Biblia - Vechiul Testament - Deuteronom - Cap - 31 - 34

Biblia - Vechiul Testament - Deuteronom - Cap - 31 - 34
Cap. 31
1 Moise s-a dus ºi a mai spus urmãtoarele cuvinte întregului Israel:
2  Astãzi", le-a zis el, eu sînt în vîrstã de o sutã douãzeci de ani: nu voi mai putea merge în fruntea voastrã ºi Domnul mi-a zis: Tu sã nu treci Iordanul!"
Exod 7.7;Deuteronom 34.7;Num 27.17;1Imp 3.7;Num 20.12;Num 27.13;Deuteronom 3.27;

3 Domnul, Dumnezeul tãu, va merge El însuº înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta, ºi vei pune stãpînire pe ele. Iosua va merge înaintea ta, cum a spus Domnul.
Deuteronom 9.3;Num 27.21;Deuteronom 3.28;
4 Domnul va face neamurilor acestora cum a fãcut lui Sihon ºi Og, împãraþii Amoriþilor ºi þãrii lor, pe cari i-a nimicit.
Deuteronom 3.21;Num 21.24-33;
5 Domnul vi le va da în mînã, ºi le veþi face dupã poruncile pe cari vi le-am dat.
Deuteronom 7.2;
6 Întãriþi-vã ºi îmbãrbãtaþi-vã! Nu vã temeþi ºi nu vã înspãimîntaþi de ei, cãci Domnul, Dumnezeul tãu, va merge El însuº cu tine, nu te va pãrãsi ºi nu te va lãsa".
Ios 10.25;1Cron 22.13;Deuteronom 1.29;Deuteronom 7.18;Deuteronom 20.4;Ios 1.5;Evr 13.5;
7 Moise a chemat pe Iosua, ºi i-a zis în faþa întregului Israel: Întãreºte-te ºi îmbãrbãteazã-te. Cãci tu vei intra cu poporul acesta în þara pe care Domnul a jurat pãrinþilor lor cã le-o va da, ºi tu îi vei pune în stãpînirea ei.
Deuteronom 31.23;Deuteronom 1.38;Deuteronom 3.28;Ios 1.6;
8 Domnul însuº va merge înaintea ta, El însuº va fi cu tine, nu te va pãrãsi ºi nu te va lãsa; nu te teme, ºi nu te spãimînta!"
Exod 13.21-22;Exod 33.14;Deuteronom 9.3;Ios 1.5-9;1Cron 28.20;
9 Moise a scris legea aceasta, ºi a încredinþat-o preoþilor, fiii lui Levi, cari duceau chivotul legãmîntului Domnului, ºi tuturor bãtrînilor lui Israel.
Deuteronom 31.25;Deuteronom 17.18;Num 4.15;Ios 3.3;1Cron 15.12-15;
10 Moise le-a dat porunca aceasta: La fiecare ºapte ani, pe vremea anului iertãrii, la sãrbãtoarea corturilor,
Deuteronom 15.1;Lev 23.34;
11 cînd tot Israelul va veni sã se înfãþiºeze înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, în locul pe care-l va alege El, sã citeºti legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor.
Deuteronom 16.16;Ios 8.34-35;2Imp 23.2;Neem 8.1;
12 Sã strîngi poporul, bãrbaþii, femeile, copiii ºi strãinul care va fi în cetãþile tale, ca sã audã, ºi sã înveþe sã se teamã de Domnul, Dumnezeul vostru, sã pãzeascã ºi sã împlineascã toate cuvintele legii acesteia.
13 Pentruca ºi copiii lor, cari n-o vor cunoaºte, s-o audã, ºi sã înveþe sã se teamã de Domnul, Dumnezeul vostru, în tot timpul cît veþi trãi în þara pe care o veþi lua în stãpînire, dupãce veþi trece Iordanul."
Deuteronom 11.2;Ps 78.6-7;
14 Domnul a zis lui Moise: Iatã cã se apropie clipa cînd vei muri. Cheamã pe Iosua, ºi înfãþiºaþi-vã în cortul întîlnirii. Eu voi da poruncile Mele." Moise ºi Iosua s-au dus ºi s-au înfãþiºat în cortul întîlnirii.
Num 27.13;Deuteronom 34.5;Deuteronom 31.23;Num 27.19;
15 ªi Domnul S-a arãtat în cort, într-un stîlp de nor: ºi stîlpul de nor s-a oprit la uºa cortului.
Exod 33.9;
16 Domnul a zis lui Moise: Iatã, tu vei adormi împreunã cu pãrinþii tãi. ªi poporul acesta se va scula ºi va curvi dupã dumnezeii strãini ai þãrii în care intrã. Pe Mine Mã va pãrãsi, ºi va cãlca legãmîntul Meu, pe care l-am încheiat cu el.
Exod 32.6;Exod 34.15;Jud 2.17;Deuteronom 32.15;Jud 2.12;Jud 10.6-13;Jud 2.20;
17 În ziua aceea, Mã voi aprinde de mînie împotriva lui. Îi voi pãrãsi, ºi-Mi voi ascunde Faþa de ei. El va fi prãpãdit, ºi-l vor ajunge o mulþime de rele ºi necazuri; ºi atunci va zice: Oare nu m-au ajuns aceste rele din pricinã cã Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu?
2Cron 15.2;Deuteronom 32.20;Ps 104.29;Isa 8.17;Isa 64.7;Ezec 39.23;Num 14.42;Jud 6.13;
18 ªi Eu Îmi voi ascunde Faþa în ziua aceea, din pricina tot rãului pe care-l va face, întorcîndu-se spre alþi dumnezei.
Deuteronom 31.17;
19 Acum, scrieþi-vã cîntarea aceasta. Învaþã pe copiii din Israel s-o cînte, pune-le-o în gurã, ºi cîntarea aceasta sã-Mi fie martorã împotriva copiilor lui Israel.
Deuteronom 31.26;
20 Cãci voi duce pe poporul acesta în þara pe care am jurat pãrinþilor lui cã i-o voi da, þarã unde curge lapte ºi miere; el va mînca, se va sãtura ºi se va îngrãºa; apoi se va întoarce la alþi dumnezei ºi le va sluji, iar pe Mine Mã va nesocoti ºi va cãlca legãmîntul Meu.
Deuteronom 32.15;Neem 9.25-26;Osea 13.6;Deuteronom 31.16;
21 Cînd va fi lovit atunci cu o mulþime de rele ºi necazuri, cîntarea aceasta, care nu va fi uitatã ºi pe care uitarea n-o va ºterge din gura urmaºilor, va sta ca martorã împotriva acestui popor. Cãci Eu îi cunosc pornirile, cari se aratã ºi azi, înainte chiar ca sã-l fi dus în þara pe care am jurat cã i-o voi da".
Deuteronom 31.17;Osea 5.3;Osea 13.5-6;Amos 5.25-26;
22 În ziua aceea, Moise a scris cîntarea aceasta, ºi a învãþat pe copiii lui Israel s-o cînte.
23 Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, ºi a zis: Întãreºte-te ºi îmbãrbãteazã-te, cãci tu vei duce pe copiii lui Israel în þara pe care am jurat cã le-o voi da; ºi Eu însumi voi fi cu tine".
Deuteronom 31.14;Deuteronom 31.7;Ios 1.6;
24 Dupãce a isprãvit Moise în totul de scris într-o carte cuvintele legii acesteia,
25 a dat urmãtoarea poruncã Leviþilor, cari duceau chivotul legãmîntului Domnului:
26  Luaþi cartea aceasta a legii, ºi puneþi-o lîngã chivotul legãmîntului Domnului, Dumnezeului vostru, ca sã fie acolo ca martorã împotriva ta.
2Imp 22.8;Deuteronom 31.19;
27 Cãci eu îþi cunosc duhul tãu de rãzvrãtire ºi încãpãþînarea ta cea mare. Dacã vã rãzvrãtiþi voi împotriva Domnului cît trãiesc eu încã în mijlocul vostru, cu cît mai rãzvrãtiþi veþi fi dupã moartea mea!
Deuteronom 9.24;Deuteronom 32.20;Exod 32.9;Deuteronom 9.6;
28 Strîngeþi înaintea mea pe toþi bãtrînii seminþiilor voastre ºi pe cãpeteniile oºtirii voastre; voi spune cuvintele acestea în faþa lor, ºi voi lua martor împotriva lor cerul ºi pãmîntul.
Deuteronom 30.19;Deuteronom 32.1;
29 Cãci ºtiu cã dupã moartea mea vã veþi strica, ºi vã veþi abate dela calea pe care v-am arãtat-o; ºi în cele din urmã vã va ajunge nenorocirea, dacã veþi face ce este rãu înaintea Domnului, pînã acolo încît sã-L mîniaþi prin lucrul mînilor voastre".
Deuteronom 32.5;Jud 2.19;Osea 9.9;Deuteronom 28.15;Gen 49.1;Deuteronom 4.30;
30 Moise a rostit toate cuvintele cîntãrii acesteia, în faþa întregei adunãri a lui Israel:

Cap. 32

1  Luaþi aminte ceruri, ºi voi vorbi;Ascultã, pãmîntule, cuvintele gurii mele.
Deuteronom 4.26;Deuteronom 30.19;Deuteronom 31.28;Ps 50.4;Isa 1.2;Ier 2.12;6 19;
2 Ca ploaia sã curgã învãþãturile mele,Ca roua sã cadã cuvîntul meu,Ca ploaia repede pe verdeaþã,Ca picãturile de ploaie pe iarbã!
Isa 55.10-11;1Cor 3.6-8;Ps 72.6;Mic 5.7;
3 Cãci voi vesti Numele Domnului.Daþi slavã Dumnezeului nostru!
1Cron 29.11;
4 El este Stînca; lucrãrile Lui sînt desãvîrºite,Cãci toate cãile Lui sînt drepte;El este un Dumnezeu credincios ºi fãrã nedreptate ,El este drept ºi curat.
2Sam 22.3;2Sam 23.3;Ps 18.2-46;Hab 1.12;2Sam 22.31;Dan 4.37;Apoc 15.3;Ier 10.10;Ier ;Iov 34.10;Ps 92.15;
5 Ei s-au stricat;Netrebnicia copiilor Lui, este ruºinea lor!Neam îndãrãtnic ºi stricat!
Deuteronom 31.29;Mat 17.17;Luc 9.41;Fil 2.15;
6 Pe Domnul îl rãsplãtiþi astfel!Popor nechibzuit ºi fãrã înþelepciune!Nu este El oare Tatãl tãu, care te-a fãcut ,Te-a întocmit , ºi þi-a dat fiinþã?
Ps 116.12;Isa 63.16;Ps 74.2;Deuteronom 32.15;Isa 27.11;Isa 44.2;
7 Adu-þi aminte de zilele din vechime,Socoteºte anii, vîrstã de oameni dupã vîrstã de oameni,Întreabã pe tatãl tãu, ºi te va învãþa,Pe bãtrînii tãi, ºi îþi vor spune.
Exod 13.14;Ps 44.1;Ps 78.3-4;
8 Cînd Cel Prea Înalt a dat o moºtenire neamurilor,Cînd a despãrþit pe copiii oamenilor,A pus hotare popoarelor,Dupã numãrul copiilor lui Israel,
Zah 9.2;Fapt 17.26;Gen 11.8;
9 Cãci partea Domnului, este poporul Lui,Iacov este partea Lui de moºtenire.
Exod 15.16;Exod 19.5;1Sam 10.1;Ps 78.71;
10 El l-a gãsit într-un þinut pustiu,Într-o singurãtate plinã de urlete înfricoºate;L-a înconjurat, l-a îngrijit,ªi l-a pãzit ca lumina ochiului Lui.
Deuteronom 8.15;Ier 2.6;Osea 13.5;Deuteronom 4.36;Ps 17.8;Prov 7.2;Zah 2.8;
11 Ca vulturul care îºi scuturã cuibul,Sboarã deasupra puilor,κi întinde aripile, îi ia,ªi-i poartã pe penele lui:
Exod 19.4;Deuteronom 1.31;Isa 31.5;Isa 46.4;Isa 63.9;Osea 11.3;
12 Aºa a cãlãuzit Domnul singur pe poporul Sãu,ªi nu era niciun dumnezeu strãin cu El.
13 L-a suit pe înãlþimile þãrii,ªi Israel a mîncat roadele cîmpului,I-a dat sã sugã miere din stîncã,Untdelemnul care iese din stînca cea mai tare,
Deuteronom 33.29;Isa 58.14;Ezec 36.2;Iov 29.6;Ps 81.16;
14 Untul dela vaci ºi laptele oilor,Cu grãsimea mieilor,A berbecilor din Basan ºi a þapilor,Cu grãsimea grîului,ªi ai bãut vinul, sîngele strugurelui.
Ps 81.16;Ps 147.14;Gen 49.11;
15 Israel s-a îngrãºat, ºi a asvîrlit din picior;- Te-ai îngrãºat, te-ai îngroºat ºi te-ai lãþit! -ªi a pãrãsit pe Dumnezeu, Ziditorul lui,A nesocotit Sînca mîntuirii lui,
Deuteronom 33.5-26;Isa 44.2;1Sam 2.29;Deuteronom 31.20;Neem 9.25;Ps 17.10;Ier 2.7;Ier 5.7-28;Osea 13.6;Deuteronom 31.16;Isa 1.4;Isa ;Deuteronom 32.6;Isa 51.13;2Sam 22.47;Ps 89.26;Ps 95.1;
16 L-au întãrîtat la gelozie prin dumnezei strãini,L-au mîniat prin urîciuni;
1Imp 14.22;1Cor 10.22;
17 Au adus jertfe dracilor, unor idoli cari nu sînt dumnezei,Unor dumnezei pe cari nu-i cunoºteau,Dumnezei noi, veniþi de curînd,De cari nu se temuserã pãrinþii voºtri.
Lev 17.7;Ps 106.37;1Cor 10.20;Apoc 9.20;
18 Ai pãrãsit Stînca cea care te-a nãscut,ªi ai uitat pe Dumnezeul,care te-a întocmit.
Isa 17.10;Ier 2.32;
19 Domnul a vãzut lucrul acesta, ºi S-a mîniat,S-a supãrat pe fiii ºi fiicele Lui.
Jud 2.14;Isa 1.2;
20 El a zis: Îmi voi ascunde Faþa de ei,ªi voi vedea care le va fi sfîrºitul,Cãci sînt un neam stricat,ªînt niºte copii necredincioºi.
Deuteronom 31.17;Isa 30.9;Mat 17.17;
21 Mi-au întãrîtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu,M-au mîniat prin idolii lor deºerþi;ªi Eu îi voi întãrîta la gelozie printr-un popor care nu este un popor.Îi voi mînia printr-un neam fãrã pricepere.
Deuteronom 32.16;Ps 78.58;1Sa 12.21;1Imp 16.13-26;Ps 31.6;Ier 8.19;Ier 10.8;Ier 14.22;Iona 2.8;Fapt 14.15;Osea 1.10;Rom 10.19;
22 Cãci focul mîniei Mele s-a aprins,ªi va arde pînã în fundul locuinþei morþilor,Va nimici pãmîntul ºi roadele lui,Va arde temeliile munþilor.
Ier 15.14;Ier 17.4;Plîn 4.11;
23 Voi îngrãmãdi toate nenorocirile peste ei,Îmi voi arunca toate sãgeþile împotriva lor.
Isa 26.15;Ps 7.12-13;Ezec 5.16;
24 Vor fi topiþi de foame, stinºi de friguri,ªi de boli cumplite;Voi trimete în ei dinþii fiarelor sãlbaticeªi otrava ºerpilor.
Lev 26.22;
25 Afarã, vor peri de sabie, ªi înlãuntru, vor peri de groazã:ªi tînãrul ºi fata,ªi copilul de þîþã ca ºi bãtrînul.
Plîn 1.20;Ezec 7.15;2Cor 7.5;
26 Voiam sã zic: Îi voi lua cu o suflare,Le voi ºterge pomenirea dintre oameni!
Ezec 20.13-23;
27 Dar Mã tem de ocãrile vrãjmaºului,Mã tem ca nu cumva vrãjmaºii lor sã se amãgeascã,ªi sã zicã: Mînã noastrã cea puternicã,ªi nu Domnul a fãcut toate aceste lucruri.
Ps 140.8;
28 Ei nu sînt un neam care ºi-a perdut bunul simþ,ªi nu-i pricepere în ei.
Isa 27.11;Ier 4.22;
29 Dacã ar fi fost înþelepþi, ar înþelege,ªi s-ar gîndi la ce li se va întîmpla.
Deuteronom 5.29;Ps 81.13;Ps 107.43;Luc 19.42;Isa 47.7;Plîn 1.9;
30 Cum ar urmãri unul singur o mie din ei,ªi cum ar pune doi pe fugã zece mii,Dacã nu i-ar fi vîndut Stînca,Dacã nu i-ar fi vîndul Domnul?
Lev 26.8;Ios 23.10;2Cron 24.24;Isa 30.17;Ps 44.12;Isa 50.1;Isa 52.3;
31 Cãci stînca lor nu este ca Stînca noastrã,Vrãjmaºii noºtri înºiºi sînt judecãtori în aceastã privinþã.
1Sam 2.2;1Sam 4.8;Ier 40.3;
32 Ci viþa lor este din sadul Sodomeiªi din þinutul Gomorei;Strugurii lor sînt struguri otrãviþi,Bobiþele lor sînt amare;
Isa 1.10;
33 Vinul lor este venin de ºerpi,Este otravã cumplitã de aspidã.
Ps 58.4;Ps 140.3;Rom 3.13;
34 Oare nu este ascuns lucrul acesta la Mine,Pecetluit în comorile Mele?
Iov 14.17;Ier 2.22;Osea 13.12;Rom 2.5;
35 A Mea este rãsbunarea ºi Eu voi rãsplãti,Cînd va începe sã le alunece piciorul!Cãci ziua nenorocirii lor este aproape,ªi ceea ce-i aºteaptã nu va zãbovi." -
Ps 94.1;Rom 12.19;Ebr 10.30;2Pet 2.3;
36 Domnul va judeca pe poporul Sãu,Dar va avea milã de robii Sãi,Vãzînd cã puterea le este sleitã,ªi cã nu mai este nici rob nici slobod.
Ps 135.14;Jud 2.18;Ps 106.45;Ier 31.20;Ioel 2.14;1Imp 14.10;1Imp 21.21;2Imp 9.8;2Imp 14.26;
37 El va zice: Unde sînt dumnezeii lor, Stînca aceea care le slujea de adãpost,
Jud 10.14;Ier 2.28;
38 Dumnezeii aceia cari mîncau grãsimea jertfelor lor,Cari beau vinul jertfelor lor de bãuturã?Sã se scoale, sã vã ajute,ªi sã vã ocroteascã!
39 Sã ºtiþi dar cã Eu sînt Dumnezeu,ªi cã nu este alt dumnezeu afarã de Mine;Eu dau viaþã ºi Eu omor,Eu rãnesc ºi Eu tãmãduiesc,ªi nimeni nu poate scoate pe cineva din mîna Mea.
Ps 102.27;Isa 41.4;Isa 48.12;Deuteronom 4.35;Isa 45.5-22;1Sam 2.6;2Imp 5.7;Iov 5.18;Ps 68.20;Osea 6.1;
40 Cãci Îmi ridic mîna spre cer,ªi zic: Cît este de adevãrat cã trãiesc în veci,
Gen 14.22;Exod 6.8;Num 14.30;
41 Atît este de adevãrat cã atunci cînd voi ascuþi fulgerul sãbiei Mele,ªi voi pune mîna sã fac judecatã,Mã voi rãzbuna împotriva protivnicilor Mei,ªi voi pedepsi pe cei ce Mã urãsc;
Isa 27.1;Isa 34.5;Isa 66.16;Ezec 21.9-20;Isa 1.24;Nah 1.2;
42 Sabia Mea le va înghiþi carnea,ªi-Mi voi îmbãta sãgeþile de sînge,De sîngele celor uciºi ºi prinºi,Din capetele fruntaºilor vrãjmaºului.
Ier 46.10;Iov 13.24;Ier 30.14;Plîn 2.5;
43 Neamuri, cîntaþi laudele poporului Lui!Cãci Domnul rãzbunã sîngele robilor Sãi,El Se rãzbunã împotriva protivnicilor Sãi,ªi face ispãºire pentru þara Lui, pentru poporul Lui."
Rom 15.10;Apoc 6.10;Apoc 19.2;Deuteronom 32.41;Ps 85.1;
44 Moise a venit ºi a rostit toate cuvintele cîntãrii acesteia în faþa poporului; Iosua, fiul lui Nun, era cu el.
45 Dupãce a isprãvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Israel,
46 le-a zis: Puneþi-vã la inimã toate cuvintele pe cari vã jur astãzi sã le porunciþi copiilor voºtri, ca sã pãzeascã ºi sã împlineascã toate cuvintele legii acesteia.
Deuteronom 6.6;Deuteronom 11.18;Ezec 40.4;
47 Cãci nu este un lucru fãrã însemnãtate pentru voi; este viaþa voastrã, ºi prin aceasta vã veþi lungi zilele în þara pe care o veþi lua în stãpînire, dupãce veþi trece Iordanul.
Deuteronom 30.19;Lev 18.5;Prov 3.2-22;Prov 4.22;Rom 10.5;
48 În aceeaº zi, Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:
Num 27-12.13;
49 Suie-te pe muntele acesta Abarim, pe muntele Nebo în þara Moabului, în faþa Ierihonului; ºi priveºte þara Canaanului pe care o dau în stãpînire copiilor lui Israel.
Num 33.47-48;Deuteronom 34.1;
50 Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui, ºi vei fi adãugat la poporul tãu, dupã cum Aaron, fratele tãu, a murit pe muntele Hor ºi a fost adãugat la poporul lui,
Num 20.25-28;Num 33.38;
51 pentrucã aþi pãcãtuit împotriva Mea în mijlocul copiilor lui Israel, lîngã apele Meriba, la Cades, în pustia Þin, ºi nu M-aþi sfinþit în mijlocul copiilor lui Israel.
Num 20.11-13;Num 27.14;Lev 10.3;
52 Tu vei vedea doar de departe þara dinaintea ta; dar nu vei intra în þara pe cre o dau copiilor lui Israel.
Num 27.12;Deuteronom 34.4;

Cap. 33

1 Iatã binecuvîntarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvîntat pe copiii lui Israel, înainte de moartea lui.
Gen 49.28;Ps 90-titlu;
2 El a zis: Domnul a venit din Sinai,ªi a rãsãrit peste ei din Seir,A strãlucit din muntele Paran,ªi a ieºit din mijlocul zecilor de mii de sfinþi,Avînd în dreapta Lui focul legii.
Exod 19.18-20;Jud 5.4-5;Hab 3.3;Ps 68.17;Dan 7.10;Fapt 7.53;Gal 3.19;Evr 2.2;Apoc 5.11;Apoc 9.16;
3 Da, El iubeºte popoarele;Toþi sfinþii sînt în mîna Ta.Ei au stãtut la picioarele Tale,Au primit cuvintele Tale.
Exod 19.5;Deuteronom 7.7.8;Ps 47.4;Osea 11.1;Mal 1.2;Deuteronom 7.6;1Sam 2.9;Ps 50.5;Luc 10.39;Fapt 22.3;Prov 2.1;
4 Moise ne-a dat legea,Moºtenirea adunãrii lui Iacov.
Ioan 1.17;Ioan 7.19;Ps 119.111;
5 El era împãrat în Israel,Cînd se adunau cãpeteniile poporuluiªi seminþiile lui Israel.
Gen 36.31;Jud 9.2;Jud 17.6;Deuteronom 32.15;
6 Trãiascã Ruben ºi sã nu moarã,ªi bãrbaþii lui sã fie mulþi la numãr!
7 Iatã ce a zis despre Iuda:Ascultã, Doamne, glasul lui Iuda,ªi adu-l la poporul lui.Puternice sã-i fie mînile,ªi sã-i fii în ajutor împotriva vrãjmaºilor lui!
Gen 49.8;Ps 146.5;
8 Despre Levi a zis:Tumim ºi urim au fost încredinþaþi bãrbatului sfînt,Pe care l-ai ispitit la Masa,ªi cu care Te-ai certat la apele Meriba.
Exod 28.30;Exod 17.7;Num 20.13;Deuteronom 8.2-16;Ps 81.7;
9 Levi a zis despre tatãl sãu ºi despre mama sa: Nu i-am vãzut!ªi despre fraþii lui: Nu vã cunosc!Iar de copii n-a vrut sã mai ºtie."Cãci ei pãzesc Cuvîntul Tãu,ªi þin legãmîntul Tãu;
Exod 32.26.27-28;Ier 18.18;Mal 2.5-6;
10 Ei învaþã pe Iacov poruncile Tale,ªi pe Israel legea Ta;Ei pun tãmîie subt nãrile Tale,ªi ardere de tot pe altarul Tãu.
Lev 10.11;Deuteronom 17.9-11;Deuteronom 24.8;Ezec 44.23-24;Mal 2.7;Exod 30.7-8;Num 16.40;1Sam 2.28;Lev 1.9-17;Ps 51.19;Ezec 43.27;
11 Binecuvinteazã tãria lui, Doamne!Primeºte lucrarea mînilor lui!Frînge ºalele protivnicilor lui,ªi vrãjmaºii lui sã nu se mai scoale!"
2Sam 24.23;Ps 20.3;Ezec 20-41;Ezec 43.27;
12 Despre Beniamin a zis: El este prea iubitul Domnului,El va locui la adãpost lîngã Dînsul.Domnul îl va ocroti totdeauna,ªi se va odihni între umerii Lui."
13 Despre Iosif a zis: Þara lui va primi dela Domnul, ca semn de binecuvîntare,Cel mai bun dar al cerului, roua,Cele mai bune ape cari sînt jos,
Gen 49.25;Gen 27.28;
14 Cele mai bune roade ale soarelui,Cele mai bune roade ale fiecãrei luni,
15 Cele mai bune roduri din munþii cei vechi,Cele mai bune roade de pe dealurile cele vecinice,
Gen 49.26;Hab 3.6;
16 Cele mai bune roade ale pãmîntului ºi din tot ce cuprinde el.Bunãvoinþa Celui ce S-a arãtat în rugSã vinã peste capul lui Iosif,Pe creºtetul capului domnului fraþilor lui!
Exod 3.2-4;Fapt 7.30-35;Gen 49.26;
17 El are frumuseþa întîiului nãscut al taurului;Coarnele lui sînt cum sînt coarnele bivolului;Cu ele va împunge pe toate popoarele,Pînã la marginile pãmîntului:Ele sînt zecile de mii ale lui Efraim,Ele sînt miile lui Manase."
1Cron 5.1;Num 23.22;Ps 92.10;1Imp 22.11;Ps 44.5;Gen 48.19;
18 Despre Zabulon a zis: Bucurã-te, Zabuloane, de alergãrile tale,ªi tu, Isahar, de corturile tale!
Gen 49.13-15;
19 Ei vor chema popoarele pe munte;Acolo, vor aduce jertfe de dreptate,Cãci vor suge bogãþia mãrii,ªi comorile ascunse în nisip."
Isa 2.3;Ps 4.5;
20 Despre Gad a zis: Binecuvîntat sã fie cine lãrgeºte pe Gad:Gad se odihneºte ca un leu, ºi sfîºie la braþe ºi capete.
Ios 13.10;1Cron 12.8;
21 El a ales cea dintîi parte a þãrii,Cãci acolo stã ascunsã moºtenirea legiuitorului;El a mers cu fruntaºii poporului, A adus la îndeplinire dreptatea Domnului,ªi poruncile Lui faþã de Israel."
Num 32.16;Ios 4.12;
22 Despre Dan a zis: Dan este un pui de leu,Care s-aruncã din Basan."
Ios 19.47;Jud 18.27;
23 Despre Neftali a zis: Neftali, sãtul de bunãvoinþã,ªi copleºit cu binecuvîntãri dela Domnul,Ia în stãpînire partea de apus ºi miazãzi!"
Gen 49.21;Ios 19.32;
24 Despre Aºer a zis: Binecuvîntat sã fie Aºer între copiii lui Israel!Plãcut sã fie fraþilor lui,ªi sã-ºi moaie piciorul în untdelemn!
Gen 49.20;Iov 29.6;
25 Zãvoarele tale sã fie de fer ºi de aramã,ªi puterea ta sã þinã cît zilele tale!"
Deuteronom 8.9;
26 Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel,El trece pe ceruri ca sã-þi vinã în ajutor,Trece cu mãreþie pe nori.
Exod 15.11;Ps 86.8;Ier 10.6;Deuteronom 32.15;Ps 68.4-34;Ps 104.3;Hab 3.8;
27 Dumnezeul cel vecinic este un loc de adãpost,ªi subt braþele Lui cele vecinice este un loc de scãpare.El a izgonit pe vrãjmaº dinaintea ta,ªi a zis: Nimiceºte-l."
Ps 90.1;Deuteronom 9.3-5;
28 Israel este fãrã fricã în locuinþa lui,Isvorul lui Iacov este deoparteÎntr-o þarã plinã de grîu ºi de must,ªi cerul lui picurã roua.
Num 23.9;Ier 23.6;Ier 33.16;Deuteronom 8.7-8;Gen 27.28;Deuteronom 11.11;
29 Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine,Un popor mîntuit de Domnul,Scutul care îþi dã ajutor,ªi sabia care te face slãvit?Vrãjmaºii tãi vor face pe prietenii înaintea ta,ªi tu vei cãlca peste înãlþimile lor."
Ps 144.15;2Sam 7.23;Ps 115.9-11;2Sam 22.45;Ps 18.44;Ps 66.3;Ps 81.15;Ps ;Deuteronom 32.13;

Cap. 34

1 Moise s-a suit din cîmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vîrful muntelui Pisga, în faþa Ierihonului. ªi Domnul i-a arãtat toatã þara: dela Galaad pînã la Dan,
Num 27.12;Num 33.47;Deuteronom 32.49;Deuteronom 3.27;Gen 14.14;
2 tot þinutul lui Neftali, þara lui Efraim ºi Manase, toatã þara lui Iuda pînã la marea de apus,
Deuteronom 11.24;
3 partea de miazã-zi, împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, cetatea finicilor, pînã la Þoar.
Jud 1.16;Jud 3.13;2Cron 28.15;
4 Domnul i-a zis: Aceasta este þara pe care am jurat cã o voi da lui Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov, zicînd: O voi da seminþei tale. Þi-am arãtat ca s-o vezi cu ochii tãi; dar nu vei intra în ea."
Gen 12.7;Gen 13.15;Gen 15.18;Gen 26.3;Gen 28.13;Deuteronom 3.27;Deuteronom 32.52;
5 Moise, robul Domnului, a murit acolo, în þara Moabului, dupã porunca Domnului.
Deuteronom 32.50;Ios 1.1-2;
6 ªi Domnul l-a îngropat în vale, în þara Moabului, faþã în faþãcu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormîntul pînã în ziua de azi.
Jud 9;
7 Moise era în vîrstã de o sutã douãzeci de ani cînd a murit; vederea nu-i slãbise, ºi puterea nu-i trecuse.
Deuteronom 31.2;Gen 27.1;Gen 48.10;Ios 14.10-11;
8 Copiii lui Israel au plîns pe Moise treizeci de zile, în cîmpia Moabului; ºi zilele acelea de plîns ºi de jale pentru Moise s-au sfîrºit.
Gen 50.3-10;Num 20.29;
9 Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înþelepciunii, cãci Moise îºi pusese mînile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el, ºi au fãcut potrivit cu poruncile pe cari le dãduse lui Moise Domnul.
Isa 11.2;Dan 6.3;Num 27.18-23;
10 În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul sã-l fi cunoscut faþã în faþã.
Deuteronom 18.15-18;Exod 33.11-;Num 12.6-8;Deuteronom 5.4;
11 Niciunul nu poate fi pus alãturi de el, în ce priveºte toate semnele ºi minunile pe cari a trimes Dumnezeu sã le facã în þara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supuºilor lui ºi împotriva întregei þãri,
Deuteronom 4.34;Deuteronom 7.19;
12 ºi în ce priveºte toate semnele înfricoºãtoare pe cari le-a fãcut Moise cu mînã tare înaintea întregului Israel.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu