Biblia - Vechiul Testament - Exod - Cap - 1 - 10

Biblia - Vechiul Testament - Exod - Cap - 1 - 10
Cap. 1
1 Iatã numele fiilor lui Israel, intraþi în Egipt; au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui:
Gen 46.2;Exod 6.14;
2 Ruben, Simeon, Levi, Iuda,

3 Isahar, Zabulon, Beniamin,
4 Dan, Neftali, Gad ºi Aºer.
5 Sufletele ieºite din coapsele lui Iacov erau ºaptezeci de toate. Iosif era atunci în Egipt.
Gen 46.26-27;Stih 20;Deut 10.22;
6 Iosif a murit, ºi toþi fraþii lui, ºi toatã vîrsta aceea de oameni.
7 Fiii lui Israel s-au înmulþit, s-au mãrit, au crescut ºi au ajuns foarte puternici. ªi s-a umplut þara de ei.
Gen 46.3;Deut 26.5;Ps 105.24;Fapt 7.17;
8 Peste Egipt s-a ridicat un nou împãrat, care nu cunoscuse pe Iosif.
Fapt 7.18;
9 El a zis poporului sãu: Iatã cã poporul copiilor lui Israel este mai mare ºi mai puternic decît noi.
Ps 105.24;
10 Veniþi sã ne arãtãm dibaci faþã de el, ca sã nu creascã, pentru ca nu cumva, dacã se va întîmpla un rãzboi, sã se uneascã ºi el cu vrãjmaºii noºtri, sã ne batã ºi sã iasã apoi din þarã."
Ps 10.2;Ps 83.3-4;Iov 5.13;Ps 105.25;Pil 16.25;Pil 21.30;Fapt 7.19;
11 ªi au pus peste ei isprãvnicei, ca sã-i asupreascã prin munci grele. Astfel a zidit el cetãþile Pitom ºi Ramses , ca sã slujeascã de hambare lui Faraon.
Gen 15.13;Exod 3.7;Deut 26.6;Exod 2.11;Exod 5.4-5;Ps 81.6;Gen 47.11;
12 Dar cu cît îl asupreau mai mult, cu atît se înmulþea ºi creºtea; ºi s-au scîrbit de copiii lui Israel.
13 Atunci Egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o asprã robie.
14 Le-au fãcut viaþa amarã prin lucrãri grele de lut ºi cãrãmizi, ºi prin tot felul de lucrãri depe cîmp: în toate muncile acestea pe cari-i sileau sã le facã, erau fãrã nici un pic de milã.
Exod 2.23;Exod 6.9;Num 20.15;Fapt 7.19-34;Ps 81.6;
15 Împãratul Egiptului a poruncit moaºelor Evreilor, numite una ªifra, ºi cealaltã Pua,
16 ºi le-a zis: Cînd veþi împlini slujba de moaºe pe lîngã femeile Evreilor, ºi le veþi vedea pe scaunul de naºtere, dacã este bãiat, sã-l omorîþi; iar dacã este fatã, s-o lãsaþi sã trãiascã."
17 Dar moaºele s-au temut de Dumnezeu, ºi n-au fãcut ce le poruncise împãratul Egiptului: ci au lãsat pe copiii de parte bãrbãteascã sã trãiascã.
Pil 16.6;Dan 3.16-18;Dan 6.13;Fapt 5.29;
18 Împãratul Egiptului a chemat pe moaºe, ºi le-a zis: Pentruce aþi fãcut lucrul acesta, ºi aþi lãsat pe copiii de parte bãrbãteascã sã trãiascã?"
19 Moaºele au rãspuns lui Faraon: Pentrucã femeile Evreilor nu sînt ca Egiptencele; ele sînt vînjoase ºi nasc înainte de venirea moaºei."
Ios 2.4;2Sam 17.19-20;
20 Dumnezeu a fãcut bine moaºelor; ºi poporul s-a înmulþit ºi a ajuns foarte mare la numãr.
Pil 11.18;Ecl 8.12;Isa 3.10;Evr 6.10;
21 Pentrucã moaºele se temuserã de Dumnezeu, Dumnezeu le-a fãcut case.
1Sam 2.35;2Sam 7.11-29;1Imp 2.24;1Imp 11.38;1Împ Ps;1Imp 127.1;
22 Atunci Faraon a dat urmãtoarea poruncã la tot poporul lui: Sã aruncaþi în rîu pe orice bãiat care se va naºte, ºi sã lãsaþi pe toate fetele sã trãiascã."
Fapt 7.19;

Cap. 2

1 Un om din casa lui Levi luase de nevastã pe o fatã a lui Levi.
Exod 6.20;Num 26.59;1Cron 23.14;
2 Femeia aceasta a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu. A vãzut cã este frumos, ºi l-a ascuns trei luni.
Fapt 7.20;Evr 11.23;
3 Ne mai putînd sã-l ascundã, a luat un sicriaº de papurã, pe care l-a uns cu lut ºi cu smoalã; a pus copilul în el, ºi l-a aºezat între trestii, pe malul rîului.
4 Sora copilului pîndea la o depãrtare oarecare, ca sã vadã ce are sã i se întîmple.
Exod 15.20;Num 26.59;
5 Fata lui Faraon s-a pogorît la rîu, sã se scalde; ºi fetele cari o însoþeau se plimbau pe marginea rîului. Ea a zãrit sicriaºul în mijlocul trestiilor, ºi a trimes pe roaba ei sã-l ia.
Fapt 7.21;
6 L-a deschis ºi a vãzut copilul: era un bãieþaº care plîngea. I-a fost milã de el, ºi a zis: Este un copil de al Evreilor!"
7 Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: Sã mã duc sã-þi chem o doicã dintre femeile Evreilor, ca sã-þi alãpteze copilul?"
8  Du-te", i-a rãspuns fata lui Faraon. ªi fata s-a dus ºi a chemat pe mama copilului.
9 Fata lui Faraon i-a zis: Ia copilul acesta, alãpteazã-mi-l, ºi îþi voi plãti." Femeia a luat copilul, ºi l-a alãptat.
10 Copilul a crescut, ºi ea l-a adus fetei lui Faraon; ºi el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise (Scos); cãci", a zis ea, l-am scos din ape."
Fapt 7.21;
11 În vremea aceea, Moise, crescînd mare, a ieºit pe la fraþii sãi, ºi a fost martor la muncile lor grele. A vãzut pe un Egiptean, care bãtea pe un Evreu, unul dintre fraþii lui.
Fapt 7.23-24;Evr 11.24-26;Exod 1.11;
12 S-a uitat în toate pãrþile, ºi, vãzînd cã nu este nimeni, a omorît pe Egiptean ºi l-a ascuns în nisip.
Fapt 7.24;
13 A ieºit ºi în ziua urmãtoare; ºi iatã cã doi Evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate: Pentru ce loveºti pe semenul tãu?"
Fapt 7.26;
14 ªi omul acela a rãspuns: Cine te-a pus pe tine mai mare ºi judecãtor peste noi? Nu cumva ai de gînd sã mã omori ºi pe mine, cum ai omorît pe Egipteanul acela?" Moise s-a temut ºi a zis: Nu mai încape îndoialã cã faptul este cunoscut.
Fapt 7.27-28;
15 Faraon a aflat ce se petrecuse, ºi cãuta sã omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon, ºi a locuit în þara Madian. A ºezut lîngã o fîntînã.
Fapt 7.29;Evr 11.27;Gen 24.11;Gen 29.2;
16 Preotul din Madian avea ºapte fete. Ele au venit sã scoatã apã, ºi au umplut jghiaburile ca sã adape turma tatãlui lor.
Exod 3.1;Gen 24.11;Gen 29.10;
17 Dar au venit pãstorii, ºi le-au luat la goanã. Atunci Moise s-a sculat, le-a ajutat, ºi le-a adãpat turma.
Gen 29.10;
18 Cînd s-au întors ele la tatãl lor Reuel, el a zis: Pentru ce vã întoarceþi aºa de curînd azi?"
Num 10.29;
19 Ele au rãspuns: Un Egiptean ne-a scãpat din mîna pãstorilor, ºi chiar ne-a scos apã, ºi a adãpat turma."
20 ªi el a zis fetelor: Unde este? Pentruce aþi lãsat acolo pe omul acela! Chemaþi-l sã mãnînce pîne!"
Gen 31.54;Gen 43.25;
21 Moise s-a hotãrît sã locuiascã la omul acela, care i-a dat de nevastã pe fiicã-sa Sefora.
Exod 4.25;Exod 18.2;
22 Ea a nãscut un fiu, cãruia el i-a pus numele Gherºom (Sînt strãin aici ); cãci", a zis el, locuiesc ca strãin într-o þarã strãinã."
Exod 18.3;Fapt 7.29;Evr 11.13-14;
23 Dupã multã vreme, împãratul Egiptului a murit; ºi copiii lui Israel gemeau încã din pricina robiei, ºi scoteau strigãte desnãdãjduite. Strigãtele acestea, pe cari li le smulgea robia, s-au suit pînã la Dumnezeu.
Exod 7.7;Fapt 7.30;Num 20.16;Deut 26.7;Ps 12.5;Gen 18.20;Exod 3.9;Exod 22.23-27;Deut 24.15;Iac 5.4;
24 Dumnezeu a auzit gemetele lor, ºi ªi-a adus aminte de legãmîntul Sãu fãcut cu Avraam, Isaac, ºi Iacov.
Exod 6.5;Exod 6.5;Ps 105.8-42;Ps 106.45;Gen 15.14.46.4;
25 Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel, ºi a luat cunoºtinþã de ei.
Exod 4.31;1Sam 1.11;2Sam 16.12;Luc 1.25;Exod 3.7;

Cap. 3

1 Moise pãºtea turma socrului sãu Ietro, preotul Madianului. Odatã a mînat turma pînã dincolo de pustie, ºi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.
Exod 2.16;Exod 18.5;1Imp 19.8;
2 Îngerul Domnului i S-a arãtat într-o flacãrã de foc, care ieºea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; ºi iatã cã rugul era tot un foc, ºi rugul nu se mistuia deloc.
Deut 33.16;Isa 63.9;Fapt 7.30;
3 Moise a zis: Am sã mã întorc sã vãd ce este aceastã vedenie minunatã, ºi pentru ce nu se mistuie rugul."
Ps 111.2;Fapt 7.31;
4 Domnul a vãzut cã el se întoarce sã vadã; ºi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului, ºi a zis: Moise! Moise!" El a rãspuns: Iatã-mã!"
Deut 33.16;
5 Dumnezeu a zis: Nu te apropia de locul acesta; scoate-þi încãlþãmintele din picioare, cãci locul pe care calci este un pãmînt sfînt."
Exod 19.12;Ios 5.15;Fapt 7.33;
6 ªi a adãugat: Eu sînt Dumnezeul tatãlui tãu, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov." Moise ºi-a ascuns faþa, cãci se temea sã priveascã pe Dumnezeu.
Gen 28.13;Exod 3.15;Exod 4.5;Mat 22.32;Marc 12.26;Luc 20.37;Fapt 7.32;1Imp 19.13;Isa 6.1-5;
7 Domnul a zis: Am vãzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, ºi am auzit strigãtele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; cãci îi cunosc durerile.
Exod 2.23.24-25;Neem 9.9;Ps 106.44;Fapt 7.34;Exod 1;Exod 11;Gen 18.21;Exod 2.25;
8 M-am pogorît ca sã-l izbãvesc din mîna Egiptenilor, ºi sã-l scot din þara aceasta ºi sã-l duc într-o þarã bunã ºi întinsã, într-o þarã unde curge lapte ºi miere, ºi anume, în locurile, pe cari le locuiesc Cananiþii , Hetiþii, Amoriþii, Fereziþii, Heviþii ºi Iebusiþii.
Gen 11.5-7;Gen 18.21;Gen 50.24;Exod 6.6-8;Exod 12.51;Deut 1.25;Deut 8.7-9;Exod 3.17;Exod 13.5;Exod 33.3;Num 13.27;Deut 26.9.15;Ier 11.5;Ier 32.22;Ezec 20.6;Ezec ;Gen 15.18;
9 Iatã cã strigãtele Israeliþilor au ajuns pînã la Mine, ºi am vãzut chinul cu care îi chinuesc Egiptenii.
Exod 2.23;Exod 1.11-22;
10 Acum, vino, Eu te voi trimete la Faraon, ºi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel."
Ps 105.26;Mic 6.4;
11 Moise a zis lui Dumnezeu: Cine sînt eu, ca sã mã duc la Faraon, ºi sã scot din Egipt pe copiii lui Israel?"
Exod 6.12;1Sam 18.18;Isa 6.5-8;Ier 1.6;
12 Dumnezeu a zis: Eu voi fi negreºit cu tine; ºi iatã care va fi pentru tine semnul cã Eu te-am trimes: dupã ce vei scoate pe popor din Egipt, veþi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta."
Gen 31.3;Deut 31.23;Ios 1.5;Rom 8.31;
13 Moise a zis lui Dumnezeu: Iatã, cînd mã voi duce la copiii lui Israel, ºi le voi spune: Dumnezeul pãrinþilor voºtri m-a trimes la voi; ºi mã vor întreba: Care este Numele Lui? ce le voi rãspunde?"
14 Dumnezeu a zis lui Moise: Eu sînt Cel ce sînt." ªi a adãugat: Vei rãspunde copiilor lui Israel astfel: Cel ce se numeºte Eu sînt, m-a trimes la voi."
Exod 6.3;Ioan 8.58;2Cor 1.20;Evr 13.8;Apoc 1.4;
15 Dumnezeu a mai zis lui Moise: Aºa sã vorbeºti copiilor lui Israel: Domnul, Dumnezeul pãrinþilor voºtri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimes la voi. Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.
Ps 135.13;Osea 12.5;
16 Du-te, strînge pe bãtrînii lui Israel, ºi spune-le: Mi s-a arãtat Domnul, Dumnezeul pãrinþilor voºtri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov. El a zis: V-am vãzut, ºi am vãzut ce vi se face în Egipt,
Exod 4.29;Gen 50.24;Exod 2.25;Exod 4.31;Luc 1.68;
17 ºi am zis: Vã voi scoate din suferinþa Egiptului, ºi vã voi duce în þara Cananiþilor, Hetiþilor, Amoriþilor, Fereziþilor, Heviþilor ºi Iebusiþilor, într-o þarã unde curge lapte ºi miere.
Gen 15.14-16;Exod 3.8;
18 Ei vor asculta de glasul tãu; ºi te vei duce, tu ºi bãtrînii lui Israel, la împãratul Egiptului, ºi îi veþi spune: Domnul, Dumnezeul Evreilor, s-a întîlnit cu noi. Dã-ne voie sã mergem cale de trei zile în pustie, ca sã aducem jertfe Domnului, Dumnezeului nostru.
Exod 4.31;Exod 5.1-3;
19 ªtiu cã împãratul Egiptului n-are sã vã lase sã plecaþi decît silit de o mînã puternicã.
Num 23.3-16;
20 Eu Îmi voi întinde mîna, ºi voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni, pe cari le voi face în mijlocul lui. Dupã aceea , are sã vã lase sã plecaþi.
Exod 5.2;Exod 7.4;Exod 6.6;Exod 7.5;Exod 9.15;Exod 7.3;Exod 11.9;Deut 6.22;Neem 9.10;Ps 105.27;Ps 135.9;Ier 32.20;Fapt 7.36;Exod 7-13;
21 Voi face chiar ca poporul acesta sã capete trecere înaintea Egiptenilor; ºi, cînd veþi pleca, nu veþi pleca cu mînile goale.
Exod 12.31;
22 Fiecare femeie va cere dela vecina ei ºi dela cea care locuieºte în casa ei, vase de argint, vase de aur, ºi haine, pe cari le veþi pune pe fiii ºi fiicele voastre. ªi veþi jãfui astfel pe Egipteni."
Exod 11.3;Exod 12.36;Ps 106.46;Prov 16.7Fac;Exod 11.2;Exod 12.35-36;Iov 27.17;Prov 13.22;Ezec 39.10;

Cap. 4

1 Moise a rãspuns, ºi a zis: Iatã cã n-au sã mã creadã, nici n-au sã asculte de glasul meu. Ci vor zice: Nu þi s-a arãtat Domnul!
2 Domnul i-a zis: Ce ai în mînã? El a rãspuns: Un toiag.
Exod 4.17-20;
3 Domnul a zis: Aruncã-l la pãmînt. El l-a aruncat la pãmînt, ºi toiagul s-a prefãcut într-un ºarpe. Moise fugea de el.
4 Domnul a zis lui Moise: Întinde-þi mîna, ºi apucã-l de coadã. El a întins mîna ºi l-a apucat; ºi ºarpele s-a prefãcut iar㺠într-un toiag în mîna lui.
5 Iatã, a zis Domnul, ce vei face, ca sã creadã cã þi s-a arãtat Domnul, Dumnezeul pãrinþilor lor: Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov.
Exod 19.9;Exod 3.15;
6 Domnul i-a mai zis: Bagã-þi mîna în sîn. El ºi-a bãgat mîna în sîn; apoi a scos-o, ºi iatã cã mîna i se acoperise de leprã, ºi se fãcuse albã ca zãpada.
Num 12.10;2Imp 5.27;
7 Domnul a zis: Bagã-þi din nou mîna în sîn. El ºi-a bãgat din nou mîna în sîn; apoi a scos-o din sîn; ºi iatã cã mîna se fãcuse iar㺠cum era carnea lui.
Num 12.13-14;Deut 32.39;2Imp 5.14;Mat 8.3;
8 Dacã nu te vor crede,a zis Domnul, ºi nu vor asculta de glasul celui dintîi semn, vor crede glasul celui de al doilea semn.
9 Dacã nu vor crede nici aceste douã semne, ºi nu vor asculta de glasul tãu, sã iei apã din rîu, ºi s-o torni pe pãmînt; ºi apa, pe care o vei lua din rîu, se va preface în sînge pe pãmînt."
Exod 7.19;
10 Moise a zis Domnului: Ah! Doamne, eu nu sînt un om ori vorbirea uºoarã; ºi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltãieri, nici mãcar de cînd vorbeºti Tu robului Tãu; cãci vorba ºi limba mi-este încurcatã."
Exod 6.12;Ier 1.6;
11 Domnul i-a zis: Cine a fãcut gura omului? ªi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?
Ps 94.9;
12 Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, ºi te voi învãþa ce vei avea de spus."
Isa 50.4;Ier 1.9;Mat 10.19;Marc 13.11;Luc 12.11-12;Luc 21.14-15;
13 Moise a zis: Ah! Doamne, trimete pe cine vei vrea sã trimeþi."
Iona 1.3;
14 Atunci Domnul S-a mîniat pe Moise, ºi a zis: Nu-i oare acolo fratele tãu Aaron, Levitul? ªtiu cã el vorbeºte uºor. Iatã cã el însuº vine înaintea ta; ºi, cînd te va vedea, se va bucura în inima lui.
Exod 4.27;1Sam 10.2-5;
15 Tu îi vei vorbi, ºi vei pune cuvintele în gura lui; ºi Eu voi fi cu gura ta ºi cu gura lui; ºi vã voi învãþa ce veþi avea de fãcut.
Exod 7.1-2;Num 22.38;Num 23.5-16;Deut 18.18;Isa 51.16;Ier 1.9;Deut 5.31;
16 El va vorbi poporului pentru tine, îþi va sluji drept gurã, ºi tu vei þinea pentru el locul lui Dumnezeu.
Exod 7.4;Exod 18.19;
17 Ia în mînã toiagul acesta, cu care vei face semnele."
Exod 4.;
18 Moise a plecat; ºi, cînd s-a întors la socrul sãu Ietro, i-a zis: Lasã-mã, te rog, sã plec ºi sã mã întorc la fraþii mei, cari sînt în Egipt, ca sã vãd dacã mai trãiesc." Ietro a zis lui Moise: Du-te în pace!"
19 Domnul a zis lui Moise, în Madian: Du-te, întoarce-te în Egipt: cãci toþi ceice umblau sã-þi ia viaþa, au murit."
Exod 2.15-23;Mat 2.20;
20 Moise ºi-a luat nevasta ºi copiii, i-a pus cãlãri pe mãgari, ºi s-a întors în þara Egiptului. ªi-a luat în mînã toiagul lui Dumnezeu.
Exod 17.9;Num 20.8-9;
21 Domnul a zis lui Moise: Plecînd ca sã te întorci în Egipt, vezi, toate minunile pe cari þi le pun în mînã, sã le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împetri inima, ºi nu va lãsa pe popor sã plece.
Exod 3.20;Exod 7.3-13;Exod 9.12-35;Exod 10.1;Exod 14.8;Deut 2.30;Ios 11.20;Isa 63.17;Ioan 12.40;Rom 9.18;
22 Tu vei zice lui Faraon: Aºa vorbeºte Domnul: Israel este fiul Meu, întîiul Meu nãscut.
23 Îþi spun: Lasã pe fiul Meu sã plece, ca sã-Mi slujeascã; dacã nu vrei sã-l laºi sã plece, voi ucide pe fiul tãu, pe întîiul tãu nãscut."
Exod 11.5;Exod 12.29;
24 În timpul cãlãtoriei, într-un loc unde a rãmas Moise peste noapte, l-a întîlnit Domnul, ºi a vrut sã-l omoare.
Num 22.22;Gen 17.14;
25 Sefora a luat o piatrã ascuþitã, a tãiat prepuþul fiului sãu, ºi l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicînd: Tu eºti un soþ de sînge pentru mine."
Ios 5.2-3;
26 ªi Domnul l-a lãsat. Atunci a zis ea: Soþ de sînge!" din pricina tãierii împrejur.
27 Domnul a zis lui Aaron: Du-te înaintea lui Moise în pustie." Aaron a plecat: a întîlnit pe Moise la muntele lui Dumnezeu, ºi l-a sãrutat.
Exod 4.14;Exod 3.1;
28 Moise a fãcut cunoscut lui Aaron toate cuvintele Domnului, care-l trimesese, ºi toate semnele, pe cari-i poruncise sã le facã.
Exod 4.15-16;Exod 4.8-9;
29 Moise ºi Aaron ºi-au vãzut de drum, ºi au adunat pe toþi bãtrînii copiilor lui Israel.
Exod 3.16;
30 Aaron a istorisit toate cuvintele pe cari le spusese Domnul lui Moise; ºi Moise a fãcut semnele înaintea poporului.
Exod 4.16;
31 Poporul a crezut. Astfel au aflat cã Domnul cercetase pe copiii lui Israel, cã le vãzuse suferinþa; ºi s-au plecat ºi s-au aruncat cu faþa la pãmînt .
Exod 3.18;Exod 4.8.9;Exod 3.16;Exod 2.25;Exod 3.7;Gen 24.26;Exod 12.27;Exod ;1Cron 29.20;

Cap. 5

1 Moise ºi Aaron s-au dus apoi la Faraon, ºi i-au zis: Aºa vorbeºte Domnul, Dumnezeul lui Israel: Lasã pe poporul Meu sã plece, ca sã prãznuiascã în pustie un praznic în cinstea Mea."
Exod 10.9;
2 Faraon a rãspuns: Cine este Domnul, ca sã ascult de glasul Lui, ºi sã las pe Israel sã plece?" Eu nu cunosc pe Domnul, ºi nu voi lãsa pe Israel sã plece."
2Imp 18.35;Iov 21.15;Exod 3.19;
3 Ei au zis: Ni S-a arãtat Dumnezeul Evreilor. Dã-ne voie sã facem un drum de trei zile în pustie, ca sã aducem jertfe Domnului, pentruca sã nu ne batã cu ciumã sau cu sabie."
Exod 3.18;
4 ªi împãratul Egiptului le-a zis: Moise ºi Aaron, pentruce abateþi poporul de la lucrul lui? Plecaþi la lucrãrile voastre."
Exod 1.11;
5 Faraon a zis: Iatã cã poporul acesta s-a înmulþit acum în þarã, ºi voi mai voiþi sã-l faceþi sã-ºi înceteze lucrãrile?"
Exod 1.7-9;
6 ªi chiar în ziua aceea, Faraon a dat urmãtoarea poruncã isprãvniceilor norodului ºi logofeþilor:
Exod 1.11;
7  Sã nu mai daþi poporului paie ca mai înainte pentru facerea cãrãmizilor; ci sã se ducã singuri sã strîngã paie.
8 Totuº sã le cereþi acelaº numãr de cãrãmizi, pe cari le fãceau mai înainte; sã nu le scãdeþi nimic din ele, cãci sînt niºte leneºi; de aceea strigã mereu: Haidem sã aducem jertfe Dumnezeului nostru.
9 Sã se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca sã aibã de lucru, ºi sã nu mai umble dupã nãluci."
10 Isprãvniceii poporului ºi logofeþii au venit ºi au spus poporului: Aºa vorbeºte Faraon: Nu vã mai dau paie;
11 duceþi-vã singuri de vã luaþi paie de unde veþi gãsi; dar nu vi se scade nimic din lucrul vostru."
12 Poporul s-a rãspîndit în toatã þara Egiptului, ca sã strîngã miriºte în loc de paie.
13 Isprãvniceii îi sileau, zicînd: Isprãviþi-vã lucrul, zi de zi, ca ºi atunci cînd erau paie!"
14 Au bãtut chiar pe logofeþii copiilor lui Israel, puºi peste ei de isprãvniceii lui Faraon. Pentruce", li se zicea, n-aþi isprãvit ieri ºi azi, ca mai înainte, numãrul de cãrãmizi, care vã fusese hotãrît?"
15 Logofeþii copiilor lui Israel s-au dus sã se plîngã la Faraon, ºi i-au zis: Pentruce te porþi aºa cu robii tãi?
16 Robilor tãi nu li se mai dau paie ca mai înainte, ºi totuº ni se spune: Faceþi cãrãmizi! Ba încã, robii tãi sînt ºi bãtuþi, ca ºi cînd poporul tãu ar fi vinovat."
17 Faraon a rãspuns: Sînteþi niºte leneºi ºi niºte trîntori! De aceea ziceþi: Haidem sã aducem jertfe Domnului!
18 Acum, duceþi-vã îndatã de lucraþi; nu vi se vor da paie, ºi veþi face acelaº numãr de cãrãmizi."
19 Logofeþii copiilor lui Israel au vãzut în ce stare nenorocitã erau, cînd li se zicea: Nu vi se scade nimic din numãrul de cãrãmizi; ci în fiecare zi sã faceþi lucrul cuvenit unei zile."
20 Cînd au ieºit dela Faraon, au întîlnit pe Moise ºi pe Aaron, care îi aºteptau.
21 ªi le-au zis: Sã vã vadã Domnul, ºi sã judece! Voi ne-aþi fãcut urîþi lui Faraon ºi slujitorilor lui; ba încã le-aþi dat sabia în mînã ca sã ne omoare."
Exod 6.9;
22 Moise s-a întors la Domnul, ºi a zis: Doamne, pentruce ai fãcut un astfel de rãu poporului acestuia? Pentruce m-ai trimes?
23 De cînd m-am dus la Faraon ca sã-i vorbesc în Numele Tãu, el face ºi mai rãu poporului acestuia; ºi n-ai izbãvit pe poporul Tãu."

Cap. 6

1 Domnul a zis lui Moise: Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: o mînã puternicã îl va sili sã-i lase sã plece; da, o mînã puternicã îl va sili sã-i izgoneascã din þara lui."
Exod 3.19;Exod 11.1;Exod 12.31-39;
2 Dumnezeu a mai vorbit lui Moise, ºi i-a zis: Eu sînt Domnul.
3 Eu M-am arãtat lui Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov, ca Dumnezeul Cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el subt Numele Meu ca Domnul."
Gen 17.1;Gen 35.11;Gen 48.3;Exod 3.14;Ps 68.4;Ps 83.18;Ioan 8.58;Apoc 1.4;
4 De asemenea Mi-am încheiat legãmîntul Meu cu ei, ca sã le dau þara Canaan, þara cãlãtoriilor lor sfinte, în care au locuit ca strãini.
Gen 15.18;17.4-7Gen 17.8;17.4-7Gen 28.4;
5 Acum însã am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe cari-i þin Egiptenii în robie, ºi Mi-am adus aminte de legãmîntul Meu.
Exod 2.24;
6 De aceea spune copiilor lui Israel: Eu sînt Domnul: Eu vã voi izbãvi din muncile cu cari vã apasã Egiptenii, vã voi izbãvi din robia lor, ºi vã voi scãpa cu braþ întins ºi cu mari judecãþi.
Exod 6.2-29;Exod 3.17;Exod 7.4;Deut 26.8;Ps 81.6;Ps 136.11-12;Exod 15.13;Deut 7.8;1Cron 17.21;Neem 1.10;
7 Vã voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru, ºi veþi cunoaºte cã Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vã izbãvesc de muncile cu cari vã apasã Egiptenii.
Deut 4.20;Deut 7.6;Deut 14.2;Deut 26.18;2Sam 7.24;Gen 17.7-8;Exod 29-46;Deut 29.13;Apoc 21.7;Exod 5.4-5;Ps 81.6;
8 Eu vã voi aduce în þara, pe care am jurat cã o voi da lui Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov; Eu vã voi da-o în stãpînire; Eu, Domnul."
Gen 15.18;Gen 26.3;Gen 28.13;Gen 35.12;
9 Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar desnãdejdea ºi robia asprã în care se aflau, i-au împedicat sã asculte pe Moise.
Exod 5.21;
10 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
11 Du-te de vorbeºte lui Faraon, împãratul Egiptului, sã lase pe copiii lui Israel sã iasã afarã din þara lui."
12 Moise a rãspuns în faþa Domnului: Iatã cã nici copiii lui Israel nu m-au ascultat: cum are sã m-asculte Faraon pe mine, care n-am o vorbire uºoarã?"
Exod 6.9;Exod 6;Exod 4.10;Ier 1.6;
13 Domnul a vorbit lui Moise ºi lui Aaron, ºi le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel ºi cu privire la Faraon, împãratul Egiptului, ca sã scoatã din þara Egiptului pe copiii lui Israel.
14 Iatã cãpeteniile familiilor lor.Fiii lui Ruben, întîiul nãscut al lui Israel: Enoh, Palu, Heþron ºi Carmi. Acestea sînt familiile lui Ruben.
Gen 46.9;1Cron 5.3;
15 Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin ºi Þohar; ºi Saul, fiu nãscut dintr-o femeie Cananitã. Acestea sînt familiile lui Simeon.
Gen 46.10;1Cron 4.24;
16 Iatã numele fiilor lui Levi, dupã spiþa neamului lor: Gherºon, Chehat ºi Merari. Anii vieþii lui Levi au fost o sutã treizeci ºi ºapte de ani.
Gen 46.11;Num 3.17;1Cron 6.1-16;
17 Fiii lui Gherºon: Libni ºi ªimei, ºi familiile lor. -
1Cron 6.17;1Cron 23.7;
18 Fiii lui Chehat: Amram, Iþehar, Hebron ºi Uziel. Anii vieþii lui Chehat au fost o sutãtreizeci ºi trei de ani. -
Num 26.57;1Cron 6.2-18;
19 Fiii lui Merari: Mahli ºi Muºi. - Acestea sînt familiile lui Levi, dupã spiþa neamului lor.
1Cron 6.19;1Cron 23.21;
20 Amram a luat de nevastã pe mãtuºã-sa Iochebed; ºi ea i-a nãscut pe Aaron ºi pe Moise. Anii vieþii lui Amram au fost o sutãtreizeci ºi ºapte de ani. -
Exod 2.1-2;Num 26.59;
21 Fiii lui Iþehar: Core, Nefeg ºi Zicri. -
Num 16.1;1Cron 6.37-38;
22 Fiii lui Uziel: Miºael, Elþafan ºi Sitri.
Lev 10.4;Num 3.30;
23 Aaron a luat de nevastã pe Eliºeba, fata lui Aminadab, sora lui Nahºon; ºi ea i-a nãscut pe Nadab, Abihu, Eleazar ºi Itamar.
Rut 4.19-20;1Cron 2.10;Mat 1.4;Lev 10.1;Num 3.2;Num 26.60;1Cron 6.3;1Cron 24.1;
24 Fiii lui Core: Asir, Elcana ºi Abiasaf. Acestea sînt familiile Coriþilor.
Num 26.11;
25 Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastã pe una din fetele lui Putiel; ºi ea i-a nãscut pe Fineas.Aceºtia sînt cãpeteniile familiilor Leviþilor cu familiile lor.
Num 25.7-11;Ios 24.33;
26 Aceºtia sînt Aaron acela ºi Moise acela, cãrora le-a zis Domnul: Scoateþi din þara Egiptului pe copiii lui Israel, dupã oºtirile lor."
Exod 6.13;Exod 7.4;Exod 12.17-51;Num 33.1;
27 Ei sînt aceia cari au vorbit lui Faraon, împãratul Egiptului, ca sã scoatã din Egipt pe copiii lui Israel. Aceºtia sînt Moise acela ºi Aaron acela.
Exod 5.1-3;Exod 7.10;Exod 6.13;Exod 32.7;Exod 33.1;Ps 77.20;
28 Cînd a vorbit Domnul lui Moise în þara Egiptului,
29 Domnul a zis lui Moise: Eu sînt Domnul. Spune lui Faraon, împãratul Egiptului, tot ce-þi spun."
Exod 6.2;Exod 6.11;Exod 7.2;
30 ªi Moise a rãspuns înaintea Domnului: Iatã cã eu nu vorbesc uºor: cum are sã m-asculte Faraon?"
Exod 6.12;Exod 4.10;

Cap. 7

1 Domnul a zis lui Moise: Iatã cã te fac Dumnezeu pentru Faraon; ºi fratele tãu Aaron va fi proorocul tãu.
Exod 4.16;Ier 1.10;Exod 4.16;
2 Tu vei spune tot ce-þi voi porunci Eu, iar fratele tãu Aaron va vorbi lui Faraon, ca sã lase pe copiii lui Israel sã plece din þara lui.
Exod 4.15;
3 Eu voi împietri inima lui Faraon, ºi Îmi voi înmulþi semnele ºi minunile în þara Egiptului.
Exod 4.21;Exod 11.9;Exod 4.7;
4 Totuº Faraon n-are sã v-asculte. Apoi Îmi voi întinde mîna asupra Egiptului, ºi voi scoate din þara Egiptului oºtile Mele, pe poporul Meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecãþi.
Exod 10.1;Exod 11.9;Exod 6.6;
5 Egiptenii vor cunoaºte cã Eu sînt Domnul, cînd Îmi voi întinde mîna asupra Egiptului, ºi cînd voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel."
Exod 7.17;Exod 8.22;Exod 14.4-18;Ps 9.16;Exod 3.20;
6 Moise ºi Aaron au fãcut ce le poruncise Domnul: aºa au fãcut.
Exod 7.2;
7 Moise era în vîrstã de optzeci de ani, iar Aaron de optzeci ºi trei de ani, cînd au vorbit lui Faraon.
Deut 29.5;Deut 31.2;Deut 34.7;Fapt 7.23-30;
8 Domnul a zis lui Moise ºi lui Aaron:
9  Dacã vã va vorbi Faraon, ºi vã va zice: Faceþi o minune! sã zici lui Aaron: Ia-þi toiagul, ºi aruncã-l înaintea lui Faraon. ªi toiagul se va preface într-un ºarpe."
Isa 7.11;Ioan 2.18;Ioan 6.30;Exod 4.2-17;
10 Moise ºi Aaron s-au dus la Faraon, ºi au fãcut cum poruncise Domnul. Aaron ºi-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon ºi înaintea slujitorilor lui; ºi toiagul s-a prefãcut într-un ºarpe.
Exod 7.9;Exod 4;
11 Dar Faraon a chemat pe niºte înþelepþi ºi pe niºte vrãjitori, ºi vrãjitorii Egiptului au fãcut ºi ei la fel prin vrãjitoriile lor.
Gen 41.8;2Tim 3.8;Exod 7.22;Exod 8.7-18;
12 Toþi ºi-au aruncat toiegele, ºi s-au prefãcut în ºerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghiþit toiegele lor.
13 Inima lui Faraon s-a împietrit, ºi n-a ascultat de Moise ºi de Aaron, dupã cum spusese Domnul.
Exod 4.21;Exod 7.4;
14 Domnul a zis lui Moise: Faraon are inima împietritã: nu vrea sã lase poporul sã plece.
Exod 8.15;Exod 10.1-27;
15 Du-te la Faraon dis de dimineaþã, cînd are sã iasã sã se ducã la apã, ºi sã te înfãþiºezi înaintea lui pe malul rîului. Sã-þi iei în mînã toiagul, care a fost prefãcut în ºarpe,
Exod 4.2-3;Exod 7.10;
16 ºi sã zici lui Faraon: Domnul, Dumnezeul Evreilor, m-a trimes la tine, sã-þi spun: Lasã pe poporul Meu sã plece, ca sã-Mi slujeascã în pustie. Dar iatã cã pînã acum n-ai ascultat.
Exod 3.18;Exod 3.12.18;Exod 5.1-3;
17 Acum, aºa vorbeºte Domnul: Iatã cum vei cunoaºte cã Eu sînt Domnul. Am sã lovesc apele rîului cu toiagul din mîna mea; ºi ele se vor preface în sînge .
Exod 5.2;Exod 7.5;Exod 4.9;Apoc 16.4-6;
18 Peºtii din rîu vor pieri, rîul se va împuþi, aºa cã le va fi greaþã Egiptenilor sã bea din apa rîului."
Exod 7;
19 Domnul a zis lui Moise: Spune lui Aaron: Ia-þi toiagul, ºi întinde-þi mîna peste apele Egiptenilor, peste rîurile lor, peste pîraiele lor, peste iazurile lor, ºi peste toate bãlþile lor. Ele se vor preface în sînge; ºi va fi sînge în toatã þara Egiptului, atît în vasele de lemn cît ºi în vasele de piatrã."
Exod 8.5-16;Exod 9.22;Exod 10.12-21;Exod 14.21-26;
20 Moise ºi Aaron au fãcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul, ºi a lovit apele rîului, subt ochii lui Faraon ºi subt ochii slujitorilor lui; ºi toate apele rîului s-au prefãcut în sînge.
Exod 17.5;Ps 78.44;Ps 105.29;
21 Peºtii din rîu au pierit, rîul s-a împuþit, aºa cã Egiptenii nu mai puteau sã bea apa rîului, ºi a fost sînge în toatã þara Egiptului.
Exod 7.18;
22 Dar vrãjitorii Egiptului au fãcut ºi ei la fel prin vrãjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit, ºi n-a ascultat de Moise ºi de Aaron, dupã cum spusese Domnul.
Exod 7.11;Exod 7.3;
23 Faraon s-a întors dela rîu, ºi s-a dus acasã; dar nu ºi-a pus la inimã aceste lucruri.
24 Toþi Egiptenii au sãpat în împrejurimile rîului, ca sã gãseascã apã de bãut; cãci nu puteau sã bea din apa rîului.
25 Au trecut ºapte zile, dupã ce a lovit Domnul rîul.

Cap. 8

1 Domnul a zis lui Moise: Du-te la Faraon, ºi spune-i: Aºa vorbeºte Domnul: Lasã pe poporul Meu sã plece, ca sã-Mi slujeascã.
Exod 3.12-18;
2 Dacã nu vrei sã-l laºi sã plece, am sã aduc broaºte pe toatã întinderea þãrii tale.
Exod 7.14;Exod 9.2;Apoc 16.13;
3 Rîul va miºuna de broaºte; ele se vor sui, ºi vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit ºi în patul tãu, în casa slujitorilor tãi ºi în casele poporului tãu, în cuptoarele ºi în postãvile de frãmîntat pînea.
Ps 105.30;
4 Ba încã broaºtele se vor sui ºi pe tine, pe poporul tãu, ºi pe toþi slujitorii tãi."
5 Domnul a zis lui Moise: Spune lui Aaron: Întinde-þi mîna cu toiagul peste rîuri, peste pîraie ºi peste iazuri, ºi scoate broaºte din ele peste þara Egiptului!"
Exod 7.19;
6 Aaron ºi-a întins mîna peste apele Egiptului; ºi au ieºit broaºtele ºi au acoperit þara Egiptului.
Ps 78.45;Ps 105.30;
7 Dar ºi vrãjitorii au fãcut la fel prin vrãjitoriile lor: au scos ºi ei broaºte peste toatã þara Egiptului.
Exod 7.11;
8 Faraon a chemat pe Moise, ºi pe Aaron, ºi a zis: Rugaþi-vã Domnului, sã depãrteze broaºtele dela mine ºi dela poporul meu; ºi am sã las pe popor sã plece sã aducã jertfe Domnului."
Exod 9.28;Exod 10.17;Num 21.7;1Imp 13.6;Fapt 8.24;
9 Moise a zis lui Faraon: Hotãrãºte-mi, cînd sã mã rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tãi ºi pentru poporul tãu, ca sã îndepãrteze broaºtele dela tine ºi din casele tale? Nu vor mai rãmînea decît în rîu."
10 El a rãspuns: Mîne". ªi Moise a zis: Aºa va fi, ca sã ºtii cã nimeni nu este ca Domnul, Dumnezeul nostru.
Exod 9.14;Deut 33.26;2Sam 7.22;1Cron 17.20;Ps 86.8;Isa 46.9;Ier 10.6-7;
11 Broaºtele se vor depãrta dela tine ºi din casele tale, dela slujitorii tãi ºi dela poporul tãu; nu vor mai rãmînea decît în rîu."
12 Moise ºi Aaron au ieºit de la Faraon. ªi Moise a strigat cãtre Domnul cu privire la broaºtele cu cari lovise pe Faraon.
Exod 8.30;Exod 9.33;Exod 10.18;Exod 32-11;Iac 5.16-18;
13 Domnul a fãcut cum cerea Moise; ºi broaºtele au pierit în case, în curþi ºi în ogoare.
14 Le-au strîns grãmezi, ºi þara s-a împuþit.
15 Faraon, vãzînd cã are rãgaz sã rãsufle în voie, ºi-a împietrit inima, ºi n-a ascultat de Moise ºi de Aaron, dupã cum spuse Domnul.
Ecl 8.11;Exod 7.14;
16 Domnul a zis lui Moise: Spune lui Aaron: Intinde(c)þi toiagul, ºi loveºte þãrîna pãmîntului, ºi se va preface în pãduchi (Sau: þînþari.), în toatã þara Egiptului."
17 Aºa au fãcut. Aaron ºi-a întins mîna cu toiagul, ºi a lovit þãrîna pãmîntului; ºi s-a prefãcut în pãduchi pe toþi oamenii ºi pe toate dobitoacele. Toatã þãrîna pãmîntului s-a prefãcut în pãduchi, în toatã þara Egiptului.
Ps 105.31;
18 Vrãjitorii au cãutat sã facã ºi ei pãduchi prin vrãjitoriile lor; dar n-au putut. Pãduchii erau pe oameni ºi pe dobitoace.
Exod 7.11;Luc 10.18;2Tim 3.8-9;
19 ªi vrãjitorii au zis lui Faraon: Aici este degetul lui Dumnezeu!" Dar inima lui Faraon s-a împietrit, ºi n-a ascultat de Moise ºi de Aaron, dupã cum spusese Domnul.
1Sam 6.3-9;Ps 8.3;Mat 12.28;Luc 11.20;Exod 8.15;
20 Domnul a zis lui Moise: Scoalã-te dis de dimineaþã, ºi du-te înaintea lui Faraon, cînd are sã iasã sã se ducã la apã. Sã-i spui: Aºa vorbeºte Domnul: Lasã pe poporul Meu sã plece, ca sã-Mi slujeascã.
Exod 7.15;Exod 8.1;
21 Dacã nu vei lãsa pe poporul Meu sã plece, am sã trimet muºte cîneºti împotriva ta, împotriva slijitorilor tãi, împotriva poporului tãu ºi împotriva caselor tale; casele Egiptenilor vor fi pline de muºte, ºi pãmîntul va fi acoperit de ele.
22 Dar, în ziua aceea voi deosebi þinutul Gosen, unde locueºte poporul Meu, ºi acolo nu vor fi muºte, pentruca sã cunoºti cã Eu, Domnul, sînt în mijlocul þinutului acestuia.
Exod 9.4-26;Exod 10.23;Exod 11.6-7;Exod 12.13;
23 Voi face o deosebire între poporul Meu ºi poporul tãu. Semnul acesta va fi mîne."
24 Domnul a fãcut aºa. A venit un roi de muºte cîneºti în casa lui Faraon ºi a slujitorilor lui, ºi toatã þara Egiptului a fost pustiitã de muºte cîneºti.
Ps 78.45;Ps 105.31;
25 Faraon a chemat pe Moise ºi pe Aaron, ºi le-a zis: Duceþi-vã de aduceþi jertfe Dumnezeului vostru aici în þarã."
26 Moise a rãspuns: Nu este deloc potrivit sã facem aºa; cãci am aduce Domnului, Dumnezeului nostru, jertfe, care sînt o urîciune pentru Egipteni. ªi dacã am aduce, subt ochii lor, jertfe cari sînt o urîciune pentru Egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre?
Gen 43.32;Gen 46.34;Deut 7.25-26;Deut 12.31;
27 Vom face mai bine un drum de trei zile în pustie, ºi acolo vom aduce jertfe Domnului, Dumnezeului nostru, dupã cum ne va spune."
Exod 3.18;Exod 3.12;
28 Faraon a zis: Vã voi lãsa sã plecaþi, ca sã aduceþi jertfe Domnului, Dumnezeului vostru, în pustie; numai, sã nu vã depãrtaþi prea mult, dacã plecaþi. Rugaþi-vã pentru mine."
Exod 8.8;Exod 9.28;1Imp 13.6;
29 Moise a rãspuns: Am sã ies dela tine, ºi am sã mã rog Domnului. Mîne, muºtele se vor depãrta dela Faraon, dela slujitorii lui, ºi dela poporul lui. Dar, sã nu ne mai înºele Faraon, ne vrînd sã lase pe popor sã plece, ca sã aducã jertfe Domnului."
Exod 8.15;
30 Moise a ieºit dela Faraon, ºi s-a rugat Domnului.
Exod 8.12;
31 Domnul a fãcut cum cerea Moise; ºi muºtele s-au depãrtat dela Faraon, dela slujitorii lui, ºi dela poporul lui. N-a mai rãmas una.
32 Dar Faraon, ºi de data aceasta, ºi-a împietrit inima, ºi n-a lãsat pe popor sã plece.
Exod 8.15;Exod 4.21;

Cap. 9

1 Domnul a zis lui Moise: Du-te la Faraon, ºi spune-i: Aºa vorbeºte Domnul, Dumnezeul Evreilor: Lasã pe poporul Meu sã plece, ca sã-Mi slujeascã.
Exod 8.1;
2 Dacã nu vrei sã-l laºi sã plece, ºi dacã-l mai opreºti,
Exod 8.2;
3 iatã, mîna Domnului va fi peste turmele tale de pe cîmp; peste cai, peste mãgari, peste cãmile, peste boi ºi peste oi; ºi anume va fi o ciumã foarte mare.
Exod 7.4;
4 Dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel ºi turmele Egiptenilor, aºa cã nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel."
Exod 8.22;
5 Domnul a hotãrît vremea, ºi a zis: Mîne, va face Domnul lucrul acesta în þarã."
6 ªi Domnul a fãcut aºa, chiar de a doua zi. Toate turmele Egiptenilor au perit, dar n-a perit nici o vitã din turmele copiilor lui Israel.
Ps 78.50;
7 Faraon a trimes sã vadã ce se întîmplase: ºi iatã cã nici o vitã din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s-a împietrit, ºi n-a lãsat pe popor sã plece.
Exod 7.14;Exod 8.32;
8 Domnul a zis lui Moise ºi lui Aaron: Umpleþi-vã mînile cu cenuºã din cuptor, ºi Moise s-o arunce spre cer, subt ochii lui Faraon.
9 Ea se va preface într-o þãrînã, care va acoperi toatã þara Egiptului; ºi va da naºtere, în toatã þara Egiptului, pe oameni ºi pe dobitoace, la niºte bube pricinuite de niºte beºici ferbinþi."
Apoc 16.2;
10 Ei au luat cenuºã din cuptor, ºi s-au înfãþiºat înaintea lui Faraon; Moise a aruncat-o spre cer, ºi ea a dat naºtere, pe oameni ºi pe dobitoace, la niºte bube pricinuite de niºte beºici ferbinþi.
Deut 28.27;
11 Vrãjitorii nu s-au putut arãta înaintea lui Moise, din pricina bubelor; cãci bubele erau pe vrãjitori, ca ºi pe toþi Egiptenii."
Exod 8.18-19;Exod 2;Tim 3.9;
12 Domnul a împietrit inima lui Faraon, ºi Faraon n-a ascultat de Moise ºi de Aaron, dupã cum spusese Domnul lui Moise.
Exod 4.21;
13 Domnul a zis lui Moise: Scoalã-te dis de dimineaþã, du-te înaintea lui Faraon, ºi spune-i: Aºa vorbeºte Domnul, Dumnezeul Evreilor: Lasã pe poporul Meu sã plece, ca sã-Mi slujeascã.
Exod 8.20;
14 Fiindcã, de data aceasta, am sã trimet toate urgiile Mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tãi ºi împotriva poporului tãu, ca sã ºtii cã nimeni nu este ca Mine pe tot pãmîntul.
Exod 8.10;
15 Dacã Mi-aº fi întins mîna, ºi te-aº fi lovit cu ciumã, pe tine ºi pe poporul tãu, ai fi pierit de pe pãmînt.
Exod 3.20;
16 Dar te-am lãsat sã rãmîi în picioare, ca sã vezi puterea Mea, ºi Numele Meu sã fie vestit în tot pãmîntul.
Rom 9.17;Exod 14.17;Prov 16.4;1Petr 2.9;
17 Dacã te mai ridici împotriva poporului Meu, ºi dacã nu-l laºi sã plece,
18 iatã, mîne, la ceasul acesta, voi face sã batã o piatrã aºa de mare, cum n-a mai fost în Egipt, din ziua întemeierii lui ºi pînã azi.
19 Pune-þi dar la adãpost turmele ºi tot ce ai pe cîmp. Piatra are sã batã pe toþi oamenii ºi toate vitele de pe cîmp, cari nu vor fi intrat în case; ºi vor peri."
20 Aceia dintre slujitorii lui Faraon, cari s-au temut de Cuvîntul Domnului, ºi-au adunat în case robii ºi turmele.
21 Dar cei ce nu ºi-au pus la inimã Cuvîntul Domnului, ºi-au lãsat robii ºi turmele pe cîmp.
22 Domnul a zis lui Moise: Întinde-þi mîna spre cer; ºi are sã batã piatra în toatã þara Egiptului pe oameni, pe vite, ºi pe toatã iarba de pe cîmp în þara Egiptului!"
Apoc 16.21;
23 Moise ºi-a întins toiagul spre cer; ºi Domnul a trimes tunete ºi piatrã, de cãdea foc pe pãmînt.Domnul a fãcut sã batã piatra peste þara Egiptului.
Ios 10.11;Ps 18.13;Ps 78.47;Ps 105.32;Ps 148.8;Isa 30.30;Ezec 38.22;Apoc 8.7;
24 A bãtut piatra, ºi focul se amesteca cu piatra; piatra era aºa de mare încît nu mai bãtuse piatrã ca aceea în toatã þara Egiptului de cînd este el locuit de oameni.
25 Piatra a nimicit, în toatã þara Egiptului, tot ce era pe cîmp, dela oameni pînã la dobitoace; piatra a nimicit ºi toatã iarba de pe cîmp, ºi a frînt toþi copacii de pe cîmp.
Ps 105.33;
26 Numai în þinutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bãtut piatra,
Exod 8.22;Exod 9.4-10.23;Exod ;Exod 11.7;Exod ;Exod 12.13;Isa 32.18-19;
27 Faraon a trimes sã cheme pe Moise ºi pe Aaron, ºi le-a zis: De data aceasta, am pãcãtuit; Domnul are dreptate, iar eu ºi poporul meu sîntem vinovaþi.
Exod 10.16.2Cron;Ps 129.4;Ps 145.17;Plîn 1.18;Dan 9.14;
28 Rugaþi-vã Domnului, ca sã nu mai fie tunete ºi piatrã; ºi vã voi lãsa sã plecaþi, ºi nu veþi mai fi opriþi."
Exod 8.8-28;Exod 10.17;Fapt 8.24;
29 Moise i-a zis: Cînd voi eºi din cetate, voi ridica mînile spre Domnul, tunetele vor înceta ºi nu va mai bate piatra, ca sã ºtii cã al Domnului este pãmîntul!
1Imp 8.22-38;Ps 143.6;Isa 1.15.Ps;1Cor 10.26-28;
30 Dar ºtiu cã tu ºi slujitorii tãi tot nu vã veþi teme de Domnul Dumnezeu."
Isa 26.10;
31 Inul ºi orzul se prãpãdiserã, pentrucã orzul tocmai dãduse în spic, iar inul era în floare;
Rut 1.22;Rut 2.23;
32 grîul ºi ovãzul nu se stricaserã, pentru cã erau tîrzii.
33 Moise a plecat dela Faraon, ºi a eºit afarã din cetate; ºi-a ridicat mînile spre Domnul, tunetele ºi piatra au încetat, ºi n-a mai cãzut ploaia pe pãmînt.
Exod 9.29;Exod 8.12;
34 Faraon, vãzînd cã ploaia, piatra ºi tunetele încetaserã, n-a contenit sã pãcãtuiascã ºi ºi-a împietrit inima, el ºi slujitorii lui.
35 Lui Faraon i s-a împietrit inima ºi n-a lãsat pe copiii lui Israel sã plece, dupã cum spusese Domnul prin Moise.
Exod 4.21;

Cap. 10

1 Domnul a zis lui Moise: Du-te la Faraon, cãci i-am împietrit inima lui ºi a slujitorilor lui, ca sã fac semnele Mele în mijlocul lor,
Exod 4.21;Exod 7.14;Exod 7.4;
2 ºi ca sã istoriseºti fiului tãu ºi fiului fiului tãu cum M-am purtat cu Egiptenii, ºi ce semne am fãcut în mijlocul lor. ªi veþi cunoaºte cã Eu sînt Domnul."
Deut 4.9;Ps 44.1;Ps 71.18;Ps 78.5;Ioel 1.3;
3 Moise ºi Aaron s-au dus la Faraon, ºi i-au zis: Aºa vorbeºte Domnul, Dumnezeul Evreilor: Pînã cînd ai de gînd sã nu vrei sã te smereºti înaintea Mea? Lasã pe poporul Meu sã plece, ca sã-Mi slujeascã.
1Imp 21.29;2Cron 7.14;2Cron 34.27;Iov 42.6;Ier 13.18;Iac 4.10;1Pet 5.6;
4 Dacã nu vrei sã laºi pe poporul Meu sã plece, iatã, voi trimete mîne niºte lãcuste pe toatã întinderea þãrii tale.
Prov 30.27;Apoc 9.3;
5 Ele vor acoperi faþa pãmîntului, de nu se va mai putea vedea pãmîntul; vor mînca ce a mai rãmas nevãtãmat, vor mînca ce v-a lãsat piatra, vor mînca toþi copacii, cari cresc pe cîmpiile voastre,
Exod 9.32;Ioel 1.4;Ioel 2.25;
6 îþi vor umplea casele tale, casele tuturor slujitorilor tãi ºi casele tuturor Egiptenilor. Pãrinþii tãi ºi pãrinþii pãrinþilor tãi n-au vãzut aºa ceva de cînd sînt ei pe pãmînt pînã în ziua de azi." Moise a plecat ºi a ieºit dela Faraon.
Exod 8.3-21;
7 Slujitorii lui Faraon i-au zis: Pînã cînd are sã fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasã pe oamenii aceºtia sã plece, ºi sã slujeascã Domnului, Dumnezeului lor. Tot nu vezi cã piere Egiptul?"
Exod 23.33;Ios 23.13;1Sam 18.21;Ecl 7.26;1Cor 7.15;
8 Au întors la Faraon pe Moise ºi Aaron. Duceþi-vã," le-a zis el, ºi slujiþi Domnului, Dumnezeului vostru. Cari ºi cine sînt ceice vor merge?"
9 Moise a rãspuns: Vom merge cu copiii ºi cu bãtrînii noºtri, cu fiii ºi fiicele noastre, cu oile ºi boii noºtri; cãci avem sã þinem o sãrbãtoare în cinstea Domnului."
Exod 5.1;
10 Faraon le-a zis: Aºa sã fie Domnul cu voi, cum vã voi lãsa eu sã plecaþi, pe voi ºi pe copiii voºtri! Luaþi seama, cãci este rãu ce aveþi de gînd sã faceþi!
11 Nu, nu; ci duceþi-vã, voi bãrbaþii, ºi slujiþi Domnului, cãci aºa aþi cerut." ªi i-au izgonit dinaintea lui Faraon.
12 Domnul a zis lui Moise: Întinde-þi mîna peste þara Egiptului, ca sã vinã lãcustele peste þara Egiptului, ºi sã mãnînce toatã iarba pãmîntului, tot ce a lãsat piatra."
Exod 7.19;Exod 10.4.5;
13 Moise ºi-a întins toiagul peste þara Egiptului; ºi Domnul a fãcut sã sufle un vînt dinspre rãsãrit peste þarã toatã ziua ºi toatã noaptea aceea. Dimineaþa, vîntul dinspre rãsãrit adusese lãcustele.
14 Lãcustele au venit peste þara Egiptului, ºi s-au aºezat pe toatã întinderea Egiptului; erau în numãr atît de mare cum nu mai fusese ºi nu va mai fi un astfel de roi de lãcuste.
Ps 78.46;Ps 105.34;Ioel 2.2;
15 Au acoperit toatã faþa pãmîntului, de nu se mai vedea pãmîntul; au mîncat toatã iarba depe pãmînt ºi tot rodul pomilor, tot ce lãsase piatra; ºi n-a rãmas nimic verde în copaci, nici în iarba de pe cîmp, în toatã þara Egiptului.
Exod 10.5;Ps 105.35;
16 Faraon a chemat îndatã pe Moise ºi pe Aaron, ºi a zis: Am pãcãtuit împotriva Domnului, Dumnezeului vostru, ºi împotriva voastrã.
Exod 9.27;
17 Dar iartã-mi pãcatul numai de data aceasta; ºi rugaþi pe Domnul, Dumnezeul vostru, sã depãrteze dela mine ºi urgia aceasta de moarte!"
Exod 9.28;1Imp 13.6;
18 Moise a ieºit dela Faraon, ºi s-a rugat Domnului.
Exod 8.30;
19 Domnul a fãcut sã sufle un vînt foarte puternic dinspre apus, care a luat lãcustele, ºi le-a aruncat în marea Roºie; n-a rãmas o lãcustã pe toatã întinderea Egiptului.
Ioel 2.20;
20 Domnul a împietrit inima lui Faraon, ºi Faraon n-a lãsat pe copiii lui Israel sã plece.
Exod 4.21;Exod 11.10;
21 Domnul a zis lui Moise: Întinde-þi mîna spre cer, ºi va fi întunerec peste þara Egiptului, aºa de întunerec de sã se poatã pipãi."
Exod 9.22;
22 Moise ºi-a întins mîna spre cer; ºi a fost întunerec besnã în toatã þara Egiptului, timp de trei zile.
Ps 105.28;
23 Nici nu se vedeau unii pe alþii, ºi nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar, în locurile unde locuiau toþi copiii lui Israel, era luminã.
Exod 8.22;
24 Faraon a chemat pe Moise, ºi a zis: Duceþi-vã, ºi slujiþi Domnului! Sã nu rãmînã în þarã decît oile ºi boii voºtri; copiii voºtri vor putea merge ºi ei împreunã cu voi."
Exod 10.8;Exod 10.10;
25 Moise a rãspuns: Chiar sã ne dai tu însuþi jertfele ºi arderile de tot, pe cari le vom aduce Domnului, Dumnezeului nostru,
26 ºi turmele noastre tot trebuie sã meargã cu noi, ºi sã nu rãmînã o unghie din ele; cãci din ele vom lua ca sã slujim Domnului, Dumnezeului nostru; iar pînã vom ajunge acolo, nu ºtim ce vom alege ca sã aducem Domnului."
27 Domnul a împietrit inima lui Faraon, ºi Faraon n-a vrut sã-i lase sã plece.
Exod 10.20;Exod 4.21;Exod 14.4-8;
28 Faraon a zis lui Moise: Ieºi dela mine! Sã nu cumva sã te mai arãþi înaintea mea, cãci în ziua în care te vei arãta înaintea mea, vei muri."
29  Da!" a rãspuns Moise, nu mã voi mai arãta înaintea ta."
Evr 11.27;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu