Biblia - Vechiul Testament - Exod - Cap - 31 - 40

Biblia - Vechiul Testament - Exod - Cap - 31 - 40
Cap. 31
1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Sã ºtii cã am ales pe Beþaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminþia lui Iuda.
Exod 35.30;Exod 36.1;1Cron 2.20;

3 Lam umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înþelepciune, pricepere, ºi ºtiinþã pentru tot felul de lucrãri,
Exod 35.31;1Imp 7.14;
4 i-am dat putere sã nãscoceascã tot felul de lucrãri meºteºugite, sã lucreze în aur, în argint ºi în aramã,
5 sã sape în pietre ºi sã le lege, sã lucreze în lemn, ºi sã facã tot felul de lucrãri.
6 ªi iatã cã i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminþia lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sînt iscusiþi, ca sã facã tot ce þi-am poruncit:
Exod 35.34;Exod 28.3;Exod 35.10-35;Exod 36.1;
7 cortul întîlnirii, chivotul mãrturiei , capacul ispãºirii care va fi deasupra lui, ºi toate uneltele cortului;
Exod 36.8;Exod 37.1;Exod 37.6;
8 masa cu uneltele ei, sfeºnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tãmîierii;
Exod 37.10;Exod 37.17;
9 altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui;
Exod 38.1;Exod 38.8;
10 veºmintele pentru slujbã, veºmintele sfinte ale preotului Aaron, veºmintele fiilor lui pentru slujbele preoþeºti;
Exod 39.1-41;Num 4.5;
11 untdelemnul pentru ungere, ºi tãmîia mirositoare pentru sfîntul locaº. Le vor face dupã toate poruncile, pe cari þi le-am dat. "
Exod 30.25-31;Exod 37-29;Exod 30.34;Exod 37.29;
12 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
13  Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le: Sã nu care cumva sã nu þineþi sabatele Mele, cãci acesta va fi între Mine ºi voi, ºi urmaºii voºtri, un semn dupã care se va cunoaºte cã Eu sînt Domnul, care vã sfinþesc.
Lev 19.3-30;Lev 26.2;Ezec 20.12-20;Ezec 44.24;
14 Sã þineþi Sabatul, cãci el va fi pentru voi ceva sfînt. Cine îl va cãlca, va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului sãu.
Exod 20.8;Deut 5.12;Ezec 20.12;Exod 35.2;Num 15.35;
15 Sã lucrezi ºase zile; dar a ºaptea este Sabatul, ziua de odihnã, închinatã Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului, va fi pedepsit cu moartea.
Exod 20.9;Gen 2.2;Exod 16.23;Exod 20.10;
16 Copiii lui Israel sã pãzeascã Sabatul, prãznuindu-l, ei ºi urmaºii lor, ca un legãmînt necurmat.
17 Aceasta va fi între Mine ºi copiii lui Israel un semn vecinic; cãci în ºase zile a fãcut Domnul cerurile ºi pãmîntul, iar în ziua a ºaptea S-a odihnit ºi a rãsuflat."
Exod 31.13;Ezec 20.12-20;Gen 1.31;Gen 2.2;
18 Cînd a isprãvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele douã table ale mãrturiei, table de piatrã, scrise cu degetul lui Dumnezeu.
Exod 24.12;Exod 32.15-16;Exod 34.28-29;Deut 4.13;Deut 5.22;Deut 9.10-11;2Cor 3.3;

Cap. 32

1 Poporul, vãzînd cã Moise zãboveºte sã se pogoare de pe munte, s-a strîns în jurul lui Aaron, ºi i-a zis: Haide! fã-ne un dumnezeu care sã meargã înaintea noastrã; cãci Moise, omul acela care ne-a scos din þara Egiptului, nu ºtim ce s-a fãcut."
Exod 24.18;Deut 9.9;Fapt 7.40;Exod 13.21;
2 Aaron le-a rãspuns: Scoateþi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor ºi fiicelor voastre, ºi aduceþi-i la mine."
Jud 8.24-27;
3 ªi toþi ºi-au scos cerceii de aur din urechi, ºi i-au adus lui Aaron.
4 El i-a luat din mînile lor, a bãtut aurul cu dalta, ºi a fãcut un viþel turnat. ªi ei au zis: Israele! iatã dumnezeul tãu, care te-a scos din þara Egiptului."
Exod 20.23;Deut 9.16;Jud 17.3-4;1Imp 12.28;1Împ Neem;1Imp 9.18;Ps 106.19;Isa 46.6;Fapt 7.41;Rom 1.23;
5 Cînd a vãzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui, ºi a strigat: Mîne, va fi o sãrbãtoare în cinstea Domnului!"
Lev 23.2-4.21-37;2Imp 10.29;2Cron 30.5;
6 A doua zi, s-au sculat dis de dimineaþã, ºi au adus arderi de tot ºi jertfe de mulþãmire. Poporul a ºezut de a mîncat ºi a bãut; apoi s-au sculat sã joace.
1Cor 10.7;
7 Domnul a zis lui Moise: Scoalã ºi pogoarã-te; cãci poporul tãu, pe care l-ai scos din þara Egiptului, s-a stricat.
Exod 32.1;Exod 33.1;Deut 9.12;Dan 9.24;Gen 6.11-12;Deut 4.16;Deut 32.5;Jud 2.19;Osea 9.9;
8 Foarte curînd s-au abãtut dela calea, pe care le-o poruncisem Eu; ºi-au fãcut un viþel turnat, s-au închinat pînã la pãmînt înaintea lui, i-au adus jertfe, ºi au zis: Israele! iatã dumnezeul tãu, care te-a scos din þara Egiptului!"
Exod 20.3-4.23;Deut 9.16;1Imp 12.28;
9 Domnul a zis lui Moise: Vãd cã poporul acesta este un popor încãpãþînat.
Exod 38.3-5;Exod 34.9;Deut 9.6-13;Deut 31.27;2Cron 30.8;Isa 48.4;Fapt 7.51;
10 Acum, lasã-Mã; mînia Mea are sã se aprindã împotriva lor: ºi-i voi mistui; dar pe tine te voi face strãmoºul unui neam mare."
Deut 9.14-19;Exod 22.24;Num 14.12;
11 Moise s-a rugat Domnului, Dumnezeului sãu, ºi a zis: Pentru ce sã se aprindã, Doamne, mînia Ta împotriva poporului Tãu, pe care l-ai scos din þara Egiptului cu mare putere ºi cu mînã tare?
Deut 9.18-29;Ps 74.1-2;Ps 106.23;
12 Pentruce sã zicã Egiptenii: Spre nenorocirea lor i-a scos, ca sã-i omoare prin munþi, ºi ca sã-i ºteargã de pe faþa pãmîntului?Întoarce-Te din iuþeala mîniei Tale ºi lasã-Te de rãul acesta, pe care vrei sã-l faci poporului Tãu.
Num 14.13;Deut 9.28;Deut 32.27;Exod 32.14;
13 Adu-þi aminte de Avraam, de Isaac ºi de Israel, robii Tãi, cãrora le-ai spus, jurîndu-Te pe Tine însuþi: Voi înmulþi sãmînþa voastrã ca stelele cerului, voi da urmaºilor voºtri toatã þara aceasta, de care am vorbit, ºi ei o vor stãpîni în veac."
Gen 22.16;Evr 6.13;Gen 12.7;Gen 13.15;Gen 15.7-18;Gen 26.4;Gen 28.13;Gen 35.11-12;
14 ªi Domnul S-a lãsat de rãul, pe care spusese cã vrea sã-l facã poporului Sãu.
Deut 32.26;2Sam 24.16;1Cron 21.15;Ps 106.45;Ier 18.8;Ier 26.13-19;Ioel 2.13;Iona 3.10;Iona 4.2;
15 Moise s-a întors ºi s-a pogorît de pe munte, cu cele douã table ale mãrturiei în mînã. Tablele erau scrise pe amîndouã pãrþile, pe o parte ºi pe alta.
Deut 9.15;
16 Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu, ºi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, sãpat pe table.
Exod 31.18;
17 Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigãte, ºi a zis lui Moise: În tabãrã este un strigãt de rãzboi!"
18 Moise a rãspuns: Strigãtul aceasta nu-i nici strigãt de biruitori, nici strigãt de biruiþi; ce aud eu, este glasul unor oameni cari cîntã!"
19 ªi, pe cînd se apropia de tabãrã,a vãzut viþelul ºi jocurile. Moise s-a aprins de mînie, a aruncat tablele din mînã, ºi le-a sfãrîmat de piciorul muntelui.
Deut 9;
20 A luat viþelul, pe care-l fãcuserã ei, ºi l-a ars în foc; l-a prefãcut în cenuºã, a presãrat cenuºa pe faþa apei, ºi a dat-o copiilor lui Israel s-o bea.
Deut 9.21;
21 Moise a zis lui Aaron: Ce þi-a fãcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un pãcat atît de mare?"
Gen 20.9;Gen 26.10;
22 Aaron a rãspuns: Sã nu se aprindã de mînie domnul meu! Tu singur ºtii cã poporul acesta este pornit la rãu.
Exod 14.11;Exod 15.24;Exod 16.2-28;Exod 17.2-4;
23 Ei mi-au zis: Fã-ne un dumnezeu, care sã meargã înaintea noastrã; cãci Moise, omul acela care ne-a scos din þara Egiptului, nu ºtim ce s-a fãcut!
Exod 32.1;
24 Eu le-am zis: Cine are aur, sã-l scoatã! ªi mi l-au dat; l-am aruncat în foc, ºi din el a ieºit viþelul acesta."
Exod 32;
25 Moise a vãzut cã poporul era fãrã frîu, cãci Aaron îl fãcuse sã fie fãrã frîu, spre batjocura vrãjmaºilor sãi; -
2Cron 28.19;
26 s-a aºezat la uºa taberii, ºi a zis: Cine este pentru Domnul, sã vinã la mine!" ªi toþi copiii lui Levi s-au strîns la el.
27 El le-a zis: Aºa vorbeºte Domnul, Dumnezeul lui Israel: Fiecare din voi sã se încingã cu sabia; mergeþi ºi strãbateþi tabãra dela o poartã la alta, ºi fiecare sã omoare pe fratele, pe prietenul ºi pe ruda sa."
Num 25.5;Deut 33.9;
28 Copiii lui Levi au fãcut dupã porunca lui Moise; ºi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.
29 Moise a zis: Predaþi-vã azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului ºi fratelui vostru, pentruca binecuvîntarea Lui sã vinã astãzi peste voi!"
Num 25.11-13;Deut 13.6-11;Deut 33.9-10;1Sam 15.18-22;Prov 21.3;Zah 13.3;Mat 10.37;
30 A doua zi, Moise a zis poporului: Aþi fãcut un pãcat foarte mare. Am sã mã sui acum la Domnul: poate cã voi cãpãta iertare pentru pãcatul vostru."
1Sam 12.20-23;Luc 15.18;2Sam 16.12;Amos 5.15;Num 25.13;
31 Moise s-a întors la Domnul, ºi a zis: Ah! poporul acesta a fãcut un pãcat foarte mare! ªi-au fãcut un dumnezeu de aur.
Deut 9.18;Exod 20.2;
32 Iartã-le acum pãcatul! Dacã nu, atunci, ºterge-mã din cartea Ta, pe care ai scris-o!"
Ps 69.28;Rom 9.3;Ps 56.8;Ps 139.16;Dan 12.1;Filip 4.3;Apoc 3.5;Apoc 13.8;Apoc 17.8;Apoc 20.12-15;Apoc 21.27;Apoc 22.19;
33 Domnul a zis lui Moise: Pe cel ce a pãcãtuit împotriva Mea, pe acela îl voi ºterge din cartea Mea.
Lev 23.30;Exec 18.4;
34 Du-te dar, ºi du poporul unde þi-am spus. Iatã, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua rãzbunãrii Mele, îi voi pedepsi pentru pãcatul lor!"
Exod 33.2;Num 20.16;Deut 32.35;Amos 3.14;Rom 2.5-6;
35 Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru cã fãcuse viþelul fãurit de Aaron.
2Sam 12.9;Fapt 7.41;

Cap. 33

1 Domnul a zis lui Moise: Du-te, ºi porneºte de aici cu poporul, pe care l-ai scos din þara Egiptului; suie-te în þara, pe care am jurat cã o voi da lui Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov, zicînd: Seminþei tale o voi da!
Exod 32.7;Gen 12.7;Exod 32.13;
2 Voi trimite înaintea ta un înger, ºi voi izgoni pe Cananiþi, Amoriþi, Hetiþi, Fereziþi, Heviþi ºi Iebusiþi.
Exod 32.34;Exod 34.11;Deut 7.22;Ios 24.11;
3 Suie-te în þara aceasta unde curge lapte ºi miere. Dar Eu nu Mã voi sui în mijlocul tãu, ca sã nu te prãpãdesc pe drum, cãci eºti un popor încãpãþînat."
Exod 3.8;Exod 33.15-17;Exod 32.9;Exod 34.9;Deut 9.6-13;Exod 23.21;Exod 32.10;Num 16.21-45;
4 Cînd a auzit poporul aceste triste cuvinte, toþi s-au întristat; ºi nimeni nu ºi-a pus podoabele pe el.
Num 14.1-39;Lev 10.6;2Sam 19.24;1Imp 21.27;2Imp 19.1;Ezra 9.3;Est 4.1-4;Iov 1.20;Iov 2.12;Isa 32.11;Ezec 24.17-23;Ezec 26.16;
5 ªi Domnul a zis lui Moise: Spune copiilor ºi lui Israel: Voi sînteþi un popor încãpãþînat; numai o clipã dacã M-aº sui în mijlocul tãu, te-aº prãpãdi. Aruncã-þi acum podoabele depe tine, ºi voi vedea ce-þi voi face."
Exod 33.3;Num 16.45-46;Deut 8.2;Ps 139.23;
6 Copiii lui Israel ºi-au scos de pe ei podoabele, ºi au plecat dela muntele Horeb.
7 Moise a luat cortul lui ºi l-a întins afarã din tabãrã, la o depãrtare oare care; l-a numit cortul întîlnirii. ªi toþi ceice întrebau pe Domnul, se duceau la cortul întîlnirii, care era afarã din tabãrã.
Exod 29.42-43;Deut 4.29;2Sam 21.1;
8 Cînd se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare; fiecare stãtea la uºa cortului sãu, ºi urmãrea cu ochii pe Moise, pînã intra el în cort.
Num 16.27;
9 ªi cînd intra Moise în cort, stîlpul de nor se pogora ºi se oprea la uºa cortului, ºi Domnul vorbea cu Moise.
Exod 25.22;Exod 31.18;Ps 99.7;
10 Tot poporul vedea stîlpul de nor oprindu-se la uºa cortului; tot poporul se scula ºi se arunca cu faþa la pãmînt la uºa cortului lui.
Exod 4.31;
11 Domnul vorbea cu Moise faþã în faþã, cum vorbeºte un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabãrã, dar tînãrul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieºea deloc din mijlocul cortului.
Gen 32.30;Num 12.8;Deut 34.10;
12 Moise a zis Domnului: Iatã, Tu îmi zici: Du pe poporul acesta! ªi nu-mi arãþi pe cine vei trimete cu mine. Însã, Tu ai zis: Eu te cunosc pe nume, ºi ai cãpãtat trecere înaintea Mea!
Exod 32.34;Exod 33.17;Gen 18.19;Ps 1.6;Ier 1.5;Ioan 10.14-15;2Tim 2.19;
13 Acum, dacã am cãpãtat trecere înaintea Ta, aratã-mi cãile Tale; atunci Te voi cunoaºte, ºi voi avea trecere înaintea Ta. ªi gîndeºte-Te cã neamul aceasta este poporul Tãu!"
Exod 34.9;Ps 25.4;Ps 27.11;Ps 86.11;Ps 119.33;Deut 9.26-29;Ioel 2.17;
14 Domnul a rãspuns: Voi merge Eu însumi cu tine, ºi îþi voi da odihnã."
Exod 13.21;Exod 40.34-38;Isa 63.9;Deut 3.20;Ios 21.44;Ios 22.4;Ios 23.1;Ps 95.11;
15 Moise i-a zis: Dacã nu mergi Tu însuþi cu noi, nu ne lãsa sã plecãm de aici.
Exod 33.3;Exod 34.9;
16 Cum se va ºti cã am cãpãtat trecere înaintea Ta, eu ºi poporul Tãu? Oare nu cînd vei merge Tu cu noi, ºi cînd prin aceasta vom fi deosebiþi, eu ºi poporul Tãu, de toate popoarele de pe faþa pãmîntului?"
Num 14.14;Exod 34-10;Deut 4.7-34;2Sam 7.23;1Imp 8.53;Ps 147.20;
17 Domnul a zis lui Moise: Voi face ºi ceea ce-mi ceri acum, cãci ai cãpãtat trecere înaintea Mea, ºi te cunosc pe nume!"
Gen 19.21;Iac 5.16;Exod 33.16;
18 Moise a zis: Aratã-mi slava Ta!"
Exod 33;1Tim 6.16;
19 Domnul a rãspuns: Voi face sã treacã pe dinaintea ta toatã frumuseþea Mea, ºi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mã îndur de cine vreau sã Mã îndur, ºi am milã de cine vreau sã am milã!"
Exod 34.5-7;Ier 31.14;Rom 9.15-18;
20 Domnul a zis: Faþa nu vei putea sã Mi-o vezi, cãci nu poate omul sã Mã vadã ºi sã trãiascã!"
Gen 32.30;Deut 5.24;Jud 6.22;Jud 13.22;Jud ;Isa 6.5;Apoc 1.16-17;Exod 24.10;
21 Domnul a zis: ,,Iatã un loc lîngã Mîne; vei sta pe stîncã.
22 ªi cînd va trece slava Mea, te voi pune în crãpãtura stîncii, ºi te voi acoperi cu mîna Mea, pînã voi trece.
Isa 2.21;Ps 91.1-4;
23 Iar cînd Îmi voi trage mîna la o parte dela tine, Mã vei vedea pe dinapoi; dar Faþa Mea nu se poate vedea."
Exod 33.20;Ioan 1.18;

Cap. 34

1 Domnul a zis lui Moise: Taie douã table de piatrã ca cele dintîi, ºi Eu voi scrie pe ele cuvintele cari erau pe tablele dintîi pe cari le-ai sfãrîmat.
Exod 32.16-19;Deut 10.1;Exod 34.28;Deut 10.2-4;
2 Fii gata disdedimineaþã ºi suie-te de dimineaþã pe muntele Sinai; sã stai acolo înaintea Mea, pe vîrful muntelui.
Exod 19.20;Exod 24.12;
3 Nimeni sã nu se suie cu tine, ºi nimeni sã nu se arate pe tot muntele; ºi nici boi, nici oi sã nu pascã pe lîngã muntele acesta."
Exod 19.12-21;
4 Moise a tãiat douã table de piatrã ca ºi cele dintîi; s-a sculat dis de dimineaþã, ºi s-a suit pe muntele Sinai, dupã cum îi poruncise Domnul; ºi a luat în mînã cele douã table de piatrã.
5 Domnul S-a pogorît într-un nor, a stãtut acolo lîngã el, ºi a rostit Numele Domnului.
Exod 33.19;Num 14.17;
6 ªi Domnul a trecut pe dinaintea lui, ºi a strigat: Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare ºi milostiv, încet la mînie, plin de bunãtate ºi credincioºie ,
Num 14.18;2Cron 30.9;Neem 9.17;Ps 86.15;Ps 103.8;Ps 111.4;Ps 112.4;Ps 116.5;Ps 145.8;Ioel 2.13;Ps 31.19;Rom 2.4;Ps 57.10;Ps 108.4;
7 care κi þine dragostea pînã în mii de neamuri de oameni, iartã fãrãdelegea, rãzvrãtirea ºi pãcatul, dar nu socoteºte pe cel vinovat drept nevinovat, ºi pedepseºte fãrãdelegea pãrinþilor în copii ºi în copiii copiilor lor pînã la al treilea ºi al patrulea neam!"
Exod 20.6;Deut 5.10;Ps 86.15;Ier 32.18;Dan 9.4;Ps 103.3;Ps 30.4;Dan 9.9;Efes 4.32;1Ioan 1.9;Exod 23.7-21;Ios 24.19;Iov 10.14;Mic 6.11;Nah 1.3;
8 Îndatã Moise s-a plecat pînã la pãmînt ºi s-a închinat.
Exod 4.31;
9 El a zis: Doamne, dacã am cãpãtat trecere înaintea Ta, Te rog sã mergi în mijlocul nostru, Doamne; poporul acesta este în adevãr un popor încãpãþînat, dar iartã-ne fãrãdelegile ºi pãcatele noastre, ºi ia-ne în stãpînirea Ta!"
Exod 33.15-16;Exod 33.3;Deut 32.9;Ps 28.9;Ps 33.12;Ps 78.62;Ps 94.14;Ier 10.16;Zah 2.12;
10 Domnul a rãspuns: Iatã, Eu fac un legãmînt. Voi face, în faþa întregului popor, minuni cari n-au avut loc în nicio þarã ºi la niciun neam; tot poporul care este în jurul tãu, va vedea lucrarea Domnului, ºi prin tine voi face lucruri înfricoºate .
Deut 5.2;Deut 29.12-14;Deut 4.32;2Sam 7.23;Ps 77.14;Ps 78.12;Ps 147.20;Deut 10.21;Ps 145.6;Isa 64.3;
11 Ia seama la ceea ce-þi poruncesc azi. Iatã, voi izgoni dinaintea ta pe Amoriþi, Cananiþi, Hetiþi, Fereziþi, Heviþi ºi Iebusiþi.
Deut 5.32;Deut 6.3-25;Deut 12.28-32;Deut 28.1;Exod 33.2;
12 Sã nu cumva sã faci legãmînt cu locuitorii þãrii unde ai sã intri, ca sã nu fie o cursã pentru tine, dacã vor locui în mijlocul tãu.
Exod 23.32;Deut 7.2;Jude 2.2;Exod 23.33;
13 Dimpotrivã sã le dãrîmaþi altarele, sã le sfãrîmaþi stîlpii idoleºti ºi sã le trîntiþi la pãmînt idolii.
Exod 23.24;Deut 12.3;Jud 2.2;Deut 7.5;Deut 12.2;Jud 6.25;2Imp 18.4;2Imp 23.14;2Cron 31.1;2Cron 34.3-4;
14 Sã nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; cãci Domnul se numeºte gelos, este un Dumnezeu gelos.
Exod 20.3-5;Isa 9.6;Isa 57.15;Exod 20.5;
15 Fereºte-te sã faci legãmînt cu locuitorii þãrii, ca nu cumva, curvind înaintea dumnezeilor lor, ºi, aducîndu-le jertfe, sã te pofteascã ºi pe tine, ºi sã mãnînci din jertfele lor,
Exod 34.12;Deut 31.16;Jud 2.17;Ier 3.9;Ezec 6.9;Num 25.2;1Cor 10.27;Ps 106.28;1Cor 8.4-10;
16 ca nu cumva sã iei din fetele lor neveste fiilor tãi, ºi astfel, fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, sã tîrascã ºi pe fiii tãi sã curveascã înaintea dumnezeilor lor.
Deut 7.3;1Imp 11.2;Ezra 9.2;Neem 13.25;Num 25.1-2;1Imp 11.4;
17 Sã nu-þi faci un dumnezeu turnat.
Exod 32.8;Lev 19.4;
18  Sã þii sãrbãtoarea azimilor: timp de ºapte zile, la vremea hotãrîtã, în luna spicelor, sã mãnînci azimi, cum þi-am poruncit, cãci în luna spicelor ai ieºit din Egipt.
Exod 12.15;Exod 23.15;Exod 13.4;
19 Orice întîi nãscut este al Meu, chiar orice întîi nãscut de parte bãrbãteascã din turmele de vaci sau de oi.
Exod 13.2-12;Exod 22.29;Ezec 44.30;Luc 2.23;
20 Sã rãscumperi cu un miel pe întîiul nãscut al mãgãriþei; iar dacã nu-l rãscumperi, sã-i frîngi gîtul. Sã rãscumperi pe orice întîi nãscut al fiilor tãi; ºi sã nu te înfãþiºezi cu mînile goale înaintea Mea.
Exod 13.13;Num 18.15;Exod 23.15;Deut 16.16;1Sam 9.7-8;2Sam 24.24;
21 ªase zile sã lucrezi, iar în ziua a ºaptea sã te odihneºti; sã te odihneºti, chiar în vremea aratului ºi seceratului.
Exod 20.9;Exod 23.12;Exod 35.2;Deut 5.12-13;Luc 13.14;
22 Sã þii sãrbãtoarea sãptãmînilor, a celor dintîi roade din seceriºul grîului, ºi sãrbãtoarea strîngerii roadelor la sfîrºitul anului.
Exod 23.16;Deut 16.10-13;
23 De trei ori pe an, toþi cei de parte bãrbãteascã sã se înfãþiºeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
Exod 23.14-17;Deut 16.16;
24 Cãci voi izgoni neamurile dinaintea ta, ºi-þi voi întinde hotarele; ºi nimeni nu-þi va pofti þara, în timpul cînd te vei sui de trei ori pe an, ca sã te înfãþiºezi înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.
Exod 33.2;Lev 18.24;Deut 7.1;Ps 78.55;Ps 80.8;Deut 12.20;Deut 19.8;Gen 35.5;2Cron 17.10;Prov 16.7;Fapt 18.10;
25 Sã n-aduci cu pîne dospitã sîngele dobitocului jertfit în cinstea Mea; ºi carnea din jertfa praznicului Paºtelor sã nu fie þinutã în timpul nopþii pînã dimineaþa.
Exod 23.18;Exod 12.10;
26 Sã aduci în casa Domnului, Dumnezeului tãu, pîrga celor dintîi roade ale pãmîntului.Iedul sã nu-l fierbi în laptele mamei lui."
Exod 23.19;Deut 26.2-10;Exod 23.19;Deut 14.21;
27 Domnul a zis lui Moise: Scrie-þi cuvintele acestea, cãci pe temeiul acestor cuvinte închei legãmînt cu tine ºi cu Israel!"
Exod 34.10;Deut 4.13;Deut 31.9;
28 Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi. N-a mîncat deloc pîne, ºi n-a bãut deloc apã. ªi Domnul a scris pe table cuvintele legãmîntului, cele zece porunci.
Exod 24.18;Deut 9.9-18;Exod 34.1;Exod 31.18;Exod 32.16;Deut 4.13;Deut 10.2-4;
29 Moise s-a pogorît de pe muntele Sinai, cu cele douã table ale mãrturiei în mînã. Cînd se pogora de pe munte, nu ºtia cã pielea feþei lui strãlucea, pentrucã vorbise cu Domnul.
Exod 32.15;Mat 17.2;2Cor 3.7-13;
30 Aaron ºi toþi copiii lui Israel s-au uitat la Moise, ºi iatã cã pielea feþei lui strãlucea; ºi se temeau sã se apropie de el.
31 Moise i-a chemat; Aaron ºi toþi fruntaºii adunãrii s-au întors la el, ºi el le-a vorbit.
32 Dupã aceea, toþi copiii lui Israel s-au apropiat, ºi el le-a dat toate poruncile, pe cari le primise dela Domnul, pe muntele Sinai.
Exod 24.3;
33 Cînd a încetat sã le vorbeascã, ºi-a pus o mãhramã pe faþã.
2Cor 3.13;
34 Cînd intra Moise înaintea Domnului, ca sã-I vorbeascã, îºi scotea mãhrama pînã ce ieºea; iar cînd ieºea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise.
2Cor 3.16;
35 Copiii lui Israel se uitau la faþa lui Moise, ºi vedeau cã pielea feþei lui strãlucea; ºi Moise îºi punea iar㺠mãhrama pe faþã pînã ce intra ca sã vorbeascã cu Domnul.

Cap. 35

1 Moise a strîns toatã adunarea copiilor lui Israel, ºi le-a zis: Iatã lucrurile, pe cari a poruncit Domnul sã le faceþi.
Exod 34.32;
2 ªase zile sã lucraþi, dar ziua a ºaptea sã vã fie sfîntã; acesta este Sabatul, ziua de odihnã, închinatã Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea, sã fie pedepsit cu moartea.
Exod 20.9;Exod 31.14-15;Lev 23.3;Num 15.32;Deut 5.12;Luc 13.14;
3 Sã n-aprinzi foc, în niciuna din locuinþele voastre, în ziua Sabatului."
Exod 16.23;
4 Moise a vorbit întregei adunãri a copiilor lui Israel, ºi a zis: Iatã ce a poruncit Domnul.
Exod 25.1-2;
5 Luaþi din ce aveþi ºi aduceþi un prinos Domnului. - Fiecare sã aducã prinos Domnului ce-l lasã inima: aur, argint, ºi aramã;
Exod 25.2;
6 materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cãrmiziu, in subþire ºi pãr de caprã;
7 piei de berbeci vopsite în roº ºi piei de viþel de mare; lemn de salcîm,
8 untdelemn pentru sfeºnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii ºi pentru tãmîia mirositoare;
Exod 25.6;
9 pietre de onix ºi alte pietre pentru împodobirea efodului ºi a pieptarului.
10 Toþi cei iscusiþi dintre voi sã vinã ºi sã facã tot ce a poruncit Domnul:
Exod 31.6;
11 locaºul, cortul ºi acoperiºul lui, copcile, scîndurile, drugii, stîlpii ºi picioarele lui;
Exod 26.1;
12 chivotul ºi drugii lui, capacul ispãºirii ºi perdeaua dinlãuntru pentru acoperirea chivotului;
Exod 25;
13 masa ºi drugii ei, cu toate uneltele ei, ºi pînile pentru punerea înaintea Domnului;
Exod 25.23;Exod 25.30;Lev 24.5-6;
14 sfeºnicul cu uneltele lui, candelele lui, ºi untdelemnul pentru sfeºnic;
Exod 25.31;Exod 30.1;
15 altarul pentru tãmîie ºi drugii lui, untdelemnul pentru ungere ºi tãmîia mirositoare, ºi perdeaua uºii de afarã dela intrarea cortului;
Exod 30.23;Exod 30.34;
16 altarul pentru arderile de tot, grãtarul lui de aramã, drugii lui, ºi toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui,
Exod 27.1;
17 pînzele curþii, stîlpii ei, picioarele ei, ºi perdeaua dela poarta curþii;
Exod 27.9;
18 þãruºii cortului, þãruºii curþii, ºi funiile lor;
19 veºmintele preoþeºti pentru slujba sfîntului locaº, veºmintele sfinte ale preotului Aaron, ºi veºmintele fiilor lui pentru slujbele preoþeºti."
Exod 31.10.39.1-41;Num 4.5;
20 Toatã adunarea copiilor lui Israel a ieºit dinaintea lui Moise.
21 Toþi cei cu tragere de inimã ºi bunãvoinþã au venit ºi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întîlnirii, pentru toatã slujba lui, ºi pentru veºmintele sfinte.
Exod 35.5-29;Exod 25.2;Exod 36.2;1Cron 28.2-9;1Cron 29.9;Ezra 7.27;2Cron 8.12;2Cron 9.7;
22 Au venit îndatã bãrbaþii ºi femeile, toþi cei cu tragere de inimã, ºi au adus belciuge de nas, inele, cercei, brãþãri, salbe ºi tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului.
23 Toþi cei ce aveau ºtofe (materii) vãpsite în albastru, în purpuriu, în cãrmiziu, in subþire ºi pãr de caprã, piei de berbeci vãpsite în roº, ºi piei de viþel de mare, le-au adus.
1Cron 29.8;
24 Toþi cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint ºi de aramã, au adus prinosul Domnului. Toþi cei ce aveau lemn de salcîm bun pentru lucrãrile rînduite pentru slujbã, l-au adus.
25 Toate femeile iscusite au tors cu mînile lor, ºi au adus lucrul lor, ºi anume: tort vãpsit în albastru, în purpuriu, în cãrmiziu ºi in subþire.
Exod 28.3;Exod 31.6;Exod 36.1;2Imp 23.7;Prov 31.19-24;
26 Toate femeile cu tragere de inimã ºi iscusite au tors pãr de caprã.
27 Fruntaºii poporului au adus pietre de onix ºi alte pietre pentru efod ºi pieptar;
1Cron 29.6;Ezra 2.68;
28 mirodenii ºi untdelemn, pentru sfeºnic, pentru untdelemnul ungerii ºi pentru tãmîia mirositoare.
Exod 30.23;
29 Toþi copiii lui Israel, bãrbaþi ºi femei, pe cari-i trãgea inima sã ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bunã voie.
Exod 35.21;1Cron 29.9;
30 Moise a zis copiilor lui Israel: Sã ºtiþi cã Domnul a ales pe Beþaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminþia lui Iuda.
Exod 31.2;
31 L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înþelepciune, pricepere, ºi ºtiinþã, pentru tot felul de lucrãri.
32 I-a dat putere sã nãscoceascã planuri, sã lucreze în aur, în argint ºi în aramã,
33 sã sape în pietre ºi sã le lege, sã lucreze lemnul cu meºteºug, ºi sã facã tot felul de lucrãri meºteºugite.
34 I-a dat ºi darul sã înveþe pe alþii, atît lui cît ºi lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminþia lui Dan.
Exod 31.6;
35 I-a umplut cu pricepere, ca sã facã toate lucrãrile de sãpãturã în piatrã, de ciopliturã meºteºugitã, de lucrat la gherghef ºi de þesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cãrmiziu ºi in subþire, sã facã tot felul de lucrãri ºi nãscociri de planuri.
Exod 35.31;Exod 31.3-6;1Imp 7.14;2Cron 2.14;Isa 28.26;

Cap. 36

1 Beþaleel, Oholiab, ºi toþi bãrbaþii iscusiþi în cari pusese Domnul înþelepciune ºi pricepere, ca sã ºtie sã facã lucrãrile rînduite pentru slujba sfîntului locaº, au fãcut totul dupã cum poruncise Domnul.
Exod 28.3;Exod 31.6;Exod 35.10-35;Exod 25.8;
2 Moise a chemat pe Beþaleel, Oholiab, ºi pe toþi bãrbaþii iscusiþi în mintea cãrora pusese Domnul pricepere, ºi anume pe toþi cei cu tragere de inimã la lucrul acesta ca sã-l facã.
Exod 35.21-26;1Cron 29.5;
3 Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele, pe cari le aduseserã copiii lui Israel ca sã facã lucrãrile rînduite pentru slujba sfîntului locaº. Chiar ºi dupãce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise, în fiecare dimineaþã, daruri de bunã voie.
Exod 35.27;
4 Atunci toþi bãrbaþii iscusiþi, prinºi la toate lucrãrile sfîntului locaº, ºi-au lãsat fiecare lucrul pe care-l fãceau,
5 ºi au venit de au spus lui Moise: Poporul aduce mult mai mult decît trebuie pentru facerea lucrãrilor, pe cari a poruncit Domnul sã le facem."
2Cor 8.2-3;
6 Moise a pus sã strige în tabãrã cã nimeni, fie bãrbat fie femeie, sã nu mai aducã daruri pentru sfîntul locaº. Au oprit astfel pe popor sã mai aducã daruri.
7 Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrãrile cari trebuiau fãcute, ba încã mai ºi trecea.
8 Toþi bãrbaþii iscusiþi ºi lucrãtorii au fãcut cortul din zece covoare de in subþire ºi rãsucit din fir albastru, purpuriu ºi cãrmiziu; pe ele au þesut heruvimi lucraþi cu mãiestrie.
Exod 26.1;
9 Lungimea unui covor era de douãzeci ºi opt de coþi; iar lãþimea unui covor era de patru coþi. Toate covoarele aveau aceeaº mãsurã.
10 Cinci din aceste covoare au fost prinse la un loc; celelalte cinci de asemenea au fost prinse la un loc.
11 Au fãcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sfîrºea cea dintîi împreunare; tot aºa au fãcut ºi la marginea covorului cu care se sfîrºea a doua împreunare de covoare.
12 Au fãcut cincizeci de chiotori la cel dintîi covor, ºi cincizeci de chioturi la marginea covorului cu care se sfîrºea a doua împreunare de covoare; chiotorile acestea erau una în faþa alteia.
Exod 26.5;
13 Au fãcut cincizeci de copci de aur, ºi au prins covoarele unul de altul cu copcile, aºa în cît cortul alcãtuia un întreg.
14 Au fãcut niºte covoare din pãr de caprã, ca sã slujeascã de acoperiº pentru cort: unsprezece covoavoare de acestea au fãcut.
Exod 26.7;
15 Lungimea unui covor era de treizeci de coþi, ºi lãþimea unui covor era de patru coþi: cele unsprezece covoare aveau aceeaº mãsurã.
16 Au prins împreunã deoparte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte ºase de altã parte.
17 Au fãcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfîrºea o împreunare de covoare, ºi cincizeci de chioturi la marginea covorului cu care se sfîrºea a doua împreunare de covoare.
18 Au mai fãcut ºi cincizeci de copci de aramã, cu cari sã se împreune acoperiºul cortului, ca sã alcãtuiascã un întreg.
19 Au fãcut pentru acoperiºul cortului o învelitoare de piei de berbeci vãpsite în roº, ºi o învelitoare de piei de viþel de mare, care trebuia pusã pedeasupra.
Exod 26.14;
20 Scîndurile pentru cort, le-au fãcut din lemn de salcîm, aºezate în picioare.
Exod 26.15;
21 Lungimea unei scînduri era de zece coþi, ºi lãþimea unei scînduri era de un cot ºi jumãtate.
22 Fiecare scîndurã avea douã urechi, unite una cu alta; tot aºa au fãcut la toate scîndurile cortului.
23 Au fãcut douãzeci de scînduri pentru cort, înspre partea de miazã-zi.
24 Au pus patruzeci de picioare de argint subt cele douãzeci de scînduri, cîte douã picioare subt fiecare scîndurã, pentru cele douã urechi ale ei.
25 Au fãcut apoi douãzeci de scînduri pentru a doua lature a cortului, laturea dinspre miazãnoapte,
26 cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, cîte douã picioare sub fiecare scîndurã.
27 Au fãcut apoi ºase scînduri pentru fundul cortului, înspre apus.
28 Au fãcut douã scînduri pentru cele douã unghiuri ale cortului în partea din fund;
29 acestea erau fãcute din douã bucãþi, începînd dela partea de jos, ºi bine legate la vîrf printr-un cerc; la fel au fãcut pentru amîndouã scîndurile din cele douã unghiuri.
30 Erau astfel opt scînduri, cu picioarele lor de argint, adicã ºaseprezece picioare, cîte douã picioare subt fiecare scîndurã.
31 Au fãcut cinci drugi din lemn de salcîm pentru scîndurile uneia din laturile cortului,
Exod 26.26;
32 cinci drugi pentru scîndurile celei de a doua laturi a cortului, ºi cinci drugi pentru scîndurile laturii cortului din fundul dinspre apus;
33 drugul dela mijloc l-au fãcut aºa ca sã treacã prin mijlocul scîndurilor, dela un capãt la celalt.
34 Au poleit scîndurile cu aur, ºi verigile lor de aur le-au fãcut aºa ca sã se poatã petrece drugii prin ele; ºi drugii i-au poleit cu aur.
35 Perdeaua din lãuntru au fãcut-o de fir albastru, purpuriu ºi cãrmiziu, ºi de in subþire rãsucit; au lucrat-o cu mãiestrie; ºi au fãcut heruvimi pe ea.
Exod 26.31;
36 Au fãcut patru stîlpi de salcîm pentru ea, ºi i-au poleit cu aur; cîrligele lor erau de aur, ºi au turnat pentru stîlpii aceºtia patru picioare de argint.
37 Pentru uºa cortului au fãcut o perdea de fir albastru, purpuriu ºi cãrmiziu, ºi de in subþire rãsucit; aceasta era o lucrare fãcutã la gherghef.
Exod 26.36;
38 Au fãcut cei cinci stîlpi ai ei cu cîrligele lor, iar cãpãtîiele ºi beþele lor de legãturã le-au poleit cu aur; cele cinci picioare ale lor erau de aramã.

Cap. 37

1 Apoi Beþaleel a fãcut chivotul din lemn de salcîm; lungimea lui era de doi coþi ºi jumãtate, lãþimea de un cot ºi jumãtate ºi înãlþimea tot de un cot ºi jumãtate.
Exod 25.10;
2 L-a poleit cu aur curat pe dinlãuntru ºi pe din afarã, ºi i-a fãcut un chenar de jur împrejur.
3 A turnat pentru el patru verigi de aur, pe cari le-a pus la cele patru colþuri ale lui: douã verigi de o parte ºi douã verigi de cealaltã parte.
4 A fãcut niºte drugi de lemn de salcîm, ºi i-a poleit cu aur.
5 A vîrît drugii în verigile dela cele douã laturi ale chivotului, ca sã ducã chivotul.
6 A fãcut ºi capacul ispãºirii de aur curat; lungimea lui era de doi coþi ºi jumãtate, ºi lãþimea de un cot ºi jumãtate.
Exod 25.17;
7 A fãcut doi heruvimi de aur bãtut, la cele douã capete ale capacului ispãºirii;
8 un heruvim la un capãt, ºi un heruvim la celalt capãt; heruvimii i-a fãcut pe capacul ispãºirii la cele douã capete ale lui.
9 Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispãºirii cu aripile lor, ºi uitîndu-se unul la altul. Heruvimii stãteau cu faþa întoarsã spre capacul ispãºirii.
10 A fãcut masa din lemn de salcîm; lungimea ei era de doi coþi, lãþimea de un cot ºi înãlþimea de un cot ºi jumãtate.
Exod 25.23;
11 A poleit-o cu aur curat, ºi i-a fãcut un chenar de jur împrejur.
12 I-a fãcut împrejur un pervaz de un lat de mînã, pe care a fãcut un chenar de jur împrejur.
13 A turnat pentru masã petru verigi de aur, ºi a pus verigile în cele patru colþuri, cari erau la cele patru picioare ale ei.
14 Verigile erau lîngã pervaz, ºi în ele erau vîrîþi drugii pentru ducerea mesei.
15 A fãcut drugii de lemn de salcîm, ºi i-a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei.
16 A fãcut apoi uneltele, cari trebuiau puse pe masã, farfuriile, cãþuile, potirele, ºi ceºtile ei, cari slujeau la jertfele de bãuturã; le-a fãcut de aur curat.
Exod 25.29;
17 A fãcut sfeºnicul de aur curat; a fãcut sfeºnicul de aur curat, bãtut; piciorul, fusul, potiraºele, gãmãlioarele, ºi florile lui erau dintr-o bucatã cu el.
Exod 25.31;Zah 4;Ap 1.12-20;Ap 4.5;
18 Din amîndouã pãrþile lui ieºeau ºase braþe: trei braþe dintr-o lature, ºi trei braþe din cealaltã lature.
19 Pe un braþ erau trei potiraºe în chip de floare de migdal, cu gãmãlioarele ºi florile lor, ºi pe un alt braþ alte trei potiraºe în chip de floare de migdal, cu gãmãlioarele ºi florile lor; aºa era la toate cele ºase braþe, cari ieºeau din sfeºnic.
20 Pe fusul sfeºniciului erau patru potiraºe în chip de floare de migdal, cu gãmãlioarele ºi florile lor.
21 Era o gãmãlioarã sub douã braþe cari ieºeau din sfeºnic, o gãmãlioarã subt alte douã braþe, ºi o gãmãlioarã subt alte douã braþe; aºa era la toate cele ºase braþe cari ieºeau din sfeºnic.
22 Gãmãlioarele ºi braþele sfeºnicului erau dintr-o bucatã cu el, bãtut în întregime dintr-o bucatã de aur curat.
23 A fãcut apoi cele ºapte candele ale lui, mucãrile ºi cenuºarele lui, toate de aur curat.
24 A întrebuinþat un talant de aur curat pentru facerea sfeºnicului cu toate uneltele lui.
25 Apoi a fãcut altarul pentru tãmîie din lemn de salcîm; lungimea lui era de un cot, ºi lãþimea de un cot; era în patru muchi, ºi înãlþimea lui era de doi coþi. Coarnele erau dintr-o bucatã cu el.
Exod 30.1;Ap 8.3-4;
26 L-a poleit cu aur curat, atît partea de sus cît ºi laturile de jur împrejur ºi coarnele. ªi i-a fãcut o cununã de jur împrejur.
27 Subt cununã a fãcut douã verigi de aur, pe cari le-a pus în cele douã unghiuri din cele douã laturi, ca sã se vîre în ele drugii, cari slujeau la ducerea lui.
28 A fãcut niºte drugi din lemn de salcîm, ºi i-a poleit cu aur.
29 A fãcut untdelemnul pentru ungerea sfîntã, ºi tãmîia mirositoare, curatã, alcãtuitã dupã meºteºugul fãcãtorului de mir.
Exod 30.23-34;

Cap. 38

1 A fãcut altarul pentru arderile de tot din lemn de salcîm; lungimea lui era de cinci coþi, ºi lãþimea de cinci coþi; era în patru muchi, ºi înãlþimea lui era de trei coþi.
Exod 27.1;
2 La cele patru colþuri i-a fãcut niºte coarne dintr-o bucatã cu el, ºi l-a poleit cu aramã.
3 A fãcut toate uneltele altarului: oalele pentru cenuºã, lopeþile, ligheanele, furculiþele ºi tigãile pentru cãrbuni; toate uneltele acestea le-a fãcut de aramã.
4 A fãcut pentru altar un grãtar de aramã, ca o reþea, pe care a pus-o subt pervazul altarului, începînd de jos, aºa cã venea pînã la jumãtatea altarului.
5 A turnat apoi patru verigi, pe cari le-a pus în cele patru colþuri ale grãtarului de aramã, ca sã vîre drugii în ele.
6 A fãcut drugii din lemn de salcîm, ºi i-a poleit cu aramã.
7 A vîrît drugii în verigile de pe laturile altarului ca sã-l ducã. L-a fãcut din scînduri, gol pe dinlãuntru.
8 A fãcut ligheanul de aramã, cu piciorul lui de aramã, din oglinzile femeilor, cari slujeau la uºa cortului întîlnirii.
Exod 30.18;
9 Apoi a fãcut curtea. Înspre partea de miazãzi, pentru curte, erau niºte pînze de in subþire rãsucit, pe o lungime de o sutã de coþi,
Exod 27.9;
10 cu douãzeci de stîlpi aºezaþi pe douãzeci de picioare de aramã; cîrligele stîlpilor ºi beþele lor de legãturã erau de argint.
11 În spre partea de miazãnoapte, erau o sutã de coþi de pînzã, cu douãzeci de stîlpi ºi cu cele douãzeci de picioare de aramã ale lor; cîrligele stîlpilor ºi beþele lor de legãturã erau de argint.
12 Înspre partea de sus, erau cinci zeci de coþi de pînzã, cu zece stîlpi ºi cele zece picioare ale lor; cîrligele stîlpilor ºi beþele lor de legãturã erau de argint.
13 Înspre partea de rãsãrit, pe cei cincizeci de coþi lãþime, erau:
14 pentru o aripã, cincisprezece coþi de pînzã, cu trei stîlpi ºi cele trei picioare ale lor,
15 ºi pentru a doua aripã, care era în faþa ei, de cealaltã parte a porþii curþii, cincisprezece coþi de pînzã cu trei stîlpi ºi cele trei picioare ale lor.
16 Toate pînzele de jur împrejurul curþii erau de in subþire rãsucit.
17 Picioarele stîlpilor erau de aramã, cîrligele stîlpilor ºi beþele lor de legãturã erau de argint, ºi cãpãtîiele lor erau poleite cu argint. Toþi stîlpii curþii erau legaþi între ei cu beþe de argint.
18 Perdeaua dela poarta curþii cortului era o lucrãturã fãcutã la gherghef din fir albastru, purpuriu, cãrmiziu, ºi din in subþire rãsucit; avea o lungime de douãzeci de coþi, ºi înãlþimea era de cinci coþi, ca lãþimea pînzelor curþii;
19 cei patru stîlpi ai ei ºi cele patru picioare ale lor erau de aramã; cîrligele ºi beþele lor de legãturã erau de argint; iar cãpãtîiele erau poleite cu argint.
20 Toþi þãruºii din jurul cortului ºi curþii erau de aramã.
Exod 27.19;
21 Iatã socoteala locaºului cortului întîlnirii, fãcutã dupã porunca lui Moise, prin îngrijirea Leviþilor, subt cîrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
Num 1.50-53;Num 9.15;Num 10.11;Num 11.7-8;Num 18.2;2Cron 24.6;Exod 6.23;Num 4.28-33;
22 Beþaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminþia lui Iuda, a fãcut tot ce poruncise lui Moise Domnul.
Exod 31.2-6;
23 El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminþia lui Dan, meºter la sãpat în pietre, la cioplit cu meºteºug, ºi la lucrat pe gherghef în materiile vãpsite în albastru, în purpuriu, în cãrmiziu, ºi în in subþire.
24 Tot aurul întrebuinþat la lucru pentru toate lucrãrile sfîntului locaº, aur ieºit din daruri, se suia la douãzeci ºi nouã de talanþi ºi ºapte sute treizeci de sicli, dupã siclul cortului.
Exod 30.13-24;Lev 5.15;Lev 27.3-25;Num 3.47;Num 18.16;
25 Argintul celor ieºiþi la numãrãtoare, din adunare, se suia la o sutã de talanþi ºi o mie ºapte sute ºaptezeci ºi cinci de sicli, dupã siclul sfîntului locaº:
26 Cîte o jumãtate de siclu de cap, o jumãtate de siclu, dupã siclul sfîntului locaº, pentru fiecare om cuprins în numãrãtoare, dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, adicã pentru ºase sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni.
Exod 30.19-15;Num 1.46;
27 Din cei o sutã de talanþi de argint s-au turnat picioarele sfîntului locaº ºi picioarele perdelei din lãuntru, adicã o sutã de picioare la cei o sutã de talanþi, cîte un talant de picior.
Exod 26.19-32;
28 ªi cu cei o mie ºapte sute ºaptezeci ºi cinci de sicli s-au fãcut cîrligele ºi beþele de legãturã dintre stîlpi, ºi le-au poleit cãpãtîiele.
29 Arama dãruitã se suia la ºaptezeci de talanþi ºi douã mii patru sute de sicli.
30 Din ea au fãcut picioarele dela uºa cortului întîlnirii; altarul de aramã cu grãtarul lui, ºi toate uneltele altarului;
31 picioarele stîlpilor curþii, de jur împrejur, ºi picioarele stîlpilor dela poarta curþii; ºi toþi þãruºii din jurul cortului ºi ai curþii.

Cap. 39

1 Cu materiile vãpsite în albastru, în purpuriu ºi în cãrmiziu, au fãcut veºmintele preoþilor pentru slujba sfîntului locaº, ºi au fãcut veºminte sfinte lui Aaron, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 35.23;Exod 31.10;Exod 35.19;Exod 28.4;
2 Au fãcut efodul de aur, de fir albastru, purpuriu ºi cãrmiziu, ºi de in subþire rãsucit.
Exod 28.6;
3 Au întins niºte plãci de aur, ºi le-au tãiat în fire subþiri, pe cari le-au þesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu ºi în cãrmiziu, ºi în in subþire; era lucrat cu mãestrie.
4 I-au fãcut niºte umãrari cari se împreunau cu el, aºa cã la cele douã capete ale lui, efodul era legat cu ei.
5 Brîul era de aceeaº lucrãturã ca efodul ºi prins de el; era de aur, de fir albastru, purpuriu ºi cãrmiziu, ºi de in subþire rãsucit, cum poruncise lui Moise Domnul.
6 Au pregãtit pietrele de onix, le-au prins în legãturi de aur ºi au sãpat pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapã peceþile.
Exod 28.9;
7 Le-au pus pe umãrarii efodului, ca pietre de aducere aminte pentru fiii lui Israel, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 28.12;
8 Au fãcut apoi pieptarul, lucrat cu mãestrie, din aceeaº lucrãturã ca efodul: de aur, de fir albastru, purpuriu ºi cãrmiziu, ºi de in subþire rãsucit.
Exod 28.15;
9 Era în patru colþuri. Pieptarul l-au fãcut îndoit; lungimea lui era de o palmã, ºi lãþimea de o palmã; era îndoit.
10 Au pus în el patru ºiruri de pietre: în ºirul întîi era: un sardonix, un topaz ºi un smaragd;
Exod 28.17;
11 în al doilea ºir: un rubin, un safir ºi un diamant;
12 în al treilea ºir: un opal, un agat ºi un ametist;
13 iar în al patrulea ºir: un hrisolit, un onix ºi un iaspis. Pietrele acestea erau legate în ferecãturile lor de aur.
14 Erau douãsprezece, dupã numele fiilor lui Israel; erau sãpate ca niºte peceþi , fiecare cu numele uneia din cele douãsprezece seminþii.
15 Pe pieptar au fãcut apoi niºte lãnþiºoare de aur curat, împletite ca niºte sfori.
16 Au fãcut douã ferecãturi de aur ºi douã verigi de aur, ºi au pus cele douã verigi la cele douã capete ale pieptarului.
17 Apoi cele douã lãnþiºoare împletite, de aur, le-au vîrît în cele douã verigi dela cele douã capete ale pieptarului;
18 iar celelalte douã capete ale celor douã lãnþiºoare le-au agãþat de cele douã ferecãturi ºi le-au pus pe umãrarii efodului în partea dinainte. -
19 Au mai fãcut douã verigi de aur, pe cari le-au pus la cele douã capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinlãuntru dinspre efod.
20 Apoi au fãcut alte douã verigi de aur, pe cari le-au pus la cei doi umãrari ai efodului, jos, pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se împreunã efodul cu umãrarii, deasupra brîului efodului.
21 Au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu o sfoarã albastrã, aºa ca pieptarul sã stea þapãn deasupra brîului efodului, ºi sã nu se poatã miºca de pe efod, cum poruncise lui Moise Domnul.
22 Au fãcut mantia de subt efod, þesutã toatã cu meºteºug din materie albastrã.
Exod 28.31;
23 La mijlocul mantiei, sus, era o gurã ca gura unei platoºe; gura aceasta era tivitã de jur împrejur, ca sã nu se rupã.
24 Pe marginea mantiei au fãcut niºte rodii de coloare albastrã, purpurie ºi cãrmizie, din fir rãsucit;
25 au fãcut ºi niºte clopoþei de aur curat, ºi clopoþeii i-au pus între rodii, de jur împrejurul mantiei:
Exod 28.33;
26 venea un clopoþel ºi o rodie, un clopoþel ºi o rodie pe toatã marginea dimprejurul mantiei, pentru slujbã, cum poruncise lui Moise Domnul.
27 Au fãcut ºi tunicile de in subþire þesute cu mãestrie, pentru Aaron ºi fiii lui;
Exod 28.39-40;
28 mitra de in subþire, ºi scufiile de in subþire cari slujeau ca podoabã; ismenele de in subþire rãsucit;
Exod 28.4-39;Ezec 44.18;Exod 28.42;
29 brîul de in subþire rãsucit, lucrat la gherghef, ºi de coloare albastrã, purpurie ºi cãrmizie, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 28.39;
30 Au fãcut apoi ºi placa de aur curat, cununa împãrãteascã sfîntã, ºi au sãpat pe ea, cum se sapã pe o pecete: Sfînt Domnului".
Exod 28.36-37;
31 Au legat-o de mitrã sus, cu o sfoarã albastrã, cum poruncise lui Moise Domnul.
32 Astfel au fost isprãvite toate lucrãrile locaºului cortului întîlnirii. Copiii lui Israel au fãcut tot ce poruncise lui Moise Domnul: aºa au fãcut.
Exod 39.42-43;Exod 25.40;
33 Au adus locaºul la Moise: cortul ºi toate uneltele lui, copcile, scîndurile, drugii, stîlpii ºi picioarele lui;
34 învelitoarea de piei de berbece vãpsite în roº, învelitoarea de piei de viþel de mare, ºi perdeaua de despãrþire;
35 chivotul mãrturiei ºi drugii lui, ºi capacul ispãºirii;
36 masa cu toate uneltele ei, ºi pînile pentru punerea înaintea Domnului;
37 sfeºnicul de aur curat, candelele lui aºezate în rînd ºi toate uneltele lui, ºi untdelemnul pentru sfeºnic;
38 altarul de aur, curat, untdelemnul pentru ungere ºi tãmîia mirositoare, ºi perdeaua dela uºa cortului;
39 altarul de aramã, grãtarul lui de aramã, drugii lui ºi toate uneltele lui; ligheanul cu piciorul lui;
40 pînzele curþii, stîlpii ei ºi picioarele lor, perdeaua dela poarta curþii, funiile ei, þãruºii ei, ºi toate uneltele pentru slujba locaºului cortului întîlnirii;
41 veºmintele pentru slujbã, pentru fãcut slujba în Locul sfînt, veºmintele sfinte pentru preotul Aaron, ºi veºmintele fiilor lui pentru slujbele preoþeºti.
42 Copiii lui Israel au fãcut toate aceste lucrãri dupã toate poruncile pe cari le dãduse lui Moise Domnul.
Exod 35.10;
43 Mosie a cercetat toate lucrãrile; ºi iatã, le fãcuserã cum poruncise Domnul, aºa le fãcuserã. ªi Moise i-a binecuvîntat.
Lev 9.22-23;Num 6.23;Ios 22.6;2Sam 6.18;1Imp 8.14;2Cron 30.27;

Cap. 40

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  În ziua întîi a lunii întîi, sã întinzi locaºul cortului întîlnirii.
Exod 12.2;Exod 13.4;Exod 40.17;Exod 26.1-30;
3 Sã pui în el chivotul mãrturiei, ºi înaintea chivotului sã atîrni perdeaua dinlãuntru.
Exod 40.21;Exod 26.33;Num 4.5;
4 Apoi sã aduci masa, ºi sã pui pe ea cele rînduite. Dupã aceea, sã aduci sfeºnicul, ºi sã-i aºezi candelele.
Exod 40.22;Exod 26.35;Exod 40.23;Exod 25.30;Lev 24.5-6;Exod 40.24-25;
5 Altarul de aur pentru tãmîie sã-l aºezi înaintea chivotului mãrturiei, ºi sã atîrni perdeaua la uºa cortului.
Exod 40.26;
6 Sã aºezi altarul pentru arderile de tot înaintea uºii locaºului cortului întîlnirii.
7 Ligheanul sã-l aºezi între cortul întîlnirii ºi altar, ºi sã pui apã în el.
Exod 40.30;Exod 30.18;
8 Sã aºezi curtea de jur împrejur, ºi sã pui perdeaua la poarta curþii.
9 Sã iei untdelemnul pentru ungere, sã ungi cu el cortul ºi tot ce cuprinde el, ºi sã-l sfinþeºti, cu toate uneltele lui; ºi va fi sfînt.
Exod 30.26;
10 Sã ungi altarul pentru arderile de tot ºi toate uneltele lui, ºi sã sfinþeºti altarul; ºi altarul va fi prea sfînt.
Exod 29.36-37;
11 Sã ungi ligheanul cu piciorul lui, ºi sã-l sfinþeºti.
12 Apoi sã aduci pe Aaron ºi pe fiii lui la uºa cortului întîlnirii, ºi sã-i speli cu apã.
Lev 8.1-13;
13 Sã îmbraci pe Aaron cu veºmintele sfinte, sã-l ungi, ºi sã-l sfinþeºti, ca sã-Mi facã slujba de preot.
Exod 28.41;
14 Sã chemi ºi pe fiii lui, sã-i îmbraci cu tunicile,
15 ºi sã-i ungi cum ai uns pe tatãl lor, ca sã-Mi facã slujba de preoþi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoþiei, printre urmaºii lor."
Num 25.13;
16 Moise a fãcut întocmai cum îi poruncise Domnul; aºa a fãcut.
17 În ziua întîi a lunii întîi a anului al doilea, cortul era aºezat.
Exod 40.1;Num 7.1;
18 Moise a aºezat cortul; i-a pus picioarele, a aºezat scîndurile ºi verigile, ºi a ridicat stîlpii.
19 A întins învelitoarea care slujea de acoperiº deasupra cortului, ºi pe deasupra a pus învelitoarea acoperiºului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul.
20 Apoi a luat mãrturia, ºi a pus-o în chivot; a pus drugii la chivot, ºi a aºezat capacul ispãºirii deasupra chivotului.
Exod 25.16;
21 A adus chivotul în cort; a atîrnat perdeaua despãrþitoare înaintea lui, ºi a acoperit astfel chivotul mãrturirei, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 26.33;Exod 35.12;
22 A aºezat masa în cortul întîlnirii, în partea de miazãnoapte a cortului, dincoace de perdeaua dinlãuntru;
Exod 26.35;
23 ºi a pus pe ea pînile, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 40.4;
24 Apoi a aºezat sfeºnicul în cortul întîlnirii, în faþa mesei, în partea de miazãzi a cortului;
Exod 26.35;
25 ºi i-a aºezat candelele, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 40.4;Exod 25.37;
26 Apoi a aºezat altarul de aur în cortul întîlnirii în faþa perdelei dinlãuntru;
Exod 40.5;Exod 30.6;
27 a ars pe el tãmîie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 30.7;
28 A aºezat perdeaua la uºa cortului.
Exod 40.5;Exod 26.36;
29 A aºezat altarul pentru arderile de tot la uºa locaºului cortului întîlnirii; ºi a adus pe el arderea de tot ºi jertfa de mîncare, cum poruncise lui Mosie Domnul.
Exod 40.6;Exod 29.38;
30 A aºezat ligheanul între cortul întîlnirii ºi altar, ºi a pus în el apã pentru spãlat.
Exod 40.7;Exod 30.18;
31 Moise, Aaron ºi fiii lui ºi-au spãlat mîinile ºi picioarele în el;
32 cînd intrau în cortul întîlnirii ºi se apropiau de altar, se spãlau, cum poruncise lui Moise Domnul.
Exod 30.19-20;
33 Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului ºi altarului, ºi a pus perdeaua la poarta curþii. Astfel a isprãvit Moise lucrarea.
Exod 40.8;Exod 27.9-16;
34 Atunci norul a acoperit cortul întîlnirii, ºi slava Domnului a umplut cortul.
Exod 29.43;Lev 16.2;Num 9.15;1Imp 8.10-11;2Cron 5.13;2Cron 7.2;Isa 6.4;Hag 2.7-9;Apoc 15.8;
35 Moise nu putea sã intre în cortul întîlnirii, pentrucã norul stãtea deasupra lui, ºi slava Domnului umplea cortul.
Lev 16.2;1Imp 8.11;2Cron 5.14;
36 Cît au þinut cãlãtoriile lor, copiii lui Israel porneau numai cînd se ridica norul deasupra cortului.
Num 9.17;Num 10.11;Nem 9.19;
37 ªi cînd nu se ridica norul, nu porneau, pînã ce nu se ridica.
Num 9.19-22;
38 Norul Domnului era deasupra cortului ziua; iar noaptea, era un foc, înaintea întregei case a lui Israel, în timpul tuturor cãlãtoriilor lor.
Exod 13.21;Num 9.15;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu