Biblia - Vechiul Testament - Deuteronom - Cap - 11 - 20

Biblia - Vechiul Testament - Deuteronom - Cap - 11 - 20
Cap. 11
1 Sã iubeºti dar pe Domnul, Dumnezeul tãu, ºi sã pãzeºti totdeauna învãþãturile Lui, legile Lui, rînduielile Lui ºi poruncile Lui.
Deuteronom 10.12;Deuteronom 30.16-20;Zah 3.7;
2 Recunoaºteþi astãzi - ce n-au putut recunoaºte ºi vedea copiii voºtri - pedepsele Domnului, Dumnezeului vostru, mãrimea Lui, mîna Lui cea tare ºi braþul Lui cel întins,
Deuteronom 8.5;Deuteronom 5.24;Deuteronom 7.19;

3 semnele Lui ºi faptele pe cari le-a sãvîrºit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împãratul Egiptului, ºi împotriva întregei lui þãri.
Ps 78.12;Ps 135.9;
4 Recunoaºteþi ce a fãcut El oºtirii Egiptului, cailor lui ºi carãlor lui, cum a fãcut sã vinã peste ei apele mãrii Roºii,
Exod 14.27-28;Exod 15.9-10;Ps 106.11;
5 cînd vã urmãreau, ºi i-a nimicit pentru totdeauna;
6 ce v-a fãcut în pustie, pînã la venirea voastrã în locul acesta; ce a fãcut lui Datan ºi lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pãmîntul ºi-a deschis gura ºi i-a înghiþit, cu casele ºi corturile lor, ºi cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel.
Num 16.1-31;Num 27.3;Ps 106.17;
7 Cãci aþi vãzut cu ochii voºtri toate lucrurile mari pe cari le-a fãcut Domnul.
Deuteronom 5.3;Deuteronom 7.19;
8 Astfel, sã pãziþi toate poruncile pe cari vi le dau eu astãzi, ca sã puteþi pune mîna pe þara în care veþi trece ca s-o luaþi în stãpînire,
Ios 1.6-7;
9 ºi sã aveþi zile multe în þara pe care Domnul a jurat pãrinþilor voºtri cã le-o va da, lor ºi seminþei lor, þarã în care curge lapte ºi miere.
Deuteronom 4.40;Deuteronom 5.16;Prov 10.27;Deuteronom 9.5;Exod 3.8;
10 Cãci þara în stãpînirea cãreia vei intra, nu este ca þara Egiptului, din care aþi ieºit, unde îþi aruncai sãmînþa în ogoare ºi le udai cu piciorul ca pe o grãdinã de zarzavat.
Zah 14.18;
11 Þara pe care o veþi stãpîni este o þarã cu munþi ºi vãi, care se adapã din ploaia cerului;
Deuteronom 8.7;
12 este o þarã de care îngrijeºte Domnul, Dumnezeul tãu, ºi asupra cãreia Domnul, Dumnezeul tãu, are neîncetat ochii, dela începutul pînã la sfîrºitul anului.
1Imp 9.3;
13 Dacã veþi asculta de poruncile mele pe cari vi le dau astãzi, dacã veþi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, ºi dacã-I veþi sluji din toatã inima voastrã ºi din tot sufletul vostru,
Deuteronom 11.22;Deuteronom 6.17;Deuteronom 10.12;
14 El va da þãrii voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie ºi ploaie tîrzie, ºi-þi vei strînge grîul, mustul ºi untdelemnul;
Lev 26.4;Deuteronom 28.12;Ioel 2.23;Iac 5.7;
15 de asemenea va da iarbã în cîmpiile tale pentru vite, ºi vei mînca ºi te vei sãtura.
Ps 104.14;Deuteronom 6.11;Ioel 2.19;
16 Vedeþi sã nu vi se amãgeascã inima, ºi sã vã abateþi, ca sã slujiþi altor dumnezei ºi sã vã închinaþi înaintea lor.
Deuteronom 29.18;Iov 31.27;Deuteronom 8.19;Deuteronom 30.17;
17 Cãci atunci Domnul S-ar aprinde de mînie împotriva voastrã; ar închide cerurile, ºi n-ar mai fi ploaie; pãmîntul nu ºi-ar mai da roadele, ºi aþi pieri curînd din þara aceea bunã pe care v-o dã Domnul.
Deuteronom 6.15;1Imp 8.35;2Cron 6.26;2Cron 7.13;Deuteronom 4.26;Deuteronom 8.19-20;Deuteronom 30.18;Ios 23.13-16;
18 Puneþi-vã dar în inimã ºi în suflet aceste cuvinte pe cari vi le spun. Sã le legaþi ca un semn de aducere aminte pe mînile voastre, ºi sã fie ca niºte fruntarii între ochii voºtri.
Deuteronom 6.6;Deuteronom 32.46;Deuteronom 6.8;
19 Sã învãþaþi pe copiii voºtri în ele, ºi sã le vorbeºti despre ele cînd vei fi acasã, cînd vei merge în cãlãtorie, cînd te vei culca ºi cînd te vei scula.
Deuteronom 4.9-10;Deuteronom 6.7;
20 Sã le scrii pe uºiorii casei tale ºi pe porþile tale.
Deuteronom 6.9;
21 ªi atunci zilele voastre ºi zilele copiilor voºtri, în þara pe care Domnul a jurat pãrinþilor voºtri cã le-o va da, vor fi tot atît de multe cît vor fi zilele cerurilor deasupra pãmîntului.
Deuteronom 4.40;Deuteronom 6.2;Prov 3.2;Prov 4.10;Prov 9.11;Ps 72.5;Ps 89.29;
22 Cãci dacã veþi pãzi toate aceste porunci pe cari vi le dau, ºi dacã le veþi împlini, dacã veþi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, veþi umbla în toate cãile Lui ºi vã veþi alipi de El,
Deuteronom 11.13;Deuteronom 6.17;Deuteronom 10.20;Deuteronom 30.20;
23 Domnul va izgoni dinaintea voastrã pe toate aceste neamuri, ºi vã veþi face stãpîni pe toate aceste neamuri cari sînt mai mari ºi mai puternice decît voi.
Deuteronom 4.38;Deuteronom 9.5;Deuteronom 9.1;
24 Orice loc pe care-l va cãlca talpa piciorului vostru, va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din pustie pînã la Liban, ºi de la rîul Eufrat pînã la marea de apus.
Ios 1.3;Ios 14.9;Gen 15.18;Exod 23.31;Num 34.3;
25 Nimeni nu va putea sã stea împotriva voastrã. Domnul, Dumnezeul vostru, va rãspîndi, cum v-a spus, frica ºi groaza de tine peste toatã þara în care veþi merge.
Deuteronom 7.24;Deuteronom 2.25;Exod 23;Exod 27;
26 Iatã, pun azi înaintea voastrã binecuvîntarea ºi blestemul:
Deuteronom 30.1-19;
27 binecuvîntarea, dacã veþi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe cari vi le dau în ziua aceasta;
Deuteronom 28.2;
28 blestemul, dacã nu veþi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, ºi dacã vã veþi abate dela calea pe care v-o dau în ziua aceasta, ºi vã veþi duce dupã alþi dumnezei pe cari nu-i cunoaºteþi.
Deuteronom 28.15;
29 ªi cînd Domnul, Dumnezeul tãu, te va aduce în þara pe care o vei lua în stãpînire, sã rosteºti binecuvîntarea pe muntele Garizim, ºi blestemul pe muntele Ebal.
Deuteronom 27.12-13;Ios 8.33;
30 Munþii aceºtia sînt dincolo de Iordan, înapoia drumului care merge spre apus, în þara Cananiþilor cari locuiesc în cîmpie, faþã în faþã cu Ghilgal, lîngã stejarii More.
Gen 12.6;Jud 7.1;
31 Cãci veþi trece Iordanul ºi veþi intra în stãpînirea þãrii pe care v-o dã Domnul, Dumnezeul vostru, ca s-o stãpîniþi, ºi sã locuiþi în ea.
Deuteronom 9.1;Ios 1.11;
32 Sã pãziþi ºi sã împliniþi toate legile ºi poruncile pe cari vi le dau eu astãzi.
Deuteronom 5.32;Deuteronom 12.32;

Cap. 12

1 Iatã legile ºi poruncile pe cari sã le pãziþi ºi sã le împliniþi, cît veþi trãi,în þara pe care v-o dã în stãpînire Domnul, Dumnezeul pãrinþilor voºtri.
Deuteronom 6.1;Deuteronom 4.10;1Imp 8.40;
2 Sã nimiciþi toate locurile în cari slujesc dumnezeilor lor neamurile pe cari le veþi izgoni, fie pe munþi înalþi, fie pe dealuri, ºi subt orice copac verde.
Exod 34.13;Deuteronom 7.5;2Imp 16.4;2Imp 17.10-11;Ier 3.6;
3 Sã le surpaþi altarele, sã le sfãrîmaþi stîlpii idoleºti, sã le ardeþi în foc copacii închinaþi idolilor lor, sã dãrîmaþi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor, ºi sã faceþi sã le piarã numele din locurile acelea.
Num 33.52;Jud 2.2;
4 Voi sã nu faceþi aºa faþã de Domnul, Dumnezeul vostru !
Deuteronom 12.31;
5 Ci sã-L cãutaþi la locaºul Lui, ºi sã mergeþi la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru, din toate seminþiile voastre, ca sã-ªi aºeze acolo Numele Lui.
Deuteronom 1211;Deuteronom 26.2;Ios 9.27;1Imp 8.29;2Cron 7.12;Ps 78.68;
6 Acolo sã vã aduceþi arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintîi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinþe, darurile de bunã voie, ºi întîii-nãscuþi din cirezile ºi turmele voastre.
Lev 17.3-4;Deuteronom 12.17;Deuteronom 14.22-33;Deuteronom 15.19-20;
7 Acolo sã mîncaþi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, ºi sã vã bucuraþi, împreunã cu familiile voastre, de toate bunurile cu cari vã va fi binecuvîntat Domnul, Dumnezeul vostru.
Deuteronom 14.26;Deuteronom 12.12-18;Lev 23.40;Deuteronom 16.11-15;Deuteronom 26.11.27.7;
8 Sã nu faceþi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place,
Jud 17.6;Jud 21.25;
9 fiindcã n-aþi ajuns încã în locul de odihnã ºi în moºtenirea pe care v-o dã Domnul, Dumnezeul vostru.
10 Dar veþi trece Iordanul, ºi veþi locui în þara pe care v-o va da în stãpînire Domnul, Dumnezeul vostru. El vã va da odihnã, dupãce vã va izbãvi de toþi vrãjmaºii voºtri cari vã înconjoarã, ºi veþi locui fãrã fricã.
Deuteronom 11.31;
11 Atunci va fi un loc, pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul vostru, ca sã facã sã locuiascã Numele Lui acolo. Acolo sã aduceþi tot ce vã poruncesc, arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintîi roade, ºi darurile alese pe cari le veþi face Domnului pentru împlinirea juruinþelor voastre.
Deuteronom 12.5-26;Deuteronom 14.23;Deuteronom 15.20;Deuteronom 16.2;Deuteronom 17.8;Deuteronom 18.6;Deuteronom 23.16;Deuteronom 26.2;Deuteronom 31.11;Ios 18.1;1Imp 8.29;Ps 78.68;
12 Acolo sã vã bucuraþi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi, fiii voºtri ºi fiicele voastre, robii ºi roabele voastre, ºi Levitul care va fi în locurile voastre, cãci el n-are nici parte de moºie, nici moºtenire cu voi.
Deuteronom 12.7;Deuteronom 10.9;Deuteronom 14.29;
13 Vezi sã n-aduci arderile tale de tot în toate locurile pe cari le vei vedea;
Lev 17.4;
14 ci sã-þi aduci arderile de tot în locul pe care-l va alege Domnul în una din seminþiile tale, ºi acolo sã faci tot ce-þi poruncesc eu.
Deuteronom 12.11;
15 Totuº, cînd vei dori, vei putea sã junghii vite ºi sã mãnînci carne în toate cetãþile tale, cît îþi va fi dat prin binecuvîntarea Domnului, Dumnezeului tãu; cel ce va fi necurat ºi cel ce va fi curat vor putea sã mãnînce din ea, cum se mãnîncã din cãprioarã ºi din cerb.
Deuteronom 12.21;Deuteronom 12.22;Deuteronom 14.5;Deuteronom 15.22;
16 Numai sîngele sã nu-l mîncaþi, ci sã-l vãrsaþi pe pãmînt ca apa.
Gen 9.4;Lev 7.26;Lev 17.10;Deuteronom 15.23;Deuteronom 12.23-24;
17 Nu vei putea sã mãnînci în cetãþile tale zeciuiala din grîul tãu, din mustul tãu ºi din untdelemnul tãu, nici întîii nãscuþi din cirezile ºi turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruinþe, nici darurile tale de bunã voie, nici cele dintîi roade ale tale.
18 Ci pe acestea sã le mãnînci înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, în locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tãu, tu, fiul tãu ºi fiica ta, robul ºi roaba ta, ºi Levitul care va fi în cetãþile tale; ºi sã te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, de toate bunurile pe cari le vei avea.
Deuteronom 12.11-12;Deuteronom 14.23;
19 Cît vei trãi în þara ta, vezi sã nu cumva sã pãrãseºti pe Levit.
Deuteronom 14.27;
20 Cînd Domnul, Dumnezeul tãu, îþi va lãrgi hotarele, cum þi-a fãgãduit, ºi dorinþa sã mãnînci carne te va face sã zici: Aº vrea sã mãnînc carne!" vei putea sã mãnînci dupã dorinþa ta.
Gen 15.18;Gen 28.14;Exod 34.24;Deuteronom 11.14;Deuteronom 19.8;
21 Dacã locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tãu, ca sã-ªi aºeze acolo Numele, este departe de tine, vei putea sã tai vite din cireadã ºi din turmã, cum þi-am poruncit, ºi vei putea sã mãnînci din ele în cetãþile tale, dupã dorinþa ta.
22 Sã mãnînci din ele cum se mãnîncã din cãprioarã ºi cerb; cel ce va fi necurat ºi cel ce va fi curat vor mînca ºi ei amîndoi.
Deuteronom 12.15;
23 Numai, vezi sã nu cumva sã mãnînci sîngele, cãci sîngele este viaþa (sufletul); ºi sã nu mãnînci sufletul împreunã cu carnea.
Deuteronom 12.16;Gen 9.4;Lev 17.11-14;
24 Sã nu-l mãnînci, ci sã-l verºi pe pãmînt ca apa.
25 Sã nu-l mãnînci, ca sã fii fericit, tu ºi copiii tãi dupã tine, fãcînd ce este plãcut înaintea Domnului.
Deuteronom 4.40;Isa 3.10;Exod 15.26;Deuteronom 13.18;1Imp 11.38;
26 Dar lucrurile pe cari vei voi sã le închini Domnului ºi darurile pe cari le vei aduce pentru împlinirea unei juruinþe, sã te duci sã le aduci în locul pe care-l va alege Domnul.
Num 5.9-10;Num 18.19;1Sam 1.21-24;
27 Sã-þi aduci arderile de tot, carnea ºi sîngele, pe altarul Domnului, Dumnezeului tãu: în celelalte jertfe ale tale, sîngele sã fie vãrsat pe altarul Domnului, Dumnezeului tãu, iar carnea s-o mãnînci.
Lev 1.5-13;Lev 17.11;
28 Pãzeºte ºi ascultã toate aceste lucruri pe cari þi le poruncesc, ca sã fii fericit, tu ºi copiii tãi dupã tine, pe vecie, fãcînd ce este bine ºi ce este plãcut înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.
Deuteronom 12.25;
29 Dupã ce Domnul, Dumnezeul tãu, va nimici toate neamurile pe cari le vei izgoni dinaintea ta, dupãce le vei izgoni ºi te vei aºeza în þara lor,
Exod 23.23;Deuteronom 19.1;Ios 23.4;
30 vezi sã nu te laºi prins în cursã, cãlcînd pe urmele lor, dupãce vor fi nimicite dinaintea ta. Fereºte-te sã nu cercetezi despre dumnezeii lor ºi sã zici: Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? ªi eu vreau sã fac la fel."
Deuteronom 7.16;
31 Tu sã nu faci aºa faþã de Domnul, Dumnezeul tãu; cãci ele slujeau dumnezeilor lor, fãcînd toate urîciunile pe cari le urãºte Domnul, ºi ele chiar îºi ardeau în foc fiii ºi fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor.
Deuteronom 12.4;Lev 18.3-30;2Imp 17.15;Lev 18.21;Lev 20.2;Deuteronom 18.10;Ier 32.35;Ezec 23.37;
32 Voi sã pãziþi ºi sã împliniþi toate lucrurile pe cari vi le poruncesc eu; sã n-adãugaþi nimic la ele, ºi sã nu scoateþi nimic din ele.
Deuteronom 4.2;Deuteronom 13.18;Ios 1.7;Prov 30.6;Apoc 22.18;

Cap. 13

1 Dacã se va ridica în mijlocul tãu un prooroc sau un visãtor de vise care-þi va vesti un semn sau o minune,
Zah 10.2;Mat 24.24;2Tes 2.9;
2 ºi se va împlini semnul sau minunea aceea de care þi-a vorbit el zicînd: Haidem dupã alþi dumnezei", - dumnezei pe cari tu nu-i cunoºti, - ºi sã le slujim"!
Deuteronom 18.22;Ier 28.9;Mat 7.22;
3 sã n-asculþi cuvintele acelui prooroc sau visãtor de vise, cãci Domnul, Dumnezeul vostru, vã pune la încercare ca sã ºtie dacã iubiþi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toatã inima voastrã ºi din tot sufletul vostru.
Deuteronom 8.2;Mat 24.24;1Cor 11.19;2Tes 2.11;Apoc 13.14;
4 Voi sã mergeþi dupã Domnul, Dumnezeul vostru, ºi de El sã vã temeþi; poruncile Lui sã le pãziþi; de glasul Lui sã ascultaþi; Lui sã-I slujiþi, ºi de El sã vã alipiþi.
2Imp 23.3;2Cron 24.31;Deuteronom 10.20;Deuteronom 30.20;
5 Proorocul sau visãtorul acela de vise sã fie pedepsit cu moartea, cãci a vorbit de rãsvrãtire împotriva Domnului, Dumnezeului vostru, care v-a scos din þara Egiptului ºi v-a izbãvit din casa robiei, ºi a voit sã te abatã dela calea în care þi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tãu, sã umbli. Sã scoþi astfel rãul din mijlocul tãu.
Deuteronom 18.20;Ier 14.15;Zah 13.3;Deuteronom 17.7;Deuteronom 22.21-24;1Cor 5.13;
6 Dacã fratele tãu, fiul mamei tale, sau fiul tãu, sau fiica ta, sau nevasta care se odihneºte la sînul tãu, sau prietenul tãu pe care-l iubeºti ca pe tine însuþi, te aþîþã în tainã, zicînd: Haidem, ºi sã slujim altor dumnezei!" - dumnezei pe cari nici tu, nici pãrinþii tãi nu i-aþi cunoscut,
Deuteronom 17.2;Gen 16.5;Deuteronom 28.54;Prov 5.20;Mic 7.5;1Sam 18.1-3;1Sam 20.17;
7 dintre dumnezeii popoarelor cari vã înconjoarã, lîngã tine sau departe de tine, dela o margine a pãmîntului pãnã la cealaltã -
8 sã nu te învoieºti ºi sã nu-l asculþi; sã n-arunci spre el o privire de milã, sã nu-l cruþi, ºi sã nu-l ascunzi.
Prov 1.10;
9 Ci sã-l omori; întãi mîna ta sã se ridice asupra lui ca sã-l omoare, ºi apoi mîna întregului popor;
Deuteronom 17.5;Deuteronom 17.7;Fapt 7.58;
10 sã-l ucizi cu pietre, ºi sã moarã, pentrucã a cãutat sã te abatã dela Domnul, Dumnezeul tãu, care te-a scos din þara Egiptului, din casa robiei.
11 Sã se facã aºa, pentruca tot Israelul sã audã ºi sã se teamã, ºi sã nu se mai sãvîrºeascã o faptã aºa de nelegiuitã în mijlocul tãu.
Deuteronom 17.13;Deuteronom 19.20;
12 Dacã vei auzi spunîndu-se despre una din cetãþile pe cari þi le-a dat ca locuinþã Domnul, Dumnezeul tãu:
Ios 22.11;Jud 20.1-2;
13  Niºte oameni rãi au ieºit din mijlocul tãu, ºi au amãgit pe locuitorii din cetatea lor zicînd: Haidem ºi sã slujim altor dumnezei!" - dumnezei pe cari tu nu-i cunoºti -
1Ioan 2.19;Iuda 19;2Imp 17.21;Deuteronom 13.2.6;
14 sã faci cercetãri, sã cauþi ºi sã întrebi cu deamãnuntul. Dacã este adevãrat, dacã lucrul este întemeiat, dacã urîciunea aceasta a fost fãcutã în mijlocul tãu,
15 atunci sã treci prin ascuþiºul sãbiei pe locuitorii din cetatea aceea, s-o nimiceºti cu desãvîrºire împreunã cu tot ce va fi în ea, ºi sã-i treci chiar ºi vitele prin ascuþiºul sãbiei.
Exod 22.20;Ios 6.17-21;
16 Sã strîngi toatã prada în mijlocul pieþei, ºi sã arzi de tot cu foc cetatea ºi toatã prada ei, înaintea Domnului, Dumnezeului tãu: sã rãmînã pentru totdeauna un morman de dãrîmãturi, ºi nici o datã sã nu fie ziditã din nou.
Ios 6.24;Ios 8.28;Isa 17.1;Isa 25.2;Ier 49.2;
17 Nimic din ce va fi blestemat ca sã fie nimicit cu desãvîrºire, sã nu se lipeascã de mîna te, pentru ca Domnul sã Se întoarcã din iuþimea mîniei Lui, sã Se îndure de tine, sã te ierte, ºi sã te înmulþeascã, dupã cum a jurat lucrul acesta pãrinþilor tãi,
Deuteronom 7.26;Ios 6.18;Ios 6.26;Gen 22.17;Gen 26.4-24;Gen 28.14;
18 dacã vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tãu, pãzind toate poruncile Lui pe cari þi le dau astãzi, ºi fãcînd ce este plãcut înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.
Deuteronom 12.25-32;

Cap. 14

1 Voi sînteþi copiii Domnului, Dumnezeului vostru. Sã nu vã faceþi crestãturi ºi sã nu vã radeþi între ochi pentru un mort.
Rom 8.16;Rom 9.8-26;Gal 3.26;Lev 19.28;Lev 21.5;Ier 16.6;Ier 41.5;Ier 47.5;1Tes 4.13;
2 Cãci tu eºti un popor sfînt pentru Domnul, Dumnezeul tãu, ºi Domnul Dumnezeul tãu te-a ales, ca sã fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faþa pãmîntului.
Lev 20.26;Deuteronom 7.6;Deuteronom 26.18-19;
3 Sã nu mãnînci niciun lucru urîcios.
Ezec 4.14;Fapt 10.13-14;
4 Iatã dobitoacele pe cari sã le mîncaþi: boul, oaia ºi capra;
Lev 11.2;
5 cerbul, cãprioara ºi bivolul; zimbrul, capra neagrã, capra sãlbaticã ºi girafa.
6 Sã mîncaþi din orice dobitoc care are copita despicatã, unghia despãrþitã în douã ºi rumegã.
7 Dar sã nu mîncaþi din cele ce rumegã numai, sau cari au numai copita despicatã ºi unghia despãrþitã în douã. Astfel, sã nu mîncaþi cãmila, iepurele ºi iepurele de casã, cari rumegã, dar n-au copita despicatã: sã le priviþi ca necurate.
8 Sã nu mîncaþi porcul, care are copita despicatã, dar nu rumegã: sã-l priviþi ca necurat. Sã nu mîncaþi din carnea lor, ºi sã nu vã atingeþi de trupurile lor moarte.
Lev 11.26-27;
9 Iatã dobitoacele din cari veþi mînca, din toate cele ce sînt în ape: sã mîncaþi din toate cele ce au înotãtoare ºi solzi.
Lev 11.9;
10 Dar sã nu mîncaþi din niciunul din cele ce n-au înotãtoare ºi solzi: sã le priviþi ca necurate.
11 Sã mîncaþi orice pasãre curatã.
12 Dar iatã pe acelea pe cari nu le puteþi mînca: vulturul, gripsorul ºi vulturul de mare;
Lev 11.13;
13 ºorecarul, ºoimul, gaia ºi tot ce þine de neamul sãu;
14 corbul ºi toate soiurile lui;
15 struþul, bufniþa, pescãrelul, coroiul ºi ce þine de neamul lui;
16 huhurezul, cocostîrcul ºi lebãda;
17 pelicanul, corbul de mare ºi heretele,
18 barza, bãtlanul ºi ce þine de neamul lui, pupãza ºi liliacul.
19 Sã priviþi ca necuratã orice tîrîtoare care sboarã: sã nu mîncaþi din ea.
Lev 11.20;Lev 11.21;
20 Sã mîncaþi orice pasãre curatã.
21 Sã nu mîncaþi din nici o mortãciune; s-o dai strãinului care va fi în cetãþile tale, s-o mãnînce, sau s-o vinzi unui strãin; cãci tu eºti un popor sfînt pentru Domnul, Dumnezeul tãu.Sã nu fierbi iedul în laptele mamei lui.
Lev 17.15;Lev 22.8;Ezec 4.14;Deuteronom 14.2;Exod 23.19;Exod 34.26;
22 Sã iei zeciuiala din tot ce-þi va aduce sãmînþa, din ce-þi va aduce ogorul în fiecare an.
Lev 27.30;Deuteronom 12.6-17;Neem 10.37;
23 ªi sã mãnînci înaintea Domnului Dumnezeului tãu, în locul pe care-l va alege ca sã-ªi aºeze Numele acolo, zeciuiala din grîul tãu, din mustul tãu ºi din untdelemnul tãu, ºi întîii nãscuþi din cireada ºi turma ta, ca sã te înveþi sã te temi totdeauna de Domnul, Dumnezeul tãu.
Deuteronom 12.5-18;Deuteronom 15.19-20;
24 Poate cînd te va binecuvînta Domnul, Dumnezeul tãu, drumul va fi prea lung ca sã-þi poþi duce zeciuiala acolo, din pricina depãrtãrii tale de locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tãu, ca sã-ªi punã acolo Numele Lui.
Deuteronom 12.21;
25 Atunci, sã-þi prefaci zeciuala în argint, sã strîngi argintul acela în mînã, ºi sã te duci la locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tãu.
26 Acolo, sã cumperi cu argintul acela tot ce vei dori: boi, oi, vin ºi bãuturi tari, tot ce-þi va plãcea, sã le mãnînci înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, ºi sã te bucuri tu ºi familia ta.
Deuteronom 12.7-18;Deuteronom 26.11;
27 Sã nu pãrãseºti pe Levitul care va fi în cetãþile tale, cãci n-are nici parte de moºie, nici moºtenire cu tine.
Deuteronom 12.12-19;Num 18.20;Deuteronom 18.1-2;
28 Dupã trei ani, sã scoþi toatã zeciuiala din venitul tãu din anul al treilea, ºi s-o pui în cetãþile tale.
Deuteronom 26.12;Amos 4.4;
29 Atunci sã vinã Levitul, care n-are nici parte, nici moºtenire cu tine, strãinul, orfanul ºi vãduva, cari vor fi în cetãþile tale, ºi sã mãnînce ºi sã se sature, pentrucã Domnul , Dumnezeul tãu, sã te binecuvinteze în toate lucrãrile pe cari le vei face cu mînile tale.
Deuteronom 26.12;Deuteronom 14.27;Deuteronom 12.12;Deuteronom 15.10;Prov 3.9-10;Mal 3.10;

Cap. 15

1 La fiecare ºapte ani, sã dai iertare.
Exod 21.2;Exod 23.10-11;Lev 25.2-4;Deuteronom 31.10;Ier 34.14;
2 ªi iatã cum se va face iertarea. Cînd se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele sãu, sã-i ierte împrumutul, sã nu sileascã pe aproapele sãu ºi pe fratele sãu sã-i plãteascã datoria.
3 Vei putea sã sileºti pe strãin sã-þi plãteascã; dar sã ierþi ce ai la fratele tãu.
Deuteronom 23.20;
4 Totuº, la tine sã nu fie niciun sãrac, cãci Domnul te va binecuvînta în þara pe care þi-o va da de moºtenire Domnul, Dumnezeul tãu;
Deuteronom 28.8;
5 numai sã asculþi de glasul Domnului, Dumnezeului tãu, împlinind cu scumpãtate toate aceste porunci pe cari þi le dau astãzi.
Deuteronom 28.1;
6 Domnul, Dumnezeul tãu, te va binecuvînta, cum þi-a spus, aºa încît vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut dela ele; tu vei stãpîni peste multe neamuri, dar ele nu vor stãpîni peste tine.
Deuteronom 28.12-44;Deuteronom 28.13;Prov 22.7;
7 Dacã va fi la tine vreun sãrac dintre fraþii tãi, în vreuna din cetãþile tale, în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu, sã nu-þi împietreºti inima ºi sã nu-þi închizi mîna înaintea fratelui tãu celui lipsit.
1Ioan 3.17;
8 Ci sã-i deschizi mîna, ºi sã-l împrumuþi cu ce-i trebuie ca sã facã faþã nevoilor lui.
Lev 25.25;Mat 5.42;Luc 6.34-35;
9 Vezi sã nu fii aºa de rãu ca sã zici în inima ta: Ah! se apropie anul al ºaptelea, anul iertãrii!" Vezi sã n-ai un ochi fãrã milã pentru fratele tãu cel lipsit ºi sã nu-i dai. Cãci atunci el ar striga cãtre Domnul împotriva ta, ºi te-ai face vinovat de un pãcat:
Deuteronom 28.54-56;Prov 23.6;Prov 28.22;Mat 20.15;Deuteronom 24.15;Mat 25.41-42;
10 ci sã-i dai ºi sã nu dai cu pãrere de rãu în inimã; cãci pentru aceasta te va binecuvînta Domnul, Dumnezeul tãu, în toate lucrãrile de cari te vei apuca.
2Cor 9.5-7;Deuteronom 14.29;Deuteronom 24.19;Ps 41.1;Prov 22.9;
11 Totdeauna vor fi sãraci în þarã; de aceea îþi dau porunca aceasta: Sã-þi deschizi mîna faþã de fratele tãu, fatã de sãrac ºi faþã de cel lipsit din þara ta."
Mat 26.11;Marc 14.7;Ioan 12.8;
12 Dacã unul din fraþii tãi evrei, bãrbat sau femeie, se vinde þie, sã-þi slujeascã ºase ani; dar în anul al ºaptelea, sã-i dai drumul dela tine ºi sã fie slobod.
Exod 21.2;Lev 25.39;Ier 34.14;
13 ªi cînd îi vei da drumul ca sã se ducã slobod dela tine, sã nu-i dai drumul cu mîna goalã;
14 sã-i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tãu, din ce vei avea, prin binecuvîntarea Domnului, Dumnezeului tãu.
Prov 10.22;
15 Sã-þi aduci aminte cã ºi tu ai fost rob în þara Egiptului, ºi cã Domnul, Dumnezeul tãu, te-a rãscumpãrat: de aceea îþi dau astãzi porunca aceasta.
Deuteronom 5.15;Deuteronom 16.12;
16 Dacã însã robul tãu îþi va zice: Nu vreau sã ies dela tine," - pentrucã te iubeºte, pe tine ºi casa ta, ºi se simte bine la tine, -
Exod 21.5-6;
17 atunci sã iei o sulã ºi sã-i gãureºti urechea de uºã, ºi sã-þi fie rob pentru totdeauna. Tot aºa sã faci ºi cu roaba ta.
18 Sã nu-þi parã rãu cînd îl vei lãsa sã plece slobod dela tine, cãci þi-a slujit ºase ani, ceea ce face de douã ori cît simbria unui om tocmit cu platã; ºi Domnul, Dumnezeul tãu, te va binecuvînta în tot ce vei face.
Isa 16.14;Isa 21.16;
19 Sã închini Domnului, Dumnezeului tãu, pe orice întîi nãscut de parte bãrbãteascã din cireada ºi turma ta. Sã nu munceºti cu întîiul nãscut al vacii tale, sã nu tunzi pe întîiul nãscut al oilor tale.
Exod 13.2;Exod 34.19;Lev 27.26;Num 3.13;
20 Sã-l mãnînci în fiecare an, tu ºi familia ta înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, în locul pe care-l va alege El.
Deuteronom 12.5-17;Deuteronom 14.23;Deuteronom 16.11-14;
21 Dacã are vreun cusur, dacã este ºchiop sau orb, sau are vreo meteahnã trupeascã, sã nu-l aduci ca jertfã Domnului, Dumnezeului tãu.
Lev 22.20;Deuteronom 17.1;
22 Sã-l mãnînci în cetãþile tale: cel ce va fi necurat ºi cel ce va fi curat vor putea sã-l mãnînce amîndoi, cum se mãnîncã acum cãprioara sau cerbul.
Deuteronom 12.15-22;
23 Numai sîngele sã nu i-l mãnînci, ci sã-l verºi pe pãmînt ca apa.
Deuteronom 12.16-23;

Cap. 16

1 Pãzeºte luna spicelor, ºi prãznuieºte sãrbãtoarea Paºtelor în cinstea Domnului, Dumnezeului tãu; cãci în luna spicelor te-a scos Domnul, Dumnezeul tãu, din Egipt, noaptea .
Exod 12.2;Exod 13.4;Exod 34.18;Exod 12.29-42;
2 Sã jertfeºti Paºtele în cinstea Domnului, Dumnezeului tãu, jertfele tale de oi ºi boi, în locul pe care-l va alege Domnul ca sã-ªi aºeze Numele acolo.
Num 28.19;Deuteronom 12.5-26;
3 În timpul sãrbãtorii, sã nu mãnînci pîne dospitã, ci ºapte zile sã mãnînci azimi, pînea întristãrii, cãci ai ieºit în grabã din þara Egiptului: aºa sã faci, ca sã-þi aduci aminte toatã viaþa ta de ziua cînd ai ieºit din þara Egiptului.
Exod 12.15-39;Exod 13.3-7;Exod 34.18;
4 Sã nu se vadã aluat la tine, pe toatã întinderea þãrii tale, timp de ºapte zile; ºi nicio parte din vitele pe cari le vei jertfi în seara celei dintîi zile sã nu fie pãstratã peste noapte pînã dimineaþa.
Exod 13.7;Exod 12.10;Exod 34.25;
5 Nu vei putea sã jertfeºti Paºtele în vreunul din locurile pe cari þi le dã Domnul, Dumnezeul tãu, ca locuinþã;
6 ci în locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tãu, ca sã-ªi aºeze Numele în el, acolo sã jertfeºti Paºtele, seara, la apusul soarelui, pe vremea ieºirii tale din Egipt.
Exod 12.6;
7 Sã fierbi vita tãiatã, ºi s-o mãnînci în locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tãu. ªi dimineaþa, vei putea sã te întorci ºi sã te duci în corturile tale.
Exod 12.8-9;2Cron 35.13;2Imp 23.23;Ioan 2.13-23;Ioan 11.55;
8 ªase zile, sã mãnînci azimi, ºi a ºaptea zi sã fie o adunare de sãrbãtoare în cinstea Domnului, Dumnezeului tãu: sã nu faci nici o lucrare în ea.
Exod 12.16;Exod 13.6;Lev 23.8;
9 Sã numeri ºapte sãptãmîni; de cînd vei începe seceratul grîului, sã începi sã numeri ºapte sãptãmîni.
Exod 23.16;Exod 34.22;Lev 23.15;Num 28.26;Fapt 2.1;
10 Apoi sã prãznuieºti sãrbãtoarea sãptãmînilor, ºi sã aduci daruri de bunã voie, dupã binecuvîntarea pe care þi-o va da Domnul, Dumnezeul tãu.
Deuteronom 16.17;
11 Sã te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, în locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tãu, ca sã locuiascã Numele Lui acolo, tu, fiul tãu ºi fiica ta, robul ºi roaba ta, Levitul care va fi în cetãþile tale, ºi strãinul, orfanul ºi vãduva cari vor fi în mijlocul tãu.
Deuteronom 12.7-18;Deuteronom 16.14;
12 Sã-þi aduci aminte cã ai fost rob în Egipt, ºi sã pãzeºti ºi sã împlineºti legile acestea.
Deuteronom 15.15;
13 Sã prãznuieºti sãrbãtoarea corturilor ºapte zile, dupãce îþi vei strînge roadele din arie ºi din teasc.
Exod 23.16;Lev 23.34;Num 29.12;
14 Sã te bucuri la sãrbãtoarea aceasta, tu, fiul tãu ºi fiica ta, robul ºi roaba ta, ºi Levitul, strãinul, orfanul ºi vãduva cari vor fi în cetãþile tale.
Neem 8.9;
15 Sã prãznuieºti sãrbãtoarea ºapte zile în cinstea Domnului, Dumnezeului tãu, în locul pe care-l va alege Domnul; cãci Domnul, Dumnezeul tãu, te va binecuvînta în toate rodurile tale ºi în tot lucrul mînilor tale, ºi de aceea sã fii vesel.
Lev 23.39-40;
16 De trei ori pe an, toþi bãrbaþii sã se înfãþiºeze înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, în locul pe care-l va alege El: la sãrbãtoarea azimilor, la sãrbãtoarea sãptãmînilor, ºi la sãrbãtoarea corturilor. Sã nu se înfãþiºeze cu mînile goale înaintea Domnului.
Exod 23.14-17;Exod 34.23;Exod 23.15;Exod 34.20;
17 Fiecare sã dea ce va putea, dupã binecuvîntarea pe care i-o va da Domnul, Dumnezeul tãu.
Deuteronom 16.10;
18 Sã pui judecãtori ºi dregãtori în toate cetãþile pe cari þi le dã Domnul, Dumnezeul tãu, dupã seminþiile tale; ºi ei sã judece poporul cu dreptate.
Deuteronom 1.16;1Cron 23.4;1Cron 26.29;2Cron 19.5-8;
19 Sã n-atingi niciun drept, sã nu cauþi la faþa oamenilor, ºi sã nu iei daruri , cãci darurile orbesc ochii înþelepþilor ºi sucesc cuvintele celor drepþi.
Exod 23.2-6;Lev 19.15;Deuteronom 1.17;Prov 24.23;Exod 23.8;Prov 17.23;Ecl 7.7;
20 Sã urmezi cu scumpãtate dreptatea, ca sã trãieºti ºi sã stãpîneºti þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu.
Ezec 18.5-9;
21 Sã nu-þi aºezi niciun idol de lemn lîngã altarul pe care-l vei ridica Domnului, Dumnezeului tãu.
Exod 34.13;1Imp 14.15;1Imp 16.33;2Imp 17.16;2Imp 21.3;2Cron 33.3;
22 Sã nu ridici nici stîlpi idoleºti, cari sînt urîþi de Domnul, Dumnezeul tãu.
Lev 26.1;

Cap. 17

1 Sã n-aduci jertfã Domnului, Dumnezeului tãu, vreun bou, sau vreun miel care sã aibã vreun cusur sau vreo meteahnã trupeascã; cãci ar fi o urîciune înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.
Deuteronom 15.21;Mal 1.8-14;
2 Se va gãsi poate în mijlocul tãu, într-una din cetãþile pe cari þi le dã Domnul, Dumnezeul tãu, un bãrbat sau o femeie care sã facã ce este rãu înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, ºi care sã calce legãmîntul Lui;
Deuteronom 13.6;Ios 7.11-15;Ios 23.16;Jud 2.20;2Imp 18.12;Osea 8.1;
3 care sã meargã dupã alþi dumnezei ca sã le slujeascã ºi sã se închine înaintea lor, dupã soare, lunã sau toatã oºtirea cerurilor, aºa cum eu n-am poruncit.
Deuteronom 4.19;Iov 31.26;Ier 7.22-31;Ier 19.5;Ier 32.35;
4 De îndatã ce vei lua cunoºtinþã ºi vei afla lucrul acesta, sã faci cercetãri amãnunþite. Dacã lucrul este adevãrat, dacã faptul este întemeiat, dacã urîciunea aceasta a fost sãvîrºitã în Israel,
Deuteronom 13.12-14;
5 atunci sã aduci la porþile cetãþii tale pe bãrbatul sau femeia care va fi vinovat de aceastã faptã rea, ºi sã ucizi cu pietre sau sã pedepseºti cu moartea pe bãrbatul acela sau pe femeia aceea.
Lev 24.14-16;Deuteronom 13.10;Ios 7.25;
6 Cel vinovat de moarte sã fie omorît pe mãrturia a doi sau trei martori; sã nu fie omorît pe mãrturia unui singur martor.
Num 35.30;Deuteronom 19.15;Mat 18.16;Ioan 8.17;2Cor 13.1;1Tim 5.19;Evr 10.28;
7 Întãi mîna martorilor sã se ridice asupra lui ca sã-l omoare, ºi apoi mîna întregului popor. Sã scoþi astfel rãul din mijlocul tãu.
Deuteronom 13.9;Fapt 7.58;Deuteronom 17.12;Deuteronom 13.5;Deuteronom 19.19;
8 Dacã þi se va pãrea prea greu de judecat o pricinã privitoare la un omor, la o neînþelegere, sau la o rãnire, ºi va da prilej la ceartã în lãuntrul cetãþii tale, sã te scoli ºi sã te sui la locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tãu.
2Cron 19.10;Hag 2.11;Mal 2.7;Exod 21.13-28;Exod 22.2;Num 35.11-19;Deuteronom 19.4-11;Deuteronom 12.5;Deuteronom 19.17;Ps 122.5;
9 Sã te duci la preoþi, Leviþi, ºi la cel ce va împlini atunci slujba de judecãtor; sã-i întrebi, ºi ei îþi vor spune hotãrîrea legii.
Ier 18.18;Deuteronom 19.17;Ezec 44.24;
10 Sã faci cum îþi vor spune ei în locul pe care-l va alege Domnul, ºi sã ai grijã sã faci cum te vor învãþa ei.
11 Sã faci dupã legea pe care te vor învãþa ºi dupã hotãrîrea pe care o vor rosti ei, sã nu te abaþi dela ce-þi vor spune ei, nici la dreapta nici la stînga.
12 Omul care, din mîndrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca sã slujeascã Domnului, Dumnezeului tãu, sau care nu va asculta de judecãtor, omul acela sã fie pedepsit cu moartea. Sã scoþi astfel rãul din mijlocul lui Israel,
Num 15.30;Ezr 10.8;Ezr Osea;Ezr 4.4;Deuteronom 18.5-7;Deuteronom 13.5;
13 pentruca tot poporul sã audã ºi sã se teamã, ºi sã nu se mai îngîmfe.
Deuteronom 13.11;Deuteronom 19.20;
14 Dupãce vei intra în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu, ºi o vei stãpîni, dupã ce-þi vei aºeza locuinþa, ºi vei zice: Vreau sã pun peste mine un împãrat, ca toate neamurile cari mã înconjoarã,"-
1Sam 8.5-20;
15 sã pui peste tine ca împãrat pe acela pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tãu, ºi anume sã iei un împãrat din mijlocul fraþilor tãi; nu vei putea sã pui împãrat pe un strãin, care sã nu fie fratele tãu.
1Sam 9.15;1Sam 10.24;1Sam 16.12;1Cron 22.10;Ier 30.21;
16 Dar sã n-aibã mulþi cai, ºi sã nu întoarcã pe popor în Egipt ca sã aibã mulþi cai; cãci Domnul v-a zis: Sã nu vã mai întoarceþi pe drumul acela."
1Imp 4.26;1Imp 10.26-28;Ps 20.7;Isa 31.1;Ezec 17.15;Exod 13.17;Num 14.3-4;Deuteronom 28.68;Osea 11.5;Ier 42.15;
17 Sã n-aibã un mare numãr de neveste, ca sã nu i se abatã inima; ºi sã nu strîngã mari grãmezi de argint ºi aur.
1Imp 11.3-4;
18 Cînd se va aºeza pe scaunul de domnie al împãrãþiei lui, sã scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia dela preoþii din neamul Leviþilor.
2Imp 11.12;Deuteronom 31.9-26;2Imp 22.8;
19 Va trebui s-o aibã cu el ºi s-o citeascã în toate zilele vieþii lui, ca sã înveþe sã se teamã de Domnul, Dumnezeul lui, sã pãzeascã ºi sã împlineascã toate cuvintele din legea aceasta ºi toate poruncile acestea,
Ios 1.8;Ps 119.97-98;
20 pentruca inima lui sã nu se înalþe mai pe sus de fraþii lui, ºi sã nu se abatã dela poruncile acestea nici la dreapta nici la stînga, ºi sã aibã astfel multe zile în împãrãþia lui, el ºi copiii lui, în mijlocul lui Israel.
Deuteronom 5.32;1Imp 15.5;

Cap. 18

1 Preoþii, Leviþii, ºi toatã seminþia lui Levi, sã n-aibã nici parte de moºie, nici moºtenire în Israel; sã se hrãneascã din jertfele mistuite de foc în cinstea Domnului ºi din darurile aduse Domnului.
Num 18.20;Num 26.62;Deuteronom 10.9;Num 18.8-9;1Cor 9.13;
2 Sã n-aibã moºtenire în mijlocul fraþilor lor: Domnul va fi moºtenirea lor, cum le-a spus.
3 Iatã care va fi dreptul preoþilor dela popor: cei ce vor aduce o jertfã, fie bou, fie miel, sã dea preotului spata, fãlcile ºi pîntecele.
Lev 7.30-34;
4 Sã-i dai cele dintîi roade din grîul tãu, din mustul tãu ºi din untdelemnul tãu, ºi pîrga din lîna oilor tale;
Exod 22.29;Num 18.12-24;
5 cãci pe el l-a ales Domnul, Dumnezeul tãu, dintre toate seminþiile, ca sã facã slujba în Numele Domnului, el ºi fiii lui, în toate zilele.
Exod 28.1;Num 3.10;Deuteronom 10.8;Deuteronom 17.12;
6 Cînd va pleca un Levit din una din cetãþile tale, din locul unde locuieºte el în Israel, ca sã se ducã, dupã deplina dorinþã a sufletului sãu, în locul pe care-l va alege Domnul,
Num 35.2-3;Deuteronom 12.5;
7 ºi va face slujbã în Numele Domnului, Dumnezeului tãu, ca toþi fraþii lui Leviþi cari stau înaintea Domnului:
2Cron 31.2;
8 va primi ca hranã o parte la fel cu a lor, ºi, pe lîngã ea, se va bucura ºi de veniturile ieºite din vînzarea averii lui pãrinteºti.
2Cron 31.4;Neem 12.44-47;
9 Dupãce vei intra în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu, sã nu te înveþi sã faci dupã urîciunile neamurilor acelora.
Lev 18.26-30;Deuteronom 12.29-31;
10 Sã nu fie la tine nimeni care sã-ºi treacã pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care sã aibã meºteºugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrãjitor,
Lev 18.21;Deuteronom 12.31;Lev 19.26-31;Lev 20.27;Isa 8.19;
11 de descîntãtor, nimeni care sã întrebe pe cei ce cheamã duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care sã întrebe pe morþi.
Lev 20.27;1Sam 28.7;
12 Cãci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; ºi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tãu, pe aceste neamuri dinaintea ta.
Lev 18.24-25;Deuteronom 9.4;
13 Tu sã te þii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tãu.
14 Cãci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, ascultã de cei ce citesc în stele ºi de ghicitori; dar þie, Domnul, Dumnezeul tãu, nu-þi îngãduie lucrul acesta. Un mare prooroc.
15 Domnul, Dumnezeul tãu, îþi va ridica din mijlocul tãu, dintre fraþii tãi, un prooroc ca mine: sã ascultaþi de el!
Deuteronom 18.18;Ioan 1.45;Fapt 3.22;Fapt 7.37;
16 Astfel el va rãspunde la cererea pe care ai fãcut-o Domnului, Dumnezeului tãu, la Horeb, în ziua adunãrii poporului, cînd ziceai: Sã nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu, ºi sã nu mai vãd acest foc mare, ca sã nu mor."
Deuteronom 9.10;Exod 20.19;Evr 12.19;
17 Atunci Domnul mi-a zis: Ce au zis ei, este bine.
Deuteronom 5.28;
18 Le voi ridica din mijlocul fraþilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, ºi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.
Deuteronom 18.15;Ioan 1.45;Fapt 3.22;Fapt 7.37;Isa 51.16;Ioan 17.8;Ioan 4.25;Ioan 8.28;Ioan 12.49-50;
19 ªi dacã cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe cari le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socotealã.
Fapt 3.23;
20 Dar proorocul care va avea îndrãsneala sã spunã în Numele Meu un cuvînt pe care nu-i voi porunci sã-l spunã, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, proorocul acela sã fie pedepsit cu moartea."
Deuteronom 13.5;Ier 14.14-15;Zah 13.3;Deuteronom 13.1-2;Ier 2.8;
21 Poate cã vei zice în inima ta: Cum vom cunoaºte cuvîntul pe care nu-l va spune Domnul?"
22 Cînd ceeace va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc ºi nu se va întîmpla, va fi un cuvînt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrãsnealã : sã n-ai teamã de el.
Ier 28.9;Deuteronom 13.2;Deuteronom 18.20;

Cap. 19

1 Dupãce Domnul, Dumnezeul tãu, va nimici toate neamurile acelea a cãror þarã þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu, dupãce le vei izgoni ºi vei locui în cetãþile ºi în casele lor,
Deuteronom 12.29;
2 sã desparþi trei cetãþi în mijlocul þãrii pe care þi-o dã în stãpînire Domnul, Dumnezeul tãu.
Exod 21.13;Num 35.10-14;Ios 20.2;
3 Sã faci drumuri, ºi sã împarþi în trei pãrþi þinutul þãrii pe care þi-o va da ca moºtenire Domnul, Dumnezeul tãu. Sã faci aºa, pentruca orice ucigaº sã poatã fugi în cetãþile acestea.
4 Legea aceasta sã fie pentru ucigaºul care va fugi acolo ca sã-ºi scape viaþa, cînd va omorî fãrã voie pe aproapele sãu, fãrã sã-i fi fost vrãjmaº mai înainte.
Num 35.15;Deuteronom 4.42;
5 Aºa, de pildã, un om se va duce sã taie lemne în pãdure cu un alt om; ridicã securea cu mîna, ca sã taie copacul, ferul scapã din coadã, loveºte pe tovarãºul sãu, ºi-l omoarã. Atunci el sã fugã într-una din cetãþile acestea ca sã-ºi scape viaþa;
6 pentru ca nu cumva rãsbunãtorul sîngelui, aprins de mînie ºi urmãrind pe ucigaº, sã-l ajungã, fiind prea lung drumul, ºi sã loveascã de moarte pe cel ce nu era vinovat de moarte, fiindcã mai înainte nu fusese vrãjmaº aproapelui sãu.
Num 35.12;
7 De aceea îþi dau porunca aceasta: Sã desparþi trei cetãþi.
8 Cînd Domnul, Dumnezeul tãu, îþi va lãrgi hotarele, cum a jurat pãrinþilor tãi, ºi-þi va da toatã þara pe care a fãgãduit pãrinþilor tãi cã þi-o va da,
Gen 15.18;Deuteronom 12.20;
9 - numai sã pãzeºti ºi sã împlineºti toate aceste porunci pe cari þi le dau astãzi, ca sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, ºi sã umbli totdeauna pe cãile Lui - atunci sã mai adaugi trei cetãþi la cele trei,
Ios 20.7-8;
10 pentruca sã nu fie vãrsat sîngele celui nevinovat în mijlocul þãrii pe care þi-o dã de moºtenire Domnul, Dumnezeul tãu, ºi astfel sã fii vinovat de omor.
11 Dar dacã un om fuge într-una din aceste cetãþi, dupãce a întins laþuri aproapelui sãu din vrãjmãºie împotriva lui, dupãce s-a aruncat asupra lui ºi l-a lovit aºa încît i-a pricinuit moartea,
Exod 21.12;Num 35.16-24;Deuteronom 27.24;Prov 28.17;
12 bãtrînii din cetatea lui sã trimeatã sã-l prindã ºi sã-l dea în mînile rãzbunãtorului sîngelui, ca sã moarã.
13 Sã n-ai milã de el, ºi sã ºtergi din Israel sîngele celui nevinovat, ca sã fii fericit.
Deuteronom 13.8;Deuteronom 25.12;Num 35.33-34;Deuteronom 21.9;
14 Sã nu muþi hotarele aproapelui tãu, puse de strãmoºii tãi, în moºtenirea pe care vei avea-o în þara pe care þi-o dã în stãpînire Domnul, Dumnezeul tãu.
Deuteronom 27.17;Iov 24.2;Prov 22.28;Osea 5.10;
15 Un singur martur nu va fi deajuns împotriva unui om, ca sã adevereascã vreo nelegiuire sau vreun pãcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decît pe mãrturia a doi sau trei marturi.
Num 35.30;Deuteronom 17.6;Mat 18.16;Ioan 8.17;2Cor 13.1;1Tim 5.19;Evr 10.28;
16 Cînd un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca sã-l învinuiascã de vreo nelegiuire,
Ps 27.12;Ps 35.11;
17 cei doi oameni cu pricina sã se înfãþiºeze înaintea Domnului, înaintea preoþilor ºi judecãtorilor cari vor fi atunci în slujbã.
Deuteronom 17.9;Deuteronom 21.5;
18 Judecãtorii sã facã cercetãri amãnunþite. Dacã se va afla cã martorul acela este un martor mincinos, ºi cã a fãcut o mãrturisire mincinoasã împotriva fratelui sãu,
19 atunci sã-i faceþi cum avea el de gînd sã facã fratelui sãu. Sã scoþi astfel rãul din mijlocul tãu.
Prov 19.5-9;Dan 6.24;Deuteronom 13.5;Deuteronom 17.7;Deuteronom 21.21;Deuteronom 22.21-24;Deuteronom 24.7;
20 În felul acesta, ceilalþi vor auzi ºi se vor teme, ºi nu se va mai face o faptã aºa de nelegiuitã în mijlocul tãu.
Deuteronom 17.13;Deuteronom 21.21;
21 Sã n-ai nici o milã, ci sã ceri: viaþã pentru viaþã, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mînã pentru mînã, picior pentru picior.
Deuteronom 19.13;Exod 21.23-24;Lev 24.20;Mat 5.38;

Cap. 20

1 Cînd vei merge la rãzboi împotriva vrãjmaºilor tãi, ºi vei vedea cai ºi carã, ºi un popor mai mare la numãr de cît tine, sã nu te temi de ei, cãci Domnul, Dumnezeul tãu, care te-a scos din þara Egiptului, este cu tine.
Ps 20.7;Isa 31.1;Num 23.21;Deuteronom 31.6-8;2Cron 13.12;2Cron 32.7-8;
2 La apropierea luptei, preotul sã vinã ºi sã vorbeascã poporului.
3 Sã le spunã: Ascultã, Israele! Voi astãzi sînteþi aproape de luptã împotriva vrãjmaºilor voºtri. Sã nu vi se turbure inima, fiþi fãrã teamã, nu vã spãimîntaþi, nu vã îngroziþi dinaintea lor.
4 Cãci Domnul, Dumnezeul vostru, merge cu voi, ca sã batã pe vrãjmaºii voºtri, ca sã vã mîntuiascã.
Deuteronom 1.30;Deuteronom 3.22;Ios 23.10;
5 Mai marii oºtirii sã vorbeascã apoi poporului ºi sã zicã: Cine a zidit o casã nouã, ºi nu s-a aºezat încã în ea, sã plece ºi sã se întoarcã acasã, ca sã nu moarã în luptã ºi sã se aºeze altul în ea.
Neem 12.27;Ps 30-titlu;
6 Cine a sãdit o vie, ºi n-a mîncat încã din ea, sã plece ºi sã se întoarcã acasã, ca sã nu moarã în luptã ºi sã mãnînce altul din ea.
7 Cine s-a logodit cu o femeie, ºi n-a luat-o încã, sã plece ºi sã se întoarcã acasã, ca sã nu moarã în luptã ºi s-o ia altul".
Deuteronom 24.5;
8 Mai marii oºtirii sã vorbeascã mai departe poporului, ºi sã spunã: Cine este fricos ºi slab la inimã, sã plece ºi sã se întoarcã acasã, ca sã nu moaie inima fraþilor lui".
Jud 7.3;
9 Dupã ce mai marii oºtirii vor isprãvi de vorbit poporului, sã aºeze pe cãpeteniile oºtirii în fruntea poporului.
10 Cînd te vei apropia de o cetate ca sã te baþi împotriva ei, s-o îmbii cu pace.
2Sam 20.18-20;
11 Dacã primeºte pacea ºi-þi deschide porþile, tot poporul care se va afla în ea sã-þi dea bir ºi sã-þi fie supus.
12 Dacã nu primeºte pacea cu tine ºi vrea sã facã rãzboi cu tine, atunci s-o împresori.
13 ªi dupãce Domnul, Dumnezeul tãu, o va da în mînile tale, sã treci prin ascuþiºul sãbiei pe toþi cei de parte bãrbãteascã.
Num 31.7;
14 Dar sã iei pentru tine nevestele, copiii, vitele, ºi tot ce va mai fi în cetate, toatã prada, ºi sã mãnînci toatã prada vrãjmaºilor tãi, pe cari þi-i va da în mînã Domnul, Dumnezeul tãu.
Ios 8.2;Ios 22.8;
15 Aºa sã faci cu toate cetãþile cari vor fi foarte departe de tine, ºi cari nu fac parte din cetãþile neamurilor acestora.
16 Dar în cetãþile popoarelor acestora, a cãror þarã þi-o dã ca moºtenire Domnul, Dumnezeul tãu, sã nu laºi cu viaþã nimic care suflã.
Num 21.2-35;Num 33.52;Deuteronom 7.1-2;Ios 11.14;
17 Ci sã nimiceºti cu desãvîrºire popoarele acelea, pe Hetiþi, pe Amoriþi, pe Cananiþi, pe Fereziþi, pe Heviþi, ºi Iebusiþi, cum þi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tãu,
18 ca sã nu vã înveþe sã faceþi dupã toate urîciunile pe cari le fac ele pentru dumnezeii lor, ºi sã pãcãtuiþi astfel împotriva Domnului, Dumnezeului vostru.
Deuteronom 7.4;Deuteronom 12.30-31;Deuteronom 18.9;Exod 23.33;
19 Dacã vei împresura multe zile o cetate cu care eºti în rãzboi, ca s-o cucereºti, pomii sã nu-i strici, tãindu-i cu securea; sã mãnînci din ei ºi sã nu-i tai; cãci pomul de pe cîmp este oare un om ca sã fie nimicit prin împresurare de tine?
20 Numai copacii pe cari-i vei ºti cã nu sînt pomi buni de mîncat, vei putea sã-i strici ºi sã-i tai, ºi vei putea sã faci cu ei întãrituri împotriva cetãþii care este în rãzboi cu tine, pînã va cãdea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu