Biblia - Vechiul Testament - Deuteronom - Cap - 21 - 30

Biblia - Vechiul Testament - Deuteronom - Cap - 21 - 30
Cap. 21
1 Dacã, în þara pe care þi-o dã în stãpînire Domnul, Dumnezeul tãu, se gãseºte întins în mijlocul unui cîmp un om ucis, fãrã sã se ºtie cine l-a lovit,
2 bãtrînii ºi judecãtorii tãi sã se ducã sã mãsoare depãrtarea dela trupul mort pînã în cetãþile de primprejur.
3 Cînd se va hotãrî cetatea cea mai apropiatã de trupul mort, bãtrînii din cetatea aceea sã ia o viþea care sã nu fi fost pusã la muncã ºi care sã nu fi tras la jug.

4 Sã ducã viþeaua aceea într-o vale cu apã care nu seacã niciodatã ºi unde nu se arã nici nu se seamãnã; ºi acolo, sã taie capul viþelei în vale.
5 Atunci sã se apropie preoþii, fiii lui Levi; cãci pe ei i-a ales Domnul, Dumnezeul tãu, ca sã-I slujeascã ºi sã binecuvinteze în Numele Domnului, ºi ei trebuie sã hotãrascã în orice ceartã ºi în orice rãnire.
Deuteronom 10.8;1Cron 23.13;Deuteronom 17.8-9;
6 Toþi bãtrînii din cetatea aceea cea mai apropiatã de trupul mort sã-ºi spele mînile pe viþeaua cãreia i-au tãiat capul în vale.
Ps 19.12;Ps 26.6;Mat 27.24;
7 ªi, luînd cuvîntul, sã zicã: Mînile noastre n-au vãrsat sîngele acesta, ºi ochii noºtri nu l-au vãzut vãrsîndu-se.
8 Iartã, Doamne, pe poporul Tãu Israel, pe care l-ai rãscumpãrat; nu pune sîngele nevinovat în socoteala poporului Tãu Israel." ªi sîngele acela nu-i va fi pus în socotealã.
Iona 1.14;
9 Astfel trebuie sã curãþi din mijlocul tãu sîngele nevinovat, fãcînd ce este plãcut înaintea Domnului.
Deuteronom 19.13;
10 Cînd vei merge la rãzboi împotriva vrãjmaºilor tãi, dacã Domnul îi dã în mînile tale, ºi vei lua prinºi din ei,
11 poate cã printre cei prinºi vei vedea o femeie frumoasã, ºi vei dori s-o iei de nevastã.
12 Atunci s-o aduci înlãuntrul casei tale. Ea sã-ºi radã capul ºi sã-ºi taie unghiile,
13 sã-ºi lepede hainele pe cari le purta cînd a fost prinsã, sã locuiascã în casa ta, ºi sã plîngã pe tatãl ºi pe mama ei o lunã de zile. Dupã aceea, sã te duci la ea, sã-i fii bãrbat, ºi ea sã-þi fie nevastã.
Ps 45.10;
14 Dacã nu-þi va mai place, s-o laºi sã plece unde va voi, dar nu vei putea s-o vinzi pe argint, nici sã te porþi cu ea ca cu o roabã, pentrucã ai înjosit-o.
Gen 34.2;Deuteronom 22.29;Jud 19.24;
15 Dacã un om, care are douã neveste, iubeºte pe una ºi nu iubeºte pe cealaltã, ºi dacã are copii cu ele, din cari întîiul nãscut este dela nevasta pe care n-o iubeºte,
Gen 29.33;
16 cînd îºi va împãrþi averile între fiii lui, nu va putea face întîi nãscut pe fiul aceleia pe care o iubeºte, în locul fiului aceleia pe care n-o iubeºte, ºi care este întîiul nãscut.
1Cron 5.2;1Cron 26.10;2Cron 11.19-22;
17 Ci sã recunoascã de întîi nãscut pe fiul aceleia pe care n-o iubeºte, ºi sã-i dea o parte îndoitã din averea lui; cãci fiul acesta este cel dintîi rod al puterii lui, ºi lui i se cuvine dreptul de întîi nãscut.
1Cron 5.1;Gen 49.3;Gen 25.31-33;
18 Dacã un om are un fiu neascultãtor ºi îndãrãtnic, care n-ascultã nici de glasul tatãlui sãu, nici de glasul mamei lui, ºi nu-i ascultã nici chiar dupã ce l-au pedepsit,
19 tatãl ºi mama sã-l ia, ºi sã-l ducã la bãtrînii cetãþii lui ºi la poarta locului în care locuieºte.
20 Sã spunã bãtrînilor cetãþii lui: Iatã, fiul nostru este neascultãtor ºi îndãrãtnic, n-ascultã de glasul nostru, ºi este lacom ºi beþiv."
21 ªi toþi oamenii din cetatea lui sã-l ucidã cu pietre, ºi sã moarã. Astfel sã curãþi rãul din mijlocul tãu, pentruca tot Israelul s-audã ºi sã se teamã.
Deuteronom 13.5;Deuteronom 19.19-20;Deuteronom 22.21-24;Deuteronom 13.11;
22 Dacã se va omorî un om care a sãvîrºit o nelegiuire vrednicã de pedeapsa cu moartea, ºi l-ai spînzurat de un lemn,
Deuteronom 19.6;Deuteronom 22.26;Fapt 23.29;Fapt 25.11-25;Fapt 26.31;
23 trupul lui mort sã nu stea noaptea pe lemn; ci sã-l îngropi în aceeaº zi, cãci cel spînzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, ºi sã nu spurci þara pe care þi-o dã de moºtenire Domnul, Dumnezeul tãu.
Ios 8.29;Ios 10.26-27;Ioan 19.31;Gal 3.13;Lev 18.25;Num 35.34;

Cap. 22

1 Dacã vezi rãtãcindu-se boul sau oaia fratelui tãu, sã nu le ocoleºti, ci sã le aduci la fratele tãu.
Exod 23.4;
2 Dacã fratele tãu nu locuieºte lîngã tine, ºi nu-l cunoºti, sã iei dobitocul la tine acasã, ºi sã rãmînã la tine pînã ce-l cere fratele tãu; ºi atunci sã i-l dai.
3 Tot aºa sã faci ºi cu mãgarul lui, tot aºa sã faci ºi cu haina lui, ºi tot aºa sã faci cu orice lucru pierdut de el ºi gãsit de tine: sã nu le ocoleºti.
4 Dacã vezi mãgarul fratelui tãu sau boul lui cãzut pe drum, sã nu-l ocoleºti, ci sã-i ajuþi sã-l ridice.
Exod 23.5;
5 Femeia sã nu poarte îmbrãcãminte bãrbãteascã, ºi bãrbatul sã nu se îmbrace cu haine femeieºti; cãci oricine face lucrurile acestea este o urîciune înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.
6 Dacã întîlneºti pe drum un cuib de pasãre, într-un copac sau pe pãmînt, cu pui sau ouã ºi mama lor ºezînd peste pui sau peste ouã, sã nu iei ºi pe mama ºi pe puii ei,
Lev 22.28;
7 ci sã dai drumul mamei ºi sã nu iei decît puii, ca sã fii fericit ºi sã ai zile multe.
Deuteronom 4.40;
8 Cînd zideºti o casã nouã, sã-þi faci un pãlimar împrejurul acoperiºului, ca sã nu aduci vinã de sînge asupra casei tale, dacã s-ar întîmpla sã cadã cineva de pe ea.
9 Sã nu sameni în via ta douã feluri de seminþe, ca nu cumva sã întinezi ºi rodul seminþei pe care ai sãmãnat-o ºi rodul viei.
Lev 19.19;
10 Sã nu ari cu un bou ºi un mãgar înjugaþi împreunã.
2Cor 6.14-16;
11 Sã nu porþi o hainã þesutã din felurite fire, din lînã ºi in unite împreunã.
Lev 19.19;
12 Sã faci ciucuri la cele patru colþuri ale hainei cu care te vei înveli.
Num 15.38;Mat 23.5;
13 Dacã un om, care ºi-a luat o nevastã ºi s-a împreunat cu ea, o urãºte
Gen 29.21;Jud 15.1;
14 apoi, o învinuieºte de lucruri nelegiuite ºi-i scoate nume rãu, zicînd: Am luat pe femeia aceasta, m-am apopiat de ea, ºi n-am gãsit-o fecioarã", -
15 atunci tatãl ºi mama fetei sã ia semnele fecioriei ei ºi sã le aducã înaintea bãtrînilor cetãþii, la poartã.
16 Tatãl fetei sã spunã bãtrînilor: Am dat pe fiicã-mea de nevastã omului acestuia, ºi el a început s-o urascã;
17 acum o învinuieºte de lucruri nelegiuite, zicînd: N-am gãsit fecioarã pe fiicã-ta. Dar iatã semnele fecioriei fetei mele." ªi sã desfacã haina ei înaintea bãtrînilor cetãþii.
18 Bãtrînii cetãþii sã ia atunci pe omul acela ºi sã-l pedepseascã;
19 ºi, pentrucã a scos nume rãu unei fecioare din Israel, sã-l osîndeascã la o gloabã de o sutã sicli de argint, pe cari sã-i dea tatãlui fetei.Ea sã rãmînã nevasta lui, ºi el nu va putea s-o goneascã toatã viaþa lui.
20 Dar dacã faptul este adevãrat, dacã fata nu s-a gãsit fecioarã,
21 sã scoatã pe fatã la uºa casei tatãlui ei; sã fie ucisã cu pietre de oamenii din cetate, ºi sã moarã, pentrucã a sãvîrºit o miºelie în Israel, curvind în casa tatãlui ei. Sã curãþi astfel rãul din mijlocul tãu.
Gen 34.7;Jud 20.6-10;2Sam 13.12-13;Deuteronom 13.5;
22 Dacã se va gãsi un bãrbat culcat cu o femeie mãritatã, sã moarã amîndoi: ºi bãrbatul care s-a culcat cu femeia, ºi femeia. Sã curãþi astfel rãul din mijlocul lui Israel.
Lev 20.10;Ioan 8.5;
23 Dacã o fatã fecioarã este logoditã, ºi o întîlneºte un om în cetate ºi se culcã cu ea,
Mat 1.18-19;
24 sã-i aduceþi pe amîndoi la poarta cetãþii, sã-i ucideþi cu pietre, ºi sã moarã amîndoi: fata, pentrucã n-a þipat în cetate, ºi omul, pentrucã a necinstit pe nevasta aproapelui sãu. Sã curãþi astfel rãul din mijlocul tãu.
Deuteronom 21.14;Deuteronom 22.21-22;
25 Dar dacã omul acela întîlneºte în cîmp pe fata logoditã, o apucã cu sila ºi se culcã cu ea, numai omul care s-a culcat cu ea sã fie pedepsit cu moartea.
26 Fetei sã nu-i faci nimic; ea nu este vinovatã de o nelegiuire vrednicã de pedeapsa cu moarte, cãci e ca ºi cu un om care se aruncã asupra aproapelui lui ºi-l omoarã.
27 Fata logoditã, pe care a întîlnit-o omul acela pe cîmp, a putut sã strige fãrã sã fie cineva sã-i sarã în ajutor.
28 Dacã un om întîlneºte o fatã fecioarã nelogoditã, o apucã cu sila ºi se culcã cu ea, ºi se întîmplã sã fie prinºi,
Exod 22.16-17;
29 omul care s-a culcat cu ea sã dea tatãlui fetei cincizeci de sicli de argint; ºi, pentrucã a necinstit-o, s-o ia de nevastã, ºi nu va putea s-o goneascã, toatã viaþa lui.
Deuteronom 22.24;
30 Nimeni sã nu ia pe nevasta tatãlui sãu, ºi nici sã nu ridice învelitoarea tatãlui sãu.
Lev 18.8;Lev 20.11;Deuteronom 27.20;1Cor 5.1;Rut 3.9;Ezec 16.8;

Cap. 23

1 Cel scopit sau famenul sã nu intre în adunarea Domnului.
2 Cel nãscut din curvie sã nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecilea neam al lui sã nu intre în adunarea Domnului.
3 Amonitul ºi Moabitul sã nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecilea neam, pe vecie,
Neem 13.1-2;
4 pentru cã nu v-au ieºit înainte cu pîne ºi apã, pe drum, la ieºirea voastrã din Egipt, ºi pentru cã au adus, pe preþ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia, ca sã te blesteme.
Deuteronom 2.29;Num 22.5-6;
5 Dar Domnul, Dumnezeul tãu, n-a voit sã asculte pe Balaam; ºi Domnul, Dumnezeul tãu, a schimbat blestemul acela în binecuvîntare, pentru cã tu eºti iubit de Domnul, Dumnezeul tãu.
6 Sã nu-þi pese nici de propãºirea lor, nici de bunã starea lor, toatã viaþa ta, pe vecie.
Ezra 9.12;
7 Sã nu urãºti pe Edomit, cãci este fratele tãu; sã nu urãºti pe Egiptean, cãci ai fost strãin în þara lui:
Gen 25.24-26;Obad 10.12;Exod 22.21;Exod 23.9;Lev 19.34;Deuteronom 10.19;
8 fiii cari li se vor naºte, în al treilea neam, sã intre în adunarea Domnului.
9 Cînd vei ieºi cu oastea împotriva vrãjmaºilor tãi, fereºte-te de orice lucru rãu.
10 Dacã va fi la tine cineva care sã nu fie curat, în urma vreunei întîmplãri din timpul nopþii, sã iasã din tabãrã, ºi sã nu intre în tabãrã;
Lev 15.16;
11 spre searã, sã se scalde în apã, ºi dupã asfinþitul soarelui va putea sã se întoarcã în tabãrã.
Lev 15.5;
12 Sã ai un loc afarã din tabãrã, ºi acolo sã ieºi afarã.
13 Între uneltele tale sã ai o lopatã, cu care sã sapi ºi sã-þi acoperi murdãriile ieºite din tine, cînd vei ieºi afarã.
14 Cãci Domnul Dumnezeul tãu, merge în milocul taberei tale, ca sã te ocroteascã ºi sã-þi dea în mînã pe vrãjmaºii tãi dinaintea ta; tabãra ta va trebui deci sã fie sfîntã, pentruca Domnul sã nu vadã la tine nimic necurat, ºi sã nu Se abatã dela tine.
Lev 26.12;
15 Sã nu dai înapoi stãpînului sãu pe un rob care va fugi la tine dupãce l-a pãrãsit.
1Sam 30.15;
16 Sã rãmînã la tine, în mijlocul tãu, în locul pe care-l va alege el, într-una din cetãþile tale, unde îi va plãcea: sã nu-l asupreºti.
Exod 22.21;
17 Sã nu fie nicio curvã din fetele lui Israel, ºi sã nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel.
Lev 19.29;Prov 2.16;Gen 19.5;2Imp 23.7;
18 Sã n-aduci în casa Domnului, Dumnezeului tãu, cîºtigul unei curve, nici preþul unui cîne, ca împlinire a unei juruinþe oarecare; cãci ºi unul ºi altul sînt o urîciune înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.
19 Sã nu ceri nicio dobîndã dela fratele tãu: nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumutã cu dobîndã.
Exod 22.25;Lev 25.36-37;Neem 5.2-7;Ps 15.5;Luc 6.34-35;
20 Dela strãin vei putea sã iei dobîndã, dar dela fratele tãu sã nu iei, pentruca Domnul, Dumnezeul tãu, sã te binecuvinteze în tot ce vei face în þara pe care o vei lua în stãpînire.
Lev 19.34;Lev ;Deuteronom 15.3;Deuteronom 15.10;
21 Dacã faci o juruinþã Domnului, Dumnezeului tãu, sã nu pregeþi s-o împlineºti; cãci Domnul, Dumnezeul tãu, îþi va cere socoteala, ºi te vei face vinovat de un pãcat.
Num 30.2;Ecl 5.4-5;
22 Dacã te fereºti sã faci o juruinþã, nu faci un pãcat.
23 Dar sã pãzeºti ºi sã împlineºti ce-þi va ieºi de pe buze, ºi anume juruinþele pe cari le vei face de bunã voie Domnului, Dumnezeului tãu, ºi pe cari le vei rosti cu gura ta.
Num 30.2;Ps 66.13-14;
24 Dacã intri în via aproapelui tãu, vei putea sã mãnînci struguri, dupã plac, pînã te vei sãtura; dar în vas sã nu iei.
25 Dacã intri în holdele aproapelui tãu, vei putea sã culegi spice cu mîna, dar secerea în holdele aproapelui tãu, sã n-o pui.
Mat 12.1;Marc 2.23;Luc 6.1;

Cap. 24

1 Cînd cineva îºi va lua o nevastã ºi se va însura cu ea, ºi s-ar întîmpla ca ea sã nu mai aibã trecere înaintea lui, pentru cã a descoperit ceva ruºinos în ea, sã-i scrie o carte de despãrþire, ºi, dupã ce-i va da-o în mînã, sã-i dea drumul din casa lui.
Mat 5.31;Mat 19.7;Marc 10.4;
2 Ea sã iasã de la el, sã plece, ºi va putea sã se mãrite dupã un alt bãrbat.
3 Dacã ºi acesta din urmã începe s-o urascã, îi scrie o carte de despãrþire, ºi dupã ce i-o dã în mînã, îi dã drumul din casa lui; sau, dacã acest bãrbat din urmã care a luat-o de nevastã, moare,
4 atunci bãrbatul dintîi, care îi dãduse drumul, nu va putea s-o ia iar㺠de nevastã, dupã ce s-a pîngãrit ea, cãci lucrul acesta este o urîciune înaintea Domnului, ºi sã nu faci vinovatã de pãcat þara pe care þi-o dã de moºtenire Domnul, Dumnezeul tãu.
Ier 3.1;
5 Cînd un om va fi însurat de curînd, sã nu se ducã la oaste, ºi sã nu se punã nici o sarcinã peste el; sã fie scutit, din pricina familiei, timp de un an, ºi sã veseleascã astfel pe nevasta pe care ºi-a luat-o.
Deuteronom 20.7;Prov 5.18;
6 Sã nu iei zãlog cele douã pietre de rîºniþã, nici chiar piatra de rîºniþã de deasupra; cãci ar însemna cã iei zãlog îns㺠viaþa cuiva.
7 Dacã se va gãsi cineva care sã fi furat pe vreunul din fraþii lui, pe vreunul din copiii lui Israel, ºi sã-l fi fãcut rob sau sã-l fi vîndut, hoþul acela sã fie pedepsit cu moartea. Sã curãþi astfel rãul din mijlocul tãu.
Exod 21.16;Deuteronom 19.19;
8 Ia seama bine ºi pãzeºte-te de rana leprei; ºi sã faceþi tot ce vã vor învãþa preoþii dintre Leviþi, sã aveþi grijã sã lucraþi dupã poruncile pe cari li le-am dat.
Lev 13.2;Lev 14.2;
9 Adu-þi aminte ce a fãcut Domnul, Dumnezeul tãu, Mariei, pe drum, la ieºirea voastrã din Egipt.
Luc 17.32;1Cor 10.6;Num 12.10;
10 Dacã ai vreo datorie la aproapele tãu, sã nu intri în casa lui ca sã-i iei lucrul pus zãlog;
11 ci sã stai afarã, ºi cel pe care l-ai împrumutat sã-þi aducã afarã lucrul pus zãlog.
12 Dacã omul acela este sãrac, sã nu te culci cu lucrul luat zãlog dela el la tine;
13 sã i-l dai înapoi la apusul soarelui, ca sã se culce în haina lui, ºi sã te binecuvinteze; ºi lucrul acesta þi se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.
Exod 22.26;Iov 29.11-13;Iov 31.20;2Cor 9.13;2Tim 1.18;Deuteronom 6.25;Ps 106.31;Ps 112.9;Dan 4.27;
14 Sã nu nedreptãþeºti pe simbriaºul sãrac ºi nevoiaº, fie cã este unul din fraþii tãi, fie cã este unul din strãinii cari locuiesc în þara ta, în cetãþile tale.
Mal 3.5;
15 Sã-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui; cãci e sãrac, ºi o doreºte mult. Altfel, ar striga cãtre Domnul împotriva ta, ºi te-ai face vinovat de un pãcat.
Lev 19.13;Ier 22.13;Iac 5.4;Iac 5.4;
16 Sã nu omori pe pãrinþi pentru copii, ºi sã nu omori pe copii pentru pãrinþi; fiecare sã fie omorît pentru pãcatul lui.
2Imp 14.6;2Cron 25.4;Ier 31.29-30;Ezec 18.20;
17 Sã nu te atingi de dreptul strãinului ºi al orfanului, ºi sã nu iei zãlog haina vãduvei.
Exod 22.11-22;Prov 22.22;Isa 1.23;Ier 5.28;Ier 22.3;Ezec 22.29;Zah 7.10;Mal 3.5;Exod 22.26;
18 Sã-þi aduci aminte cã ai fost rob în Egipt, ºi cã Domnul, Dumnezeul tãu, te-a rãscumpãrat de acolo; de aceea îþi dau aceste porunci ca sã le împlineºti.
Deuteronom 24.22;Deuteronom 16.12;
19 Cînd îþi vei secera ogorul, ºi vei uita un snop pe cîmp, sã nu te întorci sã-l iei: sã fie al strãinului, al orfanului ºi al vãduvei, pentruca Domnul, Dumnezeul tãu, sã te binecuvinteze în tot lucrul mînilor tale.
Lev 19.9-10;Lev 23.22;Deuteronom 15.10;Ps 41.1;Prov 19.17;
20 Cînd îþi vei scutura mãslinii, sã nu culegi a douã oarã roadele rãmase pe ramuri: ele sã fie ale strãinului, ale orfanului ºi ale vãduvei.
21 Cînd îþi vei culege via, sã nu culegi a doua oarã ciorchinele cari rãmîn pe urma ta: ele sã fie ale strãinului, ale orfanului ºi ale vãduvei.
22 Adu-þi aminte cã ai fost rob în þara Egiptului; de aceea îþi dau poruncile acestea, ca sã le împlineºti.
Deuteronom 24.18;

Cap. 25

1 Cînd doi oameni vor avea o ceartã între ei, ºi se vor înfãþiºa înaintea judecãþii ca sã fie judecaþi, celui nevinovat sã-i dea drumul, iar pe cel vinovat sã-l osîndeascã.
Deuteronom 19.17;Ezec 44.24;Prov 17.15;
2 Dacã cel vinovat este osîndit sã fie bãtut, judecãtorul sã punã sã-l întindã la pãmînt ºi sã-i dea în faþa lui un numãr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui.
Luc 12.48;Mat 10.17;
3 Sã nu punã sã-i dea mai mult de patruzeci de lovituri, ca nu cumva, dîndu-i mai multe lovituri decît atît, fratele tãu sã fie înjosit înaintea ta.
2Cor 11.24;Lev 18.3;
4 Sã nu legi gura boului, cînd treierã grîul.
Prov 12.10;1Cor 9.9;1Tim 5.18;
5 Cînd fraþii vor locui împreunã, ºi unul din ei va muri fãrã sã lase copii, nevasta mortului sã nu se mãrite afarã cu un strãin, ci cumnatul ei sã se ducã la ea, s-o ia de nevastã, ºi sã se însoare cu ea ca cumnat.
Mat 22.24;Marc 12.19;Luc 20.28;
6 Întîiul nãscut, pe care-l va naºte, sã moºteneascã pe fratele cel mort ºi sã-i poarte numele, pentruca numele acesta sã nu fie ºters din Israel.
Gen 38.9;Rut 4.10;
7 Dacã omul acesta nu vrea sã ia pe cumnatã-sa, ea sã se suie la poarta cetãþii, la bãtrîni, ºi sã spunã: Cumnatul-meu nu vrea sã ridice în Israel numele fratelui sãu, nu vrea sã mã ia de nevastã dupã dreptul de cumnat."
Rut 4.1-2;
8 Bãtrînii cetãþii sã-l cheme, ºi sã-i vorbeascã. Dacã el stãruieºte, ºi zice: Nu vreau s-o iau,"
Rut 4.6;
9 atunci cumnatã-sa sã se apropie de el în faþa bãtrînilor, sã-i scoatã încãlþãmintea din picior, ºi sã-l scuipe în faþã. ªi luînd cuvîntul, sã zicã: Aºa sã se facã omului care nu voieºte sã ridice casa fratelui sãu."
Rut 4.7;Rut 4.11;
10 ªi casa lui se va numi în Israel casa celui descãlþat".
11 Cînd doi oameni se vor certa unul cu altul, ºi nevasta unuia se va apropia sã scoatã pe bãrbatul sãu din mîna celui ce-l loveºte, dacã întinde mîna ºi apucã pe acesta din urmã de pãrþile ruºinoase,
12 sã-i tai mîna: sã n-ai nicio milã de ea.
Deuteronom 19.13;
13 Sã n-ai în sacul tãu douã feluri de greutãþi, una mare ºi alta micã.
Lev 19.35-36;Prov 11.1;Ezec 45.10;Mic 6.11;
14 Sã n-ai în casã douã feluri de efã, una mare ºi alta micã.
15 Ci sã ai o greutate adevãratã ºi dreaptã, sã ai o efã adevãratã ºi dreaptã, pentruca sã ai zile multe în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu.
Exod 20.12;
16 Cãci oricine face aceste lucruri, oricine sãvîrºeºte o nedreptate, este o urîciune înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.
Prov 11.1;1Tes 4.6;
17 Adu-þi aminte ce þi-a fãcut Amalec pe drum, la ieºirea voastrã din Egipt:
Exod 17.8;
18 cum te-a întîlnit pe drum, ºi, fãrã nici o teamã de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se tîrau la coadã, cînd erai obosit ºi sleit de puteri.
Ps 36.1;Prov 16.6;Rom 3.18;
19 Cînd îþi va da Domnul, Dumnezeul tãu, odihnã, dupã ce te va izbãvi de toþi vrãjmaºii cari te înconjoarã, în þara pe care Domnul, Dumnezeul tãu, þi-o dã ca moºtenire ºi spre stãpînire, sã ºtergi pomenirea lui Amalec de subt ceruri: sã nu uiþi lucrul acesta.
1Sam 15.3;Exod 17.14;

Cap. 26

1 Cînd vei intra în þara pe care þi-o dã de moºtenire Domnul, Dumnezeul tãu, cînd o vei stãpîni ºi te vei aºeza în ea,
2 sã iei cele dintîi roade din toate rodurile pe cari le vei scoate din pãmînt, în þara pe care þi-o dã Domnul Dumnezeul tãu, sã le pui într-un coº, ºi sã te duci la locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tãu, ca sã facã sã locuiascã Numele Lui acolo.
Exod 23.19;Exod 34.26;Num 18.13;Deuteronom 16.10;Prov 3.9;Deuteronom 12.5;
3 Sã te duci la preotul care va fi în zilele acelea, ºi sã-i spui: Mãrturisesc astãzi înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, cã am intrat în þara pe care Domnul a jurat pãrinþilor noºtri cã ne-o va da."
4 Preotul sã ia coºul din mîna ta, ºi sã-l punã înaintea altarului Domnului, Dumnezeului tãu.
5 Apoi sã iei iar㺠cuvîntul, ºi sã spui înaintea Domnului, Dumnezeului tãu: Tatãl meu era un Arameu pribeag, gata sã piarã; s-a pogorît în Egipt cu puþini inºi, ºi s-a aºezat acolo pentru o vreme. Acolo, a ajuns un neam mare, puternic ºi mare la numãr.
Osea 12.12;Gen 46.1-6;Fapt 7.15;Gen 46.27;Deuteronom 10.22;
6 Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit, ºi ne-au supus la grea robie.
Exod 1.11;
7 Noi am strigat cãtre Domnul, Dumnezeul pãrinþilor noºtri. Domnul ne-a auzit glasul, ºi a vãzut asuprirea, chinurile ºi necazurile noastre.
Exod 2.23-25;Exod 3.9;Exod 4.31;
8 ªi Domnul ne-a scos din Egipt, cu mînã tare ºi cu braþ întins, cu arãtãri înfricoºãtoare, cu semne ºi minuni.
Exod 12.37-51;Exod 13.3-16;Deuteronom 5.15;Deuteronom 4.34;
9 El ne-a adus în locul acesta, ºi ne-a dat þara aceasta, þarã în care curge lapte ºi miere.
Exod 3.8;
10 Acum iatã, aduc cele dintîi roade din rodurile pãmîntului pe care mi l-ai dat Tu, Doamne!"Sã le pui înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, ºi sã te închini înaintea Domnului Dumnezeului tãu.
11 Apoi sã te bucuri, cu Levitul ºi cu strãinul care va fi în mijlocul tãu, de toate bunurile pe cari þi le-a dat Domnul, Dumnezeul tãu, þie ºi casei tale.
Deuteronom 12.7-18;Deuteronom 16.11;
12 Dupã ce vei isprãvi de luat toatã zeciuiala din rodurile tale, în anul al treilea, anul zeciuielii, s-o dai Levitului, strãinului, orfanului ºi vãduvei; ºi ei sã mãnînce ºi sã se sature, în cetãþile tale.
Lev 27.30;Num 18.24;Deuteronom 14.28-29;
13 Sã spui înaintea Domnului, Dumnezeului tãu: Am scos din casa mea ce este sfinþit, ºi l-am dat Levitului, strãinului, orfanului ºi vãduvei, dupã toate poruncile pe cari mi le-ai dat Tu; n-am cãlcat, nici n-am uitat niciuna din poruncile Tale.
Ps 119.141-176;
14 N-am mîncat nimic din aceste lucruri în timpul meu de jale, n-am îndepãrtat nimic din ele pentru vre o întrebuinþare necuratã, ºi n-am dat nimic din ele cu prilejul unui mort; am ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului meu, am lucrat dupã toate poruncile pe cari mi le-ai dat.
Lev 7.20;Lev 21.1-11;Osea 9.4;
15 Priveºte din locaºul Tãu cel sfînt, din ceruri, ºi binecuvinteazã pe poporul Tãu Israel, ºi þara pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat pãrinþilor noºtri, þara aceasta în care curge lapte ºi miere."
Isa 63.15;Zah 2.13;
16 Astãzi, Domnul, Dumnezeul tãu, îþi porunceºte sã împlineºti legile ºi poruncile acestea; sã le pãzeºti ºi sã le împlineºti din toatã inima ta ºi din tot sufletul tãu.
17 Astãzi, tu ai mãrturisit înaintea Domnului cã El va fi Dumnezeul tãu, cã vei umbla în cãile Lui, vei pãzi legile, poruncile ºi rînduielile Lui, ºi vei asculta de glasul Lui.
Exod 20.19;
18 ªi azi, Domnul þi-a mãrturisit cã vei fi un popor al Lui, cum þi-a spus, dacã vei pãzi toate poruncile Lui,
Exod 6.7;Exod 19.5;Deuteronom 7.6;Deuteronom 14.2;Deuteronom 28.9;
19 ºi îþi va da asupra tuturor neamurilor pe cari le-a fãcut: întîietate în slavã, în faimã ºi în mãreþie, ºi vei fi un popor sfînt pentru Domnul, Dumnezeul tãu, cum þi-a spus."
Deuteronom 4.7-8;Deuteronom 28.1;Ps 148.14;Exod 19.6;Deuteronom 7.6;Deuteronom 28.9;1Pet 2.9;

Cap. 27

1 Moise ºi bãtrînii lui Israel au dat urmãtoarea poruncã poporului: Pãziþi toate poruncile pe cari vi le dau astãzi.
2 Dupãce veþi trece Iordanul, ca sã intraþi în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu, sã ridici niºte pietre mari, ºi sã le tencuieºti cu var.
Ios 4.1;Ios 8.32;
3 Sã scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, dupãce vei trece Iordanul, ca sã intri în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu, þarã în care curge lapte ºi miere, cum þi-a spus Domnul, Dumnezeul pãrinþilor tãi.
4 Dupãce veþi trece Iordanul, sã ridicaþi pe muntele Ebal pietrele acestea, pe cari vã poruncesc azi sã le ridicaþi,ºi sã le tencuiþi cu var.
Deuteronom 11.29;Ios 8.30;
5 Acolo, sã zideºti un altar Domnului, Dumnezeului tãu, un altar de pietre, peste cari sã nu treacã ferul;
Exod 20.25;Ios 8.31;
6 din pietre întregi sã zideºti altarul Domnului, Dumnezeului tãu. Sã aduci pe altarul acesta arderi de tot Domnului, Dumnezeului tãu;
7 sã aduci jertfe de mulþãmire, ºi sã mãnînci acolo ºi sã te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.
8 Sã scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, sãpîndu-le foarte desluºit."
9 Moise ºi preoþii din neamul Leviþilor au vorbit întregului Israel, ºi au zis: Israele, ia aminte ºi ascultã! Astãzi, tu te-ai fãcut poporul Domnului, Dumnezeului tãu.
Deuteronom 26.18;
10 Sã asculþi de glasul Domnului, Dumnezeului tãu, ºi sã împlineºti poruncile ºi legile Lui pe cari þi le dau astãzi."
11 În aceeaº zi, Moise a mai dat urmãtoarea poruncã poporului:
12  Dupã ce veþi trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif ºi Beniamin, sã stea pe muntele Garizim, ca sã binecuvinteze poporul;
Deuteronom 11.29;Ios 8.33;Jud 9.7;
13 iar Ruben, Gad, Aºer, Zabulon, Dan ºi Neftali, sã stea pe muntele Ebal, ca sã rosteascã blestemul.
Deuteronom 11.29;Ios 8.33;
14 ªi Leviþii sã ia cuvîntul, ºi sã spunã cu glas tare întregului Israel:
Deuteronom 33.10;Ios 8.33;Dan 9.11;
15  Blestemat sã fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, cãci este o urîciune înaintea Domnului, un lucru ieºit din mîni de meºter, ºi care-l va pune într-un loc ascuns!"- ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
Exod 20.4-23;Exod 34.17;Lev 19.4;Lev 26.1;Deuteronom 4.16-23;Deuteronom 5.8;Isa 44.9;Osea 13.2;Num 5.22;Ier 11.5;1Cor 14.16;Exod 20.12;Exod 21.17;Lev 19.3;Deuteronom 21.18;
16  Blestemat sã fie cel ce va nesocoti pe tatãl sãu ºi pe mama sa!" - ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
Deuteronom 19.14;Prov 22.28;
17  Blestemat sã fie cel ce va muta hotarele aproapelui sãu!" - ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
18  Blestemat sã fie cel ce va face pe un orb sã rãtãceascã pe drum!" - ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
Lev 19.14;
19  Blestemat sã fie cel ce se atinge de dreptul strãinului, orfanului ºi vãduvei!" - ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
Exod 22.21-22;Deuteronom 10.18;Deuteronom 24.17;Mal 3.5;
20  Blestemat sã fie cel ce se va culca cu nevasta tatãlui sãu, cãci ridicã învelitoarea tatãlui sãu!" - ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
Lev 18.8;Lev 20.11;Deuteronom 22.30;
21  Blestemat sã fie cel ce se va culca cu vreo vitã oarecare!" - ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
Lev 18.23;Lev 20.15;
22  Blestemat sã fie cel ce se va culca cu soru-sa, fiica tatãlui sãu sau fiica mamei sale!" - ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
Lev 18.9;Lev 20.17;
23  Blestemat sã fie cel ce se va culca cu soacrã-sa!" - ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
Lev 18.17;Lev 20.14;
24  Blestemat sã fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns!" - ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
Exod 20.13;Exod 21.12-14;Lev 24.17;Num 35.31;Deuteronom 19.11;
25  Blestemat sã fie cel ce va primi un dar ca sã verse sîngele celui nevinovat!" - ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
Exod 23.7-8;Deuteronom 10.17;Deuteronom 16.19;Ezec 22.12;
26  Blestemat sã fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia, ºi cine nu le va face!" (c)- ªi tot poporul sã rãspundã: Amin!"
Deuteronom 28.15;Ps 119.21;Ier 11.3;Gal 3.10;

Cap. 28

1 Dacã vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tãu, pãzind ºi împlinind toate poruncile Lui pe cari þi le dau astãzi, Domnul, Dumnezeul tãu, îþi va da întîietate asupra tuturor neamurilor de pe pãmînt.
Exod 15.26;Lev 26.3;Isa 55.2;Deuteronom 26.19;
2 Iatã toate binecuvîntãrile cari vor veni peste tine ºi de cari vei avea parte, dacã vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tãu:
Deuteronom 28.15Zah;
3 Vei fi binecuvîntat în cetate, ºi vei fi binecuvîntat la cîmp.
Ps 128.1-4;Gen 39.5;
4 Rodul pîntecelui tãu, rodul pãmîntului tãu, rodul turmelor tale, fãtul vacilor ºi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvîntate.
Deuteronom 28.11;Gen 2.2.17;Gen 49.25;Deuteronom 7.13;Ps 107.38;Ps 127.3;Ps 128.3;Prov 10.22;1Tim 4.8;
5 Coºniþa ºi postava ta vor fi binecuvîntate.
6 Vei fi binecuvîntat la venirea ta, ºi vei fi binecuvîntat la plecarea ta.
Ps 121.8;
7 Domnul îþi va da biruinþã asupra vrãjmaºilor tãi cari se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieºi împotriva ta, dar pe ºapte drumuri vor fugi dinaintea ta.
Lev 26.7-8;2Sam 22.38-41;Ps 89.23;Deuteronom 28.25;
8 Domnul va face ca binecuvîntarea sã fie cu tine în grînarele tale ºi în toate lucrurile pe cari vei pune mîna. Te va binecuvînta în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu.
Lev 25.21;Deuteronom 15.10;
9 Vei fi pentru Domnul un popor sfînt, cum þi-a jurat El, dacã vei pãzi poruncile Domnului, Dumnezeului tãu, ºi vei umbla pe cãile Lui.
Exod 19.5-6;Deuteronom 7.6;Deuteronom 26.18-19;Deuteronom 29.13;
10 Toate popoarele vor vedea cã tu porþi Numele Domnului, ºi se vor teme de tine.
Num 6.27;2Cron 7.14;Isa 63.19;Dan 9.18-19;Deuteronom 11.25;
11 Domnul te va copleºi cu bunãtãþi, înmulþind rodul trupului tãu, rodul turmelor tale ºi rodul pãmîntului tãu, în þara pe care Domnul a jurat pãrinþilor tãi cã þi-o va da.
Deuteronom 28.4Deuteronom;Prov 10.22;
12 Domnul îþi va deschide comoara Lui cea bunã, cerul, ca sã trimeatã þãrii tale ploaie la vreme ºi ca sã binecuvinteze tot lucrul mînilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.
Lev 26.4;Deuteronom 11.14;Deuteronom 14.29;Deuteronom 15.6;
13 Domnul te va face sã fii cap, nu coadã; totdeauna vei fi sus, ºi niciodatã nu vei fi jos, dacã vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tãu, pe cari þi le dau astãzi, dacã le vei pãzi ºi le vei împlini,
Isa 9.14-15;
14 ºi nu te vei abate nici la dreapta nici la stînga dela toate poruncile pe cari vi le dau astãzi, ca sã vã duceþi dupã alþi dumnezei ºi sã le slujiþi.
Deuteronom 5.32;Deuteronom 11.16;
15 Dar dacã nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tãu, dacã nu vei pãzi ºi nu vei împlini toate poruncile Lui ºi toate legile Lui, pe cari þi le dau astãzi, iatã toate blestemurile cari vor veni peste tine ºi de cari vei avea parte.
Lev 26.14;Plîn 2.17;Dan 9.11-13;Mal 2.2;Deuteronom 28.2;
16 Vei fi blestemat în cetate, ºi vei fi blestemat pe cîmp.
Deuteronom 28.3;
17 Coºniþa ºi postava ta vor fi blestemate.
18 Rodul trupului tãu, rodul pãmîntului tãu, fãtul vacilor tale ºi fãtul oilor tale, toate vor fi blestemate.
19 Vei fi blestemat la venirea ta, ºi vei fi blestemat la plecarea ta.
20 Domnul va trimete împotriva ta blestemul, turburarea ºi ameninþarea , în mijlocul tuturor lucrurilor de cari te vei apuca, pînã vei fi nimicit, pînã vei pieri curînd, din pricina rãutãþii faptelor tale, care te-a fãcut sã Mã pãrãseºti.
Mal 2.2;Zah 14.13;Ps 80.16;Isa 30.17;Isa 51.20;Isa 66.15;
21 Domnul va trimete peste tine ciuma, pînã te va nimici în þara pe care o vei lua în stãpînire.
Lev 26.25;Ier 24.10;
22 Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrintealã, cu cãldurã arzãtoare, cu secetã, cu ruginã în grîu ºi cu tãciune, cari te vor urmãri pînã vei pieri.
Lev 26.16;Amos 4.9;
23 Cerul deasupra capului tãu va fi de aramã, ºi pãmîntul subt tine va fi de fer.
Lev 26.19;
24 Domnul va trimete þãrii tale în loc de ploaie praf ºi pulbere, care va cãdea din cer peste tine pînã vei fi nimicit.
25 Domnul te va face sã fii bãtut de vrãjmaºii tãi; pe un drum vei ieºi împotriva lor, dar pe ºapte drumuri vei fugi dinaintea lor; ºi vei fi o groazã pentru toate împãrãþiile pãmîntului.
Deuteronom 28.7;Lev 26.17-37;Deuteronom 32.30-;Isa 30.17;Ier 15.4;Ier 24.9;Ezec 23.46;
26 Trupul tãu mort va fi hrana tuturor pãsãrilor cerului ºi fiarelor pãmîntului; ºi nu va fi nimeni care sã le sperie.
1Sam 17.44-46;Ps 79.2;Ier 7.33;Ier 16.4;Ier 34.20;
27 Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la ºezut, cu rîie ºi cu pecingine, de cari nu vei putea sã te vindeci.
Deuteronom 28.35;Exod 9.9;Exod 15.26;1Sam 5.6;Ps 78.66;
28 Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rãtãcire a minþii,
Ier 4.9;
29 ºi vei bîjbãi pe întunerec ziua nameaza mare, ca orbul pe întunerec; nu vei avea noroc în treburile tale, ºi în toate zilele vei fi apãsat, prãdat, ºi nu va fi nimeni care sã-þi vinã în ajutor.
Iov 5.14;Isa 59.10;
30 Vei avea logodnicã, ºi altul se va culca cu ea; vei zidi casã, ºi n-o vei locui; vei sãdi vie , ºi nu vei mînca din ea.
Iov 31.10;Ier 8.10Iov;Ier 12.13;Amos 5.11;Mic 6.15;Þef 1.13;Deuteronom 20.6;
31 Boul tãu va fi junghiat subt ochii tãi, ºi nu vei mînca din el; þi se va rãpi mãgarul dinaintea ta, ºi nu þi se va da înapoi; oile tale vor fi date vrãjmaºilor tãi, ºi nu va fi nimeni care sã-þi vinã în ajutor.
32 Fiii tãi ºi fiicele tale vor fi date ca roabe pe mîna altui popor; þi se vor topi ochii de dor, uitîndu-te toatã ziua dupã ei, ºi mîna ta va fi fãrã putere.
Ps 119.82;
33 Un popor, pe care nu-l cunoºti, va mînca rodul pãmîntului tãu ºi tot venitul lucrului tãu, ºi în toate zilele vei fi apãsat ºi sdrobit.
Deuteronom 28.51;Lev 26.16;Ier 5.17;
34 Priveliºtea pe care o vei avea subt ochi te va face sã înebuneºti.
Deuteronom 28.67;
35 Domnul te va lovi cu o bubã rea la genunchi ºi la coapse, ºi nu te vei putea vindeca de ea, te va lovi dela talpa piciorului pînã în creºtetul capului.
Deuteronom 28.27;
36 Domnul te va duce, pe tine ºi împãratul pe care-l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici pãrinþii tãi. ªi acolo, vei sluji altor dumnezei, de lemn ºi de piatrã.
2Imp 17.4-6;2Imp 24.12-14;2Imp 25.7-11;2Cron 33.11;2Cron 36.6-20;Deuteronom 4.28;Deuteronom 28.64;Ier 16.13;
37 ªi vei fi de pominã, de batjocurã ºi de rîs, printre toate popoarele la cari te va duce Domnul.
1Imp 9.7-8;Ier 24.9;Ier 25.9;Zah 8.13;Ps 44.14;
38 Vei sãmãna multã sãmînþã pe cîmpul tãu, ºi vei strînge puþin; cãci o vor mînca toate lãcustele.
Mic 6.15;Hag 1.6;Ioel 1.4;
39 Vei sãdi vii ºi le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n-o vei culege, cãci o vor mînca viermii.
40 Vei avea mãslini, pe toatã întinderea þãrii tale: ºi nu te vei unge cu untdelemn, cãci mãslinele vor cãdea.
41 Vei naºte fii ºi fiice; dar nu vor fi ai tãi, cãci se vor duce în robie.
Plîn 1.5;
42 Omizile îþi vor mînca toþi pomii ºi rodul pãmîntului.
43 Strãinul care va fi în mijlocul tãu se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei pogorî tot mai jos;
44 el îþi va da cu împrumut, ºi tu nu-i vei da cu împrumut; el va fi fruntea ºi tu vei fi coada.
Deuteronom 28.12;Deuteronom 28.13;Plîn 1.5;
45 Toate blestemurile acestea vor veni peste tine, te vor urmãri ºi te vor ajunge pînã vei fi nimicit, pentrucã n-ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tãu, pentrucã n-ai pãzit poruncile Lui ºi legile Lui, pe cari þi le-a dat.
Deuteronom 28.15;
46 Ele vor fi vecinic ca niºte semne ºi minuni pentru tine ºi sãmînþa ta.
Isa 8.18;Ezec 14.8;
47 Pentrucã, în mijlocul belºugului tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului, Dumnezeului tãu, cu bucurie ºi cu dragã inimã,
Neem 9.35-37;Deuteronom 32.15;
48 vei sluji în mijlocul foamei, setei, goliciunii ºi lipsei de toate, vrãjmaºilor tãi, pe cari-i va trimete Domnul împotriva ta. El îþi va pune pe grumaz un jug de fer, pînã te va nimici.
Ier 28.14;
49 Domnul va aduce de departe, dela marginile pãmîntului, un neam care va cãdea peste tine cu sbor de vultur, un neam a cãrui limbã n-o vei înþelege,
Ier 5.15;Ier 6.22-23;Luc 19.43;Ier 48.40;Ier 49.22;Plîn 4.19;Ezec 17.3-12;Osea 8.1;
50 un neam cu înfãþiºarea sãlbaticã, ºi care nu se va sfii de cel bãtrîn, nici nu va avea milã de copii.
2Cron 36.17;Isa 47.6;
51 El va mînca rodul turmelor tale ºi rodul pãmîntului tãu, pînã vei fi nimicit; nu-þi va lãsa nici grîu, nici must, nici untdelemn, nici viþeii dela vaci, nici mieii de la oi, pînã te va face sã pieri.
Deuteronom 28.33;Isa 1.7;Isa 62.8;
52 Te va împresura în toate cetãþile tale, pînã îþi vor cãdea zidurile, aceste ziduri înalte ºi tari, în cari îþi pusesei încrederea pe toatã întinderea þãrii tale; te va împresura în toate cetãþile tale, în toatã þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu.
2Imp 25.1-4;
53 În strîmtorarea ºi necazul în care te va aduce vrãjmaºul tãu, vei mînca rodul trupului tãu, carnea fiilor ºi fiicelor tale, pe care þi-i va da Domnul, Dumnezeul tãu.
Lev 26.29;2Imp 6.28-29;Ier 19.9;Plîn 2.20;Plîn 4.10;
54 Omul cel mai gingaº ºi cel mai milos dintre voi se va uita rãu la fratele sãu, la nevasta care se odihneºte pe sînul lui, la copiii pe cari i-a cruþat:
Deuteronom 15.9;Deuteronom 13.6;
55 nu va da nici unuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrãneºte, fiindcã nu-i va mai rãmînea nimic în mijlocul strîmtorãrii ºi necazului în care te va aduce vrãjmaºul tãu în toate cetãþile tale.
56 Femeia cea mai gingaºã ºi cea mai miloasã dintre voi, care, de gingaºã ºi miloasã ce era, nu ºtia sã calce mai uºor cu piciorul pe pãmînt, va privi fãrã milã pe bãrbatul care se odihneºte la sînul ei, pe fiul ºi pe fiica ei:
Deuteronom 28.54;
57 nu le va da nimic din pieliþa noului nãscut, pieliþã ieºitã dintre picioarele ei ºi din copiii pe cari-i va naºte, cãci, ducînd lipsã de toate, îi va mînca în ascuns, din pricina strîmtorãrii ºi necazului în care te va aduce vrãjmaºul tãu în cetãþile tale.
Gen 49.10;
58 Dacã nu vei pãzi ºi nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacã nu te vei teme de acest Nume slãvit ºi înfricoºat, adicã de Domnul, Dumnezeul tãu,
Exod 6.3;
59 Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine ºi sãmînþa ta, cu rãni mari ºi îndelungate, cu boli grele ºi necurmate.
Dan 9.12;
60 Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de cari tremurai, ºi ele se vor lipi de tine.
Deuteronom 7.15;
61 Ba încã, Domnul va aduce peste tine, pînã vei fi nimicit, toate felurile de boli ºi de rãni cari nu sînt pomenite în cartea legii acesteia.
62 Dupãce aþi fost atît de mulþi ca stelele cerului, nu veþi mai rãmînea decît un mic numãr, pentrucã n-ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tãu.
Deuteronom 4.27;Deuteronom 10.22;Neem 9.23;
63 Dupã cum Domnul Se bucura sã vã facã bine ºi sã vã înmulþeascã, tot aºa Domnul Se va bucura sã vã piardã ºi sã vã nimiceascã; ºi veþi fi smulºi din þara pe care o vei lua în stãpînire.
Deuteronom 30.9;Ier 32.41;Prov 1.26;Isa 1.24;
64 Domnul te va împrãºtia printre toate neamurile, dela o margine a pãmîntului pînã la cealaltã: ºi acolo, vei sluji altor dumnezei pe cari nu i-ai cunoscut nici tu, nici pãrinþii tãi, dumnezei de lemn ºi de piatrã.
Lev 26.33;Deuteronom 4.27-28;Neem 1.8;Ier 16.13;Deuteronom 28.36;
65 Între aceste neamuri, nu vei fi liniºtit, ºi nu vei avea un loc de odihnã pentru talpa picioarelor tale. Domnul îþi va face inima fricoasã, ochii lîncezi, ºi sufletul îndurerat.
Amos 9.4;Lev 26.36;Lev 26.16;
66 Viaþa îþi va sta nehotãrîtã înainte, vei tremura zi ºi noapte, nu vei fi sigur de viaþa ta.
67 În groaza care-þi va umplea inima ºi în faþa lucrurilor pe care þi le vor vedea ochii, dimineaþa vei zice: O, de ar veni seara!" ºi seara vei zice: O, de ar veni dimineaþa!"
Iov 7.4;Deuteronom 28.34;
68 ªi Domnul te va întoarce pe corãbii în Egipt, ºi vei face drumul acesta despre care-þi spusesem: Sã nu-l mai vezi!" Acolo, vã veþi vinde vrãjmaºilor voºtri, ca robi ºi roabe: ºi nu va fi nimeni sã vã cumpere."
Osea 8.13;Osea 9.3;Deuteronom 17.16;

Cap. 29

1 Iatã cuvintele legãmîntului pe care a poruncit lui Moise Domnul sã-l încheie cu copiii lui Israel în þara Moabului, afarã de legãmîntul pe care-l încheiase cu ei la Horeb.
Deuteronom 5.2.3;
2 Moise a chemat pe tot Israelul ºi le-a zis: Aþi vãzut tot ce a fãcut Domnul subt ochii voºtri, în þara Egiptului, lui Faraon, tuturor supuºilor lui, ºi întregei lui þãri:
Exod 19.4;
3 marile încercãri pe cari þi le-au vãzut ochii, minunile ºi semnele acelea mari
Deuteronom 4.34;Deuteronom 7.19;
4 Dar Domnul nu v-a dat minte sã pricepeþi, nici ochi sã vedeþi, nici urechi sã auziþi, pînã în ziua de azi.
Isa 6.9-10;Isa 63.17;Ioan 8.43;Fapt 28.26-27;Efes 4.18;2Tes 2.11-12;
5 Totuº El zice: Eu v-am cãlãuzit patruzeci de ani în pustie; hainele nu vi s-au învechit pe voi, ºi încãlþãmintea nu vi s-a învechit în picior:
Deuteronom 1.3;Deuteronom 8.2;Deuteronom 8.4;
6 pîne n-aþi mîncat, ºi n-aþi bãut nici vin, nici bãuturã tare, ca sã cunoaºteþi cã Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru."
Exod 16.12;Deuteronom 8.3;Ps 78.24-25;
7 Aþi ajuns în locul acesta; Sihon, împãratul Hesbonului, ºi Og, împãratul Basanului, ne-au ieºit înainte, ca sã ne batã, ºi i-am bãtut.
Num 21.23-33;Deuteronom 2.32;Deuteronom 3.1;
8 Le-am luat þara, ºi am dat-o în stãpînire Rubeniþilor, Gadiþilor ºi la jumãtate din seminþia Manasiþilor.
Num 32.33;Deuteronom 3.12-13;
9 Sã pãziþi dar cuvintele legãmîntului acestuia, ºi sã le împliniþi, ca sã izbutiþi în tot ce veþi face.
Deuteronom 4.6;Ios 1.7;1Imp 2.3;Ios 1.7;
10 Astãzi staþi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi toþi, cãpeteniile seminþiilor voastre, bãtrînii voºtri, mai marii oºtirii voastre, toþi bãrbaþii din Israel,
11 copiii voºtri, nevestele voastre, ºi strãinul care este în mijlocul taberii tale, dela cel ce-þi taie lemne, pînã la cel ce-þi scoate apã.
Ios 9.21-27;
12 Stai ca sã intri în legãmînt cu Domnul, Dumnezeul tãu, în legãmîntul acesta încheiat cu jurãmînt, ºi pe care Domnul, Dumnezeul tãu, îl încheie cu tine în ziua aceasta,
Neem 10.29;
13 ca sã te facã azi poporul Lui ºi El sã fie Dumnezeul tãu, cum þi-a spus, ºi cum a jurat pãrinþilor tãi, Avraam , Isaac ºi Iacov.
Deuteronom 28.9Exod;Gen 17.7;
14 Nu numai cu voi închei legãmîntul acesta încheiat cu jurãmînt,
Ier 31.31-33;Evr 8.7-8;
15 ci atît cu cei ce sînt aici printre noi, de faþã în ziua aceasta înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cît ºi cu cei ce nu sînt aici printre noi în ziua aceasta.
Fapt 2.39;1Cor 7.14.;
16 ªtiþi cum am locuit în þara Egiptului ºi cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe cari le-aþi strãbãtut.
17 Aþi vãzut urîciunile ºi idolii lor, lemnul ºi piatra, argintul ºi aurul, cari erau la ele.
18 Sã nu fie între voi nici bãrbat, nici femeie, nici familie, nici seminþie, a cãror inimã sã se abatã azi de la Domnul, Dumnezeul nostru, ca sã se ducã sã slujeascã dumnezeilor neamurilor acelora. Sã nu fie printre voi nici o rãdãcinã care sã aducã otravã ºi pelin.
Deuteronom 11.16;Fapt 8.23;Evr 12.15;
19 Nimeni, dupã ce a auzit cuvintele legãmîntului acestuia încheiat cu jurãmînt, sã nu se laude în inima lui ºi sã zicã: Voi avea pacea, chiar dacã aº urma dupã pornirile inimii mele, ºi chiar dacã aº adãuga beþia la sete."
Num 15.39;Ecl 11.9;Isa 30.1;
20 Pe acela Domnul nu-l va ierta. Ci atunci mînia ºi gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemurile scrise în cartea aceasta vor veni peste el, ºi Domnul îi va ºterge numele de subt ceruri.
Ezec 14.7-8Ps;Ps 79.5;Ezec 23.25;Deuteronom 9.14;
21 Domnul îl va despãrþi, spre peirea lui, din toate seminþiile lui Israel, ºi-i va face dupã toate blestemurile legãmîntului scris în aceastã carte a legii.
Mat 24.51;
22 Vîrsta de oameni care va veni, copiii voºtri cari se vor naºte dupã voi ºi strãinul care va veni dintr-o þarã depãrtatã, - la vederea urgiilor ºi bolilor cu cari va lovi Domnul þara aceasta,
23 la vederea pucioasei, sãrii, ºi arderii întregului þinut, unde nu va fi nici sãmînþã, nici rod, nici o iarbã care sã creascã, întocmai ca la surparea Sodomei, Gomorei, Admei ºi Þeboimului, pe cari le-a nimicit Domnul, în mînia ºi urgia Lui,-
Ps 107.34;Ier 17.6;Þef 2.9;Gen 19.24-25;Ier 20.16;
24 toate neamurile vor zice: Pentruce a fãcut Domnul astfel þãrii acesteia? Pentruce aceastã mînie aprinsã, aceastã mare urgie?"
1Imp 9.8-9;Ier 22.8-9;
25 ªi li se va rãspunde: Pentru cã au pãrãsit legãmîntul încheiat cu ei de Domnul, Dumnezeul pãrinþilor lor, cînd i-a scos din þara Egiptului;
26 pentru cã s-au dus sã slujeascã altor dumnezei ºi sã se închine înaintea lor, dumnezei pe cari ei nu-i cunoºteau ºi pe cari nu li-i dãduse Domnul.
27 De aceea S-a aprins Domnul de mînie împotriva acestei þãri, ºi a adus peste ea toate blestemurile scrise în cartea aceasta.
Dan 9.11-14;
28 Domnul i-a smuls din þara lor cu mînie, cu urgie, cu o mare iuþime, ºi i-a aruncat într-o altã þarã, cum se vede azi."
1Imp 14.15;2Cron 7.20;Ps 52.5;Prov 2.22;
29 Lucrurile ascunse sînt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sînt ale noastre ºi ale copiilor noºtri, pe vecie, ca sã împlinim toate cuvintele legii acesteia.

Cap. 30

1  Cînd se vor întîmpla toate aceste lucruri, binecuvîntarea ºi blestemul pe cari le pun înaintea ta, dacã le vei pune la inimã în mijlocul tuturor neamurilor între cari te va risipi Domnul, Dumnezeul tãu,
Lev 26.40;Deuteronom 28;Deuteronom 4.29-30;1Imp 8.47-48;
2 dacã te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tãu, ºi dacã vei asculta de glasul Lui din toatã inima ta ºi din tot sufletul tãu, tu ºi copiii tãi, potrivit cu tot ce-þi poruncesc azi,
Neem 1.9;Isa 55.7;Plîn 3.40;Ioel 2.12-13;
3 atunci Domnul, Dumnezeul tãu, va aduce înapoi robii tãi ºi va avea milã de tine, te va strînge iar㺠din mijlocul tuturor popoarelor la cari te va împrãºtia Domnul, Dumnezeul tãu.
Ps 106.45;Ps 126.1-4;Ier 29.14;Plîn 3.22-32;Ps 147.2;Ier 32.37;Ezec 34.13;Ezec 36.24;
4 Chiar dacã ai fi risipit pînã la cealaltã margine a cerului, chiar ºi de acolo te va strînge Domnul, Dumnezeul tãu, ºi acolo Se va duce sã te caute.
Deuteronom 28.64;Neem 1.9;
5 Domnul, Dumnezeul tãu, te va aduce în þara pe care o stãpîneau pãrinþii tãi, ºi o vei stãpîni; îþi va face bine, ºi te va înmulþi mai mult decît pe pãrinþii tãi.
Deuteronom 10.16;Ier 32.39;Ezec 11.19;Ezec 36.26;
6 Domnul, Dumnezeul tãu, îþi va tãia împrejur inima ta ºi inima seminþei tale, ºi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tãu, din toatã inima ta ºi din tot sufletul tãu, ca sã trãieºti.
7 Domnul, Dumnezeul tãu, va face ca toate aceste blestemuri sã cadã peste vrãjmaºii tãi, peste cei ce te vor urî ºi te vor prigoni.
8 ªi tu, te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui, ºi vei împlini toate aceste porunci pe cari þi le dau astãzi.
9 Domnul, Dumnezeul tãu, te va umplea de bunãtãþi, fãcînd sã propãºeascã tot lucrul mînilor tale, rodul trupului tãu, rodul turmelor tale ºi rodul pãmîntului tãu; cãci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea pãrinþilor tãi,
Deuteronom 28.11;Deuteronom 28.63;Ier 32.41;
10 dacã vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tãu, pãzind poruncile ºi rînduielile Lui scrise în cartea aceasta a legii, dacã te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tãu, din toatã inima ta ºi din tot sufletul tãu.
11 Porunca aceasta pe care þi-o dau eu azi, nu este mai pesus de puterile tale, nici departe de tine.
Isa 45.19;
12 Nu este în cer, ca sã zici: Cine se va sui pentru noi în cer ºi sã ne-o aducã, pentru ca s-o auzim ºi s-o împlinim?"
Rom 10.6;
13 Nu este nici dincolo de mare, ca sã zici: Cine va trece pentru noi dincolo de mare ºi sã ne-o aducã, pentru ca s-o auzim ºi s-o împlinim?"
14 Dimpotrivã, este foarte aproape de tine, în gura ta ºi în inima ta, ca s-o împlineºti.
15 Iatã, îþi pun azi înainte viaþa ºi binele, moartea ºi rãul.
Deuteronom 30.1-19;Deuteronom 11.26;
16 Cãci îþi poruncesc azi sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, sã umbli pe cãile Lui, ºi sã pãzeºti poruncile Lui, legile Lui ºi rînduielile Lui, ca sã trãieºti ºi sã te înmulþeºti, ºi ca Domnul, Dumnezeul tãu sã te binecuvinteze în þara pe care o vei lua în stãpînire.
17 Dar dacã inima ta se va abate, dacã nu vei asculta, ºi te vei lãsa amãgit sã te închini înaintea altor dumnezei ºi sã le slujeºti,
18 vã spun astãzi cã veþi peri, ºi nu veþi avea zile multe în þara pe care o veþi lua în stãpînire, dupã ce veþi trece Iordanul.
Deuteronom 4.26;Deuteronom 8.19;
19 Iau azi cerul ºi pãmîntul martori împotriva voastrã cã þi-am pus înainte viaþa ºi moartea, binecuvîntarea ºi blestemul. Alege viaþa, ca sã trãieºti, tu ºi sãmînþa ta,
Deuteronom 4.26;Deuteronom 31.28;Deuteronom 30.15;
20 iubind pe Domnul, Dumnezeul tãu, ascultînd de glasul Lui, ºi lipindu-te de El: cãci de aceasta atîrnã viaþa ta ºi lungimea zilelor tale, ºi numai aºa vei putea locui în þara pe care a jurat Domnul cã o va da pãrinþilor tãi, lui Avraam, Isaac ºi Iacov".
Ps 27.1;Ps 66.9;Ioan 11.25;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu