Biblia - Vechiul Testament - Exod - Cap - 21 - 30

Biblia - Vechiul Testament - Exod - Cap - 21 - 30
Cap. 21
1  Iatã legile, pe cari le vei pune înaintea lor.
Exod 24.3-4;Deut 4.14;Deut 6.1;
2 Dacã vei cumpãra un rob evreu, sã slujeascã ºase ani ca rob; dar în al ºaptelea, sã iasã slobod, fãrã sã plãteascã nimic ca despãgubire.
Lev 25.39-41;Deut 15.12;Ier 34.14;

3 Dacã a intrat singur, sã iasã singur; dacã era însurat, sã iasã ºi nevastã-sa împreunã cu el.
4 Dacã stãpînul lui i-a dat o nevastã, ºi a avut fii ºi fiice cu ea, nevasta ºi copiii sã fie ai stãpînului lui, iar el sã iasã singur.
5 Dacã robul va zice: Eu iubesc pe stãpînul meu, pe nevastã-mea ºi copiii mei, ºi nu vreau sã ies slobod,
Deut 15.16-17;
6 atunci stãpînul lui sã-l ducã înaintea lui Dumnezeu, sã-l apropie de uºã sau de stîlpul uºii, ºi stãpînul lui sã-i gãureascã urechea cu o sulã, ºi robul sã rãmînã pentru totdeauna în slujba lui.
Exod 12.12;Exod 22.8-28;Ps 40.6;
7 Dacã un om îºi va vinde fata ca roabã, ea sã nu iasã cum ies robii.
Neem 5.5;Exod 21.2-3;
8 Dacã nu va plãcea stãpînului ei, care o luase de nevastã, el sã-i înlesneascã rãscumpãrarea; dar nu va avea dreptul s-o vîndã unor strãini, dacã nu-ºi va þinea cuvîntul.
9 Dacã o dã de nevastã fiului sãu, sã se poarte cu ea dupã dreptul fiicelor.
10 Dacã-i va lua o altã nevastã, nu va scãdea nimic pentru cea dintîi din hranã, din îmbrãcãminte, ºi din dreptul ei de soþie.
1Cor 7.5;
11 Dacã nu-i face aceste trei lucruri, ea va putea ieºi, fãrã nicio despãgubire, fãrã sã dea bani.
12 Cine va lovi pe altul cu o loviturã de moarte, sã fie pedepsit cu moartea.
Gen 9.6;Lev 24.17;Num 35.30-31;Mat 26.52;
13 Dacã nu i-a întins laþuri, ºi dacã Dumnezeu l-a fãcut sã-i cadã în mînã, îþi voi hotãrî un loc unde va putea sã fugã.
Num 35.22;Deut 19.4-5;1Sam 24.4-18;Num 35.11;Deut 19.3;Ios 20.2;
14 Dar dacã lucreazã cineva cu rãutate împotriva aproapelui sãu, folosindu-se de viclenie ca sã-l omoare, chiar ºi dela altarul Meu sã-l smulgi, ca sã fie omorît.
Num 15.30;Num 35.20;Deut 19.11-12;Evr 10.26;1Imp 2.28-34;2Imp 11.15;
15 Cine va lovi pe tatãl sãu sau pe mama sa, sã fie pedepsit cu moartea.
16 Cine va fura un om, ºi-l va vinde sau îl va þinea în mînile lui, sã fie pedepsit cu moartea.
Deut 24.7;Gen 37.28;Exod 22.4;
17 Cine va blestema pe tatãl sãu sau pe mama sa, sã fie pedepsit cu moartea.
Lev 20.9;Prov 20.20;Mat 15.4;Marc 7.10;
18 Dacã se vor certa doi oameni, ºi unul din ei va lovi pe celalt cu o piatrã sau cu pumnul, fãrã sã-i pricinuiascã moartea, dar silindu-l sã stea în pat,
19 cel ce l-a lovit sã nu fie pedepsit, dacã celalt se va scula ºi se va plimba afarã, sprijinit pe un toiag. Numai sã-l despãgubeascã pentru încetarea lucrului lui ºi sã-l îngrijeascã pînã la vindecare.
2Sam 3.29;
20 Dacã un om va lovi cu bãþul pe robul sãu, fie bãrbat fie femeie, ºi robul moare subt mîna lui, stãpînul sã fie pedepsit.
21 Dar dacã mai trãieºte o zi sau douã, stãpînul sã nu fie pedepsit; cãci este argintul lui.
Lev 25.45-46;
22 Dacã se ceartã doi oameni, ºi lovesc pe o femeie însãrcinatã, ºi o fac doar sã nascã înainte de vreme, fãrã altã nenorocire, sã fie pedepsiþi cu o gloabã, pusã de bãrbatul femeii, ºi pe care o vor plãti dupã hotãrîrea judecãtorilor.
Exod 21.30;Deut 22.18-19;
23 Dar dacã se întîmplã o nenorocire, vei da viaþã pentru viaþã,
24 ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mînã pentru mînã,picior pentru picior,
Lev 24.20;Deut 19.21;Mat 5.38;
25 arsurã pentru arsurã, ranã pentru ranã, vînãtaie pentru vînãtaie.
26 Dacã un om loveºte ochiul robului sãu, fie bãrbat fie femeie, ºi-l face sã-ºi piardã ochiul, sã-i dea drumul, ca despãgubire pentru ochiul lui.
27 ªi dacã face sã cadã un dinte robului sãu, fie bãrbat fie femeie, ca despãgubire pentru dintele lui, sã-i dea drumul.
28 Dacã un bou va împunge ºi va omorî pe un bãrbat sau pe o femeie, boul sã fie ucis cu pietre, carnea sã nu i se mãnînce, iar stãpînul boului sã nu fie pedepsit.
Gen 9.5;
29 Dar dacã boul avea obicei mai înainte sã împungã, ºi stãpînul fusese înºtiinþat de lucrul acesta, ºi nu l-a închis, boul sã fie ucis cu pietre, dacã va ucide un bãrbat sau o femeie, ºi stãpînul lui sã fie pedepsit cu moartea.
30 Dacã i se pune stãpînului un preþ pentru rãscumpãrarea vieþii lui, va plãti tot ce i se va cere.
Exod 21.22;Num 35.31;
31 Cînd boul va împunge pe un bãiat sau pe o fatã, i se va face dupã legea aceasta;
32 dar dacã boul împunge pe un rob, fie bãrbat fie femeie, sã se dea trei sicli de argint stãpînului robului, ºi boul sã fie ucis cu pietre.
Zah 11.12-13;Mat 26.15;Filp 2.7;Exod 21.28;
33 Dacã un om descopere o groapã, sau dacã un om sapã o groapã ºi n-o acopere, ºi cade în ea un bou sau un mãgar,
34 stãpînul gropii sã plãteascã stãpînului lor preþul vitei în argint, iar vita moartã sã fie a lui.
35 Dacã boul unui om împunge boul unui alt om, ºi boul acesta moare, vor vinde boul cel viu ºi preþul lui îl vor împãrþi; vor împãrþi ºi boul mort.
36 Dar dacã se ºtia cã boul avea obicei mai înainte sã împungã, ºi stãpînul lui nu l-a închis, stãpînul acesta sã dea bou pentru bou, iar boul cel mort sã-l ia el.

Cap. 22

1 Dacã un om furã un bou sau o oaie, ºi-l taie sau îl vinde, sã dea cinci boi pentru boul furat ºi patru oi pentru oaia furatã.
2Sam 12.6;Prov 6.31;Luc 19.8;
2 Dacã hoþul este prins spãrgînd, ºi e lovit ºi moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor faþã de el;
Mat 24.43;Num 35.27;
3 dar dacã a rãsãrit soarele, va fi vinovat de omor faþã de el. Hoþul trebuie sã dea înapoi ce este dator sã dea; dacã n-are nimic, sã fie vîndut rob, ca despãgubire pentru furtul lui;
Exod 21.2;
4 dacã ceeace a furat, fie bou, fie mãgar, sau oaie, se gãseºte încã viu în mînile lui, sã dea îndoit înapoi.
Exod 21.16;Exod 22.1-7;Prov 6.31;
5 Dacã cineva face stricãciune într-un ogor sau într-o vie, ºi îºi lasã vita sã pascã pe ogorul altuia, sã dea ca despãgubire cel mai bun rod din ogorul ºi via lui.
6 Dacã izbucneºte un foc ºi întîlneºte mãrãcini în cale, ºi arde grîul în snopi sau în picioare, sau cîmpul, cel ce a pus foc sã fie silit sã dea o despãgubire deplinã.
7 Dacã un om dã altuia bani sau unelte spre pãstrare, ºi le furã cineva din casa acestuia din urmã, hoþul trebuie sã întoarcã îndoit, dacã va fi gãsit.
Exod 22.4;
8 Dacã hoþul nu se gãseºte, stãpînul casei sã se înfãþiºeze înaintea lui Dumnezeu, ca sã spunã cã n-a pus mîna pe avutul aproapelui sãu.
Exod 21.6;Exod 22.28;
9 În orice pricinã de înºelãciune cu privire la un bou, un mãgar, o oaie, o hainã, sau un lucru pierdut, despre care se va zice: Uite-l! - pricina amîndoror pãrþilor sã meargã pînã la Dumnezeu; acela, pe care-l va osîndi Dumnezeu, trebuie sã întoarcã îndoit aproapelui sãu.
Deut 25.1;2Cron 19.10;
10 Dacã un om dã altuia un mãgar, un bou, o oaie, sau un dobitoc, oarecare sã i-l pãstreze, ºi dobitocul moare, îºi stricã un mãdular, sau e luat cu sila dela el, fãrã sã fi vãzut cineva,
11 sã se facã un jurãmînt în Numele Domnului între cele douã pãrþi; ºi cel ce a pãstrat dobitocul, va mãrturisi cã n-a pus mîna pe avutul aproapelui sãu; stãpînul dobitocului va primi jurãmîntul acesta, ºi celalt nu va fi dator sã i-l înlocuiascã.
Evr 6.16;
12 Dar dacã dobitocul a fost furat dela el, va fi dator faþã de stãpînul lui sã i-l înlocuiascã.
Gen 31.39;
13 Dacã dobitocul a fost sfãºiat de fiare sãlbatice, îl va aduce ca dovadã, ºi nu va fi dator sã-i înlocuiascã dobitocul sfãºiat.
14 Dacã un om împrumutã altuia o vitã, ºi vita îºi stricã un mãdular sau moare în lipsa stãpînului ei, va trebui s-o plãteacã.
15 Dacã stãpînul e de faþã, nu i-o va plãti. Dacã vita a fost datã cu chirie, preþul chiriei va fi deajuns.
16 Dacã un om înºalã pe o fatã nelogoditã, ºi se culcã cu ea, îi va plãti zestrea ºi o va lua de nevastã.
Deut 22.28-29;
17 Dacã tatãl nu vrea sã i-o dea, el va plãti în argint preþul zestrei cuvenite fetelor.
Gen 34.12;Deut 22.29.1Sam;
18 Pe vrãjitoare sã n-o laºi sã trãiascã.
Lev 19.26-31;Lev 20.27;Deut 18.10-11;1Sam 28.3-9;
19 Oricine se culcã cu un dobitoc, sã fie pedepsit cu moartea.
Lev 18.23;Lev 20.15;
20 Cine aduce jertfe altor dumnezei decît Domnului singur, sã fie nimicit cu desãvîrºire.
Num 25.2-8;Deut 13.1-15;Deut 17.2-5;
21 Sã nu chinuieºti pe strãin, ºi sã nu-l asupreºti, cãci ºi voi aþi fost strãini în þara Egiptului.
Exod 23.9;Lev 19.33;Lev 25.35;Deut 10.19;Ier 7.6;Zah 7.10;Mal 3.5;
22 Sã nu asupreºti pe vãduvã, nici pe orfan.
Deut 10.18;Deut 24.17;Deut 27.19;Ps 94.6;Isa 1.17-23;Isa 10.2;Ezec 22.7;Zah 7.10;Iac 1.27;
23 Dacã-i asupreºti, ºi ei strigã la Mine dupã ajutor, Eu le voi auzi strigãtele;
Deut 15.9;Deut 24.15;Iov 35.9;Luc 18.7;Exod 22.27;Iov 34.28;Ps 18-6;Ps 145.19;Iac 5.4;
24 mînia Mea se va aprinde, ºi vã voi nimici cu sabia; nevestele voastre vor rãmînea vãduve, ºi copiii voºtri vor rãmînea orfani.
Iov 31.23;Ps 69.24;Ps 109.9;Plîn 5.3;
25 Dacã împrumuþi bani vreunuia din poporul Meu, sãracului care este cu tine, sã nu fii faþã de el ca un cãmãtar, ºi sã nu ceri camãtã dela el.
Lev 25.35-37;Deut 23.19-20;Neem 5.7;Ps 15.5;Ezec 18.8-17;
26 Dacã iei zãlog haina aproapelui tãu, sã i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui;
Deut 24.6-17;Iov 22.6;Iov 24.3-9;Prov 20.16;Prov 22.27;Ezec 18.7-16;Amos 2.8;
27 cãci este singura lui învelitoare, este haina cu care îºi înveleºte trupul: cu ce are sã se culce? Dacã strigã spre Mine dupã ajutor, Eu îl voi auzi, cãci Eu sînt milostiv.
Exod 22.23;Exod 34.6;2Cron 30.9;Ps 86.15;
28 Sã nu huleºti pe Dumnezeu, ºi sã nu blestemi pe mai marele poporului tãu.
Ecl 10.20;Fapt 23.5;Iuda 8;
29 Sã nu pregeþi sã-Mi aduci pîrga seceriºului tãu ºi a culesului viei tale. Sã-Mi dai pe întîiul nãscut din fiii tãi.
Exod 23.16-19;Prov 3.9;Exod 13.2-12;Exod 34.19;
30 Sã-Mi dai ºi întîiul nãscut al vacii tale ºi al oii tale; sã rãmînã ºapte zile cu mamã-sa, iar în ziua a opta sã Mi-l aduci.
Deut 15.19;Lev 22.27;
31 Sã-Mi fiþi niºte oameni sfinþi. Sã nu mîncaþi carne sfîºiatã de fiare pe cîmp, ci s-o aruncaþi la cîni.
Exod 19.6;Lev 19.2;Deut 14.21;Lev 22.8;Ezec 4.14;Ezec ;Ezec 44.31;

Cap. 23

1 Sã nu rãspîndeºti zvonuri neadevãrate. Sã nu te uneºti cu cel rãu, ca sã faci o mãrturisire mincinoasã pentru el.
Exod 23.7;Lev 19.16;Ps 15.3;Ps 101.5;Prov 10.18;2Sam 19.27.cu;Exod 20.16;Deut 19.16-18;Ps 35.11;Prov 19.5-28;Prov 24.28;1Imp 21.10-13;Mat 26.59-61;Fapt 6.11-13;
2 Sã nu te iei dupã mulþime ca sã faci rãu; ºi la judecatã sã nu mãrturiseºti trecînd de partea celor mulþi, ca sã abaþi dreptatea.
Gen 7.1;Gen 19.4-7;Exod 32.1-2;Ios 24.15;1Sam 15.9;1Imp 19.10;Iov 31.34;Prov 1.10-15;Prov 4.14;Mat 27.24-26;Marc 15.15;Luc 23.23;Fapt 24.27;Fapt 25.9;Exod 23.6-7;Lev 19.15;Deut 1.17;Ps 72.2;
3 Sã nu pãrtineºti pe sãrac la judecatã.
4 Dacã întîlneºti boul vrãjmaºului tãu sau mãgarul lui rãtãcit, sã i-l aduci acasã.
Deut 22.1;Iov 31.29;Prov 24.17;Prov 25.21;Mat 5.44;Rom 12.20;1Tes 5.15;
5 Dacã vezi mãgarul vrãjmaºului tãu cãzut subt povara lui, sã nu treci pe lîngã el, ci sã-i ajuþi sã ia povara de pe mãgar.
Deut 22.4;
6 La judecatã, sã nu te atingi de dreptul sãracului.
Exod 23.2;Deut 27.19;Iov 31.13-21;Ecl 5.8;Isa 10.1-2;Ier 5.28;Ier 7.6;Amos 5.12;Mal 3.5;
7 Fereºte-te de o învinuire nedreaptã, ºi sã nu omori pe cel nevinovat ºi pe cel drept; cãci nu voi ierta pe cel vinovat.
Exod 23.1;Lev 19.11;Luc 3.14;Efes 4.25;Deut 27.25;Ps 94.21;Prov 17.15-26;Ier 7.6;Mat 27.4;Exod 34.7;Rom 1.18;
8 Sã nu primeºti daruri; cãci darurile orbesc pe ceice au ochii deschiºi, ºi sucesc hotãrîrile celor drepþi.
Deut 16.19;1Sam 8.3;1Sam 12.3;2Cron 19.7;Ps 26.10;Prov 15.27;Prov 17.8-23;Prov 29.4;Isa 1.23;Isa 5.23;Isa 33.15;Ezec 22.12;Amos 5.12;Fapt 24.26;
9 Sã nu asupreºti pe strãin; ºtiþi ce simte strãinul, cãci ºi voi aþi fost strãini în þara Egiptului.
Exod 22.21;Deut 10.19;Deut 24.14-17;Deut 27.19;Ps 94.6;Ezec 22.7;Mal 3.5;
10 Timp de ºase ani, sã sameni pãmîntul, ºi sã-i strîngi rodul.
Lev 25.3-4;
11 Dar în al ºaptelea, sã-i dai rãgaz, ºi sã-l laºi sã se odihneascã; din rodul lui sã mãnînce sãracii poporului tãu, iar ce va mai rãmînea, sã mãnînce fiarele depe cîmp.Tot aºa sã faci cu via ºi mãslinii tãi.
12 Timp de ºase zile, sã-þi faci lucrarea. Dar în ziua a ºaptea sã te odihneºti, pentru ca boul ºi mãgarul tãu sã aibã odihnã, pentruca fiul roabei tale ºi strãinul sã aibã rãgaz ºi sã rãsufle.
Exod 20.8-9;Deut 5.13;Luc 13.14;
13 Sã pãziþi tot ce v-am spus, ºi sã nu rostiþi numele altor dumnezei: numele lor sã nu se audã ieºind din gura voastrã.
Deut 4.9;Ios 22.5;Ps 39.1;Efes 5.15;1Tim 4.16;Num 32.38;Deut 12.3;Ios 23.7;Ps 16.4;Osea 2.17;Zah 13.2;
14 De trei ori pe an, sã prãznuieºti sãrbãtori în cinstea Mea.
Exod 34.23;Lev 23.4;Deut 16.16;
15 Sã þii sãrbãtoarea azimilor; timp de ºapte zile, la vremea hotãrîtã, în luna spicelor, sã mãnînci azimi, cum þi-am poruncit; cãci în luna aceasta ai ieºit din Egipt; ºi sã nu vii cu mînile goale înaintea Mea.
Exod 12.15;Exod 13.6;Exod 34.18;Lev 23.6;Deut 16.8;Exod 34.20;Deut 16.16;
16 Sã þii sãrbãtoarea seceriºului, a celor dintîi roade din munca ta, din ceeace vei sãmãna pe cîmp; ºi sã þii sãrbãtoarea strîngerii roadelor, la sfîrºitul anului, cînd vei strînge depe cîmp rodul muncii tale.
Exod 34.22;Lev 23.10;Deut 16.13;
17 De trei ori pe an toatã partea bãrbãteascã sã se înfãþiºeze înaintea Domnului, Dumnezeu.
Exod 34.23;Deut 16.16;
18 Sã n-aduci cu pîne dospitã sîngele jertfei Mele; ºi grãsimea praznicului Meu sã nu rãmînã toatã noaptea pînã dimineaþa.
Exod 12.8;Exod 34.25;Lev 2.11;Deut 16.4;
19 Sã aduci în casa Domnului, Dumnezeului tãu, pîrga celor dintîi roade ale pãmîntului.
Exod 22.29;Exod 34.26;Lev 23.10-17;Num 18.12-13;Deut 26.10;Nem 10.35.;
20 Iatã, Eu trimet un Înger înaintea ta, ca sã te ocroteascã pe drum, ºi sã te ducã în locul, pe care l-am pregãtit.
Exod 14.19;Exod 32.34;Exod 33.2.14;Num 20.16;Ios 5.13;Ios 6.2;Ps 91.11;Isa 63.9;
21 Fii cu ochii în patru înaintea Lui, ºi ascultã glasul Lui; sã nu te împotriveºti Lui, pentrucã nu vã va ierta pãcatele, cãci Numele Meu este în El.
Num 14.11;Ps 78.40-56;Efes 4.30;Evr 3.10-16;Exod 32.34;Num 14.35;Deut 18.19;Ios 24.19;Ier 5.7;Evr 3.11;1Ioan 5.16;Isa 9.6;Ier 23.6;Ioan 10.30-38;
22 Dar dacã vei asculta glasul Lui, ºi dacã vei face tot ce-þi voi spune, Eu voi fi vrãjmaºul vrãjmaºilor tãi ºi protivnicul protivnicilor tãi.
Gen 12.3;Deut 30.7;Ier 30.20;
23 Îngerul Meu va merge înaintea ta, ºi te va duce la Amoriþi, Hetiþi, Fereziþi, Cananiþi, Heviþi ºi Iebusiþi, ºi-i voi nimici.
Exod 23.20;Exod 33.2;Ios 24.8-11;
24 Sã nu te închini înaintea dumnezeilor lor, ºi sã nu le slujeºti; sã nu te iei dupã popoarele acestea, în purtarea lor, ci sã le nimiceºti cu desãvîrºire, ºi sã le dãrîmi capiºtele.
Exod 20.5;Lev 18.3;Deut 12.30-31;Exod 34.13;Num 33.52;Deut 7.5-25;Deut 12.3;
25 Voi sã slujiþi Domnului, Dumnezeului vostru, ºi El vã va binecuvînta pînea ºi apele, ºi voi depãrta boala din mijlocul tãu.
Deut 6.13;Deut 10.12-20;Deut 11.13-14;Deut 13.4;Ios 22.5;Ios 24.14-24;1Sam 7.3;1Sam 12.20-24;Mat 4.10;Deut 7.13;Deut 28.5.8;Exod 15.26;Deut 7.15;
26 Nu va fi în þara ta nici femeie care sã-ºi lepede copilul, nici femeie stearpã. Numãrul zilelor tale îl voi face sã fie deplin.
Deut 7.14;Deut 28.4;Iov 21.10;Mal 3.10-11;Gen 25.8;Gen 35.29;1Cron 23.1;Iov 5.26;Iov 42.17;Ps 55.23;Ps 90.10;
27 Voi trimete groaza Mea înaintea ta, voi pune pe fugã pe toate popoarele la cari vei ajunge, ºi voi face ca toþi vrãjmaºii tãi sã dea dosul înaintea ta.
Gen 35.5;Exod 15.14-16;Deut 2.25;Deut 11.25;Ios 2.9-11;1Sam 14.15;2Cron 14.14;Deut 7.23;
28 Voi trimete viespile bondãreºti înaintea ta, ºi vor izgoni dinaintea ta pe Heviþi, Cananiþi ºi Hetiþi.
Deut 7.20;Ios 24.12;
29 Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentruca þara sã n-ajungã o pustie ºi sã nu se înmulþeascã împotriva ta fiarele de pe cîmp.
Deut 7.22;
30 Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, pînã vei creºte la numãr ºi vei putea sã intri în stãpînirea þãrii.
31 Îþi voi întinde hotarele dela marea Roºie pînã la marea Filistenilor, ºi dela pustie pînã la Rîu (Eufrat). Cãci voi da în mînile voastre pe locuitorii þãrii, ºi-i vei izgoni dinaintea ta.
Gen 15.18;Num 34.3;Deut 11.24;Ios 1.4;1Imp 4.21-24;Ps 72.8;Ios 21.44;Jud 1.4;Jud 11.21;
32 Sã nu faci legãmînt cu ei, nici cu dumnezeii lor.
Exod 34.12-15;Deut 7.2;
33 Ei sã nu locuiascã în þara ta, ca sã nu te facã sã pãcãtuieºti împotriva Mea; cãci atunci ai slujii dumnezeilor lor, ºi aceasta ar fi o cursã pentru tine."
Exod 34.12;Deut 7.16;Deut 12.30;Ios 23.13;Jud 2.3;1Sam 18.21;Ps 106.36;

Cap. 24

1 Dumnezeu a zis lui Moise: Suie-te la Domnul, tu ºi Aaron, Nadab ºi Abihu, ºi ºaptezeci de bãtrîni ai lui Israel, ºi sã vã închinaþi de departe, aruncîndu-vã cu faþa la pãmînt.
Exod 28.1;Lev 10.1-2;Exod 1.5;Num 11.16;
2 Numai Moise sã se apropie de Domnul; ceilalþi sã nu se apropie ºi poporul sã nu se suie cu el."
Exod 24.13-18;
3 Moise a venit ºi a spus poporului toate cuvintele Domnului ºi toate legile. Tot poporul a rãspuns într-un glas: Vom face tot ce a zis Domnul."
Exod 24.7;Exod 19.8;Deut 5.27;Gal 3.19-20;
4 Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis de dimineaþã, a zidit un altar la poalele muntelui, ºi a ridicat douãsprezece pietre pentru cele douãsprezece seminþii ale lui Israel.
Deut 31.9;Gen 28.18;Gen 31.45;
5 A trimes pe niºte tineri dintre copiii lui Israel, sã aducã Domnului arderi-de-tot, ºi sã junghie tauri ca jertfe de mulþãmire.
6 Moise a luat jumãtate din sînge, ºi l-a pus în strãchini, iar cealaltã jumãtate a stropit-o pe altar.
Evr 9.18;
7 A luat cartea legãmîntului, ºi a citit-o în faþa poporului. Ei au zis: Vom face ºi vom asculta tot ce a zis Domnul."
Evr 9.19;Exod 24.3;
8 Moise a luat sîngele, ºi a stropit poporul, zicînd: Iatã sîngele legãmîntului, pe care l-a fãcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte."
Evr 9.20;Evr 13.20;1Pet 1.2;
9 Moise s-a suit împreunã cu Aaron, Nadab ºi Abihu, ºi cu ºaptezeci de bãtrîni ai lui Israel.
Exod 24.1;
10 Ei au vãzut pe Dumnezeul lui Israel; subt picioarele Lui era un fel de lucrare de safir strãveziu, întocmai ca cerul în curãþia lui.
Gen 32.30;Exod 3.6;Jud 13.22;Isa 6.1-5;Exod 33.20-23;Ioan 1.18;1Tim 6.16;1Ioan 4.12;Ezec 1.26;Ezec 10.1;Apoc 4.3;Mat 17.2;
11 El nu ªi-a întins mîna împotriva aleºilor copiilor lui Israel. Ei au vãzut pe Dumnezeu, ºi totuº au mîncat ºi au bãut.
Exod 19.21;Gen 16.13;Gen 32.30;Exod 24.10;Exod 33.20;Deut 4.33;Jud 13.22;Gen 31.54;Exod 18.12;1Cor 10.18;
12 Domnul a zis lui Moise: Suie-te la Mine pe munte, ºi rãmîi acolo. Eu îþi voi da niºte table de piatrã cu Legea ºi poruncile, pe cari le-am scris pentru învãþãtura lor."
Exod 24.2-18;Exod 31.18;Exod 32.15-16;Deut 5.22;
13 Moise s-a sculat, împreunã cu Iosua, care-i slujea: ºi Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu.
Exod 32.17;Exod 33.11;Exod 24.2;
14 El a zis bãtrînilor: Aºteptaþi-ne aici, pînã ne vom întoarce la voi. Iatã, Aaron ºi Hur vor rãmînea cu voi; dacã va avea cineva vreo neînþelegere, sã meargã la ei."
15 Moise s-a suit pe munte, ºi norul a acoperit muntele.
Exod 19.9-16;Mat 17.5;
16 Slava Domnului s-a aºezat pe muntele Sinai, ºi norul l-a acoperit timp de ºase zile. În ziua a ºaptea, Domnul a chemat peMoise din mijlocul norului.
Exod 16.10;Num 14.10;
17 Înfãþiºarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vîrful muntelui, înaintea copiilor lui Israel.
Exod 3.2;Exod 19.18;Deut 4.36;Evr 12.18-29;
18 Moise a intrat în mijlocul norului, ºi s-a suit pe munte. Moise a rãmas pe munte patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi.
Exod 34.28;Deut 9.9;

Cap. 25

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Vorbeºte copiilor lui Israel: Sã-Mi aducã un dar; sã-l primiþi pentru Mine dela orice om care-l va da cu tragere de inimã.
Exod 35.5-21;1Cron 29.3-14;Ezra 2.68;Ezra 3.5;Ezra 7.16;Neem 11.2;2Cor 8.12;2Cor 9.7;
3 Iatã ce veþi primi dela ei ca dar: aur, argint ºi aramã;
4 materii vopsite în albastru, purpuriu, cîrmiziu, pînzã de in subþire ºi pãr de caprã;
5 piei de berbeci vopsite în roº ºi piei de viþel de mare; lemn de salcîm;
6 untdelemn pentru sfeºnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii ºi pentru tãmîia mirositoare;
Exod 27.20;Exod 30.23;Exod 30.34;
7 pietre de onix ºi alte pietre pentru efod (umãrar) ºi pieptar.
Exod 28.4-6;Exod 28.15;
8 Sã-Mi facã un locaº sfînt, ºi Eu voi locui în mijlocul lor.
Exod 36.1-4;Lev 4.6;Lev 10.4;Lev 21.12;Evr 9.1-2;Exod 29.45;1Imp 6.13;2Cor 6.16;Evr 3.6;Apoc 21.3;
9 Sã faceþi cortul ºi toate vasele lui dupã chipul pe care þi-l voi arãta."
Exod 25.40;
10 Sã facã un chivot de lemn de salcîm; lungimea lui sã fie de douã coturi ºi jumãtate, lãþimea de un cot ºi jumãtate, ºi înãlþimea de un cot ºi jumãtate.
Exod 37.1;Deut 10.3;Evr 9.4;
11 Sã-l poleieºti cu aur curat, sã-l poleieºti pe din lãuntru ºi pe din afarã, ºi sã-i faci un chenar de aur de jur împrejur.
12 Sã torni pentru el patru verigi de aur, ºi sã le pui la cele patru colþuri ale lui: douã verigi deoparte ºi douã verigi de cealaltã parte.
13 Sã faci niºte drugi de lemn de salcîm, ºi sã-i poleieºti cu aur.
14 Sã vîri drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca sã slujeascã la ducerea chivotului;
15 drugii vor rãmînea în verigile chivotului, ºi nu vor fi scoºi din ele.
1Imp 8.8;
16 Sã pui în chivot mãrturia, pe care þi-o voi da.
Exod 16.34;Exod 31.18;Deut 10.2-5;Deut 31.26;1Imp 8.9;2Imp 11.12;Evr 9.4;
17 Sã faci un capac al ispãºirii de aur curat; lungimea lui sã fie de doi coþi ºi jumãtate, ºi lãþimea lui de un cot ºi jumãtate.
Exod 37.6;Rom 3.25;Evr 9.5;
18 Sã faci doi heruvimi de aur, sã-i faci de aur bãtut, la cele douã capete ale capacului ispãºirii;
19 sã faci un heruvim la un capãt ºi un heruvim la celalt capãt; sã faceþi heruvimii aceºtia ieºind din capacul ispãºirii la cele douã capete ale lui.
20 Heruvimii sã fie cu aripile întinse pedeasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispãºirii, ºi cu feþele întoarse una spre alta; heruvimii sã aibã faþa întoarsã spre capacul ispãºirii.
1Imp 8.7;1Cron 28.18;Evr 9.5;
21 Sã pui capacul ispãºirii pe chivot, ºi în chivot sã pui mãrturia, pe care þi-o voi da.
Exod 26.34;Exod 25.16;
22 Acolo Mã voi întîlni cu tine; ºi dela înãlþimea capacului ispãºirii, dintre cei doi heruvimi aºezaþi pe chivotul mãrturiei, îþi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.
Exod 29.42-43;Exod 30.6-36;Lev 16.2;Num 17.4;Num 7.89;1Sam 4.4;2Sam 6.2;2Imp 19.15;Ps 80.1;Ps 90.1;Isa 37.16;
23 Sã faci o masã de lemn de salcîm; lungimea ei sã fie de doi coþi, lãþimea de un cot, ºi înãlþimea de un cot ºi jumãtate.
Exod 37.10;1Imp 7.48;2Cron 4.8;Evr 9.2;
24 S-o poleieºti cu aur curat, ºi sã-i faci un chenar de aur de jur împrejur.
25 Sã-i faci împrejur un pervaz de un lat de mînã; peste el sã pui un chenar de aur de jur împrejur.
26 Sã faci pentru masã patru verigi de aur, ºi sã pui verigile în cele patru colþuri, cari vor fi la cele patru picioare ale ei.
27 Verigile sã fie lîngã pervaz, ºi în ele se vor vîrî drugii ca sã ducã masa.
28 Drugii sã-i faci din lemn de salcîm, ºi sã-i acoperi cu aur; ºi ei vor sluji la ducerea mesei.
29 Sã-i faci farfurii, cãþui, potire ºi ceºti, ca sã slujeascã la jertfele de bãuturã: sã le faci de aur curat.
Exod 37.16;Num 4.7;
30 Sã pui pe masã pînile pentru punerea înainte, ca sã fie necurmat înaintea Mea.
Lev 24.5-6;
31 Sã faci un sfeºnic de aur curat: sfeºnicul acesta sã fie fãcut de aur bãtut: piciorul, fusul, potiraºele, gãmãlioarele ºi florile lui sã fie dintr-o bucatã.
Exod 37.17;1Imp 7.49;Zah 4.2;Evr 9.2;Apoc 1.12;Apoc 4.5;
32 Din laturile lui sã iasã ºase braþe; trei braþe ale sfeºnicului dintr-o parte, ºi trei braþe ale sfeºnicului din cealaltã parte.
33 Pe un braþ sã fie trei potiraºe în chip de floare de migdal, cu gãmãlioarele ºi florile lor, ºi pe celalt braþ trei potiraºe în chip de floare de migdal, cu gãmãlioarele ºi florile lor; tot aºa sã fie ºi cele ºase braþe cari ies din sfeºnic.
34 Pe fusul sfeºnicului, sã fie patru potiraºe în chip de floare cu migdal, cu gãmãlioarele ºi florile lor.
35 Sã fie o gãmãlioarã subt cele douã braþe cari ies din fusul sfeºnicului, o gãmãlioarã subt alte douã braþe, ºi o gãmãlioarã subt alte douã braþe; tot aºa sã fie ºi subt cele ºase braþe, cari ies din sfeºnic.
36 Gãmãlioarele ºi braþele sfeºnicului sã fie dintr-o singurã bucatã; totul sã fie de aur bãtut, de aur curat.
37 Sã faci cele ºapte candele, care vor fi puse (Sau: aprinse.) deasupra, aºa ca sã lumineze în faþã.
Exod 27.21;Exod 30;8.Lev 24.3-4;2Cron 13.11;Num 8.2;
38 Mucãrile ºi cenuºarele lui sã fie de aur curat.
39 Se va întrebuinþa un talant de aur curat pentru facerea sfeºnicului cu toate uneltele lui.
40 Vezi sã faci dupã chipul, care þi s-a arãtat pe munte.
Exod 26.30;Num 8.4;1Cron 28.11-19;Fapt 7.44;Evr 8.5;

Cap. 26

1 Cortul sã-l faci din zece covoare de in subþire rãsucit, ºi din materii vopsite în albastru, purpuriu ºi cãrmiziu; pe el sã faci heruvimi lucraþi cu mãiestrie.
Exod 36.8;
2 Lungimea unui covor sã fie de douã zeci ºi opt de coþi, iar lãþimea unui covor sã fie de patru coþi; toate covoarele sã aibã aceeaº mãsurã.
3 Cinci din aceste covoare sã fie prinse împreunã, iar celelalte cinci covoare sã fie de asemenea prinse împreunã.
4 La marginea covorului cu care se sfîrºeºte cea dintîi împreunare de covoare, sã faci niºte chiotori albastre; tot aºa sã faci ºi la marginea covorului cu care se sfîrºeºte a doua împreunare de covoare.
5 La cel dintãi covor sã faci cincizeci de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sfîrºeºte a doua împreunare de covoare sã faci tot cincizeci de chiotori. Chiotorile acestea sã se potriveascã unele cu altele ºi sã vinã faþã în faþã.
6 Apoi sã faci cincizeci de copci de aur, ºi cu copcile acestea sã prinzi covoarele unul de altul, aºa încît cortul sã alcãtuiascã un întreg.
7 Sã mai faci niºte covoare de pãr de caprã, ca sã slujeascã de acoperiº peste cort; sã faci unsprezece covoare de acestea.
Exod 36.14;
8 Lungimea fiecãrui covor sã fie de treizeci de coþi, ºi lãþimea fiecãrui covor sã fie de patru coþi; toate cele unsprezece covoare sã aibã aceeaº mãsurã.
9 Pe cinci din aceste covoare sã le legi împreunã deosebit, ºi pe celelalte ºase deosebit, iar pe al ºaselea covor sã-l îndoieºti în faþa cortului.
10 Sã pui apoi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfîrºeºte cea dintîi împreunare de covoare, ºi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfîrºeºte a doua împreunare de covoare.
11 Sã faci cincizeci de copci de aramã, ºi sã pui copcile în chiotori. Sã împreuni astfel acoperiºul cortului, aºa încît sã alcãtuiascã un întreg.
12 Fiindcã va mai trece ceva din covoarele acoperiºului cortului, jumãtate din ce trece dintr-un covor, sã acopere partea dinapoi a cortului;
13 iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperiºului cortului, sã cadã cîte un cot deoparte, ºi un cot de cealaltã parte, peste cele douã laturi ale cortului, aºa încît sã le acopere.
14 Sã mai faci apoi pentru acoperiºul cortului o învelitoare de piei de berbeci vãpsite în roº, ºi peste ea o învelitoare de piei de viþel de mare.
Exod 36.19;
15 Apoi sã faci niºte scînduri pentru cort; scîndurile acestea sã fie de lemn de salcîm, puse în picioare.
16 Lungimea fiecãrei scînduri sã fie de zece coþi, ºi lãþimea fiecãrei scînduri sã fie de un cot ºi jumãtate.
17 Fiecare scîndurã sã aibã douã urechi unite una cu alta; aºa sã faci la toate scîndurile cortului.
18 Sã faci douãzeci de scînduri pentru cort, înspre laturea de miazãzi.
19 Supt cele douãzeci de scînduri, sã pui patruzeci de picioare de argint, cîte douã picioare subt fiecare scîndurã pentru cele douã urechi ale ei.
20 Pentru a doua lature a cortului, latura de miazã noapte, de asemenea sã faci douãzeci de scînduri,
21 împreunã cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor: cîte douã picioare subt fiecare scîndurã.
22 Pentru fundul cortului, înspre laturea de apus, sã faci ºase scînduri.
23 Sã mai faci douã scînduri pentru unghiurile din fundul cortului;
24 sã fie cîte douã la un loc, începînd de jos, ºi bine legate la vîrf cu un cerc; amîndouã aceste scînduri, cari sînt puse în cele douã unghiuri, sã fie la fel.
25 Vor fi astfel opt scînduri, cu picioarele lor de argint, adicã ºaisprezece picioare, cîte douã picioare subt fiecare scîndurã.
26 Sã faci apoi cinci drugi de lemn de salcîm pentru scîndurile uneia din pãrþile cortului,
27 cinci drugi pentru scîndurile din a doua parte a cortului, ºi cinci drugi pentru scîndurile din partea din fundul cortului din spre apus.
28 Drugul dela mijloc sã ajungã dela un capãt la celalt al scîndurilor.
29 Sã poleieºti scîndurile cu aur, ºi verigile în cari vor intra drugii, sã le faci de aur, iar drugii sã-i poleieºti tot cu aur.
30 Cortul sã-l faci dupã chipul care þi s-a arãtat pe munte.
Exod 25.9-40;Exod 27.8;Fapt 7.44;Evr 8.5;
31 Sã faci apoi o perdea albastrã, purpurie ºi cãrmizie, ºi de in subþire rãsucit; sã fie lucratã cu mãiestrie, ºi sã aibã pe ea heruvimi.
Exod 36.35;Lev 16.2;2Cron 3.14;Mat 27.51;Evr 9.3;
32 S-o prinzi de patru stîlpi de salcîm, poleiþi cu aur; stîlpii aceºtia sã aibã niºte cîrlige de aur, ºi sã stea pe patru picioare de argint.
33 Sã atîrni perdeaua de copci, ºi în dosul perdelei sã vîri chivotul mãrturiei: perdeaua sã facã despãrþirea între Locul sfînt ºi Locul prea sfînt.
Exod 25.16;Exod 40.21;Lev 16.2;Evr 9.2-3;
34 Sã pui capacul ispãºirii pe chivotul mãrturiei, în Locul prea sfînt.
Exod 25.21;Exod 40.20;Evr 9.5;
35 Masa s-o pui dincoace de perdea, ºi sfeºnicul în faþa mesei, în partea dinspre miazãzi a cortului; iar masa s-o pui înspre partea de miazã noapte.
Exod 40.22;Evr 9.2;Exod 40.24;
36 La intrarea cortului sã mai faci o perdea albastrã, purpurie ºi cãrmizie, ºi de in subþire rãsucit; aceasta sã fie o lucrare de cusãturã la gherghef.
Exod 36.37;
37 Pentru perdeaua aceasta sã faci cinci stîlpi de salcîm ºi sã-i îmbraci cu aur; stîlpii aceºtia sã aibã cîrlige de aur, ºi sã torni pentru ei cinci picioare de aramã.
Exod 36.38;

Cap. 27

1 Altarul sã-l faci din lemn de salcîm; lungimea lui sã fie de cinci coþi, ºi lãþimea lui de cinci coþi. Altarul sã fie în patru colþuri, ºi înãlþimea lui sã fie de cinci coþi.
Exod 38.1;Ezec 43.13;
2 În cele patru colþuri, sã faci niºte coarne care sã fie dintr-o bucatã cu altarul; ºi sã-l acoperi cu aramã.
Num 16.38;
3 Sã faci pentru altar oale de scos cenuºa, lopeþi, lighene, furculiþe ºi tigãi pentru cãrbuni; toate uneltele lui sã le faci de aramã.
4 Sã faci altarului un grãtar de aramã, în chip de reþea, ºi sã pui patru verigi de aramã la cele patru colþuri ale reþelei.
5 Grãtarul sã-l pui subt straºina altarului, începînd de jos, aºa cã grãtarul sã vinã pînã la jumãtatea altarului.
6 Sã faci apoi niºte drugi pentru altar, drugi de lemn de salcîm, ºi sã-i acoperi cu aramã.
7 Sã vîri drugii în verigi; ºi drugii sã fie de amîndouã pãrþile altarului, cînd îl vor purta.
8 Sã-l faci din scînduri ºi gol pe din lãuntru. Sã fie fãcut aºa cum þi s-a arãtat pe munte.
Exod 25.40;Exod 26.30;
9 Curtea cortului s-o faci astfel. În spre partea de miazãzi, pentru alcãtuirea curþii, sã fie niºte pînze de in subþire rãsucit, pe o lungime de o sutã de coþi pentru aceastã întîie lature,
Exod 38.9;
10 cu douãzeci de stîlpi, cari sã stea pe douãzeci de picioare de aramã; cîrligile stîlpilor ºi beþele lor de legãturã, sã fie de argint.
11 Înspre partea de miazã noapte sã fie deasemenea niºte pînze, pe o lungime de o sutã de coþi, cu douãzeci de stîlpi ºi cu cele douãzeci de picioare ale lor de aramã; cîrligile stîlpilor ºi beþele lor de legãturã, sã fie de argint.
12 În spre partea de apus, sã fie pentru lãþimea curþii niºte pînze de cincizeci de coþi, cu zece stîlpi ºi cele zece picioare ale lor.
13 Înspre partea de rãsãrit, pe lîngã cei cincizeci de coþi pentru lãþimea curþii,
14 sã mai fie cincisprezece coþi de pînzã pentru o aripã, cu trei stîlpi ºi cele trei picioare ale lor,
15 ºi cincisprezece coþi de pînzã pentru a doua aripã, cu trei stîlpi ºi cele trei picioare ale lor.
16 Pentru poarta curþii cortului, sã fie o perdea latã de douãzeci de coþi, albastrã, purpurie ºi cãrmizie, ºi de in subþire rãsucit, lucratã la gherghef, cu patru stîlpi ºi cele patru picioare ale lor.
17 Toþi stîlpii curþii de jur împrejur sã aibã beþe de legãturã de argint, cîrlige de argint, ºi picioare de aramã.
18 Lungimea curþii sã fie de o sutã de coþi, lãþimea de cincizeci de coþi de fiecare parte, ºi înãlþimea de cinci coþi; pînzele sã fie de in subþire rãsucit, iar picioarele sã fie de aramã.
19 Toate uneltele rînduite pentru slujba cortului, toþi þãruºii lui, ºi toþi þãruºii curþii, sã fie de aramã.
20 Sã porunceºti copiilor lui Israel sã-þi aducã pentru sfeºnic untdelemn curat de mãsline fãrã drojdii, ca sã ardã în candele necurmat.
Lev 24.2;
21 Aaron ºi fiii sãi sã-l pregãteascã în cortul întîlnirii, dincoace de perdeaua care este înaintea chivotului mãrturiei, pentru ca sã ardã de seara pînã dimineaþa înaintea Domnului. Aceasta este o lege vecinicã pentru urmaºii lor, ºi pe care copiii lui Israel vor trebui s-o þinã.
Exod 26.31-33;Exod 30.8;1Sam 3.3;2Cron 13.11;Exod 28.43;Exod 29.9-28;Lev 3.17;Lev 16.34;Lev 24.9;Lev Num;Lev 18.23;Lev 19.21;1Sam 30.25;

Cap. 28

1 Apropie de tine pe fratele tãu Aaron ºi pe fiii sãi, ºi ia-i dintre copiii lui Israel ºi pune-i deoparte în slujba Mea ca preoþi: pe Aaron ºi pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar ºi Itamar.
Num 18.7;Evr 5.1-4;
2 Fratelui tãu Aaron, sã-i faci haine sfinte, ca sã-i slujeascã de cinste ºi podoabã.
Exod 29.5-29;Exod 31.10;Exod 39.1-2;Lev 8.7-30;Num 20.26-28;
3 Vorbeºte cu toþi cei destoinici, cãrora le-am dat un duh de pricepere,sã facã veºmintele lui Aaron, ca sã fie sfinþit, ºi sã-Mi împlineascã slujbã de preot.
Exod 31.6;Exod 36.1;Exod 31.3;Exod 35.30-31;
4 Iatã veºmintele pe cari le vor face: un pieptar, un efod, o mantie, o tunicã lucratã la gherghef, o mitrã ºi un brîu. Sã facã fratelui tãu Aaron ºi fiilor sãi, veºminte sfinte, ca sã-Mi împlineascã slujba de preot.
Exod 28.15;Exod 28.6;Exod 28.31;Exod 28.39;
5 Sã întrebuinþeze aur, materii vãpsite în albastru, în purpuriu, în cãrmiziu ºi subþire.
6 Efodul sã-l facã de aur, de fir albastru, purpuriu ºi cãrmiziu, ºi de in subþire rãsucit; sã fie lucrat cu mãiestrie.
Exod 39.2;
7 Sã aibã doi umerari uniþi cu el; la cele douã capete ale lui, sã fie legat de ei.
8 Brîul sã fie de aceeaº lucrãturã ca efodul ºi prins pe el; sã fie de aur, de fir albastru, purpuriu ºi cãrmiziu, ºi de in subþire rãsucit.
9 Sã iei apoi douã pietre de onix, ºi sã sapi pe ele numele fiilor lui Israel:
10 ºase din numele lor pe o piatrã, ºi alte ºase pe a doua piatrã, dupã ºirul naºterilor.
11 Pe cele douã pietre sã sapi numele fiilor lui Israel, cum se face sãpãtura pe pietre ºi pe peceþi; sã le legi într-o ferecãturã de aur.
12 Amîndouã aceste pietre sã le pui pe umerarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui Israel; ºi Aaron le va purta numele înaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca aducere aminte de ei.
Exod 28.29;Exod 39.7;Ios 4.7;Zah 6.14;
13 Sã faci apoi niºte ferecãturi de aur,
14 ºi douã lãnþiºoare de aur curat, pe cari sã le împleteºti în chip de sfori; ºi lanþurile acestea, împletite astfel, sã le pui în ferecãturi.
15 Sã faci apoi pieptarul judecãþii, lucrat cu mãiestrie, sã-l faci din aceeaº lucrãturã ca efodul; sã-l faci de aur, de fir albastru, purpuriu ºi cãrmiziu, ºi de in subþire rãsucit.
Exod 39.8;
16 Sã fie în patru colþuri ºi îndoit; lungimea lui sã fie de o palmã, ºi lãþimea tot de o palmã.
17 În el sã þeºi o þesãturã de pietre, ºi anume patru rînduri de pietre: în rîndul întîi, un sardonix, un topaz, ºi un smaragd;
Exod 39.10;
18 în al doilea rînd, un rubin, un safir, ºi un diamant;
19 în al treilea rînd, un opal, un agat, ºi un ametist;
20 în al patrulea rînd, un hrisolit, un onix, ºi un iaspis. Aceste pietre sã fie legate în ferecãtura lor de aur.
21 Sã fie douãsprezece, dupã numele fiilor lui Israel, sãpate ca niºte peceþi, fiecare cu numele uneia din cele douãsprezece seminþii. -
22 Pentru pieptar sã faci niºte lãnþiºoare de aur curat, împletite ca niºte sfori.
23 Sã faci pentru pieptar douã verigi de aur, ºi aceste douã verigi de aur sã le pui la cele douã capete ale pieptarului.
24 Cele douã lanþuri de aur împletite sã le prinzi de cele douã verigi dela cele douã capete ale pieptarului.
25 Iar celelalte douã capete ale celor douã lanþuri împletite sã le prinzi de cele douã ferecãturi, ºi sã le pui peste umerarii efodului, în partea dinainte.
26 Sã mai faci douã verigi de aur, ºi sã le pui la celelalte douã capete de jos ale pieptarului, pe marginea din lãuntru care este îndreptatã spre efod.
27 ªi sã mai faci alte douã verigi de aur, pe cari sã le pui jos la cei doi umãrari ai efodului pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucã efodul cu umãrarii, deasupra brîului efodului.
28 Pieptarul cu verigile lui, sã-l lege de verigile efodului cu o sfoarã albastrã, pentruca pieptarul sã stea þapãn deasupra brîului efodului, ºi sã nu poatã sã se miºte de pe efod.
29 Cînd va intra Aaron în sfîntul locaº, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, sãpate pe pieptarul judecãþii, ca sã pãstreze totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. -
Exod 28.12;
30 Sã pui în pieptarul judecãþii Urim ºi Tumim (Adicã luminã [i desãvîrºire.), cari sã fie pe inima lui Aaron, cînd se va înfãþiºa el înaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel, cînd se va înfãþiºa înaintea Domnului.
Lev 8.8;Num 27.21;Deut 33.8;1Sam 28.6;Ezra 2.63;Ezra Neem;Ezra 7.65;
31 Mantia de supt efod s-o faci întreagã de materie albastrã.
Exod 39.22;
32 La mijloc, sã aibã o gurã pentru intrarea capului; ºi gura aceasta sã aibã de jur împrejur o tiviturã þesutã, ca gura unei platoºe, ca sã nu se rupã.
33 Pe margine, de jur împrejurul tiviturii, sã pui niºte rodii de coloare albastrã, purpurie ºi cãrmizie, presãrate cu clopoþei de aur:
34 un clopoþel de aur ºi o rodie, un clopoþel de aur ºi o rodie, pe toatã marginea mantiei de jur împrejur.
35 Aaron se va îmbrãca cu ea ca sã facã slujba; cînd va intra în locaºul sfînt înaintea Domnului, ºi cînd va ieºi din el, se va auzi sunetul clopoþeilor, aºa cã el nu va muri.
36 Sã faci ºi o tablã de aur curat, ºi sã sapi pe ea, cum se sapã pe o pecete: Sfinþenie Domnului.
Exod 39.30;Zah 14.20;
37 S-o legi cu o sfoarã albastrã de mitrã, în partea dinainte a mitrei.
38 Ea sã fie pe fruntea lui Aaron; ºi Aaron va purta fãrãdelegile sãvîrºite de copiii lui Israel cînd îºi aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentruca ei sã fie plãcuþi înaintea Lui.
Exod 28.43;Lev 10.17;Lev 22.9;Num 18.1;Isa 53.11;Ezec 4.4-6;Ioan 1.29;Evr 9.28;1Pet 2.24;Lev 1.4;Lev 22.27;Lev 23.11;Isa 56.7;
39 Tunica s-o faci de in subþire; sã faci o mitrã de in subþire, ºi sã faci un brîu lucrat la gherghef.
40 Fiilor lui Aaron sã le faci tunici, sã le faci brîne, ºi sã le faci scufii, spre cinste ºi podoabã.
Exod 28.4;Exod 39.27-41;Ezec 44.17-18;
41 Sã îmbraci cu ele pe fratele tãu Aaron, ºi pe fiii lui împreunã cu el. Sã-i ungi, sã-i închini în slujbã, sã-i sfinþeºti, ºi-Mi vor sluji ca preoþi.
Exod 29.7;Exod 30.30;Exod 40.15;Lev 10.7;Exod 29.9;Lev 8;Evr 7.28;
42 Fã-le ismene de in, ca sã-ºi acopere goliciunea, dela brîu pînã la glesne.
Exod 39.28;Lev 6.10;Lev 16.4;Ezec 44.18;
43 Aaron ºi fiii lui le vor purta, cînd vor intra în cortul întîlnirii, sau cînd se vor apropia de altar, ca sã facã slujba în locaºul sfînt; astfel ei nu se vor face vinovaþi, ºi nu vor muri. Aceasta este o lege vecinicã pentru Aaron ºi pentru urmaºii lui dupã el.
Exod 20.26;Lev 5.1-17;Lev 20.19-20;Lev 22.9;Num 9.13;Num 18.22;Exod 17.21;Lev 17.7;

Cap. 29

1 Iatã ce vei face pentruca sã-i sfinþeºti ºi sã-Mi împlineascã slujba de preoþi.Ia un viþel ºi doi berbeci fãrã cusur.
Lev 8.2;
2 Fã, cu fãinã aleasã de grîu, niºte azimi, turte nedospite, frãmîntate cu untdelemn, ºi plãcinte nedospite, stropite cu untdelemn.
Lev 2.4;Lev 6.20-22;
3 Sã le pui într-un coº, ºi sã le aduci împreunã cu viþelul ºi cei doi berbeci.
4 Sã aduci apoi pe Aaron ºi pe fiii lui la uºa cortului întîlnirii, ºi sã-i speli cu apã.
Exod 40.12;Lev 8.6;Evr 10.22;
5 Sã iei veºmintele; sã îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul ºi cu pieptarul, ºi sã-l încingi cu brîul efodului.
Exod 28.2;Lev 8.7;Exod 28.8;
6 Sã-i pui mitra pe cap, ºi pe mitrã sã pui tabla sfinþeniei.
Lev 8.9;
7 Sã iei untdelemnul pentru ungere, sã i-l torni pe cap, ºi sã-l ungi.
Exod 28.41;Exod 30.25;Lev 8.12;Lev 10.7;Lev 21.10;Num 35.25;
8 Sã aduci apoi pe fiii lui, ºi sã-i îmbraci cu tunicile.
Lev 8.13;
9 Sã încingi pe Aaron ºi pe fiii lui cu un brîu, ºi sã pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoþia va fi a lor printr-o lege vecinicã. Astfel sã închini pe Aaron ºi pe fiii lui în slujba Mea.
Num 18.7;Exod 28.41;Lev 8.22;Evr 7.28;
10 Sã aduci viþelul înaintea cortului întîlnirii, ºi Aaron ºi fiii lui sã-ºi punã mînile pe capul viþelului.
Lev 1.4;Lev 8.14;
11 Sã junghii viþelul înaintea Domnului, la uºa cortului întîlnirii.
12 Sã iei cu degetul tãu din sîngele viþelului,sã pui pe coarnele altarului, iar celalt sînge sã-l verºi la picioarele altarului.
Lev 8.15;Exod 27.2;Exod 30.2;
13 Sã iei toatã grãsimea care acopere mãruntaiele ºi prapurul ficatului, cei doi rãrunchi cu grãsimea care-i acopere, ºi sã le arzi pe altar.
Lev 3.3;
14 Dar carnea viþelului, pielea ºi balega lui sã le arzi în foc, afarã din tabãrã: aceasta este o jertfã pentru pãcat.
Lev 4.11-21;Evr 13.11;
15 Sã iei pe unul din cei doi berbeci; ºi Aaron ºi fiii lui sã-ºi punã mînile pe capul berbecului.
Lev 8.18;Lev 1.4-9;
16 Sã junghii berbecele; sã-i iei sîngele, ºi sã-l stropeºti pe altar dejur împrejur.
17 Apoi sã tai berbecele în bucãþi, ºi sã-i speli mãruntaiele ºi picioarele, ºi sã le pui lîngã celelalte bucãþi ºi lîngã capul lui.
18 Berbecele sã-l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o jertfã mistuitã de foc, de un miros plãcut Domnului.
Gen 8.21;
19 Sã iei apoi pe celalt berbece; ºi Aaron ºi fiii lui sã-ºi punã mînile pe capul berbecelui.
Exod 29.3;Lev 8.22;
20 Sã junghii berbecele; sã iei din sîngele lui, sã pui pe vîrful urechii drepte a lui Aaron ºi pe vîrful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mînii lor drepte ºi pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celalt sînge sã-l stropeºti pe altar de jur împrejur.
21 Sã iei din sîngele de pe altar ºi din untdelemnul pentru ungere, ºi sã stropeºti pe Aaron ºi veºmintele lui, pe fiii lui ºi veºmintele lor. Astfel vor fi închinaþi, Aaron ºi veºmintele lui, fiii ºi veºmintele lor în slujba Domnului.
Exod 30.25-31;Lev 8.30;Exod 29.1;Evr 9.22;
22 Sã iei apoi grãsimea berbecelui,coada, grãsimea care acopere mãruntaiele, prapurul ficatului,cei doi rãrunchi cu grãsimea care-i acopere ºi spata dreaptã, cãci acesta este un berbece de închinare în slujba Domnului;
23 din coº sã iei din azimile ,puse înaintea Domnului, o turtã de pîne, o turtã cu untdelemn ºi o plãcintã.
Lev 8.26;
24 Toate acestea sã le pui în mînile lui Aaron ºi în mînile fiilor lui, ºi sã le legeni într-o parte ºi într-alta, ca un dar legãnat înaintea Domnului.
Lev 7.30;
25 Sã le iei apoi din mînile lor,ºi sã le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o jertfã mistuitã de foc înaintea Domnului, de un miros plãcut Domnului.
Lev 8.28;
26 Sã iei ºi pieptul berbecelui care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului, ºi sã-l legeni într-o parte ºi în alta, ca un dar legãnat înaintea Domnului: aceasta va fi partea ta.
Lev 8.29;Ps 99.6;
27 Sã sfinþeºti pieptul legãnat ºi spata ridicatã din berbecele care va sluji la închinarea lui Aaron ºi a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legãnîndu-l într-o parte ºi într-alta, spata înfãþiºînd-o înaintea Domnului prin ridicare.
Lev 7.31-34;Num 18.11-18;Deut 18.3;
28 Ele vor fi ale lui Aaron ºi ale fiilor lui, printr-o lege vecinicã, pe care o vor þinea copiii lui Israel; cãci este o jertfã adusã prin ridicare; ºi, în jertfele de mulþãmire ale copiilor lui Israel, jertfa adusã prin ridicare va fi a Domnului.
Lev 10.15;Lev 7.34;
29 Veºmintele sfinte ale lui Aaron vor fi dupã el ale fiilor lui, cari le vor pune cînd vor fi unºi ºi cînd vor fi închinaþi în slujbã.
Num 20.26-28;Num 18.8;Num 35.25;
30 Vor fi purtate timp de ºapte zile de acela din fiii lui, care îi va urma în slujba preoþiei, ºi care va intra în cortul întîlnirii, ca sã facã slujba în sfîntul locaº.
Lev 8.35;Lev 9.1-8;Num 20.28;
31 Sã iei apoi berbecele pentru închinarea în slujba Domnului, ºi sã pui sã-i fiarbã carnea într-un loc sfînt.
Lev 8.31;
32 Aaron ºi fiii lui sã mãnînce, la uºa cortului întîlnirii, carnea berbecului ºi pînea din coº.
Mat 12.4;
33 Sã mãnînce astfel tot ce a slujit la facerea ispãºirii, ca sã fie închinaþi în slujbã ºi sfinþiþi; nimeni altul sã nu mãnînce din ele, cãci sînt lucruri sfinte.
Lev 10.14-17;Lev 22.10;
34 Dacã va rãmînea ceva din carnea întrebuinþatã pentru închinarea în slujbã ºi din pîne pînã dimineaþa, sã arzi în foc ce va rãmînea; sã nu se mãnînce, cãci este un lucru sfînt.
Lev 8.32;
35 Sã urmezi, cu privire la Aaron ºi la fiii lui, toate poruncile, pe cari þi le-am dat. În ºapte zile sã-i închini în slujbã.
Exod 40.12;Lev 8.33-35;
36 În fiecare zi sã mai aduci un viþel ca jertfã pentru pãcat, pentru ispãºire; sã curãþeºti altarul, fãcînd ispãºirea aceasta, ºi sã-l ungi ca sã-l sfinþeºti.
Evr 10.11;Exod 30.26-29;Exod 40.10;
37 Timp de ºapte zile, sã faci ispãºire pentru altar, ºi sã-l sfinþeºti; ºi astfel altarul va fi prea sfînt, ºi oricine se va atinge de altar, va fi sfinþit.
Exod 40.10;Exod 30.29;Mat 23.19;
38 Iatã ce sã jertfeºti pe altar: doi miei de un an, în fiecare zi, necurmat.
Num 28.3;1Cron 16.40;2Cron 2.4;2Cron 13.11;2Cron 31.3;Ezra 3.3;Dan 9.27;Dan 12.11;
39 Un miel sã-l jertfeºti dimineaþa, iar celalt miel seara.
2Imp 16.15;Ezec 46.13-15;
40 Împreunã cu cel dintîi miel, sã aduci a zecea parte dintr-o efã de floare de fãinã, frãmîntatã într-un sfert de hin (O mãsurã = cam trei litri.) de untdelemn de mãsline fãrã drojdii, ºi o jertfã de bãuturã de un sfert de hin de vin.
41 Pe al doilea miel sã-l jertfeºti seara, ºi sã aduci împreunã cu el o jertfã de mîncare ºi o jertfã de bãuturã ca cele de dimineaþã; aceasta este o jertfã mistuitã de foc,de un miros plãcut Domnului.
1Imp 18.29.36;2Imp 16.15;Ezra 9.4-5;Ps 141.2;Dan 9.21;
42 Aceasta este arderea de tot necurmatã, care va fi adusã de urmaºii voºtri, la uºa cortului întîlnirii, înaintea Domnului; acolo Mã voi întîlni cu voi, ºi îþi voi vorbi.
Exod 29.38;Exod 30.8;Num 28.6;Dan 8.11-13;Exod 25.22;Exod 30.6-36;Num 17.4;
43 Acolo Mã voi întîlni cu copiii lui Israel, ºi locul acela va fi sfinþit de slava Mea.
Exod 40.34;1Imp 8.11;2Cron 5.14;2Cron 7.1-3;Ezec 43.5;Hag 2.7-9;Mal 3.1;
44 Voi sfinþi cortul întîlnirii ºi altarul; voi sfinþi pe Aaron ºi pe fiii lui, ca sã fie în slujba Mea ca preoþi.
Lev 21.15;Lev 22.9-16;
45 Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel, ºi voi fi Dumnezeul lor.
Exod 25.8;Lev 26.12;Zah 2.10;Ioan 14.17-23;2Cor 6.16;Apoc 21.3;
46 Ei vor cunoaºte cã Eu sînt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din þara Egiptului, ca sã locuiesc în mijlocul lor. Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor.
Exod 20.2;

Cap. 30

1 Sã faci apoi un altar pentru arderea tãmîiei, ºi anume sã-l faci din lemn de salcîm.
Exod 37.25;Exod 40.5;Exod 30.7.8-10;Lev 4.7-18;Apoc 8.3;
2 Lungimea lui sã fie de un cot, iar lãþimea tot de un cot; sã fie în patru colþuri, ºi înãlþimea lui sã fie de doi coþi. Coarnele altarului sã fie dintr-o bucatã cu el.
3 Sã-i poleieºti cu aur curat, atît partea de sus, cît ºi pãreþii lui de jur împrejur ºi coarnele; ºi sã-i faci o cununã de aur de jur împrejur.
4 Dedesubtul cununii sã-i faci douã verigi de aur de amîndouã laturile, în cele douã unghiuri, pentru punerea drugilor, cari vor sluji la ducerea lui.
5 Drugii sã-i faci din lemn de salcîm, ºi sã-i poleieºti cu aur.
6 Sã aºezi altarul în faþa perdelei dinlãuntru, care este înaintea chivotului mãrturiei, în faþa capacului ispãºirii, care este deasupra mãrturiei, ºi unde Mã voi întîlni cu tine.
Exod 25.21-22;
7 Aaron va arde pe el tãmîie mirositoare; va arde tãmîie în fiecare dimineaþã, cînd va pregãti candelele;
Exod 30.34;1Sam 2.28;1Cron 23.13;Luc 1.9;Exod 27.21;
8 va arde ºi seara cînd va aºeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastrã tãmîie înaintea Domnului din neam în neam.
9 Sã nu aduceþi pe altar altfel de tãmîie, nici ardere de tot, nici jertfã de mîncare, ºi sã nu turnaþi pe el nici o jertfã de bãuturã.
Lev 10.1;
10 Numai odatã pe fie care an, Aaron va face ispãºire pe coarnele altarului. Ispãºirea aceasta o va face odatã pe an cu sîngele dobitocului adus ca jertfã pentru ispãºirea pãcatului, printre urmaºii voºtri. Acesta va fi un lucru prea sfînt înaintea Domnului."
Lev 16.18;Lev 23.27;
11 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
12  Cînd vei socoti pe copiii lui Israel ºi le vei face numãrãtoarea, fiecare din ei sã dea Domnului un dar în bani, pentru rãscumpãrarea sufletului lui, ca sã nu fie loviþi de nici o urgie , cu prilejul acestei numãrãtori.
Exod 38.25;Num 1.2-5;Num 26.2;2Sam 24.2Num;Iov 33.24;Iov 36.18;Ps 49.7;Mat 20.28;Marc 10.45;1Tim 2.6;1Pet 1.18-19;2Sam 24.15;
13 Iatã ce vor da toþi ceice vor fi cuprinºi în numãrãtoarea aceasta: o jumãtate de siclu, dupã siclul sfîntului locaº, care este de douãzeci de ghere;o jumãtate de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul.
Mat 17.24;Lev 27.25;Num 3.47;Ezec 45.12;Exod 38.26;
14 Orice om cuprins în numãrãtoare, dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, va plãti darul ridicat pentru Domnul.
15 Bogatul sã nu plãteascã mai mult, ºi sãracul sã nu plãteascã mai puþin de o jumãtate de siclu, ca dar ridicat pentru Domnul, pentru rãscumpãrarea sufletelor.
Iov 34.19;Prov 22.2;Efes 6.9;Col 3.25;Exod 30.12;
16 Sã ridici dela copiii lui Israel argintul pentru rãscumpãrare, ºi sã-l întrebuinþezi pentru slujba cortului întîlnirii; aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte înaintea Domnului pentru rãscumpãrarea sufletelor lor."
Exod 18.25;Num 16.40;
17 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
18  Sã faci un lighean de aramã, cu piciorul lui de aramã, pentru spãlat; sã-l aºezi între cortul întîlnirii ºi altar, ºi sã torni apã în el,
Exod 38.8;1Imp 7.38;Exod 40.7-30;
19 ca sã-ºi spele în el Aaron ºi fiii lui mînile ºi picioarele.
Exod 40.31-32;Ps 26.6;Isa 52.11;Ioan 13.10;Evr 10.22;
20 Cînd vor intra în cortul întîlnirii, se vor spãla cu apa aceasta, ca sã nu moarã; ºi se vor spãla ºi cînd se vor apropia de altar, ca sã facã slujba ºi ca sã aducã Domnului jertfe arse de foc.
21 κi vor spãla mînile ºi picioarele ca sã nu moarã. Aceasta va fi o lege necurmatã pentru Aaron, pentru fiii lui ºi pentru urmaºii lor."
Exod 28.43;
22 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
23  Ia din cele mai bune mirodenii, cinci sute de sicli de smirnã foarte curatã, jumãtate, adicã douã sute cincizeci de sicli, de scorþiºoarã mirositoare, douã sute cincizeci de sicli de trestie mirositoare,
Cînt 4.14;Ezec 27.22;Ps 45.8;Prov 7.17;Cînt 4.14;Ier 6.20;
24 cincisute de sicli de casia, dupã siclul sfîntului locaº, ºi un hin de untdelemn de mãslin.
Ps 45.8;Exod 29.40;
25 Cu ele sã faci un untdelemn pentru ungerea sfîntã, o amestecãturã mirositoare, fãcutã dupã meºteºugul fãcãtorului de mir; acesta va fi untdelemnul pentru ungerea sfîntã.
Exod 37.29;Num 35.25;Ps 89.20;Ps 133.2;
26 Cu el sã ungi cortul întîlnirii ºi chivotul mãrturiei,
Exod 40.9;Lev 8.10;Num 7.1;
27 masa ºi toate uneltele ei, sfeºnicul ºi uneltele lui, altarul tãmîierii,
28 altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui ºi ligheanul cu piciorul lui.
29 Sã sfinþeºti aceste lucruri, ºi ele vor fi prea sfinte; oricine se va atinge de ele, va fi sfinþit.
Exod 29.37;
30 Sã ungi de asemenea pe Aaron ºi pe fiii lui, ºi sã-i sfinþeºti, ca sã fie în slujba Mea ca preoþi.
Exod 29.7;Lev 8.12-30;
31 Sã vorbeºti copiilor lui Israel, ºi sã le spui: Acesta Îmi va fi untdelemnul pentru ungerea sfîntã, printre urmaºii voºtri.
32 Sã nu se ungã cu el trupul niciunui om, ºi sã nu faceþi un alt untdelemn ca el dupã aceeaº întocmire; el este sfînt, ºi voi sã-l priviþi ca sfînt.
Exod 30.25.37;
33 Oricine va face un untdelemn ca el, sau va unge cu el pe altul, va fi nimicit din poporul lui."
Exod 30.38;Gen 17.14;Exod 12.15;Lev 7.20-21;
34 Domnul a zis lui Moise: Ia mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan, ºi tãmîie curatã, în aceeaº mãsurã.
Exod 25.6;Exod 37.29;
35 Cu ele sã faci tãmîie,o amestecãturã mirositoare, alcãtuitã dupã meºteºugul fãcãtorului de mir; sã fie sãratã, curatã ºi sfîntã.
Exod 30.25;
36 S-o pisezi mãrunt, ºi s-o pui înaintea mãrturiei, în cortul întîlnirii, unde Mã voi întîlni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru prea sfînt.
Exod 29.42;Lev 16.2;Exod 30.32;Exod 29.37;Lev 2.3;
37 Tãmîie ca aceasta, în aceeaº întocmire, sã nu vã faceþi, ci s-o priviþi ca sfîntã, ºi pãstratã pentru Domnul.
Exod 30.32;
38 Oricine va face tãmîie ca ea, ca s-o miroase, va fi nimicit din poporul lui."
Exod 30.33;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu