Biblia - Vechiul Testament - Deuteronom - Cap - 1 - 10

Biblia - Vechiul Testament - Deuteronom - Cap - 1 - 10
Cap. 1
1 Iatã cuvintele pe cari le-a spus Moise întregului Israel, dincoace de Iordan, în pustie, într-o cîmpie, faþã în faþã cu Suf, între Paran, Tofel, Laban, Haþerot ºi Di-Zahab.
Ios 9.1-10;Ios 22.4-7;
2 (Dela Horeb pînã la Cades-Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depãrtare de unsprezece zile).
Num 13.26;Deuteronom 9.23;

3 În al patruzecilea an, în luna unsprezecea, în ziua întîi a lunii, Moise a vorbit copiilor lui Israel ºi le-a spus tot ce-i poruncise Domnul sã le spunã.
Num 33.38;
4 Aceasta era dupã ce a bãtut pe Sihon, împãratul Amoriþilor, care locuia la Hesbon, ºi pe Og, împãratul Basanului, care locuia la Aºtarot ºi la Edrei.
5 Dincoace de Iordan, în þara Moabului, Moise a început sã lãmureascã legea aceasta ºi a zis:
6 Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a vorbit la Horeb, zicînd: Aþi locuit destulã vreme în muntele acesta.
Exod 31;Exod 19.1;Num 10.11;
7 Întoarceþi-vã, ºi plecaþi; duceþi-vã la muntele Amoriþilor ºi în toate împrejurimile: în cîmpie, pe munte, în vale, în partea de miazã-zi, pe þãrmul mãrii, în þara Cananiþilor ºi în Liban, pînã la rîul cel mare, rîul Eufrat.
8 Vedeþi, v-am pus þara înainte; intraþi ºi luaþi în stãpînire þara pe care domnul a jurat pãrinþilor voºtri, Avraam, Isaac ºi Iacov, cã o va da lor ºi seminþei lor dupã ei."
Gen 12.7;Gen 15.18;Gen 17.7-8;Gen 26.4;Gen 28.13;
9 În vremea aceea, v-am spus: Eu
10 Domnul, Dumnezeul vostru, v-a înmulþit, ºi azi sînteþi foarte mulþi la numãr, ca stelele cerului.
Gen 15.5;Deuteronom 10.22;Deuteronom 28.62;
11 Domnul, Dumnezeul pãrinþilor voºtri, sã vã mãreascã de o mie de ori pe atît, ºi sã vã binecuvinteze, dupã cum a fãgãduit!
2Sam 24;Gen 15.5;Gen 22.17;Gen 26.4;Exod 32.13;
12 Cum aº putea sã port eu singur pricinile voastre, povara voastrã ºi certurile voastre?
1Imp 3.8-9;
13 Luaþi din seminþiile voastre niºte bãrbaþi înþelepþi, pricepuþi ºi cunoscuþi, ºi-i voi pune în fruntea voastrã."
Exod 18.21;Num 11.16-17;
14 Voi mi-aþi rãspuns, ºi aþi zis: Ceea ce spui tu sã facem este un lucru bun."
15 Am luat atunci pe cãpeteniile seminþiilor voastre, bãrbaþi înþelepþi ºi cunoscuþi, ºi i-am pus în fruntea voastrã drept cãpetenii peste o mie, cãpetenii peste o sutã, cãpetenii peste cincizeci, ºi cãpetenii peste zece, ca dregãtori în seminþiile voastre.
Exod 18.25;
16 Am dat, în acelaº timp, urmãtoarea poruncã judecãtorilor voºtri: Sã ascultaþi pe fraþii voºtri, ºi sã judecaþi dupã dreptate neînþelegerile fiecãruia cu fratele lui sau cu strãinul.
Deuteronom 16.18;Ioan 7.24;Lev 24.22;
17 Sã nu cãutaþi la faþa oamenilor în judecãþile voastre; sã ascultaþi pe cel mic ca ºi pe cel mare; sã nu vã temeþi de nimeni, cãci Dumnezeu e Cel care face dreptate. ªi cînd veþi gãsi o pricinã prea grea, s-o aduceþi înaintea mea, ca s-o aud."
Lev 19.15;Deuteronom 16.19;1Sam 16.7;Prov 24.23;Iac 2.1;2Cron 19.6;Exod 18.22-26;
18 Aºa v-am poruncit, în vremea aceea, tot ce aveaþi de fãcut.
19 Am plecat din Horeb, ºi am strãbãtut toatã pustia aceea mare ºi grozavã pe care aþi vãzut-o; am luat drumul care duce în muntele Amoriþilor, cum ne poruncise Domnul, Dumnezeul nostru, ºi am ajuns la Cades-Barnea.
Num 10.12;Deuteronom 8.15;Ier 2.6;Num 13.26;
20 ªi eu v-am zis: Aþi ajuns la muntele Amoriþilor pe care ni-l dã Domnul, Dumnezeul nostru.
21 Iatã cã Domnul, Dumnezeul tãu, îþi pune þara înainte; suie-te, ia-o în stãpînire, cum þi-a spus Domnul Dumnezeul pãrinþilor tãi; nu te teme, ºi nu te înspãimînta."
Ios 1.9;
22 Voi v-aþi apropiat cu toþii de mine, ºi aþi zis: Sã trimetem niºte oameni înaintea noastrã, ca sã iscodeascã þara, ºi sã ne aducã rãspuns cu privire la drumul pe care ne vom sui în ea ºi asupra cetãþilor în cari vom ajunge."
23 Pãrerea aceasta mi s-a pãrut bunã; ºi am luat doisprezece oameni dintre voi, cîte un om de fiecare seminþie.
Num 13.3;
24 Ei au plecat, au trecut muntele, ºi au ajuns pînã la valea Eºcol, ºi au iscodit þara.
Num 13.22-24;
25 Au luat în mîni din roadele þãrii ºi ni le-au adus; ne-au fãcut o dare de seamã, ºi au zis: Bunã þarã ne dã Domnul, Dumnezeul nostru."
Num 13.27;
26 Dar voi n-aþi vrut sã vã suiþi în ea, ºi v-aþi rãsvrãtit împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului vostru.
Num 14.1-4;Ps 106.24-25;
27 Aþi cîrtit în corturile voastre, ºi aþi zis: Pentrucã ne urãºte, de aceea ne-a scos Domnul din þara Egiptului, ca sã ne dea în mînile Amoriþilor ºi sã ne nimiceascã.
Deuteronom 9.28;
28 Unde sã ne suim? Fraþii noºtri ne-au muiat inima, zicînd: Poporul acela este un popor mai mare ºi mai înalt la staturã decît noi; cetãþile sînt mari ºi întãrite pînã la cer; ba încã, am vãzut acolo ºi copii de ai lui Anac."
Num 13.28-33;Deuteronom 9.1-2;Num 13.28;
29 Eu v-am zis: Nu vã spãimîntaþi, ºi nu vã fie fricã de ei.
30 Domnul, Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastrã, se va lupta El însuº pentru voi, potrivit cu tot ce a fãcut pentru voi subt ochii voºtri în Egipt.
Exod 14.14-25;Neem 4.20;
31 Apoi în pustie, ai vãzut cã Domnul, Dumnezeul tãu, te-a purtat cum poartã un om pe fiul sãu, pe tot drumul pe care l-aþi fãcut pînã la sosirea voastrã în locul acesta."
Exod 19.4;Deuteronom 32.11-12;Isa 46.3-4;Isa 63.9;Osea 11.3;Fapt 13.18;
32 Cu toate acestea, voi n-aþi avut încredere în Domnul, Dumnezeul vostru,
Ps 106.24;Iuda 5;
33 care mergea înaintea voastrã pe drum, ca sã vã caute un loc de poposire: noaptea într-un foc, ca sã vã arate drumul pe care trebuiaþi sã mergeþi, ºi ziua într-un nor.
Exod 13.21;Ps 78.14;Num 10.33;Ezec 20.6;
34 Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre. S-a mîniat, ºi a jurat, zicînd:
Deuteronom 2.14-15;
35  Niciunul din bãrbaþii cari fac parte din acest neam rãu nu va vedea þara aceea bunã pe care am jurat cã o voi da pãrinþilor voºtri,
Num 14.22-23;Ps 95.11;
36 afarã de Caleb, fiul lui Iefune. El o va vedea, ºi þara în care a mers, o voi da lui ºi copiilor lui, pentrucã a urmat în totul calea Domnului."
Num 14.24-30;Ios 14.9;Num 14.24;
37 Domnul S-a mîniat ºi pe mine, din pricina voastrã, ºi a zis: Nici tu nu vei intra în ea.
Num 20.12;Num 27.14;Deuteronom 3.26;Deuteronom 4.21;Deuteronom 34.4;Ps 106.32;
38 Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tãu, va intra în ea; întãreºte-l , cãci el va pune pe Israel în stãpînirea þãrii aceleia.
Num 14.30;Exod 24.13;Exod 33.11;1Sam 16.22;Num 27.18-19;Deuteronom 31.7-23;
39 ªi pruncii voºtri, despre cari aþi zis: Vor fi de jaf!" ºi fiii voºtri, cari nu cunosc azi nici binele nici rãul, ei vor intra în ea; da, lor le-o voi da, ºi ei o vor stãpîni.
Num 14.31;Num 14.3;Isa 7.15-16;Rom 9.11;
40 Dar voi, întoarceþi-vã înapoi, ºi plecaþi în pustie, în spre marea Roºie."
Num 14.25;
41 Voi aþi rãspuns, ºi mi-aþi zis: Am pãcãtuit împotriva Domnului; ne vom sui ºi ne vom bate, cum ne-a poruncit Domnul, Dumnezeul nostru." ªi v-aþi încins fiecare armele, ºi v-aþi încumetat sã vã suiþi pe munte.
Num 14.40;
42 Domnul mi-a zis: Spune-le: Nu vã suiþi ºi nu vã luptaþi, cãci Eu nu sînt în mijlocul vostru; nu cãutaþi sã fiþi bãtuþi de vrãjmaºii voºtri."
Num 14.42;
43 Eu v-am spus, dar n-aþi ascultat; ci v-aþi rãzvrãtit împotriva poruncii Domnului, ºi v-aþi suit semeþi pe munte.
Num 14.44-45;
44 Atunci Amoriþii, cari locuiesc pe muntele acesta, v-au ieºit înainte, ºi v-au urmãrit ca albinele; v-au bãtut din Seir, pînã la Horma.
Ps 118.12;
45 La întoarcerea voastrã, aþi plîns înaintea Domnului; dar Domnul nu v-a ascultat glasul, ºi n-a luat aminte la voi.
46 ªi aºa aþi rãmas la Cades, unde aþi stat multã vreme.

Cap. 2

1 Ne-am întors, ºi am plecat în pustie, pe drumul care duce la marea Roºie, cum îmi poruncise Domnul; ºi am ocolit multã vreme munte Seir.
Num 14.25;Deuteronom 1.40;
2 Domnul mi-a zis:
3  Vã ajunge de cînd ocoliþi muntele acesta. Întoarceþi-vã spre miazãnoapte.
Deuteronom 2;
4 Dã urmãtoarea poruncã poporului: Acum aveþi sã treceþi prin hotarele fraþilor voºtri, copiii lui Esau, cari locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi; dar sã vã pãziþi bine.
Num 20.14;
5 Sã nu vã încãieraþi cu ei; cãci nu vã voi da în þara lor nici mãcar o palmã de loc: muntele Seir l-am dat în stãpînire lui Esau.
Gen 36.8;Ios 24.4;
6 Sã cumpãraþi de la ei cu preþ de argint, hrana pe care o veþi mînca, ºi sã cumpãraþi dela ei cu preþ de argint, chiar ºi apa pe care o veþi bea.
7 Cãci Domnul, Dumnezeul tãu, te-a binecuvîntat în tot lucrul mîinilor tale ºi þi-a cunoscut cãlãtoria în aceastã mare pustie. Iatã, de patruzeci de ani de cînd Domnul Dumnezeul tãu este cu tine, ºi n-ai dus lipsã de nimic."
Deuteronom 8.2-4;
8 Am trecut pe departe de fraþii noºtri, copiii lui Esau, cari locuiesc în Seir, ºi pe departe de drumul care duce în cîmpie, departe de Elat ºi de Eþion-Gheber; apoi ne-am întors ºi am apucat spre pustia Moabului.
Jud 11.18;1Imp 9.26;
9 Domnul mi-a zis: Nu face rãzboi cu Moab, ºi nu te apuca la luptã cu el; cãci nu-þi voi da nimic sã stãpîneºti în þara lui: Arul l-am dat în stãpînire copiilor lui Lot.
Num 21.28;Gen 19.36-37;
10 (Mai înainte aici locuiau Emimii: un popor mare, mult la numãr ºi de staturã înaltã, ca Anachimii.
Gen 14.5;Num 13.22-33;Deuteronom 9.2;
11 Ei treceau drept Refaimiþi, ca ºi Anachimii; dar Moabiþii îi numeau Emimi.
12 Seir era locuit altã datã de Horiþi; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor, ºi s-au aºezat în þara pe care o stãpîneºte ºi pe care i-a dat-o Domnul.)
Gen 14.6;Gen 36.20;Deuteronom 2.22;
13 Acum sculaþi-vã ºi treceþi pîrîul Zered." Am trecut pîrîul Zered.
Num 21.12;
14 Vremea cît au þinut cãlãtoriile noastre dela Cades-Barnea pînã la trecerea pîrîului Zered a fost de treizeci ºi opt de ani, pînã a perit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de rãzboi, cum le jurase Domnul.
Num 13.26;Num 14.33;Num 26.64;Num 14.35;Deuteronom 1.34.35;Ezec 20.15;
15 Mîna Domnului a fost împotriva lor ca sã-i nimiceascã din mijlocul taberei, pînã ce au perit.
Ps 78.33;Ps 106.26;
16 Dupã ce au perit toþi bãrbaþii de rãzboi, murind în mijlocul poporului,
17 Domnul mi-a vorbit ºi a zis:
18  Sã treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar,
19 ºi sã te apropii de copiii lui Amon. Sã nu faci rãzboi cu ei, ºi sã nu te iei la luptã cu ei; cãci nu-þi voi da nimic de stãpînit în þara copiilor lui Amon: am dat-o în stãpînire copiilor lui Lot.
Gen 19.38;
20 Þara aceasta trecea deasemenea ca o þarã a lui Refaim; mai înainte locuiau în ea Refaimiþii; ºi Amoniþii îi numeau Zamzumimi:
Gen 14.5;
21 un popor mare, mult la numãr ºi de staturã înaltã, ca Anachimii. Domnul i-a nimicit dinaintea Amoniþilor, cari i-au izgonit ºi s-au aºezat în locul lor.
Deuteronom 2;
22 (Aºa a fãcut Domnul ºi pentru copiii lui Esau cari locuiesc în Seir, cînd a nimicit pe Horiþi dinaintea lor; ei i-au izgonit ºi s-au aºezat în locul lor, pînã în ziua de azi.
Fapt 36.8;Gen 14.6;Gen 36.20-30;Deuteronom 2.12;
23 Deasemenea, Aviþii, cari locuiau în sate pînã la Gaza, au fost nimiciþi de Caftoriþi , ieºiþi din Caftor, cari s-au aºezat în locul lor.)
Ios 13.3;Ier 25.20;Gen 10.14;Amos 9.7;
24 Sculaþi-vã, plecaþi, ºi treceþi pîrîul Arnon. Iatã, îþi dau în mîini pe Sihon, împãratul Hesbonului, Amoritul, ºi þara lui. Începe cucerirea, fã rãzboi cu el!
Num 21.13-14;Jud 11-21;
25 De azi încolo voi bãga groaza ºi frica de tine în toate popoarele de subt cer; ºi, la auzul faimei tale, vor tremura ºi se vor îngrozi de tine."
Exod 15.14-15;Deuteronom 11.25;Ios 2.9-10;
26 Din pustia Chedemot, am trimes soli la Sihon, împãratul Hesbonului, cu vorbe de pace. Am trimes sã-i spunã:
Deuteronom 20.10;
27  Lasã-mã sã trec prin þara ta; voi þinea drumul mare, fãrã sã mã abat nici la dreapta nici la stînga.
Num 21.21-22;Jud 11.19;
28 Sã-mi vinzi pe preþ de argint hrana pe care o voi mînca, ºi sã-mi dai cu preþ de argint apa de care o voi bea; nu voi face altceva decît sã trec cu piciorul, -
Num 20.19;
29 lucru pe care mi l-au îngãduit copiii lui Esau cari locuiesc în Seir, ºi Moabiþii cari locuiesc în Ar - îngãduieºte-mi ºi tu lucrul acesta, pînã voi trece Iordanul ca sã intru în þara pe care ne-o dã Domnul, Dumnezeul nostru."
Num 20.18;Deuteronom 23.3-4;Jud 11.17-18;
30 Dar Sihon, împãratul Hesbonului, n-a vrut sã ne lase sã trecem pela el; cãci Domnul, Dumnezeul tãu, i-a fãcut duhul neînduplecat, ºi i-a împietrit inima, ca sã-l dea în mîinile tale, cum vezi azi.
Num 21.23;Ios 11.20;Exod 4.21;
31 Domnul mi-a zis: Vezi, acum încep sã-þi dau pe Sihon ºi þara lui; începe ºi tu dar sã-i iei în stãpînire þara ca s-o moºteneºti."
Deuteronom 1.8;
32 Sihon ne-a ieºit înainte, cu tot poporul lui, ca sã lupte împotriva noastrã, la Iahaþ.
Num 21.23;
33 Domnul, Dumnezeul nostru, ni l-a dat în mîni, ºi l-am bãtut, pe el, ºi pe fiii lui, ºi pe tot poporul lui.
Deuteronom 7.2;Deuteronom 20.16;Num 21.24;Deuteronom 29.7;
34 I-am luat atunci toate cetãþile, ºi le-am nimicit cu desãvîrºire: bãrbaþi, femei ºi prunci i-am nimicit cu desãvîrºire, ºi n-am lãsat sã scape niciunul mãcar.
Deuteronom 7.2-26;
35 Numai vitele le-am rãpit pentru noi, precum ºi prada din cetãþile pe cari le luaserãm.
36 Dela Aroer, care este pe malurile pîrîului Arnon, ºi dela cetatea care este în vale, pînã la Galaad, n-a fost nici o cetate prea tare pentru noi: Domnul, Dumnezeul nostru, ni le-a dat pe toate în mînã.
Deuteronom 3.12;Deuteronom 4.48;Ios 13.9;Ps 44.3;
37 Dar de þara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pîrîului Iaboc,de cetãþile dela munte, ºi de toate locurile pe cari te-a oprit Domnul, Dumnezeul tãu, sã le loveºti.
Gen 32.22;Num 21.24;Deuteronom 3.16;Deuteronom 2.5-19;

Cap. 3

1 Ne-am întors, ºi ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og, împãratul Basanului, ne-a ieºit înainte, cu tot poporul lui, ca sã lupte împotriva noastrã la Edrei.
Num 21.33;Deuteronom 29.7;Deuteronom 1.4;
2 Domnul mi-a zis: Nu te teme de el; cãci îl dau în mînile tale, pe el ºi tot poporul lui, ºi þara lui; sã te porþi cu el cum te-ai purtat cu Sihon, împãratul Amoriþilor, care locuia la Hesbon."
Num 21.34;
3 ªi Domnul, Dumnezeul nostru, a mai dat în mînile noastre ºi pe Og, împãratul Basanului, cu tot poporul lui; l-am bãtut ºi n-am lãsat sã scape niciunul din oamenii lui.
Num 21.35;
4 I-am luat atunci toate cetãþile, ºi n-a fost una care sã nu cadã în stãpînirea noastrã: ºasezeci de cetãþi, tot þinutul Argob, împãrãþia lui Og din Basan.
1Imp 4.13;
5 Toate cetãþile acestea erau întãrite, cu ziduri înalte, cu porþi ºi zãvoare, afarã de cetãþile fãrã ziduri cari erau foarte multe la numãr.
6 Lo-am nimicit cu desãvîrºire, cum fãcusem cu Sihon, împãratul Hesbonului; am nimicit cu desãvîrºire toate cetãþile împreunã cu bãrbaþii, femeile ºi pruncii.
Deuteronom 2.24;Ps 135.10-12;Ps 136.19-21;
7 Iar toate vitele ºi prada din cetãþi le-am luat pentru noi.
8 Astfel în vremea aceea am cucerit dela cei doi împãraþi ai Amoriþilor þara de dincoace de Iordan, dela pîrîul Arnon pînã la muntele Hermon,
9 (Sidoniþii zic Hermonului Sirion, ºi Amoriþii îl numesc Senir),
Deuteronom 4.48;Ps 29.6;1Cron 5.23;
10 toate cetãþile din cîmpie, tot Galaadul ºi tot Basanul pînã la Salca ºi Edrei, cetãþi din împãrãþia lui Og în Basan.
Deuteronom 4.49;Ios 12.5;Ios 13.11;
11 (Numai Og, împãratul Basanului, mai rãmãsese din neamul Refaimiþilor. Patul lui, un pat de fer, este la Raba , cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouã coþi, ºi lãþimea de patru coþi, dupã cotul unui om.)
Amos 2.9;Gen 14.5;2Sam 12.26;Ier 49.2;Ezec 21.20;
12 Atunci am luat în stãpînire þara aceasta. Am dat Rubeniþilor ºi Gadiþilor þinutul de la Aroer, care este pe pîrîul Arnon, ºi jumãtatea muntelui Galaad cu cetãþile lui.
Deuteronom 2.36;Ios 12.2;Num 32.33;Ios 12.6;Ios 13.8;
13 Am dat la jumãtate din seminþia lui Manase ce mai rãmînea din Galaad ºi toatã împãrãþia lui Og din Basan: tot þinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de þara Refaimiþilor.
Ios 13.29;
14 Iair, fiul lui Manase, a luat tot þinutul Argob pînã la hotarul Gheºuriþilor ºi Maacatiþilor, ºi a pus numele lui tîrgurilor Basanului, numite ºi azi tîrgurile lui Iair.
1Cron 2.22;Ios 13.13;2Sam 3.3;2Sam 16.6;Num 32.41;
15 Am dat Galaadul lui Machir.
Num 32.39;
16 Rubeniþilor ºi Gadiþilor le-am dat o parte din Galaad pînã la pîrîul Arnon, al cãrui mijloc slujeºte ca hotar, ºi pînã la pîrîul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon;
Num 21.24;Ios 12.2;
17 le-am mai dat cîmpia, mãrginitã de Iordan, dela Chineret pînã la marea cîmpiei, Marea Sãratã, la picioarele muntelui Pisga spre rãsãrit.
Num 34.11;Num 34.12;Deuteronom 4.49;Ios 12.3;Gen 14.3;
18 În vremea aceea, v-am dat porunca aceasta: Domnul, Dumnezeul vostru, vã dã în mînã þara aceasta ca s-o stãpîniþi. Voi toþi, cei buni de luptã, sã mergeþi înarmaþi înaintea copiilor lui Israel.
Num 32.20;
19 Numai femeile voastre, pruncii ºi vitele voastre - ºtiu cã aveþi multe vite - sã rãmînã în cetãþile pe cari vi le-am dat,
20 pînã ce Domnul va da odihnã fraþilor voºtri ca ºi vouã, ºi vor lua ºi ei în stãpînire þara pe care le-o dã Domnul, Dumnezeul vostru, dincolo de Iordan. Dupã aceea vã veþi întoarce fiecare în moºtenirea pe care v-am dat-o.
Ios 22.4;
21 În vremea aceea, am poruncit lui Iosua, ºi i-am zis: Ochii tãi au vãzut tot ce a fãcut Domnul, Dumnezeul vostru, acestor doi împãraþi: aºa va face Domnul tuturor împãrãþiilor împotriva cãrora vei merge.
Num 27.18;
22 Nu te teme de ei; cãci Domnul, Dumnezeul vostru, va lupta El însuº pentru voi."
Exod 14.14;Deuteronom 1.30;Deuteronom 20.4;
23 În vremea aceea, m-am rugat Domnului, ºi am zis:
2Cor 12.8-9;
24  Stãpîne Doamne! Tu ai început sã arãþi robului Tãu mãrirea Ta ºi mîna Ta cea puternicã; cãci care este dumnezeul acela, în cer ºi pe pãmînt, care sã poatã face lucrãri ca ale Tale ºi sã aibã o putere ca a Ta?
Deuteronom 11.2;Exod 15.11;2Sam 7.22;Ps 71.19;Ps 86.8;Ps 89.6-8;
25 Lasã-mã, Te rog, sã trec, ºi sã vãd þara aceea bunã de dincolo de Iordan, munþii aceia frumoºi ºi Libanul!"
Exod 3.8;Deuteronom 4.22;
26 Dar Domnul S-a mîniat pe mine, din pricina voastrã, ºi nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta.
Num 20.12;Num 27.14;Deuteronom 1.37;Deuteronom 31.2;Deuteronom 32.51-52;Deuteronom 34.4;Ps 106.32;
27 Suie-te pe vîrful muntelui Pisga, uitã-te spre apus, spre miazã noapte, spre miazã zi ºi spre rãsãrit, ºi priveºte-o doar cu ochii; cãci nu vei trece Iordanul acesta.
Num 27.12;
28 Dã porunci lui Iosua, întãreºte-l, ºi îmbãrbãteazã-l; cãci el va merge înaintea poporului acestuia ºi-l va pune în stãpînirea þãrii pe care o vei vedea."
Num 27.18-23;Deuteronom 1.38;Deuteronom 31.3-7;
29 ªi am rãmas astfel în vale, îndreptul Bet-Peorului.
Deuteronom 4.43;Deuteronom 34.6;

Cap. 4

1 Acum, Israele, ascultã legile ºi poruncile pe cari vã învãþ sã le pãziþi. Împliniþi-le, pentruca sã trãiþi, ºi sã intraþi în stãpînirea þãrii pe care v-o dã Domnul, Dumnezeul pãrinþilor voºtri.
Lev 19.37;Lev 20.8;Lev 22.31;Deuteronom 5.1;Deuteronom 8.1;Ezec 20.11;Rom 10.5;
2 Sã n-adãugaþi nimic la cele ce vã poruncesc eu, ºi sã nu scãdeþi nimic din ele; ci sã pãziþi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aºa cum vi le dau eu.
Deuteronom 12.32;Ios 1.7;Prov 30.6;Ecl 12.13;Apoc 22.18-19;
3 Aþi vãzut cu ochii voºtri ce a fãcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor: Domnul, Dumnezeul tãu, a nimicit din mijlocul tãu pe þoti aceia cari se duseserã dupã Baal-Peor.
Num 25.4;Ios 22.17;Ps 106.28-29;
4 Iar voi, cari v-aþi alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sînteþi toþi vii astãzi.
5 Iatã, v-am învãþat legi ºi porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca sã le împliniþi în þara pe care o veþi lua în stãpînire.
6 Sã le pãziþi ºi sã le împliniþi; cãci aceasta va fi înþelepciunea ºi priceperea voastrã înaintea popoarelor, cari vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi ºi vor zice: Acest neam mare este un popor cu totul înþelept ºi priceput!"
Iov 28.28;Ps 19.7;Ps 111.10;Prov 1.7;
7 Care este, în adevãr, neamul acela aºa de mare încît sã fi avut pe dumnezeii lui aºa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de cîte ori Îl chemãm?
2Sam 7.23;Ps 46.1;Ps 145.18;Ps 148.14;Isa 55.6;
8 ªi care este neamul acela aºa de mare încît sã aibã legi ºi porunci aºa de drepte, cum este toatã legea aceasta pe care v-o pun astãzi înainte?
9 Numai, ia seama asupra ta, ºi vegheazã cu luare aminte asupra sufletului tãu, în toate zilele vieþii tale, ca nu cumva sã uiþi lucrurile pe cari þi le-au vãzut ochii, ºi sã-þi iasã din inimã; fã-le cunoscut copiilor tãi ºi copiilor copiilor tãi.
Prov 4.23;Prov 3.1-3;Prov 4.21;Gen 18.19;Deuteronom 6.7;Deuteronom 11.19;Ps 78.5-6;Efes 6.4;
10 Adu-þi aminte de ziua cînd te-ai înfãþiºat înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, la Horeb, cînd Domnul mi-a zis: Strînge poporul la Mine! Cãci vreau sã-i fac sã audã cuvintele Mele, ca sã înveþe sã se teamã de Mine tot timpul cît vor trãi pe pãmînt; ºi sã înveþe ºi pe copiii lor sã le pãzeascã."
Exod 19.9-16;Exod 20.18;Evr 12.18-19;
11 Voi v-aþi apropiat ºi aþi stãtut la poalele muntelui. Muntele era aprins, ºi flacãrile se ridicau pînã în inima cerului. Era întunerec, nori ºi negurã deasã.
Exod 19.18;Deuteronom 5.23;
12 ªi Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; voi aþi auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n-aþi vãzut nici un chip, ci aþi auzit doar un glas.
Deuteronom 5.4-22;Deuteronom 4.33-36;Exod 20.22;1Imp 19.12;
13 El ªi-a vestit legãmîntul Sãu, pe care v-a poruncit sã-l pãziþi, cele zece porunci; ºi le-a scris pe douã table de piatrã.
Deuteronom 9.9-11;Exod 34.28;Exod 24.12;Exod 31.18;
14 În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit sã vã învãþ legi ºi porunci, ca sã le împliniþi în þara pe care o veþi lua în stãpînire.
Exod 21.1;Deuteronom 22;Deuteronom 23;
15 Fiindcã n-aþi vãzut nici un chip în ziua cînd v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaþi cu luare aminte asupra sufletelor voastre,
Isa 40.18;Ios 23.11;
16 ca nu cumva sã vã stricaþi, ºi sã vã faceþi un chip cioplit, sau o înfãþiºare a vreunui idol, sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei,
Exod 32.7;Exod 20.4-5;Deuteronom 4.23;Deuteronom 5.8;Rom 1.23;
17 sau chipul vreunui dobitoc de pe pãmînt, sau chipul vreunei pãsãri care sboarã în ceruri,
18 sau chipul vreunui dobitoc care se tîrãºte pe pãmînt, sau chipul vreunui peºte care trãieºte în apele dedesubtul pãmîntului.
19 Vegheazã asupra sufletului tãu, ca nu cumva, ridicîndu-þi ochii spre cer, ºi vãzînd soarele, luna ºi stelele, toatã oºtirea cerurilor, sã fii tîrît sã te închini înaintea lor ºi sã le slujeºti: cãci acestea sînt lucruri pe cari Domnul, Dumnezeul tãu, le-a fãcut ºi le-a împãrþit ca sã slujeascã tuturor popoarelor, subt cerul întreg.
Deuteronom 17.3;Iov 31.26-27;Gen 2.1;2Imp 17.16;2Imp 21.3;Rom 1.25;
20 Dar pe voi, Domnul v-a luat, ºi v-a scos din cuptorul de fer al Egiptului, ca sã-I fiþi un popor pus de o parte, cum sînteþi azi.
21 ªi Domnul S-a mîniat pe mine, din pricina voastrã: ºi a jurat cã eu sã nu trec Iordanul, ºi sã nu intru în þara aceea bunã pe care þi-o dã ca moºtenire Domnul, Dumnezeul tãu.
Num 20.12;Deuteronom 1.37;Deuteronom 3.26;
22 Eu voi muri deci în þara aceasta de aici, nu voi trece Iordanul; dar voi îl veþi trece, ºi veþi stãpîni þara aceea bunã.
2Pet 1.13-15;Deuteronom 3.27;Deuteronom 3.25;
23 Vegheaþi asupra voastrã, ca sã nu daþi uitãrii legãmîntul pe care l-a încheiat cu voi Domnul, Dumnezeul vostru, ºi sã nu faceþi vreun chip cioplit, nici vreo înfãþiºare oarecare, pe care þi-a oprit Domnul, Dumnezeul tãu, s-o faci.
Deuteronom 4.9;Deuteronom 4.16;Exod 20.4-5;
24 Cãci Domnul, Dumnezeul tãu, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.
Exod 24.17;Deuteronom 9.3;Isa 33.14;Evr 12.29;Exod 20.5;Deuteronom 6.45;Isa 42.8;
25 Cînd vei avea copii, ºi copii din copiii tãi, ºi vei fi de multã vreme în þarã, dacã vã veþi strica, dacã vã veþi face chipuri cioplite, înfãþiºeri ale vreunui lucru, dacã veþi face ce este rãu înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca sã-L mîniaþi,-
Deuteronom 4.16;2Imp 17.17;
26 iau astãzi martor împotriva voastrã cerul ºi pãmîntul, - cã veþi peri de o moarte repede din þara pe care o veþi lua în stãpînire dincolo de Iordan, ºi nu veþi avea zile multe în ea, cãci veþi fi nimiciþi de tot.
Deuteronom 30.18-19;Isa 1.2;Mic 6.2;
27 Domnul vã va împrãºtia printre popoare, ºi nu veþi rãmînea decît un mic numãr în mijlocul neamurilor unde vã va duce Domnul.
Lev 26.33;Deuteronom 28.62-64;Neem 1.8;
28 ªi acolo veþi sluji unor dumnezei, cari sînt o lucrare fãcutã de mîni omeneºti, de lemn ºi de piatrã, cari nu pot nici sã vadã, nici sã audã, nici sã mãnînce, nici sã miroasã.
Deuteronom 28.64;1Sam 26.19;Ier 16.13;Ps 115.4-5;Ps 135.15-16;Isa 44.9;Isa 46.7;
29 ªi dacã de acolo vei cãuta pe Domnul, Dumnezeul tãu, Îl vei gãsi dacã-L vei cãuta din toatã inima ta ºi din tot sufletul tãu.
Lev 26.39-40;Deuteronom 30.1-3;2Cron 15.4;Neem 1.9;Isa 55.6-7;Ier 29.12-14;
30 ªi dupã ce þi se vor întîmpla toate aceste lucruri în strîmtorarea ta, în zilele de pe urmã, te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tãu, ºi vei asculta glasul Lui;
Gen 49.1;Deuteronom 31.29;Ier 23.20;Osea 3.5;Ioel 2.12;
31 cãci Domnul, Dumnezeul tãu, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va pãrãsi ºi nu te va nimici; El nu va uita legãmîntul pe care l-a încheiat prin jurãmînt cu pãrinþii tãi.
2Cron 30.9;Neem 9.31;Ps 116.5;Iona 4.2;
32 Întreabã vremurile strãvechi, cari au fost înaintea ta, din ziua cînd a fãcut Dumnezeu pe om pe pãmînt, ºi cerceteazã dela o margine a cerului la cealaltã: a fost vreodatã vreo întîmplare aºa de mare, ºi s-a auzit vreodatã aºa ceva?
Iov 8.8;Mat 24.31;
33 A fost vreodatã vreun popor care sã fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, ºi sã fi rãmas viu?
Exod 24.11;Exod 33.20;Deuteronom 5.24-26;
34 A fost vreodatã vreun dumnezeu care sã fi cãutat sã ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercãri, semne, minuni ºi lupte, cu mînã tare ºi braþ întins, ºi cu minuni înfricoºate, cum a fãcut cu voi Domnul, Dumnezeul vostru, în Egipt ºi subt ochii voºtri?
Deuteronom 7.19;Deuteronom 29.3;Exod 7.3;Exod 13.3;Exod 6.6;Exod ;Deuteronom 26.8;Deuteronom 34.12;
35 Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca sã cunoºti cã numai Domnul este Dumnezeu ºi cã nu este alt Dumnezeu afarã de El.
Deuteronom 32.39;1Sam 2.2;Isa 45.5-22;Marc 12.29-32;
36 Din cer, te-a fãcut sã auzi glasul Lui, ca sã te înveþe; ºi, pe pãmînt, te-a fãcut sã vezi focul Lui cel mare, ºi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.
Exod 19.9-19;Exod 20.18-22;Exod 24.16;Evr 12.18;
37 El a iubit pe pãrinþii tãi, ºi de aceea a ales sãmînþa lor dupã ei; El însuº te-a scos din Egipt, prin puterea Lui cea mare.
Deuteronom 10.15;Exod 13.3-14;
38 El a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la numãr ºi mai tari decît tine, ca sã te ducã în þara lor, ºi sã þi-o dea în stãpînire, cum vezi azi.
Deuteronom 7.1;Deuteronom 9.1-5;
39 Sã ºtii dar în ziua aceasta, ºi pune-þi în inimã cã numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer ºi jos pe pãmînt, ºi cã nu este alt Dumnezeu afarã de El.
Deuteronom 4.35;Ios 2.11;
40 Pãzeºte dar legile ºi poruncile Lui, pe cari þi le dau azi, ca sã fii fericit, tu ºi copiii tãi dupã tine, ºi sã ai zile multe în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu, pe vecie."
Lev 22.31;Deuteronom 5.16;Deuteronom 6.3-18;Deuteronom 12.25-28;Deuteronom 22.7;Efes 6.3;
41 Atunci Moise a ales trei cetãþi dincoace de Iordan, la rãsãrit,
Num 35.6-14;
42 pentruca sã slujeascã de scãpare ucigaºului care ar fi omorît fãrã voie pe aproapele lui, fãrã sã-i fi fost vrãjmaº mai dinainte, ºi sã-ºi poatã scãpa astfel viaþa, fugînd într-una din aceste cetãþi.
Deuteronom 19.4;
43 Aceste cetãþi erau: Beþer, în pustie, în cîmpie, la Rubeniþi; Ramot, în Galaad, la Gadiþi, ºi Golan, în Basan, la Manasiþi.
Ios 20.8;
44 Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel.
45 Iatã învãþãturile, legile ºi poruncile pe cari le-a dat Moise copiilor lui Israel, dupã ieºirea lor din Egipt.
46 Aceasta era dincoace de Iordan, în vale, faþã în faþã cu Bet-Peor, în þara lui Sihon, împãratul Amoriþilor, care locuia la Hesbon, ºi care a fost bãtut de Moise ºi copiii lui Israel, dupã ieºirea lor din Egipt.
Deuteronom 3.29;Num 21.24;Deuteronom 1.4;
47 Ei au pus mîna pe þara lui ºi pe þara lui Og, împãratul Basanului. Aceºti doi împãraþi ai Amoriþilor erau dincoace de Iordan, la rãsãrit.
Num 21.35;Deuteronom 3.3-4;
48 Þinutul lor se întindea dela Aroer, care este pe malurile pîrîului Arnon, pînã la muntele Sionului care este Hermonul,
Deuteronom 2.36;Deuteronom 3.12;Deuteronom 3.9;Ps 133.3;
49 ºi cuprindea toatã cîmpia de dincoace de Iordan, la rãsãrit, pînã la marea cîmpiei, supt poalele muntelui Pisga.
Deuteronom 3.17;

Cap. 5

1 Moise a chemat pe tot Israelul, ºi i-a zis: Ascultã, Israele, legile ºi poruncile pe cari vi le spun astãzi în auzul vostru. Învãþaþi-le, ºi împliniþi-le cu scumpãtate.
2 Domnul, Dumnezeul nostru, a încheiat cu noi un legãmînt la Horeb.
Exod 19.5;Deuteronom 4.23;
3 Nucu pãrinþii noºtri a încheiat Domnul legãmîntul acesta, ci cu noi, cari sîntem toþi vii astãzi aici.
Mat 13.17;Evr 8.9;
4 Domnul v-a vorbit faþã în faþã pe munte, din mijlocul focului.
Exod 19.9-19;Exod 20.22;Deuteronom 4.33-36;Deuteronom 34.10;
5 Eu am stat atunci între Domnul ºi voi, ca sã vã vestesc cuvîntul Domnului; cãci vã era fricã de foc, ºi nu v-aþi suit pe munte. El a zis:
Exod 20.21;Gal 3.19;Exod 19.16;Exod 20.18;Exod 24.2;
6  Eu sînt Domnul, Dumnezeul tãu, care te-am scos din þara Egiptului, din casa robiei.
Exod 20.2;Lev 26.1;Deuteronom 6.4;Ps 81.10;
7 Sã n-ai alþi dumnezei afarã de Mine.
Exod 20.3;
8 Sã nu-þi faci chip cioplit, nici vreo înfãþiºare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pãmînt, sau în ape supt pãmînt.
Exod 20.4;
9 Sã nu te închini înaintea lor, ºi sã nu le slujeºti; cãci Eu, Domnul, Dumnezeul tãu, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fãrãdelegea pãrinþilor în copii pînã la al treilea ºi la al patrulea neam al celor ce Mã urãsc;
Exod 34.7;
10 ºi Mã îndur pînã la al miilea neam de ceice Mã iubesc ºi pãzesc poruncile Mele.
Ier 32.18;Dan 9.4;
11 Sã nu iei în deºert Numele Domnului, Dumnezeului tãu; cãci Domnul nu va lãsa nepedepsit pe cel ce va lua în deºert Numele Lui.
Exod 20.7;Lev 19.12;Mat 5.33;
12 Þine ziua de odihnã, ca s-o sfinþeºti, cum þi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tãu.
Exod 20.8;
13 ªase zile sã lucrezi, ºi sã-þi faci toate treburile.
Exod 23.12;Exod 35.2;Ezec 20.12;
14 Dar ziua a ºaptea este ziua de odihnã a Domnului, Dumnezeului tãu: sã nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tãu, nici fiica ta, nici robul tãu, nici roaba ta, nici boul tãu, nici mãgarul tãu, nici vreunul din dobitoacele tale, nici strãinul care este în locurile tale, pentru ca ºi robul ºi roaba ta sã se odihneascã întocmai ca tine.
Gen 2.2;Exod 16.29-30;Evr 4.4;
15 Adu-þi aminte cã ºi tu ai fost rob în þara Egiptului, ºi Domnul, Dumnezeul tãu, te-a scos din ea cu mînã tare ºi cu braþ întins: de aceea þi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tãu, sã þii ziua de odihnã.
Deuteronom 15.15;Deuteronom 16.12;Deuteronom 24.18-22;Deuteronom 4.34-37;
16 Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta, cum þi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tãu, ca sã ai zile multe ºi sã fii fericit în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu.
Exod 20.12;Lev 19.3;Deuteronom 27.16;Efes 6.2-3;Col 3.20;Deuteronom 4.40;
17 Sã nu ucizi.
Exod 20.13;Mat 5.21;
18 Sã nu preacurveºti.
Exod 20.14;Luc 18.20;Iac 2.11;
19 Sã nu furi.
Exod 20.15;Rom 13.9;
20 Sã nu mãrturiseºti strîmb împotriva aproapelui tãu.
Exod 20.16;
21 Sã nu pofteºti nevasta aproapelui tãu; sã nu pofteºti casa aproapelui tãu, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici mãgarul lui, nici un alt lucru care este al aproapelui tãu."
Exod 20.17;Mic 2.2;Hab 2.9;Luc 12.15;Rom 7.7;Rom 13.9;
22 Acestea sînt cuvintele pe cari le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului din nori ºi din negurã deasã, ºi le-a spus la toatã adunarea voastrã, fãrã sã adauge ceva. Le-a scris pe douã table de piatrã, ºi mi le-a dat.
Exod 24.12;Exod 31.18;Deuteronom 4.13;
23 Cînd aþi auzit glasul acela din mijlocul întunerecului, ºi pe cînd tot muntele era aprins, cãpeteniile seminþiilor voastre ºi bãtrînii voºtri s-au apropiat toþi de mine,
Exod 20.18-19;
24 ºi aþi zis: Iatã cã Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a arãtat slava ºi mãrimea Lui ºi noi I-am auzit glasul din mijlocul focului; astãzi, am vãzut cã Dumnezeu a vorbit unor oameni, ºi totuº au rãmas vii.
Exod 19.19;Deuteronom 4.33;Jud 13.22;
25 ªi acum pentruce sã murim? Cãci acest foc mare ne va mistui; dacã vom auzi ºi mai departe glasul Domnului, Dumnezeului nostru, vom muri.
Deuteronom 18.16;
26 Cine este, în adevãr, omul acela, care sã fi auzit vreodatã, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului, ºi totuº sã fi rãmas viu?
Deuteronom 4.33;
27 Apropie-te mai bine, tu, ºi ascultã tot ce-þi va spune Domnul, Dumnezeul nostru; apoi sã ne spui tu însuþi tot ce-þi va spune Domnul, Dumnezeul nostru, ºi noi vom asculta, ºi vom face."
Exod 20.19;Evr 12.19;
28 Domnul a auzit cuvintele pe cari mi le-aþi spus. ªi Domnul mi-a zis: Am auzit cuvintele pe cari þi le-a spus poporul acesta: tot ce au zis este bine.
Deuteronom 18.17;
29 O! de ar rãmînea ei cu aceeaº inimã ca sã se teamã de Mine ºi sã pãzeascã toate poruncile Mele, ca sã fie fericiþi pe vecie, ei ºi copiii lor !
Deuteronom 32.29;Ps 81.13;Isa 48.18;Mat 23.37;Luc 19.42;Deuteronom 11.1;Deuteronom 4.40;
30 Du-te de spune-le: Întoarceþi-vã în corturile voastre."
31 Dar tu, rãmîi aici cu Mine, ºi-þi voi spune toate poruncile, legile ºi rînduielile, pe cari sã-i înveþi sã le împlineascã în þara pe care le-o dau în stãpînire."
Gal 3.19;
32 Luaþi seama dar, sã faceþi aºa cum v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru; sã nu vã abateþi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stînga.
Deuteronom 17.20;Deuteronom 28.14;Ios 1.7;Ios 23.6;Prov 4.27;
33 Sã urmaþi în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, sã umblaþi, ca sã trãiþi ºi sã fiþi fericiþi, ºi sã aveþi zile multe în þara pe care o veþi lua în stãpînire.
Deuteronom 10.12;Ps 119.6;Ier 7.23;Luc 1.6;Deuteronom 4.40;

Cap. 6

1 Iatã poruncile, legile ºi rînduielile pe cari a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, sã vã învãþ sã le împliniþi în þara pe care o veþi lua în stãpînire;
Deuteronom 4.1;Deuteronom 5.31;Deuteronom 12.1;
2 ca sã te temi de Domnul, Dumnezeul tãu, pãzind, în toate zilele vieþii tale, tu, fiul tãu, ºi fiul fiului tãu, toate legile ºi toate poruncile Lui pe cari þi le dau, ºi sã ai zile multe.
Exod 20.20;Deuteronom 10.12-13;Ps 111.10;Ps 128.1;Ecl 12.13;Deuteronom 4.40;Prov 3.1-2;
3 Ascultã-le dar, Israele, ºi cautã sã le împlineºti, ca sã fii fericit ºi sã vã înmulþiþi mult, cum þi-a spus Domnul, Dumnezeul pãrinþilor tãi, cînd þi-a fãgãduit þara în care curge lapte ºi miere.
Gen 15.5;Gen 22.17;Exod 3.8;
4 Ascultã,Israele! Domnul,Dumnezeul nostru, este singurul Domn.
Isa 42.8;Marc 12.29-32;Ion 17.3;1Cor 8.4-6;
5 Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta, cu tot sufletul tãu ºi cu toatã puterea ta.
Deuteronom 10.12;Mat 22.37;Marc 12.30;Luc 10.27;2Imp 23.25;
6 ªi poruncile acestea, pe cari þi le dau astãzi, sã le ai în inima ta.
Deuteronom 11.18;Deuteronom 32.46;Ps 37.31;Ps 40.8;Ps 119.11-98;Prov 3.3;Isa 51.7;
7 Sã le întipãreºti în mintea copiilor tãi, ºi sã vorbeºti de ele cînd vei fi acasã, cînd vei pleca în cãlãtorie, cînd te vei culca ºi cînd te vei scula.
Deuteronom 4.9;Deuteronom 11.19;Ps 78.4-6;Efes 6.4;
8 Sã le legi ca un semn de aducere aminte la mîni, ºi sã-þi fie ca niºte fruntarii între ochi.
Exod 13.9-16;Deuteronom 11.18;Prov 3.3;Prov 6.21;Prov 7.3;
9 Sã le scrii pe uºiorii casei tale ºi pe porþile tale.
Deuteronom 11.20;Isa 57.8;
10 Domnul, Dumnezeul tãu, te va face sã intri în þara pe care a jurat pãrinþilor tãi, lui Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov, cã þi-o va da. Vei stãpîni cetãþi mari ºi bune pe cari nu tu le-ai zidit,
Ios 24.13;Ps 105.44;
11 case pline de tot felul de bunuri pe cari nu tu le-ai umplut, puþuri de apã sãpate pe cari nu tu le-ai sãpat, vii ºi mãslini pe cari nu tu i-ai sãdit. Cînd vei mînca ºi te vei sãtura,
Deuteronom 8.10;
12 vezi sã nu uiþi pe Domnul, care te-a scos din þara Egiptului, din casa robiei.
13 Sã te temi de Domnul, Dumnezeul tãu, sã-I slujeºti, ºi pe Numele Lui sã juri.
Deuteronom 10.12-20;Deuteronom 13.4;Mat 4.10;Luc 4.8;
14 Sã nu vã duceþi dupã alþi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru;
Ps 63.11;Isa 45.23;Isa 65.16;Ier 4.2;Ier 5.7;Ier 12.16;Deuteronom 8.19;Deuteronom 11.28;Ier 25.6;Deuteronom 13.7;
15 cãci Domnul, Dumnezeul tãu, este un Dumnezeu gelos în mijlocul tãu. Altfel, Domnul, Dumnezeul tãu, S-ar aprinde de mînie împotriva ta, ºi te-ar nimici de pe faþa pãmîntului.
Exod 20.5;Deuteronom 4.24;Deuteronom 7.4;Deuteronom 11.17;
16 Sã nu ispitiþi pe Domnul, Dumnezeul vostru, cum L-aþi ispitit la Masa.
Mat 4.7;Luc 4.12;Exod 17.2-7;Num 20.3-4;Num 21.4-5;1Cor 10.9;
17 Ci sã pãziþi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru,poruncile Lui ºi legile lui pe cari vi le-a dat.
Deuteronom 11.13-22;Ps 119.4;
18 Sã faci ce este plãcut ºi bine înaintea Domnului, ca sã fii fericit, ºi sã intri în stãpînirea þãrii aceleia bune, pe care Domnul a jurat pãrinþilor tãi cã þi-o va da,
Exod 15.26;Deuteronom 12.28;Deuteronom 13.18;
19 dupã ce va izgoni pe toþi vrãjmaºii tãi dinaintea ta, cum a spus Domnul.
Num 33.52-53;
20 Cînd fiul tãu te va întreba într-o zi: Ce însemneazã învãþãturile acestea, legile acestea ºi poruncile acestea, pe cari vi le-a dat Domnul, Dumnezeul nostru?"
Exod 13.14;
21 sã rãspunzi fiului tãu: Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, ºi Domnul ne-a scos din Egipt cu mîna Lui cea puternicã.
Exod 3.19;Exod 13.3;
22 Domnul a fãcut, subt ochii noºtri, minuni ºi semne mari ºi nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon ºi împotriva întregei lui case;
Exod 7;Exod 8;Exod 9;Exod 10;Exod 11;Exod 12;Ps 135.9;
23 ºi ne-a scos de acolo, ca sã ne aducã în þara pe care jurase pãrinþilor noºtri cã ne-o va da.
24 Domnul ne-a poruncit atunci sã împlinim toate aceste legi ºi sã ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca sã fim totdeauna fericiþi, ºi sã ne þinã în viaþã, cum face astãzi.
Deuteronom 6.2;Deuteronom 10.13;Iov 35.7-8;Ier 32.39;Deuteronom 4.1;Deuteronom 8.1;Ps 41.2;Luc 10.28;
25 Vom avea parte de îndurarea Lui, dacã vom împlini cu scumpãtate toate aceste porunci înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El."
Lev 18.5;Deuteronom 24.13;Rom 10.3-5;

Cap. 7

1 Cînd Domnul, Dumnezeul tãu, te va aduce în þara în care vei intra ºi o vei lua în stãpînire, ºi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe Hetiþi, pe Ghirgasiþi, pe Amoriþi, pe Cananiþi,pe Fereziþi, pe Heviþi ºi pe Iebusiþi, ºapte neamuri mai mari la numãr ºi mai puternice decît tine;
Deuteronom 31.3;Ps 44.2-3;Gen 15.19;Exod 33.2;Deuteronom 4.38;Deuteronom 9.1;
2 cînd Domnul, Dumnezeul tãu, þi le va da în mîni, ºi le vei bate, sã le nimiceºti cu desãvîrºire, sã nu închei legãmînt cu ele, ºi sã n-ai milã de ele.
Deuteronom 7.23;Deuteronom 23.14;Num 33.52;Deuteronom 20.16-17;Ios 6.17;Ios 8.24;Ios 9.24;Ios 10.28-40;Ios 11.11-12;Exod 23.32;Exod 34.12-16;Jud 2;Jud 2;Deuteronom 20.10;Ios 2.14;Ios 9.18;Jud 1.24;
3 Sã nu te încuscreºti cu popoarele acestea, sã nu mãriþi pe fetele tale dupã fiii lor, ºi sã nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tãi;
Ios 23.12;1Imp 11.2;Ezra 9.2;
4 cãci ar abate dela Mine pe fiii tãi, ºi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mînie împotriva voastrã ºi te-ar nimici îndatã.
Deuteronom 6.15;
5 Dimpotrivã, iatã cum sã vã purtaþi cu ele: sã le surpaþi altarele, sã le sfãrîmaþi stîlpii idoleºti, sã le tãiaþi pomii închinaþi dumnezeilor lor ºi sã ardeþi în foc chipurile lor cioplite.
Exod 23.24;Exod 34.13;Deuteronom 12.2-3;
6 Cãci tu eºti un popor sfînt pentru Domnul, Dumnezeul tãu; Domnul Dumnezeul tãu te-a ales, ca sã fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faþa pãmîntului.
Exod 19.6;Deuteronom 14.2;Deuteronom 26.19;Ps 50.5;Ier 2.3;Exod 19.5;Amos 3.2;1Pet 2.9;
7 Nu doar pentrucã întreceþi la numãr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi ºi v-a ales, cãci voi sînteþi cel mai mic dintre toate popoarele.
Deuteronom 10.22;
8 Ci, pentru cã Domnul vã iubeºte, pentru cã a vrut sã þinã jurãmîntul pe care l-a fãcut pãrinþilor voºtri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mîna Lui puternicã, ºi v-a izbãvit din casa robiei, din mîna Lui Faraon, împãratul Egiptului.
Deuteronom 10.15;Exod 32.13;Ps 105.8-10;Luc 1.55-73;Exod 13.3-14;
9 Sã ºtii dar cã Domnul, Dumnezeul tãu, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios ºi κi þine legãmîntul ºi îndurarea pînã la al miilea neam de oameni faþã de cei ce-L iubesc ºi pãzesc poruncile Lui.
Isa 49.7;1Cor 1.9;1Cor 10.13;2Cor 1.18;1Tes 5.24;2Tes 3.3;2Tim 2.13;Evr 11.11;1Ioan 1.9;Exod 20.6;Deuteronom 5.10;Neem 1.5;Dan 9.4;
10 Dar rãsplãteºte îndatã pe cei ce-L urãsc, ºi-i perde; nu dã nici o pãsuire celui ce-L urãºte, ci-i rãsplãteºte îndatã.
Isa 59.18;Num 1.2;Deuteronom 32.35;
11 De aceea pãzeºte poruncile, legile ºi rînduielile pe cari þi le dau azi, ºi împlineºte-le.
12 Dacã veþi asculta aceste porunci, dacã le veþi pãzi ºi împlini, Domnul, Dumnezeul tãu, va þinea faþã de tine legãmîntul ºi îndurarea cu care S-a jurat pãrinþilor tãi.
Lev 26.3;Deuteronom 28.1;Ps 105.8-9;Luc 1.55-73;
13 El te va iubi, te va binecuvînta ºi te va înmulþi; va binecuvînta rodul trupului tãu ºi rodul pãmîntului tãu, grîul tãu, mustul ºi untdelemnul tãu, rodul cirezilor tale de vite ºi rodul turmelor tale de oi, în þara pe care a jurat pãrinþilor tãi cã þi-o va da.
Ioan 14.21;Deuteronom 28.4;
14 Vei fi binecuvîntat mai mult decît toate popoarele; ºi la tine nu va fi nici bãrbat, nici femeie stearpã, nici vitã stearpã în turmele tale.
Exod 23.26;
15 Domnul va depãrta de tine orice boalã; nu-þi va trimete niciuna din acele molime rele din Egipt pe cari le cunoºti, ci va lovi cu ele pe toþi ceice te urãsc.
Exod 9.14;Exod 15.26;Deuteronom 28.27-60;
16 Sã nimiceºti toate popoarele pe cari þi le va da în mînã Domnul, Dumnezeul tãu; sã n-arunci nici o privire de milã spre ele, ºi sã nu slujeºti dumnezeilor lor, cãci aceasta va fi o cursã pentru tine.
Deuteronom 7.2;Deuteronom 13.8;Deuteronom 19.13-21;Deuteronom 25.12;Exod 23.33;Deuteronom 12.30;Jud 8.27;Ps 106.36;
17 Poate cã vei zice în inima ta: Neamurile acestea sînt mai mari la numãr decît mine; cum voi putea sã le izgonesc?"
18 Sã nu te temi de ele. Adu-þi aminte ce a fãcut Domnul, Dumnezeul tãu, lui Faraon ºi întregului Egipt;
Deuteronom 31.6;Ps 105.5;
19 adu-þi aminte de marile încercãri pe cari þi le-au vãzut ochii, de minunile ºi semnele, de mîna tare ºi de braþul întins, cu cari te-a scos Domnul, Dumnezeul tãu. Aºa va face Domnul, Dumnezeul tãu, tuturor popoarelor de cari te temi.
Deuteronom 4.34;Deuteronom 29.3;
20 Domnul, Dumnezeul tãu, va trimete chiar ºi vespii bondãreºti împotriva lor pînã la deplina nimicire a celor ce vor scãpa ºi se vor ascunde de tine.
Exod 23.28;Ios 24.12;
21 Sã nu te înspãimînþi de ei; cãci Domnul, Dumnezeul tãu, este în mijlocul tãu, Dumnezeul cel mare ºi înfricoºat.
Num 11.20;Num 14.9-42;Num 16.3;Ios 3.10;Deuteronom 10.17;Neem 1.5;Neem 4.14.9.32;
22 ªi Domnul, Dumnezeul tãu, va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndatã, ca sã nu se înmulþeascã fiarele cîmpului împotriva ta.
Exod 23.29-30;
23 Dar Domnul, Dumnezeul tãu, le va da în mîna ta; ºi le va pune cu totul pe fugã, pînã vor fi nimicite.
24 Pe împãraþii lor îi va da în mînile tale, ºi le vei ºterge numele de subt ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea sã stea împotriva ta, pînã le vei nimici.
Ios 10.24-42;Ios 12.1;Exod 17.14;Deuteronom 9.14;Deuteronom 25.19;Deuteronom 29.20;Deuteronom 11.25;Ios 1.5;Ios 10.8;Ios 23.9;
25 Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor sã le ardeþi în foc. Sã nu pofteºti ºi sã nu iei pentru tine argintul ºi aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri sã ajungã pentru tine o cursã; cãci ele sînt o urîciune înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.
Deuteronom 7.5;Exod 32.20;Deuteronom 12.3;1Cron 14.12;Ios 7.1-21;Jud 8.27;Deuteronom 17.1;
26 Sã nu aduci nici un lucru urîcios în casa ta, ca sã nu fii nimicit cu desãvîrºire, tu ºi lucrul acela; sã-þi fie groazã de el ,sã-þi fie scîrbã de el, cãci este un lucru blestemat.
Lev 27.28;Deuteronom 13.17;Ios 6.17-18;Ios 7.1;

Cap. 8

1 Sã pãziþi ºi sã împliniþi toate poruncile pe cari vi le dau astãzi, ca sã trãiþi, sã vã înmulþiþi, ºi sã intraþi în stãpînirea þãrii pe care a jurat Domnul cã o va da pãrinþilor voºtri.
Deuteronom 4.1;Deuteronom 5.32-33;Deuteronom 6.1-3;
2 Adu-þi aminte de tot drumul pe care te-a cãlãuzit Domnul, Dumnezeul tãu, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca sã te smereascã ºi sã te încerce, ca sã-þi cunoascã pornirile inimii ºi sã vadã dacã ai sã pãzeºti sau nu poruncile Lui.
Deuteronom 1.3;Deuteronom 2.7;Deuteronom 29.5;Ps 136.16;Amos 2.10;Exod 16.4;Deuteronom 13.3;2Cron 32.31;Ioan 2.25;
3 Astfel, te-a smerit, te-a lãsat sã suferi de foame, ºi te-a hrãnit cu manã, pe care nici tu n-o cunoºteai ºi nici pãrinþii tãi n-o cunoscuserã, ca sã te înveþe cã omul nu trãieºte numai cu pîne, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trãieºte omul.
Exod 16.2-3;Exod 16.12-35;Ps 104.29;Mat 4.4;Luc 4.4;
4 Haina nu þi s-a învechit pe tine, ºi nici nu þi s-au umflat picioarele, în timpul acestor patruzeci de ani.
Deuteronom 29.5;Neem 9.21;
5 Recunoaºte dar în inima ta cã Domnul, Dumnezeul tãu, te mustrã cum mustrã un om pe copilul lui.
2Sam 7.14;Ps 89.32;Prov 3.12;Evr 12.5-6;Apoc 3.19;
6 Sã pãzeºti poruncile Domnului, Dumnezeului tãu, ca sã umbli în cãile Lui, ºi sã te temi de El.
Deuteronom 5.33;
7 Cãci Domnul, Dumnezeul tãu, are sã te ducã într-o þarã bunã, þarã cu pîraie de apã, cu izvoare ºi cu lacuri, cari þîsnesc din vãi ºi munþi;
Deuteronom 11.10-12;
8 þarã cu grîu, cu orz, cu vii, cu smochini ºi cu rodii; þarã cu mãslini ºi cu miere;
9 þarã unde vei mînca pîne din belºug, unde nu vei duce lipsã de nimic; þarã, ale cãrei petre sînt de fer, ºi din ai cãrei munþi vei scoate aramã.
Deuteronom 33.25;
10 Cînd vei mînca ºi te vei sãtura, sã binecuvîntezi pe Domnul, Dumnezeul tãu, pentru þara cea bunã pe care þi-a dat-o.
Deuteronom 6.11-12;
11 Vezi sã nu uiþi pe Domnul, Dumnezeul tãu, pînã acolo încît sã nu pãzeºti poruncile, rînduielile ºi legile Lui, pe cari þi le dau azi.
12 Cînd vei mînca ºi te vei sãtura, cînd vei zidi ºi vei locui în case frumoase,
Deuteronom 28.47;Deuteronom 32.15;Prov 30.9;Osea 13.6;
13 cînd vei vedea înmulþindu-þi-se cirezile de boi ºi turmele de oi, mãrindu-þi-se argintul ºi aurul, ºi crescîndu-þi tot ce ai,
14 ia seama sã nu þi se umfle inima de mîndrie ºi sã nu uiþi pe Domnul, Dumnezeul tãu, care te-a scos din þara Egiptului, din casa robiei;
1Cor 4.7;Ps 106.21;
15 care te-a dus în acea pustie mare ºi grozavã, unde erau ºerpi înfocaþi ºi scorpioni, în locuri uscate ºi fãrã apã, care a fãcut sã-þi þîºneascã apã din stînca cea mai tare,
Isa 63.12-14;Ier 2.6;Num 21.6;Osea 13.5;Num 20.11;Ps 78.15;Ps 114.8;
16 ºi care þi-a dat sã mãnînci în pustie mana aceea necunoscutã de pãrinþii tãi, ca sã te smereascã ºi sã te încerce, ºi sã-þi facã bine apoi.
Deuteronom 8.3;Exod 16.15;Ier 24.5-6;Evr 12.11;
17 Vezi sã nu zici în inima ta: Tãria mea ºi puterea mînii mele mi-au cîºtigat aceste bogãþii."
Deuteronom 9.4;1Cor 4.7;
18 Ci adu-þi aminte de Domnul, Dumnezeul tãu, cãci El îþi va da putere sã le cîºtigi, ca sã întãreascã legãmîntul încheiat cu pãrinþii voºtri prin jurãmînt, cum face astãzi.
Prov 10.22;Osea 2.8;Deuteronom 7.8-12;
19 Dacã vei uita pe Domnul, Dumnezeul tãu, ºi vei merge dupã alþi dumnezei, dacã le vei sluji ºi te vei închina înaintea lor, vã spun hotãrît azi cã veþi peri.
Deuteronom 4.26;Deuteronom 30.18;
20 Veþi peri ca ºi neamurile pe cari le-a pierdut Domnul dinaintea voastrã, pentrucã nu veþi asculta glasul Domnului, Dumnzeului vostru.
Dan 9.11-12;

Cap. 9

1 Ascultã, Israele! Astãzi vei trece Iordanul, ca sã te faci stãpîn pe niºte neamuri mai mari ºi mai puternice decît tine, pe cetãþi mari ºi întãrite pînã la cer,
Deuteronom 11.31;Ios 3.16;Ios 4.19;Deuteronom 4.38;Deuteronom 7.1;Deuteronom 11.23;Deuteronom 1.28;
2 pe un popor mare ºi înalt la staturã, pe copiii lui Anac, pe cari-i cunoºti ºi despre cari ai auzit zicîndu-se: Cine va putea sã stea împotriva copiilor lui Anac!"
Num 13.22-33;
3 Sã ºtii azi cã Domnul, Dumnezeul tãu, va merge El însuº înaintea ta, ca un foc mistuitor; El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta; ºi tu îi vei izgoni , îi vei perde curînd, cum þi-a spus Domnul.
Deuteronom 31.3;Ios 3.11;Deuteronom 4.24;Evr 12.29;Deuteronom 7.23;Exod 23.31;Deuteronom 7.24;
4 Cînd îi va izgoni Domnul, Dumnezeul tãu, dinaintea ta, sã nu zici în inima ta: Pentru bunãtatea mea m-a fãcut Domnul sã intru în stãpînirea þãrii acesteia." Cãci din pricina rãutãþii neamurilor acelora le izgoneºte Domnul dinaintea ta.
Deuteronom 8.17;Rom 11.6-20;1Cor 4.4-7;Gen 15.16;Lev 18.24-25;Deuteronom 18.12;
5 Nu, nu pentru bunãtatea ta, nici pentru curãþia inimii tale intri tu în stãpînirea þãrii lor; ci din pricina rãutãþii acestor neamuri le izgoneºte Domnul, Dumnezeul tãu, dinaintea ta, ºi ca sã împlineascã astfel cuvîntul prin care Domnul S-a jurat pãrinþilor tãi, lui Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov.
Tit 3.5;Gen 12.7;Gen 13.15;Gen 15.7;Gen 17.8;Gen 26.4;Gen 28.13;
6 Sã ºtii dar cã nu din pricina bunãtãþii tale îþi dã Domnul, Dumnezeul tãu, acea þarã bunã ca s-o stãpîneºti; cãci tu eºti un popor tare încãpãþînat.
Deuteronom 9.13;Exod 32.9;Exod 33.3;Exod 34.9;
7 Adu-þi aminte, ºi nu uita cum ai aþîþat mînia Domnului, Dumnezeului tãu, în pustie. Din ziua cînd ai ieºit din þara Egiptului pînã la sosirea voastrã în locul acesta, tot rãsvrãtiþi împotriva Domnului aþi fost!
Exod 14.11;Exod 16.2;Exod 17.2;Num 11.4;Num 20.2;Num 25.2;Deuteronom 31.27;
8 La Horeb, atîta aþi aþîþat mînia Domnului, încît Domnul S-a mîniat pe voi ºi voia sã vã nimiceascã.
Exod 32.4;Ps 106.19;
9 Cînd m-am suit pe munte, ca sã iau tablele de piatrã, tablele legãmîntului pe care l-a fãcut Domnul cu voi, am rãmas pe munte patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi, fãrã sã mãnînc pîne ºi fãrã sã beau apã;
Exod 24.12-15;Exod 24.18;Exod 34.28;
10 ºi Domnul mi-a dat cele douã table de piatrã, scrise cu degetul lui Dumnezeu, ºi cuprinzînd toate cuvintele pe cari vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua cînd tot poporul era adunat.
Exod 31.18;Exod 19.17;Exod 20.1;Deuteronom 4.10;Deuteronom 10.4;Deuteronom 18.16;
11 Dupã acele patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi Domnul mi-a dat cele douã table de piatrã, tablele legãmîntului.
12 Domnul mi-a zis atunci: Scoalã-te ºi pogoarã-te în grabã de aici; cãci poporul tãu, pe care l-ai scos din Egipt, s-a stricat. S-au abãtut curînd dela calea pe care le-am arãtat-o; ºi-au fãcut un chip turnat."
Exod 32.7;Deuteronom 31.29;Jud 2.17;
13 Domnul mi-a zis: Eu vãd cã poporul acesta este un popor tare încãpãþînat.
Exod 32.9;Deuteronom 9.6;Deuteronom 10.16;Deuteronom 31.27;2Imp 17.14;
14 Lasã-mã sã-i nimicesc ºi sã le ºterg numele de subt ceruri; iar pe tine te voi face un neam mai puternic ºi mai mare la numãr decît poporul acesta."
Exod 32.10;Deuteronom 29.20;Ps 9.5;Ps 109.13;Num 14.12;
15 M-am întors ºi m-am pogorît de pe munte care era tot numai foc, cu cele douã table ale legãmîntului în amîndouã mînile mele.
Exod 32.15;Exod 19.18;Deuteronom 4.11;Deuteronom 5.23;
16 M-am uitat, ºi iatã cã pãcãtuiserãþi împotriva Domnului, Dumnezeului vostru, vã fãcuserãþi un viþel turnat, vã depãrtaserãþi curînd dela calea pe care v-o arãtase Domnul.
Exod 32.19;
17 Am apucat atunci cele douã table, le-am aruncat din mînile mele, ºi le-am sfãrîmat subt ochii voºtri.
18 M-am aruncat cu faþa la pãmînt înaintea Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi, fãrã sã mãnînc ºi fãrã sã beau apã, din pricina tuturor pãcatelor pe cari le sãvîrºiserãþi, fãcînd ce este rãu înaintea Domnului, ca sã-L mîniaþi.
Exod 34.28;Ps 106.23;
19 Cãci mã îngrozisem la vederea mîniei ºi urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastrã, pînã acolo încît voia sã vã nimiceascã. Dar Domnul m-a ascultat ºi de data aceasta.
Exod 32.10-11;Exod 32.14;Exod 33.17;Deuteronom 10.10;Ps 106.23;
20 Domnul de asemenea era foarte mîniat ºi pe Aaron, aºa încît voia sã-l piardã, ºi eu m-am rugat atunci ºi pentru el.
21 Am luat viþelul pe care-l fãcuserãþi, isprava pãcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfãrîmat pînã s-a fãcut praf, ºi am aruncat praful acela în pîrîul care curgea din munte.
Exod 32.20;Isa 31.7;
22 Apoi la Tabeera, la Masa, ºi la Chibrot-Hataava , voi iarãºi aþi aþîþat mînia Domnului.
Num 11.1-5;Exod 17.7;Num 11.4-34;
23 ªi cînd v-a trimes Domnul de la Cades-Barnea, zicînd: Suiþi-vã, ºi luaþi în stãpînire þara pe care v-o dau!" voi v-aþi rãzvrãtit împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului vostru, n-aþi avut credinþã în El, ºi n-aþi ascultat glasul Lui.
Num 13.3;Num 14.1;Ps 106.24-25;
24 V-aþi tot rãsvrãtit împotriva Domnului de cînd vã cunosc.
Deuteronom 31.27;
25 M-am aruncat cu faþa la pãmînt înaintea Domnului: patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi, m-am aruncat cu faþa la pãmînt, pentrucã Domnul spusese cã vrea sã vã nimiceascã.
Deuteronom 9.18;
26 M-am rugat Domnului, ºi am zis: Stãpîne Doamne, nu nimici pe poporul Tãu, moºtenirea Ta, pe care ai rãscumpãrat-o, în mãrimea Ta, pe care ai scos-o din Egipt, prin mîna Ta cea puternicã.
Exod 32;
27 Adu-þi aminte de robii tãi, Avraam, Isaac ºi Iacov. Nu cãuta la îndãrãtnicia acestui popor, la rãutatea lui ºi la pãcatul lui,
28 ca nu cumva þara din care ne-ai scos sã zicã: Pentrucã Domnul n-avea putere sã-i ducã în þara pe care le-o fãgãduise ºi pentrucã-i ura,de aceea i-a scos ca sã-i omoare în pustie.
Exod 32.12;Num 14.16;
29 Totuº ei sînt poporul Tãu ºi moºtenirea Ta, pe care ai scos-o din Egipt cu mîna Ta cea puternicã ºi cu braþul Tãu cel întins."
Deuteronom 4.20;1Imp 8.51;Neem 1.10;Ps 95.7;

Cap. 10

1  În vremea aceea, Domnul mi-a zis: Taie douã table de piatrã ca cele dintîi, ºi suie-te la Mine pe munte; fã ºi un chivot de lemn.
Exod 34.1-2;Exod 25.10;
2 Eu voi scrie pe aceste douã table cuvintele cari erau scrise pe tablele dintîi pe cari le-ai sfãrîmat, ºi sã le pui în chivot.
Exod 25.16-21;
3 Am fãcut un chivot de lemn de salcîm, am tãiat douã table de piatrã ca cele dintîi, ºi m-am suit pe munte cu cele douã table în mînã.
Exod 25.5-10;Exod 37.1;Exod 34.4;
4 Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintîi, cele zece porunci cari vã fuseserã spuse pe munte, din mijlocul focului , în ziua adunãrii; ºi Domnul mi le-a dat.
Exod 34.28;Exod 20.1;Exod 17.19;Deuteronom 9.10;Deuteronom 18.16;
5 M-am întors apoi ºi m-am pogorît de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care-l fãcusem, ºi ele au rãmas acolo, cum îmi poruncise Domnul.
Exod 34.29;Exod 40.20;1Imp 8.9;
6 Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit Aaron, ºi a fost îngropat; Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoþiei.
Num 33.31;Num 20.28;Num 33.38;
7 Apoi deacolo au pornit la Gudgoda, ºi dela Gudgoda la Iotbata, þarã unde sînt pîraie de ape.
Num 33.32-33;
8 În vremea aceea, Domnul a despãrþit seminþia lui Levi, ºi i-a poruncit sã ducã chivotul legãmîntului Domnului, sã stea înaintea Domnului ca sã-I slujeascã, ºi sã binecuvînteze poporul în Numele Lui; lucru pe care l-a fãcut pînã în ziua de azi.
Num 3.6;Num 4.4;Num 8.14;Num 16.9;Num 4.15;Deuteronom 18.5;Lev 9.22;Num 6.23;Deuteronom 21.5;
9 Deaceea Levi n-are nici parte de moºie, nici moºtenire cu fraþii lui: Domnul este moºtenirea lui, cum i-a spus Domnul, Dumnezeul tãu.
Num 18.20-24;Deuteronom 18.1-2;Ezec 44.28;
10 Eu am rãmas pe munte, ca ºi mai înainte, patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi. Domnul m-a ascultat ºi de data aceasta; Domnul n-a voit sã vã nimiceascã.
Exod 34.28;Deuteronom 9.18-25;Exod 32.14-34;Exod 33.17;Deuteronom 9.19;
11 Domnul mi-a zis: Scoalã-te, du-te, ºi mergi în fruntea poporului. Sã se ducã sã ia în stãpînire þara pe care am jurat pãrinþilor lor cã le-o voi da.
Exod 32.34;Exod 33.1;
12 Acum, Israele, ce alta cere dela tine Domnul, Dumnezeul tãu, decît sã te temi de Domnul, Dumnezeul tãu, sã umbli în toate cãile Lui, sã iubeºti ºi sã slujeºti Domnului, Dumnezeului tãu, din toatã inima ta ºi din tot sufletul tãu,
Mic 6.8;Deuteronom 6.13;Deuteronom 5.33;Deuteronom 6.5;Deuteronom 11.13;Deuteronom 30.16-20;Mat 22.37;
13 sã pãzeºti poruncile Domnului ºi legile Lui pe cari þi le dau astãzi, ca sã fii fericit?
Deuteronom 6.24;
14 Iatã, ale Domnului, Dumnezeului tãu, sînt cerurile ºi cerurile cerurilor, pãmîntul ºi tot ce cuprinde el.
1Imp 8.27;Ps 115.16;Ps 148.4;Gen 14.19;Exod 19.5;Ps 24.1;
15 ªi numai de pãrinþii tãi S-a alipit Domnul ca sã-i iubeascã; ºi dupã ei, pe sãmînþa lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeþi azi.
Deuteronom 4.37;
16 Sã vã tãiaþi dar inima împrejur, ºi sã nu vã mai înþepeniþi gîtul.
Lev 26.41;Deuteronom 30.6;Ier 4.4;Rom 2.28-29;Col 2.11;Deuteronom 9.6-13;
17 Cãci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic ºi înfricoºat, care nu cautã la faþa oamenilor ºi nu primeºte daruri;
Ios 22.22;Ps 136.2;Dan 2.47;Dan 11.36;Apoc 17.14;Apoc 19.16;Deuteronom 7.21;2Cron 19.7;Iov 34.19;Fapt 10.34;Rom 2.11;Gal 2.6;Efes 6.9;Col 3.25;1Pet 1.17;
18 care face dreptate orfanului ºi vãduvei, care iubeºte pe strãin ºi-i dã hranã ºi îmbrãcãminte.
Ps 68.5;Ps 146.9;
19 Sã iubiþi pe strãin, cãci ºi voi aþi fost strãini în þara Egiptului.
Lev 19.33-34;
20 Sã te temi de Domnul, Dumnezeul tãu, sã-I slujeºti, sã te alipeºti de El, ºi pe Numele Lui sã juri.
Deuteronom 6.13;Mat 4.10;Luc 4.8;Deuteronom 11.22;Deuteronom 13.4;Ps 63.11;
21 El este slava ta, El este Dumnezeul tãu. El a fãcut în mijlocul tãu aceste lucruri mari ºi grozave pe cari þi le-au vãzut ochii.
Exod 15.2;Ps 22.3;Ier 17.14;1Sam 12.24;2Sam 7.23;Ps 106.21-22;
22 Pãrinþii tãi s-au pogorît în Egipt în numãr de ºaptezeci de inºi; acum Domnul, Dumnezeul tãu, a fãcut din tine o mulþime ca stelele cerului."
Gen 46.27;Exod 1.5;Fapt 7.14;Gen 15.5;Deuteronom 1.10;Deuteronom 28.62;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu