Biblia - Vechiul Testament - Exod - Cap - 11 - 20

Biblia - Vechiul Testament - Exod - Cap - 11 - 20
Cap. 11
1 Domnul a zis lui Moise: Voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon ºi asupra Egiptului. Dupã aceea, vã va lãsa sã plecaþi de aici. Cînd vã va lãsa sã plecaþi de tot, chiar vã va izgoni de aici.
Exod 12.31-39;
2 Vorbeºte cu poporul, ca atunci fiecare sã cearã dela vecinul sãu ºi fiecare dela vecina ei, vase de argint ºi vase de aur."
Exod 3.22;Exod 12.35;

3 Domnul a fãcut ca poporul sã capete trecere înaintea Egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine vãzut în þara Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon ºi înaintea poporului.
Exod 3.21;Exod 12.36;Ps 106.46;2Sam 7.9;Est 9.4;
4 Moise a zis: Aºa vorbeºte Domnul: Pela miezul nopþii, voi trece prin Egipt;
Exod 12.12-29;Amos 5.17;
5 ºi toþi întîii nãscuþi din þara Egiptului vor muri, dela întîiul nãscut al lui Faraon, care ºade pe scaunul lui de domnie, pînã la întîiul-nãscut al roabei care stã la rîºniþã, ºi pînã la toþi întîii-nãscuþi ai dobitoacelor.
Exod 12.12-29;Amos 4.10;
6 În toatã þara Egiptului vor fi þipete mari, aºa cum n-au fost ºi nu vor mai fi.
Exod 12.30;Amos 5.17;
7 Dar dintre toþi copiii lui Israel, dela oameni pînã la dobitoace, nici mãcar un cîne nu va chelãlãi cu limba lui, ca sã ºtiþi ce deosebire face Domnul între Egipteni ºi Israel.
Exod 8.22;Ios 10.21;
8 Atunci toþi aceºti slujitori ai tãi se vor pogorî la mine ºi se vor închina pînã la pãmînt înaintea mea, zicînd: Ieºi, tu ºi tot poporul care te urmeazã!" Dupã aceea, voi ieºi. Moise a ieºit dela Faraon, aprins de mînie.
Exod 12.33;
9 Domnul a zis lui Moise: Faraon n-are s-asculte de voi, pentru ca sã se înmulþeascã minunile Mele în þara Egiptului."
Exod 3.19;Exod 7.4;Exod 10.1;Exod 7.3;
10 Moise ºi Aaron au fãcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon; Domnul a împietrit inima lui Faraon, ºi Faraon n-a lãsat pe copiii lui Israel sã plece din þara lui.
Exod 10.20-27;Rom 2.5;Rom 9.22;

Cap. 12

1 Domnul a zis lui Moise ºi lui Aaron în þara Egiptului:
2  Luna aceasta va fi pentru voi cea dintîi lunã; ea va fi pentru voi cea dintîi lunã a anului.
Exod 13.4;Deut 16.1;
3 Vorbiþi întregei adunãri a lui Israel, ºi spuneþi-i: În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om sã ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casã.
4 Dacã sînt prea puþini în casã pentru un miel, sã-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, dupã numãrul sufletelor; sã faceþi socoteala cît poate mînca fiecare din mielul acesta.
5 Sã fie un miel fãrã cusur, de parte bãrbãteascã, de un an; veþi putea sã luaþi un miel sau un ied.
Lev 22.19-21;Mal 1.8.14;Evr 9.14;1Pet 1.19;
6 Sã-l pãstraþi pînã în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; ºi toatã adunarea lui Israel sã-l junghie seara (Evreieºte: între cele douã seri.).
Lev 23.5;Num 9.3;Num 28.16;Deut 16.1-6;
7 Sã ia din sîngele lui, ºi sã ungã amîndoi stîlpii uºii ºi pragul de sus al caselor unde îl vor mînca.
8 Carnea s-o mãnînce chiar în noaptea aceea, friptã la foc; ºi anume s-o mãnînce cu azimi ºi cu verdeþuri amare.
Exod 34.25;Num 9.11;Deut 16.3;1Cor 5.8;
9 Sã nu-l mîncaþi crud sau fiert în apã; ci sã fie fript la foc: atît capul, cît ºi picioarele ºi mãruntaiele.
Deut 16.7;
10 Sã nu lãsaþi nimic din el pînã a doua zi dimineaþa; ºi, dacã va rãmînea ceva din el pe a doua zi dimineaþa, sã-l ardeþi în foc.
Exod 23.18;Exod 34.25;
11 Cînd îl veþi mînca, sã aveþi mijlocul încins, încãlþãmintele în picioare, ºi toiagul în mînã; ºi sã-l mîncaþi în grabã; cãci sînt Paºtele Domnului.
Deut 16.5;
12 În noaptea aceea, Eu voi trece prin þara Egiptului, ºi voi lovi pe toþi întîii-nãscuþi din þara Egiptului, dela oameni pînã la dobitoace; ºi voi face judecatã împrotiva tuturor zeilor Egiptului; Eu , Domnul.
Exod 11.4-5;Amos 5.17;Num 33.4;Exod 6.2;
13 Sîngele vã va sluji ca semn pe casele unde veþi fi. Eu voi vedea sîngele, ºi voi trece pe lîngã voi, aºa cã nu vã va nimici nici o urgie, atunci cînd voi lovi þara Egiptului.
14 ªi pomenirea acestei zile s-o pãstraþi, ºi s-o prãznuiþi printr-o sãrbãtoare în cinstea Domnului; s-o prãznuiþi ca o lege vecinicã pentru urmaºii voºtri.
Exod 13.9.Lev;2Imp 23.21;Exod 12.24-43;Exod 13.10;
15 Timp de ºapte zile, veþi mînca azimi. Din cea dintîi zi veþi scoate aluatul din casele voastre: cãci oricine va mînca pîne dospitã, din ziua întîi pînã în ziua a ºaptea, va fi nimicit din Israel.
Exod 13.6-7;Exod 23.15;Exod 34.18-25;Lev 23.5-6;Num 28.17;Deut 16.3-8;1Cor 5.7;Gen 17.14;Num 9.13;
16 În ziua dintîi veþi avea o adunare de sãrbãtoare sfîntã; ºi în ziua a ºaptea, veþi avea o adunare de sãrbãtoare sfîntã. Sã nu faceþi nici o muncã în zilele acelea; veþi putea numai sã pregãtiþi mîncarea fiecãrui ins.
Lev 23.7-8;Num 28.18-25;
17 Sã þineþi sãrbãtoarea azimilor, cãci chiar în ziua aceea voi scoate oºtile voastre din þara Egiptului; sã þineþi ziua aceea ca o lege vecinicã pentru urmaºii voºtri.
Exod 13.3;
18 În luna întîi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, sã mîncaþi azimi, pînã în seara zilei a douãzeci ºi una a lunii.
Lev 23.5;Num 28.16;
19 Timp de ºapte zile, sã nu se gãseascã aluat în casele voastre; cãci oricine va mînca pîne dospitã, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie strãin, fie bãºtinaº.
Exod 23.15;Exod 34.18;Deut 16.3;1Cor 5.7-8;Num 9.13;
20 Sã nu mîncaþi pîne dospitã; ci, în toate locuinþele voastre, sã mîncaþi azimi."
21 Moise a chemat pe toþi bãtrînii lui Israel, ºi le-a zis: Duceþi-vã de luaþi un miel pentru familiile voastre, ºi junghiaþi Paºtele.
Exod 12.3;Num 9.4;Ios 5.10;2Imp 23.21;Ezra 6.20;Mat 26.18-19;Marc 14.12-16;Luc 22.7;
22 Sã luaþi apoi un mãnunchi de isop, sã-l muiaþi în sîngele din strachinã, ºi sã ungeþi pragul de sus ºi cei doi stîlpi ai uºii cu sîngele din strachinã. Nimeni din voi sã nu iasã din casã pînã dimineaþa.
Evr 11.28;Exod 12.7;
23 Cînd va trece Domnul ca sã loveascã Egiptul, ºi va vedea sîngele pe pragul de sus ºi pe cei doi stîlpi ai uºii, Domnul va trece pe lîngã uºã, ºi nu va îngãdui Nimicitorului sã intre în casele voastre ca sã vã loveascã.
Exod 12.12.13;Ezec 9.6;Apoc 7.3;Apoc 9.4;2Sam 24.16;1Cor 10.10;Evr 11.28;
24 Sã pãziþi lucrul acesta ca o lege pentru voi ºi pentru copiii voºtri în veac.
25 Cînd veþi intra în þara, pe care v-o va da Domnul, dupã fãgãduinþa Lui, sã þineþi acest obicei sfînt.
Exod 3.8-17;
26 ªi cînd vã vor întreba copiii voºtri: Ce însemneazã obiceiul acesta?
Exod 13.8-14;Deut 32.7;Ios 4.6;Ps 78.6;
27 sã rãspundeþi:Este jertfa de Paºte în cinstea Domnului, care a trecut pe lîngã casele copiilor lui Israel în Egipt, cînd a lovit Egiptul, ºi ne-a scãpat casele noastre." Poporul s-a plecat, ºi s-a închinat pînã la pãmînt.
Exod 12.11;Exod 4.31;
28 ªi copiii lui Israel au plecat, ºi au fãcut cum poruncise Domnul lui Moise ºi lui Aaron; aºa au fãcut.
Evr 11.28;
29 La miezul-nopþii, Domnul a lovit pe toþi întîii nãscuþi din þara Egiptului, dela întîiul-nãscut al lui Faraon, care ºedea pe scaunul lui de domnie, pînã la întîiul-nãscut al celui închis în temniþã, ºi pînã la toþi întîii-nãscuþi ai dobitoacelor.
Exod 11.4.Num;Exod 33.4;Ps 78.51;Ps 105.36;Ps 135.8;Ps 136.10;Exod 4.23;Exod 11.5;
30 Faraon s-a sculat noaptea, el ºi toþi slujitorii lui, ºi toþi Egiptenii; ºi au fost mari þipete în Egipt, cãci nu era casã unde sã nu fie un mort.
Exod 11.6;Prov 21.13;Amos 5.17;Iac 2.13;
31 În aceeaº noapte Faraon a chemat pe Moise ºi pe Aaron, ºi le-a zis: Sculaþi-vã, ieºiþi din mijlocul poporului meu, voi ºi copiii lui Israel. Duceþi-vã sã slujiþi Domnului, cum aþi zis.
Exod 11.1;Ps 105.38;Exod 10.9;
32 Luaþi-vã ºi oile ºi boii, cum aþi zis, duceþi-vã, ºi binecuvîntaþi-mã."
Exod 10.26;Gen 27.34;
33 Egiptenii zoreau poporul, ºi se grãbeau sã-i scoatã din þarã, cãci ziceau: Altfel, toþi vom pieri."
Exod 11.8;Ps 105.38;Gen 20.3;
34 Poporul ºi-a luat plãmãdeala (coca), înainte de a se dospi. ªi-au învelit postãvile cu plãmãdeala în haine, ºi le-au pus pe umeri.
35 Copiii lui Israel au fãcut ce spusese Moise, ºi au cerut Egiptenilor vase de argint, vase de aur ºi haine.
Exod 3.22;Exod 11.2;
36 Domnul a fãcut ca poporul sã capete trecere înaintea Egiptenilor, cari le-au împlinit cererea. ªi astfel au jãfuit pe Egipteni.
Exod 3.21;Exod 11.3;Gen 15.14;Exod 3.22;Ps 105.37;
37 Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, în numãr de aproape ºase sute de mii de oameni cari mergeau pe jos, afarã de copii.
Num 33.3-5;Gen 47.11;Gen 12.2;Gen 46.3;Exod 38.26;Num 1.46;Num 11.21;
38 O mulþime de oameni de tot soiul s-au suit împreunã cu ei; aveau ºi turme însemnate de oi ºi boi.
39 Cu plãmãdeala, pe care o luaserã din Egipt ºi care nu se dospise încã, au fãcut turte fãrã aluat; cãci fuseserã izgoniþi de Egipteni, fãrã sã mai poatã zãbovi, ºi fãrã sã-ºi ia merinde cu ei.
Exod 6.1;Exod 1.11;Exod 12.33;
40 ªederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci de ani.
Gen 15.13;Fapt 7.6;Gal 3.17;
41 ªi, dupã patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oºtile Domnului au ieºit din þara Egiptului.
Exod 7.4;Exod 12.51;
42 Noaptea aceea trebuie prãznuitã în cinstea Domnului, pentrucã atunci i-a scos din þara Egiptului; noaptea aceea trebuie prãznuitã în cinstea Domnului de toþi copiii lui Israel ºi de urmaºii lor.
Deut 16.6;
43 Domnul a zis lui Moise ºi lui Aaron: Iatã porunca privitoare la Paºte: niciun strãin sã nu mãnînce din ele.
Num 9.14;
44 Sã tai împrejur pe orice rob cumpãrat cu bani, ºi apoi sã mãnînce din ele.
Gen 17.12-13;
45 Veneticul ºi simbriaºul sã nu mãnînce.
Lev 22.10;
46 Sã nu le mãnînce decît într-o singurã casã; sã nu luaþi deloc carne afarã din casã, ºi sã nu zdrobiþi niciun os.
Num 9.12;Ioan 19.33-36;
47 Toatã adunarea lui Israel sã facã Paºtele.
Exod 12.6;Num 9.13;
48 Dacã un strãin, care va locui la tine, va vrea sã facã Paºtele Domnului, orice parte bãrbãteascã din casa lui va trebui tãiatã împrejur; apoi se va apropia sã le facã, ºi va fi ca ºi bãºtinaºul; dar niciun netãiat împrejur sã nu mãnînce din ele.
Num 9.14;
49 Aceeaº lege va fi pentru bãºtinaº ca ºi pentru strãinul, care va locui în mijlocul vostru."
Num 9.14;Num 15.15-16;Gal 3.28;
50 Toþi copiii lui Israel au fãcut cum poruncise Domnul lui Moise ºi lui Aaron; aºa au fãcut.
51 ªi chiar în ziua aceea, Domnul a scos din þara Egiptului pe copiii lui Israel, dupã oºtile lor.
Exod 12.41.Exod;

Cap. 13

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Pune-Mi deoparte ca sfînt pe orice întîi-nãscut, pe orice întîi nãscut dintre copiii lui Israel, atît dintre oameni cît ºi dintre dobitoace: este al Meu."
Exod 13.12-15;Exod 22.29-30;Exod 34.19;Lev 27.26;Num 3.13;Num 8.16-17;Num 18.15;Deut 15.19;Luc 2.23;
3 Moise a zis poporului: Aduceþi-vã aminte de ziua aceasta, cînd aþi ieºit din Egipt, din casa robiei; cãci cu mînã puternicã v-a scos Domnul de acolo. Sã nu mîncaþi pîne dospitã.
Exod 12.42;Deut 16.3;Exod 6.1;Exod 12.8;
4 Astãzi ieºiþi, în luna spicelor (Sau: Abib.).
Exod 23.15;Exod 34.18;Deut 16.1;
5 Cînd te va duce Domnul în þara Cananiþilor, Hetiþilor, Amoriþilor, Heviþilor ºi Iebusiþilor, pe care a jurat pãrinþilor tãi cã þi-o va da, þarã unde curge lapte ºi miere, sã þii urmãtoarea slujbã în luna aceasta.
Exod 3.8;Exod 6.8;Exod 12.25-26;
6 Timp de ºapte zile, sã mãnînci azimi; ºi în ziua a ºaptea, sã fie o sãrbãtoare în cinstea Domnului.
Exod 12.15-16;
7 În timpul celor ºapte zile, sã mîncaþi azimi; sã nu se vadã la tine nimic dospit, nici aluat, pe toatã întinderea þãrii tale.
Exod 12.19;
8 Sã spui atunci fiului tãu: Aceasta este spre pomenirea celor ce a fãcut Domnul pentru mine, cînd am ieºit din Egipt.
Exod 13.14;Exod 12.26;
9 Sã-þi fie ca un semn pe mînã ºi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tãi, pentruca legea Domnului sã fie totdeauna în gura ta; cãci cu mînã puternicã te-a scos Domnul din Egipt.
Exod 13.16;Exod 12.14;Num 15.39;Deut 6.8;Deut 11.18;Prov 1.9;Isa 49.16;Ier 22.24;Mat 23.5;
10 Sã þii porunca aceasta la vremea hotãrîtã, din an în an.
Exod 12.14-24;
11 Cînd te va aduce Domnul în þara Cananiþilor, cum a jurat þie ºi pãrinþilor tãi, ºi cînd þi-o va da,
12 sã închini Domnului pe orice întîi-nãscut, chiar pe orice întîi-nãscut din vitele, pe cari le vei avea: orice parte bãrbãteascã este a Domnului.
Exod 13.2;Exod 22.29;Exod 34.19;Lev 27.26;Num 8.17;Num 18.15;Deut 15.19;Ezec 44.30;
13 Sã rãscumperi cu un miel pe orice întîi-nãscut al mãgãriþei; iar dacã nu-l vei rãscumpãra, sã-i frîngi gîtul. Sã rãscumperi de asemenea pe orice întîi-nãscut de parte bãrbãteascã dintre fiii tãi.
Exod 34.20;Num 18.15-16;Num 3.46-47;Num 18.15-16;
14 ªi cînd te va întreba fiul tãu într-o zi: Ce înseamnã lucrul acesta? sã-i rãspunzi: Prin mîna Lui cea atotputernicã, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei;
Exod 12.26;Deut 6.20;Ios 4.6-21;Exod 13.3;
15 ºi, fiindcã Faraon se încãpãþîna ºi nu voia sã ne lase sã plecãm, Domnul a omorît pe toþi întîii-nãscuþi din þara Egiptului, dela întîii-nãscuþi ai oamenilor pînã la întîii-nãscuþi ai dobitoacelor. Iatã de ce aduc jertfã Domnului pe orice întîi-nãscut de parte bãrbãteascã, ºi rãscumpãr pe orice întîi-nãscut dintre fiii mei.
Exod 12.29;
16 Sã-þi fie ca un semn pe mînã ºi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi; cãci prin mîna Lui atotputernicã ne-a scos Domnul din Egipt."
Exod 13.9;
17 Dupã ce a lãsat Faraon pe popor sã plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dã în þara Filistenilor, mãcar cã era mai aproape; cãci a zis Dumnezeu: S-ar putea sã-i parã rãu poporului vãzînd rãzboiul, ºi sã se întoarcã în Egipt."
Exod 14.11-12;Num 14.1-4;Deut 17.16;
18 Ci Dumnezeu a pus pe popor sã facã un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre marea Roºie. Copiii lui Israel au eºit înarmaþi din þara Egiptului.
Exod 14.2;Num 33.6;
19 Moise a luat cu el oasele lui Iosif; cãci Iosif pusese pe fiii lui Israel sã jure, zicînd: Cînd vã va cerceta Dumnezeu, sã luaþi cu voi oasele mele de aici."
Gen 50.25;Ios 24.32;Fapt 7.16;
20 Au plecat din Sucot, ºi au tãbãrît la Etam, la marginea pustiei.
Num 33.6;
21 Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stîlp de nor, ca sã-i cãlãuzeascã pe drum, iar noaptea într-un stîlp de foc, ca sã-i lumineze, pentru ca sã meargã ºi ziua ºi noaptea.
Exod 14.19-24;Exod 40.38;Num 9.15;Num 10.34;Num 14.14;Deut 1.33;Neem 9.12-19;Ps 78.14;Ps 99.7;Ps 105.39;Isa 4.5;1Cor 10.1;
22 Stîlpul de nor nu se depãrta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stîlpul de foc în timpul nopþii.

Cap. 14

1 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
2  Spune copiilor lui Israel sã se întoarcã, ºi sã tãbãrascã înaintea Pihahirotului, între Migdol ºi mare, faþã în faþã cu Baal-Þefon: în dreptul locului acestuia sã tãbãrîþi, lîngã mare.
Exod 13.18;Num 33.7;Ier 44.1;
3 Faraon va zice despre copiii lui Israel: S-au rãtãcit prin þarã; îi închide pustia.
Ps 71.11;
4 Eu voi împietri inima lui Faraon, ºi-i va urmãri; dar Faraon ºi toatã oastea lui vor face sã se arate slava Mea, ºi Egiptenii vor ºti cã Eu sînt Domnul." Copiii lui Israel au fãcut aºa.
Exod 4.21;7.3.Exod 9.16;Exod 14.17-18;Rom 9.17-23;Exod 7.5;
5 S-a dat de ºtire împãratului Egiptului cã poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon ºi inima slujitorilor lui s-a schimbat faþã de popor. Ei au zis: Ce am fãcut de am lãsat pe Israel sã plece ºi sã nu ne mai slujeascã?"
Ps 105.25;
6 Faraon ºi-a pregãtit carul de rãzboi, ºi ºi-a luat oamenii de rãzboi cu el.
7 A luat ºase sute de carã de luptã cu oameni aleºi, ºi toate carãle Egiptului; în toate erau luptãtori.
Exod 15.4;
8 Domnul a împietrit inima lui Faraon, împãratul Egiptului, ºi Faraon a urmãrit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieºiserã gata de luptã.
Exod 14.4;Exod 6.1;Exod 13.9;Num 33.3;
9 Egiptenii i-au urmãrit; ºi toþi caii, carãle lui Faraon, cãlãreþii lui ºi oºtirea lui, i-au ajuns tocmai cînd erau tãbãrîþi lîngã mare lîngã Pi-Hahirot, faþã în faþã cu Baal-Þefon.
Exod 15.9;Ios 24.6;
10 Faraon se apropia. Copiii lui Israel ºi-au ridicat ochii, ºi iatã cã Egiptenii veneau dupã ei. ªi copiii lui Israel s-au spãimîntat foarte tare, ºi au strigat cãtre Domnul dupã ajutor.
Ios 24.7;Neem 9.9;Ps 34.17;Ps 107.6;
11 Ei au zis lui Moise: Nu erau oare morminte în Egipt, ca sã nu mai fi fost nevoie sã ne aduci sã murim în pustie? Ce ne-ai fãcut de ne-ai scos din Egipt?
Ps 106.7-8;
12 Nu-þi spuneam noi în Egipt: Lasã-ne sã slujim ca robi Egiptenilor, cãci vrem mai bine sã slujim ca robi Egiptenilor decît sã murim în pustie?"
Exod 5.21;Exod 6.9;
13 Moise a rãspuns poporului: Nu vã temeþi de nimic, staþi pe loc, ºi veþi vedea izbãvirea, pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta; cãci pe Egiptenii aceºtia, pe care-i vedeþi azi, nu-i veþi mai vedea niciodatã.
2Cron 20.15-17;Isa 41.10-14;
14 Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi, staþi liniºtiþi."
Exod 14.25;Deut 1.30;Deut 3.22;Deut 20.4;Ios 10.14-42;Ios 23.3;2Cron 20.29;Neem 4.20;Isa 31.4;Isa 30.15;
15 Domnul a zis lui Moise: Ce rost au strigãtele acestea? Spune copiilor lui Israel sã porneascã înainte.
16 Tu, ridicã-þi toiagul, întinde þi mîna spre mare, ºi despicã-o; ºi copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mãrii ca pe uscat.
Exod 14.21-26;Exod 7.19;
17 Eu voi împietri inima Egiptenilor, ca sã intre în mare dupã ei. ªi Faraon ºi toatã oastea lui, carãle ºi cãlãreþii lui, vor face sã se arate slava Mea.
Exod 14.8;Exod 7.3;Exod 14.4;
18 ªi vor ºti Egiptenii cã Eu sînt Domnul cînd Faraon, carãle ºi cãlãreþii lui, vor face sã se arate slava Mea."
Exod 14.4;
19 Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, ªi-a schimbat locul, ºi a mers înapoia lor, ºi stîlpul de nor care mergea înaintea lor, ºi-a schimbat locul, ºi a stat înapoia lor.
Exod 13.21;Exod 23.20;Exod 32.34;Num 20.16;Isa 63.9;
20 El s-a aºezat între tabãra Egiptenilor ºi tabãra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltã lumina noaptea. ªi toatã noaptea cele douã tabere nu s-au apropiat una de alta.
Isa 8.14;2Cor 4.3;
21 Moise ºi-a întins mîna spre mare. ªi Domnul a pus marea în miºcare printr-un vînt dinspre rãsãrit, care a suflat cu putere toatã noaptea; el a uscat marea, ºi apele s-au despãrþit în douã.
Exod 14.16;Ps 66.6;Exod 15.8;Ios 3.16;Ios 4.23;Ios Neem;Ios 9.11;Ps 74.13;Ps 106.9;Ps 114.3;Isa 63.12;
22 Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mãrii ca pe uscat, ºi apele stãteau ca un zid la dreapta ºi la stînga lor.
Exod 14.29;Exod 15.19;Num 33.8;Ps 66.6;Ps 78.13;Isa 63.16;1Cor 10.1;Evr 11.29;Hab 3.10;
23 Egiptenii i-au urmãrit; ºi toþi caii lui Faraon, carãle ºi cãlãreþii lui au intrat dupã ei în mijlocul mãrii.
24 În straja dimineþii, Domnul, din stîlpul de foc ºi de nor, S-a uitat spre tabãra Egiptenilor, ºi a aruncat învãlmãºala în tabãra Egiptenilor.
Ps 77.17;
25 A scos roatele carãlor ºi le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: Haidem sã fugim dinaintea lui Israel, cãci Domnul Se luptã pentru el împotriva Egiptenilor."
Exod 14.14;
26 Domnul a zis lui Moise: Întinde-þi mîna spre mare; ºi apele au sã se întoarcã peste Egipteni, peste carãle lor ºi peste cãlãreþii lor."
Exod 14.16;
27 Moise ºi-a întins mîna spre mare. ªi în spre dimineaþã, marea ºi-a luat iar㺠repeziciunea cursului, ºi la apropierea ei Egiptenii au luat-o la fugã; dar Domnul a nãpustit pe Egipteni în mijlocul mãrii.
Ios 4.18;Exod 15.1-7;
28 Apele s-au întors, ºi au acoperit carãle, cãlãreþii ºi toatã oastea lui Faraon, cari intraserã în mare dupã copiii lui Israel; niciunul mãcar n-a scãpat.
Hab 3.8-13;Ps 106.11;
29 Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mãrii ca pe uscat, în timp ce apele stãteau ca un zid la dreapta ºi la stînga lor.
Exod 14.22;Ps 77.20;Ps 78.52-53;
30 În ziua aceea, Domnul a izbãvit pe Israel din mîna Egiptenilor; ºi Israel a vãzut pe Egipteni morþi pe þãrmul mãrii.
Ps 106.8-10;Ps 58.10;Ps 59.10;
31 Israel a vãzut mîna puternicã, pe care o îndreptase Domnul împotriva Egiptenilor. ªi poporul s-a temut de Domnul, ºi a crezut în Domnul ºi în robul Sãu Moise.
Exod 4.31;Exod 19.9;Ps 106.12;Ioan 2.11;Ioan 11.45;

Cap. 15

1 Atunci Moise ºi copiii lui Israel au cîntat Domnului cîntarea aceasta. Ei au zis: Voi cînta Domnului, cãci ªi-a arãtat slava:A nãpustit în mare pe cal ºi pe cãlãreþ.
Jud 5.1;2Sam 22.1;Ps 106.12.Exod;
2 Domnul este tãria mea ºi temeiul cîntãrilor mele de laudã:El m-a scãpat.El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lãuda;El este Dumnezeul tatãlui meu:pe El Îl voi preamãri.
Deut 10.21;Ps 18.2;Ps 22.3;Ps 59.17;Ps 62.6;Ps 109.1;Ps 118.14;Ps 140.7;Isa 12.2;Hab 3.18-19;Exod 3.15-16;2Sam 22.47;Ps 99.5;Ps 118.28;Isa 25.1;
3 Domnul este un rãzboinic viteaz: Numele Lui este Domnul.
Ps 24.8;Apoc 19.11;Exod 6.3;Ps 83.18;
4 El a aruncat în mare carãle lui Faraon ºi oastea lui;Luptãtorii lui aleºi au fost înghiþiþi în marea Roºie.
Exod 14.28;Exod 14.7;
5 I-au acoperit valurile,ªi s-au pogorît în fundul apelor, ca o piatrã.
Exod 14.28;Neem 9.11;
6 Dreapta Ta, Doamne, ºi-a fãcut vestitã tãria;Mîna Ta cea dreaptã, Doamne, a zdrobit pe vrãjmaºi.
Ps 118.15-16;
7 Prin mãrimea mãreþiei Tale,Tu trînteºti la pãmînt pe vrãjmaºii Tãi;Îþi deslãnþuieºti mînia,ªi ea-i mistuie ca pe o trestie.
Deut 33.26;Ps 59.13;Isa 5.24;Isa 47.14;
8 La suflarea nãrilor Tale, s-au îngrãmãdit apele,S-au ridicat talazurile ca un zid,ªi s-au închegat valurile în mijlocul mãrii.
Exod 14.21;2Sam 22.16;Iov 4.9;2Tes 2.8;Ps 78.13;Hab 3.10;
9 Vrãjmaºul zicea: Îi voi urmãri, îi voi ajunge,Voi împãrþi prada de rãzboi;Îmi voi rãzbuna pe ei,Voi scoate sabia, ºi-i voi nimici cu mîna mea!"
Jud 5.30;Gen 49.27;Isa 53.12;Luc 11.22;
10 Dar Tu ai suflat cu suflarea Ta:ªi marea i-a acoperit;Ca plumbul s-au afundatÎn adîncimea apelor.
Exod 14.21;Ps 117.18;Exod 15.5;Exod 14.28;
11 Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne?Cine este ca Tine minunat în sfinþenie,Bogat în fapte de laudã,ªi fãcãtor de minuni?
2Sam 7.22;1Imp 8.23;Ps 71.19;Ps 86.8;Ps 89.6-8;Ier 10.6;Ier 49.19;Isa 6.3;Ps 77.14;
12 Tu Þi-ai întins mîna dreaptã:ªi i-a înghiþit pãmîntul.
Exod 15.6;
13 Prin îndurarea Ta, Tu ai cãlãuzit,ªi ai izbãvit pe poporul acesta;Iar prin puterea Ta îl îndrepþiSpre locaºul sfinþeniei Tale.
Ps 77.15-20;Ps 78.52;Ps 80.1;Ps 106.9;Isa 63.12-13;Ier 2.6;Ps 78.54;
14 Popoarele vor afla lucrul acesta, ºi se vor cutremura:Apucã groaza pe Filisteni,
Num 14.14;Deut 2.25;Ios 2.9-10;Ps 48.6;
15 Se înspãimîntã cãpeteniile Edomului,ªi un tremur apucã pe rãzboinicii lui Moab;Toþi locuitorii Canaanului leºinã dela inimã.
Gen 36.40;Deut 2.4;Num 22.3;Hab 3.7;Ios 5.1;
16 Îi va apuca teama ºi spaima;Iar vãzînd mãreþia braþului Tãu,Vor sta muþi ca o piatrã,Pînã va trece poporul Tãu, Doamne!Pînã va trecePoporul, pe care Þi l-ai rãscumpãrat.
Deut 2.25;Deut 11.25;Ios 2.9;1Sam 25.37;Exod 19.5;Deut 32.9;2Sam 7.23;Ps 74.2;Isa 43.1-3;Isa 51.10;Ier 31.11;Tit 2.14;1Pet 2.9;2Pet 2.1;
17 Tu îi vei aduce ºi-i vei aºeza pe muntele moºtenirii Tale,În locul, pe care Þi l-ai pregãtit ca locaº, Doamne,La Templul, pe care mînile Tale l-au întemeiat, Doamne!
Ps 44.2;Ps 80.8;Ps 78.54;
18 ªi Domnul va împãrãþi în veac ºi în veci de veci.
Ps 10.16;Ps 29.10;Ps 146.10;Isa 57.15;
19 Cãci caii lui Faraon, carãle ºi cãlãreþii lui au intrat în mare,ªi Domnul a adus peste ei apele mãrii;Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mãrii."
Exod 14.23;Prov 21.31;Exod 14.28-29;
20 Maria, proorociþa, sora lui Aaron, a luat în mînã o timpanã, ºi toate femeile au venit dupã ea, cu timpane ºi jucînd.
Jud 4.4;1Sam 10.5;Num 26.59;1Sam 18.6;Jud 11.34;Jud 21.21;2Sam 6.16;Ps 68.11-25;Ps 149.3;Ps 150.4;
21 Maria rãspundea copiilor lui Israel:
22 Moise a pornit pe Israel dela marea Roºie. Au apucat înspre pustia ªur; ºi, dupã trei zile de mers în pustie, n-au gãsit apã.
Gen 16.7;Gen 25.18;
23 Au ajuns la Mara; dar n-au putut sã bea apã din Mara, pentrucã era amarã. De aceea locul acela a fost numit Mara (Amãrãciune).
Num 33.8;
24 Poporul a cîrtit împotriva lui Moise, zicînd: Ce avem sã bem?"
Exod 16.2;Exod 17.3;
25 Moise a strigat cãtre Domnul; ºi Domnul i-a arãtat un lemn, pe care l-a aruncat în apã. ªi apa s-a fãcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi ºi porunci, ºi acolo l-a pus la încercare.
Exod 14.10;Exod 17.4;Ps 50.15;2Imp 2.21;2Imp 4.41;Ios 24.25;Exod 16.4;Deut 8.2-16;Jud 2-22;Jud 3.1-4;Ps 66.10;Ps 81.7;
26 El a zis: Dacã vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tãu, dacã vei face ce este bine înaintea Lui, dacã vei asculta de poruncile Lui, ºi dacã vei pãzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; cãci Eu sînt Domnul , care te vindecã."
Deut 7.12-15;Deut 28.27-60;Exod 23.25;Ps 41.3-4;Ps 103.3;Ps 147.3;
27 Au ajuns la Elim, unde erau douãsprezece izvoare de apã ºi ºaptezeci de finici. ªi au tãbãrît acolo, lîngã apã.
Num 33.9;

Cap. 16

1 Toatã adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim; ºi au ajuns în pustia Sin, care este între Elim ºi Sinai, în a cincisprezecea zi a lunii a doua dupã ieºirea lor din þara Egiptului.
Num 33.10-11;Ezec 30.15;
2 ªi toatã adunarea copiilor lui Israel a cîrtit în pustia aceea împotriva lui Moise ºi Aaron.
Exod 15.24;Ps 106.25;1Cor 10.10;
3 Copiii lui Israel le-au zis: Cum de n-am murit loviþi de mîna Domnului în þara Egiptului, cînd ºedeam lîngã oalele noastre cu carne, cînd mîncam pîne de ne sãturam? Cãci ne-aþi adus în pustia aceasta ca sã faceþi sã moarã de foame toatã mulþimea aceasta."
Plîn 4.9;Num 11.4-5;
4 Domnul a zis lui Moise: Iatã cã voi face sã vã ploaie pîne din ceruri. Poporul va ieºi afarã, ºi va strînge, cît îi trebuie pentru fiecare zi, ca sã-l pun la încercare, ºi sã vãd dacã va umbla sau nu dupã legea Mea.
Ps 78.24-25;Ps 105.40;Ioan 6.31-32;1Cor 10.3;Exod 15.25;Deut 8.2-16;
5 În ziua a ºasea, cînd vor pregãti ce au adus acasã, vor avea de douã ori mai mult de cît vor strînge în fiecare zi."
Exod 16.22;Lev 25.21;
6 Moise ºi Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: Astãsearã, veþi înþelege cã Domnul este Acela, care v-a scos din þara Egiptului.
Exod 16.12-13;Exod 6.7;Num 16.28-30;
7 ªi mîne dimineaþã, veþi vedea slava Domnului; pentrucã v-a auzit cîrtirile împotriva Domnului; cãci ce sîntem noi, ca sã cîrtiþi împotriva noastrã?"
Exod 16.10;Isa 35.2;Isa 40.5;Ioan 11.4-40;Num 16.11;
8 Moise a zis: Domnul vã va da astãsearã carne de mîncat, ºi mîne dimineaþã vã va da pîne sã vã sãturaþi, pentrucã a auzit Domnul cîrtirile, pe cari le-aþi rostit împotriva Lui; cãci ce sîntem noi? Cîrtirile voastre nu se îndreaptã împotriva noastrã, ci împotriva Domnului."
1Sam 8.7;Luc 10.16;Rom 13.2;
9 Moise a zis lui Aaron: Spune întregei adunãri a copiilor lui Israel: Apropiaþi-vã înaintea Domnului; cãci v-a auzit cîrtirile."
Num 16.16;
10 ªi, pe cînd vorbea Aaron întregei adunãri a lui Israel, s-au uitat înspre pustie, ºi iatã cã slava Domnului s-a arãtat în nor.
Exod 16.7;Exod 13.21;Num 16.19;1Imp 8.10-11;
11 Domnul, vorbind lui Moise, a zis:
12  Am auzit cîrtirile copiilor lui Israel. Spune-le: Între cele douã seri aveþi sã mîncaþi carne, ºi dimineaþa vã veþi sãtura de pîne; ºi veþi ºti cã Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru."
Exod 16.8;Exod 16.6;Exod 16.7;
13 Seara, au venit niºte prepeliþe ºi au acoperit tabãra; ºi, dimineaþa, s-a aºezat un strat gros de rouã în jurul taberii.
Num 11.31;Ps 78.27-28;Ps 105.40;Num 11.9;
14 Cînd s-a luat roua aceasta, pe faþa pustiei era ceva mãrunt ca niºte grãunþe, mãrunt ca bobiþele de ghiaþã albã pe pãmînt.
Num 11.7;Deut 8.3;Neem 9.15;Ps 78.24;Ps 105.40;
15 Copiii lui Israel s-au uitat la ea, ºi au zis unul cãtre altul: Ce este aceasta?" cãci nu ºtiau ce este. Moise le-a zis: Este pînea, pe care v-o dã Domnul ca hranã.
Ioan 6.31-58;1Cor 10.3;
16 Iatã ce a poruncit Domnul: Fiecare din voi sã strîngã cît îi trebuie pentru hranã, ºi anume un omer de cap, dupã numãrul sufletelor voastre; fiecare sã ia din ea pentru cei din cortul lui."
Exod 16.36;
17 Israeliþii au fãcut aºa; ºi au strîns unii mai mult, alþii mai puþin.
18 În urmã o mãsurau cu omerul, ºi cine strînsese mai mult, n-avea nimic de prisos, iar cine strînsese mai puþin, nu ducea lipsã de loc. Fiecare strîngea tocmai cît îi trebuia pentru hranã.
2Cor 8.15;
19 Moise le-a zis: Nimeni sã nu lase ceva din ea pînã a doua zi dimineaþã."
20 N-au ascultat de Moise, ºi s-au gãsit unii, care au lãsat ceva din ea pînã dimineaþa; dar a fãcut viermi ºi s-a împuþit. Moise s-a mîniat pe oamenii aceia.
21 Astfel, în toate dimineþile, fiecare strîngea cît îi trebuia pentru hranã; ºi, cînd venea cãldura soarelui, se topea.
22 În ziua a ºasea, au strîns hranã îndoit, ºi anume doi omeri de fiecare. Toþi fruntaºii adunãrii au venit ºi au spus lui Moise lucrul acesta.
23 ªi Moise le-a zis: Domnul a poruncit aºa. Mîne este ziua de odihnã, Sabatul închinat Domnului; coaceþi ce aveþi de copt, fierbeþi ce aveþi de fiert, ºi pãstraþi pînã a doua zi dimineaþa tot ce va rãmînea!"
Gen 2.3;Exod 20.8;Exod 31.15;Exod 35.3;Lev 23.3;
24 Au lãsat-o pînã a doua zi dimineaþa, cum poruncise Moise; ºi nu s-a împuþit, ºi n-a fãcut viermi.
Exod 16.20;
25 Moise a zis: Mîncaþi-o azi, cãci este ziua Sabatului; azi nu veþi gãsi manã pe cîmp.
26 Veþi strînge timp de ºase zile; dar în ziua a ºaptea, care este Sabatul, nu va fi."
Exod 20.9-10;
27 În ziua a ºaptea, unii din popor au ieºit sã strîngã manã, ºi n-au gãsit.
28 Atunci Domnul a zis lui Moise: Pînã cînd aveþi de gînd sã nu pãziþi poruncile ºi legile Mele?
2Imp 17.14;Ps 78.10-22;Ps 106.13;
29 Vedeþi cã Domnul v-a dat Sabatul; de aceia vã dã în ziua a ºasea hranã pentru douã zile. Fiecare sã rãmînã la locul lui, ºi, în ziua a ºaptea, nimeni sã nu iasã din locul în care se gãseºte."
30 ªi poporul s-a odihnit în ziua a ºaptea.
31 Casa lui Israel a numit hrana aceasta manã". Ea semãna cu bobul de coriandru; era albã, ºi avea un gust de turtã cu miere.
Num 11.7-8;
32 Moise a zis: Iatã ce a poruncit Domnul: Sã se pãstreze un omer plin cu manã pentru urmaºii voºtri, ca sã vadã ºi ei pînea pe care v-am dat-o s-o mîncaþi în pustie, dupã ce v-am scos din þara Egiptului."
33 ªi Moise a zis lui Aaron: Ia un vas, pune în el un omer plin cu manã (Mana, numitã aºa pentrucã Israeliþii, cînd au vãzut-o întîia datã, au strigat: Man hu = ce este aceasta"?), ºi aºeazã-l înaintea Domnului, ca sã fie pãstrat pentru urmaºii voºtri."
Evr 9.4;
34 Dupã porunca datã de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus înaintea chivotului mãrturiei, ca sã fie pãstrat.
Exod 25.16-21;Exod 40.20;Num 17.10;Deut 10.5;1Imp 8.9;
35 Copiii lui Israel au mîncat manã patruzeci de ani, pînã la sosirea lor într-o þarã locuitã; au mîncat manã pînã la sosirea lor la hotarele þãrii Canaanului.
Num 33.38;Deut 8.2-3;Neem 9.20-21;Ioan 6.31-49;Ios 5.12;Neem 9.15;
36 Omerul este a zecea parte dintr-o efã.

Cap. 17

1 Toatã adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, dupã cãlãtoriile zilnice, pe cari poruncise Domnul sã le facã; ºi au tãbãrît la Refidim. Acolo poporul n-a gãsit apã de bãut.
Exod 16.1;Num 33.12-14;
2 Atunci poporul a cãutat ceartã cu Moise. Ei au zis: Dã-ne apã sã bem!" Moise le-a rãspuns: Pentruce cãutaþi ceartã cu mine? Pentruce ispitiþi pe Domnul?"
Num 20.3-4;Deut 6.16;Ps 78.18-41;Isa 7.12;Mat 4.7;1Cor 10.9;
3 Poporul stãtea acolo, chinuit de sete, ºi cîrtea împotriva lui Moise. El zicea: Pentruce ne-ai scos din Egipt, ca sã ne faci sã murim de sete aici cu copiii ºi turmele noastre?"
Exod 16.2;
4 Moise a strigat cãtre Domnul, ºi a zis: Ce sã fac cu poporul acesta? Încã puþin, ºi au sã mã ucidã cu pietre."
Exod 14.15.;Exod 10.31;
5 Domnul a zis lui Moise: Treci înaintea poporului, ºi ia cu tine vreo cîþiva din bãtrînii lui Israel; ia-þi în mînã ºi toiagul cu care ai lovit rîul, ºi porneºte!
Ezec 2.6;Exod 7.20;Num 20.8;
6 Iatã, Eu voi sta înaintea ta pe stînca Horebului; vei lovi stînca, ºi va þîºni apã din ea, ºi poporul va bea." Moise a fãcut aºa, în faþa bãtrînilor lui Israel.
Num 20.10-11;Ps 78.15-20;Ps 105.41;Ps 114.8;1Cor 10.4;
7 El a numit locul acela Masa ºi Meriba" (Ispitã ºi ceartã), cãci copiii lui Israel se certaserã, ºi ispitiserã pe Domnul, zicînd: Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?"
Num 20.13;Ps 81.7;Ps 95.8;Evr 3.8;
8 Amalec a venit sã batã pe Israel la Refidim.
Gen 36.12;Num 24.20;Deut 25.17;1Sam 15.2;
9 Atunci Moise a zis lui Iosua: Alege niºte bãrbaþi, ºi ieºi de luptã împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mîne pe vîrful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mînã."
Fapt 7.45;Evr 4.8;Exod 4.20;
10 Iosua a fãcut ce-i spusese Moise, ºi a ieºit sã lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron ºi Hur s-au suit pe vîrful dealului.
11 Cînd îºi ridica Moise mîna, era mai tare Israel; ºi cînd îºi lãsa mînã în jos, era mai tare Amalec.
Iac 5.16;
12 Mînile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatrã, au pus-o subt el, ºi el a ºezut pe ea. Aaron ºi Hur îi sprijineau mînile, unul deoparte, iar altul de alta; ºi mînile lui au rãmas întinse pînã la asfinþitul soarelui.
13 ªi Iosua a biruit pe Amalec ºi poporul lui, cu tãiºul sãbiei.
14 Domnul a zis lui Moise: Scrie lucrul acesta în carte, ca sã se pãstreze aducerea aminte, ºi spune lui Iosua cã voi ºterge pomenirea lui Amalec de subt ceruri."
Exod 34.27;Num 24.20;Deut 25.19.1Sam;Deut ;Deut 30.1-17;2Sam 8.12;Ezra 9.14;
15 Moise a zidit un altar, ºi i-a pus numele Domnul, steagul meu (Evreieºte: Jehova-nisi.)."
16 El a zis: Pentrucã ºi-a ridicat mîna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta rãzboi împotriva lui Amalec, din neam în neam!"

Cap. 18

1 Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce fãcuse Dumnezeu pentru Moise ºi poporul Sãu Israel; a aflat cã Domnul scosese pe Israel din Egipt.
Exod 2.16;Exod 3.1;Ps 44.1;Ps 77.14-15;Ps 78.4.105.5-43;Ps 106.2-8;
2 Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimeasã acasã.
3 A luat ºi pe cei doi fii ai Seforei; unul se numea Gherºom (Strãin), cãci Moise zisese: Locuiesc ca strãin într-o þarã strãinã,"
Fapt 7.29;Exod 2.22;
4 iar celalt se numea Eliezer (Ajutorul lui Dumnezeu), cãci zisese: Dumnezeul tatãlui meu mi-a ajutat, ºi m-a scãpat de sabia lui Faraon."
5 Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii ºi nevasta lui Moise în pustie unde tãbãra el, la muntele lui Dumnezeu.
Exod 3.1-12;
6 A trimes vorbã lui Moise sã-i spunã: Eu, socrul tãu Ietro, vin la tine cu nevastã-ta ºi cu cei doi fii ai tãi."
7 Moise a ieºit înaintea socrului sãu, s-a aruncat cu faþa la pãmînt, ºi l-a sãrutat. S-au întrebat unul pe altul de sãnãtate, ºi au intrat în cortul lui Moise.
Gen 14.17;Gen 18.2;Gen 19.1;1Imp 2.19;Gen 29.13;Gen 33.4;
8 Moise a istorisit socrului sãu tot ce fãcuse Domnul împotriva lui Faraon ºi împotriva Egiptului, din pricina lui Israel, toate suferinþele cari veniserã peste ei pe drum, ºi cum îi izbãvise Domnul din ele.
Ps 78.42;Ps 81.7;Ps 106.10;Ps 107.2;
9 Ietro s-a bucurat pentru tot binele, pe care-l fãcuse Domnul lui Israel, ºi pentru cã-l izbãvise din mîna Egiptenilor.
10 ªi Ietro a zis: Binecuvîntat sã fie Domnul, care v-a izbãvit din mîna Egiptenilor ºi din mîna lui Faraon, El, care a izbãvit poporul din mîna Egiptenilor!
Gen 14.20;2Sam 18.28;Luc 1.68;
11 Cunosc acum cã Domnul este mai mare decît toþi dumnezeii; cãci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai pesus de ei."
2Cron 2.5;Ps 95.3;Ps 97.9;Ps 135.5;Exod 1.10-22;Exod 5.2-7;Exod 14.8-18;1Sam 2.3;Neem 9.10-29;Iov 40.11-12;Ps 31-23;Ps 119.21;Luc 1.51;
12 Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot ºi o jertfã de mîncare. Aaron ºi toþi bãtrînii lui Israel au venit ºi au luat parte la masã cu socrul lui Moise, înaintea lui Dumnezeu.
Deut 12.7;1Cron 29.22;1Cor 10.18.21-31;
13 A doua zi, Moise s-a aºezat sã judece poporul; ºi poporul a stat înaintea lui de dimineaþa pînã seara.
14 Socrul lui Moise a vãzut tot ce fãcea el pentru popor, ºi a zis: Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, ºi tot poporul stã înaintea ta, de dimineaþa pînã seara?"
15 Moise a rãspuns socrului sãu: Poporul vine la mine ca sã cearã sfat lui Dumnezeu.
Lev 24.12;Num 15.34;
16 Cînd au vreo treabã, vin la mine; eu judec între ei, ºi fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu ºi legile Lui."
Exod 23.7;Exod 24.14;Deut 17.8;2Sam 15.3;Iov 31.13;Fapt 18.15;1Cor 6.1;Lev 24.15;Num 15.35;27.6 etc;27.6 36.6-9;
17 Socrul lui Moise i-a zis: Ce faci tu nu este bine.
18 Te istoveºti singur, ºi vei istovi ºi poporul acesta, care este cu tine; cãci lucrul este mai pe sus de puterile tale ºi nu-l vei putea face singur.
Num 11.14-17;Deut 1.9-12;
19 Acum ascultã glasul meu; am sã-þi dau un sfat, ºi Dumnezeu va fi cu tine! Fii tîlmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu, ºi du pricinile înaintea lui Dumnezeu.
Exod 3.12;Exod 4.16;Exod 20.19;Deut 5.5;Num 27.5;
20 Învaþã-i poruncile ºi legile; ºi aratã-le calea, pe care trebuie s-o urmeze ºi ce trebuie sã facã."
Deut 4.1-5;Deut 5.1;Deut 6.1-2;Deut 7.11;Ps 143.8;Deut 1.18;
21 Alege din tot poporul oameni destoinici, temãtori de Dumnezeu, oameni de încredere , vrãjmaºi ai lãcomiei; pune-i peste popor drept cãpetenii peste o mie, cãpetenii peste o sutã, cãpetenii peste cinci zeci ºi cãpetenii peste zece.
Exod 18.25;Deut 1.15-16;Deut 16.18;2Cron 19.5-10;Fapt 6.3;Gen 42.18;2Sam 23.3;2Cron 19.9;Ezec 18.8;Deut 16.19;
22 Ei sã judece poporul în tot timpul; sã aducã înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici, sã le judece ei înºiºi. În felul acesta îþi vei uºura sarcina, cãci o vor purta ºi ei împreunã cu tine.
Exod 18.26;Exod 18.26;Lev 24.11;Num 15.33;Num 27.2;Num 36.1;Deut 1.17;Deut 17.8;Num 11.17;
23 Dacã vei face lucrul acesta, ºi dacã Dumnezeu îþi va porunci aºa, vei putea face faþã lucrurilor, ºi tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui."
Exod 18.18;Gen 18.33;Gen 30.25;Exod 16.29;2Sam 19.39;
24 Moise a ascultat sfatul socrului sãu, ºi a fãcut tot ce spusese el.
25 Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul, ºi i-a pus cãpetenii ale poporului, cãpetenii peste o mie, cãpetenii peste o sutã, cãpetenii peste cincizeci ºi cãpetenii peste zece.
Deut 1.15;Fapt 6.5;
26 Ei judecau poporul în tot timpul; aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înºiºi.
Exod 18.22;Iov 29.16;
27 Apoi Moise a trimes pe socrul sãu în þara lui.
Num 10.29-30;

Cap. 19

1 În luna a treia dupã ieºirea lor din þara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai.
Num 33.15;
2 Dupãce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustia Sinai, ºi au tãbãrît în pustie. Israel a tãbãrît acolo, în faþa muntelui.
Exod 17.1-8;Exod 3.1-12;
3 Moise s-a suit la Dumnezeu. Si Domnul l-a chemat de pe munte, zicînd: Aºa sã vorbeºti casei lui Iacov, ºi sã spui copiilor lui Israel:
Exod 20.21;Fapt 7.38;Exod 3.4;
4  Aþi vãzut ce am fãcut Egiptului, ºi cum v-am purtat pe aripi de vultur ºi v-am adus aici la Mine.
Deut 29.2;Deut 32.11;Isa 63.9;Apoc 12.14;
5 Acum, dacã veþi asculta glasul meu, ºi dacã veþi pãzi legãmîntul Meu, veþi fi ai Mei dintre toate popoarele, cãci tot pãmîntul este al Meu;
Deut 5.2;Deut 4.20;Deut 7.6;Deut 14.2-21;Deut 26.18;Deut 32.8-9;1Imp 8.53;Ps 135.4;Cînt 8.12;Isa 41.8;Isa 43.1;Ier 10.16;Mal 3.17;Tit 2.14;Exod 9.29;Deut 10.14;Iov 41.11;Ps 24.1;Ps 50.12;1Cor 10.26-28;
6 Îmi veþi fi o împãrãþie de preoþi ºi un neam sfînt. Acestea sînt cuvintele pe cari le vei spune copiilor lui Israel."
Deut 33.2-4;1Pet 2.5-9;Apoc 1.6;Apoc 5.10;Apoc 20.6;Lev 20-26;Deut 7.6;Deut 26.19;Deut 28.9;Isa 62.12;1Cor 3.17;1Tes 5.27;
7 Moise a venit de a chemat pe bãtrînii poporului, ºi le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul.
8 Tot poporul a rãspuns: Vom face tot ce a zis Domnul!" Moise a spus Domnului cuvintele poporului.
Exod 24.3-7;Deut 5.27;Deut 26.17;
9 ªi Domnul a zis lui Moise: Iatã, voi veni la tine într-un nor gros, pentruca sã audã poporul cînd îþi voi vorbi, ºi sã aibã totdeauna încredere în tine." Moise a spus Domnului cuvintele poporului.
Exod 19.16;Exod 20.21;Exod 24.15-16;Deut 4.11;Ps 18.11-12;Ps 97.2;Mat 17.5;Deut 4.12-36;Ioan 12.29-30;Exod 14.31;
10 ªi Domnul a zis lui Moise: Du-te la popor, sfinþeºte-i azi ºi mîne, ºi pune-i sã-ºi spele hainele.
Lev 11.44-45;Evr 10.22;Exod 19.14;Gen 35.2;Lev 15.5;
11 Sã fie gata pentru a treia zi; cãci a treia zi Domnul Se va pogorî, în faþa întregului popor, pe muntele Sinai.
Exod 19.16-18;Exod 34.35;Deut 33.2;
12 Sã hotãrãºti poporului anumite margini dejurîmprejur, ºi sã spui: Sã nu cumva sã vã suiþi pe munte sau sã vã atingeþi de poalele lui. Oricine se va atinge de munte, va fi pedepsit cu moartea.
Evr 12.20;
13 Nici o mînã sã nu se atingã de el; ci pe oricine se va atinge, sã-l omoare cu pietre, sau sã-l strãpungã cu sãgeþi: dobitoc sau om, nu va trãi. Cînd va suna trîmbiþa, ei vor înainta spre munte."
Exod 19.16-19;
14 Moise s-a pogorît de pe munte la popor: a sfinþit poporul, ºi ei ºi-au spãlat hainele.
Exod 19.10;
15 ªi a zis poporului: Fiþi gata în trei zile; sã nu vã apropiaþi de vreo femeie."
Exod 19.11;1Sam 21.4-5;Zah 7.3;1Cor 7.5;
16 A treia zi dimineaþa, au fost tunete, fulgere, ºi un nor gros pe munte; trîmbiþa rãsuna cu putere, ºi tot poporul din tabãrã a fost apucat de spaimã.
Ps 77.18;Evr 12.18-19;Apoc 4.5;Apoc 8.5;Apoc 11.19;Exod 19.9;Exod 40.34;2Cron 5.14;Apoc 1.10;Apoc 4.1;Evr 12.21;
17 Moise a scos poporul din tabãrã, spre întîmpinarea lui Dumnezeu, ºi s-au aºezat la poalele muntelui.
Deut 4.10;
18 Muntele Sinai era tot numai fum, pentrucã Domnul Se pogorîse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înãlþa ca fumul unui cuptor, ºi tot muntele se cutremura cu putere.
Deut 4.11;Deut 33.2;Jud 5.5;Ps 68.7-8;Isa 6.4;Hab 3.3;Exod 3.2;Exod 24.17;2Cron 7.1-3;Gen 15.17;Ps 144.5;Apoc 15.8;Ps 68.8;Ps 77.18;Ps 114.7;Ier 4.24;Evr 12.26;
19 Trîmbiþa rãsuna tot mai puternic. Moise vorbea, ºi Dumnezeu îi rãspundea cu glas tare.
Exod 19.13;Evr 12.21;Neem 9.13;Ps 81.7;
20 Domnul S-a pogorît pe muntele Sinai, ºi anume pe vîrful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vîrful muntelui. ªi Moise s-a suit sus.
21 Domnul a zis lui Moise: Pogoarã-te ºi porunceºte poporului cu totdinadinsul sã nu dea busna spre Domnul, ca sã se uite, pentru ca nu cumva sã piarã un mare numãr dintre ei.
Exod 3.5;1Sam 6.19;
22 Preoþii, cari se apropie de Domnul, sã se sfinþeascã ºi ei, ca nu cumva sã-i loveascã Domnul cu moartea."
Lev 10.3;2Sam 6.7-8;
23 Moise a zis Domnului: Poporul nu va putea sã se suie pe muntele Sinai, cãci ne-ai oprit cu tot dinadinsul, zicînd: Hotãrãºte anumite margini în jurul muntelui, ºi sfinþeºte-l."
Exod 19.12;Ios 3.4;
24 Domnul i-a zis: Du-te, pogoarã-te, ºi suie-te apoi iar㺠cu Aaron; dar preoþii ºi poporul sã nu dea busna sã se suie la Domnul, ca nu cumva sã-i loveascã cu moartea."
25 Moise s-a pogorît la popor, ºi i-a spus aceste lucruri.

Cap. 20

1 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, ºi a zis:
Deut 5.22;
2  Eu sînt Domnul, Dumnezeul tãu, care te-a scos din þara Egiptului, din casa robiei.
Lev 26.1-13;Deut 5.6;Ps 81.10;Osea 13.4;Exod 13.3;
3 Sã nu ai alþi dumnezei afarã de Mine.
Deut 5.7;Deut 6.14;2Imp 17.35;Ier 25.6;Ier 35.15;
4 Sã nu-þi faci chip cioplit, nici vreo înfãþiºare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pãmînt, sau în apele mai de jos de cît pãmîntul.
Lev 26.1;Deut 4.16;Deut 5.8;Deut 27.15;Ps 97.7;
5 Sã nu te închini înaintea lor, ºi sã nu le slujeºti; cãci Eu, Domnul, Dumnezeul tãu, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea pãrinþilor în copii pînã la al treilea ºi la al patrulea neam al celor ce Mã urãsc,
Exod 23.24;Ios 23.7;2Imp 17.35;Isa 44.15-19;Exod 34.14;Deut 4.24;Deut 6.15;Ios 24.19;Nah 1.2;Exod 34.7;Lev 20.5;Lev 26.39-40;Num 14.18-33;1Imp 21.29;Iov 5.4;Iov 21.19;Ps 79.8;Ps 109.14;Isa 14.20-21;Isa 65.6-7;Ier 2.9;Ier 32.18;
6 ºi Mã îndur pînã la al miilea neam de cei ce Mã iubesc ºi pãzesc poruncile Mele.
Exod 34.7;Deut 7.9;Ps 89.34;Rom 11.28;
7 Sã nu iei în deºert Numele Domnului, Dumnezeului tãu; cãci Domnul nu va lãsa nepedepsit pe cel ce va lua în deºert Numele Lui.
Exod 23.1;Lev 19.12;Deut 5.11;Ps 15.4;Mat 5.33;Mic 6.11;
8 Adu-þi aminte de ziua de odihnã, ca s-o sfinþeºti.
Exod 31.13-14;Lev 19.3-30;Lev 26.2;Deut 5.12;
9 Sã lucrezi ºase zile, ºi sã-þi faci lucrul tãu.
Exod 23.12;Exod 31.15;Exod 34.21;Lev 23.3;Ezec 20.12;Luc 13.14;
10 Dar ziua a ºaptea este ziua de odihnã închinatã Domnului, Dumnezeului tãu: sã nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tãu, nici fiica ta, nici robul tãu, nici roaba ta, nici vita ta, nici strãinul care este în casa ta.
Gen 2.2-3;Exod 16.26;Exod 31-15;Neem 13.16-19;
11 Cãci în sase zile a fãcut Domnul cerurile, pãmîntul si marea, si tot ce este în ele, iar în ziua a saptea S-a odihnit: de aceea a binecuvîntat Domnul ziua de odihnã si a sfintit-o.
Gen 2.2;
12 Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta, pentruca sã þi se lungeascã zilele în þara, pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu.
Exod 23.26;Lev 19.3;Deut 5.16;Ier 35.7-19;Mat 15.4;Mat 19.19;Marc 7.10;Marc 10.19;Luc 18.20;Efes 6.2;
13 Sã nu ucizi.
Deut 5.17;Mat 5.21;Rom 13.9;
14 Sã nu preacurveºti.
Deut 5.18;Mat 5.27;
15 Sã nu furi.
Lev 19.11;Deut 5.19;Mat 19.18;Rom 13.9;1Tes 4.6;
16 Sã nu mãrturiseºti strîmb împotriva aproapelui tãu.
Exod 23.1;Deut 5.20;Deut 19.16;Mat 19.18;
17 Sã nu pofteºti casa aproapelui tãu; sã nu pofteºti nevasta aproapelui tãu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici mãgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tãu.
Deut 5.21;Mic 2.2;Hab 2.9;Luc 12.15;Fapt 20.33;Rom 7.7;Rom 13.9;Efes 5.3-5;Evr 13.5;Iov 31.9;Prov 6.29;Ier 5.8;Mat 5.28;
18 Tot poporul auzea tunetele ºi sunetul trîmbiþei ºi vedea flacãrile muntelui, care fumega . La priveliºtea aceasta, poporul tremura, ºi stãtea în depãrtare.
Evr 12.18;Apoc 1.10-12;Exod 19.18;
19 Ei au zis lui Moise: Vorbeºte-ne tu însuþi, ºi te vom asculta: dar sã nu ne mai vorbeascã Dumnezeu, ca sã nu murim."
Deut 5.27;Deut 18.16;Gal 3.19-20;Evr 12.19;Deut 5.25;
20 Moise a zis poporului: Nu vã spãimîntaþi; cãci Dumnezeu a venit tocmai ca sã vã punã la încercare, ºi ca sã aveþi frica Lui înaintea ochilor voºtri, pentru ca sã nu pãcãtuiþi."
1Sam 12.20;Isa 41.10-13;Gen 22.1;Deut 13.3;Deut 4.10;Deut 6.2;Deut 10.12;Deut 17.13-19;Deut 19.20;Deut 28.58;Prov 3.7;Prov 16.6;Isa 8.13;
21 Poporul stãtea în depãrtare; iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu.
Exod 19.16;Deut 5.5;1Imp 8.12;
22 Domnul a zis lui Moise: Aºa sã vorbeºti copiilor lui Israel: Aþi vãzut cã v-am vorbit din ceruri.
Deut 4.36;Neem 9.13;
23 Sã nu faceþi dumnezei de argint ºi dumnezei de aur, ca sã-i puneþi alãturi de Mine; sã nu vã faceþi alþi dumnezei.
Exod 32.1-4;1Sam 5.4-5;2Imp 17.33;Ezec 20.39;43.8.Dan 5.4-23;Þef 1.5;2Cor 6.14.15-16;
24 Sã-Mi ridici un altar de pãmînt, pe care sã-þi aduci arderile-de-tot ºi jertfele de mulþãmire, oile ºi boii. În orice loc în care Îmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine, ºi te voi binecuvînta.
Lev 1.2;Deut 12.5-21;Deut 14.23;Deut 16.6-11;Deut 26.2;1Imp 8.43;1Imp 9.3;2Cron 6.6;2Cron 7.16;2Cron 12.13;Ezra 6.12;Neem 1.9;Ps 74.7;Ier 7.10-12;Gen 12.2;Deut 7.13;
25 Dacã-Mi vei ridica un altar de piatrã, sã nu-l zideºti din pietre cioplite; cãci cum îti vei pune dalta în piatrã, o vei pîngãri.
Deut 27.5;Ios 8.31;
26 Sã nu te sui la altarul Meu pe trepte, ca sã nu þi se descopere goliciunea înaintea lui."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu