu a fãcut cerurile ºi pãmîntul.
Ioan 1.1-2;Evr 1.10;Ps 8.3;Ps 33.6;Ps 89.11-12;Ps 102.25;Ps 136.5;Ps 146.6;Isa 44.24;Ier 10.12;Ier 51.15;Zah 12.1;Fapt 14.15;Fapt 17.24;Col 1.16-17;Evr 11.3;Apoc 4.11;Apoc 10.6;

2 Pãmîntul era pustiu ºi gol; peste faþa adîncului de ape era întuneric, ºi Duhul lui Dumnezeu se miºca pe deasupra apelor.
Ps 33.6;Isa 40.13-14;
3 Dumnezeu a zis: Sã fie luminã!" ªi a fost luminã.
Ps 33.9;2Cor 4.6;
4 Dumnezeu a vãzut cã lumina era bunã; ºi Dumnezeu a despãrþit lumina de întuneric.
5 Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua întîi.
Ps 74.16;Ps 104.20;
6 Dumnezeu a zis: Sã fie o întindere între ape, ºi ea sã despartã apele de ape."
Iov 37.18;Ps 136.5;Ier 10.12;Ier 51.15;
7 ªi Dumnezeu a fãcut întinderea, ºi ea a despãrþit apele care sînt dedesubtul întinderii de apele care sînt deasupra întinderii. ªi aºa a fost.
Prov 8.28;Ps 148.4;
8 Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a doua.
9 Dumnezeu a zis: Sã se strîngã la un loc apele care sînt dedesubtul cerului, ºi sã se arate uscatul!" ªi aºa a fost.
Iov 26.10;Iov 38.8;Ps 33.7;Ps 95.5;Ps 104.9;Ps 136.6;Prov 8.29;Ier 5.22;2Pet 3.5;
10 Dumnezeu a numit uscatul pãmînt, iar grãmada de ape a numit-o mãri. Dumnezeu a vãzut cã lucrul acesta era bun.
11 Apoi Dumnezeu a zis: Sã dea pãmîntul verdeaþã, iarbã cu sãmînþã, pomi roditori, care sã facã rod dupã soiul lor ºi care sã aibã în ei sãmînþa lor pe pãmînt." ªi aºa a fost.
Evr 6.7;Luc 6.44;
12 Pãmîntul a dat verdeaþã, iarbã cu sãmînþã dupã soiul ei, ºi pomi care fac rod ºi care îºi au sãmînþa în ei, dupã soiul lor. Dumnezeu a vãzut cã lucrul acesta era bun.
13 Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a treia.
14 Dumnezeu a zis: Sã fie niºte luminãtori în întinderea cerului, ca sã despartã ziua de noapte; ei sã fie niºte semne care sã arate vremurile, zilele ºi anii;
Deut 4.19;Ps 74.16;Ps 136.7;Ps 74.17;Ps 104.19;
15 ºi sã slujeascã de luminãtori în întinderea cerului, ca sã lumineze pãmîntul." ªi aºa a fost.
16 Dumnezeu a fãcut cei doi mari luminãtori, ºi anume: luminãtorul cel mai mare ca sã stãpîneascã ziua, ºi luminãtorul cel mai mic ca sã stãpîneascã noaptea; a fãcut ºi stelele.
Ps 136.7-9;Ps 148.3-5;Ps 8.3;Iov 38.7;
17 Dumnezeu i-a aºezat în întinderea cerului, ca sã lumineze pãmîntul,
18 sã stãpîneascã ziua ºi noaptea, ºi sã despartã lumina de întuneric. Dumnezeu a vãzut cã lucrul acesta era bun.
Ier 31.35;
19 Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a patra.
20 Dumnezeu a zis: Sã miºune apele de vieþuitoare, ºi sã zboare pãsãri deasupra pãmîntului pe întinderea cerului."
21 Dumnezeu a fãcut peºtii cei mari ºi toate vieþuitoarele care se miºcã ºi de care miºunã apele, dupã soiurile lor; a fãcut ºi orice pasãre înaripatã dupã soiul ei. Dumnezeu a vãzut cã erau bune.
Geneza 6.20;Geneza 7.14;Geneza 8.19-;Ps 104.26;
22 Dumnezeu le-a binecuvîntat, ºi a zis: Creºteþi, înmulþiþi-vã, ºi umpleþi apele mãrilor; sã se înmulþeascã ºi pãsãrile pe pãmînt".
Geneza 8.17;
23 Astfel a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a cincea.
24 Dumnezeu a zis: Sã dea pãmîntul vieþuitoare dupã soiul lor, vite, tîrîtoare ºi fiare pãmînteºti, dupã soiul lor." ªi aºa a fost.
25 Dumnezeu a fãcut fiarele pãmîntului dupã soiul lor, vitele dupã soiul lor ºi toate tîrîtoarele pãmîntului dupã soiul lor. Dumnezeu a vãzut cã erau bune.
26 Apoi Dumnezeu a zis: Sã facem om dupã chipul Nostru, dupã asemãnarea Noastrã; el sã stãpîneascã peste peºtii mãrii, peste pãsãrile cerului, peste vite, peste tot pãmîntul ºi peste toate tîrîtoarele care se miºcã pe pãmînt."
Geneza 5.1;Geneza 9.6;Ps 100.3;Ecl 7.29;Fapt 17.26-29;1Cor 11.7;Efes 4.24;Col 3.10;Iac 3.9;Geneza 9.2;Ps 8.6;
27 Dumnezeu a fãcut pe om dupã chipul Sãu, l-a fãcut dupã chipul lui Dumnezeu; parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã i-a fãcut.
1Cor 11.7;Geneza 5.2;Mal 2.15;Mat 19.4;Marc 10.6;
28 Dumnezeu i-a binecuvîntat, ºi Dumnezeu le-a zis: Creºteþi, înmulþiþi-vã, umpleþi pãmîntul, ºi supuneþi-l; ºi stãpîniþi peste peºtii mãrii, peste pãsãrile cerului, ºi peste orice vieþuitoare care se miºcã pe pãmînt."
Geneza 9.1-7;Lev 26.9;Ps 127.3;Ps 128.3-4;
29 ªi Dumnezeu a zis: Iatã cã v-am dat orice iarbã care face sãmînþã ºi care este pe faþa întregului pãmînt, ºi orice pom, care are în el rod cu sãmînþã: aceasta sã fie hrana voastrã."
Geneza 9.3;Iov 36.31;Ps 104.14-15;Ps 136.25;Ps 146.7;Fapt 14.17;
30 Iar tuturor fiarelor pãmîntului, tuturor pãsãrilor cerului, ºi tuturor vietãþilor care se miºcã pe pãmînt, care au în ele o suflare de viaþã, le-am dat ca hranã toatã iarba verde." ªi aºa a fost.
Ps 145.15-16;Ps 147.9;Iov 38.41;
31 Dumnezeu S-a uitat la tot ce fãcuse; ºi iatã cã erau foartebune. Astfel a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a ºasea.
Ps 104.24;1Tim 4.4;

Cap. 2

1 Astfel au fost sfîrºite cerurile ºi pãmîntul, ºi toatã oºtirea lor.
Ps 33.6;
2 În ziua a ºaptea Dumnezeu ªi-a sfîrºit lucrarea, pe care o fãcuse; ºi în ziua a ºaptea S-a odihnit de toatã lucrarea Lui pe care o fãcuse.
Exod 20.11;Exod 31.17;Deut 5.14;Evr 4.4;
3 Dumnezeu a binecuvîntat ziua a ºaptea ºi a sfinþit-o, pentru cã în ziua aceasta S-a odihnit de toatã lucrarea Lui, pe care o zidise ºi o fãcuse.
Neem 9.14;Isa 58.13;
4 Iatã istoria cerurilor ºi a pãmîntului, cînd au fost fãcute.
Geneza 1.1;Ps 90.1-2;
5 În ziua cînd a fãcut Domnul Dumnezeu un pãmînt ºi ceruri, nu era încã pe pãmînt nici un copãcel de cîmp ºi nici o iarbã de pe cîmp nu încolþea încã: fiindcã Domnul Dumnezeu nu dãduse încã ploaie pe pãmînt ºi nu era nici un om ca sã lucreze pãmîntul.
Geneza 1.12;Ps 104.14;Iov 38.26-28;Geneza 3.23;
6 Ci un abur se ridica de pe pãmînt ºi uda toatã faþa pãmîntului.
7 Domnul Dumnezeu a fãcut pe om din þãrîna pãmîntului, i-a suflat în nãri suflare de viaþã, ºi omul s-a fãcut astfel un suflet viu.
Geneza 3.19-23;Ps 103.14;Ecl 12.7;Isa 64.8;1Cor 15.47;Iov 33.4;Fapt 17.25;Geneza 7.22;Isa 2.22;1Cor 15.45;
8 Apoi Domnul Dumnezeu a sãdit o grãdinã în Eden, spre rãsãrit ; ºi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise.
Geneza 13.10;Isa 51.3;Ezec 28.13;Ioel 2.3;Geneza 3.24;Geneza 4.16;2Imp 19.12;Ezec 27.23;Geneza 2.15;
9 Domnul Dumnezeu a fãcut sã rãsarã din pãmînt tot felul de pomi, plãcuþi la vedere ºi buni la mîncare, ºi pomul vieþii în mijlocul grãdinii, ºi pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului.
Ezec 31.8;Geneza 3.22;Prov 3.18;Prov 11.30;Apoc 2.7;Apoc 22.2-14;Geneza 2.17;
10 Un rîu ieºea din Eden ºi uda grãdina; ºi de acolo se împãrþea ºi se fãcea patru braþe.
11 Numele celui dintîi este Pison; el înconjoarã toatã þara Havila, unde se gãseºte aur.
Geneza 25.18;
12 Aurul din þara aceasta este bun; acolo se gãseºte ºi bedelion ºi piatrã de onix.
Num 11.7;
13 Numele rîului al doilea este Ghihon; el înconjoarã toatã þara Cuº.
14 Numele celui de al treilea este Hidechel (Adicã: Tigru.): el curge la rãsãritul Asiriei. Al patrulea rîu este Eufratul.
Dan 10.4;
15 Domnul Dumnezeu a luat pe om ºi l-a aºezat în grãdina Edenului, ca s-o lucreze ºi s-o pãzeascã.
Geneza 2.8;
16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: Poþi sã mãnînci dupã plãcere din orice pom din grãdinã;
17 dar din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului sã nu mãnînci, cãci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreºit."
Geneza 2.9;Geneza 3.1-17;Geneza 3.3-19;Rom 6.23;1Cor 15.56;Iac 1.15;1Ioan 5.16;
18 Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul sã fie singur; am sã-i fac un ajutor potrivit pentru el."
Geneza 3.12;1Cor 11.9;1Tim 2.13;
19 Domnul Dumnezeu a fãcut din pãmînt toate fiarele cîmpului ºi toate pãsãrile cerului; ºi le-a adus la om, ca sã vadã cum are sã le numeascã; ºi orice nume pe care-l dãdea omul fiecãrei vieþuitoare, acela-i era numele.
Geneza 1.20-24;Ps 8.6;Geneza 6.20;
20 ªi omul a pus nume tuturor vitelor, pãsãrilor cerului ºi tuturor fiarelor cîmpului; dar, pentru om, nu s-a gãsit niciun ajutor, care sã i se potriveascã.
21 Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adînc peste om, ºi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui ºi a închis carnea la locul ei.
Geneza 15.12;1Sam 26.12;
22 Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a fãcut o femeie ºi a adus-o la om.
Prov 18.22;Evr 13.4;
23 ªi omul a zis: Iatã în sfîrºit aceea care este os din oasele mele ºi carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, (în evreieºte (iºa) vine de la un cuvînt care înseamnã bãrbat (iº).) pentru cã a fost luatã din om."
Geneza 29.14;Jud 9.2;2Sam 5.1;2Sam 19.13;Efes 5.30;1Cor 11.8;
24 De aceea va lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa, ºi se va lipi de nevasta sa, ºi se vor face un singur trup.
Geneza 31.15;Ps 45.10;Mat 19.5;Marc 10.7;1Cor 6.16;Efes 5.31;
25 Omul ºi nevasta lui erau amîndoi goi, ºi nu le era ruºine.
Geneza 3.7-11;Exod 32.25;Isa 47.3;

Cap. 3

1 ªarpele era mai ºiret decît toate fiarele cîmpului pe care i le fãcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: Oare a zis Dumnezeu cu adevãrat: Sã nu mîncaþi din toþi pomii din grãdinã?"
Apoc 12.9;Apoc 20.2;Mat 10.16;2Cor 11.3;
2 Femeia a rãspuns ºarpelui: Putem sã mîncãm din rodul tuturor pomilor din grãdinã."
3 Dar despre rodul pomului din mijlocul grãdinii, Dumnezeu a zis: Sã nu mîncaþi din el, ºi nici sã nu vã atingeþi de el, ca sã nu muriþi."
Geneza 2.17;
4 Atunci ºarpele a zis femeii: Hotãrît, cã nu veþi muri:
Geneza 3.13;2Cor 11.3;1Tim 2.14;
5 dar Dumnezeu ºtie cã, în ziua cînd veþi mînca din el, vi se vor deschide ochii, ºi veþi fi ca Dumnezeu, cunoscînd binele ºi rãul".
Geneza 3.7;Fapt 26.18;
6 Femeia a vãzut cã pomul era bun de mîncat ºi plãcut de privit, ºi cã pomul era de dorit ca sã deschidã cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, ºi a mîncat; a dat ºi bãrbatului ei, care era lîngã ea, ºi bãrbatul a mîncat ºi el.
1Tim 2.14;Geneza 3.12.17;
7 Atunci li s-au deschis ochii la amîndoi; au cunoscut cã erau goi, au cusut laolaltã frunze de smochin ºi ºi-au fãcut ºorþuri (Sau: cingãtori.) din ele.
Geneza 3.5;Geneza 2.25;
8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grãdinã în rãcoarea zilei (Evreieºte: vîntul.): ºi omul ºi nevasta lui s-au ascuns de Faþa Domnului Dumnezeu printre pomii din grãdinã.
Iov 38.1;Iov 31.33;Ier 23.24;Amos 9.3;
9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om, ºi i-a zis: Unde eºti?"
10 El a rãspuns: Þi-am auzit glasul în grãdinã; ºi mi-a fost fricã, pentrucã eram gol, ºi m-am ascuns."
Geneza 2.25;Exod 3.6;1Ioan 3.20;
11 ªi Domnul Dumnezeu a zis: Cine þi-a spus cã eºti gol? Nu cumva ai mîncat din pomul din care îþi poruncisem sã nu mãnînci?"
12 Omul a rãspuns: Femeia pe care mi-ai dat-o ca sã fie lîngã mine, ea mi-a dat din pom ºi am mîncat."
Geneza 2.18;Iov 31.33;Prov 28.13;
13 ªi Domnul Dumnezeu a zis femeii: Ce ai fãcut?" Femeia a rãspuns: ªarpele mea amãgit, ºi am mîncat din pom."
Geneza 3.4;2Cor 11.3;1Tim 2.14;
14 Domnul Dumnezeu a zis ºarpelui: Fiindcã ai fãcut lucrul acesta, blestemat eºti între toate vitele ºi între toate fiarele de pe cîmp; în toate zilele vieþii tale sã te tîrãºti pe pîntece, ºi sã mãnînci þãrînã.
Isa 65.25;Mic 7.17;
15 Vrãjmãºie voi pune între tine ºi femeie, între sãmînþa ta ºi sãmînþa ei . Aceasta îþi va zdrobi capul, ºi tu îi vei zdrobi cãlcîiul."
Mat 3.7;Mat 13.38;Mat 23.33;Ioan 8.44;Fapt 13.10;1Ioan 3.8;Ps 132.11;Isa 7.14;Mic 5.3;Mat 1.23-25;Luc 1.31-35;Gal 4.4;Rom 16.20;Col 2.15;Evr 1.14;1Ioan 5.5;Apo 12.7-17;Ps 48.6;Isa 13.8;Isa 21.3;Ioan 16.21;1Tim 2.15;
16 Femeii i-a zis: Voi mãri foarte mult suferinþa ºi însãrcinarea ta; cu durere vei naºte copii, ºi dorinþele tale se vor þinea dupã bãrbatul tãu, iar el va stãpîni peste tine."
Geneza 4.7;1Cor 11.3;1Cor 14.34;Efes 5.22-24;1Tim 2.21-22;Tit 2.5;1Pet 3.1-6;1Sam 15.13;
17 Omului i-a zis: Fiindcã ai ascultat de glasul nevestei tale, ºi ai mîncat din pomul despre care îþi poruncisem: Sã nu mãnînci deloc din el, blestemat este acum pãmîntul din pricina ta. Cu multã trudã sã-þi scoþi hrana din el în toate zilele vieþii tale;
Geneza 3.6Geneza;Ecl 1.2-3;Isa 24.5-6;Rom 8.20;Iov 5.7;Ecl 2.23;Ecl ;Iov 31.40;
18 spini ºi pãlãmidã sã-þi dea, ºi sã mãnînci iarba de pe cîmp.
Ps 104.14;Ecl 1.13;2Tes 3.10;
19 În sudoarea feþei tale sã-þi mãnînci pîinea, pînã te vei întoarce în pãmînt, cãci din el ai fost luat; cãci þãrînã eºti, ºi în þãrînã te vei întoarce."
Geneza 2.7;Iov 21.26;Iov 34.15;Ps 104.29;Ecl 3.20;Ecl 12.7;Rom 5.12;Evr 9.27;Geneza 3.5;Isa 19.12;Isa 47.12-13;Ier 22.23;
20 Adam a pus nevestei sale numele Eva (Adicã: Viaþã.): cãci ea a fost mama tuturor celor vii.
21 Domnul Dumnezeu a fãcut lui Adam ºi nevestei lui haine de piele, ºi i-a îmbrãcat cu ele.
22 Domnul Dumnezeu a zis: Iatã cã omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscînd binele ºi rãul. Sã-l împiedicãm dar acum ca nu cumva sã-ºi întindã mîna, sã ia ºi din pomul vieþii, sã mãnînce din el, ºi sã trãiascã în veci."
Geneza 2.9;Geneza 4.2;Geneza 9.20;
23 Deaceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grãdina Edenului, ca sã lucreze pãmîntul, din care fusese luat.
Geneza 2.8;
24 Astfel a izgonit El pe Adam; ºi la rãsãritul grãdinii Edenului a pus niºte heruvimi,care sã învîrteascã o sabie învãpãiatã, ca sã pãzeascã drumul care duce la pomul vieþii.
Ps 104.4;Evr 1.7;Ex 25.18-22;Ezec 28.11-16;

Cap. 4

1 Adam s-a împreunat cu nevastã-sa Eva; ea a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut pe Cain. ªi a zis: Am cãpãtat un om cu ajutorul Domnului!"
2 A mai nãscut ºi pe fratele sãu Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.
Geneza 3.23;Geneza 9.20;
3 Dupã o bucatã de vreme, Cain a adus Domnului o jertfã de mîncare (Sau: o jertfã pentru pãcat.) din roadele pãmîntului.
Num 18.12;
4 Abel a adus ºi el o jertfã de mîncare din oile întîi nãscute ale turmei lui ºi din grãsimea lor. Domnul a privit cu plãcere spre Abel ºi spre jertfa lui;
Num 18.17;Prov 3.9;Evr 11.4;
5 dar spre Cain ºi spre jertfa lui, n-a privit cu plãcere. Cain s-a mîniat foarte tare, ºi i s-a posomorît faþa.
Geneza 31.2;
6 ªi Domnul a zis lui Cain: Pentru ce te-ai mîniat, ºi pentru ce þi s-a posomorît faþa?
7 Nu-i aºa? Dacã faci bine, vei fi bine primit; dar dacã faci rãu, pãcatul pîndeºte la uºã; dorinþa lui se þine dupã tine, dar tu sã-l stãpîneºti."
Iac 1.15;
8 Însã Cain a zis fratelui sãu Abel: Haidem sã ieºim la cîmp." Dar pe cînd erau la cîmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui sãu Abel, ºi l-a omorît.
Mat 23.35;1Ioan 3.12;Iuda 11;
9 Domnul a zis lui Cain: Unde este fratele tãu Abel?" El a rãspuns: Nu ºtiu. Sînt eu pãzitorul fratelui meu?"
Ps 9.12;Ioan 8.44;
10 ªi Dumnezeu a zis: Ce ai fãcut? Glasul sîngelui fratelui tãu strigã din pãmînt la Mine.
Evr 12.24;Apoc 6.10;
11 Acum blestemat eºti tu, izgonit din ogorul acesta, care ºi-a deschis gura ca sã primeascã din mîna ta sîngele fratelui tãu!
12 Cînd vei lucra pãmîntul, sã nu-þi mai dea bogãþia lui. Pribeag ºi fugar sã fii pe pãmînt."
13 Cain a zis Domnului: Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.
14 Iatã cã Tu mã izgoneºti azi de pe faþa pãmîntului; eu voi trebui sã mã ascund de Faþa Ta, ºi sã fiu pribeag ºi fugar pe pãmînt; ºi oricine mã va gãsi, mã va omorî."
Iov 15.20-24;Ps 51.11;Geneza 9.6;Num 35.19-27;
15 Domnul i-a zis: Nicidecum; ci dacã va omorî cineva pe Cain, Cain sã fie rãzbunat de ºapte ori." ªi Domnul a hotãrît un semn pentru Cain, ca oricine îl va gãsi, sã nu-l omoare.
Ps 79.12;Ezec 9.4-6;
16 Apoi, Cain a ieºit din Faþa Domnului, ºi a locuit în þara Nod (Adicã: Fugã.), la rãsãrit de Eden.
2Imp 13.23;2Imp 24.20;Ier 23.39;Ier 52.3;
17 Cain s-a împreunat cu nevastã-sa; ea a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut pe Enoh. El a început apoi sã zideascã o cetate, ºi a pus acestei cetãþi numele fiului sãu Enoh.
Ps 49.11;
18 Enoh a fost tatãl lui Irad; Irad a fost tatãl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatãl lui Metuºael; ºi Metuºael a fost tatãl lui Lameh.
19 Lameh ºi-a luat douã neveste: numele uneia era Ada, ºi numele celeilalte era Þila.
20 Ada a nãscut pe Iabal: el a fost tatãl celor ce locuiesc în corturi ºi pãzesc vitele.
21 Numele fratelui sãu era Iubal: el a fost tatãl tuturor celor ce cîntã cu alãuta ºi cu cavalul.
Rom 4.11-12;
22 Þila, de partea ei, a nãscut ºi ea pe Tubal-Cain, fãuritorul tuturor uneltelor de aramã ºi de fier. Sora lui Tubal-Cain era Naama.
23 Lameh a zis nevestelor sale: Ada ºi Þila, ascultaþi glasul meu! Nevestele lui Lameh, ascultaþi cuvîntul meu!Am omorît un om pentru rana mea,ªi un tînãr pentru vînãtãile mele.
24 Cain va fi rãzbunat de ºapte ori,Iar Lameh de ºaptezeci de ori cîte ºapte."
Geneza 4.15;
25 Adam s-a împreunat iarãºi cu nevastã-sa; ea a nãscut un fiu, ºi i-a pus numele Set (Adicã: Înlocuit.); cãci", a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altã sãmînþã în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain."
Geneza 5.3;
26 Lui Set i s-a nãscut ºi lui un fiu, ºi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii sã cheme Numele Domnului.
Geneza 5.6;1Imp 18.24;Ps 116.17;Ioel 2.32;Þef 3.9;1Cor 1.2;

Cap. 5

1 Iatã cartea neamurilor lui Adam. În ziua cînd a fãcut Dumnezeu pe om, l-a fãcut dupã asemãnarea lui Dumnezeu.
1Cron 1.1Luc;Geneza 1.26;Efes 4.24;Col 3.10;
2 I-a fãcut parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã, i-a binecuvîntat, ºi le-a dat numele de om", în ziua cînd au fost fãcuþi.
Geneza 1.27;
3 La vîrsta de o sutã treizeci de ani, Adam a nãscut un fiu dupã chipul ºi asemãnarea lui, ºi i-a pus numele Set.
Geneza 4.25;
4 Dupã naºterea lui Set, Adam a trãit opt sute de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
1Cro 1.1;Geneza 1.28;
5 Toate zilele pe care le-a trãit Adam, au fost de nouã sute trei zeci de ani; apoi a murit.
Geneza 3.19;Evr 9.27;
6 La vîrsta de o sutã cinci ani, Set a nãscut pe Enos.
Geneza 4.26;
7 Dupã naºterea lui Enos, Set a mai trãit opt sute ºapte ani, ºi a nãscut fii ºi fiice.
8 Toate zilele lui Set au fost de nouã sute doisprezece ani; apoi a murit.
9 La vîrsta de nouãzeci de ani, Enos a nãscut pe Cainan.
10 Dupã naºterea lui Cainan, Enos a mai trãit opt sute cincisprezece ani, ºi a nãscut fii ºi fiice.
11 Toate zilele lui Enos au fost de nouã sute cinci ani; apoi a murit.
12 La vîrsta de ºapte zeci de ani, Cainan a nãscut pe Mahalaleel.
13 Dupã naºterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trãit opt sute patruzeci de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
14 Toate zilele lui Cainan au fost de nouã sute zece ani; apoi a murit.
15 La vîrsta de ºase zeci ºi cinci de ani, Mahalaleel a nãscut pe Iared.
16 Dupã naºterea lui Iared, Mahalaleel a mai trãit opt sute treizeci de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
17 Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouãzeci ºi cinci de ani; apoi a murit.
18 La vîrsta de o sutã ºasezeci ºi doi de ani, Iared a nãscut pe Enoh.
Iuda 14.15;
19 Dupã naºterea lui Enoh, Iared a mai trãit opt sute de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
20 Toate zilele lui Iared au fost de nouã sute ºase zeci ºi doi de ani; apoi a murit.
21 La vîrsta de ºase zeci ºi cinci de ani, Enoh a nãscut pe Metusala.
22 Dupã naºterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
Geneza 6.9;Geneza 17.1;Geneza 24.40;2Imp 20.3;Ps 16.8;Ps 116.9;Ps 128.1;Mic 6.8;Mal 2.6;
23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute ºase zeci ºi cinci de ani.
24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai vãzut, pentru cã l-a luat Dumnezeu.
2Imp 2.11;Evr 11.5;
25 La vîrsta de o sutã opt zeci ºi ºapte de ani, Metusala a nãscut pe Lameh.
26 Dupã naºterea lui Lameh, Metusala a mai trãit ºapte sute opt zeci ºi doi de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
27 Toate zilele lui Metusala au fost de nouã sute ºase zeci ºi nouã de ani; apoi a murit.
28 La vîrsta de o sutã optzeci ºi doi de ani, Lameh a nãscut un fiu.
29 El i-a pus numele Noe (Adicã: mîngîiere.), zicînd: Acesta ne va mîngîia pentru osteneala ºi truda mîinilor noastre, care vin din acest pãmînt, pe care l-a blestemat Domnul."
Geneza 3.17;Geneza 4.11;
30 Dupã naºterea lui Noe, Lameh a mai trãit cinci sute nouã zeci ºi cinci de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
31 Toate zilele lui Lameh au fost de ºapte sute ºaptezeci ºi ºapte de ani; apoi a murit.
32 Noe, la vîrsta de cinci sute de ani, a nãscut pe Sem, Ham ºi Iafet.
Geneza 6.10;Geneza 10.21;

Cap. 6

1 Cînd au început oamenii sã se înmulþeascã pe faþa pãmîntului, ºi li s-au nãscut fete,
Geneza 1.28;
2 fiii lui Dumnezeu au vãzut cã fetele oamenilor erau frumoase; ºi din toate ºi-au luat de neveste pe acelea pe carecare ºi le-au ales.
Deut 7.3-4;
3 Atunci Domnul a zis: Duhul Meu nu va rãmînea (Sau: Nu se va lupta, sau nu va stãpîni.) pururea în om, cãci ºi omul nu este decît carne pãcãtoasã: totuºi (Sau: de aceea.) zilele lui vor fi de o sutã douãzeci de ani."
Gal 5.10-17;1Pet 3.19-20;Ps 78.39;
4 Uriaºii erau pe pãmînt în vremurile acelea, ºi chiar ºi dupã ces-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, ºi le-au nãscut ele copii: aceºtia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume.
5 Domnul a vãzut cã rãutatea omului era mare pe pãmînt, ºi cã toate întocmirile gîndurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rãu.
Geneza 8.21;Deut 29.19;Prov 6.18;Mat 15.19;
6 I-a pãrut rãu Domnului cã a fãcut pe om pe pãmînt, ºi S-a mîhnit în inima Lui.
Num 23.19;1Sam 15.11-29;2Sam 24.16;Mal 3.6;Iac 1.17;Isa 63.10;Efes 4.30;
7 ªi Domnul a zis: Am sã ºterg de pe faþa pãmîntului pe omul pe care l-am fãcut, de la om pînã la vite, pînã la tîrîtoare, ºi pînã la pãsãrile cerului; cãci Îmi pare rãu cã i-am fãcut."
8 Dar Noe a cãpãtat milã înaintea Domnului.
Geneza 19.19;Exod 33.12-17;Luc 1.30;Fapt 7.46;
9 Iatã care sînt urmaºii lui Noe. Noe era un om neprihãnit ºi fãrã patã între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.
Geneza 7.1;Ezec 14.14-20;Rom 1.17;Evr 11.7;2Pet 2.5;Geneza 5.22;
10 Noe a nãscut trei fii: Sem, Ham ºi Iafet.
Geneza 5.32;
11 Pãmîntul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pãmîntul era plin desîlnicie.
Geneza 7.1;Geneza 10.9;Geneza 13.13;2Cron 34.27;Luc 1.6;Rom 2.13;Rom 3.19;Ezec 8.17;Ezec 28.16;Hab 2.8-17;
12 Dumnezeu S-a uitat spre pãmînt, ºi iatã cã pãmîntul era stricat; cãci orice fãpturã îºi stricase calea pe pãmînt.
Geneza 18.21;Ps 14.2;Ps 33.13-14;Ps 53.2-3;
13 Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: Sfîrºitul oricãrei fãpturi este hotãrît înaintea Mea, fiindcã au umplut pãmîntul de slnicie; iatã, am sã-i nimicesc împreunã cu pãmîntul.
Ier 51.13;Ezec 7.2-6;Amos 8.2;1Pet 4.7;Geneza 6.17;
14 Fã-þi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceastas-o împarþi în cãmãruþe, ºi s-o tencuieºti cu smoalã pe dinlãuntru ºi pe dinafarã.
15 Iatã cum s-o faci: corabia sã aibã trei sute de coþi în lungime, cincizeci de coþi în lãþime ºi treizeci de coþi în înãlþime.
16 Sã faci corãbiei o fereastrã (Sau: acoperiº), sus, latã de un cot; uºa s-o pui în latura corãbiei; ºi sã faci un rînd de cãmãri jos, altul la mijloc ºi altul sus.
17 ªi, iatã cã Eu am sã fac sã vinã un potop de ape pe pãmînt, ca sã nimiceascã orice fãpturã de supt cer, care are suflare de viaþã; tot ce este pe pãmînt va pieri.
Geneza 6.13;Geneza 7.4-23;2Pet 2.5;
18 Dar cu tine fac un legãmînt; sã intri în corabie, tu ºi fiii tãi, nevastã-ta ºi nevestele fiilor tãi împreunã cu tine.
Geneza 7.1-13;1Pet 3.20;2Pet 2.5;
19 Din tot ce trãieºte, din orice fãpturã, sã iei în corabie cîte douã din fiecare soi, ca sã le þii vii cu tine: sã fie o parte bãrbãteascã ºi o parte femeiascã.
Geneza 7.8-16;
20 Din pãsãri dupã soiul lor, din vite dupã soiul lor, ºi din toate tîrîtoarele de pe pãmînt dupã soiul lor, sã vinã la tine înlãuntru cîte douã din fiecare soi, ca sã le þii cu viaþã.
Geneza 7.9-15;Geneza 2.9;
21 ªi tu, ia-þi din toate bucatele care se mãnîncã, ºi fã-þi merinde din ele, ca sã-þi slujeascã de hranã þie ºi lor."
22 Aºa a ºi fãcut Noe: a fãcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.
Evr 11.7;Exod 40.16;Geneza 7.5-16;

Cap. 7

1 Domnul a zis lui Noe: Intrã în corabie, tu ºi toatã casa ta; cãci te-am vãzut fãrã prihanã înaintea Mea în neamul acesta de oameni.
Geneza 7.7.13;Mat 24.38;Luc 17.26;Evr 11.7;1Pet 3.20;2Pet 2.5;Geneza 6.9;Ps 33.18-19;Prov 10.9-9;2Pet 2.9;
2 Ia cu tine cîte ºapte perechi din toate dobitoacele curate, cîte o parte bãrbãteascã ºi cîte o parte femeiascã; o pereche din dobitoacele care nu sînt curate, cîte o parte bãrbãteascã ºi cîte o parte femeiascã;
Geneza 7.8;Lev.Geneza 11;Lev 10.10;Ezec 44.23;
3 ºi cîte ºapte perechi de asemenea, din pãsãrile cerului, cîte o parte bãrbãteascã ºi cîte o parte femeiascã, pentru ca sã le þii vie sãmînþa pe toatã faþa pãmîntului.
4 Cãci dupã ºapte zile, voi face sã ploaie pe pãmînt patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi; ºi voi ºterge astfel de pe faþa pãmîntului toate fãpturile pe care le-am fãcut."
Geneza 7.12.17;
5 Noe a fãcut tot ce-i poruncise Domnul.
Geneza 6.22;
6 Noe era de ºase sute de ani, cînd a venit potopul pe pãmînt.
7 ªi Noe a intrat în corabie cu fiii sãi, cu nevastã-sa ºi cu nevestele fiilor sãi, din pricina apelor potopului.
Geneza 7.1;
8 Din dobitoacele curate ºi din dobitoacele necurate, din pãsãri ºi din tot ce se tîrãºte pe pãmînt,
9 au intrat în corabie la Noe, douã cîte douã, cîte o parte bãrbãteascã ºi cîte o parte femeiascã, aºa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.
10 Dupã cele ºapte zile, au venit apele potopului pe pãmînt.
11 În anul al ºasesutelea al vieþii lui Noe, în luna a doua, în ziua a ºaptesprezecea a lunii, în ziua aceea,s-au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare ºi s-au deschis stãvilarele cerurilor.
Geneza 8.3;Prov 8.28;Ezec 26.19;Geneza 1.7;Geneza 8.2;Ps 78.23;
12 Ploaia a cãzut pe pãmînt patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi.
Geneza 7.4-17;
13 În aceeaºi zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham ºi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe ºi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei:
Geneza 7.1.7;Geneza 6.18;Evr 11.7;1Pet 3.20;2Pet 2.5;
14 ei, ºi toate fiarele cîmpului, dupã soiul lor, toate vitele dupã soiul lor, toate tîrîtoarele care se tîrãsc pe pãmînt dupã soiul lor, toate pãsãrile dupã soiul lor, toate pãsãrelele, tot ce are aripi.
Geneza 7.2-9;
15 Au intrat în corabie la Noe, douã cîte douã, din orice fãpturã care are suflare de viaþã.
Geneza 6.10;
16 Cele care au intrat, erau cîte o parte bãrbãteascã ºi cîte o parte femeiascã, din orice fãpturã, dupã cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis uºa dupã el.
Geneza 7.2-3;
17 Potopul a fost patruzeci de zile pe pãmînt. Apele au crescut ºi au ridicat corabia, ºi ea s-a înãlþat deasupra pãmîntului.
Geneza 7.4-12;
18 Apele au ajuns mari ºi au crescut foarte mult pe pãmînt, ºi corabia plutea pe deasupra apelor.
Ps 104.26;
19 Apele au ajuns din ce în ce mai mari ºi toþi munþii înalþi, care sînt supt cerul întreg, au fost acoperiþi.
Ps 104.6;Ier 3.23;
20 Cu cincisprezece coþi sau înãlþat apele deasupra munþilor, care au fost acoperiþi.
21 ªi a pierit orice fãpturã care se miºca pe pãmînt, atît pãsãrile cît ºi vitele ºi fiarele, tot ce se tîra pe pãmînt, ºi toþi oamenii.
Geneza 7.4;Geneza 6.13-17;Iov 22.16;Mat 24.39;Luc 17.27;2Pet 3.6;
22 Tot ce rãsufla, tot ce avea suflare de duh de viaþã în nãri, tot ce era pe pãmîntul uscat, a murit.
Geneza 2.7;
23 Toate fãpturile care erau pe faþa pãmîntului au fost nimicite, de la om pînã la vite, pînã latîrîtoare ºi pînã la pãsãrile cerului: au fost nimicite de pe pãmînt. N-a rãmas decît Noe ºi ce era cu el în corabie.
1Pet 3.20;2Pet 1.5;2Pet 3.6;
24 Apele au fost mari pe pãmînt o sutã cincizeci de zile.
Geneza 8.3-4;Geneza 7.11;

Cap. 8

1 Dumnezeu ªi-a adus aminte de Noe, de toate vieþuitoarele ºi de toate vitele care erau cu el în corabie; ºi Dumnezeu a fãcut sã sufle un vînt pe pãmînt, ºi apele s-au potolit.
Geneza 19.29;Exod 2.24;1Sam 2.19;Exod 14.21;
2 Izvoarele Adîncului ºi stãvilarele cerurilor au fost închise, ºi ploaia din cer a fost opritã.
Geneza 7.11;Iov 38.37;
3 Apele au scãzut de pe faþa pãmîntului, scurgîndu-se ºi împuþinîndu-se, ºi, dupã o sutã cincizeci de zile, apele s-au micºorat.
Geneza 7.24;
4 În luna a ºaptea, în ziua a ºaptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe munþii Ararat.
5 Apele au mers scãzînd pînã în luna a zecea. În luna a zecea, în ziua întîi a lunii, s-au vãzut vîrfurile munþilor.
6 Dupã patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra corãbiei pe care o fãcuse.
Geneza 6.16;
7 A dat drumul unui corb, care a ieºit, ducîndu-se ºi întorcîndu-se, pînã cînd au secat apele de pe pãmînt.
8 A dat drumul ºi unui porumbel, ca sã vadã dacã scãzuserã apele de pe faþa pãmîntului.
9 Dar porumbelul n-a gãsit nici un loc ca sã-ºi punã piciorul, ºi s-a întors la el în corabie, cãci erau ape pe toatã faþa pãmîntului. Noe a întins mîna, l-a luat, ºi l-a bãgat la el în corabie.
10 A mai aºteptat alte ºapte zile, ºi iarãºi a dat drumul porumbelului din corabie.
11 Porumbelul s-a întors la el spre searã; ºi iatã cã în ciocul lui era o frunzã de mãslin ruptã de curînd. Noe a cunoscut astfel cã apele scãzuserã pe pãmînt.
12 A mai aºteptat alte ºapte zile; ºi a dat drumul porumbelului. Dar porumbelul nu s-a mai întors la el.
13 În anul ºase sute unu, în luna întîi, în ziua întîi a lunii, apele secaserã pe pãmînt. Noe a ridicat învelitoarea corãbiei: s-a uitat, ºi iatã cã faþa pãmîntului se uscase.
14 În luna a doua, în a douãzeci ºi ºaptea zi a lunii, pãmîntul era uscat de tot.
15 Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe, ºi i-a zis:
16 Ieºi din corabie, tu ºi nevastã-ta, fiii tãi ºi nevestele fiilor tãi cu tine!
Geneza 7.13;
17 Scoate afarã împreunã cu tine toate vieþuitoarele de tot felul care sînt cu tine, atît pãsãrile cît ºi vitele ºi toate tîrîtoarele care se tîrãsc pe pãmînt: sã miºune pe pãmînt, sã creascã ºi sã se înmulþeascã pe pãmînt."
Geneza 7.15;Geneza 1.23;
18 ªi Noe a ieºit afarã cu fiii sãi, cu nevastã-sa ºi cu nevestele fiilor sãi.
19 Toate dobitoacele, toate tîrîtoarele, toate pãsãrile, tot ce se miºcã pe pãmînt, dupã soiurile lor, au ieºit din corabie.
20 Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate ºi din toate pãsãrile curate, ºi a adus arderi de tot pe altar.
Lev.cap 11;
21 Domnul a mirosit un miros plãcut; ºi Domnul a zis în inima Lui: Nu voi mai blestema pãmîntul, din pricina omului, pentru cã întocmirile gîndurilor din inima omului sînt rele din tinereþea lui; ºi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am fãcut.
Lev 1.9;Ezec 10.41;2Cor 2.15;Efes 5.2;Geneza 3.17;Geneza 6.17;ÀGeneza 6.5;Iov 14.4;Iov 15.14;Ps 51.5;Ier 17.9;Mat 15.19;Rom 1.31;Rom 3.23;Geneza 9.11-15;
22 Cît va fi pãmîntul, nu va înceta semãnatul ºi seceratul, frigul ºi cãldura, vara ºi iarna, ziua ºi noaptea!"
Isa 54.9;Ier 33.20-25;

Cap. 9

1 Dumnezeu a binecuvîntat pe Noe ºi pe fiii sãi, ºi le-a zis: Creºteþi, înmulþiþi-vã, ºi umpleþi pãmîntul.
Geneza 9.7-19;Geneza 1.28;Geneza 10.32;
2 S-apuce groaza ºi frica de voi pe orice dobitoc de pe pãmînt, pe orice pasãre a cerului, pe tot ce se miºcã pe pãmînt ºi pe toþi peºtii mãrii: vi le-am dat în mîinile voastre!
Geneza 1.58;Osea 2.18;
3 Tot ce se miºcã ºi are viaþã, sã vã slujeascã de hranã: toate acestea vi le dau, ca ºi iarba verde.
Deut 12.15;Deut 14.3-11;Fapt 10.12-13;Geneza 1.29Rom;1Cor 10.23-26;Col 2.16;1Tim 4.3-4;
4 Numai carne cu viaþa ei, adicã sîngele ei, sã nu mîncaþi.
Lev 17.10-14;Lev 11.26;Deut 12.23;1Sam 14.33;Fapt 15.20-19;
5 Cãci voi cere înapoi sîngele vieþilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc; ºi voi cere înapoi viaþa omului din mîna omului, din mîna oricãrui om , care este fratele lui.
Exod 21.28;Geneza 4.9-10;Ps 9.12;Fapt 17.26;
6 Dacã varsã cineva sîngele omului, ºi sîngele lui sã fie vãrsat de om; cãci Dumnezeu a fãcut pe om dupã chipul Lui.
Exod 21.12-14;Lev 24.17;Mat 26.52;Apoc 13.10;Geneza 1.27;
7 Iar voi, creºteþi ºi înmulþiþi-vã; rãspîndiþi-vã pe pãmînt, ºi înmulþiþi-vã pe el!"
Geneza 9.1-19;Geneza 1.28;
8 Dumnezeu a mai vorbit lui Noe ºi fiilor lui care erau cu el, ºi a zis:
9 Iatã, Eu fac un legãmînt cu voi, ºi cu sãmînþa voastrã, care va veni dupã voi;
Geneza 6.18;Isa 54.9;
10 cu toate vieþuitoarele, care sînt cu voi, atît pãsãrile cît ºi vitele, ºi toate fiarele de pe pãmînt care sînt cu voi; cu toate cele care au ieºit din corabie ºi cu orice alte dobitoace de pe pãmînt.
Ps 115.9;
11 Fac un legãmînt cu voi cã nici o fãpturã nu va mai fi nimicitã de apele potopului, ºi nu va mai veni potop ca sã pustiascã pãmîntul."
Isa 54.9;
12 ªi Dumnezeu a zis: Iatã semnul legãmîntului pe care-l fac între Mine ºi voi, ºi între toate vieþuitoarele care sînt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:
Geneza 17.11;
13 curcubeul Meu, pe care l-am aºezat în nor, el va sluji ca semn al legãmîntului dintre Mine ºi pãmînt.
Exod 28.12;
14 Cînd voi strînge nori deasupra pãmîntului, curcubeul se va arãta în nor;
15 ºi Eu Îmi voi aduce aminte de legãmîntul dintre Mine ºi voi ºi dintre toate vieþuitoarele de orice trup; ºi apele nu se vor mai face un potop, ca sã nimiceascã orice fãpturã.
Lev 26.42-45;Ezec 16.60;
16 Curcubeul va fi în nor; ºi Eu Mã voi uita la el, ca sã-Mi aduc aminte de legãmîntul cel vecinic dintre Dumnezeu ºi toate vieþuitoarele de orice trup de pe pãmînt".
Geneza 17.13-19;
17 ªi Dumnezeu a zis lui Noe: Acesta este semnul legãmîntului pe care l-am fãcut între Mine ºi orice fãpturã de pe pãmînt."
18 Fiii lui Noe, care au ieºit din corabie, erau: Sem, Ham ºi Iafet: Ham este tatãl lui Canaan.
Geneza 10.6;
19 Aceºtia au fost cei trei fii ai lui Noe, ºi din ei s-au rãspîndit oameni peste tot pãmîntul.
Geneza 5.32;Geneza 10.32;1Cron 14;
20 Noe a început sã fie lucrãtor de pãmînt, ºi a sãdit o vie.
Geneza 3.12-23;Geneza 4.2;Prov 12.11;
21 A bãut vin, s-a îmbãtat ºi s-a desgolit în mijlocul cortului sãu.
Prov 20.1;1Cor 10.12;
22 Ham, tatãl lui Canaan, a vãzut goliciunea tatãlui sãu, ºi a spus celor doi fraþi ai lui afarã.
23 Atunci Sem ºi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers dea-ndãratelea ºi au acoperit goliciunea tatãlui lor; fiindcã feþele le erau întoarse înapoi, n-au vãzut goliciunea tatãlui lor.
Exod 20.12;Gal 6.1;
24 Noe s-a trezit din ameþeala vinului, ºi a aflat ce-i fãcuse fiul sãu cel mai tînãr.
25 ªi a zis: Blestemat sã fie Canaan! Sã fie robul robilor fraþilor lui!"
Deut 27.16;Ios 9.23;1Imp 9.20-21;
26 El a mai zis: Binecuvîntat sã fie Domnul, Dumnezeul lui Sem,ªi Canaan sã fie robul lui! (Sau: lor.)
Ps 144.15;Evr 11.16;
27 Dumnezeu sã lãrgeascã locurile stãpînite de Iafet,Iafet sã locuiascã în corturile lui Sem,ªi Canaan sã fie robul lor!"
Efes 2.13-14;Efes 3.6;
28 Noe a trãit, dupã potop, trei sute cincizeci de ani.
29 Toate zilele lui Noe au fost de nouã sute cincizeci de ani; apoi a murit.

Cap. 10

1 Iatã spiþa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham ºi Iafet.Dupã potop li s-au nãscut fii.
Geneza 9.1-19;
2 Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meºec ºi Tiras.
1Cro 1.5;
3 Fiii lui Gomer: Aºchenaz, Rifat ºi Togarma.
4 Fiii lui Iavan: Eliºa, Tarºiº, Chitim, ºi Dodanim.
5 Dela ei se trag popoarele din þãrile neamurilor de pe malul mãrii, dupã þinuturile lor, dupã limba fiecãruia, dupã familiile lor, dupã seminþiile lor.
Ps 72.10;Ier 2.10;Ier 25.22;Þef 2.11;
6 Fiii lui Ham au fost: Cuº, Miþraim, Put ºi Canaan.-
1Cro 1.8;
7 Fiii lui Cuº: Seba, Havila, Sabta, Raema ºi Sabteca. Fiii lui Raema: ªeba ºi Dedan.
8 Cuº a nãscut ºi pe Nimrod: el este acela care a început sã fie puternic pe pãmînt.
9 El a fost un viteaz vînãtor înaintea Domnului; iatã de ce se zice: Ca Nimrod, viteaz vînãtor înaintea Domnului."
Ier 16.16;Mic 7.2;Geneza 6.11;
10 El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad ºi Calne, în þara ªinear.
Mic 5.6;
11 Din þara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah
12 ºi Resen între Ninive ºi Calah; aceasta este cetatea cea mare. -
13 Miþraim a nãscut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi,
14 Patrusimi, Casluhimi, (din care au ieºit Filistenii) ºi pe Caftorimi.
1Cron 1.12;
15 Canaan a nãscut pe Sidon, întîiul lui nãscut, ºi pe Het;
16 ºi pe Iebusiþi, pe Amoriþi, pe Ghirgasiþi,
17 pe Heviþi, pe Archiþi, pe Siniþi,
18 pe Arvadiþi, pe Þemariþi, pe Hamatiþi. În urmã, familiile Cananiþilor s-au împrãºtiat.
19 Hotarele Cananiþilor se întindeau dela Sidon, cum mergi spre Gherar, pînã la Gaza, ºi cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma ºi Þeboim, pînã la Leºa.
Geneza 13.12-17;Geneza 15.18-21;Num 34.2-12;Ios 12.7-8;
20 Aceºtia sînt fiii lui Ham, dupã familiile lor, dupã limbile lor, dupã þãrile lor, dupã neamurile lor.
21 ªi lui Sem, tatãl tuturor fiilor lui Eber, ºi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au nãscut fii.
22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacºad, Lud ºi Aram.
1Cro 1.17;
23 Fii lui Aram: Uþ, Hul, Gheter ºi Maº.
24 Arpacºad a nãscut pe ªelah; ºi ªelah a nãscut pe Eber.
Geneza 11.12;
25 Lui Eber i s-au nãscut doi fii: numele unuia era Peleg (Adicã: Împãrþire.), numit aºa pentru cã pe vremea lui s-a împãrþit pãmîntul; iar numele fratelui sãu era Ioctan.
1Cron 1.19;
26 Ioctan a nãscut pe Almodad, pe ªelef, pe Aþarmavet, pe Ierah,
27 pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,
28 pe Obal, pe Abimael, pe Seba,
29 pe Ofir, pe Havila, ºi pe Iobab.Toþi aceºtia au fost fiii lui Ioctan.
30 Ei au locuit dela Meºa, cum mergi spre Sefar, pînã la muntele rãsãritului.
31 Aceºtia sînt fiii lui Sem, dupã familiile lor, dupã limbile lor, dupã þãrile lor, dupã neamurile lor.
32 Acestea sînt familiile fiilor lui Noe, dupã spiþa neamului lor, dupã neamurile lor. ªi din ei au ieºit neamurile care s-au rãspîndit pe pãmînt dupã potop.
Geneza 10.1;Geneza 9.19;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu